BETÆNKNING 

  15.11.2007 - *

  om forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk politienhed (EUROPOL)
  (KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS))
  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

  Procedure : 2006/0310(CNS)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0447/2007

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk politienhed (EUROPOL) (KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS))

  (Høringsprocedure)

  Europa-Parlamentet,

  - der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0817),

  - der henviser til EF-traktatens artikel 30, stk. 1, litra b), artikel 30, stk. 2, og artikel 34, stk. 2, litra c),

  - der henviser til EU-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0055/2007),

  - der henviser til protokollen om Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske Union, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet,

  - der henviser til forretningsordenens artikel 93 og 51,

  - der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0447/2007),

  1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

  2. mener, at det finansielle referencegrundlag, der er anført i forslaget til retsakt, skal være foreneligt med loftet for udgiftsområde 3a i den nye flerårige finansielle ramme og med bestemmelserne i punkt 47 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006[1] mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning;

  3. erindrer om, at Budgetudvalgets udtalelse ikke foregriber resultatet af den fastlagte procedure i punkt 47 i den interinstitutionelle aftale, der finder anvendelse på oprettelsen af en europæisk politienhed;

  4. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

  5. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

  6. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

  7. anmoder Rådet om fornyet høring inden for rammerne af udkastet til Lissabon-traktaten, hvis forslaget til Rådets afgørelse om oprettelse af Europol ikke er vedtaget inden juni 2008;

  8. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  Kommissionens forslagÆndringsforslag

  Ændringsforslag 1

  Henvisning 1 a (ny)

   

  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1 (finansforordningen), især artikel 185,

   

  ___________________

  1EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Forordning som ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1.)

  Begrundelse

  Europol oprettes som et EU-agentur. Dette skal fremgå af det retsgrundlag, der henvises til i afgørelsen.

  Ændringsforslag 2

  Henvisning 1 b (ny)

   

  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning1, især punkt 47,

   

  ___________________

  1EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

  Begrundelse

  Europol oprettes som et EU-agentur. Dette skal fremgå af det retsgrundlag, der henvises til i afgørelsen.

  Ændringsforslag 3

  Betragtning 4 a (ny)

   

  (4a) Rådet har endnu ikke vedtaget rammeafgørelsen om beskyttelse af personoplysninger, der behandles i forbindelse med det politimæssige og retslige samarbejde i straffesager. Ikrafttrædelsen af denne rammeafgørelse er afgørende for, at Europol kan opfylde sit mandat inden for en retslig ramme, som fuldt ud sikrer beskyttelse af europæiske borgeres personoplysninger. Det er derfor afgørende, at Rådet vedtager rammeafgørelsen så hurtigt som muligt.

  Ændringsforslag 4

  Betragtning 4 b (ny)

   

  (4b) I sin henstilling til Rådet af l3. april 1999 om Europol: Styrkelse af den parlamentariske kontrol og udvidelse af beføjelserne1 opfordrede Parlamentet til, at Europol blev placeret inden for EU's institutionelle ramme, og til, at det skulle underlægges Parlamentets demokratiske kontrol.

   

  ___________________

  1 EFT C 219 af 30.7.1999, s. 101.

  Ændringsforslag 5

  Betragtning 4 c (ny)

   

  (4c) I sin henstilling til Rådet af 30. maj 2002 om Europols fremtidige udvikling og fulde integration i Den Europæiske Unions institutionelle system1 og i sin henstilling til Rådet af 10. april 2003 om Europols fremtidige udvikling2 opfordrede Parlamentet til, at Europol gives fællesskabsstatus.

   

  ___________________

  1 EUT C 187E af 7.8.2003, s. 144.

  2 EUT C 64E af 12.3.2004, s. 588.

  Ændringsforslag 6

  Betragtning 5

  (5) Når Europol oprettes som et EU-agentur finansieret over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, vil det styrke Europa-Parlamentets kontrol med Europol, da Europa-Parlamentet bliver involveret i vedtagelsen af budgettet.

  (5) Når Europol oprettes som et EU-agentur finansieret over Den Europæiske Unions almindelige budget, vil det styrke Europa-Parlamentets generelle og demokratiske kontrol med Europol, da Europa-Parlamentet bliver involveret i vedtagelsen af budgettet, herunder dets kontrol med stillingsfortegnelsen og med dechargeproceduren.

  Begrundelse

  Parlamentets rolle i forbindelse med vedtagelse af agenturets stillingsfortegnelse og meddelelse af decharge bør konstateres på behørig vis.

  Ændringsforslag 7

  Betragtning 6 a (ny)

   

  (6a) Oprettelsen af Europol gør det påkrævet at fremme indgåelsen af en interinstitutionel aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer, således at de hidtidige og kommende agenturers strukturer udformes ud fra hensynet til klarhed, gennemsigtighed og retssikkerhed.

  Ændringsforslag 8

  Betragtning 8 a (ny)

   

  (8a) Der er stadig behov for forbedringer, hvad Europols demokratiske ansvar angår, efter at dets operationelle beføjelser er blevet udvidet.

  Ændringsforslag 9

  Betragtning 13

  (13) Der skal udpeges en databeskyttelsesansvarlig, der på uafhængig vis bør sikre, at behandlingen af personoplysninger er lovlig, og at bestemmelserne i denne afgørelse om behandling af personoplysninger overholdes, herunder også behandling af personoplysninger om Europols personale, som er beskyttet af artikel 24 i forordning (EF) nr. 45/2001.

  (13) Der skal udpeges en databeskyttelsesansvarlig, der på uafhængig vis bar sikre, at behandlingen af personoplysninger er lovlig, og at bestemmelserne i denne afgørelse om behandling af personoplysninger overholdes, herunder også behandling af personoplysninger om Europols personale, som er beskyttet af artikel 24 i forordning (EF) nr. 45/2001. I forbindelse med varetagelsen af sine opgaver bør den databeskyttelsesansvarlige samarbejde med de databeskyttelsesansvarlige, som er udpeget i henhold til fællesskabsretten.

  Begrundelse

  For at sikre, at organisationen samarbejder med de europæiske organer som fremhævet i betragtning 16 i nærværende forslag, og for at sikre en passende databeskyttelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 vil det være hensigtsmæssigt, at Europols databeskyttelsesansvarlige deltager i det eksisterende netværk af databeskyttelsesansvarlige, således at tilgangen til databeskyttelse bliver den samme som hos Fællesskabets organer.

  Ændringsforslag 10

  Betragtning 14

  (14) Ud over at forenkle bestemmelserne om eksisterende databehandlingssystemer bør Europols muligheder for at indføre og administrere andre databehandlingsværktøjer, som støtter Europols opgaver, styrkes; sådanne databehandlingsværktøjer bør indføres og administreres i overensstemmelse med de generelle principper for databeskyttelse, men også i overensstemmelse med detaljerede regler, som fastsættes af Rådet.

  (14) Ud over at forenkle bestemmelserne om eksisterende databehandlingssystemer bør Europol gives mulighed for at indføre og administrere andre databehandlingsværktøjer, som støtter Europols opgaver; sådanne databehandlingsværktøjer bør indføres og administreres i overensstemmelse med de generelle principper for databeskyttelse i fællesskabsretten og i Europarådets konvention 108 af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger, samt i overensstemmelse med detaljerede regler, som fastsættes af Rådet efter høring af Europa-Parlamentet.

  Ændringsforslag 11

  Betragtning 19

  (19) Europols muligheder for at samarbejde med tredjelande og eksterne instanser bør rationaliseres for at sikre overensstemmelse med Den Europæiske Unions generelle politik i den henseende og gennem nye bestemmelser om, hvordan et sådant samarbejde kan finde sted i fremtiden.

  (19) Europols muligheder for at samarbejde med tredjelande og eksterne instanser bør rationaliseres for at sikre overensstemmelse med Den Europæiske Unions generelle politik i den henseende og for at sikre, at tredjelande og eksterne organer i tilstrækkelig grad beskytter personoplysninger, gennem nye bestemmelser om, hvordan et sådant samarbejde kan finde sted i fremtiden, som vedtages af Rådet efter høring af Europa-Parlamentet.

  Ændringsforslag 12

  Artikel 1, stk. 1

  1. Med denne afgørelse oprettes en europæisk politienhed, herefter kaldet "Europol", som et EU-agentur. Europol får sæde i Haag, Nederlandene.

  1. Med denne afgørelse oprettes en europæisk politienhed, herefter kaldet "Europol", som et EU-agentur. Agenturet oprettes i overensstemmelse med artikel 185 i finansforordningen og punkt 47 i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning. Europol får sæde i Haag, Nederlandene.

  Begrundelse

  Se ændringsforslag 3.

  Ændringsforslag 13

  Artikel 5, stk. 1, litra a

  a) indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af oplysninger og efterretninger, der fremsendes af medlemsstaternes myndigheder eller tredjelande eller andre offentlige eller private organer

  a) indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af oplysninger og efterretninger, der fremsendes af medlemsstaternes myndigheder eller tredjelande eller andre offentlige eller private organer; oplysninger, der kommer fra en privatperson, skal være indsamlet og behandlet på lovlig vis, inden de fremsendes til Europol, i overensstemmelse med national lovgivning til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger1, og vil kun være tilgængelige for Europol fra sag til sag, med et nærmere angivet formål og under medlemsstaternes retlige kontrol; supplerende garantier fastsættes af Europol efter høring af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse og den fælles kontrolinstans

   

  ___________________

  l EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

  Ændringsforslag 14

  Artikel 6, stk. 2

  2. I de tilfælde, hvor der oprettes et fælles efterforskningshold for at behandle sager om forfalskning af euroen, kan der udpeges en ansat i Europol til at lede efterforskningen, under lederen af efterforskningsholdets direkte ansvar. Hvis der er meningsforskelle mellem den ansatte i Europol og holdlederen, er sidstnævntes mening udslagsgivende.

  2. I de tilfælde, hvor der oprettes et fælles efterforskningshold for at behandle sager om forfalskning af euroen eller løse de i artikel 5, stk. 2, omhandlede opgaver, kan der udpeges en ansat i Europol til at lede efterforskningen, under lederen af efterforskningsholdets direkte ansvar. Hvis der er meningsforskelle mellem den ansatte i Europol og holdlederen, er sidstnævntes mening udslagsgivende.

