ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за създаване на Европейска полицейска служба (ЕВРОПОЛ)

15.11.2007 - (COM(2006)0817 – C6‑0055/2007 – 2006/0310(CNS)) - *

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Процедура : 2006/0310(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0447/2007
Внесени текстове :
A6-0447/2007
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за създаване на Европейска полицейска служба (ЕВРОПОЛ)

(COM(2006)0817 – C6‑0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията (COM(2006)0817)[1],

–   като взе предвид член 30, параграф 1, буква б), член 30, параграф 2 и член 34, параграф 2, буква в) от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0055/2007),

–   като взе предвид протокола, с който достиженията от Шенген се включват в рамките на Европейския съюз, съгласно който протокол Съветът се е консултирал с него,

–   като взе предвид членове 93 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по бюджети и на комисията по конституционни въпроси (A6‑0447/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.   счита, че посочената в законодателното предложение индикативна финансова сума следва да е съвместима с горната граница на раздел 3а от новата многогодишна финансова рамка (МФР) и с разпоредбите на точка 47 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление от 17 май 2006 г.(МИС)[2];

3.  припомня, че становището, изразено от комисията по бюджети, не засяга резултата от процедурата, посочена в точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., която се отнася за създаването на Европейската полицейска служба;

4.  приканва Комисията да промени съответно предложението си съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

5.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

6.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени предложението на Комисията;

7.  призовава Съвета да се консултира отново с Европейския парламент в рамките на новия проект на Договора за реформи от Лисабон, ако решението на Съвета за създаване на Европол не бъде прието до юни 2008 г.;

8.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Позоваване 1 а (ново)

 

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности1 (Финансов регламент), и по-специално член 185 от него,

1ОВ L 248, 16.09.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).

 

Justification

Europol est créé en tant qu'agence de l'Union européenne. Cela doit se refléter dans les bases juridiques sur lesquelles la décision est fondée.

Изменение 2

Позоваване 1б (ново)

 

като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление от 17 май 2006 г.1, и по-специално точка 47 от него,

1ОВ С 139, 14.06.2006 г., стр. 1.

Justification

Europol est créé en tant qu'agence de l'Union européenne. Cela doit se refléter dans les bases juridiques sur lesquelles la décision est fondée.

Изменение 3

Съображение 4а (ново)

 

4а) Съветът все още не е приел рамковото решение за защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси. Рамковото решение трябва да влезе в сила, за да може Европол да изпълнява мандата си в правна рамка, гарантираща пълна защита на данните на европейските граждани. Следователно е наложително Съветът да приеме възможно най-бързо рамковото решение.

Изменение 4

Съображение 4б (ново)

 

4б) Парламентът, в своята "препоръка до Съвета относно Европол: засилване на парламентарния контрол и разширяване на правомощията "1, от 13 април 1999 г., призова Европол да бъде включен в институционалната рамка на Европейския съюз и Парламентът да може да упражнява демократичен контрол върху дейността м.

_____________

ОВ С 219, 30.07.1999 г., стр. 101.

Изменение 5

Съображение 4в (ново)

 

4в) Парламентът, в своята "препоръка до Съвета относно бъдещото развитие на Европол и автоматичното му включване в институционалната система на Европейския съюз "1, от 30 май 2002 г., и в своята "препоръка до Съвета относно бъдещото развитие на Европол "2, от 10 април 2003 г., призова за обособяването на Европол на общностно равнище.

_______________

1ОВ С 187 Е, 07.08.2003 г., стр. 144.

2ОВ С 64 Е, 12.03.2004, стр. 588.

Изменение 6

Съображение 5

(5) Обособяването на Европол като агенция на Европейския съюз, финансирана от общия бюджет на Европейските общности, ще засили контрола на Европейския парламент върху Европол, поради ролята му на бюджетен орган.

(5) Обособяването на Европол като агенция на Европейския съюз, финансирана от общия бюджет на Европейския съюз, ще засили контрола на Европейския парламент върху Европол и демократичния контрол върху дейността му, поради ролята му на бюджетен орган, в това число и върху неговото щатното разписание и процедурата по освобождаване от отговорност.

Justification

Le rôle du Parlement en matière d'adoption de l'organigramme de l'agence et d'octroi de la décharge à celle-ci doit être clairement indiqué.

Изменение 7

Съображение 6а (ново)

 

6а) Създаването на Европол предполага постигането на междуинституционално споразумение, което да определя рамковите условия за европейските регулаторни агенции, с цел организиране на съществуващите и бъдещите агенции по начин, чрез който се насърчава яснотата, прозрачността и правната сигурност.

Изменение 8

Съображение 8а (ново)

 

8a) Вследствие на разширяването на оперативните правомощия на Европол е необходимо да се направят някои подобрения във връзка с неговата демократична отчетност.

Изменение 9

Съображение 13

(13) Необходимо е да се назначи длъжностно лице по защита на данните, което ще отговаря за гарантиране по независим начин на законността на обработката на данни и на спазването на разпоредбите на настоящото решение относно обработката на лични данни, включително обработката на лични данни за персонала на Европол, който е защитен по силата на член 24 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

(13) Необходимо е да се назначи длъжностно лице по защита на данните, което ще отговаря за гарантиране по независим начин на законността на обработката на данни и на спазването на разпоредбите на настоящото решение относно обработката на лични данни, включително обработката на лични данни за персонала на Европол, който е защитен по силата на член 24 от Регламент (ЕО) № 45/2001. При изпълняването на задълженията си длъжностното лице по защита на данните следва да си сътрудничи с длъжностните лица по защита на данните, определени съгласно законодателството на Общността.

Justification

Afin d'assurer la coopération avec les organes européens, comme le souligne le considérant 16 de la proposition actuelle, et de garantir un degré suffisant de protection des données conformément au règlement (CE) n° 45/2001, il serait utile que le délégué à la protection des données d'Europol participe au réseau existant de délégués à la protection des données en vue d'adopter une approche à l'égard des questions de protection des données conforme à celle adoptée par les organes communautaires.

Изменение 10

Съображение 14

(14) В допълнение към опростяването на разпоредбите, отнасящи се до съществуващите системи за обработка на данни, възможностите на Европол за създаване и управление на други инструменти за обработка на данни с цел изпълнение на неговите задачи, следва да бъдат разширени; тези инструменти за обработка на данни следва да бъдат създадени и поддържани в съответствие с общите принципи за защита на данните, както и в съответствие с подробните правила, които ще бъдат определени от Съвета.

(14) В допълнение към опростяването на разпоредбите, отнасящи се до съществуващите системи за обработка на данни, възможностите на Европол за създаване и управление на инструменти за обработка на данни с цел изпълнение на неговите задачи, следва да бъдат разширени; тези инструменти за обработка на данни следва да бъдат създадени и поддържани в съответствие с общите принципи за защита на данните, залегнали в законодателството на Общността и в Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. относно защитата на лицата при автоматизираната обработка на лични данни и в съответствие с подробните правила, които ще бъдат определени от Съвета, след съгласуване с Европейския парламент.

Изменение 11

Съображение 19

(19) Възможностите на Европол за сътрудничество с трети страни и органи следва да бъдат рационализирани, за да се осигури съгласуваност с общата политика на Съюза в това отношение, включително чрез нови разпоредби за начините на осъществяване на това сътрудничество в бъдеще.

(19) Възможностите на Европол за сътрудничество с трети страни и органи следва да бъдат рационализирани, за да се осигури съгласуваност с общата политика на Съюза в това отношение, както и за да се гарантира, че тези трети страни и органи осигуряват подходящо ниво на защита на личните данни, чрез нови разпоредби за начините на осъществяване на това сътрудничество в бъдеще, които ще се приемат от Съвета, след съгласуване с Европейския парламент.

Изменение 12

Член 1, параграф 1

1. Настоящото решение създава Европейска полицейска служба, наричана по-нататък „Европол“, като агенция на Съюза. Седалището на Европол е в Хага, Нидерландия.

1. Настоящото решение създава Европейска полицейска служба, наричана по-нататък „Европол“, като агенция на Съюза. Тази агенция се създава съгласно член 185 от Финансовия регламент и точка 47 от Междуинституционалното споразумение. Седалището на Европол е в Хага, Нидерландия.

Justification

Voir amendement 3.

Изменение 13

Член 5, параграф 1, буква a)

а) да събира, съхранява, обработва, анализира и обменя информация и разузнавателни сведения, предоставени от органите на държавите-членки или от трети страни или други публични или частни субекти;

а) да събира, съхранява, обработва, анализира и обменя информация и разузнавателни сведения, предоставени от органите на държавите-членки или от трети страни или други публични или частни субекти; когато източниците на информация са частни страни, тя се събира и обработва по законен начин, преди да се изпрати на Европол в съответствие с националното законодателство за прилагане на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни1, и на Европол се предоставя достъп за всеки случай поотделно, за конкретни цели и под контрола на съдебните органи в държавите-членки; Европол определя допълнителни гаранции след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните и Съвместния надзорен орган.

