Pranešimas - A6-0447/2007Pranešimas
A6-0447/2007

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, įsteigiančio Europos policijos biurą (EUROPOLĄ)

  15.11.2007 - (COM(2006)0817 – C6‑0055/2007 – 2006/0310(CNS)) - *

  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

  Procedūra : 2006/0310(CNS)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0447/2007

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, įsteigiančio Europos policijos biurą (EUROPOLĄ)

  (COM(2006)0817 – C6‑0055/2007 – 2006/0310(CNS))

  (Konsultavimosi procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM(2006)0817),

   atsižvelgdamas į ES sutarties 30 straipsnio 1 dalies b punktą, 30 straipsnio 2 dalį ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

  –   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0055/2007),

  –   atsižvelgdamas į Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A6‑0447/2007),

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

  2.  mano, kad pasiūlyme dėl teisės akto nurodyta finansinė orientacinė suma turi būti suderinta su naujojoje Daugiametėje finansinėje programoje (DFP) nustatyta didžiausia leistina 3a išlaidų kategorijos suma ir su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1] (TIS) 47 punkto nuostatomis;

  3.  primena, kad Biudžeto komiteto pateikta nuomonė nekliudo taikyti procedūros, nustatytos pagal TIS 47 punktą, kuris taikomas Europos policijos biuro steigimui;

  4.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį;

  5.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

  6.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

  7.  ragina Tarybą pagal Lisabonos Sutarties projekto nuostatas dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei Tarybos sprendimas, įsteigiantis Europos policijos biurą, nebus priimtas iki 2008 m. birželio mėn.;

  8.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

  Pakeitimas 1

  1a nurodomoji dalis (nauja)

   

  atsižvelgdama į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento1 (Finansinį reglamentą), o ypač į jo 185 straipsnį,

  1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

  Pagrindimas

  Europolas steigiamas kaip Europos Sąjungos agentūra. Tai turi atspindėti sprendime nurodomas teisinis pagrindas.

  Pakeitimas 2

  1b nurodomoji dalis (nauja)

   

  atsižvelgdama į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1, o ypač į jo 47 punktą,

  1OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

  Pagrindimas

  Europolas steigiamas kaip Europos Sąjungos agentūra. Tai turi atspindėti sprendime nurodomas teisinis pagrindas.

  Pakeitimas 3

  4a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  (4a) Taryba dar nepriėmė pamatinio sprendimo dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos. Norint, kad Europolas laikytųsi savo įgaliojimų, numatytų teisės sistemoje, kuria visapusiškai užtikrinama Europos piliečių duomenų apsauga, labai svarbu, kad įsigaliotų šis pamatinis sprendimas. Taigi būtina, kad Taryba šį pamatinį sprendimą priimtų kuo greičiau.

  Pakeitimas 4

  4b konstatuojamoji dalis (nauja)

  (4b) Parlamentas 1999 m. balandžio 13 d. rekomendacijoje Tarybai „Dėl Europolo: parlamentinės priežiūros stiprinimas ir galių išplėtimas“1 ragina įtraukti Europolą į institucinę Europos Sąjungos sąrangą ir Parlamentui suteikti teisę vykdyti demokratinę jo priežiūrą.

   

  ________________

   

  1 OL C 219, 1999 7 30, p. 101.

  Pakeitimas 5

  4c konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  (4c) 2002 m. gegužės 30 d. rekomendacijoje Tarybai dėl būsimos Europolo plėtros ir visiško jo įsiliejimo į institucinę Europos Sąjungos sistemą1 ir 2003 m. balandžio 10 d. rekomendacijoje Tarybai dėl būsimos Europolo plėtros2 Parlamentas siūlo suteikti Europolui Bendrijos įstaigos statusą.

   

  ________________

   

  1 OL C 187 E, 2003 8 7, p. 144.

   

  2 OL C 64 E, 2004 3 12, p. 588.

  Pakeitimas 6

  5 konstatuojamoji dalis

  5) Įsteigus Europolą kaip iš bendrojo Europos Bendrijų biudžeto finansuojamą Europos Sąjungos agentūrą svarbesnis taps Europos Parlamento vaidmuo kontroliuojant Europolą, nes Europos Parlamentas dalyvaus priimant biudžetą.

   

  5) Įsteigus Europolą kaip iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto finansuojamą Europos Sąjungos agentūrą svarbesnis taps Europos Parlamento vaidmuo kontroliuojant Europolą ir sustiprės demokratinė jo priežiūra, nes Europos Parlamentas dalyvaus priimant biudžetą, įskaitant personalo planą, ir tvirtinant biudžeto įvykdymą.

  Pagrindimas

  Turėtų būti aiškiai nurodytas Parlamento vaidmuo priimant agentūros personalo planą ir tvirtinant biudžeto įvykdymą.

  Pakeitimas 7

  6a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  (6a) Su Europolo įsteigimu siejasi siekis priimti tarpinstitucinį susitarimą, kuriame būtų apibrėžti pagrindiniai Europos reguliavimo agentūroms taikomi reikalavimai tam, kad esamų ir būsimų agentūrų struktūra prisidėtų prie aiškumo, skaidrumo ir teisinio tikrumo.

  Pakeitimas 8

  8a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

   

  (8a) Išplėtus Europolo veiklos galias vis dar reikia priemonių jo demokratinei atskaitomybei didinti.

  Pakeitimas 9

  13 konstatuojamoji dalis

  (13) Būtina paskirti duomenų apsaugos pareigūną, kuris veikdamas savarankiškai turėtų užtikrinti, kad duomenys bus tvarkomi teisėtai ir kad bus laikomasi šio sprendimo nuostatų, reglamentuojančių asmens duomenų, taip pat ir Europolo darbuotojų asmens duomenų, tvarkymą; jis yra saugomas pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 24 straipsnį.

  (13) Būtina paskirti duomenų apsaugos pareigūną, kuris veikdamas savarankiškai turėtų užtikrinti, kad duomenys bus tvarkomi teisėtai ir kad bus laikomasi šio sprendimo nuostatų, reglamentuojančių asmens duomenų, taip pat ir Europolo darbuotojų asmens duomenų, tvarkymą; jis yra saugomas pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 24 straipsnį. Vykdydamas savo pareigas duomenų apsaugos pareigūnas turėtų bendradarbiauti su duomenų apsaugos pareigūnais, paskirtais pagal Bendrijos teisę.

  Pagrindimas

  Siekiant užtikrinti bendradarbiavimą su Europos įstaigomis, kaip pabrėžta dabartinio pasiūlymo 16 konstatuojamoje dalyje, taip pat siekiant užtikrinti deramą duomenų apsaugos lygį pagal Reglamentą Nr. 45/2001, būtų naudinga, kad Europolo duomenų apsaugos pareigūnas bendradarbiautų su šiuo metu savo pareigas atliekančiais duomenų apsaugos pareigūnais siekdamas užtikrinti, kad jo požiūris duomenų apsaugos klausimais atitiktų Bendrijos įstaigų požiūrį.