  Begrundelse

  Eftersom artikel 5, stk. 2, giver Europol mulighed for at spille en særlig rolle i forbindelse med "koordinering af politimæssig efterforskning af kriminelle aktiviteter udført ved hjælp af internettet, herunder terrorrelaterede handlinger og distribution af børnepornografi og andet ulovligt materiale, samt overvågning af internettet for at bidrage til at identificere sådanne kriminelle handlinger og de personer, der har begået dem", skal Europol også have muligheden for - i forbindelse med sådanne opgaver - at lede et fælles efterforskningshold på samme vilkår som i forbindelse med sager om forfalskning af euroen.

  Ændringsforslag 15

  Artikel 8, stk. 2

  2. Den nationale enhed er forbindelsesleddet mellem Europol og medlemsstaternes kompetente myndigheder. Medlemsstaterne kan imidlertid tillade direkte kontakter mellem de udpegede kompetente myndigheder og Europol på betingelser, der fastsættes af den pågældende medlemsstat, herunder eventuel inddragelse af den nationale enhed.

  2. Den nationale enhed er det eneste forbindelsesled mellem Europol og medlemsstaternes kompetente myndigheder. Medlemsstaterne kan imidlertid tillade direkte kontakter mellem de udpegede kompetente myndigheder og Europol på betingelser, der fastsættes af den pågældende medlemsstat, herunder inddragelse af den nationale enhed.

   

  Den nationale enhed skal samtidig fra Europol have tilsendt alle oplysninger udvekslet som led i den direkte kontakt mellem Europol og de udpegede kompetente myndigheder. Forbindelser mellem den nationale enhed og de kompetente myndigheder skal være underlagt national lovgivning og, især, de gældende nationale forfatningskrav.

  Begrundelse

  Det burde være indlysende, men det er vigtigt at understrege, at national lov er gældende i forbindelse med udveksling af oplysninger mellem den nationale enhed og medlemsstatens kompetente myndigheder.

  Ændringsforslag 16

  Artikel 9, stk. 2, afsnit 2

  De bilaterale udvekslinger efter litra d) kan også vedrøre kriminalitet, der ligger ud over Europols kompetence, hvis det er tilladt efter national ret.

  De bilaterale udvekslinger efter litra d) kan også vedrøre kriminalitet, der ligger ud over Europols kompetence, hvis det er tilladt efter national ret. I så tilfælde holdes Europol ikke ansvarlig for indholdet af nogen af de udvekslede oplysninger.

  Begrundelse

  Europol kan ikke holdes ansvarlig for udveksling af oplysninger vedrørende strafferetlig forfølgelse, hvis det drejer sig om kriminalitet, der ligger ud over dets kompetence, hvis det deltager i efterforskningen som "menigt" medlem frem for som leder af en sådan retsforfølgelse.

  Ændringsforslag 17

  Artikel 10, stk. 2

  2. Europol kan behandle oplysninger med henblik på at fastslå, om oplysningerne er relevante for organisationens opgaver og kan indgå i et af informationssystemerne.

  2. Europol kan behandle oplysninger med henblik på at fastslå, om oplysningerne er relevante for organisationens opgaver og kan indgå i et af informationssystemerne. I så tilfælde behandles oplysningerne udelukkende med det formål at vurdere deres relevans.

  Ændringsforslag 18

  Artikel 10, stk. 3

  3. Når Europol har til hensigt at oprette andre databehandlingssystemer end Europols informationssystem som nævnt i artikel 11 eller de analyseregistre, der er nævnt i artikel 14, fastlægger Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet, de betingelser, der gælder for Europol på dette område. Disse betingelser vedrører navnlig adgang til og brug af oplysningerne, samt tidsfrister for lagring og sletning af sådanne oplysninger, under hensyntagen til de principper, der er nævnt i artikel 26.

  3. Når Europol har til hensigt at oprette andre databehandlingssystemer end Europols informationssystem som nævnt i artikel 11 eller de analyseregistre, der er nævnt i artikel 14, fastlægger Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet, de betingelser, der gælder for Europol på dette område. Disse betingelser vedrører navnlig adgang til og brug af oplysningerne, samt tidsfrister for lagring og sletning af sådanne oplysninger, under hensyntagen til de principper, der er nævnt i artikel 26. Europols fælles kontrolinstans og den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse høres, inden Rådet træffer en sådan afgørelse.

  Begrundelse

  Ved behandling af personoplysninger uden for Europols informationssystem eller analyseregistrene skal de registreredes legitime interesser være beskyttet, og derfor skal Europols fælles kontrolinstans høres (jf. udtalelse fra EDPS vedrørende KOM(2006)0817, nr. 18 og 55).

  Ændringsforslag 19

  Artikel 10, stk. 5

  5. Europol bestræber sig på at sikre, at databehandlingssystemerne er kompatible med medlemsstaternes databehandlingssystemer, navnlig de databehandlingssystemer, der anvendes af de fællesskabs- og EU-instanser, som Europol kan etablere kontakter med ifølge artikel 22, gennem anvendelse af bedste praksis og åbne standarder.

  5. Europol bestræber sig på at sikre, at databehandlingssystemerne er kompatible med medlemsstaternes databehandlingssystemer, navnlig de databehandlingssystemer, der anvendes af de fællesskabs- og EU-instanser, som Europol kan etablere kontakter med ifølge artikel 22, gennem anvendelse af bedste praksis og åbne standarder. Samkøring tillades, hvis Rådet efter høring af Europols databeskyttelsesansvarlige og Europols fælles kontrolinstans har truffet en afgørelse herom, der skal indeholde de nærmere regler og betingelser, navnlig vedrørende nødvendigheden af samkøring samt vedrørende de formål, personoplysningerne skal anvendes til.

  Ændringsforslag 20

  Artikel 11, stk. 1

  1. Europol vedligeholder Europols informationssystem. Europols informationssystem skal med henblik på søgning være umiddelbart tilgængeligt for de nationale enheder, forbindelsesofficererne, Europols direktør, vicedirektører og sikkerhedsgodkendte ansatte.

  1. Europol vedligeholder Europols informationssystem. Europols informationssystem skal med henblik på søgning være umiddelbart tilgængeligt for de nationale enheder, forbindelsesofficererne, Europols direktør, vicedirektører og sikkerhedsgodkendte ansatte. De nationale enheders direkte adgang til informationssystemet, for så vidt angår personer omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra b), er begrænset til de personoplysninger, der er anført i artikel 12, stk. 2. De kan efter anmodning få adgang til alle oplysningerne gennem forbindelsesofficererne til brug for en bestemt efterforskningsopgave.

  Begrundelse

  Personer, for hvilke der er i henhold til national ret er stærk grund til at antage, at de vil begå en strafbar handling, som henhører under Europols kompetence, kan ikke behandles som kriminelle, der er dømt for at have begået en strafbar handling. Der bør indføres særlige bestemmelser til beskyttelse af denne personkategori, som fastlagt i artikel 7, stk. 1, i Europol-konventionen.

  Ændringsforslag 21

  Artikel 12, stk. l, litra b

  b) personer, om hvem der ifølge den berørte medlemsstats nationale ret er en alvorlig formodning om vil begå strafbare handlinger, som henhører under Europols kompetence.

  b) personer, om hvem der ifølge den berørte medlemsstats nationale ret er faktuelle indicier eller en alvorlig formodning om vil begå strafbare handlinger, som henhører under Europols kompetence.

  Ændringsforslag 22

  Artikel 12, stk. 4 a (nyt)

   

  4a. Særlige kategorier af oplysninger vedrørende racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskab af partier eller fagforeninger, seksuel orientering eller sundhed må kun behandles, hvis dette er absolut nødvendigt og under overholdelse af specifikke sikkerhedsforanstaltninger.

  Ændringsforslag 23

  Artikel 19, stk. 1

  1. Personoplysninger fra Europols informationssystem videregives eller anvendes udelukkende af medlemsstaternes kompetente myndigheder til at forebygge og bekæmpe de former for kriminalitet, der henhører under Europols kompetence, samt til at bekæmpe andre former for grov kriminalitet. Europol anvender kun oplysningerne til at udføre sine opgaver.

  1. Personoplysninger fra Europols informationssystem videregives eller anvendes udelukkende af medlemsstaternes kompetente myndigheder, og kun til formålet med indsamlingen og til dermed kompatible formål, til at forebygge og bekæmpe de former for kriminalitet, der henhører under Europols kompetence, samt til at bekæmpe andre former for grov kriminalitet. Europol anvender kun oplysningerne til at udføre sine opgaver.

  Ændringsforslag 24

  Artikel 20, stk. 1

  1. Europol lagrer kun oplysninger i dataregistre, så længe det er nødvendigt for udførelsen af Europols opgaver. Senest tre år efter registreringen skal det undersøges, om det er nødvendigt fortsat at opbevare de pågældende oplysninger. Den enhed, der har foretaget registreringen, gennemgår de oplysninger, der er lagret i informationssystemet, og sørger for sletning. Europol gennemgår de oplysninger, som er lagret i Europols øvrige dataregistre, og sørger for sletning. Senest tre måneder inden udløbet af fristen for gennemgang af de oplysninger, som medlemsstaterne har registreret, underretter Europol automatisk medlemsstaterne om fristens udløb.

  1. Europol lagrer kun oplysninger i dataregistre, så længe det er nødvendigt for udførelsen af Europols opgaver. Uanset artikel 10, stk. 3, skal det efter registreringen mindst hvert andet år undersøges og dokumenteres, om det er nødvendigt fortsat at opbevare de pågældende oplysninger. Den enhed, der har foretaget registreringen, gennemgår de oplysninger, der er lagret i informationssystemet, og sørger for sletning. Europol gennemgår de oplysninger, som er lagret i Europols øvrige dataregistre, og sørger for sletning. Senest tre måneder inden udløbet af fristen for gennemgang af de oplysninger, som medlemsstaterne har registreret, underretter Europol automatisk medlemsstaterne om fristens udløb.

  Begrundelse

  Fristen for revision af opbevaringen af oplysninger er for lang. Desuden bør oplysningerne tages op til revision med regelmæssige mellemrum. Derfor forekommer to år at være et mere rimeligt tidsrum. Desuden omfatter ændringsforslaget, som foreslået af den fælles kontrolinstans i en udtalelse fra juli 2007, s. 16, en henvisning til artikel 10, stk. 3, der tillader oprettelsen af andre databehandlingssystemer end dem, der er omhandlet i afgørelsen, da Rådets betingelser desangående muligvis indeholder kortere frister for revision.

