ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL)

15. 11. 2007 - (KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Postup : 2006/0310(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0447/2007

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL)

(KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise (KOM(2006)0817),

 s ohledem na čl. 30 odst. 1 písm. b), čl. 30 odst. 2 a čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU,

–   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0055/2007),

–   s ohledem na Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem,

–   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro ústavní záležitosti (A6‑0447/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  domnívá se, že finanční referenční částka uvedená v legislativním návrhu musí být slučitelná se stropem okruhu 3a nového víceletého finančního rámce a s ustanoveními bodu 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[1];

3.  připomíná, že stanovisko Rozpočtového výboru nepředjímá výsledek postupu stanoveného v bodě 47 interinstitucionální dohody, který se vztahuje na zřízení Evropského policejního úřadu;

4.  vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES;

5.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

6.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit pozměněný návrh Komise;

7.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem v rámci návrhu Lisabonské smlouvy, nebude-li rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad, přijato do června 2008;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Právní východisko 1a (nové)

 

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1 (finanční nařízení), a zejména jeho článek 185,

1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).

Odůvodnění

Europol se zřizuje jako agentura Evropské unie. Tato skutečnost se musí odrážet v právních východiscích, na které nařízení odkazuje.

Pozměňovací návrh 2

Právní východisko 1b (nové)

 

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení1, a zejména její bod 47,

1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Odůvodnění

Europol se zřizuje jako agentura Evropské unie. Tato skutečnost se musí odrážet v právních východiscích, na které nařízení odkazuje.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 4a (nový)

 

(4a) Rada dosud nepřijala rámcové rozhodnutí o ochraně údajů v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech. Rámcové rozhodnutí musí vstoupit v platnost, aby Europol mohl vykonávat svůj mandát v souladu s právním rámcem, který občanům Unie plně zaručuje ochranu údajů. Je tedy bezpodmínečně nutné, aby Rada přijala rámcové rozhodnutí co nejdříve.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 4b (nový)

 

(4b) Parlament ve svém doporučení Radě k Europolu nazvaném „Posílení parlamentní kontroly a rozšíření pravomocí“1 ze dne 13. dubna 1999 žádá, aby byl Europol začleněn do institucionálního rámce Evropské unie a aby byl podroben demokratické kontrole Parlamentu.

_____________

1 Úř. věst. C 219, 30.7.1999, s. 101.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 4c (nový)

 

(4c) Parlament ve svém doporučení Radě k dalšímu rozvoji Europolu a jeho plnoprávnému začlenění do institucionálního systému Evropské unie1 ze dne 30. května 2002 a ve svém doporučení Radě k dalšímu rozvoji Europolu2 ze dne 10. dubna 2003 doporučuje, aby se Europol stal součástí systému Společenství.

_______________

1 Úř věst. C 187 E, 7.8.2003, s. 144.

2 Úř věst. C 64 E, 12.3.2003, s. 588.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 5

(5) Zřízením Europolu jako agentury Evropské unie, která je financována ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství, bude účastí Evropského parlamentu na přijímání rozpočtu Europolu posílena jeho pozice při kontrole Europolu.

(5) Zřízením Europolu jako agentury Evropské unie, která je financována ze všeobecného rozpočtu Evropské unie, bude posílena pozice Evropského parlamentu, který je rozpočtovým orgánem, při kontrole a demokratickém dohledu nad touto organizací, a to včetně plánu pracovních míst a udělování absolutoria.

Odůvodnění

Je třeba jasně zmínit úlohu Parlamentu při přijímání plánu pracovních míst agentury a při udělování absolutoria.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 6a (nový)

 

(6a) Zřízení Europolu vyžaduje uzavření interinstitucionální dohody, která by stanovovala rámcové podmínky pro evropské regulační agentury tak, aby struktura stávajících nebo budoucích agentur vyhovovala požadavku na jasnost, transparentnost a právní jistotu.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 8a (nový)

 

(8a) Po rozšíření operačních pravomocí Europolu jsou ještě nutná určitá zlepšení, pokud jde o jeho demokratickou odpovědnost.

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 13

(13) Je zapotřebí ustanovit inspektora ochrany údajů, který nezávislým způsobem zajistí zákonnost zpracování dat a soulad s ustanoveními tohoto rozhodnutí, které se týkají zpracování osobních údajů, včetně zpracování osobních údajů personálu Europolu, které jsou chráněny článkem 24 rozhodnutí (ES) č. 45/2001.

(13) Je zapotřebí ustanovit inspektora ochrany údajů, který nezávislým způsobem zajistí zákonnost zpracování dat a soulad s ustanoveními tohoto rozhodnutí, která se týkají zpracování osobních údajů, včetně zpracování osobních údajů personálu Europolu, které jsou chráněny článkem 24 nařízení (ES) č. 45/2001. Při plnění svých úkolů by inspektor ochrany údajů měl spolupracovat s inspektory ochrany údajů jmenovanými v souladu s právními předpisy Společenství.

Odůvodnění

Aby byla zajištěna spolupráce Europolu s orgány Evropské unie, kterou zdůrazňuje bod odůvodnění 16 návrhu, a aby byla zaručena dostatečná úroveň ochrany údajů v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001, je vhodné, aby se inspektor ochrany údajů Europolu zapojil do sítě inspektorů ochrany údajů, a aby tak byl přístup Europolu k otázkám ochrany údajů stejný jako u ostatních orgánů Společenství.

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 14

(14) Kromě zjednodušení ustanovení upravujících stávající systémy zpracování údajů je třeba Europolu umožnit vytvářet a spravovat další systémy zpracování údajů, které mu napomáhají vykonávat jeho úkoly; Je žádoucí, aby takovéto systémy zpracování údajů byly vytvářeny a provozovány v souladu s obecnými zásadami ochrany údajů, jakož i podrobnými pravidly, které by měla přijmout Rada.

(14) Kromě zjednodušení ustanovení upravujících stávající systémy zpracování údajů je třeba Europolu umožnit vytvářet a spravovat systémy zpracování údajů, které mu napomáhají vykonávat jeho úkoly; Je žádoucí, aby takovéto systémy zpracování údajů byly vytvářeny a provozovány v souladu s obecnými zásadami ochrany údajů zakotvenými v právních předpisech Společenství a v Úmluvě č. 108 Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatické zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981 a v souladu s podrobnými pravidly, které by měla přijmout Rada po konzultaci s Evropským parlamentem.

Pozměňovací návrh 11

Bod odůvodnění 19

(19) Možnosti spolupráce Europolu s třetími zeměmi a orgány je třeba lépe uspořádat, aby odpovídaly všeobecné politice Unie v této oblasti. Budoucí uspořádání této spolupráce je zapotřebí vyřešit novými ustanoveními.

(19) Možnosti spolupráce Europolu s třetími zeměmi a orgány je třeba lépe uspořádat, aby odpovídaly všeobecné politice Unie v této oblasti a aby zaručovaly, že třetí země a orgány zajistí přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Budoucí uspořádání této spolupráce je zapotřebí vyřešit novými ustanoveními, která přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 1 odst. 1

1. Tímto rozhodnutím se zřizuje Evropský policejní úřad, dále jen "Europol", jako agentura Evropské unie. Sídlo Europolu je Haag, Nizozemí.

1. Tímto rozhodnutím se zřizuje Evropský policejní úřad, dále jen „Europol“, jako agentura Evropské unie. Tato agentura je založena v souladu s článkem 185 finančního nařízení a s bodem 47 interinstitucionální dohody. Sídlem Europolu je Haag, Nizozemsko.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 3.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 5 odst. 1 písm. a)

a) shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýza a výměnu informací a zpravodajství předávaných orgány členských států nebo třetích zemí či jiných veřejných i soukromých subjektů;

a) shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýza a výměna informací a zpravodajství předávaných orgány členských států nebo třetích zemí či jiných veřejných i soukromých subjektů; pokud informace pocházejí od soukromých subjektů, musejí být před předáním Europolu zákonným způsobem shromážděny a zpracovány, a to v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů1; Europol může mít přístup k těmto údajům pouze v jednotlivých případech, pro konkrétní účely a pod dohledem soudních orgánů členských států; další záruky stanoví Europol po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů a společným kontrolním orgánem.

 

____________________

1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh 14

Čl. 6 odst. 2

2. V případech, kdy je společný vyšetřovací tým ustanoven kvůli padělání eura, může být úředník Europolu, přímo odpovědný vedoucímu týmu, pověřen vedením vyšetřování. V případě rozdílných názorů mezi úředníkem Europolu a vedoucím týmu je rozhodující názor vedoucího týmu.

2. V případech, kdy je společný vyšetřovací tým ustanoven kvůli padělání eura nebo kvůli plnění úkolů uvedených v čl. 5 odst. 2, může být úředník Europolu, přímo odpovědný vedoucímu týmu, pověřen vedením vyšetřování. V případě rozdílných názorů mezi úředníkem Europolu a vedoucím týmu je rozhodující názor vedoucího týmu.

Odůvodnění

Jelikož čl. 5. odst. 2 umožňuje Europolu plnit zvláštní úlohu při „koordinaci vyšetřování týkajících se trestných činů spáchaných za použití internetu, zejména s ohledem na teroristické trestné činy a distribuci dětské pornografie a dalších nedovolených materiálů, jakož i monitorování internetu, jehož účelem je odhalení takových trestných činů a identifikace jejich pachatelů“, měl by mít také možnost – v rámci těchto úkolů – vést společný vyšetřovací tým za stejných podmínek jako v případě padělání eura.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 8 odst. 2

2. Národní jednotka působí jako styčné místo mezi Europolem a příslušnými národními orgány. Členské státy mohou povolit přímý styk mezi určenými příslušnými orgány a Europolem za podmínek určených dotyčným členským státem. Takovouto podmínkou může být předchozí zapojení národní jednotky.

