Betänkande - A6-0430/2007Betänkande
A6-0430/2007

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 80/181/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter

12.11.2007 - (KOM(2007)0510 – C6‑0277/2007 – 2007/0187(COD)) - ***I

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Arlene McCarthy
(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2007/0187(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0430/2007
Ingivna texter :
A6-0430/2007
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 80/181/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter

(KOM(2007)0510 – C6‑0277/2007 – 2007/0187(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0510),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0277/2007),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6‑0430/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Sammanfattning

Efter ett omfattande samråd med intressenter och en konsekvensbedömning föreslår kommissionen en uppdatering av direktiv 80/181/EEG som sedan 1980 har haft som syfte att standardisera användningen av måttenheter inom EU. Uppdateringen möjliggör fortsatt användning av kompletterande (icke-metriska) måttangivelser. Storbritannien och Irland kan för övrigt fortsätta att använda pint och troy ounce, och Storbritannien kan fortsätta att använda mile. Detta är i linje med målsättningen om att skapa en bättre lagstiftning. Uppdateringen innebär också att hänsyn tas till den tekniska utvecklingen så att nya metriska måttenheter som överenskommits internationellt kan tas med. Det gäller specifikt den nya enheten för katalytisk aktivitet (katal) samt utvidgningen av direktivets tillämpningsområde till att även omfatta konsument- och miljöskydd.

Det föreslås i betänkandet att förslaget godkänns utan ändringar. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi, som utsetts till rådgivande utskott, gick med på att godkänna förslaget utan ändringar.

Bakgrund

Användningen av måttenheter regleras inom EU genom rådets direktiv 80/181/EEG av den 20 december 1979, senast ändrat 1999. Direktiv 80/181/EEG infördes i syfte att standardisera användningen av måttenheter inom EU i enlighet med det internationella systemet, SI, som tagits fram av Allmänna konferensen för vikt och mått, i sin tur upprättad enligt meterkonventionen undertecknad i Paris 1875. Världshandelsorganisationens avtal om tekniska handelshinder (WTO/TBT) fastställer metersystemet (SI) som internationell standard. Direktivet garanterar en gemensam strategi och avlägsnar handelshinder på den inre marknaden. Erfarenheten visar att kompletterande (icke-metriska) måttangivelser endast används lokalt, inte utgör några icke-tariffära hinder och därför inte utgör något hinder för gränsöverskridande handel inom EU.

Direktiv 80/181/EEG innehåller en klausul som innebär att all användning av icke-metriska måttangivelser förbjuds efter 2009. Om den tillämpas innebär det att EU skulle kräva att all märkning görs i metriska enheter. Storbritannien och Irland skulle för övrigt successivt behöva avveckla pint för mjölk i flaskor som återvinns samt för öl och cider på fat liksom troy ounce för handel med ädelmetaller. Storbritannien skulle även vara tvunget att avveckla mile för vägskyltar, hastighetsangivelser och avstånd.

Kommissionen genomförde en konsekvensbedömning i vilken den jämförde de tre alternativen ingen åtgärd, upphäva direktivet eller uppdatera direktivet. Konsekvensbedömningen visade att en uppdatering av direktivet skulle vara den klart bästa lösningen eftersom den inte innebär några nya administrativa kostnader. De föreslagna uppdateringarna är även fördelaktiga för företag som driver handel med tredjeländer, exempelvis USA, som kräver icke-metrisk märkning parallellt med metrisk. De alternativa tillvägagångssätten skulle sannolikt medföra betydande kostnader och skulle dessutom vara svåra att jämka samman med subsidiaritetsprincipen.

Föreliggande förslag till betänkande läggs fram för kammaren för behandling utan ändringsförslag och debatt i enlighet med artikel 131 i arbetsordningen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Måttenheter

Referensnummer

KOM(2007)0510 – C6-0277/2007 – 2007/0187(COD)

Framläggande för parlamentet

10.9.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

24.9.2007

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

24.9.2007

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

9.10.2007

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Arlene McCarthy

3.10.2007

 

 

Förenklat förfarande - beslut

3.10.2007

Antagande

5.11.2007