  Pakeitimas 10

  14 konstatuojamoji dalis

  (14) Turėtų būti ne tik supaprastintos esamas duomenų tvarkymo sistemas reglamentuojančios nuostatos, bet ir išplėstos Europolo galimybės kurti ir administruoti kitas duomenų tvarkymo sistemas, naudojamas jo užduotims atlikti; tokios duomenų tvarkymo priemonės turėtų būti kuriamos ir jomis turėtų būti naudojamasi pagal bendruosius duomenų apsaugos principus, taip pat pagal išsamias Tarybos nustatytas taisykles.

  (14) Turėtų būti ne tik supaprastintos esamas duomenų tvarkymo sistemas reglamentuojančios nuostatos, bet ir Europolui suteiktos galimybės kurti ir administruoti kitas duomenų tvarkymo sistemas, naudojamas jo užduotims atlikti; tokios duomenų tvarkymo priemonės turėtų būti kuriamos ir jomis turėtų būti naudojamasi pagal bendruosius duomenų apsaugos principus, įteisintus EB teisės aktuose ir 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencijoje Nr. 108 dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, taip pat pagal išsamias Tarybos po konsultacijų su Europos Parlamentu nustatytas taisykles.

   

   

  Pakeitimas 11

  19 konstatuojamoji dalis

  (19) Turėtų būti pagerintos galimybės Europolui bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir institucijomis, siekiant užtikrinti atitiktį Europos Sąjungos bendrai politikai šioje srityje, taip pat patvirtinus naujas nuostatas, reglamentuojančias tokio bendradarbiavimo ateityje sąlygas.

  (19) Turėtų būti pagerintos Europolo galimybės bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir institucijomis, siekiant užtikrinti atitiktį Europos Sąjungos bendrai politikai šioje srityje ir užtikrinti, kad trečiosios šalys ir institucijos teiktų deramo lygio asmens duomenų apsaugą, pasitelkiant naujas Tarybos po konsultacijų su Europos Parlamentu patvirtintas taisykles, reglamentuojančias tokio bendradarbiavimo ateityje sąlygas.

  Pakeitimas 12

  1 straipsnio 1 dalis

  1. Šiuo sprendimu įsteigiama Europos Sąjungos agentūra – Europos policijos biuras (toliau – Europolas). Europolo būstinė yra Hagoje, Nyderlanduose.

  1. Šiuo sprendimu įsteigiama Europos Sąjungos agentūra – Europos policijos biuras (toliau – Europolas). Ši agentūra įsteigta pagal Finansinio reglamento 185 straipsnį ir pagal TIS 47 punktą. Europolo būstinė yra Hagoje, Nyderlanduose.

  Pakeitimas 13

  5 straipsnio 1 dalies a punktas

  a) rinkti, kaupti, tvarkyti, analizuoti ir keistis informacija bei žvalgybos duomenimis, kuriuos perduoda valstybių narių valdžios institucijos, trečiosios šalys arba kiti vieši ar privatūs juridiniai asmenys;

  a) rinkti, kaupti, tvarkyti, analizuoti ir keistis informacija bei žvalgybos duomenimis, kuriuos perduoda valstybių narių valdžios institucijos, trečiosios šalys arba kiti vieši ar privatūs juridiniai asmenys; privačių juridinių asmenų teikiama informacija, prieš ją perduodant Europolui, turi būti teisėtai surinkta ir sutvarkyta pagal nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo1, o Europolui suteikiama teisė gauti duomenis tik kiekvienu atskiru atveju konkrečiai nurodytais tikslais ir valstybėms narėms vykdant teisminę priežiūrą; papildomas apsaugos priemones turi numatyti Europolas, pasikonsultavęs su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir Jungtine priežiūros institucija;

  _______________________________

  1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

  Pakeitimas 14

  6 straipsnio 2 dalis

  2. Tais atvejais, kai jungtinė tyrimo grupė sudaroma euro valiutos padirbinėjimo atvejams tirti, Europolo pareigūnas gali būti paskirtas vadovauti tyrimui ir yra tiesiogiai atskaitingas grupės vadovui. Jei nesutampa taip paskirto Europolo pareigūno ir grupės vadovo nuomonės, viršenybę turi grupės vadovo nuomonė.

  2. Tais atvejais, kai jungtinė tyrimo grupė sudaroma euro valiutos padirbinėjimo atvejams tirti arba 5 straipsnio 2 dalyje išvardytoms užduotims atlikti, Europolo pareigūnas gali būti paskirtas vadovauti tyrimui ir yra tiesiogiai atskaitingas grupės vadovui. Jei nesutampa taip paskirto Europolo pareigūno ir grupės vadovo nuomonės, viršenybę turi grupės vadovo nuomonė.

  Pagrindimas

  Kadangi pagal 5 straipsnio 2 dalį Europolui leidžiama atlikti ypatingą vaidmenį ir „koordinuoti tiriamuosius veiksmus, susijusius su nusikalstama veika, padaryta naudojant internetą, visų pirma su nusikaltimais, susijusiais su terorizmu, ir vaikų pornografijos bei kitos neteisėtos medžiagos platinimu, taip pat stebėti internetą ir taip padėti išaiškinti tokią nusikalstamą veiką bei ją padariusius asmenis“, Europolui atliekant šias užduotis taip pat turi būti suteikta galimybė vadovauti jungtinei tyrimų grupei tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir euro padirbinėjimo atvejais.

  Pakeitimas 15

  8 straipsnio 2 dalis

  2. Nacionalinis padalinys yra ryšių tarp Europolo ir kompetentingų nacionalinių institucijų palaikymo įstaiga. Tačiau valstybės narės gali leisti tiesioginį ryšį tarp paskirtųjų kompetentingų institucijų ir Europolo palaikyti atitinkamos valstybės narės nustatytomis sąlygomis, kuriose gali būti numatytas reikalavimas prieš tai susisiekti su nacionaliniu padaliniu.

  2. Nacionalinis padalinys yra vienintelė ryšių tarp Europolo ir kompetentingų nacionalinių institucijų palaikymo įstaiga. Tačiau valstybės narės gali leisti tiesioginį ryšį tarp paskirtųjų kompetentingų institucijų ir Europolo palaikyti atitinkamos valstybės narės nustatytomis sąlygomis, kuriose gali būti numatytas reikalavimas prieš tai susisiekti su nacionaliniu padaliniu.