  Ændringsforslag 25

  Artikel 21

  Hvis Europol i henhold til Den Europæiske Unions, internationale eller nationale retlige instrumenter har ret til at foretage datasøgning i andre nationale eller internationale informationssystemer, må Europol indhente personoplysninger ad denne vej, hvis det er nødvendigt for udførelsen af Europols opgaver. Bestemmelserne i Den Europæiske Unions, internationale eller nationale retlige instrumenter regulerer Europols adgang til og brug af disse oplysninger, i det omfang de fastsætter strengere regler for adgang og brug end denne afgørelse. Europols anvendelse af sådanne oplysninger må ikke være i modstrid med denne afgørelse.

  Hvis Europol i henhold til Den Europæiske Unions, internationale eller nationale retlige instrumenter har ret til at foretage datasøgning i andre nationale eller internationale informationssystemer, må Europol undtagelsesvis indhente personoplysninger ad denne vej, hvis og i den udstrækning det er nødvendigt og rimeligt for udførelsen af Europols opgaver, under nøje overholdelse af betingelser fastsat af Europol efter høring af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse og den fælles kontrolinstans. Bestemmelserne i Den Europæiske Unions, internationale eller nationale retlige instrumenter regulerer Europols adgang til og brug af disse oplysninger, i det omfang de fastsætter strengere regler for adgang og brug end denne afgørelse. Europols anvendelse af sådanne oplysninger må ikke være i modstrid med denne afgørelse.

  Begrundelse

  Adgangen til databaser i henhold til artikel 21 er alt for vidtrækkende, hvilket ikke er nødvendigt for Europols arbejde.

  Ændringsforslag 26

  Artikel 22, stk. 1, litra d a (nyt)

   

  da) de relevante afdelinger i Rådets generalsekretariat og Den Europæiske Unions Fælles Situationscenter

  Begrundelse

  Det Fælles Situationscenter spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af en række strafbare handlinger (som f.eks. terrorisme), som ligeledes henhører under Europols kompetenceområde. Som en konsekvent foranstaltning og for at øge samarbejdet med alle relevante organer på EU-plan er det nødvendigt, at Europol og Det Fælles Situationscenter etablerer og opretholder et nært samarbejde.

  Ændringsforslag 27

  Artikel 22, stk. 5 a (nyt)

   

  5a. Ved videregivelse af personoplysninger fra Fællesskabets institutioner og organer betragtes Europol som et fællesskabsorgan i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 45/2001.

  Begrundelse

  Når Europol behandler oplysninger fra fællesskabsorganer, bør den behandles som et fællesskabsorgan og dermed være omfattet af forordning nr. 45/2001[2], som finder anvendelse på alle fællesskabsorganer, der behandler personoplysninger. Herved undgår man at skabe usikkerhed. Desuden er dette mere i overensstemmelse med nærværende forslag, som har til formål i højere grad at bringe Europol på linje med EU-institutioner og -organer.

  Ændringsforslag 28

  Artikel 24, stk. 1, indledning

  1. Europol kan videregive lagrede personoplysninger til eksterne instanser, jf. artikel 23, stk. 1, på de betingelser, der er fastsat i stk. 4 i denne artikel, såfremt:

  1. Undtagelsesvis, og på grundlag af en vurdering fra sag til sag, kan Europol videregive lagrede personoplysninger til eksterne instanser, jf. artikel 23, stk. 1, på de betingelser, der er fastsat i stk. 4 i denne artikel, såfremt:

  Begrundelse

  Overførsel af oplysninger til tredjelande og internationale organisationer skal være en undtagelse, og supplerende garantier er nødvendige med henblik på overførsel.

  Ændringsforslag 29

  Artikel 24, stk. 2

  2. Som en undtagelse fra stk. 1 kan Europol videregive personoplysninger til eksterne instanser, jf. artikel 23, stk. 1, på de betingelser, der er fastsat i stk. 4, hvis Europols direktør mener, at videregivelse af oplysninger er absolut nødvendig for at beskytte de pågældende medlemsstaters væsentlige interesser inden for rammerne af Europols målsætninger eller forebygge en umiddelbart forestående alvorlig fare i forbindelse med kriminalitet eller terror. Direktøren for Europol skal under alle omstændigheder vurdere det databeskyttelsesniveau, der gælder for den pågældende instans, og opveje dette databeskyttelsesniveau mod disse interesser.

  2. Som en undtagelse fra stk. 1 kan Europol på grundlag af en vurdering fra sag til sag videregive personoplysninger til eksterne instanser, jf. artikel 23, stk. 1, på de betingelser, der er fastsat i stk. 4, hvis Europols direktør mener, at overførsel af oplysninger er absolut nødvendig for at beskytte de pågældende medlemsstaters væsentlige interesser inden for rammerne af Europols målsætninger eller forebygge en umiddelbart forestående alvorlig fare i forbindelse med kriminalitet eller terror. Direktøren for Europol skal under alle omstændigheder vurdere, i hvilken udstrækning menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincipper respekteres i det tredjeland, hvortil oplysninger kan overføres, til hvilket formål oplysningerne bruges, det databeskyttelsesniveau, der gælder for den pågældende instans, og opveje dette databeskyttelsesniveau mod disse interesser, samt graden af gensidighed med hensyn til udveksling af oplysninger.

  Ændringsforslag 30

  Artikel 25, stk. 2

  2. Styrelsesrådet fastlægger gennemførelsesbestemmelser for Europols forbindelser med organer og agenturer med tilknytning til Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Union, jf. artikel 22, herunder for udveksling af personoplysninger mellem Europol og sådanne organer og agenturer. Før styrelsesrådet træffer beslutning, høres den fælles kontrolinstans.

  2. Styrelsesrådet fastlægger gennemførelsesbestemmelser for Europols forbindelser med organer og agenturer med tilknytning til Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Union, jf. artikel 22, herunder for udveksling af personoplysninger mellem Europol og sådanne organer og agenturer. Før styrelsesrådet træffer beslutning, høres den fælles kontrolinstans og den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse.

  Ændringsforslag 31

  Artikel 26

  Uden at det berører specifikke bestemmelser i denne afgørelse, overholder Europol principperne i Rådets rammeafgørelse 2007/XX/RIA om beskyttelse af personoplysninger, der behandles i forbindelse med det politimæssige og retslige samarbejde i straffesager, ved indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Europol overholder disse principper i forbindelse med indsamling, behandling og brug af personoplysninger, herunder i forbindelse med ikke-automatiserede oplysninger i form af registre, dvs. strukturerede personoplysninger, der er tilgængelige ifølge specifikke kriterier.

  Uden at det berører specifikke bestemmelser i denne afgørelse og nødvendigheden af at opretholde Europol-konventionens garantier, overholder Europol principperne i Rådets rammeafgørelse 2007/XX/RIA om beskyttelse af personoplysninger, der behandles i forbindelse med det politimæssige og retslige samarbejde i straffesager, ved indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Europol overholder disse principper i forbindelse med indsamling, behandling og brug af personoplysninger, herunder i forbindelse med ikke-automatiserede oplysninger i form af registre, dvs. strukturerede personoplysninger, der er tilgængelige ifølge specifikke kriterier.

  Begrundelse

  Det er nødvendigt at opretholde Europol-konventionens bestemmelser om databeskyttelse, som indeholder bedre garantier end udkastet til rammeafgørelsen om beskyttelse af personoplysninger under tredje søjle.

  Ændringsforslag 32

  Artikel 27, stk. 1

  1. Europol udpeger en databeskyttelsesansvarlig, som skal være ansat i Europol. Denne person er direkte under styrelsesrådets ledelse. Den databeskyttelsesansvarlige modtager ikke instrukser fra nogen side ved udførelsen af sine opgaver.

  1. Europol udpeger en uafhængig databeskyttelsesansvarlig, som skal være ansat i Europol. Denne person er direkte under styrelsesrådets ledelse. Den databeskyttelsesansvarlige modtager ikke instrukser fra nogen side ved udførelsen af sine opgaver.

  Ændringsforslag 33

  Artikel 27, stk. 5

  5. Styrelsesrådet vedtager yderligere gennemførelsesbestemmelser vedrørende den databeskyttelsesansvarlige. Disse gennemførelsesbestemmelser vedrører navnlig udnævnelse og afskedigelse af den databeskyttelsesansvarlige og dennes hverv, opgaver og beføjelser.

  5. Styrelsesrådet vedtager yderligere gennemførelsesbestemmelser vedrørende den databeskyttelsesansvarlige. Disse gennemførelsesbestemmelser vedrører navnlig udnævnelse og afskedigelse af den databeskyttelsesansvarlige og dennes hverv, opgaver, beføjelser, samt garantier for den pågældendes uafhængighed.

  Begrundelse

  For at sikre den databeskyttelsesansvarliges uafhængighed bør der inden for rammerne af gennemførelsesbestemmelserne vedtages særlige garantier for uafhængighed.

  Ændringsforslag 34

  Artikel 29, stk. 4

  4. Adgang til personoplysninger nægtes, hvis:

  4. Adgang til personoplysninger nægtes kun, hvis afslaget er nødvendigt:

  a) en sådan adgang kan skade en af Europols aktiviteter

  a) for at give Europol mulighed for at varetage sine opgaver på behørig vis

  b) en sådan adgang kan skade en national efterforskning, som Europol deltager i

  b) for at forhindre, at en national efterforskning, som Europol deltager i, skades

  c) en sådan adgang kan skade tredjeparts rettigheder og friheder.

  c) for at beskytte tredjeparts rettigheder og friheder.

  Begrundelse

  Ordlyden i Kommissionens forslag giver ikke en fuldstændig garanti for at kunne få aktindsigt. Undtagelser fra retten til aktindsigt kan kun accepteres, hvis det er nødvendigt for at kunne beskytte en anden grundlæggende rettighed. Det er derfor hensigtsmæssigt at stramme teksten op for at beskytte denne grundlæggende rettighed.

