ДОКЛАД по одобрение от Европейския парламент на Хартата за основните права на Европейския съюз

14.11.2007 - (2007/2218(ACI))

Комисия по конституционни въпроси
Докладчик: Jo Leinen

Процедура : 2007/2218(ACI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0445/2007
Внесени текстове :
A6-0445/2007
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за одобрение от Европейския парламент на Хартата за основните права на Европейския съюз

(2007/2218(ACI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид писмото от своя председател от 25 октомври 2007 г.,

–   като взе предвид Хартата за основните права на Европейския съюз, подписана и обявена в Ница на 7 декември 2000 г.[1],

–   като взе предвид своето решение от 14 ноември 2000 г. за одобрение на проекта на Харта за основните права на Европейския съюз[2],

–   като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2002 г. относно въздействието на Хартата за основните права на Европейския съюз и нейния бъдещ статут[3],

–   като взе предвид своята резолюция от 24 септември 2003 г. относно проекта на Договор за създаване на Конституция за Европа и становището на Европейския парламент относно свикването на Междуправителствената конференция (МПК)[4], по-специално параграф 4 от нея,

–   като взе предвид своята резолюция от 12 януари 2005 г. относно Договора за създаване на Конституция за Европа[5], по-специално параграф 5, буква а) и параграф 6,

–   като взе предвид своята резолюция от 11 юли 2007 г. относно свикването на Междуправителствената конференция (МПК): становище на Европейския парламент (член 48 от Договора за ЕС)[6], по-специално параграфи 8, 12 и 17 от него,

–   като взе предвид член 6, параграф 1 от Договора за Европейски съюз, преработен в проекта на Договор за реформа, договорен от Междуправителствената конференция от 2007 г.,

–   като взе предвид член 120, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A6-0445/2007),

А. като има предвид, че като потвърждава правнообвързващия характер на Хартата за основните права, проектът на Договор за реформа запазва същината на основното постижение, а именно Част II от Договора за създаване на Конституция за Европа,

Б.  като има предвид, че Европейският парламент вече изрази съгласие с адаптациите на Хартата за основните права, тържествено провъзгласена в Ница на 7 декември 2000 г., когато, в горепосочената резолюция от 24 септември 2003 г., той направи оценка на резултатите от работата на Конвента за бъдещето на Европа, и когато, в горепосочената резолюция от 12 януари 2005 г., той одобри Договора за Конституция - резултат от работата на Междуправителствената конференция (МПК) от 2004 г.,

В.  като има предвид, че в горепосочената резолюция от 11 юли 2007 г., предоставяйки становището си относно свикването на МПК през 2007 г., той приветства факта, че мандатът на МПК гарантира правнообвързващия характер на Хартата за основните права, но същевременно изразява сериозната си загриженост по отношение на Протокол №7, чиято цел е да ограничи възможността Хартата да подлежи на съдебен контрол в определени държави-членки,

Г.  като има предвид, че в параграф 17 от горепосочената резолюция от 11 юли 2007 г., той подчерта своето намерение да прегледа внимателно резултата от МПК от 2007 г. в момента, когато представи своето становище относно Договора за реформа, след неговото подписване,

1.  одобрява Хартата за основните права на Европейския съюз във версията й, представена в приложението;

2.  предоставя мандат на своя председател да обяви тържествено Хартата, преди подписването на Договора за реформа, съвместно с председателя на Европейския съвет и председателя на Комисията, и възлага на своя председател да предприеме необходимите действия за нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на председателя на Европейския съвет и на председателя на Комисията, за сведение.

  • [1]  ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.
  • [2]  ОВ C 223, 8.8.2001 г., стр. 74 (доклад Duff/Voggenhuber).
  • [3]  ОВ C 300 E, 11.12.2003 г., стр. 432 (доклад Duff).
  • [4]  ОВ C 77 E, 26.3.2004 г., стр. 255 (доклад Gil-Robles Gil-Delgado/Tsatsos).
  • [5]  ОВ C 247 E, 6.10.2005 г., стр. 88 (доклад Corbett/Méndez de Vigo).
  • [6]  Приети текстове, P6_TA(2007)0328 (доклад Leinen).

ПРИЛОЖЕНИЕ: ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА СЪЮЗА

Европейският парламент, Съветът и Комисията тържествено прогласяват следният текст като Харта на основните права на Европейския съюз:

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРЕАМБЮЛ

Народите на Европа, като създават все по-тесен съюз помежду си, решиха да споделят мирно и основано на общи ценности бъдеще.

