Pranešimas - A6-0430/2007Pranešimas
A6-0430/2007

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo

12.11.2007 - (COM(2007)0510 – C6‑0277/2007 – 2007/0187(COD)) - ***I

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėja: Arlene McCarthy
(Supaprastinta procedūra: Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2007/0187(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0430/2007
Pateikti tekstai :
A6-0430/2007
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo

(COM(2007)0510 – C6‑0277/2007 – 2007/0187(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0510),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, kuriais remdamasi Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6‑0277/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A6‑0430/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį kitu tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

AIŠKINAMOJI DALIS

Santrauka

Surengusi išsamias konsultacijas su suinteresuotomis šalimis ir atlikusi poveikio vertinimą, Komisija siūlo atnaujinti Direktyvą 80/181/EEB, kuria nuo 1980 metų buvo remiamasi kuriant įteisintų matavimo vienetų standartus Europos Sąjungoje. Atnaujinus direktyvą papildomąsias (nemetrinės sistemos) nuorodas bus galima naudoti neribotą laiką. Be to, Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje bus galima ir toliau naudoti pintą ir Trojos unciją, o Jungtinėje Karalystėje – mylią. Toks atnaujinimas tinkamas siekiant geresnio reglamentavimo. Taip pat atnaujinant direktyvą bus atsižvelgiama į techninę pažangą ir įtraukiami nauji metrinės sistemos vienetai (pvz., naujas katalizinio aktyvumo vienetas katalas), kuriems taikomas tarptautinis susitarimas; be to, direktyva būtų taikoma taip pat vartotojų apsaugos ir aplinkos srityse.

Šiame pranešime siūloma patvirtinti pasiūlymą be pakeitimų. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas, kuris buvo paskirtas teikti nuomonę, sutiko pritarti pasiūlymui be pakeitimų.

Pagrindas

Matavimo vienetų naudojimas Europos Sąjungoje nustatytas 1979 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvoje 80/181/EEB, kuri paskutinį kartą buvo atnaujinta 1999 m. Direktyva 80/181/EEB buvo priimta siekiant standartizuoti ES įteisintų matavimo vienetų naudojimą pagal Tarptautinę vienetų sistemą (SI), kurią priėmė Generalinė svarsčių ir matų konferencija, įsteigta pagal 1875 m. Paryžiuje pasirašytą Metro konvenciją. PPO susitarime dėl techninių kliūčių prekyboje (angl. PPO/TBT) SI matavimo sistema pripažįstama tarptautiniu standartu. Direktyva užtikrinamas bendras požiūris, pašalinant prekybos kliūtis vidaus rinkoje. Iš patirties matyti, kad papildomųjų (nemetrinės sistemos) nuorodų naudojimas yra vietinio pobūdžio ir nesudaro tarifinių kliūčių prekybai, todėl jų naudojimas visiškai netrukdo tarpvalstybinei prekybai.

Į Direktyvą 80/181/EEB įtraukta sąlyga, pagal kurią nuo 2009 m. būtų draudžiama naudoti bet kokias nemetrines nuorodas. Jei ši sąlyga būtų taikoma, ES reikalautų, kad ženklinimas būtų atliekamas naudojant tik metrinę sistemą. Jungtinė Karalystė ir Airija turėtų palaipsniui baigti naudoti į daugkartinio naudojimo butelius išpilstomo pieno ir pilstomo alaus bei sidro matavimą pintomis ir matavimą Trojos uncijomis, kuris naudojamas sudarant tauriųjų metalų sandorius, o Jungtinė Karalystės taip pat turėtų palaipsniui baigti naudoti mylios matavimo vienetą kelių eismo ženkluose ir matuojant atstumą bei greitį.

Komisija atliko poveikio vertinimą, palygindama tris politikos alternatyvas – nesiimti jokių veiksmų, panaikinti direktyvą ir atnaujinti direktyvą. Pasirodė, kad geriausia galimybė – atnaujinti direktyvą išlaikant esamą padėtį, kadangi tam nereikia naujų administracinių išlaidų. Pasiūlymas atnaujinti direktyvą taip pat naudingas bendrovėms, prekiaujančioms su trečiosiomis šalimis, pvz., su JAV, kurios reikalauja ženklinti nurodant ir metrinės, ir nemetrinės sistemos vienetus. Pasirinkus kitas alternatyvas gali būti patirta didelių išlaidų, taip pat jos nelabai derėtų su subsidiarumo principu.

Šis pranešimas plenariniam posėdžiui pateikiamas pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnį (procedūra be svarstymo ir be pakeitimų).

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Matavimo vienetai

Nuorodos

COM(2007)0510 – C6-0277/2007 – 2007/0187(COD)

Pateikimo Parlamentui data

10.9.2007

Atsakingas komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

24.9.2007

Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

24.9.2007

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

Sprendimo priėmimo data

ITRE

9.10.2007

 

 

 

Pranešėjas (-ai)

Paskyrimo data

Arlene McCarthy

3.10.2007

 

 

Supaprastinta procedūra – nutarimo data

3.10.2007

Priėmimo data

5.11.2007