  Ændringsforslag 35

  Artikel 29, stk. 5

  5. Europol hører de berørte medlemsstaters kompetente retshåndhævende myndigheder, før der træffes beslutning om at give adgang. Adgang til oplysninger i analyseregistre kræver enighed mellem Europol, de medlemsstater, der deltager i analysen, og den eller de medlemsstater, der er direkte berørt af videregivelsen af sådanne oplysninger. Hvis en medlemsstat nægter at give adgang til personoplysninger, skal den underrette Europol om afslaget og begrunde det.

  5. Generelt kan udøvelse af retten til aktindsigt ikke nægtes. Undtagelser fra denne regel kan kun godkendes, hvis det er nødvendigt for at beskytte en anden grundlæggende rettighed. Europol hører de berørte medlemsstaters kompetente retshåndhævende myndigheder, før der træffes beslutning om at give adgang. Adgang til oplysninger i analyseregistre kræver enighed mellem Europol, de medlemsstater, der deltager i analysen, og den eller de medlemsstater, der er direkte berørt af videregivelsen af sådanne oplysninger. Hvis en medlemsstat nægter at give adgang til personoplysninger, skal den underrette Europol om afslaget og begrunde det.

  Begrundelse

  Idem.

  Ændringsforslag 36

  Artikel 29, stk. 6

  6. Hvis en eller flere medlemsstater eller Europol har tilkendegivet deres modstand mod en persons adgang til egne personoplysninger, underretter Europol den pågældende om, at der er foretaget kontrol uden at anføre forhold, som kan afsløre, om Europol har registreret personoplysninger om den pågældende.

  6. Hvis en eller flere medlemsstater eller Europol har tilkendegivet deres modstand mod en persons adgang til egne personoplysninger, underretter Europol den pågældende om, at der er foretaget kontrol uden at anføre forhold, som kan afsløre, om Europol har registreret personoplysninger om den pågældende. Kontrolinstansen er forpligtet til at oplyse årsagerne til afslag på at give aktindsigt, således at anvendelsen af undtagelsen fra retten til aktindsigt kan kontrolleres effektivt i overensstemmelse med henstilling R (87) 15 fra Europarådets ministerudvalg af 17. september 1987 om behandling af personoplysninger i politimæssigt øjemed.

  Begrundelse

  Idem.

  Ændringsforslag 37

  Artikel 36, stk. 8, litra c

  (c) vedtage gennemførelsesbestemmelser for Europols personale efter forslag fra direktøren og efter Kommissionens godkendelse

  (Vedrører ikke den danske tekst.)

  Begrundelse

  (Vedrører ikke den danske tekst.)

  Ændringsforslag 38

  Artikel 36, stk. 9

  9. Styrelsesrådet vedtager hvert år:

  9. Styrelsesrådet vedtager hvert år efter Rådets godkendelse:

  (a) et forslag til budgetoverslag og det foreløbige budgetforslag, der skal fremlægges for Kommissionen, herunder stillingsfortegnelsen og det endelige budget

  (a) et forslag til budgetoverslag, der skal
  fremlægges for Kommissionen, herunder
  udkastet til stillingsfortegnelse

   

  (aa) Europols budget samt stillingsfortegnelsen efter godkendelse fra budgetmyndigheden

  (b) et arbejdsprogram for Europols fremtidige aktiviteter under hensyntagen til medlemsstaternes operative behov og følgerne heraf for budgettet og Europols personale, efter Kommissionen har afgivet udtalelse

  (b) et arbejdsprogram for Europols fremtidige aktiviteter så vidt muligt under hensyntagen til medlemsstaternes operative behov i overensstemmelse med de til rådighed stående finansielle og menneskelige ressourcer, efter Kommissionen har afgivet udtalelse

  (c) en almindelig beretning om Europols aktiviteter i det forløbne år.

  (c) en almindelig beretning om Europols aktiviteter i det forløbne år, hvor især de opnåede resultater sammenlignes med målene i det årlige arbejdsprogram.

  Disse dokumenter fremsendes til Rådet til godkendelse. Rådet fremsender dem til Europa-Parlamentet til information.

  Disse dokumenter fremsendes til Europa-Parlamentet.

  Begrundelse

  I denne beskrivelse af styrelsesrådets ansvar bør det gøres klart, at styrelsesrådet kun kan vedtage agenturets budget, herunder dets stillingsfortegnelse, med budgetmyndighedens godkendelse. Der er desuden behov for nogle andre tydeliggørelser i forbindelse med arbejdsprogrammet og den årlige beretning. Som det er tilfældet for andre agenturer, skal alle dokumenter af denne art fremsendes direkte til Parlamentet.

  Ændringsforslag 39

  Artikel 36, stk. 9, afsnit 2

  Disse dokumenter fremsendes til Rådet til godkendelse. Rådet fremsender dem til Europa-Parlamentet til information.

  Disse dokumenter fremsendes til Rådet til godkendelse og til Europa-Parlamentet, som i givet fald vil have mulighed for at behandle dem, om nødvendigt i samarbejde med nationale parlamenter.

  Ændringsforslag 40

  Artikel 37, stk. 1

  1. Europol ledes af en direktør, der udnævnes af Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal, fra en liste med mindst tre kandidater forelagt af styrelsesrådet, for en periode på fire år, der kan forlænges én gang.

  1. Europol ledes af en direktør, der udnævnes af Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet, fra en liste med mindst tre kandidater forelagt af styrelsesrådet, for en periode på fire år, der kan forlænges én gang.

  Begrundelse

  Udnævnelsen og afskedigelsen af Europols direktør bør ske på samme måde. Med henblik på at sikre en mere demokratisk ansvarliggørelse af Europols direktør samt gøre nærværende afgørelse mere konsekvent bør Europa-Parlamentet høres, ikke blot om afskedigelsen, men også om udnævnelsen af direktøren.

  Ændringsforslag 41

  Artikel 37, stk. 4, litra g a (nyt)

   

  (ga) gennemførelse af effektive procedurer til overvågning af Europol og evaluering af opfyldelsen af dets mål

  Begrundelse

  Direktørens ansvar for overvågning og evaluering af Europols arbejde skal også indføjes i listen over opgaver, der hører med til embedet.

  Ændringsforslag 42

  Artikel 38, stk. 5 a (nyt)

   

  5a. Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger om Europols ansatte.

  Begrundelse

  Ved behandling af personoplysninger om Europols ansatte bør forordning nr. 45/2001 finde anvendelse for at undgå enhver form for diskrimination. Forordningen er omtalt i betragtning 12 i forslaget med hensyn til behandling af personoplysninger om Europols ansatte. En normativ bestemmelse som i ovennævnte ændringsforslag bør indgå i forslagets tekst frem for i en betragtning, som ikke har nogen retsvirkning.

  Ændringsforslag 43

  Artikel 41, stk. 1

  1. Uden at det berører andre former for indkomst, består Europols indtægter af et tilskud fra Fællesskabet opført på Den Europæiske Unions almindelige budget (sektionen for Kommissionen) fra og med 1. januar 2010.

  1. Uden at det berører andre former for indkomst, består Europols indtægter af et tilskud fra Fællesskabet opført på Den Europæiske Unions almindelige budget (sektionen for Kommissionen) fra og med 1. januar 2010. Finansieringen af Europol er underlagt en aftale indgået af budgetmyndigheden som fastlagt i den interinstitutionelle aftale.

  Begrundelse

  Punkt 47 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 fastsætter følgende:"[...] uden at det påvirker de lovgivningsmæssige procedurer for oprettelse af agenturet, forpligter budgetmyndighedens to parter sig til [...] i tide at indgå en aftale om finansiering af agenturet". Det skal her bemærkes, at der også skal nås frem til en aftale om finansieringen af Europol, uanset hvor langt de lovgivningsmæssige procedurer måtte være nået.

  Ændringsforslag 44

  Artikel 41, stk. 3

  3. Direktøren udarbejder et udkast til overslag over Europols indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår og forelægger det for styrelsesrådet sammen med en foreløbig stillingsfortegnelse. Stillingsfortegnelsen skal indeholde både faste og midlertidige stillinger og udstationerede nationale eksperter og anføre antal, grad og kategori for det personale, der er beskæftiget i Europol i det pågældende regnskabsår.

  3. Direktøren udarbejder et udkast til overslag over Europols indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår og forelægger det for styrelsesrådet sammen med et udkast til stillingsfortegnelse. Udkastet til stillingsfortegnelse skal indeholde både faste og midlertidige stillinger og udstationerede nationale eksperter og anføre antal, grad og kategori for det personale, der er beskæftiget i Europol i det pågældende regnskabsår.

  Begrundelse

  Det skal tydeliggøres, at stillingsfortegnelsen først kan betegnes som endelig, når budgetmyndigheden har godkendt den.

  Ændringsforslag 45

  Artikel 41, stk. 6

  6. Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter benævnt "budgetmyndigheden") sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions budget.

  6. Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet, som skal have mulighed for i givet fald at undersøge det inden for rammerne af sine beføjelser, og Rådet (herefter benævnt "budgetmyndigheden") sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions budget.

  Ændringsforslag 46

  Artikel 42, stk. 8 a (nyt)

   

  8a. Direktøren fremsender Europa-Parlamentet enhver oplysning, som det anmoder om, og som er nødvendig for en gnidningsløs gennemførelse af dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår, som fastlagt i finansforordningens artikel 146, stk. 3.

  Begrundelse

  Det virker passende at lægge øget vægt på agenturets direktørs forpligtelse til at samarbejde i dechargeproceduren, da dette almindeligvis indgår i bestemmelserne om oprettelse af agenturer.

  Ændringsforslag 47

  Artikel 42, stk. 9

  9. Efter henstilling fra Rådet meddeler Europa-Parlamentet inden den 30. april i år n+2 direktøren for Europol decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.

  9. Europa-Parlamentet meddeler under hensyntagen til henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, inden den 30. april i år n+2 direktøren for Europol decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.

  Begrundelse

  Rådets henstilling er ikke en forudsætning for Parlamentets beføjelser under dechargeproceduren.

  Ændringsforslag 48

  Artikel 43

  De finansielle bestemmelser for Europol vedtages af styrelsesrådet efter høring af Kommissionen. De må ikke fravige bestemmelserne i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002, medmindre det er nødvendigt for Europols drift. Der kræves forudgående samtykke fra Kommissionen for at vedtage regler, der fraviger bestemmelserne i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002. Budgetmyndigheden informeres om disse fravigelser.