2. Národní jednotka působí jako jediné styčné místo mezi Europolem a příslušnými národními orgány. Členské státy však mohou povolit přímý styk mezi určenými příslušnými orgány a Europolem za podmínek určených dotyčným členským státem. Takovouto podmínkou může být předchozí zapojení národní jednotky.

 

Národní jednotka současně obdrží od Europolu veškeré informace vyměňované v rámci přímých kontaktů mezi Europolem a určenými příslušnými orgány. Vztahy mezi národní jednotkou a příslušnými orgány se řídí vnitrostátním právem, a zejména příslušnými vnitrostátními ústavními pravidly.

Odůvodnění

Ačkoli se zdá být zřejmé, že na výměnu informací mezi národními jednotkami a určenými příslušnými orgány se vztahují vnitrostátní právní předpisy, je třeba tuto myšlenku zdůraznit.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 9 odst. 2 pododstavec 2

Dvoustranná výměna informací podle odst. 1 písm. d) se může týkat také trestných činů, které nespadají do působnosti Europolu, pokud je taková výměna informací přípustná podle vnitrostátního práva.

Dvoustranná výměna informací podle odst. 1 písm. d) se může týkat také trestných činů, které nespadají do působnosti Europolu, pokud je taková výměna informací přípustná podle vnitrostátního práva. V tomto případě nemůže Europol nést odpovědnost za obsah všech vyměňovaných informací.

Odůvodnění

Europol nemůže nést odpovědnost za výměnu informací týkajících se stíhaní trestných činů, které jsou mimo jeho působnost, pokud má v tomto stíhání pouze vedlejší úlohu a není hlavním subjektem.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 10 odst. 2

2. Europol může zpracovávat údaje, aby zjistil, zdali jsou z hlediska jeho úkolů relevantní a jestli mohou být vloženy do jednoho z informačních systémů Europolu.

2. Europol může zpracovávat údaje, aby zjistil, zdali jsou z hlediska jeho úkolů relevantní a jestli mohou být vloženy do jednoho z informačních systémů Europolu. V takovém případě jsou údaje zpracovávány výhradně za účelem určení jejich relevantnosti.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 10 odst. 3

3. Pokud Europol zamýšlí zřídit systém zpracování osobních údajů jiný než je informační systém Europolu uvedený v článku 11 nebo analytické pracovní svazky uvedené v článku 14, stanoví Rada kvalifikovanou většinou po konzultaci s Evropským parlamentem příslušné podmínky, jakož i časové lhůty pro uchování a smazání údajů, přičemž zohlední zásady uvedené v článku 26.

3. Pokud Europol zamýšlí zřídit systém zpracování osobních údajů jiný než je informační systém Europolu uvedený v článku 11 nebo analytické pracovní svazky uvedené v článku 14, stanoví Rada kvalifikovanou většinou po konzultaci s Evropským parlamentem příslušné podmínky, jakož i časové lhůty pro uchování a smazání údajů, přičemž zohlední zásady uvedené v článku 26. Před přijetím takového rozhodnutí Radou proběhnou konzultace se společným kontrolním orgánem Europolu a evropským inspektorem ochrany údajů.

Odůvodnění

Při zpracování osobních údajů mimo informační systém Europolu nebo při analytickém zpracování pracovních svazků je třeba chránit legitimní zájmy dotčených osob. Musí tedy proběhnout konzultace se společným kontrolním orgánem Europolu a evropským inspektorem ochrany údajů (viz stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k dokumentu KOM(2006)0817 v konečném znění, body 18 a 55).

Pozměňovací návrh 19

Čl. 10 odst. 5

5. Europol vynaloží veškeré úsilí, aby zaručil, že jeho systémy zpracování údajů budou kompatibilní se systémy zpracování údajů členských států a zejména se systémy používanými jinými orgány a agenturami Evropské unie, se kterými Europol může navázat spolupráci podle ustanovení článku 22, a to skrze osvědčené postupy a za pomocí otevřených norem.

5. Europol vynaloží veškeré úsilí, aby zaručil, že jeho systémy zpracování údajů budou kompatibilní se systémy zpracování údajů členských států a zejména se systémy používanými jinými orgány a agenturami Evropské unie, se kterými Europol může navázat spolupráci podle ustanovení článku 22, a to skrze osvědčené postupy a za pomocí otevřených norem. Propojení systémů se schválí na základě rozhodnutí Rady v tomto smyslu; Rada předem své rozhodnutí konzultuje s inspektorem ochrany údajů Europolu a se společným kontrolním orgánem. Uvedeným rozhodnutím se stanoví pravidla a podmínky propojení, zejména pokud jde o nezbytnost propojení systémů a účely, k nimž budou osobní údaje využity.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 11 odst. 1

1. Europol provozuje informační systém Europolu. Národní jednotky, styční úředníci, ředitel, zástupci ředitele a úředníci Europolu, kteří k tomu jsou řádně oprávněni, mohou přímo nahlížet do informačního systému Europolu.

1. Europol provozuje informační systém Europolu. Národní jednotky, styční úředníci, ředitel, zástupci ředitele a úředníci Europolu, kteří k tomu jsou řádně oprávněni, mohou přímo nahlížet do informačního systému Europolu. Přímé nahlížení národních jednotek do informačního systému, pokud jde o osoby uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. b), je omezeno pouze na údaje o totožnosti podle čl. 12 odst. 2. Pro potřeby konkrétního vyšetřování budou jednotky moci na požádání nahlédnout do údajů v plném rozsahu, a to prostřednictvím styčných úředníků.

Odůvodnění

S údaji o osobách, u nichž jsou podle vnitrostátního práva vážné důvody se domnívat, že spáchají trestné činy, které spadají do působnosti Europolu, nelze nakládat jako s údaji o odsouzených osobách. Bylo by vhodné poskytnout pro tuto kategorii osob konkrétní záruky, jak je stanoveno v čl. 7 odst. 1 úmluvy o Europolu, která platí v současnosti.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 12 odst. 1 písm. b)

b) osob, u nichž jsou podle vnitrostátního práva dotyčného členského státu vážné důvody se domnívat, že spáchají trestné činy, které spadají do působnosti Europolu.

b) osob, v jejichž případě podle vnitrostátního práva dotyčného členského státu věcné skutečnosti nebo vážné důvody vedou k domněnce, že spáchají trestné činy, které spadají do působnosti Europolu.

Pozměňovací návrh 22

Čl. 12 odst. 4a (nový)

 

4a. Zpracování zvláštní kategorie údajů týkající se rasového či etnického původu, politických názorů, náboženského či filozofického přesvědčení, členství v politické straně nebo v odborech, sexuální orientace nebo zdravotního stavu je dovoleno pouze tehdy, pokud je v konkrétním případě naprosto nezbytné a pokud jsou poskytnuty zvláštní záruky.

Pozměňovací návrh 23

Čl. 19 odst. 1

1. Osobní údaje získané z databází Europolu zpracovávajících údaje smějí být předávány nebo používány jen příslušnými orgány členských států za účelem předcházení a potírání těch trestných činů, pro které je Europol příslušný a za účelem potírání dalších závažných trestných činů. Europol používá tyto údaje jen pro plnění svých úkolů.

1. Osobní údaje získané z databází Europolu zpracovávajících údaje smějí být předávány nebo používány jen příslušnými orgány členských států, a to pouze pro účely, pro které byly shromážděny, či pro účely s nimi slučitelné, za účelem předcházení a potírání těch trestných činů, pro které je Europol příslušný a za účelem potírání dalších závažných trestných činů. Europol používá tyto údaje jen pro plnění svých úkolů.

Pozměňovací návrh 24

Čl. 20 odst. 1

1. Europol uchovává údaje v databázích jen po dobu nezbytnou pro plnění jeho úkolů. Nejdéle po třech letech od uložení údajů se přezkoumá, jestli je jejich další uložení nezbytné. Přezkum údajů uložených v informačním systému a jejich smazání provádí jednotka, která je do informačního systému vložila. Přezkum údajů uložených v jiných databázích Europolu a jejich smazání provádí Europol. Europol bez vyzvání informuje členské státy tři měsíce před uplynutím lhůty pro přezkoumání uchovávání údajů.

1. Europol uchovává údaje v databázích jen po dobu nezbytnou pro plnění jeho úkolů. Bez ohledu na čl. 10 odst. 3 se minimálně každé dva roky od uložení údajů přezkoumá a zdokumentuje, jestli je jejich další uložení nezbytné. Přezkum údajů uložených v informačním systému a jejich smazání provádí jednotka, která je do informačního systému vložila. Přezkum údajů uložených v jiných databázích Europolu a jejich smazání provádí Europol. Europol bez vyzvání informuje členské státy tři měsíce předem o uplynutím lhůty pro přezkoumání uchovávání údajů, které vložily.

Odůvodnění

Lhůta pro přezkoumání uchovávání údajů je příliš dlouhá. Údaje by kromě toho měly být přezkoumávány pravidelně. Zdá se tedy vhodnější ověřovat údaje každé dva roky. Tento pozměňovací návrh navíc na základě návrhu společného kontrolního orgánu (viz stanovisko 07/07, s. 16) obsahuje odkaz na čl. 10 odst. 3, který umožňuje vytvořit i jiné systémy, než jaké stanoví toto rozhodnutí, jelikož Rada může za tím účelem stanovit podmínky zahrnující kratší intervaly mezi přezkoumáním.

