ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά στις μονάδες μέτρησης

12.11.2007 - (COM(2007)0510 – C6‑0277/2007 – 2007/0187(COD)) - ***I

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγήτρια: Arlene McCarthy
(Απλοποιημένη διαδικασία - Άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2007/0187(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0430/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0430/2007
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά στις μονάδες μέτρησης

(COM(2007)0510 – C6‑0277/2007 – 2007/0187(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0510),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0277/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6‑0430/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Περίληψη

Μετά από ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και τη σχετική εκτίμηση αντικτύπου, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για επικαιροποίηση της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ, η οποία έχει χρησιμεύσει από το 1980 για την τυποποίηση των νόμιμων μονάδων μέτρησης εντός της ΕΕ. Με την επικαιροποίηση θα επιτραπεί επ’ αόριστον η χρήση συμπληρωματικών (εκτός μετρικού συστήματος) ενδείξεων. Εξάλλου, το ΗΒ και η Ιρλανδία θα μπορούν να συνεχίσουν την ισχύουσα πρακτική όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των μονάδων pint και troy ounce, και το ΗΒ τη χρήση του mile. Αυτό γίνεται για την επίτευξη καλύτερης ρύθμισης. Επιπλέον η επικαιροποίηση θα λάβει υπόψη την τεχνική πρόοδο που έχει επιτευχθεί και θα περιλάβει νέες μητρικές μονάδες εφόσον υπάρχει διεθνής συμφωνία. Συγκεκριμένα θα θεσπίσει ως νόμιμη μονάδα τη νέα μονάδα SI για τη μέτρηση της καταλυτικής δραστικότητας (katal) και θα περιλάβει στο πεδίο της την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Η παρούσα έκθεση προτείνει να εγκριθεί η πρόταση χωρίς τροποποίηση. Η επιτροπή ITRE, που έχει ορισθεί για να γνωμοδοτήσει, συμφώνησε να εγκρίνει την πρόταση χωρίς τροποποίηση.

Ιστορικό

Η χρήση μονάδων μέτρησης διέπεται στην ΕΕ από την οδηγία του Συμβουλίου 80/181/ΕΟΚ της 20ής Δεκεμβρίου 1979, που επικαιροποιήθηκε τελευταία το 1999. Η οδηγία 80/181/ΕΟΚ εγκρίθηκε με στόχο να καταστεί ομοιογενής η χρήση των νόμιμων μονάδων μέτρησης στο εσωτερικό της ΕΕ σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI), το οποίο θέσπισε η Γενική Διάσκεψη Μέτρων και Σταθμών που συστήθηκε από τη Σύμβαση Μέτρων που υπογράφτηκε στο Παρίσι το 1875. Το μετρικό σύστημα SI αναγνωρίζεται ως το διεθνές πρότυπο από τη συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (WTO/TBT). Η οδηγία εξασφαλίζει κοινή προσέγγιση, αίροντας τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της εσωτερικής αγοράς. Η πείρα έχει πάντως καταδείξει ότι η χρήση συμπληρωματικών (εκτός μετρικού συστήματος) ενδείξεων είναι τοπικού χαρακτήρα, δεν συνιστά μη δασμολογικό φραγμό του εμπορίου και δεν εμποδίζει επομένως το διασυνοριακό εμπόριο στην ΕΕ.

Η οδηγία 80/181/ΕΟΚ περιλαμβάνει ρήτρα βάσει της οποίας δεν θα επιτρέπεται η χρήση συμπληρωματικών (εκτός μετρικού συστήματος) ενδείξεων μετά το πέρας του έτους 2009. Εάν η εν λόγω ρήτρα τεθεί σε εφαρμογή, η ΕΕ θα πρέπει να απαιτεί την επισήμανση όλων των εμπορευμάτων σύμφωνα με το μετρικό σύστημα μόνον. Το ΗΒ και η Ιρλανδία θα έπρεπε εξάλλου να εξαλείψουν σταδιακά τη χρήση του pint για το γάλα σε επιστρεφόμενα δοχεία και τη μπύρα ή τον μηλίτη οίνο από βαρέλι, του troy ounce για τις συναλλαγές με αντικείμενο πολύτιμα μέταλλα, ενώ το ΗΒ θα πρέπει να εξαλείψει το mile για την οδική σήμανση και τις μετρήσεις απόστασης και ταχύτητας.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε εκτίμηση του αντικτύπου των εναλλακτικών πολιτικών, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη οι τρεις ακόλουθες εναλλακτικές πολιτικές: μη ανάληψη δράσης, κατάργηση της οδηγίας και επικαιροποίηση της οδηγίας. Από την αξιολόγηση αντικτύπου προκύπτει ότι η επικαιροποίηση της οδηγίας είναι η προτιμώμενη επιλογή, διότι διατηρεί το σημερινό καθεστώς και δεν απαιτεί περαιτέρω διοικητικές δαπάνες. Οι προτάσεις επικαιροποίησης θα ωφελήσουν επίσης τις επιχειρήσεις που έχουν εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, οι οποίες απαιτούν την ταυτόχρονη αναγραφή μετρικών και μη μετρικών ενδείξεων. Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις θα είχαν ως πιθανό αποτέλεσμα σημαντική οικονομική επιβάρυνση και δεν συνάδουν εύκολα με την αρχή της επικουρικότητας.

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στην ολομέλεια για εξέταση χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 131.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Μονάδες μέτρησης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0510 - C6-0277/2007 - 2007/0187(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

10.9.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

24.9.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

24.9.2007

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

ITRE
9.10.2007

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Arlene McCarthy

3.10.2007

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

3.10.2007

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2007