  De finansielle bestemmelser for Europol vedtages af styrelsesrådet efter høring af Kommissionen. De må ikke fravige bestemmelserne i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002, medmindre det er særligt påkrævet for Europols drift. Der kræves forudgående samtykke fra Kommissionen for at vedtage regler, der fraviger bestemmelserne i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002. Budgetmyndigheden informeres om disse fravigelser.

  Begrundelse

  Der skal være så få fravigelser fra forordning nr. 2343/2002 som absolut muligt. Agenturet skal godtgøre, at det er hævet over enhver tvivl, at en sådan fravigelse er den eneste måde, hvorpå det kan sikres, at det kan fungere ordentligt inden for rammerne af afgørelsen om dets oprettelse.

  Ændringsforslag 49

  Artikel 44, stk. 1

  Direktøren opretter et evalueringssystem for at få oplysninger om effektiviteten og nytten af de opgaver, der udføres af Europol.

  Direktøren opretter et evalueringssystem for at få oplysninger om effektiviteten og nytten af de opgaver, der udføres af Europol. Direktøren aflægger en årlig beretning om dette evalueringssystems resultater for styrelsesrådet.

  Begrundelse

  styrelsesrådet bør jævnligt informeres om resultaterne af evalueringen, så det straks kan reagere på eventuelle problemer.

  Ændringsforslag 50

  Artikel 44, stk. 4 a (nyt)

   

  4a. Formanden for styrelsesrådet eller Europols direktør forelægger Europols prioriteter for det kommende år for et blandet udvalg, bestående af medlemmer af Europa-Parlamentet og medlemmer af de nationale parlamenter, for at sikre en demokratisk debat med civilsamfundet og en bedre kontrol med Europols aktiviteter.

  Begrundelse

  Ansvar og ansvarliggørelse er to sider af samme sag. Europols stadig større rolle i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og terrorisme bør fortsat varetages på en måde, der sikrer gennemsigtighed og demokratisk kontrol. Kun således vil resultaterne af Europols arbejde blive anerkendt af civilsamfundet. Med henblik herpå vil et blandet udvalg bestående af både europæiske og nationale parlamentsmedlemmer blive hilst velkommen.

  Ændringsforslag 51

  Artikel 45

  På grundlag af et forslag fra direktøren vedtager styrelsesrådet senest seks måneder efter, at denne afgørelse har fået virkning, regler for aktindsigt i Europols dokumenter under hensyntagen til de principper og begrænsninger, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001.

  På grundlag af et forslag fra direktøren vedtager styrelsesrådet, efter høring af Europa-Parlamentet, senest seks måneder efter, at denne afgørelse har fået virkning, regler for aktindsigt i Europols dokumenter under hensyntagen til de principper og begrænsninger, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001.

  Begrundelse

  Eftersom forordning nr. 1049/2001 blev vedtaget med proceduren med fælles beslutningstagning, bør Europa-Parlamentet i det mindste høres om vedtagelsen af regler for aktindsigt.

  Ændringsforslag 52

  Artikel 47

  Formanden for styrelsesrådet og direktøren kan give møde i Europa-Parlamentet for at drøfte generelle spørgsmål vedrørende Europol.

  Formanden for styrelsesrådet og direktøren giver efter anmodning møde i Europa-Parlamentet for at drøfte spørgsmål vedrørende Europol af enhver art.

  Begrundelse

  For at højne Europa-Parlamentets demokratiske kontrol med Europol skal styrelsesrådets formand, direktøren og vicedirektørerne efter anmodning give møde i Parlamentet. Desuden bør drøftelsen vedrøre spørgsmål om Europol af enhver art og ikke kun generelle spørgsmål.

  Ændringsforslag 53

  Artikel 56, stk. 1

  1. Som en fravigelse fra artikel 38 vil alle ansættelseskontrakter indgået af Europol som oprettet ved Europol-konventionen før denne afgørelses ikrafttrædelse blive opfyldt.

  1. Som en fravigelse fra artikel 38 vil alle ansættelseskontrakter indgået af Europol som oprettet ved Europol-konventionen før denne afgørelses ikrafttrædelse blive opfyldt. Der vil blive taget hensyn til de mulige ekstra personaleomkostninger, der opstår som følge af denne fravigelse fra artikel 38 i den aftale om finansiering af Europol, der skal indgås ifølge punkt 47 i den interinstitutionelle aftale.

  Begrundelse

  Det vejledende referencebeløb, der også anvendes i Kommissionens finansielle programmering, er det grundlag, som budgetmyndigheden vil anvende til at træffe afgørelse om finansieringen af agenturet i henhold til punkt 47 i den interinstitutionelle aftale. Hvis bestemmelsen om at opfylde ansættelseskontrakter indgået af Europol skulle føre til nogen form for afvigelse fra det referencebeløb, der på nuværende tidspunkt er anført i Kommissionens forslag, bør der tages hensyn til det under budgetmyndighedens forhandlinger om finansiering af agenturet.

  Ændringsforslag 54

  Artikel 56, stk. 2

  2. Alle medlemmer af personalet med ansættelseskontrakt som nævnt i stk. 1 får mulighed for at indgå en kontrakt ifølge artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, der er fastsat i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68, på de forskellige trin ifølge stillingsfortegnelsen. I den henseende gennemføres der senest to år efter denne afgørelses ikrafttrædelse af den myndighed, der er bemyndiget til at indgå ansættelseskontrakter, en intern udvælgelsesprøve udelukkende for det personale, der var ansat i Europol, før denne afgørelses ikrafttrædelse, for at kontrollere kompetence, effektivitet og integritet hos dem, der skal ansættes. Godkendte ansøgere vil blive tilbudt en kontrakt ifølge artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, der er fastsat i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68.

  2. Alle medlemmer af personalet med ansættelseskontrakt som nævnt i stk. 1 får mulighed for at indgå en kontrakt ifølge artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, der er fastsat i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68, på de forskellige trin ifølge stillingsfortegnelsen. Med henblik herpå gennemføres der efter samråd med Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor og senest to år efter denne afgørelses ikrafttrædelse af den myndighed, der er bemyndiget til at indgå ansættelseskontrakter, en intern udvælgelsesprøve udelukkende for det personale, der var ansat i Europol, før denne afgørelses ikrafttrædelse, for at kontrollere kompetence, effektivitet og integritet hos dem, der skal ansættes. Denne udvælgelsesprøve overvåges af Kommissionen. Resultatet af udvælgelsesprøven offentliggøres. Godkendte ansøgere vil blive tilbudt en kontrakt ifølge artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, der er fastsat i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68. Det udkast til stillingsfortegnelse, der fremsendes til budgetmyndigheden sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget, skal tydeligt angive de stillinger, der er besat af personale, der er ansat under vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, og de stillinger, der er besat af personale ansat under vedtægten for Europols personale.

  Begrundelse

  Den interne udvælgelsesprocedure skal følges af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor, der som særligt organ for rekruttering af EU-personale kan sikre en professionel standard i personaleudvælgelsen. I og med at antallet af ansatte, der vælger at fortsætte med at arbejde inden for rammerne af vedtægten for Europols personale, kan påvirke agenturets samlede personaleudgifter, bør budgetmyndigheden informeres om forholdet mellem de to grupper inden for Europols personale, nemlig dem, der arbejder under Fællesskabets regler, og dem, der arbejder under de gamle betingelser for Europol.

  Ændringsforslag 55

  Artikel 57, stk. 3, afsnit 2 a (nyt)

   

  Fællesskabets tilskud til Europol, der fastsættes i denne afgørelse, må under ingen omstændigheder anvendes til at betale udgifter vedrørende forpligtelser, der indgås af Europol i overensstemmelse med Europol-konventionen, inden denne afgørelse finder anvendelse.

  Begrundelse

  Alle forpligtelser indgået af Europol under den gamle retlige ordning, Europol-konventionen, skal dækkes af medlemsstaterne.

  • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

  BEGRUNDELSE

  Hvis Den Europæiske Union skal kunne imødegå stadig skiftende forhold, nye former for kriminalitet og nye terrortrusler, kræver det, at Europol får flere beføjelser og ændrer sine arbejdsmetoder ved at indføre større fleksibilitet i forbindelse med den måde, hvorpå den fungerer. Europols nuværende retlige rammer forhindrer imidlertid i høj grad en ajourføring eller ændring af dens beføjelser.

  Europol blev etableret med Europol-konventionen af 26. juli 1995, i henhold til hvilken enhver ændring skal godkendes enstemmigt i Rådet og herefter ratificeres af hver medlemsstat. Mellem 2000 og 2003 vedtoges tre protokoller om ændring af Europol-konventionen; disse protokoller trådte i kraft den 29. marts og 18. april 2007, dvs. henholdsvis 4, 5 og 7 år efter de blev vedtaget. Der er således tale om en kompliceret og langstrakt proces.

  Med Amsterdam-traktatens ikrafttrædelse fik institutionerne nye juridiske mekanismer, som var mere fleksible, og som lettere kunne tilpasses til de skiftende forhold i Den Europæiske Union. Blandt disse mekanismer kan nævnes afgørelser under den tredje søjle og rammeafgørelser, som ikke skal ratificeres af alle medlemsstater.

  Med henvisning til retsgrundlaget i artikel 34, stk. 2, i EF-traktaten har Europa-Parlamentet gentagne gange slået til lyd for en ændring af Europol-konventionen ved hjælp af de ovennævnte nye mekanismer. Ordføreren stiller sig derfor positivt over for Rådets forslag til afgørelse om oprettelse af en europæisk politienhed, som erstatter og ophæver Europol-konventionen og dens tre protokoller.

  I forslaget til Rådets afgørelse fastsættes det, at Europol ændres til et EU-organ med to ting til følge: finansieringen heraf vil ske via Fællesskabets budget, og Europols ansatte vil få status som EU-tjenestemand.

  Den nye forordning vil ikke begrænse politienhedens beføjelse til at gribe ind mod organiseret kriminalitet. Dette er en væsentlig ændring, eftersom det indebærer, at Europols aktionsfelt udvides til at omfatte andre former for alvorlige forbrydelser, som begås uden for den organiserede kriminalitet.

  Forslaget indeholder bestemmelser om samordning, organisation og gennemførelse af efterforskning og operative aktioner i samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder eller i fælles efterforskningshold. Ordføreren glæder sig over, at Europol får mulighed for at iværksætte foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, samt at anmode medlemsstaterne om at iværksætte visse undersøgelser. Indføjelsen af bestemmelser vedrørende aktindsigt i Europols dokumenter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 hilses velkomment.