 

____________________

1ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, изменена с регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

Изменение 14

Член 6, параграф 2

2. Когато съвместен екип за разследване е създаден за разследване на случаи на фалшифициране на евро, служител на Европол може да бъде назначен да ръководи разследването, под пряката отговорност на ръководителя на екипа. Когато има различия в мнението на така назначения представител на Европол и ръководителя на екипа, под внимание се взема мнението на последния.

2. Когато съвместен екип за разследване е създаден за разследване на случаи на фалшифициране на евро или за изпълнение на задачите, посочени в член 5, параграф 2, служител на Европол може да бъде назначен да ръководи разследването, под пряката отговорност на ръководителя на екипа. Когато има различия в мнението на така назначения представител на Европол и ръководителя на екипа, под внимание се взема мнението на последния.

Justification

Étant donné que l'article 5, paragraphe 2, permet à Europol de jouer un rôle particulier dans «la coordination des enquêtes relatives à des actes délictueux commis à l'aide d'internet, en particulier lorsqu'il s'agit d'infractions liées au terrorisme ou à la diffusion de pédopornographie et d'autres matériels illicites, ainsi que la surveillance d'internet en vue d'aider à détecter ces actes délictueux et à identifier les personnes qui les ont commis», Europol doit également avoir la possibilité, dans le cadre de ces fonctions, de diriger une équipe commune d'enquête dans les mêmes conditions que dans les affaires de contrefaçon de l'euro.

Изменение 15

Член 8, параграф 2

2. Националното звено е органът за връзка между Европол и компетентните национални органи. Въпреки това обаче, държавите-членки могат да позволят преки контакти между определените компетентни органи и Европол, при изпълнение на условията, определени от съответната държава-членка, включително предварителната намеса на националното звено.

2. Националното звено е единственият орган за връзка между Европол и компетентните национални органи. Въпреки това обаче, държавите-членки могат да позволят преки контакти между определените компетентни органи и Европол, при изпълнение на условията, определени от съответната държава-членка, включително предварителната намеса на националното звено.

 

Същевременно националното звено трябва да получи от Европол цялата информация, обменена при преките контакти между Европол и определените компетентни органи. Отношенията между националното звено и компетентните органи се уреждат от националното право, и по-специално от приложимите конституционни изисквания.

Justification

Bien que cela semble évident, il convient de renforcer l'idée que le droit national s'applique à l'échange d'informations entre l'unité nationale et les autorités compétentes désignées.

Изменение 16

Член 9, параграф 2, алинея 2

Двустранният обмен, предвиден в буква г) от първа алинея, може да обхваща също престъпления извън правомощията на Европол, доколкото това се позволява от националното законодателство.

Двустранният обмен, предвиден в буква г) от първа алинея, може да обхваща също престъпления извън правомощията на Европол, доколкото това се позволява от националното законодателство. В този случай, Европол не носи отговорност за съдържанието на цялата обменена информация.

Justification

Europol ne peut être tenu pour responsable de l'échange d'informations sur les infractions qui ne relèvent pas de sa compétence dans la mesure où il n'est qu'un acteur secondaire et non l'acteur principal de ces poursuites.

Изменение 17

Член 10, параграф 2

Европол може да обработва данни с цел да определи дали тези данни са свързани с неговите задачи и дали могат да бъдат включени в някоя от информационните му системи.

Европол може да обработва данни с цел да определи дали тези данни са свързани с неговите задачи и дали могат да бъдат включени в някоя от информационните му системи. В този случай, данните се обработват единствено с цел определяне на предназначението им.

Изменение 18

Член 10, параграф 3

3. Когато Европол възнамерява да създаде система за обработка на лични данни, различна от информационната система на Европол, посочена в член 11, или от работните досиета за целите на анализа, посочени в член 14, Съветът с квалифицирано мнозинство и след консултация с Европейския парламент определя условията, при които Европол може да го направи. Тези условия се отнасят по-специално до достъпа и използването на данни, както и сроковете за съхранение и заличаване на данни, като надлежно се спазват принципите, посочени в член 26.

3. Когато Европол възнамерява да създаде система за обработка на лични данни, различна от информационната система на Европол, посочена в член 11, или от работните досиета за целите на анализа, посочени в член 14, Съветът с квалифицирано мнозинство и след консултация с Европейския парламент определя условията, при които Европол може да го направи. Тези условия се отнасят по-специално до достъпа и използването на данни, както и сроковете за съхранение и заличаване на данни, като надлежно се спазват принципите, посочени в член 26. Преди Съветът да вземе решение, той следва да се консултира със Съвместния надзорен орган на Европол и Европейския надзорен орган по защита на данните.

Justification

Le traitement des données à caractère personnel en dehors du système d'information Europol ou des fichiers de travail aux fins d'analyse doit protéger les intérêts légitimes des personnes concernées. La consultation de l'autorité de contrôle commune et du contrôleur européen de la protection des données doit donc être prévue (voir l'avis du contrôleur européen de la protection des données en ce qui concerne le document COM(2006)817 final, points 18 et 55).

Изменение 19

Член 10, параграф 5

5. Европол полага всички усилия, за да гарантира, че системите му за обработка на данни са съвместими със системите за обработка на данни в държавите-членки, и по-специално със системите за обработка на данни, използвани от свързаните с Общността и Съюза органи, с които Европол може да установи отношения в съответствие с член 22, чрез използване на най-добрата практика и открити стандарти.

5. Европол полага всички усилия, за да гарантира, че системите му за обработка на данни са съвместими със системите за обработка на данни в държавите-членки, и по-специално със системите за обработка на данни, използвани от свързаните с Общността и Съюза органи, с които Европол може да установи отношения в съответствие с член 22, чрез използване на най-добрата практика и открити стандарти. Взаимосвързаността се разрешава въз основа на съответно решение на Съвета, което се взема след консултация със служителя на Европол, отговарящ за защитата на данните и със Съвместния надзорен орган; с това решение се определят правилата и условията, по-специално по отношение на необходимостта от прилагане на взаимосвързаността и целите, за които ще се използват личните данни.

Изменение 20

Член 11, параграф 1

1. Европол поддържа информационна система. Пряк достъп до информационната система на Европол за консултации имат националните звена, служителите за връзка, директорът, заместник-директорите и надлежно упълномощени служители на Европол.

1. Европол поддържа информационна система. Пряк достъп до информационната система на Европол за консултации имат националните звена, служителите за връзка, директорът, заместник-директорите и надлежно упълномощени служители на Европол. Прекият достъп на националните звена до информационната система по отношение на лицата, посочени в член 12, параграф 1, буква б), се ограничава единствено до данни за самоличността, определени в член 12, параграф 2. За нуждите на конкретни разследвания на звената се осигурява достъп до всички данни, чрез служителите за връзка.

Justification

Les données concernant des personnes pour lesquelles certains faits graves justifient au regard du droit national la présomption qu'elles commettront des infractions relevant de la compétence d'Europol ne peuvent être traitées au même titre que les données relatives à des personnes condamnées. Des garanties spécifiques doivent être prévues pour cette catégorie de personnes, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la convention Europol actuelle.

Изменение 21

Член 12, параграф 1, буква б)

б) лица, за които има сериозно основание съгласно националното законодателство на съответната държава-членка да се допусне, че ще извършат престъпления, по които Европол е компетентен.

б) лица, за които има фактически показания или сериозно основание съгласно националното законодателство на съответната държава-членка да се допусне, че ще извършат престъпления, по които Европол е компетентен.

Изменение 22

Член 12, параграф 4а (нов)

 

4а) Обработката на специални категории данни, които се отнасят до расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и данни, свързани със здравето или сексуалната ориентация, се разрешава единствено, когато това е абсолютно необходимо за конкретни случаи и при осигуряване на специални гаранции.

Изменение 23

Член 19, параграф 1

1. Личните данни, които са извлечени от досиетата за обработка на данни на Европол, се предават или се използват само от компетентните органи на държавите-членки за предотвратяване и борба с престъпленията, които попадат в правомощията на Европол, както и за борба с други сериозни форми на престъпност. Европол използва данните само за изпълнение на своите задачи.

1. Личните данни, които са извлечени от досиетата за обработка на данни на Европол, се предават или се използват само от компетентните органи на държавите-членки единствено за целите, за които се събират и за съвместими с тях цели, с оглед предотвратяване и борба с престъпленията, които попадат в правомощията на Европол, както и за борба с други сериозни форми на престъпност. Европол използва данните само за изпълнение на своите задачи.

Изменение 24

Член 20, параграф 1

1. Данните в досиетата с данни се съхраняват от Европол, само докато това е необходимо за изпълнение на неговите задачи. Преразглеждане на необходимостта от продължаване на съхраняването се извършва не по-късно от три години след въвеждането на данните. Преразглеждането на съхраняваните данни в информационната система и тяхното заличаване се извършва от звеното, което е въвело данните. Преразглеждането на съхраняваните данни в други досиета с данни на Европол и тяхното заличаване се извършва от Европол. Европол автоматично информира държавите-членки три месеца преди изтичане на сроковете за преразглеждане на съхраняването на данните.