Pozměňovací návrh 25

Článek 21

Pokud právní nástroje Evropské unie nebo mezinárodní či vnitrostátní právní akty opravňují Europol k elektronickému přístupu k údajům obsaženým v jiných vnitrostátních nebo mezinárodních informačních systémech, může Europol takovými způsoby získávat údaje, pokud jsou nezbytné pro plnění jeho úkolů. Pokud příslušná ustanovení právních nástrojů Evropské unie nebo mezinárodních či vnitrostátních právních nástrojů obsahují přísnější předpisy o přístupu k a použití těchto údajů než toto rozhodnutí, řídí se jimi přístup a použití těchto údajů Europolem. Europol nesmí takové údaje použít způsobem, který by byl v rozporu s tímto rozhodnutím.

Pokud právní nástroje Evropské unie nebo mezinárodní či vnitrostátní právní akty opravňují Europol k elektronickému přístupu k údajům obsaženým v jiných vnitrostátních nebo mezinárodních informačních systémech, může Europol takovými způsoby získávat osobní údaje pouze v jednotlivých případech a v míře nezbytné a přiměřené pro plnění jeho úkolů, a to při dodržování přísných podmínek, které Europol stanoví po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů a společným kontrolním orgánem. Pokud příslušná ustanovení právních nástrojů Evropské unie nebo mezinárodních či vnitrostátních právních nástrojů obsahují přísnější předpisy pro přístup k těmto údajům a jejich použití než toto rozhodnutí, řídí se jimi přístup a použití těchto údajů Europolem. Europol nesmí takové údaje použít způsobem, který by byl v rozporu s tímto rozhodnutím.

Odůvodnění

Článek 21 umožňuje příliš snadný přístup, který není pro cíle Europolu nezbytný.

Pozměňovací návrh 26

Čl. 22 odst. 1 písm. da) (nové)

da) příslušná oddělení generálního sekretariátu Rady a společného situačního střediska Evropské unie.

Odůvodnění

Společné situační středisko (SITCEN) hraje klíčovou úlohu v boji proti určitým trestným činům (např. terorismu), které spadají rovněž do působnosti Europolu. Pro konzistentní přístup a intenzivnější spolupráci se všemi příslušnými orgány na úrovni EU je nezbytné, aby Europol a situační středisko úzce spolupracovaly.

Pozměňovací návrh 27

Čl. 22 odst. 5a (nový)

5a. Pokud osobní údaje předávají orgány nebo instituce Společenství, považuje se Europol za instituci Společenství ve smyslu článku 7 nařízení (ES) č. 45/2001.

Odůvodnění

Zpracovává-li Europol osobní údaje pocházející z institucí Společenství, měl by být považován za instituci Společenství, a mělo by se na něj vztahovat nařízení č. 45/2001[2], které se vztahuje na zpracování osobních údajů institucemi Společenství. Toto ustanovení vylučuje jakékoli pochybnosti a je v souladu se záměrem předloženého návrhu, tj. přiblížit postavení Europolu postavení orgánů a institucí, které vychází ze Smlouvy o ES.

Pozměňovací návrh 28

Čl. 24 odst. 1 úvodní část

1. Europol může za podmínek stanovených v odstavci 4 předávat osobní údaje, které drží, třetím orgánům uvedeným v čl. 23 odst. 1, pokud

1. Ve velmi výjimečných situacích a v jednotlivých případech může Europol za podmínek stanovených v odstavci 4 předávat osobní údaje, které drží, třetím orgánům uvedeným v čl. 23 odst. 1, pokud

Odůvodnění

Předávání údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím musí zůstat výjimkou a vyžaduje další záruky.

Pozměňovací návrh 29

Čl. 24 odst. 2

2. Odchylně od odstavce 1 může Europol za podmínek stanovených v odstavci 4 předat osobní údaje, která drží, orgánům uvedeným v čl. 23 odst. 1, pokud ředitel Europolu považuje předání těchto údajů za bezpodmínečně nutné pro ochranu základních zájmů dotyčných členských států v rámci cílů Europolu nebo k odvrácení bezprostředního kriminálního nebo teroristického ohrožení. Ředitel Europolu vždy zváží dotčené zájmy na straně jedné a úroveň ochrany údajů, kterou zaručuje příslušný orgán, na straně druhé.

2. Odchylně od odstavce 1 může Europol za podmínek stanovených v odstavci 4 předat v jednotlivých případech osobní údaje, které drží, orgánům uvedeným v čl. 23 odst. 1, pokud ředitel Europolu považuje předání těchto údajů za bezpodmínečně nutné pro ochranu základních zájmů dotyčných členských států v rámci cílů Europolu nebo k odvrácení bezprostředního kriminálního nebo teroristického ohrožení. Ředitel Europolu vždy zváží úroveň dodržování lidských práv, demokracie a právního státu ve třetí zemi, které by mohly být údaje předány, účely, pro něž jsou údaje využívány, dotčené zájmy na straně jedné a úroveň ochrany údajů, kterou zaručuje příslušný orgán, na straně druhé, jakož i míru vzájemnosti při výměně informací.

Pozměňovací návrh 30

Čl. 25 odst. 2

2. Správní rada stanoví prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu a dalších orgánů a agentur Evropského společenství a Evropské unie uvedených v článku 22 a výměnu osobních údajů mezi Europolem a těmito orgány a agenturami. Před přijetím těchto pravidel správní rada konzultuje společnou kontrolní instanci.

2. Správní rada stanoví prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu a dalších orgánů a agentur Evropského společenství a Evropské unie uvedených v článku 22 a výměnu osobních údajů mezi Europolem a těmito orgány a agenturami. Před přijetím těchto pravidel správní rada konzultuje společnou kontrolní instanci a evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 31

Článek 26

Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto rozhodnutí, uplatňuje Europol při shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů zásady rámcového rozhodnutí Rady 2007/XX/SVV o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech. Europol dodržuje tyto zásady při shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů, a to i co se týče neautomatizovaných údajů, které jsou uloženy v kartotékách, tj. v jakémkoliv strukturovaném souboru osobních údajů, v němž je možné hledat podle určitých kritérií.

Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto rozhodnutí a potřeba zachovat záruky stanovené úmluvou o Europolu, uplatňuje Europol při shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů zásady rámcového rozhodnutí Rady 2007/XX/SVV o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech. Europol dodržuje tyto zásady při shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů, a to i co se týče neautomatizovaných údajů, které jsou uloženy v kartotékách, tj. v jakémkoliv strukturovaném souboru osobních údajů, v němž je možné hledat podle určitých kritérií.

Odůvodnění

Je nezbytné zachovat ustanovení úmluvy o Europolu o ochraně údajů, která v porovnání s návrhem rámcového rozhodnutí o ochraně údajů ve třetím pilíři obsahují větší záruky.

Pozměňovací návrh 32

Čl. 27 odst. 1

1. Europol jmenuje inspektora ochrany údajů, jenž je zaměstnancem Europolu. Je podřízen přímo správní radě. Při výkonu své funkce nepřijímá od nikoho pokyny.

1. Europol jmenuje nezávislého inspektora ochrany údajů, jenž je zaměstnancem Europolu. Je podřízen přímo správní radě. Při výkonu své funkce nepřijímá od nikoho pokyny.

Pozměňovací návrh 33

Čl. 27 odst. 5

5. Správní rada přijme další prováděcí pravidla upravující činnost inspektora ochrany údajů. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména výběru a odvolání, úkolů, povinností a pravomocí inspektora ochrany údajů.

5. Správní rada přijme další prováděcí pravidla upravující činnost inspektora ochrany údajů. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména výběru a odvolání, úkolů, povinností, pravomocí a záruk nezávislosti inspektora ochrany údajů.

Odůvodnění

S cílem zajistit nezávislost inspektora ochrany údajů by měly být v rámci prováděcích opatření přijaty specifické záruky nezávislosti.

Pozměňovací návrh 34

Čl. 29 odst. 4

4. Přístup k osobním údajům se zamítne, pokud

4. Přístup k osobním údajům se zamítne pouze tehdy, pokud je zamítnutí nezbytné k tomu, aby

a) takový přístup by mohl ohrozit některou z činností Europolu;

a) Europol mohl řádně vykonávat činnost;

b) takový přístup by mohl ohrozit některé vnitrostátní vyšetřování, při kterém Europol pomáhá;

b) bylo zaručeno, že žádné vnitrostátní vyšetřování, při kterém Europol pomáhá, nebude ohroženo;

c) takový přístup by mohl ohrozit práva a svobody třetích osob.

c) byly chráněny práva a svobody třetích osob.

Odůvodnění

Formulace v návrhu Komise plně nezaručuje právo na přístup. Výjimky z tohoto práva je možné přijmout pouze v případě, kdy je to nutné k ochraně jiného zásadního zájmu. Za účelem ochrany práva na přístup jako základního práva je proto vhodné uvést striktnější formulaci.

Pozměňovací návrh 35

Čl. 29 odst. 5

5. Před tím než Europol rozhodne o přístupu, konzultuje příslušné donucovací orgány dotčených členských států. Pro přístup k údajům vloženým do analytických pracovních svazků je nezbytný souhlas Europolu a členských států, které se účastní analýzy, a členských států, které jsou přímo dotčeny předáním těchto údajů. Pokud členský stát zamítne přístup k osobním údajům, uvědomí Europol o tomto zamítnutí s uvedením důvodů.