  Ordføreren finder det imidlertid nødvendigt at fremsætte forslag om en række ændringer vedrørende den demokratiske kontrol med Europol, samt beskyttelse af personoplysninger m.m.

  Muligheden for at indhente oplysninger om private instanser giver anledning til grundig overvejelse, eftersom sådanne oplysninger eventuelt ikke er indhentet på sikker og pålidelig vis. Det er derfor nødvendigt fra sag til sag at foretage en vurdering og indføre yderligere beskyttelse, herunder domstolsprøvelse. Hvad angår behandlingen af oplysninger med henblik på at fastslå, om de er relevante for Europols arbejde, er der behov for at fastsætte en rimelig periode, inden for hvilken det er muligt at vurdere sådanne oplysninger, uden at dette indebærer en risiko for individuelle rettigheder.

  Hvad angår udvekslingen af oplysninger med andre fællesskabsorganer, vil det - hvis Europol til syvende og sidst ikke bliver et fællesskabsorgan - være nødvendigt at sikre, at politienheden ikke behandles som en organisation hjemmehørende i et tredje land. Det er nødvendigt at indføje en henvisning med henblik herpå, således at artikel 7 i forordning nr. 45/2001 finder anvendelse for at sikre overensstemmelse.

  Indførelsen af en uafhængig ombudsmand til beskyttelse af Europols oplysninger er en meget fornuftig foranstaltning, selv om det er nødvendigt at indføre yderligere garantier, som skal sikre den pågældendes uafhængighed. Den databeskyttelsesansvarlige vil på en positiv måde bidrage til at øge de nationale myndigheders tillid til Europol.

  Hvad specifikt angår forbindelserne mellem Europol og Europa-Parlamentet, skal opmærksomheden henledes på følgende aspekter. For det første er det nødvendigt at anvende ét og samme system til bade at udnævne og afskedige Europols direktør. I forslaget skal Europa-Parlamentet kun høres i forbindelse med direktørens afskedigelse. Denne asymmetri bør der rådes bod på ved at give Parlamentet mulighed for at deltage i udnævnelsen.

  Finansieringsordningen for Europol er genstand for intens debat i Rådet. Der findes to muligheder: enten bibeholdes det nuværende mellemstatslige finansieringssystem, eller også finansieres Europol via fællesskabsbudgettet. Den nuværende tendens er at fortsætte med direkte finansiering fra medlemsstaterne. Ordføreren er ikke enig heri og understreger betydningen af finansiering via fællesskabsbudgettet som en af de vigtigste måder, hvorpå Europa-Parlamentet vil kunne udøve kontrol med Europol. Europa-Parlamentets deltagelse i fastsættelsen af Europols budget vil bidrage til at øge den demokratiske kontrol med Europol.

  Endelig bør det understreges, at ændringen af retsgrundlaget ikke umiddelbart synes at øge den demokratiske legitimitet, eftersom forhandlingerne om en afgørelse ikke kræver ratificering i medlemsstaternes parlamenter. Det er derfor ønskeligt, at Europa-Parlamentet gives mulighed for at godkende Europols budget for dermed at få et overblik over Europols aktiviteter.

  Ordføreren foreslår endvidere, at Europols prioriteter hvert år forelægges for et "blandet udvalg" bestående af medlemmer af Europa-Parlamentets kompetente udvalg og deres modpart fra medlemsstaternes parlamentsudvalg. Dette forslag udspringer af Europa-Parlamentets behov for at blive inddraget i Europols udvikling for at sikre, at Europol nyder den størst mulige demokratiske legitimitet.

  UDTALELSE fra Budgetudvalget (22.5.2007)

  til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

  om forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk politienhed (EUROPOL)
  (KOM(2006)0817 – C6‑0055/2007 – 2006/0310(CNS))

  Rådgivende ordfører: Jutta Haug

  KORT BEGRUNDELSE

  Baggrund

  Punkt 47 i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA) af 17. maj 2006 foreskriver, at budgetmyndighedens to parter i tide skal indgå en aftale om finansiering af alle nye agenturer.

  47. Kommissionen vurderer ved udformningen af sit forslag til oprettelse af et nyt agentur de budgetmæssige følger for det pågældende udgiftsområde. På grundlag af disse oplysninger og uden at det påvirker de lovgivningsmæssige procedurer for oprettelse af agenturet, forpligter budgetmyndighedens to parter sig til inden for rammerne af det budgetmæssige samarbejde i tide at indgå en aftale om finansiering af agenturet.

  Indføjelsen af en sådan bestemmelse i IIA var et ønske fra Parlamentet, der håbede, at det kunne undgås, at fremtidige agenturer blev finansieret gennem omprogrammering eller ved at gøre brug af budgetmarginer. Nye agenturer skal med andre ord ikke automatisk omfattes af den finansielle ramme, men de kan nødvendiggøre nye midler.

  Kommissionens forslag

  Europol er ikke et normalt "nyt" agentur, eftersom det blev oprettet i 1995 på grundlag af en konvention mellem medlemsstaterne. Det har således eksisteret i flere år og er ikke noget nyt agentur som sådan. Kommissionen forsøger dog med sit forslag at omdanne Europol fra et mellemstatsligt organ (oprettet på grundlag af bestemmelserne i Maastricht-traktaten) til et EU-agentur, der skal finansieres fuldt og helt over fællesskabsbudgettet, hvilket er et skridt, der "vil [...] styrke Europa-Parlamentets kontrol med Europol".

  De finansielle virkninger af forslaget træder først i kraft i 2010 efter vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelserne og bliver på et samlet referencebeløb på 334 mio. EUR for perioden 2010-2013 (2010: 82 mio., 2011: 83 mio., 2012: 84 mio. og 2013: 85 mio.). Disse beløb indgår allerede i fuldt omfang i Kommissionens seneste ajourføring af den finansielle programmering, der blev forelagt i januar 2007.

  Idet det bliver et EU-agentur, skal Europol også anses som et nyt agentur i budgetmæssig henseende og behandles som sådant, dvs. under behørig hensyntagen til Parlamentets beføjelser som fastslået i punkt 47 i IIA.

  Generelt problem vedrørende gensidig afhængighed mellem lovgivnings- og punkt 47-proceduren

  Budgetmyndighedens to parter er i den foreliggende sag vedrørende Europol endnu ikke nået frem til en aftale om finansieringen af dette agentur, der er nyt i EU's budget. Lovgivningsproceduren er ikke desto mindre allerede påbegyndt, i det mindste i Parlamentet. Mens Kommissionens forslag for tiden er blokeret i Rådet på grund af dyb uenighed om, hvorvidt Europol overhovedet skal gøres til et fællesskabsanliggende, ønsker Parlamentet at handle hurtigt, så det kan give udtryk for sin støtte til Kommissionens intention om at gøre Europol til et EU-agentur. Der er endnu ikke blevet indgået nogen punkt 47-aftale, fordi Rådet indtil videre ikke har været villig til at drøfte finansieringen af Europol i en trilog på grund af interne problemer med forslaget.

  Skal den omstændighed, at der endnu ikke er indgået en aftale om finansiering af det nye agentur, nu få hele lovgivningsproceduren rettet mod oprettelse af agenturet til at gå i stå? I denne situation har LIBE's ordfører valgt en pragmatisk tilgang, nemlig vedtagelse af afgørelsen om oprettelse med "forbeholdserklæringer", hvoraf det fremgår, at der endnu ikke er indgået nogen aftale om finansieringen, og at dette spørgsmål derfor stadig er åbent for forhandling (ændringsforslag 1, 2, 3, 4 og 10).

  Særlige problemstillinger vedrørende Europol som EU-agentur

  Eftersom forslaget til afgørelse om oprettelse af Europol blev udarbejdet på grundlag af Europol-konventionen, der har et stærkt mellemstatsligt tilsnit, er nogle elementer, som Budgetudvalget traditionelt har anset som vigtige for agenturer, ikke formuleret klart nok eller mangler fuldstændig. BUDG's ordfører har styrket/genindført disse elementer, dvs. med hensyn til Parlamentets generelle beføjelser (ændringsforslag 5, 8, 12, 13 og 16), rettigheder og forpligtelser for Europols organer (ændringsforslag 6, 7, 9 og 11), finansielle bestemmelser for agenturet (ændringsforslag 14 og 19), dets evalueringssystem (ændringsforslag 15) og udvælgelsen af dets personale og dettes ansættelsesbetingelser (ændringsforslag 17 og 18).

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Ændringsforslag 1

  Stk. 1 a (nyt)

  1a.      mener, at det finansielle referencegrundlag, der er anført i forslaget til retsakt skal være foreneligt med loftet for udgiftsområde 3a i den nye flerårige finansielle ramme og med bestemmelserne i punkt 47 i IIA af 17. maj 2006;

  Ændringsforslag 2

  Stk. 1 b (nyt)

  1b.      erindrer om, at Budgetudvalgets udtalelse ikke foregriber resultatet af den i punkt 47 i IIA af 17. maj 2006 fastlagte procedure, der finder anvendelse på oprettelsen af en europæisk politienhed;

  Forslag til afgørelse

  Kommissionens forslag[1]Ændringsforslag

  Ændringsforslag 3

  Henvisning 1 a og 1 b (nye)

   

  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1 (finansforordningen), især artikel 185,

   

  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning2, især punkt 47,

   

  1 EFT L 248 af 16.9.2002, s.1. Forordning som ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).

   

  2 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

  Begrundelse

  Europol oprettes som et EU-agentur. Dette skal fremgå af det retsgrundlag, der henvises til i afgørelsen.

  Ændringsforslag 4

  Betragtning 5

  (5) Når Europol oprettes som et EU-agentur finansieret over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, vil det styrke Europa-Parlamentets kontrol med Europol, da Europa-Parlamentet bliver involveret i vedtagelsen af budgettet.

  (5) Når Europol oprettes som et EU-agentur finansieret over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, vil det styrke Europa-Parlamentets kontrol med Europol, da Europa-Parlamentet bliver involveret i vedtagelsen af budgettet, herunder stillingsfortegnelsen, og i dechargeproceduren.