   

  Nacionalinis padalinys tuo pat metu gauna iš Europolo visą informaciją, kuria tiesiogiai keitėsi Europolas ir paskirtosios kompetentingos institucijos. Nacionalinio padalinio ir kompetentingų institucijų santykius reguliuoja nacionalinė teisė ir ypač atitinkami konstituciniai reikalavimai.

  Pagrindimas

  Nors turėtų būti savaime aišku, bet verta atkreipti dėmesį į tai, kad nacionaliniam padaliniui ir paskirtosioms kompetentingoms valstybių narių institucijoms keičiantis informacija taikoma nacionalinė teisė.

  Pakeitimas 16

  9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

  Toks pirmosios pastraipos d punkte numatytas dvišalis keitimasis informacija taip pat gali apimti nusikaltimus, nepriklausančius Europolo kompetencijai, jei tai leidžia nacionalinė teisė.

  Toks pirmosios pastraipos d punkte numatytas dvišalis keitimasis informacija taip pat gali apimti nusikaltimus, nepriklausančius Europolo kompetencijai, jei tai leidžia nacionalinė teisė. Tokiu atveju Europolas nelaikomas atsakingu už informacijos, kuria pasikeista, turinį.

  Pagrindimas

  Kai baudžiamajame persekiojime Europolas atlieka antraeilį, o ne pagrindinį vaidmenį, jis negali būti laikomas atsakingu už keitimąsi informacija apie nusikaltimus, kurie nepriklauso jo kompetencijai.

  Pakeitimas 17

  10 straipsnio 2 dalis

  2. Europolas taip pat gali tvarkyti duomenis, kad nustatytų, ar šie duomenys yra svarbūs jo užduotims ir gali būti įtraukti į vieną iš jo informacinių sistemų.

  2. Europolas taip pat gali tvarkyti duomenis, kad nustatytų, ar šie duomenys yra svarbūs jo užduotims ir gali būti įtraukti į vieną iš jo informacinių sistemų. Tokiu atveju šie duomenys tvarkomi tik tam, kad būtų nustatyta jų svarba.

  Pakeitimas 18

  10 straipsnio 3 dalis

  (3) Jei Europolas ketina kurti duomenų tvarkymo sistemą, išskyrus 11 straipsnyje nurodytą Europolo informacinę sistemą arba 14 straipsnyje nurodytas analizei skirtas darbo bylas, Taryba kvalifikuota balsų dauguma, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, nustato sąlygas, kuriomis Europolas gali tai daryti. Tinkamai atsižvelgus į 26 straipsnyje nurodytus principus, šios sąlygos visų pirma reglamentuoja prieigą prie duomenų ir jų naudojimą, taip pat duomenų laikymo ir panaikinimo terminus.

  (3) Jei Europolas ketina kurti duomenų tvarkymo sistemą, išskyrus 11 straipsnyje nurodytą Europolo informacinę sistemą arba 14 straipsnyje nurodytas analizei skirtas darbo bylas, Taryba kvalifikuota balsų dauguma, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, nustato sąlygas, kuriomis Europolas gali tai daryti. Tinkamai atsižvelgus į 26 straipsnyje nurodytus principus, šios sąlygos visų pirma reglamentuoja prieigą prie duomenų ir jų naudojimą, taip pat duomenų laikymo ir panaikinimo terminus. Taryba, prieš priimdama šį sprendimą, konsultuojasi su Europolo jungtine priežiūros institucija ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

  Pagrindimas

  Tvarkant asmens duomenis kitaip, negu naudojant Europolo informacinę sistemą ar analizei skirtas darbo bylas, būtina apsaugoti teisėtus duomenų subjektų interesus. Todėl būtina konsultuotis su Europolo jungtine priežiūros institucija ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu (žr. EDAPP nuomonės dėl dokumento „COM (2006) 817 galutinis“ 18 ir 55 punktus).

  Pakeitimas 19

  10 straipsnio 5 dalis

  5. Vadovaudamasis gerąja patirtimi ir taikydamas atvirus standartus Europolas imasi visų priemonių užtikrinti, kad jo duomenų tvarkymo sistemos būtų suderinamos su valstybių narių duomenų tvarkymo sistemomis, ypač su duomenų tvarkymo sistemomis, kurias naudoja su Bendrija ir Europos Sąjunga susijusios institucijos, su kuriomis Europolas gali užmegzti santykius pagal 22 straipsnį.

  5. Vadovaudamasis gerąja patirtimi ir taikydamas atvirus standartus Europolas imasi visų priemonių užtikrinti, kad jo duomenų tvarkymo sistemos būtų suderinamos su valstybių narių duomenų tvarkymo sistemomis, ypač su duomenų tvarkymo sistemomis, kurias naudoja su Bendrija ir Europos Sąjunga susijusios institucijos, su kuriomis Europolas gali užmegzti santykius pagal 22 straipsnį. Leidimas sujungti sistemas suteikiamas, kai Taryba, iš anksto pasikonsultavusi su atsakingu už duomenų apsaugą Europolo pareigūnu ir Jungtine priežiūros institucija, priima sprendimą, kuriame nustatomos taisyklės ir sąlygos, ypač susijusios su sujungimo poreikiu ir asmens duomenų naudojimo tikslais.

  Pakeitimas 20

  11 straipsnio 1 dalis

  1. Europolas naudoja Europolo informacinę sistemą. Europolo informacinėje sistemoje paiešką tiesiogiai gali vykdyti nacionaliniai padaliniai, ryšių palaikymo pareigūnai, direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir tinkamai įgalioti Europolo pareigūnai.

  1. Europolas naudoja Europolo informacinę sistemą. Europolo informacinėje sistemoje paiešką tiesiogiai gali vykdyti nacionaliniai padaliniai, ryšių palaikymo pareigūnai, direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir tinkamai įgalioti Europolo pareigūnai. Nacionaliniai padaliniai iš informacijos sistemos, susijusios su asmenimis, išvardytais 12 straipsnio 1 dalies b punkte, tiesiogiai gali gauti tik tapatybės duomenis, išvardytus 12 straipsnio 2 dalyje. Norėdami atlikti konkrečių duomenų paiešką nacionaliniai padaliniai išsamius duomenis gali gauti kreipęsi į ryšių palaikymo pareigūnus.

  Pagrindimas

  Su asmenų, dėl kurių pagal nacionalinę teisę yra svarių priežasčių manyti, kad jie padarys kriminalinių nusikaltimų, priskiriamų Europolo kompetencijai, duomenimis negali būti elgiamasi kaip su nuteistų nusikaltėlių duomenimis. Reikia numatyti specialias šios kategorijos asmenų apsaugos priemones, kaip nustatyta dabartinės Europolo konvencijos 7 straipsnio 1 dalyje.