5. Výkon práva na přístup se v zásadě neodmítá. Výjimky z tohoto pravidla lze akceptovat pouze tehdy, pokud jsou nutné pro ochranu jiného základního práva. Před tím než Europol rozhodne o přístupu, konzultuje příslušné donucovací orgány dotčených členských států. Pro přístup k údajům vloženým do analytických pracovních svazků je nezbytný souhlas Europolu a členských států, které se účastní analýzy, a členských států, které jsou přímo dotčeny předáním těchto údajů. Pokud členský stát zamítne přístup k osobním údajům, uvědomí Europol o tomto zamítnutí s uvedením důvodů.

Odůvodnění

Formulace v návrhu Komise plně nezaručuje právo na přístup. Výjimky z tohoto práva je možné přijmout pouze v případě, kdy je to nutné k ochraně jiného zásadního zájmu. Za účelem ochrany práva na přístup jako základního práva je proto vhodné uvést striktnější formulaci.

Pozměňovací návrh 36

Čl. 29 odst. 6

6. Pokud jeden nebo více členských států anebo Europol nesouhlasí s přístupem této osoby k údajům, které se jí týkají, sdělí Europol této osobě, že provedl přezkoumání a neuvede přitom informace, ze kterých by žadatel mohl dovodit, zdali Europol zpracovává osobní údaje, které se ho týkají.

6. Pokud jeden nebo více členských států anebo Europol nesouhlasí s přístupem této osoby k údajům, které se jí týkají, sdělí Europol této osobě, že provedl přezkoumání a neuvede přitom informace, ze kterých by žadatel mohl dovodit, zdali Europol zpracovává osobní údaje, které se ho týkají. Inspektor ochrany údajů je povinen uvést důvody pro zamítnutí přístupu takovým způsobem, aby uplatnění výjimky mohlo být účinně kontrolováno v souladu s doporučením Výboru ministrů Rady Evropy č. R (87) 15 ze dne 17. listopadu 1987 upravujícím používání osobních údajů v policejním sektoru.

Odůvodnění

Formulace v návrhu Komise plně nezaručuje právo na přístup. Výjimky z tohoto práva je možné přijmout pouze v případě, kdy je to nutné k ochraně jiného zásadního zájmu. Za účelem ochrany práva na přístup jako základního práva je proto vhodné uvést striktnější formulaci.

Pozměňovací návrh 37

Čl. 36 odst. 8 písm. c)

c) přijímá na návrh ředitele a po získání souhlasu Komise prováděcí pravidla pro zaměstnance Europolu,

c) přijímá na návrh ředitele a po schválení Komisí prováděcí pravidla pro zaměstnance Europolu;

Odůvodnění

Komise musí schválit prováděcí pravidla platná pro zaměstnance Europolu.

Pozměňovací návrh 38

Čl. 36 odst. 9

9. Správní rada každoročně přijímá:

9. Správní rada po schválení Radou každoročně přijímá:

a) návrh odhadu rozpočtu a předběžný návrh rozpočtu, včetně plánu pracovních míst, které předkládá Komisi, jakož i konečný rozpočet,

a) návrh odhadu rozpočtu, který včetně návrhu plánu pracovních míst předkládá Komisi;

 

aa) se souhlasem rozpočtového orgánu rozpočet Europolu, včetně plánu pracovních míst;

b) po stanovisku Komise pracovní plán pro budoucí činnosti Europolu, přičemž bere v úvahu operativní požadavky členských států a důsledky na rozpočet a počet zaměstnanců Europolu,

b) po získání stanoviska Komise pracovní plán pro budoucí činnosti Europolu, přičemž s ohledem na dostupné finanční a lidské zdroje bere co možná nejvíce v úvahu operativní požadavky členských států;

c) souhrnnou zprávu o činnostech Europolu během předchozího roku.

c) souhrnnou zprávu o činnostech Europolu během předchozího roku srovnávající zejména dosažené výsledky a cíle ročního pracovního plánu.

Tyto dokumenty jsou předkládány ke schválení Radě. Rada je pro informaci se předá i Evropskému parlamentu.

Tyto dokumenty jsou předávány Evropskému parlamentu.

Odůvodnění

V tomto popisu odpovědností správní rady je třeba uvést, že správní rada může přijímat rozpočet agentury, včetně plánu pracovních míst, až se souhlasem rozpočtového orgánu. Dále se zdají být nutná některá další vyjasnění týkající se pracovního plánu a roční zprávy. Stejně jako je tomu u jiných agentur, všechny dokumenty tohoto druhu je třeba předávat přímo Parlamentu.

Pozměňovací návrh 39

Čl. 36 odst. 9 pododstavec 2

Tyto dokumenty jsou předkládány ke schválení Radě. Rada je pro informaci se předá i Evropskému parlamentu.

Tyto dokumenty jsou předkládány ke schválení Radě a Evropskému parlamentu, který je může, je-li to nutné, přezkoumat, a to případně společně s vnitrostátními parlamenty.

Pozměňovací návrh 40

Čl. 37 odst. 1

1. Europol je řízen ředitelem jmenovaným Radou kvalifikovanou většinou ze seznamu nejméně třech uchazečů, který předkládá správní rada. Ředitel je jmenován na dobu čtyř let, přičemž jedno opakované jmenování je přípustné.

1. Europol je řízen ředitelem jmenovaným Radou kvalifikovanou většinou po konzultaci s Evropským parlamentem ze seznamu nejméně tří uchazečů, který předkládá správní rada. Ředitel je jmenován na dobu čtyř let, přičemž jedno opakované jmenování je přípustné.

Odůvodnění

Pro jmenování a odvolání ředitele Europolu by se měl uplatňovat stejný postup. Konzultace s Evropským parlamentem by měla být součástí nejen postupu odvolání, ale i jmenování ředitele Europolu proto, aby jeho funkce spočívala na demokratičtějších základech a aby bylo projednávané rozhodnutí konzistentnější.

Pozměňovací návrh 41

Čl. 37 odst. 4 písm. ga) (nové)

 

ga) zavedení efektivních postupů sledování a hodnocení výsledků Europolu při plnění stanovených cílů;

Odůvodnění

Seznam úkolů, za něž je ředitel odpovědný, musí obsahovat rovněž sledování a hodnocení úspěšnosti při dosahování cílů.

Pozměňovací návrh 42

Čl. 38 odst. 5a (nový)

5a. Pro zpracování osobních údajů týkajících se zaměstnanců Europolu se použije nařízení (ES) č. 45/2001.

Odůvodnění

Při zpracování osobních údajů zaměstnanců Europolu by mělo platit nařízení č. 45/2001, aby se předešlo jakékoli diskriminaci. Toto nařízení je v souvislosti se zpracováním osobních údajů zaměstnanců Europolu zmíněno ve dvanáctém bodu odůvodnění tohoto návrhu. Normativní ustanovení, které je obsaženo v tomto pozměňovacím návrhu, by však mělo být uvedeno v textu nařízení, nikoli v bodu odůvodnění, který svou povahou není závazný.

Pozměňovací návrh 43

Čl. 41 odst. 1

1. Aniž jsou dotčeny jiné druhy příjmů, sestávají od 1. ledna 2010 příjmy Europolu z příspěvku Společenství uvedeného v souhrnném rozpočtu Evropské unie (oddíl Komise).

1. Aniž jsou dotčeny jiné druhy příjmů, sestávají od 1. ledna 2010 příjmy Europolu z příspěvku Společenství uvedeného v souhrnném rozpočtu Evropské unie (oddíl Komise). Financování Europolu je v souladu s interinstitucionální dohodou podmíněno dohodou rozpočtového orgánu.

Odůvodnění

Bod 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 stanoví, že „aniž jsou dotčeny legislativní postupy upravující zřízení této agentury, se obě složky rozpočtového orgánu zavazují dosáhnout ... včas dohody o financování této agentury“. Zde je nutné poznamenat, že bez ohledu na to, v jakém stadiu se legislativní postupy nacházejí, musí být dosaženo také dohody o financování Europolu.

Pozměňovací návrh 44

Čl. 41 odst. 3

3. Ředitel sestavuje předběžný odhad příjmů a výdajů Europolu pro následující rozpočtový rok a spolu s předběžným plánem pracovních míst jej předkládá správní radě. Plán pracovních míst sestává z míst trvalé a dočasné povahy a z poznámky o vyslaných vnitrostátních odbornících a obsahuje počet, platovou třídu a kategorii zaměstnanců zaměstnávaných Europolem v daném rozpočtovém roce.

3. Ředitel sestavuje předběžný odhad příjmů a výdajů Europolu pro následující rozpočtový rok a spolu s návrhem plánu pracovních míst jej předkládá správní radě. Návrh plánu pracovních míst sestává z míst trvalé a dočasné povahy a z poznámky o vyslaných vnitrostátních odbornících a obsahuje počet, platovou třídu a kategorii zaměstnanců zaměstnávaných Europolem v daném rozpočtovém roce.

Odůvodnění

Musí být jasně řečeno, že plán pracovních míst se může stát konečným až se souhlasem rozpočtového orgánu.

Pozměňovací návrh 45

Čl. 41 odst. 6

6. Komise předloží odhad spolu s předběžným návrhem rozpočtu Evropské unie Evropskému parlamentu a Radě (dále jen „rozpočtový orgán”).

6. Komise předloží odhad spolu s předběžným návrhem rozpočtu Evropské unie Evropskému parlamentu, který ho případně může v souladu se svými kompetencemi přezkoumat, a Radě (dále jen „rozpočtový orgán“).