  Begrundelse

  Parlamentets rolle i forbindelse med vedtagelse af agenturets stillingsfortegnelse og meddelelse af decharge bør konstateres på behørig vis.

  Ændringsforslag 5

  Artikel 1, stk. 1

  1. Med denne afgørelse oprettes en europæisk politienhed, herefter kaldet "Europol", som et EU-agentur. Europol får sæde i Haag, Nederlandene.

  1. Med denne afgørelse oprettes en europæisk politienhed, herefter kaldet "Europol", som et EU-agentur. Det er et organ, der oprettes i overensstemmelse med artikel 185 i finansforordningen og punkt 47 i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning af 17. maj 2006. Europol får sæde i Haag, Nederlandene.

  Begrundelse

  Se ændringsforslag 3.

  Ændringsforslag 6

  Artikel 36, stk. 8, litra c

  (c) vedtage gennemførelsesbestemmelser for Europols personale efter forslag fra direktøren og efter Kommissionens godkendelse

  (Vedrører ikke den danske tekst)

  Begrundelse

  (Vedrører ikke den danske tekst).

  Ændringsforslag 7

  Artikel 36, stk. 9

  9. Styrelsesrådet vedtager hvert år:

  9. Styrelsesrådet vedtager hvert år efter Rådets godkendelse:

  (a) et forslag til budgetoverslag og det foreløbige budgetforslag, der skal fremlægges for Kommissionen, herunder stillingsfortegnelsen og det endelige budget

  (a) et forslag til budgetoverslag, der skal fremlægges for Kommissionen, herunder udkastet til stillingsfortegnelse

   

  aa) agenturets budget, herunder stillingsfortegnelsen, efter godkendelse fra budgetmyndigheden

  (b) et arbejdsprogram for Europols fremtidige aktiviteter under hensyntagen til medlemsstaternes operative behov og følgerne heraf for budgettet og Europols personale, efter Kommissionen har afgivet udtalelse

  (b) et arbejdsprogram for Europols fremtidige aktiviteter så vidt muligt under hensyntagen til medlemsstaternes operative behov i overensstemmelse med de til rådighed stående finansielle og menneskelige ressourcer, efter Kommissionen har afgivet udtalelse

  (c) en almindelig beretning om Europols aktiviteter i det forløbne år.

  (c) en almindelig beretning om Europols aktiviteter i det forløbne år, hvor især de opnåede resultater sammenlignes med målene i det årlige arbejdsprogram.

  Disse dokumenter fremsendes til Rådet til godkendelse. Rådet fremsender dem til Europa-Parlamentet til information.

  Disse dokumenter fremsendes til Europa-Parlamentet.

  Begrundelse

  I denne beskrivelse af styrelsesrådets ansvar bør det gøres klart, at styrelsesrådet kun kan vedtage agenturets budget, herunder dets stillingsfortegnelse, med budgetmyndighedens godkendelse. Der er desuden behov for nogle andre tydeliggørelser i forbindelse med arbejdsprogrammet og den årlige beretning. Som det er tilfældet for andre agenturer, skal alle dokumenter af denne art fremsendes direkte til Parlamentet.

  Ændringsforslag 8

  Artikel 37, stk. 1

  1. Europol ledes af en direktør, der udnævnes af Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal, fra en liste med mindst tre kandidater forelagt af styrelsesrådet, for en periode på fire år, der kan forlænges én gang.

  1. Europol ledes af en direktør, der udnævnes af Rådet, som efter at have hørt Europa-Parlamentet træffer afgørelse med kvalificeret flertal, fra en liste med mindst tre kandidater forelagt af styrelsesrådet, for en periode på fem år, der kan forlænges én gang.

  Begrundelse

  Udnævnelsen af direktøren for Europol skal følge samme procedure som afskedigelsen af vedkommende, dvs. Parlamentet skal høres. Den normale embedsperiode for agenturdirektører er fem år. Embedsperioden kan forlænges én gang.

  Ændringsforslag 9

  Artikel 37, stk. 4, litra g a (nyt)

   

  (ga) gennemførelse af effektive overvågnings- og evalueringsprocedurer i tilknytning til agenturets udførelse af dets opgaver set i forhold til opfyldelse af dets mål

  Begrundelse

  Direktørens ansvar for overvågning og evaluering af Europols arbejde skal også indføjes i listen over opgaver, der hører med til embedet.

  Ændringsforslag 10

  Artikel 41, stk. 1

  1. Uden at det berører andre former for indkomst, består Europols indtægter af et tilskud fra Fællesskabet opført på Den Europæiske Unions almindelige budget (sektionen for Kommissionen) fra og med 1. januar 2010.

  1. Uden at det berører andre former for indkomst, består Europols indtægter af et tilskud fra Fællesskabet opført på Den Europæiske Unions almindelige budget (sektionen for Kommissionen) fra og med 1. januar 2010. Finansieringen af Europol er underlagt en aftale indgået af budgetmyndigheden som fastlagt i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

  Begrundelse

  Punkt 47 i IIA af 17. maj 2006 fastsætter følgende:"[...] uden at det påvirker de lovgivningsmæssige procedurer for oprettelse af agenturet, forpligter budgetmyndighedens to parter sig til [...] i tide at indgå en aftale om finansiering af agenturet". Det skal her bemærkes, at der også skal nås frem til en aftale om finansieringen af Europol, uanset hvor langt de lovgivningsmæssige procedurer måtte være nået.

  Ændringsforslag 11

  Artikel 41, stk. 3

  3. Direktøren udarbejder et udkast til overslag over Europols indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår og forelægger det for styrelsesrådet sammen med en foreløbig stillingsfortegnelse. Stillingsfortegnelsen skal indeholde både faste og midlertidige stillinger og udstationerede nationale eksperter og anføre antal, grad og kategori for det personale, der er beskæftiget i Europol i det pågældende regnskabsår.

  3. Direktøren udarbejder et udkast til overslag over Europols indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår og forelægger det for styrelsesrådet sammen med et udkast til stillingsfortegnelse. Udkastet til stillingsfortegnelse skal indeholde både faste og midlertidige stillinger og udstationerede nationale eksperter og anføre antal, grad og kategori for det personale, der er beskæftiget i Europol i det pågældende regnskabsår.

  Begrundelse

  Det skal tydeliggøres, at stillingsfortegnelsen først kan betegnes som endelig, når budgetmyndigheden har godkendt den.

  Ændringsforslag 12

  Artikel 42, stk. 8 a (nyt)

   

  8a. Direktøren fremsender Europa-Parlamentet enhver oplysning, som det anmoder om, og som er nødvendig for en gnidningsløs gennemførelse af dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår, som fastlagt i finansforordningens artikel 146, stk. 3.

  Begrundelse

  Det virker passende at lægge øget vægt på agenturets direktørs forpligtelse til at samarbejde i dechargeproceduren, da dette almindeligvis indgår i bestemmelserne om oprettelse af agenturer.

  Ændringsforslag 13

  Artikel 42, stk. 9

  9. Efter henstilling fra Rådet meddeler Europa-Parlamentet inden den 30. april i år n+2 direktøren for Europol decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.

  9. Europa-Parlamentet meddeler under hensyntagen til henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, inden den 30. april i år n+2 direktøren for Europol decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.

  Begrundelse

  Rådets henstilling er ikke en forudsætning for Parlamentets beføjelser under dechargeproceduren.

  Ændringsforslag 14

  Artikel 43

  De finansielle bestemmelser for Europol vedtages af styrelsesrådet efter høring af Kommissionen. De må ikke fravige bestemmelserne i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002, medmindre det er nødvendigt for Europols drift. Der kræves forudgående samtykke fra Kommissionen for at vedtage regler, der fraviger bestemmelserne i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002. Budgetmyndigheden informeres om disse fravigelser.

  De finansielle bestemmelser for Europol vedtages af styrelsesrådet efter høring af Kommissionen. De må ikke fravige bestemmelserne i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002, medmindre det er særligt påkrævet for Europols drift. Der kræves forudgående samtykke fra Kommissionen for at vedtage regler, der fraviger bestemmelserne i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002. Budgetmyndigheden informeres om disse fravigelser.

  Begrundelse

  Der skal være så få fravigelser fra forordning nr. 2343/2002 som absolut muligt. Agenturet skal godtgøre, at det er hævet over enhver tvivl, at en sådan fravigelse er den eneste måde, hvorpå det kan sikres, at det kan fungere ordentligt inden for rammerne af afgørelsen om dets oprettelse.

  Ændringsforslag 15

  Artikel 44, stk. 1

  Direktøren opretter et evalueringssystem for at få oplysninger om effektiviteten og nytten af de opgaver, der udføres af Europol.

  Direktøren opretter et evalueringssystem for at få oplysninger om effektiviteten og nytten af de opgaver, der udføres af Europol. Direktøren aflægger en årlig beretning om dette evalueringssystems resultater for styrelsesrådet.

  Begrundelse

  styrelsesrådet bør jævnligt informeres om resultaterne af evalueringen, så det straks kan reagere på eventuelle problemer.

  Ændringsforslag 16

  Artikel 47

  Formanden for styrelsesrådet og direktøren kan give møde i Europa-Parlamentet for at drøfte generelle spørgsmål vedrørende Europol.

  Direktøren giver møde i Europa-Parlamentet på dettes anmodning for at drøfte ethvert spørgsmål vedrørende Europol.

  Begrundelse

  Som det er tilfældet for andre agenturer, bør direktøren være forpligtet til at give møde i Parlamentet, hvis det ønsker at drøfte spørgsmål i relation til Europol.

  Ændringsforslag 17

  Artikel 56, stk. 1

  1. Som en fravigelse fra artikel 38 vil alle ansættelseskontrakter indgået af Europol som oprettet ved Europol-konventionen før denne afgørelses ikrafttrædelse blive opfyldt.

  1. Som en fravigelse fra artikel 38 vil alle ansættelseskontrakter indgået af Europol som oprettet ved Europol-konventionen før denne afgørelses ikrafttrædelse blive opfyldt. Der vil blive taget hensyn til de mulige ekstra personaleomkostninger, der opstår som følge af denne fravigelse fra artikel 38 i den aftale om finansiering af Europol, der skal indgås ifølge punkt 47 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

  Begrundelse

  Det vejledende referencebeløb, der også anvendes i Kommissionens finansielle programmering, er det grundlag, som budgetmyndigheden vil anvende til at træffe afgørelse om finansieringen af agenturet i henhold til punkt 47 i IIA. Hvis bestemmelsen om at opfylde ansættelseskontrakter indgået af Europol skulle føre til nogen form for afvigelse fra det referencebeløb, der på nuværende tidspunkt er anført i Kommissionens forslag, bør der tages hensyn til det under budgetmyndighedens forhandlinger om finansiering af agenturet.