1. Данните в досиетата с данни се съхраняват от Европол, само докато това е необходимо за изпълнение на неговите задачи. Независимо от разпоредбите на член 10, параграф 3 преразглеждането на необходимостта от продължаване на съхраняването се извършва и документира най-малко веднъж на всеки две години след въвеждането на данните. Преразглеждането на съхраняваните данни в информационната система и тяхното заличаване се извършва от звеното, което е въвело данните. Преразглеждането на съхраняваните данни в други досиета с данни на Европол и тяхното заличаване се извършва от Европол. Европол автоматично информира държавите-членки три месеца преди изтичане на сроковете за преразглеждане на съхраняването на данните.

Justification

Le délai d'examen concernant la conservation des données est trop long. De plus, ces données devraient être examinées régulièrement. Il semble donc plus approprié de vérifier ces données tous les deux ans. De surcroît, comme l'a proposé l'autorité de contrôle commune (avis 07/07, page 19), cet amendement introduit une clause de liaison avec l'article 10, paragraphe 3, qui permet de créer d'autres systèmes que ceux définis dans la décision étant donné que les conditions fixées par le Conseil à cette fin peuvent inclure des délais d'examen plus brefs.

Изменение 25

Член 21

Дотолкова доколкото Европол е упълномощен съгласно правни инструменти на Европейския съюз, международни и национални правни инструменти да получи компютърен достъп до данни от други информационни системи от национален или международен характер, Европол може да извлича лични данни чрез такива средства, ако това е необходимо за изпълнение на задачите му. Приложимите разпоредби за тези правни инструменти на Съюза и за международни или национални правни инструменти регламентират достъпа и използването на тези данни от Европол, дотолкова доколкото те предвиждат по-строги правила за достъп и използване, отколкото настоящото решение. Европол не може да използва тези данни в нарушение на настоящото решение.

Дотолкова доколкото Европол е упълномощен съгласно правни инструменти на Европейския съюз, международни и национални правни инструменти да получи компютърен достъп до данни от други информационни системи от национален или международен характер, Европол може да извлича лични данни единствено за конкретни случаи и дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнение на задачите му и при строги условия, определени от Европол след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните и Съвместния надзорен орган. Приложимите разпоредби за тези правни инструменти на Съюза и за международни или национални правни инструменти регламентират достъпа и използването на тези данни от Европол, дотолкова доколкото те предвиждат по-строги правила за достъп и използване, отколкото настоящото решение. Европол не може да използва тези данни в нарушение на настоящото решение.

Justification

L'article 21 permet un accès beaucoup trop aisé qui n'est pas requis pour les missions d'Europol.

Изменение 26

Член 22, параграф 1, буква га) (нова)

га) компетентните служби на Генералния секретариат на Съвета и Съвместния ситуационен център на Европейския съюз.

Justification

Le Centre de situation conjoint (SitCen) joue un rôle clé dans la lutte contre un certain nombre d'infractions (par exemple celles liées au terrorisme) qui relèvent également de la compétence d'Europol. Dans un souci de cohérence et en vue d'accroître la coopération avec tous les organes compétents au niveau de l'UE, il est nécessaire qu'Europol et le SitCen établissent et maintiennent une coopération étroite.

Изменение 27

Член 22, параграф 5а (нов)

5а. При предаване на лични данни от институциите и органите на Общността, Европол се разглежда като орган на Общността по смисъла на член 7 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Justification

Lorsqu'il traite des données à caractère personnel émanant d'organes communautaires, Europol doit être considéré comme un organe communautaire et, par conséquent, relever du règlement n° 45/2001[3] qui s'applique au traitement de données à caractère personnel par tous les organes communautaires. Cette disposition permet d'écarter toute incertitude et est conforme à l'idée qui sous-tend la proposition à l'examen, à savoir rapprocher la position d'Europol de celle des institutions et organes relevant du traité CE.

Изменение 28

Член 24, параграф 1, встъпителна част

1. При условията на параграф 4 Европол може да съобщава лични данни, с които разполага, на трети органи, посочени в член 23, параграф 1, когато:

1. При напълно изключителни обстоятелства и за всеки конкретен случай, при условията на параграф 4 Европол може да съобщава лични данни, с които разполага, на трети органи, посочени в член 23, параграф 1, когато:

Justification

Le transfert de données à des pays tiers et des organisations internationales doit rester une exception et des garanties supplémentaires sont nécessaires à cette fin.

Изменение 29

Член 24, параграф 2

Чрез дерогация от параграф 1, Европол може да съобщи лични данни, с които разполага, на трети органи, посочени в член 23, параграф 1, при условията на параграф 4, когато директорът на Европол смята, че предаването на данните е абсолютно необходимо за защита на основните интереси на съответните държави-членки, попадащи в обхвата на целите на Европол, или е в интерес на предотвратяването на неминуема опасност, свързана с престъпление или терористичен акт. При всички обстоятелства директорът на Европол проучва нивото на защита на данните, което се прилага към съответния орган, с оглед привеждане на това ниво на защита на данните в съответствие с посочените по-горе интереси.

2. Чрез дерогация от параграф 1, Европол може да съобщи за всеки случай поотделно лични данни, с които разполага, на трети органи, посочени в член 23, параграф 1, при условията на параграф 4, когато директорът на Европол смята, че предаването на данните е абсолютно необходимо за защита на основните интереси на съответните държави-членки, попадащи в обхвата на целите на Европол, или е в интерес на предотвратяването на неминуема опасност, свързана с престъпление или терористичен акт. При всички обстоятелства директорът на Европол проучва степента на зачитане на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава в съответната трета страна, на която данните биха могли да бъдат предадени, целите, за които данните се използват, нивото на защита на данните, което се прилага към съответния орган, с оглед привеждане на това ниво на защита на данните в съответствие с посочените по-горе интереси, както и степента на взаимност при обмена на информация.

Изменение 30

Член 25, параграф 2

Управителният съвет определя правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с органите и агенциите на Общността и Съюза, посочени в член 22, както и обмена на лични данни между Европол и тези органи или агенции. Управителният съвет се консултира със Съвместния надзорен орган, преди да вземе решение.

Управителният съвет определя правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с органите и агенциите на Общността и Съюза, посочени в член 22, както и обмена на лични данни между Европол и тези органи или агенции. Управителният съвет се консултира със Съвместния надзорен орган и Европейският надзорен орган по защита на данните, преди да вземе решение

Изменение 31

Член 26

Без да се засягат специалните разпоредби на настоящото решение, Европол прилага принципите на Рамково решение 2007/XX/ПВР на Съвета относно защитата на лични данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, при събиране, обработка и използване на лични данни. Европол спазва тези принципи при събирането, обработката и използването на лични данни, включително по отношение на неавтоматизирани данни, съхранявани под формата на досиета с данни, т.е. всяка структурирана съвкупност от лични данни, до които има достъп съгласно специфични критерии.

Без да се засягат специалните разпоредби на настоящото решение и необходимостта от запазване на гаранциите, предоставени от Конвенцията за Европол, Европол прилага принципите на Рамково решение 2007/XX/ПВР на Съвета относно защитата на лични данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, при събиране, обработка и използване на лични данни. Европол спазва тези принципи при събирането, обработката и използването на лични данни, включително по отношение на неавтоматизирани данни, съхранявани под формата на досиета с данни, т.е. всяка структурирана съвкупност от лични данни, до които има достъп съгласно специфични критерии.

Justification

Il est nécessaire de maintenir les dispositions de la convention Europol en matière de protection des données qui offrent de plus grandes garanties que la proposition de décision-cadre relative à la protection des données relevant du troisième pilier.

Изменение 32

Член 27, параграф 1

Европол назначава длъжностно лице по защита на данните, което е член на персонала. То е пряко подчинено на управителния съвет. При изпълнение на своите задължения длъжностното лице по защита на данните не приема инструкции от никого.

Европол назначава независимо длъжностно лице по защита на данните, което е член на персонала. То е пряко подчинено на управителния съвет. При изпълнение на своите задължения длъжностното лице по защита на данните не приема инструкции от никого.

Изменение 33

Член 27, параграф 5

5. Допълнителни правила за прилагане по отношение на длъжностното лице по защита на данните се приемат от управителния съвет. Правилата за прилагане се отнасят по-специално за назначаването и освобождаването от длъжност, задачите, задълженията и правомощията на длъжностното лице по защита на данните.

5. Допълнителни правила за прилагане по отношение на длъжностното лице по защита на данните се приемат от управителния съвет. Правилата за прилагане се отнасят по-специално за назначаването и освобождаването от длъжност, задачите, задълженията, правомощията и гаранциите за независимост на длъжностното лице по защита на данните.

Justification

Des garanties d'indépendance spécifiques devraient être adoptées dans le cadre des dispositions d'application en vue d'assurer l'indépendance du délégué à la protection des données.

