VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden

12.11.2007 - (COM(2007)0510 – C6‑0277/2007 – 2007/0187(COD)) - ***I

Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur: Arlene McCarthy
(Vereenvoudigde procedure - Artikel 43, lid 1 van het Reglement)

Procedure : 2007/0187(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0430/2007
Ingediende teksten :
A6-0430/2007
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden

(COM(2007)0510 – C6‑0277/2007 – 2007/0187(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0510),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0277/2007),

–   gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A6‑0430/2007),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

TOELICHTING

Samenvatting

Na uitgebreide raadpleging van de belanghebbenden en een effectbeoordeling stelt de Commissie voor Richtlijn 80/181/EEG bij te werken, die sinds 1980 als basis dient voor de standaardisering van wettelijke meeteenheden in de EU. De bijwerking zal het gebruik van aanvullende (niet-metrieke) aanduidingen voor onbepaalde tijd toestaan. Bovendien kunnen de mijl in het VK en de pint en de troy ounce in het VK en in Ierland gebruikt blijven worden. Dit is in lijn met de doelstellingen op het vlak van een betere regelgeving. Daarnaast wordt in de bijwerking rekening gehouden met de technische vooruitgang, door nieuwe meeteenheden op te nemen waarover internationale overeenstemming is bereikt. Meer in het bijzonder wordt de nieuwe eenheid voor katalytische activiteit (katal) ingevoerd en worden consumentenbescherming en het milieu in het toepassingsgebied opgenomen.

In dit verslag wordt voorgesteld het voorstel zonder wijzigingen goed te keuren. De Commissie interne markt en consumentenbescherming, die aangeduid is als medeadviserende commissie, stemt ermee in het voorstel zonder wijzigingen goed te keuren.

Achtergrond

Het gebruik van meeteenheden in de EU wordt geregeld in Richtlijn 80/181/EEG van de Raad van 20 december 1979, die voor het laatst is bijgewerkt in 1999. Richtlijn 80/181/EEG werd aangenomen om het gebruik van wettelijke meeteenheden binnen de EU te standaardiseren, in overeenstemming met het Internationaal Stelsel voor meeteenheden (SI) van het Bureau International des Poids et Mesures, dat werd opgericht bij de in 1875 in Parijs ondertekende Meterconventie. Het metriek stelsel van het SI is krachtens de WTO/TBT (de overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen) erkend als internationale standaard. De richtlijn zorgt voor een gezamenlijke aanpak, waardoor handelsbelemmeringen binnen de interne markt worden verwijderd. De ervaring heeft echter uitgewezen dat het gebruik van aanvullende (niet-metrieke) aanduidingen een lokaal karakter heeft, niet zorgt voor niet-tarifaire handelsbelemmeringen, en bijgevolg de grensoverschrijdende handel in de EU niet belemmert.

Richtlijn 80/181/EEG bevat een vervalbepaling waardoor het gebruik van niet-metrieke aanduidingen na 2009 niet langer is toegestaan. Deze bepaling impliceert dat in de EU op alle etiketten uitsluitend metrieke eenheden mogen worden gebruikt. Het VK en Ierland zouden bovendien geleidelijk aan het gebruik van de pint voor melk in teruggenomen verpakking en voor bier en cider van het vat moeten afschaffen, net als het gebruik van de troy ounce voor transacties met edele metalen. Het VK zou eveneens het gebruik van de mijl voor verkeersborden, afstandsmeting en snelheidsmeting moeten opheffen.

De Commissie heeft een effectbeoordeling uitgevoerd, waarbij drie beleidsalternatieven werden beschouwd: geen actie ondernemen, de richtlijn intrekken of de richtlijn bijwerken. Hieruit bleek dat het bijwerken van de richtlijn en het handhaven van de huidige situatie duidelijk de aangewezen optie is, aangezien op deze manier nieuwe administratieve kosten worden vermeden. De bijgewerkte voorstellen zullen ook bedrijven die handel drijven met derde landen waar zowel metrieke als niet-metrieke aanduidingen op etiketten vereist zijn (zoals de VS), ten goede komen. Alternatieve benaderingen zouden hoogstwaarschijnlijk resulteren in aanzienlijke kosten en niet in overeenstemming zijn met het subsidiariteitsbeginsel.

Het onderhavige verslag wordt overeenkomstig artikel 131 aan de plenaire vergadering voorgelegd ter behandeling zonder amendementen en zonder debat.

PROCEDURE

Titel

Meeteenheden

Document- en procedurenummers

COM(2007)0510 - C6-0277/2007 - 2007/0187(COD)

Datum indiening bij EP

10.9.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

24.9.2007

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ITRE

24.9.2007

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

9.10.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Arlene McCarthy

3.10.2007

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

3.10.2007

Datum goedkeuring

5.11.2007