  Ændringsforslag 18

  Artikel 56, stk. 2

  2. Alle medlemmer af personalet med ansættelseskontrakt som nævnt i stk. 1 får mulighed for at indgå en kontrakt ifølge artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, der er fastsat i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68, på de forskellige trin ifølge stillingsfortegnelsen. I den henseende gennemføres der senest to år efter denne afgørelses ikrafttrædelse af den myndighed, der er bemyndiget til at indgå ansættelseskontrakter, en intern udvælgelsesprøve udelukkende for det personale, der var ansat i Europol, før denne afgørelses ikrafttrædelse, for at kontrollere kompetence, effektivitet og integritet hos dem, der skal ansættes. Godkendte ansøgere vil blive tilbudt en kontrakt ifølge artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, der er fastsat i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68.

  2. Alle medlemmer af personalet med ansættelseskontrakt som nævnt i stk. 1 får mulighed for at indgå en kontrakt ifølge artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, der er fastsat i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68, på de forskellige trin ifølge stillingsfortegnelsen. Med henblik herpå gennemføres der efter samråd med Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor og senest to år efter denne afgørelses ikrafttrædelse af den myndighed, der er bemyndiget til at indgå ansættelseskontrakter, en intern udvælgelsesprøve udelukkende for det personale, der var ansat i Europol, før denne afgørelses ikrafttrædelse, for at kontrollere kompetence, effektivitet og integritet hos dem, der skal ansættes. Denne udvælgelsesprøve overvåges af Kommissionen. Resultatet af denne udvælgelsesprøve offentliggøres. Godkendte ansøgere vil blive tilbudt en kontrakt ifølge artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, der er fastsat i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68. Det udkast til stillingsfortegnelse, der fremsendes til budgetmyndigheden sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget, skal tydeligt angive de stillinger, der er besat af personale, der er ansat under vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, og de stillinger, der er besat af personale ansat under vedtægten for Europols personale.

  Begrundelse

  Den interne udvælgelsesprocedure skal følges af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor, der som særligt organ for rekruttering af EU-personale kan sikre en professionel standard i personaleudvælgelsen. I og med at antallet af ansatte, der vælger at fortsætte med at arbejde inden for rammerne af vedtægten for Europols personale, kan påvirke agenturets samlede personaleudgifter, bør budgetmyndigheden informeres om forholdet mellem de to grupper inden for Europols personale, nemlig dem, der arbejder under Fællesskabets regler, og dem, der arbejder under de gamle betingelser for Europol.

  Ændringsforslag 19

  Artikel 57, stk. 3, afsnit 2 a (nyt)

   

  Fællesskabets tilskud til Europol, der fastsættes i denne afgørelse, må under ingen omstændigheder anvendes til at betale udgifter vedrørende forpligtelser, der indgås af Europol i overensstemmelse med Europol-konventionen, inden denne afgørelse finder anvendelse.

  Begrundelse

  Alle forpligtelser indgået af Europol under den gamle retlige ordning, Europol-konventionen, skal dækkes af medlemsstaterne.

  PROCEDURE

  Titel

  Oprettelse af en europæisk politienhed (EUROPOL)

  Referencer

  KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)

  Korresponderende udvalg

  LIBE

  Udtalelse fra

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  BUDG

  15.2.2007

   

   

   

  Rådgivende ordfører

         Dato for valg

  Jutta Haug

  20.9.2004

   

   

  Dato for vedtagelse

  21.5.2007

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Hans-Peter Martin

  • [1]  EUT C af , s. .

  UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (3.5.2007)

  til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

  om forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk politienhed (EUROPOL)
  (KOM(2006)0817 – C6‑0055/2007 – 2006/0310(CNS))

  Rådgivende ordfører: György Schöpflin

  KORT BEGRUNDELSE

  Ordføreren hilser forslaget velkommen, særligt med hensyn til udviklingen af den demokratiske kontrol med Europol, og forelægger nogle ændringsforslag til fremhævelse af dette.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

  Kommissionens forslag[1]Ændringsforslag

  Ændringsforslag 1

  Betragtning 4 a (ny)

  (4a) I sin henstilling til Rådet af 13. april 1999 om Europol: Styrkelse af den parlamentariske kontrol og udvidelse af beføjelserne1 opfordrede Parlamentet til, at Europol blev placeret inden for EU's institutionelle ramme, og til, at det skulle underlægges Parlamentets demokratiske kontrol.

   

  1 EFT C 219 af 30.7.1999, s. 101.

  Ændringsforslag 2

  Betragtning 4 b (ny)

  (4b) I sin henstilling til Rådet af 30. maj 2002 om Europols fremtidige udvikling og fulde integration i Den Europæiske Unions institutionelle system1 og i sin henstilling til Rådet af 10. april 2003 om Europols fremtidige udvikling2 opfordrede Parlamentet til, at Europol skal placeres i fællesskabssøjlen.

   

  ___________________

  1EUT C 187 E af 7.8.2003, s. 144.

  2 EUT C 64 E af 12.3.2004, s. 588.

  Ændringsforslag 3

  Betragtning 5

  (5) Når Europol oprettes som et EU-agentur finansieret over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, vil det styrke Europa-Parlamentets kontrol med Europol, da Europa-Parlamentet bliver involveret i vedtagelsen af budgettet.

  (5) Når Europol oprettes som et EU-agentur finansieret over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, vil det styrke Europa-Parlamentets generelle og demokratiske kontrol med Europol, da Europa-Parlamentet bliver involveret i vedtagelsen af budgettet.

  Ændringsforslag 4

  Betragtning 6 a (ny)

  (6a) Oprettelsen af Europol-agenturet gør det påkrævet at fremme indgåelsen af en interinstitutionel aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer, således at de hidtidige og kommende agenturers strukturer udformes ud fra hensynet til klarhed, gennemsigtighed og retssikkerhed.

  Ændringsforslag 5

  Betragtning 8 a (ny)

  (8a) Der er stadig behov for forbedringer, hvad Europols demokratiske ansvar angår, efter at dets operationelle beføjelser er blevet udvidet.

  Ændringsforslag 6

  Betragtning 11

  (11) Denne afgørelse er i overensstemmelse med Rådets rammeafgørelse 2007/XX/RIA om beskyttelse af personoplysninger, der behandles i forbindelse med det politimæssige og retslige samarbejde i straffesager.

  (11) Denne afgørelse er i overensstemmelse med Rådets rammeafgørelse 2007/XX/RIA om beskyttelse af personoplysninger, der behandles i forbindelse med det politimæssige og retslige samarbejde i straffesager, og dens gennemførelse forudsætter en hurtig vedtagelse heraf.

  Begrundelse

  Denne afgørelse må - navnlig for så vidt angår behandling af oplysninger fra Europols side - ikke anvendes, før der også er sikret beskyttelse af personoplysninger under søjle 3.

  Ændringsforslag 7

  Artikel 5, stk. 1, litra a

  a) indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af oplysninger og efterretninger, der fremsendes af medlemsstaternes myndigheder eller tredjelande eller andre offentlige eller private organer

  a) indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af oplysninger og efterretninger, der fremsendes af medlemsstaternes myndigheder eller tredjelande eller andre offentlige eller private organer; når sådanne oplysninger stammer fra private, skal de, før de videresendes til Europol, indsamles og behandles i overensstemmelse med EU-lovgivningen og internationale konventioner om borgerrettigheder såvel som national lovgivning til gennemførelse af direktiv 95/46/EF, og Europol har kun adgang til disse oplysninger efter vurdering af den enkelte sag, og kun hvis det har et særligt formål, og en sådan adgang skal underkastes domstolskontrol i medlemsstaterne.

  Ændringsforslag 8

  Artikel 10, stk. 2

  2. Europol kan behandle oplysninger med henblik på at fastslå, om oplysningerne er relevante for organisationens opgaver og kan indgå i et af informationssystemerne.

  2. Europol kan behandle oplysninger med henblik på at fastslå, om oplysningerne er relevante i forbindelse med imødegåelsen af konkrete kriminelle handlinger inden for rammerne af organisationens opgaver og lovligt kan indgå i et af informationssystemerne, forudsat at oplysningerne har tilknytning til og er passende i forhold til de pågældende handlinger og ikke er mere omfattende end nødvendigt til det konkrete formål.

  Begrundelse

  Den pågældende henvisning til Europols kompetence er formuleret for bredt og generelt, strider mod proportionalitetsprincippet og skaber risiko for, at oplysninger behandles i et hvilket som helst øjemed.

  PROCEDURE

  Titel

  Oprettelse af en europæisk politienhed (EUROPOL)

  Referencer

  KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)

  Korresponderende udvalg

  LIBE

  Udtalelse fra

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  AFCO

  1.2.2007

   

   

   

  Rådgivende ordfører

         Dato for valg

  György Schöpflin

  1.3.2007

   

   

  Behandling i udvalg

  10.4.2007

  10.4.2007

  2.5.2007

   

  Dato for vedtagelse

  2.5.2007

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  18

  1

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Brian Crowley, Philip Dimitrov Dimitrov, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Klaus Hänsch, Roger Helmer, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Alexander Stubb

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

  PROCEDURE

  Titel

  Oprettelse af en europæisk politienhed (EUROPOL)

  Referencer

  KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)

  Dato for høring af EP

  24.1.2007

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  1.2.2007

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  BUDG

  15.2.2007

  AFCO

  1.2.2007

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra

  25.1.2007

   

   

  Behandling i udvalg

  25.1.2007

  27.2.2007

  20.3.2007

  12.11.2007

  Dato for vedtagelse

  12.11.2007

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  29

  9

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Adamos Adamou, Simon Busuttil, Marco Cappato, Maria da Assunção Esteves, Ignasi Guardans Cambó, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Carlos José Iturgaiz Angulo, Metin Kazak, Eva-Britt Svensson

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

  Carmen Fraga Estévez, Fernando Fernández Martín

  Dato for indgivelse

  15.11.2007