RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 80/181/EMÜ mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

12.11.2007 - (KOM(2007)0510 – C6‑0277/2007 – 2007/0187(COD)) - ***I

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Arlene McCarthy
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1)

Menetlus : 2007/0187(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0430/2007
Esitatud tekstid :
A6-0430/2007
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 80/181/EMÜ mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(KOM(2007)0510 – C6‑0277/2007 – 2007/0187(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0510);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0277/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A6‑0430/2007),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

SELETUSKIRI

Kokkuvõte

Pärast ulatuslikku konsulteerimist sidusrühmadega ja mõju hindamist teeb komisjon ettepaneku ajakohastada direktiivi 80/181/EMÜ, mis on alates 1980. aastast olnud kasutusel ametlike mõõtühikute kasutamise standardimiseks Euroopa Liidus. Ajakohastamine annab loa täiendavate (meetermõõdustikku mittekuuluvate) suurusnäitude kasutamiseks tähtajatult. Seega võivad Ühendkuningriik ja Iirimaa jätkuvalt kasutada pinti ja troiuntsi ning Ühendkuningriik ka miili. See on kooskõlas parema õigusloome eesmärkidega. Samuti võetakse ajakohastamisel arvesse tehnilist arengut ja kaasatakse uued meetermõõdustiku ühikud, mille kohta on sõlmitud rahvusvaheline leping. Konkreetselt lisatakse uus mõõtühik „katal”, mida kasutatakse katalüütilise aktiivsuse mõõtmiseks, ning lisatakse direktiivi reguleerimisalasse tarbijakaitse ning keskkonnakaitse.

Raportis tehakse ettepanek kiita ettepanek heaks ilma muudatusteta. ITRE komisjon kui arvamust avaldanud komisjon nõustus ettepaneku heakskiitmisega ilma muudatusteta.

Taust

Mõõtühikute kasutamise kord ELis on reguleeritud nõukogu 20. detsembri 1979. aasta direktiiviga 80/181/EMÜ, mida on viimati muudetud 1999. aastal. Direktiiv 80/181/EMÜ võeti vastu ametlike mõõtühikute kasutamise standardimiseks ELis vastavalt rahvusvahelisele mõõtühikute süsteemile (SI), mille on kehtestanud kaalude ja mõõtude peakonverents, mis asutati Pariisis 1875. aastal sõlmitud meetrikonventsiooni alusel. SI mõõtühikute süsteem on Maailma Kaubandusorganisatsiooni tehniliste kaubandustõkete lepingu kohaselt tunnustatud kui rahvusvaheline standard. Direktiiv tagab ühtse lähenemise, eemaldades kaubandustõkked siseturu piires. Kogemused on siiski näidanud, et täiendavate (meetermõõdustikku mittekuuluvate) suurusnäitude kasutamine on kohaliku iseloomuga, see ei kujuta endast mittetariifset kaubandustõket ega takista seega piiriülest kaubandust Euroopa Liidus.

Direktiiv 80/181/EMÜ sisaldab klauslit, mille kohaselt keelustatakse meetermõõdustikku mittekuuluvate suurusnäitude kasutamine 2009. aastast. Kui seda kohaldataks, nõuaks EL, et kõik märgistused oleksid ainult meetermõõdustikus. Ühendkuningriik ja Iirimaa peaksid siis muutma ära pindi kasutamise korduvkasutatavatel piimapudelitel ning vaadiõlle ja -siidri puhul, samuti troiuntsi kasutamise väärismetallidega tehtavatel äritehingutel; Ühendkuningriik peaks loobuma ka miili kasutamisest liiklusmärkidel ning kiiruse ja vahemaa mõõtmisel.

Komisjon viis läbi mõju hindamise, käsitledes kolme erinevat võimalust: meetmete võtmata jätmine, direktiivi tühistamine ja direktiivi ajakohastamine. Tulemused näitasid, et direktiivi ajakohastamine oleks selgelt parim valik, kuna sellega ei kaasne uusi halduskulutusi. Ajakohastamine oleks kasulik ka kolmandate riikidega, näiteks USAga kauplevatele ettevõtetele, kellel tuleb märgistamisel kasutada nii meeter- kui ka mittemeetermõõdustikku. Teised võimalused tooksid tõenäoliselt kaasa märkimisväärseid kulusid ega sobiks hästi kokku subsidiaarsuse põhimõttega.

Käesolev raport on esitatud täiskogule menetlemiseks ilma muudatusettepanekuteta ja ilma

aruteluta, vastavalt artiklile 131.

MENETLUS

Pealkiri

Mõõtühikud

Viited

KOM(2007)0510 - C6-0277/2007 - 2007/0187(COD)

EP-le esitamise kuupäev

10.9.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

24.9.2007

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

24.9.2007

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

9.10.2007

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Arlene McCarthy

3.10.2007

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

3.10.2007

Vastuvõtmise kuupäev

5.11.2007