Като съзнава своето духовно и морално наследство, Съюзът се основава на неделимите и универсални ценности на човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност; той почива на принципа на демокрацията и на принципа на правовата държава. Той поставя човека в центъра на своята дейност, като учредява гражданството на Съюза и създава пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

Съюзът допринася за съхраняването и развитието на тези общи ценности при зачитане многообразието на културите и традициите на европейските народите, както и националната идентичност на държавите-членки и организацията на техните държавни органи на национално, регионално и местно равнище; той се стреми да насърчава балансирано и устойчиво развитие и гарантира свободното движение на хора, услуги, стоки и капитали, както и свободата на установяване.

За тази цел е необходимо да се засили защитата на основните права в светлината на развитието на обществото, на социалния прогрес, на научните и технологични постижения като те се включат в Харта, която ги прави по-видими.

При съблюдаване на компетенциите и задачите на Съюза, както и принципа на субсидиарност, настоящата Харта потвърждава отново правата, които произтичат по-специално от общите за държавите-членки конституционни традиции и международни задължения, както и от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, от приетите от Съюза и от Съвета на Европа социални харти, от практиката на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека. В този контекст Хартата ще бъде тълкувана от юрисдикциите на Съюза и на държавите-членки, като надлежно се вземат под внимание разясненията, установени под ръководството на президиума на Конвента, който изработи Хартата, и актуализирани под ръководството на президиума на Европейския конвент.

Ползването от тези права поражда отговорности и задължения, както спрямо другите, така и спрямо човешката общност и бъдещите поколения.

Въз основа на това Съюзът признава посочените по-долу права, свободи и принципи.

ДЯЛ І
ДОСТОЙНСТВО

Член 1
Човешко достойнство

Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава.

Член 2
Право на живот

1.        Всеки има право на живот.

2.        Никой не може да бъде осъден на смърт, нито екзекутиран.

Член 3
Право на неприкосновеност на личността

1.        Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност.

2.        В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално:

а)      свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред;

б)     забраната на евгеничните практики, по-специално на тези, които имат за цел селекцията на хора;

в)     забраната за превръщане на човешкото тяло и неговите части в източник на печалба;

г)      забраната на репродуктивното клониране на човешки същества;

Член 4
Забрана на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или наказание

Никой не може да бъде подложен на изтезания, на нечовешко или унизително отношение или наказание.

Член 5
Забрана на робството и на принудителния труд

1.        Никой не може да бъде държан в робство или в принудително подчинение.

2.        Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен или задължителен труд.

3.        Трафикът на хора е забранен.

ДЯЛ ІІ
СВОБОДИ

Член 6
Право на свобода и сигурност

Всеки има право на свобода и сигурност.

Член 7
Зачитане на личния и семейния живот

Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговите съобщения.

Член 8
Защита на личните данни

1.        Всеки има право на защита на личните му данни.

2.        Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно определени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по силата на друго предвидено от закона легитимно основание. Всеки има право на достъп до събраните данни, отнасящи се до него, както и правото да изиска поправянето им.

3.        Спазването на тези правила подлежи на контрол от независим орган.

Член 9
Право на встъпване в брак и право на създаване на семейство

Правото на встъпване в брак и правото на създаване на семейство са гарантирани в съответствие с националните закони, които уреждат упражняването на тези права.

Член 10
Свобода на мисълта, съвестта и религията

1.        Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Това право включва свободата да променя своята религия или убеждения и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали.

2.        Правото на отказ от военна служба се признава съгласно националните закони, които уреждат упражняването на това право.

Член 11
Свобода на изразяване на мнение и свобода на информация

1.        Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на публичните власти и независимо от границите.

2.        Свободата и плурализмът на медиите се зачитат.

Член 12
Свобода на събранията и сдруженията

1.        Всеки има право на свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване, на всяко равнище, по-специално в областите на политическото, профсъюзното или гражданското сдружаване, включително правото да образува и членува в професионални съюзи за защита на своите интереси.

2.        Политическите партии на равнището на Съюза допринасят за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза.

Член 13
Свобода на изкуствата и науките

Изкуствата и научните изследвания са свободни. Академичната свобода се зачита.

Член 14
Право на образование

1.        Всеки има право на образование, както и на достъп до професионално и продължаващо обучение.

2.        Това право включва възможността да се получи безплатно задължително образование.

3.        Свободата да се създават учебни заведения при зачитане на демократичните принципи, както и правото на родителите да осигуряват образованието и обучението на децата си в съответствие със своите религиозни, философски и педагогически убеждения, се зачитат съгласно националните закони, които уреждат тяхното упражняване.