  Pakeitimas 21

  12 straipsnio 1 dalies b punktas

  (b) asmenis, dėl kurių pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę yra svarių priežasčių manyti, kad jie padarys nusikalstamas veikas, priskiriamas Europolo kompetencijai.

  b) asmenis, dėl kurių pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę yra faktinės informacijos arba svarių priežasčių, leidžiančių manyti, kad jie padarys nusikalstamas veikas, priskiriamas Europolo kompetencijai.

  Pakeitimas 22

  12 straipsnio 4a dalis (nauja)

   

  4a. Tam tikro pobūdžio duomenys, susiję su rasine arba tautine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais arba filosofiniais įsitikinimais, naryste partijose arba profesinėse sąjungose, seksualine orientacija arba sveikata, neturi būti tvarkomi, išskyrus būtinus atvejus, kai jie tvarkomi atsižvelgiant į tai, kiek tai reikalinga konkrečiu atveju, ir laikantis specialių apsaugos nuostatų.

  Pakeitimas 23

  19 straipsnio 1 dalis

  1. Tik valstybių narių kompetentingos institucijos perduoda arba naudoja iš bet kurių Europolo duomenų tvarkymo bylų paimtus asmens duomenis, siekdamos užkirsti kelią Europolo kompetencijai priskiriamiems nusikaltimams ir kovoti su jais bei kitais sunkiais nusikaltimais. Europolas duomenis naudoja tik savo užduotims atlikti.

  1. Tik valstybių narių kompetentingos institucijos ir tik tuo tikslu, kuriuo duomenys buvo surinkti, bei suderinamais tikslais perduoda arba naudoja iš bet kurių Europolo duomenų tvarkymo bylų paimtus asmens duomenis, siekdamos užkirsti kelią Europolo kompetencijai priskiriamiems nusikaltimams ir kovoti su jais bei kitais sunkiais nusikaltimais. Europolas duomenis naudoja tik savo užduotims atlikti.

  Pakeitimas 24

  20 straipsnio 1 dalis

  1. Duomenis duomenų bylose Europolas laiko tik tol, kol jų reikia jo užduotims atlikti. Poreikis toliau laikyti duomenis peržiūrimas ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo duomenų įvedimo. Informacinėje sistemoje laikomus duomenis peržiūri ir juos panaikina juos įvedęs padalinys. Duomenis, laikomus kitose Europolo duomenų bylose, peržiūri ir panaikina Europolas. Likus trims mėnesiams iki laikomų duomenų peržiūros termino Europolas automatiškai praneša apie tai valstybėms narėms.

  1. Duomenis duomenų bylose Europolas laiko tik tol, kol jų reikia jo užduotims atlikti. Įvedus duomenis, nepaisant 10 straipsnio 3 dalies, poreikis toliau laikyti duomenis peržiūrimas ir patvirtinamas dokumentais ne rečiau kaip kas dveji metai. Informacinėje sistemoje laikomus duomenis peržiūri ir juos panaikina juos įvedęs padalinys. Duomenis, laikomus kitose Europolo duomenų bylose, peržiūri ir panaikina Europolas. Likus trims mėnesiams iki laikomų duomenų peržiūros termino Europolas automatiškai praneša apie tai valstybėms narėms.

  Pagrindimas

  Laikotarpis, per kurį reikia peržiūrėti sukauptus duomenis, yra per ilgas. Be to, duomenis reikėtų peržiūrėti reguliariai. Taigi dvejų metų laikotarpis tarp dviejų duomenų peržiūrų būtų tinkamesnis. Be to (žr. Jungtinės priežiūros institucijos nuomonę 07/07, p. 19), į pakeitimą įtraukiama su 10 straipsnio 3 dalimi susijusi nuostata, pagal kurią leidžiama nustatyti kitas, nei nurodytosios šiame sprendime, sistemas, kadangi pagal Tarybos šiuo klausimu nustatytas sąlygas gali būti numatyti trumpesni laikotarpiai tarp peržiūrų..

  Pakeitimas 25

  21 straipsnis

  Tais atvejais, kai Europolas turi teisę pagal Europos Sąjungos, tarptautinės ar nacionalinės teisės aktus gauti kompiuterizuotą prieigą prie duomenų kitose nacionalinio arba tarptautinio pobūdžio informacinėse sistemose, jis gali jose atlikti asmens duomenų paiešką, jei tai būtina jo užduotims atlikti. Europolo prieigą prie šių duomenų ir jų naudojimą reglamentuoja taikytinos tokių Sąjungos, tarptautinės ar nacionalinės teisės aktų nuostatos, jei jos numato griežtesnes prieigos prie duomenų ir jų naudojimo taisykles nei šis sprendimas. Europolas negali naudotis šiais duomenimis pažeisdamas šį sprendimą.

  Tais atvejais, kai Europolas turi teisę pagal Europos Sąjungos, tarptautinės ar nacionalinės teisės aktus gauti kompiuterizuotą prieigą prie duomenų kitose nacionalinio arba tarptautinio pobūdžio informacinėse sistemose, jis gali jose atlikti asmens duomenų, susijusių tik su pavieniais konkrečiais atvejais, paiešką, vykdomą atsižvelgiant į tai, kiek tai būtina jo užduotims atlikti, ir laikantis griežtų sąlygų, kurias numatė Europolas, pasikonsultavęs su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir Jungtine priežiūros institucija. Europolo prieigą prie šių duomenų ir jų naudojimą reglamentuoja taikytinos tokių Sąjungos, tarptautinės ar nacionalinės teisės aktų nuostatos, jei jos numato griežtesnes prieigos prie duomenų ir jų naudojimo taisykles nei šis sprendimas. Europolas negali naudotis šiais duomenimis pažeisdamas šį sprendimą.

  Pagrindimas

  Pagal 21 straipsnį leidžiama pernelyg plati prieiga, kuri Europolui atliekant užduotis nereikalinga.

  Pakeitimas 26

  22 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

   

  da) atitinkamais Tarybos generalinio sekretoriato ir Europos Sąjungos Jungtinio situacijų centro padaliniais.

  Pagrindimas

  Jungtinis situacijų centras atlieka pagrindinį vaidmenį kovoje su tam tikrais nusikaltimais (pvz., terorizmu), kurie taip pat priklauso Europolo kompetencijai. Siekiant nuoseklumo ir norint didinti bendradarbiavimą su visomis atitinkamomis ES lygmens įstaigomis, būtina, kad Europolas ir Situacijų centras glaudžiai bendradarbiautų.

  Pakeitimas 27

  22 straipsnio 5a dalis (nauja)

   

  5a. Kai asmens duomenis perduoda Bendrijos institucijos ar įstaigos, Europolas turi būti laikomas Bendrijos įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 45/2001 7 straipsnyje.