Pozměňovací návrh 46

Čl. 42 odst. 8a (nový)

 

8a. Ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace potřebné pro řádný průběh udělení absolutoria za daný rozpočtový rok, jak je stanoveno v čl. 146 odst. 3 finančního nařízení.

Odůvodnění

Zdá se být vhodné pevněji zakotvit povinnost ředitele agentury spolupracovat na udělení absolutoria, neboť se jedná o obvyklou součást nařízení, jimiž se zřizují jiné agentury.

Pozměňovací návrh 47

Čl. 42 odst. 9

9. Na doporučení Rady udělí Evropský parlament do 30. dubna druhého roku po roku, za který se uděluje absolutorium, řediteli Europolu absolutorium za plnění rozpočtu za daný rozpočtový rok.

9. S přihlédnutím k doporučení Rady přijatému kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament do 30. dubna druhého roku po roku, za který se uděluje absolutorium, řediteli Europolu absolutorium za plnění rozpočtu za daný rozpočtový rok.

Odůvodnění

Právo Parlamentu udělovat absolutorium není podřízeno doporučení Rady.

Pozměňovací návrh 48

Článek 43

Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční předpisy platné pro Europol. Tyto předpisy se smějí odchylovat od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002, pouze pokud je to nezbytné pro činnosti Europolu. Pro přijetí ustanovení, které se odchylují od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, je nezbytný předchozí souhlas Komise. Rozpočtový orgán je o těchto odchylkách informován.

Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční předpisy platné pro Europol. Tyto předpisy se smějí odchylovat od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002, pouze pokud je to zvlášť nezbytné pro činnosti Europolu. Pro přijetí ustanovení, která se odchylují od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, je nezbytný předchozí souhlas Komise. Rozpočtový orgán je o těchto odchylkách informován.

Odůvodnění

Výjimky z nařízení č. 2343/2002 je třeba omezit na naprosté minimum. Agentura musí nezpochybnitelně dokázat, že taková výjimka představuje jediný možný způsob, jak zaručit řádné fungování v mezích rozhodnutí o jejím zřízení.

Pozměňovací návrh 49

Čl. 44 pododstavec 1

Ředitel ustanoví systém kontroly, jehož účelem je zjišťovat ukazatele účinnosti a efektivity plnění úkolů Europolem.

Ředitel ustanoví systém kontroly, jehož účelem je zjišťovat ukazatele účinnosti a efektivity plnění úkolů Europolem. Ředitel každoročně podává správní radě zprávu o výsledcích této kontroly.

Odůvodnění

Správní rada by měla být pravidelně informována o výsledcích kontrolní činnosti, aby mohla na případné problémy rychle reagovat.

Pozměňovací návrh 50

Čl. 44 pododstavec 4a (nový)

Aby byla zaručena demokratická diskuse s občanskou společností a lepší kontrola činností Europolu, vystoupí předseda správní rady nebo ředitel Europolu před smíšeným výborem složeným z poslanců Evropského parlamentu a poslanců parlamentů jednotlivých členských států a seznámí jej s prioritami Europolu pro nadcházející rok.

Odůvodnění

Odpovědnost a povinnost skládat účty spolu úzce souvisejí. Stále významnější úloha Europolu v boji proti organizované trestné činnosti a terorismu by měla být naplňována tak, aby byla zaručena průhlednost a demokratická kontrola. Jedině tímto způsobem občanská společnost uzná výsledky činnosti Europolu. Za tímto účelem by bylo vhodné vytvořit smíšený výbor složený z poslanců Evropského parlamentu a poslanců parlamentů jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 51

Článek 45

Na základě návrhu ředitele a nejpozději do šesti měsíců od doby, kdy je toto rozhodnutí použitelné, přijme správní rada pravidla upravující přístup k dokumentům Europolu, přičemž zohlední zásady a omezení stanovené v nařízení (ES) č. 1049/2001 Evropského parlamentu a Rady.

Na základě návrhu ředitele a nejpozději do šesti měsíců od doby, kdy je toto rozhodnutí použitelné, přijme správní rada po konzultaci s Evropským parlamentem pravidla upravující přístup k dokumentům Europolu, přičemž zohlední zásady a omezení stanovené v nařízení (ES) č. 1049/2001 Evropského parlamentu a Rady.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nařízení č. 1049/2001 bylo přijato postupem spolurozhodování, měl by být Evropský parlament přinejmenším konzultován při přijímání pravidel upravujících přístup k dokumentům.

Pozměňovací návrh 52

Článek 47

Předseda správní rady a ředitel mohou vystoupit před Evropským parlamentem, aby vysvětlili všeobecné otázky týkající se Europolu.

Předseda správní rady a ředitel vystoupí na požádání před Evropským parlamentem, aby vysvětlili jakékoli otázky týkající se Europolu.

Odůvodnění

V zájmu demokratické kontroly Europolu ze strany Evropského parlamentu musí předseda správní rady, ředitel a zástupci ředitele Europolu na požádání vystoupit před Evropským parlamentem. Navíc by se diskuse měla týkat jakýchkoli otázek souvisejících s Europolem, nejen otázek všeobecných.

Pozměňovací návrh 53

Čl. 56 odst. 1

1. Odchylně od článku 38 trvají všechny pracovní smlouvy uzavřené Europolem zřízeným podle úmluvy o Europolu přede dnem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

1. Odchylně od článku 38 trvají všechny pracovní smlouvy uzavřené Europolem zřízeným podle úmluvy o Europolu přede dnem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Případné dodatečné mzdové náklady způsobené touto výjimkou je třeba zohlednit v dohodě o financování Europolu, jíž je třeba dosáhnout podle bodu 47 interinstitucionální dohody.

Odůvodnění

Základem, podle kterého rozpočtový orgán rozhodne o financování agentury podle bodu 47 interinstitucionální dohody, je orientační finanční referenční částka, jež se rovněž používá ve finančním plánování Komise. Pokud by ustanovení o zachování zaměstnaneckých smluv uzavřených Europolem mělo vést k jakékoli odchylce od finanční referenční částky, jež je v současné době uvedena v návrhu Komise, bude to třeba vzít v úvahu při jednáních rozpočtového orgánu o financování agentury.

Pozměňovací návrh 54

Čl. 56 odst. 2

2. Všem osobám zaměstnaným na základě smluv uvedených v odstavci 1 bude nabídnuto uzavřít smlouvy podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanoveného nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 pro různé třídy stanovené v plánu pracovních míst. Za tímto účelem bude během dvou let ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí orgánem oprávněným uzavírat smlouvy zahájeno vnitřní výběrové řízení omezené na personál zaměstnaný Europolem přede dnem účinnosti tohoto rozhodnutí za účelem zjištění schopností, efektivnosti a morální zachovalosti osob, které mají být zaměstnány. Úspěšným uchazečům bude nabídnuta smlouva podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanoveného nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68.

2. Všem osobám zaměstnaným na základě smluv uvedených v odstavci 1 bude nabídnuto uzavřít smlouvy podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanoveného nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 pro různé třídy stanovené v plánu pracovních míst. Za tímto účelem bude po konzultaci s Evropským úřadem pro výběr personálu během dvou let ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí orgánem oprávněným uzavírat smlouvy zahájeno vnitřní výběrové řízení omezené na personál zaměstnaný Europolem přede dnem účinnosti tohoto rozhodnutí za účelem zjištění schopností, efektivnosti a morální zachovalosti osob, které mají být zaměstnány. Toto výběrové řízení bude kontrolovat Komise. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn. Úspěšným uchazečům bude nabídnuta smlouva podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanoveného nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68. Návrh plánu pracovních míst předávaný rozpočtovému orgánu spolu s předběžným návrhem rozpočtu Evropské unie bude jasně uvádět pracovní místa obsazená zaměstnanci zaměstnanými podle služebního řádu úředníků Evropských společenství a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství a pracovní místa obsazená zaměstnanci podle služebního řádu Europolu.

Odůvodnění

Vnitřního výběrového řízení by se měl účastnit rovněž Evropský úřad pro výběr personálu, který by měl jakožto odborník na přijímání zaměstnanců v Evropské unii zaručit, že výběr zaměstnanců se provádí v souladu s profesionálními kritérii. Protože počet zaměstnanců, kteří se rozhodnou i nadále pracovat podle služebního řádu Europolu, může mít dopad na celkové mzdové náklady agentury, měl by být rozpočtový orgán informován o poměru mezi oběma skupinami zaměstnanců Europolu, tj. o poměru mezi těmi, kteří budou pracovat podle pravidel Evropského společenství, a těmi, kteří budou pracovat podle starých pravidel Europolu.

Pozměňovací návrh 55

Čl. 57 odst. 3 pododstavec 2a (nový)

 

V žádném případě nemůže být příspěvek Společenství určený pro Europol, který se zřizuje tímto nařízením, využito k úhradě výdajů spojených se závazky, které Europol přijal v souladu s úmluvou o Europolu před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Veškeré závazky přijaté Europolem podle jeho starého právního statusu, tj. podle úmluvy o Europolu, uhradí členské státy.

  • [1]  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Měnící se situace v Evropské unii, nové formy trestné činnosti a nové teroristické hrozby vyžadují, aby Europol rozšířil své pravomoci a přizpůsobil své metody činnosti zavedením flexibilnějších mechanismů. Současný právní rámec však Europolu významně znesnadňuje jakoukoli aktualizaci nebo modifikaci pravomocí.