Член 15
Свобода при избор на професия и право на труд

1.        Всеки има право да работи и да упражнява свободно избрана или приета професия.

2.        Всеки гражданин на Съюза има свободата да търси работа, да работи, да се установява или да предоставя услуги във всички държави-членки.

3.        Гражданите на трети страни, които имат разрешение да работят на територията на държавите-членки, имат право на условия на труд еднакви на условията, на които имат право гражданите на Съюза.

Член 16
Свобода на стопанската инициатива

Свободата на стопанската инициатива се признава в съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики.

Член 17
Право на собственост

1.        Всеки има право да се ползва от собствеността на имуществото, което е придобил законно, да го ползва, да се разпорежда с него и да го завещава. Никой не може да бъде лишен от своята собственост, освен в обществена полза, в предвидените със закон случаи и условия и срещу справедливо и своевременно обезщетение за понесената загуба. Ползването на имуществото може да бъде уредено със закон до степен, необходима за общия интерес.

2.        Интелектуалната собственост е защитена.

Член 18
Право на убежище

Правото на убежище се гарантира при спазване на правилата на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и на Протокола от 31 януари 1967 г. за статута на бежанците и в съответствие с Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз (наричани по-нататък „Договорите“).

Член 19
Защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране и екстрадиране

1.        Колективното експулсиране е забранено.

2.        Никой не може да бъде принудително отведен, експулсиран или екстрадиран към държава, в която съществува сериозен риск да бъде осъден на смърт, да бъде подложен на изтезание или на друго нечовешко или унизително отношение или наказание.

ДЯЛ III
РАВЕНСТВО

Член 20
Равенство пред закона

Всички хора са равни пред закона.

Член 21
Недискриминация

1.        Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

2.        В областта на прилагане на Договорите и без да се засягат техните особени разпоредби, се забранява всяка форма на дискриминация, основана на гражданството.

Член 22
Културно, религиозно и езиково многообразие

Съюзът зачита културното, религиозното и езиковото многообразие.

Член 23
Равенство между жените и мъжете

Равенството между жените и мъжете трябва да бъде гарантирано във всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението.

Принципът на равенството не пречи на запазването в действие или приемането на мерки, предвиждащи специфични предимства в полза на по-слабо представения пол.

Член 24
Права на детето

1.        Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за тяхното благоденствие. Те могат да изразяват свободно своето мнение. То се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, в зависимост от възрастта и зрелостта им.

2.        При всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение.

3.        Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и преки контакти с двамата си родители, освен когато това е против неговия интерес.

Член 25
Права на възрастните хора

Съюзът признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културния живот.

Член 26
Интеграция на хората с увреждания

Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността.

ДЯЛ IV
СОЛИДАРНОСТ

Член 27
Право на информиране и консултиране на работниците в предприятието

На работниците или на техните представители трябва да се гарантира, на съответните равнища, своевременно информиране и консултиране в предвидените от правото на Съюза, от националните законодателства и практики случаи и условия.

Член 28
Право на колективни преговори и действия

В съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики работниците и работодателите, или съответните им организации, имат правото да преговарят и да сключват колективни договори на съответните равнища, както и да предприемат колективни действия за защита на техните интереси, включително стачка, в случай на конфликт на интереси.

Член 29
Право на достъп до услугите за намиране на работа

Всеки има право на достъп до безплатна услуга за намиране на работа.

Член 30
Защита при неоснователно уволнение

Всеки работник има право на защита срещу всяка форма на неоснователно уволнение, в съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики.

Член 31
Справедливи и равни условия на труд

1.        Всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото здраве и сигурност и зачитат достойнството му.

2.        Всеки работник има право на ограничаване на максималната продължителност на труда, на периоди на дневна и седмична почивка, както и на платен годишен отпуск.

Член 32
Забрана на детския труд и защита на работещите младежи

Детският труд е забранен. Минималната възраст за допускане до работа не може да бъде по-ниска от възрастта, на която завършва периодът на задължително образование, без да се засяга действието на по-благоприятни за младежите правила и с изключение на ограничени дерогации.

Приетите на работа младежи трябва да се ползват от пригодени за тяхната възраст условия на труд и да бъдат защитени срещу икономическа експлоатация или срещу всеки труд, който би могъл да навреди на тяхната сигурност, на тяхното здраве, на физическото, психическото, моралното или социалното им развитие, или да възпрепятства образованието им.