  Pagrindimas

  Kai Europolas tvarko iš Bendrijos įstaigų gautus asmens duomenis, jis turi būti laikomas Bendrijos įstaiga ir jam turi būti taikomas Reglamentas Nr. 45/2001[2], kuris taikomas visoms asmens duomenis tvarkančioms Bendrijos įstaigoms. Tai padės išvengti neaiškumo ir atitiks šio pasiūlymo mintį, kad Europolo padėtis turi būti labiau suderinta su institucijų ir įstaigų, reguliuojamų pagal EB sutartį, padėtimi.

  Pakeitimas 28

  24 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

  1. Europolas gali šio straipsnio 4 dalyje nustatytomis sąlygomis perduoti turimus asmens duomenis 23 straipsnio 1 dalyje nurodytoms institucijoms, jei:

  1. Labai išskirtinėmis aplinkybėmis ir konkrečiais pavieniais atvejais Europolas gali šio straipsnio 4 dalyje nustatytomis sąlygomis perduoti turimus asmens duomenis 23 straipsnio 1 dalyje nurodytoms institucijoms, jei:

  Pagrindimas

  Duomenų perdavimas trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms privalo likti išimtimi, be to, tokio perdavimo atvejais reikia numatyti papildomas apsaugos priemones.

  Pakeitimas 29

  24 straipsnio 2 dalis

  2. Nukrypdamas nuo šio straipsnio 1 dalies, šio straipsnio 4 dalyje nustatytomis sąlygomis Europolas turimus asmens duomenis gali perduoti 23 straipsnio 1 dalyje nurodytoms trečiosioms institucijoms, jei Europolo direktorius mano, kad duomenis perduoti tikrai yra būtina siekiant apsaugoti atitinkamų valstybių narių pagrindinius interesus, kai tai atitinka Europolo tikslus arba yra būtina siekiant išvengti gresiančio pavojaus, susijusio su nusikaltimais ar teroristiniais išpuoliais. Europolo direktorius bet kokiomis aplinkybėmis svarsto atitinkamai institucijai taikytiną duomenų apsaugos lygį, kad suderintų šį duomenų apsaugos lygį su tais interesais.

  2. Nukrypdamas nuo šio straipsnio 1 dalies, šio straipsnio 4 dalyje nustatytomis sąlygomis Europolas turimus asmens duomenis, susijusius su konkrečiais pavieniais atvejais, gali perduoti 23 straipsnio 1 dalyje nurodytoms trečiosioms institucijoms, jei Europolo direktorius mano, kad duomenis perduoti tikrai yra būtina siekiant apsaugoti atitinkamų valstybių narių pagrindinius interesus, kai tai atitinka Europolo tikslus arba yra būtina siekiant išvengti gresiančio pavojaus, susijusio su nusikaltimais ar teroristiniais išpuoliais. Europolo direktorius visomis aplinkybėmis įvertina, ar trečiojoje šalyje, į kurią gali būti perduodami duomenys, deramai gerbiamos žmogaus teisės, demokratija ir teisinės valstybės principai, įvertina duomenų naudojimo paskirtį ir atitinkamai institucijai taikytiną duomenų apsaugos lygį, kad suderintų šį duomenų apsaugos lygį su tais interesais, taip pat įvertina informacijos mainų abipusiškumą.

  Pakeitimas 30

  25 straipsnio 2 dalis

  2. Valdyba nustato įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias Europolo santykius su 22 straipsnyje nurodytomis įstaigomis ir agentūromis, susijusiomis su Bendrija ir Europos Sąjunga, taip pat Europolo ir šių įstaigų bei agentūrų keitimąsi asmens duomenimis. Prieš priimdama šį sprendimą valdyba konsultuojasi su jungtine priežiūros institucija.

  2. Valdyba nustato įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias Europolo santykius su 22 straipsnyje nurodytomis įstaigomis ir agentūromis, susijusiomis su Bendrija ir Europos Sąjunga, taip pat Europolo ir šių įstaigų bei agentūrų keitimąsi asmens duomenimis. Prieš priimdama šį sprendimą valdyba konsultuojasi su jungtine priežiūros institucija ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

  Pakeitimas 31

  26 straipsnis

  Nepažeisdamas konkrečių šio sprendimo nuostatų, Europolas, rinkdamas, tvarkydamas ir naudodamas asmens duomenis, taiko principus, išdėstytus Tarybos pamatiniame sprendime 2007/XX/TVR dėl asmens duomenų apsaugos juos tvarkant policijos ir teisėsaugos institucijoms bendradarbiaujant baudžiamosiose bylose. Europolas šių principų laikosi rinkdamas, tvarkydamas ir naudodamas asmens duomenis, įskaitant neautomatizuotus duomenis, laikomus duomenų bylose, t. y. bet kokius struktūruotus asmens duomenis, prieinamus pagal konkrečius kriterijus.

  Nepažeisdamas konkrečių šio sprendimo nuostatų ir poreikio išlaikyti Europolo konvencijoje numatytas apsaugos priemones, Europolas, rinkdamas, tvarkydamas ir naudodamas asmens duomenis, taiko principus, išdėstytus Tarybos pamatiniame sprendime 2007/XX/TVR dėl asmens duomenų apsaugos juos tvarkant policijos ir teisėsaugos institucijoms bendradarbiaujant baudžiamosiose bylose. Europolas šių principų laikosi rinkdamas, tvarkydamas ir naudodamas asmens duomenis, įskaitant neautomatizuotus duomenis, laikomus duomenų bylose, t. y. bet kokius struktūruotus asmens duomenis, prieinamus pagal konkrečius kriterijus.

  Pagrindimas

  Būtina išlaikyti Europolo konvencijos nuostatas dėl duomenų apsaugos, pagal kurias numatoma griežtesnė apsauga, palyginti su numatoma pamatinio sprendimo dėl duomenų apsaugos trečiojo ramsčio srityje projekte.

  Pakeitimas 32

  27 straipsnio 1 dalis

  1. Europolas paskiria duomenų apsaugos pareigūną, kuris yra personalo narys. Jis yra tiesiogiai pavaldus valdybai. Vykdydamas savo pareigas, jis nepriima niekieno pavedimų.

  1. Europolas paskiria nepriklausomą duomenų apsaugos pareigūną, kuris yra personalo narys. Jis arba ji yra tiesiogiai pavaldus (-i) valdybai. Vykdydamas (-a) savo pareigas, jis (ji) nepriima niekieno pavedimų.

  Pakeitimas 33

  27 straipsnio 5 dalis

  5. Kitas įgyvendinimo taisykles, susijusias su duomenų apsaugos pareigūnu, priima valdyba. Įgyvendinimo taisyklės reglamentuoja duomenų apsaugos pareigūno atranką, atleidimą iš pareigų, užduotis, pareigas ir įgaliojimus.