Изменение 34

Член 29, параграф 4

4. Достъпът до лични данни се отказва, ако:

4. Достъпът до лични данни се отказва единствено, ако този отказ е необходим:

 

а) подобен достъп може да изложи на риск някоя от дейностите на Европол;

а) за да може Европол да изпълнява функциите си по подходящ начин;

б) подобен достъп може да изложи на риск национално разследване с участието на Европол;

б) за гарантиране провеждането на всяко национално разследване с участието на Европол;

в) подобен достъп може да изложи на риск правата и свободите на трети страни.

в) за осигуряване на защита на правата и свободите на трети страни.

Justification

Le libellé de la proposition de la Commission ne garantit pas pleinement le droit d'accès. Les exceptions à ce droit sont uniquement acceptables si elles sont nécessaires pour protéger un autre intérêt fondamental. Une formulation plus stricte semble donc indiquée pour protéger le caractère fondamental du droit d'accès.

Изменение 35

Член 29, параграф 5

5. Европол се консултира с компетентните правоприлагащи органи на заинтересованите държави-членки, преди да реши дали да предостави достъп. Достъпът до данни, въведени в работните досиета за целите на анализа, зависи от постигането на консенсус между Европол и държавите-членки, които участват в анализа, и от постигането на консенсус между държавите-членки, които са пряко засегнати от съобщаването на тези данни. В случай, че държава-членка се противопостави на предоставянето на достъп до лични данни, тя уведомява Европол за своя отказ и основанията за него.

По правило, правото на достъп до лични данни не се отказва. Изключения от това правило се допускат единствено, ако това е необходимо с оглед защита на друго основно право. Европол се консултира с компетентните правоприлагащи органи на заинтересованите държави-членки, преди да реши дали да предостави достъп. Достъпът до данни, въведени в работните досиета за целите на анализа, зависи от постигането на консенсус между Европол и държавите-членки, които участват в анализа, и от постигането на консенсус между държавите-членки, които са пряко засегнати от съобщаването на тези данни. В случай, че държава-членка се противопостави на предоставянето на достъп до лични данни, тя уведомява Европол за своя отказ и основанията за него.

Justification

Idem

Изменение 36

Член 29, параграф 6

6. Ако една или повече държави-членки или Европол се противопоставят на съобщаването на дадено лице на данни, които го засягат, Европол уведомява заинтересованото лице, че е извършил проверките, без да разкрива информация, която може да подскаже на това лице дали Европол обработва лични данни, които го засягат, или не.

6. Ако една или повече държави-членки или Европол се противопоставят на съобщаването на дадено лице на данни, които го засягат, Европол уведомява заинтересованото лице, че е извършил проверките, без да разкрива информация, която може да подскаже на това лице дали Европол обработва лични данни, които го засягат, или не. Надзорният орган по защита на данните е длъжен да посочи основанията за отказ на достъп по начин, чрез който се гарантира упражняването на ефективен контрол върху прилагането на изключения, съгласно препоръка № R (87) 15 на Комитета на министрите към Съвета на Европа от 17 септември 1987 г. относно регламентиране на използването на лични данни в областта на полицейските дейности.

Justification

Idem

Изменение 37

Член 36, параграф 8, буква в)

в) приема правилата, приложими към персонала на Европол, по предложение на директора и след искане на одобрение от Комисията.

в) приема правилата, приложими към персонала на Европол, по предложение на директора и след одобрение от Комисията.

Justification

Les mesures d'application relatives au personnel d'Europol doivent être approuvées par la Commission.

Изменение 38

Член 36, параграф 9

9. Управителният съвет приема всяка година:

9. Управителният съвет приема всяка година, след одобрение от Съвета:

а) разчет за проектобюджет и предварителен проектобюджет, които се представят на Комисията, включително щатно разписание, и окончателен бюджет,

 

а) разчет за проектобюджет, който се представя на Комисията, включително проект на щатно разписание;

 

аа) бюджета на Европол, както и щатното разписание, след получаване на разрешение от бюджетния орган;

б) работна програма за бъдещите дейности на Европол, като се вземат предвид оперативните изисквания на държавите-членки и последиците за бюджета и щатното разписание на Европол, след като Комисията е изразила становище;

б) работна програма за бъдещите дейности на Европол, като се вземат предвид, доколкото това е възможно, оперативните изисквания на държавите-членки в съответствие с наличните финансови и човешки ресурси, след като Комисията е изразила становище;

в) общ доклад за дейностите на Европол през предходната година.

в) общ доклад за дейностите на Европол през предходната година, като се сравняват по-специално постигнатите резултати с целите на годишната работна програма.

Тези документи се предават на Съвета за одобрение. Съветът ги изпраща на Европейския парламент за информация.

Тези документи се изпращат на Европейския парламент.

Justification

Cette description des responsabilités du conseil d'administration doit préciser que celui-ci ne peut adopter le budget de l'agence, y compris son tableau des effectifs, qu'après autorisation de l'autorité budgétaire. D'autres éclaircissements relatifs au programme de travail et au rapport annuel semblent également nécessaires. Comme c'est le cas pour les autres agences, tous les documents de ce type doivent être transmis directement au Parlement.

Изменение 39

Член 36, параграф 9, алинея 2

Тези документи се предават на Съвета за одобрение. Съветът ги изпраща на Европейския парламент за информация.

Тези документи се предават на Съвета за одобрение и на Европейския парламент, който, при необходимост, може да ги разгледа, където е приложимо, в сътрудничество с националните парламенти.

Изменение 40

Член 37, параграф 1

1. Европол се ръководи от директор, който се назначава с квалифицирано мнозинство от Съвета от списък с най-малко трима кандидати, представен от управителния съвет, за период от четири години, който може да се поднови веднъж.

1. Европол се ръководи от директор, който се назначава с квалифицирано мнозинство от Съвета, след консултация с Европейския парламент, от списък с най-малко трима кандидати, представен от управителния съвет, за период от четири години, който може да се поднови веднъж.

Justification

La nomination et la révocation du directeur d'Europol devraient suivre la même procédure. Afin de garantir une assise plus démocratique au directeur d'Europol et la cohérence de la décision à l'examen, la consultation du Parlement européen devrait être prévue non seulement pour la révocation, mais aussi pour la nomination du directeur.

Изменение 41

Член 37, параграф 4, буква жа) (нова)

 

жa) прилагането на ефективни процедури за наблюдение и оценка във връзка с постигането на целите на Европол;

Justification

L'énumération des responsabilités du directeur doit également comprendre le suivi et l'évaluation de la réalisation des objectifs.

Изменение 42

Член 38, параграф 5а (нов)

5а. Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага за обработката на лични данни на персонала на Европол.

Justification

Afin d'éviter toute forme de discrimination, le règlement n° 45/2001 devrait s'appliquer au traitement des données à caractère personnel concernant le personnel d'Europol. Le considérant 12 de la proposition à l'examen mentionne ce règlement en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatives au personnel d'Europol. Toutefois, une disposition de caractère normatif telle que celle introduite par le présent amendement devrait figurer dans le dispositif et non dans un considérant qui n'a pas, par nature, valeur contraignante.

Изменение 43

Член 41, параграф 1

1. Без да се засягат други видове приходи, приходите на Европол се състоят от субсидия от Общността, вписана в общия бюджет на Европейския съюз (раздел на Комисията), считано от 1 януари 2010 г.

1. Без да се засягат други видове приходи, приходите на Европол се състоят от субсидия от Общността, вписана в общия бюджет на Европейския съюз (раздел на Комисията), считано от 1 януари 2010 г. Финансирането на Европол подлежи на одобрение от бюджетния орган, както това е предвидено в Междуинституционалното споразумение.

Justification

Le point 47 de l'AII du 17 mai 2006 dispose que "(...) sans préjudice des procédures législatives régissant la création de cette agence, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent (...) à dégager en temps opportun un accord sur le financement de l'agence." Il convient d'indiquer ici que, abstraction faite du stade auquel les procédures législatives sont parvenues, un accord sur le financement d'Europol devra également être réalisé.

Изменение 44

Член 41, параграф 3

3. Директорът изготвя прогнозен разчет на приходите и разходите на Европол за следващата финансова година и го изпраща на управителния съвет, заедно с предварително щатно разписание. Щатното разписание включва постоянните или временни длъжности и командированите национални експерти и посочва броя, степента и категорията на персонала, работещ в Европол през съответната финансова година.

3. Директорът изготвя прогнозен разчет на приходите и разходите на Европол за следващата финансова година и го изпраща на управителния съвет, заедно с проект на щатно разписание. Проектът на щатното разписание включва постоянните или временни длъжности и командированите национални експерти и посочва броя, степента и категорията на персонала, работещ в Европол през съответната финансова година.

Justification

Il convient d'indiquer clairement que le tableau des effectifs ne devient définitif qu'après autorisation de l'autorité budgétaire.

Изменение 45

Член 41, параграф 6

6. Комисията изпраща разчета на Европейския парламент и на Съвета (наричани по-нататък „бюджетен орган“), заедно с предварителния проектобюджет на Европейския съюз.

6. Комисията изпраща разчета на Европейския парламент, който, по целесъобразност, може да го разгледа в съответствие с правомощията си, и на Съвета (наричани по-нататък „бюджетен орган“), заедно с предварителния проектобюджет на Европейския съюз.

