SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek

12.11.2007 - (KOM(2007)0510 – C6‑0277/2007 – 2007/0187(COD)) - ***I

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Arlene McCarthy
(Zjednodušený postup – článok 43 odsek 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2007/0187(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0430/2007
Predkladané texty :
A6-0430/2007
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek

(KOM(2007)0510 – C6‑0277/2007 – 2007/0187(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0510),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0277/2007),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6‑0430/2007),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zhrnutie

Po širokej konzultácii so zainteresovanými stranami a hodnotení vplyvu Komisia navrhuje aktualizovať smernicu 80/181/EHS, ktorá od roku 1980 slúžila na štandardizáciu meracích jednotiek v rámci EÚ. Aktualizácia umožní používanie doplnkových (iných ako metrických) jednotiek na neurčito. Okrem toho Spojené kráľovstvo a Írsko môžu pokračovať v ich súčasnej praxi používania pinty a trójskej unce a Spojené kráľovstvo v používaní míle. Je to v súlade s cieľmi lepšej právnej úpravy. Okrem toho aktualizácia zohľadní technický pokrok a zahrnie nové metrické jednotky v súlade s medzinárodnými dohodami. Konkrétne zavedie novú jednotku katal pre katalytickú činnosť a do svojej pôsobnosti zahrnie ochranu spotrebiteľov a životného prostredia.

V tejto správe sa navrhuje schváliť návrh bezo zmeny. Výbor ITRE, ktorý bol ustanovený ako výbor požiadaný o stanovisko, súhlasil so schválením návrhu bezo zmeny.

Súvislosti

Používanie meracích jednotiek v EÚ je stanovené v smernici Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 v znení z roku 1999. Smernica 80/181/EHS bola prijatá s cieľom štandardizovať používanie zákonných meracích jednotiek v rámci EÚ v súlade s medzinárodnou sústavou jednotiek (SI), ktorú schválila všeobecná konferencia o mierach a váhach ustanovená Dohovorom o metri podpísaným v roku 1875 v Paríži. Metrický systém SI je v rámci Dohody o technických prekážkach obchodu (TBT) vo WTO uznaný ako medzinárodná norma. Smernica zabezpečuje jednotný prístup a odstraňuje prekážky pre obchod v rámci vnútorného trhu. Skúsenosť však ukázala, že používanie doplnkových (iných ako metrických) jednotiek je miestne obmedzené, nepredstavuje netarifné prekážky, a teda žiadnym spôsobom nebráni cezhraničnému obchodu v EÚ.

Smernica 80/181/EHS obsahuje ustanovenie, podľa ktorého by používanie doplnkových jednotiek (iných ako metrických) bolo po roku 2009 zakázané. Ak by sa uplatnilo, EÚ by vyžadovala, aby všetky označenia boli len metrické. Spojené kráľovstvo a Írsko by sa, navyše, museli vzdať pinty pre mlieko vo vratných obaloch, čapované pivo a mušt a trójskej unce pri transakciách v drahých kovoch a Spojené kráľovstvo by sa tiež muselo vzdať míle pre cestné dopravné značenie, meranie vzdialenosti a rýchlosti.

Komisia vykonala hodnotenie vplyvu, ktoré porovnalo tri politické alternatívy, a to bezo zmien, zrušenie smernice a aktualizáciu smernice. To ukázalo, že aktualizácia smernice a súčasné zachovanie jestvujúcej situácie je jasne uprednostňovanou možnosťou, pretože neprinesie žiadne ďalšie administratívne náklady. Aktualizované návrhy budú na osoh aj spoločnostiam obchodujúcim s tretími krajinami, napríklad USA, ktoré vyžadujú súčasne metrické a nemetrické označovanie. Alternatívne prístupy by pravdepodobne priniesli významné náklady a neboli by v takom súlade so zásadou subsidiarity.

Táto správa sa predkladá na prerokovanie v pléne bezo zmeny a bez diskusie v súlade s článkom 131 rokovacieho poriadku.

POSTUP

Názov

Meracie jednotky

Referenčné čísla

KOM(2007)0510 - C6-0277/2007 - 2007/0187(COD)

Dátum predloženia v EP

10.9.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

24.9.2007

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

24.9.2007

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

9.10.2007

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Arlene McCarthy

3.10.2007

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

3.10.2007

Dátum prijatia

5.11.2007