  5. Kitas įgyvendinimo taisykles, susijusias su duomenų apsaugos pareigūnu, priima valdyba. Įgyvendinimo taisyklės, be kita ko, reglamentuoja duomenų apsaugos pareigūno atranką, atleidimą iš pareigų, užduotis, pareigas, įgaliojimus ir jo nepriklausomybės apsaugos priemones.

  Pagrindimas

  Siekiant užtikrinti duomenų apsaugos pareigūno nepriklausomybę, numatant įgyvendinimo priemones reikia priimti konkrečias nepriklausomybės apsaugos priemones.

  Pakeitimas 13

  29 straipsnio 4 dalis

  4. Leisti susipažinti su asmens duomenimis atsisakoma, jei:

  4. Leisti susipažinti su asmens duomenimis atsisakoma, tik jei toks atsisakymas būtinas siekiant:

  (a) susipažinus su duomenimis galėtų kilti pavojus kokiai nors Europolo veiklos sričiai;

  (a) suteikti galimybę Europolui tinkamai vykdyti savo veiklą;

  (b) susipažinus su duomenimis galėtų kilti pavojus kokiam nors nacionaliniam tyrimui, kuriam Europolas padeda;

  (b) užtikrinti, kad nebūtų trukdoma kokiam nors nacionaliniam tyrimui, kuriam Europolas padeda;

  (c) susipažinus su duomenimis galėtų kilti pavojus trečiųjų šalių teisėms ir laisvėms.

  (c) apsaugoti trečiųjų šalių teises ir laisves.

  Pagrindimas

  Komisijos suformuluotas pasiūlymas neužtikrina prieigos teisės. Šios teisės išimtis galima leisti tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant apsaugoti kitą labai svarbų interesą. Taigi siekiant apsaugoti prieigos teisės esmę reikalinga griežtesnė formuluotė.

  Pakeitimas 35

  29 straipsnio 5 dalis

  5. Prieš priimdamas sprendimą dėl leidimo susipažinti su duomenimis Europolas konsultuojasi su atitinkamų valstybių narių kompetentingomis teisėsaugos institucijomis. Ar leisti susipažinti su duomenimis, įvestais į analizei skirtas darbo bylas, priklauso nuo Europolo bei dalyvaujančių atliekant analizę valstybių narių sutarimo ir tiesiogiai suinteresuotos (-ų) šių duomenų perdavimu valstybės (-ių) narės (-ių) sutarimo. Jei valstybė narė prieštarauja, kad būtų leista susipažinti su asmens duomenimis, ji apie prieštaravimą ir jo priežastis praneša Europolui.

  5. Paprastai neatsisakoma leisti pasinaudoti prieigos teise. Šio principo galima nesilaikyti tik tais atvejais, kai būtina apsaugoti kitą labai svarbią teisę. Prieš priimdamas sprendimą dėl leidimo susipažinti su duomenimis Europolas konsultuojasi su atitinkamų valstybių narių kompetentingomis teisėsaugos institucijomis. Ar leisti susipažinti su duomenimis, įvestais į analizei skirtas darbo bylas, priklauso nuo Europolo bei dalyvaujančių atliekant analizę valstybių narių sutarimo ir tiesiogiai suinteresuotos (-ų) šių duomenų perdavimu valstybės (-ių) narės (-ių) sutarimo. Jei valstybė narė prieštarauja, kad būtų leista susipažinti su asmens duomenimis, ji apie prieštaravimą ir jo priežastis praneša Europolui.

  Pagrindimas

  Tas pats.

  Pakeitimas 36

  29 straipsnio 6 dalis

  6. Jei viena ar daugiau valstybių narių arba Europolas prieštarauja, kad asmeniui būtų leista susipažinti su jo duomenimis, Europolas šiam asmeniui praneša, kad jis atliko patikrinimus, nepateikdamas jokios informacijos, galinčios jam atskleisti, ar Europolas tvarko jo asmens duomenis.

  6. Jei viena ar daugiau valstybių narių arba Europolas prieštarauja, kad asmeniui būtų leista susipažinti su jo duomenimis, Europolas šiam asmeniui praneša, kad jis atliko patikrinimus, nepateikdamas jokios informacijos, galinčios jam atskleisti, ar Europolas tvarko jo asmens duomenis. Duomenų valdytojas atsisakymo suteikti prieigą priežastis privalo nurodyti tokiu būdu, kad išimties taikymą būtų galima veiksmingai kontroliuoti, atsižvelgiant į Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendaciją Nr. R (87) 15, kuria siekiama reglamentuoti asmens duomenų naudojimą policijos sektoriuje.

  Pagrindimas

  Tas pats.

  Pakeitimas 37

  36 straipsnio 8 dalies c punktas

  (c) direktoriaus siūlymu ir gavusi Komisijos pritarimą tvirtina Europolo darbuotojams skirtas įgyvendinimo taisykles;

  (c) direktoriaus siūlymu ir pritarus Komisijai tvirtina Europolo darbuotojams skirtas įgyvendinimo taisykles;

  Pagrindimas

  Europolo darbuotojams skirtoms įgyvendinimo taisyklėms turi pritarti Komisija.

  Pakeitimas 38

  36 straipsnio 9 dalis

  9. Valdyba kiekvienais metais tvirtina:

  9. Valdyba kiekvienais metais pritarus Tarybai tvirtina:

  (a) Komisijai pateikiamą biudžeto sąmatos projektą ir preliminarų biudžeto projektą, įskaitant personalo planą, ir galutinį biudžetą;

  (a) Komisijai pateikiamą biudžeto sąmatos projektą, įskaitant personalo plano projektą;

   

  (aa) pritarus biudžeto valdymo institucijai, Europolo biudžetą ir personalo planą;

  (b) Europolo būsimos veiklos darbo programą, atsižvelgusi į valstybių narių veiklos reikalavimus bei finansinių ir darbuotojų išteklių Europole galimybes, Komisijai pateikus savo nuomonę;

  (b) Europolo būsimos veiklos darbo programą, kiek įmanoma atsižvelgusi į valstybių narių veiklos reikalavimus bei turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, Komisijai pateikus savo nuomonę;

  (c) Europolo veiklos praėjusiais metais bendrąją ataskaitą.

  (c) Europolo veiklos praėjusiais metais bendrąją ataskaitą, kurioje pasiekti rezultatai visų pirma būtų lyginami su metinėje darbo programoje nurodytais tikslais.

  Šie dokumentai pateikiami Tarybai, kuri juos tvirtina. Taryba juos taip pat perduoda Europos Parlamentui susipažinti.

  Šie dokumentai taip pat perduodami Europos Parlamentui.