Изменение 46

Член 42, параграф 8а (нов)

 

8а. Директорът предоставя на Европейския парламент, по негово искане, всякаква информация, необходима за нормалното протичане на процедурата по освобождаване от отговорност за съответната финансова година, както е посочено в член 146, параграф 3 от Финансовия регламент.

Justification

Il semble indiqué d'encadrer plus solidement l'obligation qu'a le directeur de collaborer à la procédure de décharge, comme le prévoient habituellement les règlements portant création des autres agences.

Изменение 47

Член 42, параграф 9

9. По препоръка на Съвета Европейският парламент освобождава директора на Европол от отговорност за изпълнението на бюджета за година n преди 30 април на година n + 2.

9. Европейският парламент, като взема предвид препоръката на Съвета, приета с квалифицирано мнозинство, освобождава директора на Европол от отговорност за изпълнението на бюджета за година n преди 30 април на година n + 2.

Justification

Le droit du Parlement en matière de décharge n'est pas subordonné à la recommandation du Conseil.

Изменение 48

Член 43

Финансовите правила, приложими за Европол, се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те може да не се отклоняват от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 от 23 декември 2002 г., освен ако това не е необходимо за дейността на Европол. За приемане на правила, които представляват дерогация от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, се изисква предварителното съгласие на Комисията. Бюджетният орган се информира за тези дерогации.

Финансовите правила, приложими за Европол, се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те може да не се отклоняват от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 от 23 декември 2002 г., освен ако това не се изисква специално за дейността на Европол. За приемане на правила, които представляват дерогация от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, се изисква предварителното съгласие на Комисията. Бюджетният орган се информира за тези дерогации.

Justification

Les dérogations au règlement n° 2343/2002 doivent être limitées au strict minimum. L'agence doit apporter la preuve irréfutable que seul le recours à cette dérogation peut garantir son bon fonctionnement dans le cadre de la décision en portant création.

Изменение 49

Член 44, алинея 1

Директорът създава система за контрол с цел събиране на показатели за ефективността и резултатите от изпълнението на задълженията на Европол.

Директорът създава система за контрол с цел събиране на показатели за ефективността и резултатите от изпълнението на задълженията на Европол. Директорът докладва ежегодно на управителния съвет резултатите от този контрол.

Justification

Le conseil d'administration doit être informé régulièrement des résultats de l'activité de contrôle afin de pouvoir réagir rapidement en cas de problème.

Изменение 50

Член 44, алинея 4а (нова)

С цел гарантиране на демократичния дебат с гражданското общество и упражняването на по-добър контрол върху дейността на Европол, председателят на управителния съвет или директорът на Европол представя приоритетите на Европол за следващата година пред смесена комисия, включваща членове на Европейския парламент и депутати от националните парламенти.

Justification

La responsabilité et l'obligation de rendre compte sont les deux volets d'un même diptyque. Europol devrait assumer son rôle de plus en plus important dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme d'une manière qui garantisse la transparence et le contrôle démocratique. C'est à cette seule condition que les résultats des travaux d'Europol seront reconnus par la société civile. La mise en place d'une commission mixte composée de députés européens et nationaux serait souhaitable à cette fin.

Изменение 51

Член 45

По предложение на директора и не по-късно от шест месеца, след като настоящото решение стане приложимо, управителният съвет приема правила относно достъпа до документи на Европол, като взема предвид принципите и ограниченията, посочени в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета.

По предложение на директора и не по-късно от шест месеца, след като настоящото решение стане приложимо, управителният съвет приема, след консултация с Европейския парламент, правила относно достъпа до документи на Европол, като взема предвид принципите и ограниченията, посочени в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета.

Justification

Étant donné que le règlement n° 1049/2001 a été adopté dans le cadre de la procédure de codécision, le Parlement européen devrait au moins être consulté sur l'adoption des règles régissant l'accès aux documents.

Изменение 52

Член 47

Председателят на управителния съвет и директорът могат да участват в дискусиите на Европейския парламент по общи въпроси, свързани с Европол.

Председателят на управителния съвет и директорът, по тяхно искане, участват в дискусиите на Европейския парламент по всеки въпрос, свързан с Европол.

Justification

En vue d'améliorer le contrôle démocratique d'Europol par le Parlement européen, le président du conseil d'administration, le directeur et les directeurs adjoints d'Europol doivent se présenter devant le Parlement européen à sa demande. De plus, la discussion devrait porter sur toute question relative à Europol et pas seulement sur des questions générales.

Изменение 53

Член 56, параграф 1

1. Чрез дерогация от член 38 всички трудови договори, сключени от Европол, както е установено в Конвенцията за Европол преди влизането в сила на настоящото решение, се зачитат.

1. Чрез дерогация от член 38 всички трудови договори, сключени от Европол, както е установено в Конвенцията за Европол преди влизането в сила на настоящото решение, се зачитат. Евентуалните допълнителни разходи за персонал, в резултат на прилагането на дерогацията от член 38, се вземат предвид в споразумението за финансиране на Европол, което следва да се сключи съгласно точка 47 от Междуинституционалното споразумение.

Justification

Le montant indicatif de référence financière, également utilisé dans la programmation financière de la Commission, constitue la base sur laquelle l'autorité budgétaire décidera du financement de l'agence, conformément au point 47 de l'AII. Si honorer des contrats d'engagement conclus par Europol devait amener à s'écarter du montant de référence financière qui figure actuellement dans la proposition de la Commission, il faudra en tenir compte lors des négociations de l'autorité budgétaire sur le financement de l'agence.

Изменение 54

Член 56, параграф 2

2. На всички членове на персонала с договори, както е посочено в параграф 1, се предлага възможност да сключат договори съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на други служители на Европейските общности, определени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68, на различни степени, както е посочено в щатното разписание. За тази цел, в срок от две години след датата на прилагане на настоящото решение органът, упълномощен да сключва договори, установява вътрешна процедура за подбор, ограничена до персонала, нает от Европол преди датата на прилагане на настоящото решение, с цел да се провери компетентността, ефикасността и морала на лицата, които ще бъдат наети. На успешно представилите се кандидати ще бъде предложен договор съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на други служители на Общностите, определени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68.

2. На всички членове на персонала с договори, както е посочено в параграф 1, се предлага възможност да сключат договори съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на други служители на Европейските общности, определени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68, на различни степени, както е посочено в щатното разписание. За тази цел, след консултация с Европейската служба за подбор на персонал, в срок от две години след датата на прилагане на настоящото решение органът, упълномощен да сключва договори, установява вътрешна процедура за подбор, ограничена до персонала, нает от Европол преди датата на прилагане на настоящото решение, с цел да се провери компетентността, ефикасността и морала на лицата, които ще бъдат наети. Този процес на подбор се наблюдава от Комисията. Резултатите от процеса на подбор се оповестяват публично. На успешно представилите се кандидати ще бъде предложен договор съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на други служители на Общностите, определени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68. В проекта на щатно разписание, предаден на бюджетния орган заедно с предварителния проектобюджет на Европейския съюз, следва да се обозначат ясно длъжностите, на които са назначени служители по Правилника за длъжностните лица и условията за работа на другите служители на Европейските общности, както и длъжностите, на които са назначени служители по Правилника за служителите на Европол.

Justification

L'Office européen de sélection du personnel doit être associé à la procédure interne de sélection: il lui appartient de garantir, en sa qualité de responsable chevronné des recrutements dans l'Union européenne, que la sélection du personnel obéit à des critères professionnels. Étant donné que le nombre d'agents qui choisissent de continuer à relever du statut du personnel d'Europol pourrait avoir une incidence sur le montant global des dépenses de personnel de l'agence, l'autorité budgétaire doit connaître le rapport chiffré existant entre les catégories de personnel, les personnes ressortissant aux réglementations de la Communauté européenne d'une part et les personnes relevant d'Europol, ancienne manière, d'autre part.

Изменение 55

Член 57, параграф 3, алинея 2а (нова)

 

Субсидията на Общността за Европол, предвидена в настоящото решение, не може, при никакви обстоятелства, да се използва за покриване на разходи, свързани с ангажименти, поети от Европол в съответствие с Конвенцията за Европол, преди влизането в сила на настоящото решение.

Justification

Tous les engagements contractés par Europol en vertu de son ancien statut juridique, la convention Europol, seront assumés par les États membres.

  • [1]  Все още непубликувано в ОВ.
  • [2]  ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1
  • [3]  Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, JO L 8 du 12.01.2001, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Face à l'évolution des circonstances de l'Union européenne, aux nouvelles formes d'infraction et aux nouvelles menaces terroristes, Europol doit étendre ses compétences et adapter son mode de fonctionnement au travers de mécanismes moins rigides. Toutefois, le cadre juridique actuel d'Europol entrave fortement tout processus visant à mettre à jour ou à modifier ses compétences.

Europol a été créé par la convention Europol signée le 26 juillet 1995 conformément à laquelle toute modification doit être approuvée à l'unanimité par le Conseil avant d'être ratifiée par chaque État membre. Entre 2000 et 2003, trois protocoles sont venus modifier la convention Europol. Ils entreront en vigueur le 29 mars et le 18 avril 2007, soit respectivement 4, 5 et 7 ans après leur adoption. Il s'agit par conséquent d'une procédure complexe et particulièrement longue.