Член 33
Семеен и професионален живот

1.        Закрилата на семейството е гарантирана в юридически, икономически и социален план.

2.        За да може да съчетава семейния и професионалния живот, всеки има право на защита срещу уволнение, което има за мотив майчинство, както и право на платен отпуск по майчинство и на родителски отпуск за раждане или осиновяване на дете.

Член 34
Социална сигурност и социална помощ

1.        Съюзът признава и зачита правото на достъп до обезщетенията за социална сигурност и до социалните служби, които осигуряват закрила в случаи като майчинство, заболяване, трудова злополука, зависимо положение или старост, както и в случай на загуба на работа, в съответствие с правилата, установени от правото на Съюза и от националните законодателства и практики.

2.        Всеки, който пребивава и се придвижва законно на територията на Съюза, има право на обезщетения за социална сигурност и на социални придобивки в съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики.

3.        С цел да се бори срещу социалното изключване и бедността, Съюзът признава и зачита правото на социална помощ и на помощ за жилище, предназначени да осигурят достойно съществуване на всички лица, които не разполагат с достатъчно средства според правилата, установени от правото на Съюза и от националните законодателства и практики.

Член 35
Закрила на здравето

Всеки има право на достъп до здравна профилактика и да ползва медицински грижи при условията, установени от националните законодателства и практики. При определянето и осъществяването на всички политики и действия на Съюза се осигурява висока степен на закрила на човешкото здраве.

Член 36
Достъп до услугите от общ икономически интерес

С цел да насърчава социалното и териториално единство на Съюза Съюзът признава и зачита достъпа до услугите от общ икономически интерес, предвиден от националните законодателства и практики в съответствие с Договорите.

Член 37
Опазване на околната среда

Високото равнище на опазване на околната среда и подобряването на нейното качество трябва да бъдат включени в политиките на Съюза и гарантирани в съответствие с принципа на устойчиво развитие.

Член 38
Защита на потребителите

В политиките на Съюза се осигурява високо равнище на защита на потребителите.

ДЯЛ V
ГРАЖДАНСТВО

Член 39
Право на гражданите да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейския парламент

1.        Всеки гражданин на Съюза има право да избира и да бъде избиран в изборите за Европейския парламент в държавата-членка, в която пребивава, при същите условия, както и гражданите на тази държава.

2.        Членовете на Европейския парламент се избират чрез всеобщо, пряко, свободно и тайно гласуване.

Член 40
Право на гражданите да избират и да бъдат избирани в общинските избори

Всеки гражданин на Съюза има право да избира и да бъде избиран в общински избори в държавата-членка, в която пребивава, при същите условия, както и гражданите на тази държава.

Член 41
Право на добра администрация

1.        Всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок.

2.        Това право включва по-специално:

а)      правото на всяко лице да бъде изслушвано преди срещу него да бъде предприета индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за него;

б)     правото на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят до него, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебна тайна;

в)     задължението на администрацията да мотивира своите решения.

3.        Всяко лице има право на обезщетение от страна на Съюза за вредите, нанесени му от институциите или от нейните служители при изпълнение на служебните им задължения, в съответствие с основните принципи, които са общи за законодателствата на държавите-членки.

4.        Всяко лице може да се обърне към институциите на Съюза на един от официалните езици на Договорите и трябва да получи отговор на същия език.

Член 42
Право на достъп до документи

Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава в държава-членка или има там седалище според устройствения му акт, има право на достъп до документите на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, независимо от вида на техния носител.

Член 43
Европейския омбудсман

Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава-членка, има право да сезира Европейския омбудсман за случаи на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнението на неговите съдебни функции.

Член 44
Право на петиции

Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава-членка, има право да отправя петиции до Европейския парламент.

Член 45
Свободно движение и пребиваване

1.        Всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава на територията на държавите-членки.

2.        В съответствие с Договорите правото на свободно движение и пребиваване може да се предоставя на гражданите на трети страни, които пребивават законно на територията на държава-членка.

Член 46
Дипломатическа и консулска закрила

Всеки гражданин на Съюза се ползва от закрилата на дипломатическите и консулските власти на всяка друга държава-членка на територията на трети страни, в които държавата-членка, чиито гражданин е, няма представителство, при същите условия, както гражданите на тази държава.

ДЯЛ VI
ПРАВОСЪДИЕ

Член 47
Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.

Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.

На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

Член 48
Презумпция за невиновност и право на защита

1.        Всеки обвиняем се счита за невинен до законното установяване на виновността му в съответствие със закона.