  Pagrindimas

  Šiame valdybos pareigų apraše reikėtų patikslinti, kad valdyba gali patvirtinti agentūros biudžetą, įskaitant personalo planą, tik pritarus biudžeto valdymo institucijai. Kai kurie kiti patikslinimai, susiję su darbo programa ir metine ataskaita, taip pat atrodo būtini. Europolas, kaip ir kitos agentūros, tokio pobūdžio dokumentus Parlamentui turėtų pateikti tiesiogiai.

  Pakeitimas 39

  36 straipsnio 9 dalies 2 punktas

  Šie dokumentai pateikiami Tarybai, kuri juos tvirtina. Taryba juos taip pat perduoda Europos Parlamentui susipažinti.

  Šie dokumentai pateikiami Tarybai, kuri juos tvirtina, ir Europos Parlamentui, kuris prireikus gali juos išnagrinėti, esant reikalui bendradarbiaudamas su nacionaliniais parlamentais.

  Pakeitimas 40

  37 straipsnio 1 dalis

  1. Europolui vadovauja direktorius, kurį Taryba išrenka iš valdybos pateikto ne mažiau kaip trijų kandidato sąrašo ir kvalifikuota balsų dauguma skiria ketverių metų vieną kartą atnaujinamai kadencijai.

  1. Europolui vadovauja direktorius, kurį Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, išrenka iš valdybos pateikto ne mažiau kaip trijų kandidato sąrašo ir kvalifikuota balsų dauguma skiria ketverių metų vieną kartą atnaujinamai kadencijai.

  Pagrindimas

  Europolo direktoriaus skyrimas ir atleidimas iš pareigų turi vykti tokiu pačiu būdu. Siekiant užtikrinti demokratiškesnę Europolo direktoriaus atskaitomybę ir priimamo sprendimo nuoseklumą, konsultavimąsi su Europos Parlamentu reikia numatyti ne tik direktoriaus atleidimo iš pareigų, bet ir jo skyrimo atveju.

  Pakeitimas 41

  37 straipsnio 4 dalies (ga) punktas (naujas)

   

  (ga) vykdo veiksmingas Europolo tikslų įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo procedūras;

  Pagrindimas

  Į direktoriaus atliekamų užduočių sąrašą turi būti įtraukta ir pareiga stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami Europolo veiklos tikslai.

  Pakeitimas 42

  38 straipsnio 5a dalis (nauja)

   

  5a. Tvarkant duomenis, susijusius su Europolo darbuotojais, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

  Pagrindimas

  Siekiant išvengti bet kokios formos diskriminavimo, tvarkant duomenis, susijusius su Europolo darbuotojais, turėtų būti taikomas Reglamentas Nr. 45/2001. Šis reglamentas minimas šio pasiūlymo 12 konstatuojamoje dalyje, kurioje kalbama apie elgesį su Europolo darbuotojų duomenimis. Vis dėlto norminė nuostata, pvz., ta, kuri įtraukta į šį pakeitimą, turėtų būti pateikiama tekste, o ne konstatuojamoje dalyje, kuri iš esmės nėra privaloma.

  Pakeitimas 43

  41 straipsnio 1 dalis

  1. Europolo pajamas, neatmetant kitų rūšių įplaukų, sudaro Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos skirsnis) nuo 2010 m. sausio 1 d.

  1. Europolo pajamas, neatmetant kitų rūšių įplaukų, sudaro Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos skirsnis) nuo 2010 m. sausio 1 d. TIS numatyta, kad Europolo finansavimas priklauso nuo biudžeto valdymo institucijų susitarimo.

  Pagrindimas

  2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punkte nurodoma, kad „nepažeisdamos teisėkūros procedūrų, reglamentuojančių atitinkamos agentūros įkūrimą, abi biudžeto valdymo institucijos įsipareigoja [...] laiku pasiekti susitarimą dėl tokios agentūros finansavimo“. Todėl būtina nurodyti, kad, neatsižvelgiant į dabartinį teisėkūros procedūrų etapą, turės būti pasiektas susitarimas ir dėl Europolo finansavimo.

  Pakeitimas 44

  41 straipsnio 3 dalis

  3. Direktorius parengia kitų finansinių metų Europolo pajamų ir išlaidų sąmatos projektą ir pateikia ją valdybai kartu su preliminariu personalo planu. Personalo planą sudaro nuolatinės arba laikinos pareigybės, yra nurodomi į Europolą komandiruoti nacionaliniai ekspertai ir aptariamais finansiniais metais Europole dirbsiančių darbuotojų skaičius, laipsnis ir kategorija.

  3. Direktorius parengia kitų finansinių metų Europolo pajamų ir išlaidų sąmatos projektą ir pateikia ją valdybai kartu su personalo plano projektu. Personalo plano projektą sudaro nuolatinės arba laikinos pareigybės, yra nurodomi į Europolą komandiruoti nacionaliniai ekspertai ir aptariamais finansiniais metais Europole dirbsiančių darbuotojų skaičius, laipsnis ir kategorija.

  Pagrindimas

  Turi būti aiškiai nurodyta, kad galutinis personalo planas gali būti patvirtintas tik pritarus biudžeto valdymo institucijai.

  Pakeitimas 45

  41 straipsnio 6 dalis

  6. Komisija sąmatą siunčia Europos Parlamentui ir Tarybai (toliau – biudžeto valdymo institucija) kartu su preliminariu Europos Sąjungos biudžeto projektu.

  6. Komisija sąmatą siunčia Europos Parlamentui, kuris, atsižvelgiant į jo kompetenciją, gali prireikus ją patikrinti, ir Tarybai (toliau – biudžeto valdymo institucija) kartu su preliminariu Europos Sąjungos biudžeto projektu.

  Pakeitimas 46

  42 straipsnio 8a dalis (nauja)

   

  8a. Europos Parlamentui pareikalavus, direktorius pateikia jam visą informaciją, reikalingą tam, kad sklandžiai vyktų sprendimo dėl atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, kaip nustatyta Finansinio reglamento 146 straipsnio 3 dalyje.

  Pagrindimas

  Derėtų kiek griežčiau įpareigoti agentūros direktorių bendradarbiauti tvirtinant biudžeto įvykdymą, nes tokia nuostata paprastai įtraukiama į kitų agentūrų steigimo aktus.

  Pakeitimas 47

  42 straipsnio 9 dalis

  9. Europos Parlamentas, Tarybai rekomendavus, iki n + 2 metų balandžio 30 d. patvirtina, kad Europolo direktorius įvykdė n metų biudžetą.

  9. Europos Parlamentas, atsižvelgęs į Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimtą rekomendaciją, iki n + 2 metų balandžio 30 d. patvirtina, kad Europolo direktorius įvykdė n metų biudžetą.