L'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam a mis à disposition des institutions de nouveaux mécanismes juridiques plus flexibles et plus adaptables aux évolutions de l'Union européenne. Ces mécanismes sont les décisions et décisions-cadre du troisième pilier qui n'ont pas besoin d'être ratifiées par chaque État membre.

Le Parlement européen a demandé plusieurs fois la modification de la convention Europol au travers des nouveaux mécanismes susmentionnés sur la base de l'article 34, paragraphe 2, du traité UE. Partant, le rapporteur accueille très favorablement la proposition de décision du Conseil portant création d'un Office européen de police qui remplacera et dérogera à la convention Europol et ses trois protocoles.

La proposition de décision du Conseil prévoit de donner à Europol le statut d'agence de l'Union européenne, ce qui entraîne deux conséquences: le financement d'Europol par le budget communautaire et l'application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes au personnel d'Europol.

Les nouvelles dispositions ne restreignent pas les capacités d'intervention de l'Office européen de police à la seule criminalité organisée. Il s'agit là d'un changement important dans la mesure où il suppose l'extension du champ d'action d'Europol à d'autres types d'infractions graves commises en dehors de la sphère du crime organisé.

La proposition prévoit des dispositions en vue de coordonner, d'organiser et de réaliser des enquêtes et des actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes communes d'enquête. Le rapporteur se félicite du pouvoir d'initiative accordé à Europol en matière de blanchiment d'argent ou de la possibilité de demander aux États membres d'engager certaines enquêtes. L'intégration des dispositions en matière d'accès aux documents d'Europol en conformité avec le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil est aussi très positive.

Toutefois, le rapporteur estime nécessaire d'introduire des modifications en ce qui concerne notamment le contrôle démocratique d'Europol et la protection des données.

La possibilité de recevoir des informations d'organismes privés exige une profonde réflexion, car ces données peuvent ne pas avoir été obtenues dans un contexte sûr et fiable. Il est donc nécessaire de procéder à un examen au cas par cas et d'introduire des garanties supplémentaires, y compris le contrôle judiciaire. Quant au traitement des données en vue de déterminer si elles sont pertinentes pour les missions d'Europol, il convient de fixer un délai raisonnable pendant lequel ces données peuvent être évaluées sans risque pour les droits individuels.

En ce qui concerne l'échange de données avec d'autres organes communautaires, dans l'hypothèse où Europol ne pourrait finalement prendre la forme d'un organe communautaire, il faudra éviter qu'il puisse être traité comme une organisation d'un pays tiers. Dans un souci d'uniformité, il faudra prévoir l'introduction d'une référence précisant que l'article 7 du règlement n° 45/2001 s'applique.

La désignation d'un délégué à la protection des données indépendant au sein d'Europol est une nouveauté très opportune. Il est toutefois nécessaire de prévoir des garanties supplémentaires afin d'assurer son indépendance. Cela ne peut que renforcer la confiance des autorités des États membres en Europol.

En ce qui concerne plus précisément les relations entre Europol et le Parlement européen, les aspects suivants doivent être soulignés. Tout d'abord, la même procédure doit s'appliquer à la nomination et à la révocation du directeur d'Europol. La proposition actuelle prévoit que le Parlement européen sera uniquement consulté en cas de révocation du directeur. Cette divergence doit être supprimée en permettant au Parlement d'intervenir dans la nomination.

Le système de financement d'Europol fait l'objet d'un débat animé au sein du Conseil. Deux possibilités existent: soit le système actuel de financement intergouvernemental est maintenu soit le financement repose sur le budget communautaire. La tendance actuelle consiste à maintenir le financement direct par les États membres. Le rapporteur n'est pas favorable à cette solution et souligne l'importance de l'instrument budgétaire en tant que principal moyen de contrôle que le Parlement européen pourrait exercer sur Europol. La participation du Parlement européen à la procédure d'établissement du budget d'Europol permettrait de renforcer le contrôle démocratique exercé sur cette organisation.

Enfin, il convient de signaler que la modification de la base juridique ne semble pas a priori aboutir à un renforcement de la légitimité démocratique, car la négociation d'une décision n'exige pas la ratification des parlements nationaux. Il est donc souhaitable que le Parlement européen puisse approuver le budget d'Europol afin d'avoir un aperçu de ses activités.

Le rapporteur propose également de prévoir la présentation annuelle des priorités d'Europol au sein d'une commission mixte composée de membres de la commission compétente du Parlement européen et de leurs homologues des parlements nationaux. Cette proposition découle de la nécessité que le Parlement européen s'associe au développement d'Europol afin qu'il bénéficie de la plus grande légitimité démocratique possible.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (29.5.2007)

до комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за решение на Съвета относно създаване на Европейска полицейска служба (ЕВРОПОЛ)
(COM(2006)0817 – C6‑0055/2007 – 2006/0310(CNS))

Докладчик по становище: Jutta Haug

SHORT JUSTIFICATION

Background

Point 47 of the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and sound financial management of 17 May 2006 stipulates that the two arms of the budgetary authority have to come to a timely agreement on the financing of any new agency.

The inclusion of such a provision in the IIA was requested by Parliament, which hoped, by these means, to prevent future agencies from being financed through reprogramming or by using the margins. In other words, new agencies should not automatically be covered by the Financial Framework but might require "fresh" money.

Commission proposal

Europol is not a straightforward case of a "new" agency because it was created in 1995 on the basis of a Convention between Member States. It has thus existed for several years and is not a new agency as such. However, with its current proposal the Commission aims at converting Europol from an intergovernmental body (set up under the provisions of the Treaty of Maastricht) into a European Union agency to be fully financed from the Community budget, a step which "will enhance the role of the European Parliament in the control over Europol".

The financial impact of the proposal will only take effect in 2010, after the adoption of the implementing measures, with a total reference amount of EUR 334 million for the period from 2010 - 2013 (2010: 82 million, 2011: 83 million, 2012: 84 million and 2013: 85 million). These amounts have already been fully included in the Commission's latest update of financial programming presented in January 2007.

By becoming a European Union agency, Europol is to be considered a new agency budgetwise and treated accordingly, i.e. with due regard for Parliament's prerogatives as stipulated in Point 47 of the IIA.

General problem of interdependence between the legislative and the Point 47 procedure

In the current case of Europol, the two arms of the budgetary authority have not yet agreed on the financing of this agency, which is new to the EU budget. Nevertheless, the legislative procedure has already started, at least in Parliament. While the Commission proposal is currently blocked in Council owing to a profound controversy as to whether Europol should be communitarised at all, Parliament wants to act quickly in order to show its support for the Commission's intention to make Europol an EU agency. Because Council has not so far been willing, owing to its internal problems with the proposal, to discuss the financing of Europol in a trialogue, no Point 47 agreement has yet been reached.

Should this lack of a timely agreement on the financing of a new agency now bring the whole legislative procedure aimed at creating this agency to a standstill? In these circumstances, your draftswoman has opted for a pragmatic approach, viz.: adoption of the founding decision with "disclaimers", indicating that no agreement on the financing has yet been reached and that this problem is therefore still open for negotiation (Amendments 1, 2, 3, 4 and 10).

Particular problems of Europol as an EU agency

Given that the proposal for the Europol founding decision was modelled on the Europol Convention, with its strong intergovernmental character, some elements the Committee on Budgets has traditionally considered important for agencies are not formulated clearly enough or are missing altogether. Your draftswoman has strengthened / reintroduced these elements, i.e. with regard to the general prerogatives of Parliament (Amendments 5, 8, 12, 13 and 16), the rights and duties of the bodies of Europol (Amendments 6, 7, 9 and 11), the agency's financial rules (Amendments 14 and 19), its monitoring system (Amendment 15) and the selection of its staff and their conditions of employment (Amendments 17 and 18).

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, като водеща комисия, да включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията[1]Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Параграф 1 a (нов)

1a.      Счита, че посочената в законодателното предложение индикативна финансова сума следва да е съвместима с горната граница на раздел 3а от новата многогодишна финансова рамка (МФР) и с разпоредбите на точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.;

Изменение 2

Параграф 1 б (нов)

1б. Припомня, че становището, изразено от комисията по бюджети, не може да има предимство пред резултата от процедурата, посочена в точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., което се прилага за създаването на Европейската полицейска служба;

Предложение за решение

Текст, предложен от Комисията[2]Изменения, внесени от Парламента

Изменение 3

Позовавания 1 a и 1 б (нови)

 

Като взе предвид Регламент (EО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности 1 (Финансов регламент), и по-специално член 185 от него,

 

Като взе Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., сключено от Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление 2, и по-специално точка 47 от него,

 

1 OВ L 248,16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО, Eвратом) №1995/2006 (OВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).

 

2 OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Justification

Europol is set up as a European Union agency. This has to be reflected in the legal bases referred to in the Decision.