2.        На всеки обвиняем се гарантира зачитане на правото на защита.

Член 49
Принципи на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието

1.        Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което в момента на извършването му не е представлявало престъпление съгласно националното или международното право. По същия начин, не може да бъде налагано по-тежко наказание от това, което е било приложимо към момента на извършване на престъплението. Ако в по-късен момент след престъплението законът предвижда по-леко наказание, трябва да се приложи това наказание.

2.        Настоящият член не засяга осъждането и наказанието на лице, виновно за действие или бездействие, което в момента на извършването му е било престъпление по смисъла на общите принципи, признати от всички народи.

3.        Тежестта на наказанията не трябва да бъде несъразмерна спрямо престъплението.

Член 50
Право на всеки да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление

Никой не може да бъде подложен на наказателно преследване или наказван за престъпление, за което вече е бил оправдан или осъден на територията на Съюза с окончателно съдебно решение в съответствие със закона.

ДЯЛ VII
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО
И ПРИЛАГАНЕТО НА ХАРТАТА

Член 51
Приложно поле

1.        Разпоредбите на настоящата харта се отнасят за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за държавите-членки, единствено когато те прилагат правото на Съюза. В този смисъл те зачитат правата, спазват принципите и насърчават тяхното прилагане в съответствие със своите компетенции и при зачитане на предоставените в Договорите компетенциите на Съюза.

2.        Настоящата харта не разширява приложното поле на правото на Съюза извън компетенциите на Съюза, не създава никакви нови компетенции или задачи за Съюза и не променя компетенциите и задачите, определени в Договорите.

Член 52
Обхват и тълкуване на правата и принципите

1.        Всяко ограничаване на упражняването на правата и свободите, признати от настоящата Харта, трябва да бъде предвидено в закон и да зачита основното съдържание на същите права и свободи. При спазване на принципа на пропорционалност ограничения могат да бъдат налагани, само ако са необходими и ако действително отговарят на признати от Съюза цели от общ интерес или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора.

2.        Признатите от настоящата Харта права, които са предмет на разпоредби на Договорите, се упражняват при определените в тях условия и граници.

3.        Доколкото настоящата Харта съдържа права, съответстващи на права, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, техният смисъл и обхват са същите като дадените им в тази Конвенция. Тази разпоредба не пречи правото на Съюза да предоставя по-широка защита.

4.        Доколкото настоящата Харта признава основни права, които произтичат от общите за държавите-членки конституционните традиции, тези права трябва да бъдат тълкувани в хармония с тези традиции.

5.        Разпоредбите на настоящата Харта, които съдържат принципи, могат да бъдат прилагани чрез законодателни и изпълнителни актове, приети от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, както и чрез актове на държавите-членки, когато те прилагат правото на Съюза при упражняване на съответните им компетенции. Позоваването на тези принципи пред съд е допустимо само за тълкуване и проверка на законността на такива актове.

6.        Националните законодателства и практики трябва да бъдат взети предвид в тяхната цялост, както е посочено в настоящата Харта.

7.        Разясненията, изготвени за да направляват тълкуването на настоящата харта, се вземат надлежно под внимание от юрисдикциите на Съюза и на държавите-членки.

Член 53
Степен на закрила

Никоя разпоредба на настоящата Харта не трябва да се тълкува като ограничаваща или накърняваща права на човека и основни свободи, които в съответните им приложни полета са признати от правото на Съюза, от международното право и от международните конвенции, по които Съюзът или всички държави-членки са страни и по-специално от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и от конституциите на държавите-членки.

Член 54
Забрана на злоупотребата с право

Никоя от разпоредбите на настоящата Харта не трябва да се тълкува като даваща право да се извършва дейност или действие, което има за цел погазване на признати в настоящата Харта права или свободи, или да се ограничават правата и свободите в по-голяма степен от предвидената в настоящата Харта.

Възпроизведеният тук текст представлява адаптирана версия на Хартата, прогласена на 7 декември 2000 г., и я заменя, считано от датата на влизане в сила на Договора от Лисабон.

Подписи

За Европейския парламент

За Съвета на Европейския съюз

За Европейската комисия

________________________

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.11.2007

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jim Allister, Enrique Barón Crespo, Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Brian Crowley, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Bronisław Geremek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Rihards Pīks, József Szájer, Johannes Voggenhuber, Bernard Wojciechowski, Dushana Zdravkova

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Costas Botopoulos, Jean-Louis Bourlanges, Panayiotis Demetriou, Roger Helmer, György Schöpflin

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване