ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření

12. 11. 2007 - (KOM(2007)0510 – C6‑0277/2007 – 2007/0187(COD)) - ***I

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodajka: Arlene McCarthy
(Postup s přidruženými výbory – čl. 43 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2007/0187(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0430/2007
Předložené texty :
A6-0430/2007
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření

(KOM(2007)0510 – C6 0277/2007 – 2007/0187(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0510),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0277/2007),

–   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0430/2007),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným zněním;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Shrnutí

Po rozsáhlé konzultaci se zúčastněnými stranami a po posouzení dopadů navrhuje Komise aktualizaci směrnice 80/181/EHS, která od roku 1980 slouží ke sjednocení používání zákonných jednotek měření v rámci EU. Tato aktualizace umožní neomezené používání doplňkových (nemetrických) údajů. Nicméně Spojené království a Irsko mohou i nadále používat výrazy „pinta“ a „trojská unce“ a ve Spojeném království výrazu „míle“. Toto je v souladu s cíli usilujícími o lepší právní úpravu. Dále tato aktualizace zohlední technický pokrok tím, že do mezinárodní dohody zahrne nové metrické jednotky. Oblast působnosti bude zejména zahrnovat novou jednotku SI pro katalytickou činnost (katal) jakož i ochranu spotřebitele a životního prostředí.

Tato zpráva navrhuje schválit tento návrh beze změny. Výbor ITRE, který byl pověřen vypracováním stanoviska, odsouhlasil přijetí návrhu beze změny.

Souvislosti

Použití jednotek měření je v EU předepsáno směrnicí Rady 80/181/EHS ze dne 20. prosince 1979, která byla aktualizována naposledy v roce 1999. Směrnice č. 80/181/EHS byla přijata za účelem sjednocení používání zákonných jednotek měření v rámci EU v souladu s mezinárodní soustavou jednotek (SI) přijatou Všeobecnou konferencí pro míry a váhy, ustavenou Metrickou úmluvou podepsanou v Paříži v roce 1875. WTO uznává

metrický systém SI jako mezinárodní normu.

Směrnice zajišťuje společný postup s cílem odstranit překážky pro obchod na vnitřním trhu. Zkušenost nicméně ukázala, že používání doplňkových (nemetrických) údajů je lokální, nevytváří bezcelní překážky a nijak nebrání přeshraničnímu obchodu.

Směrnice 80/181/EHS obsahuje doložku, která by mohla zcela zakázat použití nemetrických údajů od roku 2009. V případě uplatnění této doložky by EU požadovala, aby veškeré označování bylo pouze v metrických jednotkách. Spojené království a Irsko by musely přestat používat pintu v případě mléka ve vratných lahvích a čepovaného piva a jablečného vína (cider), „trojskou unci“ v případě obchodování s drahými kovy a Spojené království by rovněž muselo přestat používat míle v případě dopravních značek a a při znační rychlosti a vzdálenosti rychlosti a vzdálenosti.

Komise provedla hodnocení dopadů, v němž zvážila tři alternativy politik stávající z nepřijetí žádných opatření, zrušení směrnice a aktualizace směrnice. Hodnocení ukázalo, že nejvhodnější alternativou je aktualizace směrnice, neboť tato alternativa zachovává stávající situaci a nevyžaduje nové správní náklady. Z aktualizovaných návrhů budou mít prospěch také podniky obchodující se třetími zeměmi jako např. s USA, které vyžadují jak metrické tak nemetrické označování. Alternativní přístupy by pravděpodobně vedly ke značným nákladům a nebyly by proto v souladu se zásadou subsidiarity.

Současná zpráva je předložena plenárnímu zasedání k projednání v souladu s článkem 131 bez pozměňovacích návrhů a bez rozpravy.

POSTUP

Název

Jednotky měření

Referenční údaje

KOM(2007)0510 - C6-0277/2007 - 2007/0187(COD)

Datum predložení EP

10.9.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

24.9.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

24.9.2007

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ITRE

9.10.2007

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Arlene McCarthy

3.10.2007

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

3.10.2007

Datum přijetí

5.11.2007