Изменение 4

Съображение 5

(5) Обособяването на Европол като агенция на Европейския съюз, финансирана от общия бюджет на Европейските общности, ще засили ролята на Европейския парламент в контрола върху Европол посредством участието на Европейския парламент в приемането на бюджета.

 

(5) Обособяването на Европол като агенция на Европейския съюз, финансирана от общия бюджет на Европейските общности, ще засили ролята на Европейския парламент в контрола върху Европол посредством участието на Европейския парламент в приемането на бюджета, включително щатното разписание и процедурата по освобождаване от отговорност.

Justification

Parliament's role in adopting the agency's establishment plan and in granting discharge to the agency should be duly noted.

Изменение 5

Член 1, параграф 1

1. Настоящото решение създава Европейска полицейска служба, наричана по-нататък „Европол“, като агенция на Съюза. Седалището на Европол е в Хага, Нидерландия.

 

1. Настоящото решение създава Европейска полицейска служба, наричана по-нататък „Европол“, като агенция на Съюза. Тя представлява орган, създаден в съответствие с член 185 от Финансовия регламент и точка 47 от Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление от 17 май 2006 г. Седалището на Европол е в Хага, Нидерландия.

Justification

See Amendment 3.

Изменение 6

Член 36, параграф 8, буква в)

в) приема правилата, приложими към персонала на Европол, по предложение на директора и след получаване на одобрение от Комисията;

 

в) приема правилата, приложими към персонала на Европол, по предложение на директора и след одобрение от Комисията;

 

Justification

The implementing rules applicable to Europol staff have to be agreed by the Commission.

Изменение 7

Член 36, параграф 9

9. Управителният съвет приема всяка година:

9. Управителният съвет приема всяка година, след одобрение от Съвета:

а) разчет за проектобюджет и предварителен проектобюджет, който се представя на Комисията, включително щатно разписание, и окончателен бюджет;

а) разчет за проектобюджет, който се представя на Комисията, включително проект на щатно разписание;

 

 

aa) бюджета на агенцията, включително щатното разписание, след получаване на разрешение от бюджетния орган;

б) работна програма за бъдещите дейности на Европол, като се вземат предвид оперативните изисквания на държавите-членки и последиците за Европол по отношение на бюджета и на щата, след като Комисията е изразила становище;

б) работна програма за бъдещите дейности на Европол, като се вземат предвид, доколкото това е възможно, оперативните изисквания на държавите-членки в съответствие с наличните финансови и човешки ресурси, след като Комисията е изразила становище;

в) общ доклад за дейностите на Европол през предходната година.

 

в) общ доклад за дейностите на Европол през предходната година, като се сравняват по-специално постигнатите резултати с целите на годишната работна програма.

Тези документи се предават на Съвета за одобрение. Съветът ги изпраща на Европейския парламент за информация.

 

Тези документи се изпращат на Европейския парламент.

 

Justification

In this description of the management board's responsibilities it should be clarified that the board can only adopt the budget of the agency, including its establishment plan, after authorisation by the budgetary authority. Some other clarifications regarding the work programme and the annual report also seem necessary. As is the case with other agencies, all documents of this kind should be transmitted directly to Parliament.

Изменение 8

Член 37, параграф 1

1. Европол се ръководи от директор, който се назначава с квалифицирано мнозинство от Съвета от списък с най-малко трима кандидати, представен от управителния съвет, за период от четири години, който може да се поднови веднъж.

 

1. Европол се ръководи от директор, който се назначава с квалифицирано мнозинство от Съвета, след допитване до Европейския парламент, от списък с най-малко трима кандидати, представен от управителния съвет, за период от пет години, който може да се поднови веднъж.

 

Justification

Appointing the director of Europol should follow the same procedure as dismissing him/her, i.e. Parliament should be consulted. The usual term of office for directors of agencies is five years, extendable once.

Изменение 9

Член 37, параграф 4, буква жa) (нова)

 

жa) прилагането на ефективни процедури за наблюдение и оценка във връзка с постигането от агенцията на поставените цели.

Justification

The Director's responsibility for monitoring and evaluating the performance of EUROPOL should also be included in the task list for this office.

Изменение 10

Член 41, параграф 1

1. Без да се засягат други видове приходи, приходите на Европол се състоят от субсидия от Общността, вписана в общия бюджет на Европейския съюз (раздел на Комисията), считано от 1 януари 2010 г.

 

1. Без да се засягат други видове приходи, приходите на Европол се състоят от субсидия от Общността, вписана в общия бюджет на Европейския съюз (раздел на Комисията), считано от 1 януари 2010 г. Финансирането на Европол подлежи на одобрение от бюджетния орган, както това е предвидено в Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Justification

Article 47 of the IIA of 17 May 2006 stipulates that "without prejudice to the legislative procedures governing the setting up of the agency, the two arms of the budgetary authority commit themselves ... to arrive at a timely agreement on the financing of the agency". It is necessary to note in this place that, notwithstanding the stage legislative procedures have reached, an agreement on the financing of Europol will also have to be achieved.

Изменение 11

Член 41, параграф 3

Директорът изготвя прогнозен разчет на приходите и разходите на Европол за следващата финансова година и го изпраща на управителния съвет заедно с предварително щатно разписание. Щатното разписание включва постоянните или временни постове и командированите национални експерти и посочва броя, степента и категорията на персонала, работещ в Европол през съответната финансова година.

 

Директорът изготвя прогнозен разчет на приходите и разходите на Европол за следващата финансова година и го изпраща на управителния съвет заедно с проект на щатно разписание. Проектът на щатното разписание включва постоянните или временни постове и командированите национални експерти и посочва броя, степента и категорията на персонала, работещ в Европол през съответната финансова година.

 

Justification

It has to be made clear that the establishment plan can only become final after authorisation by the budgetary authority.

Изменение 12

Член 42, параграф 8 a (нов)

 

8a. Директорът предоставя на Европейския парламент, по негово искане, всякаква информация, необходима за нормалното протичане на процедурата по освобождаване от отговорност за съответната финансова година, както е посочено в член 146, параграф 3 от Финансовия регламент.

Justification

Some strengthening of the agency's director's obligation to cooperate in the discharge procedure seems appropriate, as it is traditionally included in other agencies' founding regulations.

Изменение 13

Член 42, параграф 9

9. По препоръка на Съвета Европейският парламент освобождава директора на Европол от отговорност за изпълнението на бюджета за година n преди 30 април на година n + 2.

 

9. Европейският парламент, като взема предвид препоръката на Съвета, одобрена с квалифицирано мнозинство, освобождава директора на Европол от отговорност за изпълнението на бюджета за година n преди 30 април на година n + 2.

Justification

The recommendation from the Council is not a prerequisite for Parliament's rights in the discharge procedure.

Изменение 14

Член 43

Финансовите правила, приложими за Европол, се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те може да не се отклоняват от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 от 23 декември 2002 г., освен ако това не е необходимо за дейността на Европол. За приемане на правила, които представляват дерогация от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, се изисква предварителното съгласие на Комисията. Бюджетният орган се информира за тези дерогации.

 

Финансовите правила, приложими за Европол, се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те може да не се отклоняват от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 от 23 декември 2002 г., освен ако това не се изисква специално за дейността на Европол. За приемане на правила, които представляват дерогация от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, се изисква предварителното съгласие на Комисията. Бюджетният орган се информира за тези дерогации.

 

Justification

Derogations from Regulation No 2343/2002 should be kept to an absolute minimum. The agency has to prove beyond any doubt that such derogation is the only way to guarantee its proper functioning within the limits of its founding decision.

Изменение 15

Член 44, параграф 1

Директорът създава система за контрол с цел събиране на показатели за ефективността и резултатите от задълженията, изпълнявани в рамките на Европол.

 

Директорът създава система за контрол с цел събиране на показатели за ефективността и резултатите от задълженията, изпълнявани в рамките на Европол. Директорът докладва ежегодно на управителния съвет резултатите от това наблюдение.

 

Justification

The Management Board should be informed regularly of the results of the monitoring exercise to enable it to react promptly to any problems.

Изменение 16

Член 47

Председателят на управителния съвет и директорът могат да участват в дискусиите на Европейския парламент по общи въпроси, свързани с Европол.

 

Директорът се явява пред Европейския парламент, по негово искане, за обсъждане на всякакъв вид въпроси, свързани с Европол.

 

Justification

As is the case with other agencies, the Director should have the obligation to appear before Parliament if it wishes to discuss questions relating to Europol.

Изменение 17

Член 56, параграф 1

1. Чрез дерогация от член 38 всички трудови договори, сключени от Европол, както е установено в Конвенцията за Европол преди влизането в сила на настоящото решение, се зачитат.

 

1. Чрез дерогация от член 38 всички трудови договори, сключени от Европол, както е установено в Конвенцията за Европол преди влизането в сила на настоящото решение, се зачитат. Евентуалните допълнителни разходи за персонал, в резултат на прилагането на дерогацията от член 38, се вземат предвид в споразумението за финансиране на Европол, което следва да се сключи съгласно точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

 

Justification

The indicative financial reference amount as also used in the Commission's financial programming is the basis on which the budgetary authority will decide on the financing of the agency according to Point 47 IIA. If the provision to honour employment contracts concluded by Europol should lead to any deviation from the financial reference amount currently indicated in the Commission proposal this will have to be taken into account in the negotiations of the budgetary authority on the financing of the agency.