Europol byl založen úmluvou o Europolu podepsanou dne 26. července 1995, podle níž musí být jakákoli změna jednomyslně schválena Radou a následně ratifikována každým členským státem. V průběhu let 2000 až 2003 byly schváleny tři protokoly, kterými se pozměňuje úmluva o Europolu. Tyto protokoly vstoupí v platnost dne 29. března a dne 18. dubna 2007, tedy 4, 5 a 7 let poté, kdy byly schváleny. Jedná se tedy o složitý, a zejména velmi dlouhý proces.

Vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost byly evropským orgánům poskytnuty nové právní mechanismy, které jsou pružnější a lépe se přizpůsobují měnící se situaci v Evropské unii. Těmito mechanismy jsou rozhodnutí a rámcová rozhodnutí – nástroje třetího pilíře, které nemusí být ratifikovány každým členským státem.

Evropský parlament již několikrát požadoval, aby byla úmluva o Europolu prostřednictvím výše uvedených nových mechanismů pozměněna v souladu s čl. 34 odst. 2 Smlouvy o EU. Zpravodaj proto velmi vítá návrh rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad a jež nahradí a zruší úmluvu o Europolu a její tři protokoly.

Návrh rozhodnutí Rady počítá s přeměnou Europolu v agenturu Evropské unie, z čehož vyplývají dva důsledky: Europol bude financován z rozpočtu Společenství a na zaměstnance Europolu se bude vztahovat služební řád úředníků Evropských společenství.

Nová ustanovení neomezují možnost Evropského policejní úřadu zasahovat pouze na oblast organizované trestné činnosti. Tato změna je velmi významná, neboť umožňuje rozšířit působnost Europolu i na jiné typy závažných trestných činů spáchaných mimo rámec organizované trestné činnosti.

Návrh obsahuje ustanovení pro koordinaci, organizaci a vedení vyšetřování a operativních akcí prováděných společně s příslušnými orgány členských států nebo v rámci společných vyšetřovacích týmů. Zpravodaj vítá skutečnost, že Europol bude moci iniciovat činnost v souvislosti s praním špinavých peněz nebo žádat členské státy o zahájení určitých šetření. Velmi pozitivní je také zahrnutí ustanovení týkajících se přístupu k dokumentům Europolu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.

Zpravodaj však považuje za nutné předložit několik pozměňovacích návrhů týkajících se zejména demokratické kontroly Europolu a ochrany údajů.

Možnost získávat informace od soukromých subjektů je nutno dobře zvážit, protože tyto údaje mohly být získány způsobem, který není bezpečný a důvěryhodný. Proto je nutné přezkoumat jednotlivé případy a vytvořit dodatečné záruky včetně soudní kontroly. Co se týče zpracování údajů za účelem zjištění, zda jsou pro Europolu nezbytné, je třeba stanovit přiměřenou lhůtu, během níž by bylo možné provést jejich vyhodnocení, aniž by byla ohrožena práva jednotlivců.

Pokud jde o výměnu údajů s jinými institucemi Společenství, je třeba, aby v případě, že Europolu nakonec nebude ustaven jako instituce Společenství, nebyl považován za organizaci patřící třetí zemi. Pro zajištění jednoty je nezbytné vložit odkaz, kterým se zajistí uplatňování článku 7 nařízení č. 45/2001.

Vytvoření pozice nezávislého inspektora pro ochranu údajů v Europolu je velmi přínosnou novinkou. Prostřednictvím dodatečných záruk je však nutné zajistit jeho nezávislost. Tím se ještě více posílí důvěra orgánů členských států vůči Europolu.

Pokud se týká vztahů mezi Europolem a Evropským parlamentem, je nutné zdůraznit následující aspekty. Především je nutné stanovit stejný postup pro jmenování i odvolání ředitele Europolu. Současný návrh předpokládá, že Evropský parlament by byl konzultován pouze v případě odvolání ředitele. Tento rozpor musí být napraven tím, že se Parlament bude podílet i na volbě ředitele.

O systému financování Europolu se v Radě živě diskutuje. Existují dvě možnosti: buď se bude současný systém financovat na mezivládní úrovni, nebo se bude financování provádět z rozpočtu Společenství. Nyní je tendence pokračovat ve financování z prostředků členských států. Zpravodaj však není tomuto řešení nakloněn; zdůrazňuje význam rozpočtu jako hlavního kontrolního nástroje, který by Evropský parlament mohl vůči Europolu uplatnit. Účast Evropského parlamentu při tvorbě návrhu rozpočtu Europolu by přispěla k posílení demokratické kontroly prováděné tímto orgánem.

Na závěr je nutno zdůraznit, že změna právního základu nevede a priori k posílení demokratické legitimity, neboť projednání rozhodnutí nevyžaduje ratifikaci vnitrostátními parlamenty. Je proto žádoucí, aby Evropský parlament mohl schvalovat rozpočet Europolu, a měl tak přehled o jeho činnosti.

Zpravodaj také navrhuje, aby Europol jednou ročně předkládal své priority smíšenému výboru, jehož členy budou zástupci příslušného výboru Evropského parlamentu a zástupci národních parlamentů. Toto doporučení vychází z nutnosti zajistit, aby se Evropský parlament podílel na rozvoji činnosti Europolu s cílem poskytnout mu co největší demokratickou legitimitu.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (29. 5. 2007)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL)
(KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

Navrhovatelka: Jutta Haug

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Situace

Bod 47 interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení ze dne 17. května 2006 stanoví, že o financování nové agentury musejí obě složky rozpočtového orgánu dosáhnout včas dohody.

O zařazení tohoto ustanovení do interinstitucionální dohody požádal Parlament, neboť doufal, že se tímto způsobem podaří zabránit tomu, aby byly budoucí agentury financovány prostřednictvím změn ve financování programů nebo využitím rozpětí. To jinými slovy znamená, že se na nové agentury nebude automaticky vztahovat finanční rámec, nýbrž že budou patrně potřebovat „čerstvé“ finanční prostředky.

Návrh Komise

Europol není jednoznačným případem „nové“ agentury, neboť byl vytvořen v roce 1995 na základě úmluvy mezi členskými státy. Již několik let existuje, a není tedy doopravdy novou agenturou. Ve svém návrhu však Komise usiluje o přeměnu Europolu z mezivládní organizace (zřízené podle ustanovení Maastrichtské smlouvy) na agenturu Evropské unie, která bude plně financována z rozpočtu Společenství, což je krok, jenž posílí pozici Evropského parlamentu při kontrole Europolu.

Finanční dopad návrhu se projeví až v roce 2010, po přijetí prováděcích opatření, s celkovou referenční částkou 334 milionů EUR pro období 2010–2013 (2010: 82 milionů, 2011: 83 milionů, 2012: 84 milionů a 2013: 85 milionů). Tyto částky jsou již plně začleněny do nejnovější aktualizace finančního plánu, kterou Komise předložila v lednu 2007.

Tím, že se stane agenturou Evropské unie, bude Europol z rozpočtového hlediska považován za novou agenturu a podle toho s ním bude zacházeno, tj. s náležitým ohledem na výsady Parlamentu uvedené v bodě 47 interinstitucionální dohody.

Obecný problém provázanosti legislativy a postupu podle bodu 47

Pokud jde o Europol, tak se obě složky rozpočtového orgánu na financování této pro rozpočet EU nové agentury dosud nedohodly. Legislativní postup však již byl zahájen, alespoň tedy v Parlamentu. Zatímco návrh Komise je v Radě v současné době zablokován z důvodu zásadní neshody ohledně otázky, zda by měl být Europol vůbec do rámce Společenství začleněn, Parlament chce jednat rychle a dát najevo svou podporu záměru Komise učinit z Europolu agenturu EU. Protože Rada, z důvodu vnitřních problémů spojených s tímto návrhem, nebyla až dosud ochotna jednat o financování Europolu v rámci trialogu, nebylo zatím dohody o bodu 47 dosaženo.

Má neexistence včasné dohody o financování nové agentury zavést celý legislativní postup, jehož cílem je vytvoření nové agentury, do slepé uličky? Navrhovatelka za těchto okolností zvolila pragmatický přístup, tj. přijetí zřizovacího rozhodnutí s „klauzulemi o zřeknutí se nároku“, jež naznačují, že žádné dohody o financování zatím nebylo dosaženo, a že tento problém je tudíž stále otevřený pro další jednání (pozměňovací návrhy 1, 2, 3, 4 a 10).

Dílčí problémy spojené s Europolem jako agenturou EU

Vzhledem k tomu, že vzorem pro návrh rozhodnutí, kterým se zřizuje Europol, byla úmluva o Europolu, jež má výrazně mezivládní povahu, nejsou některé z prvků, které Rozpočtový výbor tradičně považuje pro agentury za důležité, dostatečně jasně formulovány nebo úplně chybějí. Navrhovatelka posílila či znovu začlenila prvky, jež se týkají obecných výsad Parlamentu (pozměňovací návrhy 5, 8, 12, 13 a 16), práv a povinností orgánů Europolu (pozměňovací návrhy 6, 7, 9 a 11), finančních pravidel agentury (pozměňovací návrhy 14 a 19), jejího systému sledování (pozměňovací návrh 15) a výběru zaměstnanců agentury a podmínek jejich zaměstnávání (pozměňovací návrhy 17 a 18).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh 1

Bod 1a (nový)

1a. domnívá se, že finanční referenční částka uvedená v legislativním návrhu musí být slučitelná se stropem okruhu 3a nového víceletého finančního rámce a s ustanoveními bodu 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006;  

Pozměňovací návrh 2

Bod 1b (nový)

1b. připomíná, že stanovisko Rozpočtového výboru nepředjímá výsledek postupu stanoveného v bodě 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006, který se vztahuje na zřízení Evropského policejního úřadu;  

Návrh rozhodnutí

Znění navržené Komisí[1]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 3

Právní východisko 1a a 1b (nová)

 

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1 (finanční nařízení), a zejména jeho článek 185,

 

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení2, a zejména její bod 47,

 

1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).

 

2 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Odůvodnění

Europol se zřizuje jako agentura Evropské unie. Tato skutečnost se musí odrážet v právních východiscích, na které rozhodnutí odkazuje.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 5

(5) Zřízením Europolu jako agentury Evropské unie, která je financována ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství, bude účastí Evropského parlamentu na přijímání rozpočtu Europolu posílena jeho pozice při kontrole Europolu.

(5) Zřízením Europolu jako agentury Evropské unie, která je financována ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství, bude účastí Evropského parlamentu na přijímání rozpočtu Europolu, včetně plánu pracovních míst, a na udělování absolutoria posílena jeho pozice při kontrole Europolu.

Odůvodnění

Je třeba náležitě zmínit úlohu Parlamentu při přijímání plánu pracovních míst agentury a při udělování absolutoria agentuře.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 1 odst. 1

1. Tímto rozhodnutím se zřizuje Evropský policejní úřad, dále jen "Europol", jako agentura Evropské unie. Sídlo Europolu je Haag, Nizozemí.

1. Tímto rozhodnutím se zřizuje Evropský policejní úřad, dále jen "Europol", jako agentura Evropské unie. Jedná se orgán zřízený v souladu s článkem 185 finančního nařízení a bodu 47 interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení ze dne 17. května 2006. Sídlem Europolu je Haag, Nizozemsko.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 3.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 36 odst. 8 písm. c)

c) přijímá na návrh ředitele a po získání souhlasu Komise prováděcí pravidla pro zaměstnance Europolu;

c) přijímá na návrh ředitele a po získání souhlasu Komise prováděcí pravidla pro zaměstnance Europolu;

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Komise musí s prováděcími pravidly platnými pro zaměstnance Europolu souhlasit.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 36 odst. 9

9. Správní rada každoročně přijímá:

9. Správní rada po získání souhlasu Rady každoročně přijímá:

a) návrh odhadu rozpočtu a předběžný návrh rozpočtu, včetně plánu pracovních míst, které předkládá Komisi, jakož i konečný rozpočet;

a) návrh odhadu rozpočtu včetně návrhu plánu pracovních míst, který předkládá Komisi;

 

aa) po získání povolení od rozpočtového orgánu rozpočet agentury včetně plánu pracovních míst;

b) po stanovisku Komise pracovní plán pro budoucí činnosti Europolu, přičemž bere v úvahu operativní požadavky členských států a důsledky na rozpočet a počet zaměstnanců Europolu;

b) po získání stanoviska Komise pracovní plán pro budoucí činnosti Europolu, přičemž bere co možná nejvíce v úvahu operativní požadavky členských států v souladu s dostupnými finančními a lidskými zdroji;

c) souhrnnou zprávu o činnostech Europolu během předchozího roku.

c) souhrnnou zprávu o činnostech Europolu během předchozího roku srovnávající mimo jiné dosažené výsledky s cíli ročního pracovního plánu.

Tyto dokumenty jsou předkládány ke schválení Radě. Rada je pro informaci se předá i Evropskému parlamentu.

Tyto dokumenty jsou předávány Evropskému parlamentu.

Odůvodnění

V tomto popisu odpovědností správní rady je třeba vyjasnit, že rada může přijímat rozpočet agentury, včetně plánu pracovních míst, až po získání povolení od rozpočtového orgánu. Dále se zdají být nutná některá další vyjasnění týkající se pracovního plánu a roční zprávy. Stejně jako je tomu u jiných agentur, všechny dokumenty tohoto druhu je třeba předávat přímo Parlamentu.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 37 odst. 1

1. Europol je řízen ředitelem jmenovaným Radou kvalifikovanou většinou ze seznamu nejméně třech uchazečů, který předkládá správní rada. Ředitel je jmenován na dobu čtyř let, přičemž jedno opakované jmenování je přípustné.

1. Europol je řízen ředitelem jmenovaným Radou kvalifikovanou většinou po konzultaci s Evropským parlamentem ze seznamu nejméně tří uchazečů, který předkládá správní rada. Ředitel je jmenován na dobu pěti let, přičemž jedno opakované jmenování je přípustné.

Odůvodnění

Jmenování ředitele Europolu by mělo probíhat podle stejného postupu, jakým probíhá jeho odvolání, tj. mělo by být konzultováno s Parlamentem. Obvyklé funkční období ředitelů agentur je pět let a lze je jednou prodloužit.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 37 odst. 4 písm. ga) (nové)

 

ga) zavedení efektivních postupů sledování a hodnocení výkonnosti agentury s ohledem na to, jak dosahuje svých cílů.

Odůvodnění

Odpovědnost ředitele za sledování a hodnocení výkonnosti Europolu je třeba přidat na seznam jeho úkolů.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 41 odst. 1

1. Aniž jsou dotčeny jiné druhy příjmů, sestávají od 1. ledna 2010 příjmy Europolu z příspěvku Společenství uvedeného v souhrnném rozpočtu Evropské unie (oddíl Komise).

1. Aniž jsou dotčeny jiné druhy příjmů, sestávají od 1. ledna 2010 příjmy Europolu z příspěvku Společenství uvedeného v souhrnném rozpočtu Evropské unie (oddíl Komise). Financování Europolu je podmíněno dohodou rozpočtového orgánu, jak to stanoví interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006.

Odůvodnění

Bod 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 stanoví, že „aniž jsou dotčeny legislativní postupy upravující zřízení této agentury, se obě složky rozpočtového orgánu zavazují dosáhnout ... včas dohody o financování této agentury“. Zde je nutné poznamenat, že bez ohledu na to, v jakém stadiu se legislativní postupy nacházejí, musí být dosaženo také dohody o financování Europolu.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 41 odst. 3

3. Ředitel sestavuje předběžný odhad příjmů a výdajů Europolu pro následující rozpočtový rok a spolu s předběžným plánem pracovních míst jej předkládá správní radě. Plán pracovních míst sestává z míst trvalé a dočasné povahy a z poznámky o vyslaných vnitrostátních odbornících a obsahuje počet, platovou třídu a kategorii zaměstnanců zaměstnávaných Europolem v daném rozpočtovém roce.

3. Ředitel sestavuje předběžný odhad příjmů a výdajů Europolu pro následující rozpočtový rok a spolu s návrhem plánu pracovních míst jej předkládá správní radě. Návrh plánu pracovních míst sestává z míst trvalé a dočasné povahy a z poznámky o vyslaných vnitrostátních odbornících a obsahuje počet, platovou třídu a kategorii zaměstnanců zaměstnávaných Europolem v daném rozpočtovém roce.

Odůvodnění

Musí být jasně řečeno, že plán pracovních míst se může stát konečným jen po povolení rozpočtového orgánu.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 42 odst. 8a (nový)

 

8a. Ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace potřebné pro řádný průběh udělení absolutoria za daný rozpočtový rok, jak je stanoveno v čl. 146 odst. 3 finančního nařízení.

Odůvodnění

Zdá se být vhodné posílit do určité míry povinnost ředitele agentury spolupracovat na udělení absolutoria, neboť se jedná o obvyklou součást zřizovacích nařízení jiných agentur.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 42 odst. 9

9. Na doporučení Rady udělí Evropský parlament do 30. dubna druhého roku po roku, za který se uděluje absolutorium, řediteli Europolu absolutorium za plnění rozpočtu za daný rozpočtový rok.

9. S přihlédnutím k doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament do 30. dubna roku N + 2 řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

Odůvodnění

Doporučení Rady není podmínkou práva Parlamentu udělovat absolutorium.

Pozměňovací návrh 14

Článek 43

Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční předpisy platné pro Europol. Tyto předpisy se smějí odchylovat od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002, pouze pokud je to nezbytné pro činnosti Europolu. Pro přijetí ustanovení, které se odchylují od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, je nezbytný předchozí souhlas Komise. Rozpočtový orgán je o těchto odchylkách informován.

Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční předpisy platné pro Europol. Tyto předpisy se smějí odchylovat od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002, pouze pokud to konkrétně vyžadují činnosti Europolu. Pro přijetí ustanovení, které se odchylují od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, je nezbytný předchozí souhlas Komise. Rozpočtový orgán je o těchto odchylkách informován.

Odůvodnění

Výjimky z nařízení č. 2343/2002 je třeba omezit na naprosté minimum. Agentura musí nezpochybnitelně dokázat, že taková výjimka představuje jediný možný způsob, jak zaručit řádnou činnost v mezích jejího zřizovacího rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 44 odst. 1

Ředitel ustanoví systém kontroly, jehož účelem je zjišťovat ukazatele účinnosti a efektivity plnění úkolů Europolem.

Ředitel ustanoví systém kontroly, jehož účelem je zjišťovat ukazatele účinnosti a efektivity plnění úkolů Europolem. Ředitel každoročně podává správní radě zprávu o výsledcích tohoto sledování.

Odůvodnění

Správní rada by měla být pravidelně informována o výsledcích sledování, aby mohla rychle reagovat na případné problémy.

Pozměňovací návrh 16

Článek 47

Předseda správní rady a ředitel mohou vystoupit před Evropským parlamentem, aby vysvětlili všeobecné otázky týkající se Europolu.

Ředitel na požádání vystoupí před Evropským parlamentem, aby vysvětlil jakékoli otázky týkající se Europolu.

Odůvodnění

Stejně jako je tomu u jiných agentur, měl by mít ředitel povinnost vystoupit před Evropským parlamentem, pokud si Parlament přeje vysvětlit otázky týkající se Europolu.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 56 odst. 1

1. Odchylně od článku 38 trvají všechny pracovní smlouvy uzavřené Europolem zřízeným podle úmluvy o Europolu přede dnem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

1. Odchylně od článku 38 trvají všechny pracovní smlouvy uzavřené Europolem zřízeným podle úmluvy o Europolu přede dnem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Případné dodatečné mzdové náklady způsobené touto výjimkou z článku 38 je třeba zohlednit v dohodě o financování Europolu, jež musí být dosažena podle bodu 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.

Odůvodnění

Základem, na němž rozpočtový orgán rozhodne o financování agentury podle bodu 47 interinstitucionální dohody, je orientační finanční referenční částka, jak se rovněž používá ve finančním plánování Komise. Pokud by ustanovení o zachování zaměstnaneckých smluv uzavřených Europolem mělo vést k jakékoli odchylce od finanční referenční částky, jež je v současné době uvedena v návrhu Komise, bude to třeba vzít v úvahu při jednáních rozpočtového orgánu o financování agentury.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 56 odst. 2

2. Všem osobám zaměstnaným na základě smluv uvedených v odstavci 1 bude nabídnuto uzavřít smlouvy podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanoveného nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 pro různé třídy stanovené v plánu pracovních míst. Za tímto účelem bude během dvou let ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí orgánem oprávněným uzavírat smlouvy zahájeno vnitřní výběrové řízení omezené na personál zaměstnaný Europolem přede dnem účinnosti tohoto rozhodnutí za účelem zjištění schopností, efektivnosti a morální zachovalosti osob, které mají být zaměstnány. Úspěšným uchazečům bude nabídnuta smlouva podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanoveného nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68.

2. Všem osobám zaměstnaným na základě smluv uvedených v odstavci 1 bude nabídnuto uzavřít smlouvy podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanoveného nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 pro různé třídy stanovené v plánu pracovních míst. Za tímto účelem bude po konzultaci s Evropským úřadem pro výběr personálu během dvou let ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí orgánem oprávněným uzavírat smlouvy zahájeno vnitřní výběrové řízení omezené na personál zaměstnaný Europolem přede dnem účinnosti tohoto rozhodnutí za účelem zjištění schopností, efektivnosti a morální zachovalosti osob, které mají být zaměstnány. Toto výběrové řízení bude sledovat Komise. Výsledek tohoto výběrového řízení bude zveřejněn. Úspěšným uchazečům bude nabídnuta smlouva podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanoveného nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68. Návrh plánu pracovních míst zaslaný rozpočtovému orgánu spolu s předběžným návrhem rozpočtu Evropské unie bude jasně uvádět pracovní místa obsazená zaměstnanci zaměstnanými podle služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství a pracovní místa obsazená zaměstnanci podle služebního řádu Europolu.

Odůvodnění

Vnitřního výběrového řízení by se měl účastnit Evropský úřad pro výběr personálu, který by měl jakožto odborník EU na přijímání zaměstnanců zaručit profesionalitu standardů výběru personálu. Protože počet zaměstnanců, kteří se rozhodnou i nadále pracovat podle služebního řádu Europolu, může mít dopad na celkové mzdové náklady agentury, měl by být rozpočtový orgán informován o poměru mezi oběma skupinami zaměstnanců Europolu, tj. o poměru mezi těmi, kteří budou pracovat podle pravidel Evropského společenství, a těmi, kteří budou pracovat podle starých pravidel Europolu.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 57 odst. 3 pododstavec 2a (nový)

 

Za žádných okolností nebude dotace Společenství určená pro Europol zřízený tímto nařízením využita k úhradě výdajů spojených se závazky, které Europol přijal v souladu s Úmluvou o Europolu před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Veškeré závazky přijaté Europolem v rámci jeho starého právního režimu, tj. podle Úmluvy o Europolu, uhradí členské státy.

POSTUP

Název

Zřízení Evropského policejního úřadu (EUROPOL)

Referenční údaje

(KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

15.2.2007

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Datum přijetí

21.5.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

30

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Hans-Peter Martin

  • [1]  Úř. věst. C ,

STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti (3. 5. 2007)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL)
(KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

Navrhovatel: György Schöpflin

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá tento návrh, zvláště s ohledem na vývoj v demokratickém dohledu nad Europolem, a předkládá několik pozměňovacích návrhů, které jej zdůrazňují.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí[1]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a.) Parlament ve svém „doporučení Radě k Europolu: Posílení parlamentní kontroly a rozšíření pravomocí”1 ze dne 13. dubna 1999 vyzval k tomu, aby byl Europol začleněn do institucionálního rámce Evropské unie a podroben demokratickému dohledu Parlamentu.

 

________________

 

1 Úř. věst. C 219, 30.7.1999, s. 101.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 4b (nový)

(4b.) Parlament ve svém „doporučení Radě k budoucímu vývoji Europolu a jeho automatickému začlenění do institucionálního systému Evropské unie”1 ze dne 30. května 2002 a ve svém „doporučení Radě k budoucímu vývoji Europolu”2 ze dne 10. dubna 2003 vyzval k tomu, aby se Europol stal součástí systému Společenství.

 

________________

 

1 Úř. věst. C 187 E, 7.8.2003, s. 144

2 Úř věst. C 64 E, 12.3. 2004, s. 588.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 5

(5) Zřízením Europolu jako agentury Evropské unie, která je financována ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství, bude účastí Evropského parlamentu na přijímání rozpočtu Europolu posílena jeho pozice při kontrole Europolu.

(5) Zřízením Europolu jako agentury Evropské unie, která je financována ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství, bude účastí Evropského parlamentu na přijímání rozpočtu Europolu posílena jeho pozice při kontrole a demokratickém dohledu nad Europolem.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 6a (nový)

(6a) Zřízení agentury Europol vyžaduje uzavření interinstitucionální dohody, která stanoví základní podmínky upravující evropské regulační agentury tak, aby byly stávající a budoucí agentury strukturovány způsobem prosazujícím jasnost, transparentnost a právní jistotu.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 8a (nový)

 

(8a) Po rozšíření operačních pravomocí Europolu jsou ještě nutná určitá zlepšení, pokud jde o jeho demokratickou odpovědnost.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 11

(11) Toto rozhodnutí je v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady ze dne 2007/XX/SVV o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech;

Toto rozhodnutí je v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2007/XX/SVV o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech a jeho uplatňování je podmíněno okamžitým přijetím zmíněného rámcového rozhodnutí;

Odůvodnění

Toto rozhodnutí nesmí být uplatňováno, zejména co se týče zpracovávání údajů Europolem, dokud nedojde k začlenění ochrany osobních údajů do třetího pilíře.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 5 odst. 1 písm. a)

a) shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýza a výměnu informací a zpravodajství předávaných orgány členských států nebo třetích zemí či jiných veřejných i soukromých subjektů;

a) shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýza a výměnu informací a zpravodajství předávaných orgány členských států nebo třetích zemí či jiných veřejných i soukromých subjektů; pokud takové informace pocházejí od soukromých osob, musejí být před předáním Europolu shromážděny a zpracovány v souladu s právními předpisy EU, mezinárodními úmluvami o lidských právech a vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice 95/46/ES, a přístup Europolu bude možný pouze v individuálních případech pro stanovené účely a bude podléhat kontrole soudních orgánů členských států;

Pozměňovací návrh 8

Čl. 10 odst. 2

2. Europol může zpracovávat údaje, aby zjistil, zdali jsou z hlediska jeho úkolů relevantní a jestli mohou být vloženy do jednoho z informačních systémů Europolu.

2. Europol může zpracovávat relevantní, přiměřené údaje, které nepřekračují míru potřebnou k dosažení stanoveného cíle, aby zjistil, zdali jsou z hlediska provádění jeho úkolů spojených s bojem proti konkrétním trestným činům relevantní a jestli mohou být z právního hlediska vloženy do jednoho z informačních systémů Europolu.

Odůvodnění

Tento odkaz týkající se pravomocí Europolu má velmi široký rozsah a je nejasně formulován; je v rozporu se zásadou proporcionality a je v něm skryto nebezpečí, že by údaje mohly být zpracovávány za jakýmkoli blíže neurčeným účelem.

POSTUP

Název

Zřízení Evropského policejního úřadu (EUROPOL)

Referenční údaje

(KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

1.2.2007

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

György Schöpflin

1.3.2007

 

 

Projednání ve výboru

10.4.2007

10.4.2007

2.5.2007

 

Datum přijetí

2.5.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

18

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Brian Crowley, Philip Dimitrov Dimitrov, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Klaus Hänsch, Roger Helmer, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Alexander Stubb

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

POSTUP

Název

Zřízení Evropského policejního úřadu (EUROPOL)

Referenční údaje

(KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

Datum konzultace s EP

24.1.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

1.2.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

15.2.2007

AFCO

1.2.2007

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

25.1.2007

 

 

Projednání ve výboru

25.1.2007

27.2.2007

20.3.2007

12.11.2007

Datum přijetí

12.11.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

29

9

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Simon Busuttil, Marco Cappato, Maria da Assunção Esteves, Ignasi Guardans Cambó, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Carlos José Iturgaiz Angulo, Metin Kazak, Eva-Britt Svensson

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Carmen Fraga Estévez, Fernando Fernández Martín