Изменение 18

Член 56, параграф 2

2. На всички членове на персонала с договори, както е посочено в параграф 1, се предлага възможност да сключат договори съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на други служители на Европейските общности, определени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68, на различни степени, както е посочено в щатното разписание. За тази цел в срок от две години след датата на прилагане на настоящото решение органът, упълномощен да сключва договори, установява вътрешна процедура за подбор, ограничена до персонала, нает от Европол преди датата на прилагане на настоящото решение, с цел да се провери компетентността, ефикасността и морала на лицата, които ще бъдат наети. На успешно представилите се кандидати ще бъде предложен договор съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на други служители на Общностите, определени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68.

 

2. На всички членове на персонала с договори, както е посочено в параграф 1, се предлага възможност да сключат договори съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на други служители на Европейските общности, определени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68, на различни степени, както е посочено в щатното разписание. За тази цел, след допитване до Европейската служба за подбор на персонал, в срок от две години след датата на прилагане на настоящото решение органът, упълномощен да сключва договори, установява вътрешна процедура за подбор, ограничена до персонала, нает от Европол преди датата на прилагане на настоящото решение, с цел да се провери компетентността, ефикасността и морала на лицата, които ще бъдат наети. Този процес на подбор се наблюдава от Комисията. Резултатите от процеса на подбор се оповестяват публично. На успешно представилите се кандидати ще бъде предложен договор съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на други служители на Общностите, определени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68. В проекта на щатно разписание, предаден на бюджетния орган заедно с предварителния проектобюджет на Европейския съюз, следва да се обозначат ясно работните места, на които са назначени служители по Правилника за длъжностните лица и условията за работа на другите служители на Европейските общности, както и местата, на които са назначени служители по Правилника за служителите на Европол.

 

Justification

The internal selection process should be accompanied by the European Personnel Selection Office which, being the expert for EU recruitment, should guarantee professional personnel selection standards. Since the number of staff choosing to continue to work under the Europol Staff Regulations may have an effect on the overall staff costs of the agency, the budgetary authority should be kept informed about the ratio between the two groups of Europol personnel, those working under European Community rules and those working under the old Europol conditions

Изменение 19

Член 57, параграф 3, алинея 2 a (нова)

 

При никакви обстоятелства субсидията от Общността за Европол, предвидена в настоящото решение, няма да се използва за покриване на разходи, свързани с ангажименти, поети от Европол в съответствие с Конвенцията за Европол, преди влизането в сила на настоящото решение.

Justification

All commitments made by Europol under its old legal regime, the Europol Convention, shall be covered by the Member States.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на Европейска полицейска служба (ЕВРОПОЛ)

Позовавания

COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)

Дата на консултация с ЕП

LIBE

Водеща комисия

        Дата на обявяване в заседание

BUDG

15.2.2007

 

 

 

Докладчик(ци)

        Дата на назначаване

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Дата на приемане

21.5.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Hans-Peter Martin

  • [1]  ОВ C .. от 30.5.2007г., стр. ...
  • [2]  OВ C , , стр.

СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (3.5.2007)

до комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за решение на Съвета за създаване на Европейска полицейска служба (ЕВРОПОЛ)
(COM(2006)0817 – C6‑0055/2007 – 2006/0310(CNS))

Докладчик по становище: György Schöpflin

SHORT JUSTIFICATION

The Rapporteur welcomes the proposal, especially with regard to the development of the democratic scrutiny over the Europol, and proposes some amendments to emphasise it.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, като водеща комисия, да включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията[1]Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 4 а (ново)

 

4a) Парламентът, в своята "препоръка до Съвета относно Европол: засилване на парламентарния контрол и разширяване на правомощията "1, от 13 април 1999 г., призова Европол да бъде включен в институционалната рамка на Европейския съюз и Парламентът да може да упражнява демократичен контрол върху дейността му.

 

________________

 

1 OВ C 219, 30.7.1999 г.,стр. 101.

Изменение 2

Съображение 4 б (ново)

 

4б) Парламентът, в своята "препоръка до Съвета относно бъдещото развитие на Европол и автоматичното му включване в институционалната система на Европейския съюз "1, от 30 май 2002 г., и в своята "препоръка до Съвета относно бъдещото развитие на Европол "2, от 10 април 2003 г., призова за обособяването на Европол на общностно равнище.

 

1 OВ C 187 E, 7.8.2003 г., стр. 144.

 

2 OВ C 64 E, 12.3.2004 г., стр. 588.

Изменение 3

Съображение 5

(5) Обособяването на Европол като агенция на Европейския съюз, финансирана от общия бюджет на Европейските общности, ще засили ролята на Европейския парламент в контрола върху Европол посредством участието на Европейския парламент в приемането на бюджета.

5) Обособяването на Европол като агенция на Европейския съюз, финансирана от общия бюджет на Европейските общности, ще засили ролята на Европейския парламент в контрола и демократичния контрол върху Европол посредством участието на Европейския парламент в приемането на бюджета.

Изменение 4

Съображение 6 а (ново)

 

6a) Създаването на Европол като агенция налага постигането на междуинституционално споразумение, което да определя основните условия за европейските регулаторни агенции, с цел организиране на съществуващите и бъдещите агенции така, че да се насърчава яснотата, прозрачността и правната сигурност.

Изменение 5

Съображение 8 а (ново)

 

8a) Вследствие на разширяването на оперативните правомощия на Европол, е необходимо въвеждането на някои подобрения във връзка с неговата демократична отговорност.

Изменение 6

Съображение 11

(11) Настоящото решение е в съответствие с Рамково решение 2007/XX/ПВР на Съвета относно защитата на лични данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси;

(11) Настоящото решение е в съответствие с Рамково решение 2007/XX/ПВР на Съвета относно защитата на лични данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, и неговото прилагане зависи от незабавното приемане на това решение.

Justification

This decision must not be implemented - with particular regard to the processing of data by Europol - unless the protection of personal data has already been incorporated into the third pillar.

Изменение 7

Член 5, параграф 1, буква а)

(а) да събира, съхранява, обработва, анализира и обменя информация и разузнавателни сведения, предоставени от органите на държавите-членки или от трети страни или други публични или частни субекти;

а) да събира, съхранява, обработва, анализира и обменя информация и разузнавателни сведения, предоставени от органите на държавите-членки или от трети страни или други публични или частни субекти; когато информацията е с източник от частни субекти, преди да бъде предоставена на Европол, следва да бъде събрана и обработена в съответствие със законодателството на ЕС и международните конвенции за гражданските права, както и в съответствие с националното законодателство, уреждащо прилагането на Директива 95/46/ЕО, като достъпът на Европол се разрешава за всеки случай поотделно, за определени цели, и подлежи на съдебен контрол в държавите-членки.

Изменение 8

Член 10, параграф 2

2. Европол може да обработва данни с цел да определи дали тези данни са свързани с неговите задачи и дали могат да бъдат включени в някоя от информационните му системи.

2. Европол може да обработва съответни данни, свързани със случая и не надхвърлящи необходимия обем информация за постигане на поставената цел, с цел да определи дали тези данни са свързани с борбата със специфични престъпни дейности, при изпълнение на неговите задачи и дали могат да бъдат включени законно в някоя от информационните му системи.

Justification

This reference to Europol's powers is very wide-ranging and vaguely worded; it is contrary to the proportionality principle and there is an inherent risk that the data may be processed for any unspecified purpose.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на Европейска полицейска служба (ЕВРОПОЛ)

Позовавания

COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

1.2.2007

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

György Schöpflin

1.3.2007

 

 

Разглеждане в комисия

10.4.2007

10.4.2007

2.5.2007

 

Дата на приемане

2.5.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

0

Депутати, присъстващи на окончателното гласуване

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Brian Crowley, Philip Dimitrov Dimitrov, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Klaus Hänsch, Roger Helmer, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Alexander Stubb

  • [1]  Все още непубликуван в ОВ.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на Европейска полицейска служба (ЕВРОПОЛ)

Позовавания

COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)

Дата на консултация с ЕП

24.1.2007

Водеща комисия

        Дата на обявяване в заседание

LIBE

1.2.2007

Подпомагаща(и) комисия(и)

        Дата на обявяване в заседание

BUDG

15.2.2007

AFCO

1.2.2007

 

 

Докладчик(ци)

               Дата на назначаване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

25.1.2007

 

 

Разглеждане в комисия

25.1.2007

27.2.2007

20.3.2007

12.11.2007

Дата на приемане

12.11.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

9

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Simon Busuttil, Marco Cappato, Maria da Assunção Esteves, Ignasi Guardans Cambó, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Carlos José Iturgaiz Angulo, Metin Kazak, Eva-Britt Svensson

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Carmen Fraga Estévez, Fernando Fernández Martín