  Pagrindimas

  Tarybos rekomendacija nėra būtina tam, kad Parlamentas galėtų įgyvendinti savo biudžeto įvykdymo patvirtinimo teises.

  Pakeitimas 48

  43 straipsnis

  Pasikonsultavusi su Komisija, valdyba priima Europolui taikomas finansines taisykles. Jos negali nukrypti nuo 2002 m. gruodžio 23 d. Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, išskyrus atvejus, kai tai būtina Europolo veikimui. Tvirtinant kiekvieną taisyklę, nukrypstančią nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, prieš tai reikia gauti Komisijos sutikimą. Biudžeto valdymo institucijai pranešama apie šiuos nukrypimus.

   

  Pasikonsultavusi su Komisija, valdyba priima Europolui taikomas finansines taisykles. Jos negali nukrypti nuo 2002 m. gruodžio 23 d. Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, išskyrus atvejus, kai tai konkrečiai reikalinga Europolo veikimui. Tvirtinant kiekvieną taisyklę, nukrypstančią nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, prieš tai reikia gauti Komisijos sutikimą. Biudžeto valdymo institucijai pranešama apie šiuos nukrypimus.

  Pagrindimas

  Turi būti kuo mažiau nuostatų, pagal kurias leidžiama nukrypti nuo Reglamento Nr. 2343/2002. Agentūra turi pateikti neabejotinus įrodymus, kad tik tokia išimtimi galima užtikrinti deramą agentūros veiklą pagal ją steigiančio sprendimo nuostatas.

  Pakeitimas 49

  44 straipsnio 1 dalis

  Direktorius sukuria stebėsenos sistemą Europole einamų pareigų veiksmingumo ir našumo rodikliams rinkti.

  Direktorius sukuria stebėsenos sistemą Europole atliekamos veiklos veiksmingumo ir našumo rodikliams rinkti. Direktorius kasmet pateikia valdybai šios stebėsenos rezultatų ataskaitą.

  Pagrindimas

  Siekiant, kad valdyba galėtų skubiai reaguoti į kilusius sunkumus, ją reikėtų nuolat informuoti apie stebėsenos rezultatus.

  Pakeitimas 50

  44 straipsnio 4a dalis (nauja)

   

  Siekiant, kad būtų užtikrintos demokratinės diskusijos su pilietine visuomene ir būtų geriau kontroliuojama Europolo veikla, valdybos pirmininkas arba Europolo direktorius pristato Europolo ateinančių metų prioritetus jungtiniam komitetui, sudarytam iš Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų narių.

  Pagrindimas

  Atsakomybė ir atskaitingumas yra dvi to paties medalio pusės. Vis svarbesnis Europolo vaidmuo kovoje su organizuotu nusikalstamumu turi būti atliekamas užtikrinant skaidrumą ir demokratinę kontrolę. Tik tada Europolo veiklos rezultatus pripažins pilietinė visuomenė. Taigi derėtų sudaryti jungtinį Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų narių komitetą.

  Pakeitimas 51

  45 straipsnis

  Remdamasi direktoriaus pasiūlymu ne vėliau kaip po šešių mėnesių nuo tos dienos, kai bus pradėtas taikyti šis sprendimas, valdyba patvirtina taisykles, reglamentuojančias susipažinimo su Europolo dokumentais tvarką, atsižvelgdama į principus ir ribas, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001.

  Remdamasi direktoriaus pasiūlymu ne vėliau kaip po šešių mėnesių nuo tos dienos, kai bus pradėtas taikyti šis sprendimas, valdyba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, patvirtina taisykles, reglamentuojančias susipažinimo su Europolo dokumentais tvarką, atsižvelgdama į principus ir ribas, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001.

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į tai, kad Reglamentas Nr. 1049/2001 buvo priimtas pagal bendro sprendimo procedūrą, su Europos Parlamentu turėtų būti konsultuojamasi bent jau priimant taisykles, susijusias su prieiga prie dokumentų.

  Pakeitimas 52

  47 straipsnis

  Valdybos pirmininkas ir direktorius gali atvykti į Europos Parlamentą, kad aptartų bendro pobūdžio su Europolu susijusius klausimus.

  Valdybos pirmininkas ir direktorius pareikalavus atvyksta į Europos Parlamentą, kad aptartų bet kokius su Europolu susijusius klausimus.

  Pagrindimas

  Siekiant pagerinti Europos Parlamento vykdomą demokratinę Europolo kontrolę, valdybos pirmininkas, direktorius ir direktoriaus pavaduotojai turėtų atvykti į Parlamentą jam pareikalavus. Be to, diskusijų tikslas turėtų būti ne tik aptarti bendrojo pobūdžio klausimus, bet visus su Europolu susijusius klausimus.

  Pakeitimas 53

  56 straipsnio 1 dalis

  1. Nukrypstant nuo 38 straipsnio, visos darbo sutartys, kurias iki šio sprendimo įsigaliojimo sudarė Europolo konvencija įsteigtas Europolas, bus įvykdytos.

  1. Nukrypstant nuo 38 straipsnio, visos darbo sutartys, kurias iki šio sprendimo įsigaliojimo sudarė Europolo konvencija įsteigtas Europolas, bus įvykdytos. Į papildomas su darbuotojais susijusias išlaidas, kurių gali susidaryti dėl šios nukrypti leidžiančios nuostatos, bus atsižvelgta susitarime dėl Europolo finansavimo, kuris bus pasiektas pagal TIS 47 punktą.

   

  Pagrindimas

  Remdamasi preliminaria finansine orientacine suma, kuri taip pat panaudota Komisijos finansinio programavimo dokumente, biudžeto valdymo institucija priims sprendimą dėl agentūros finansavimo pagal TIS 47 punktą. Jei dėl nuostatos, pagal kurią bus vykdomos Europolo sudarytos darbo sutartys, bus nukrypta nuo finansinės orientacinės sumos, kuri dabar nurodyta Komisijos pasiūlyme, į tai turės būti atsižvelgta biudžeto valdymo institucijų derybose dėl agentūros finansavimo.

  Pakeitimas 54

  56 straipsnio 2 dalis

  2. Visiems pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sutartis dirbantiems darbuotojams suteikiama galimybė sudaryti sutartis pagal Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 nustatytų kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a dalį; jiems suteikiami įvairūs personalo plane nurodyti laipsniai. Šiuo tikslu leidimą sudaryti sutartis turinti institucija per dvejus metus nuo tos dienos, kai bus pradėtas taikyti šis sprendimas, parengs vidaus atrankos sistemą, skirtą Europolo darbuotojams, dirbusiems Europole iki minėtos dienos; ši sistema leis patikrinti priimamų į darbą asmenų kompetenciją, našumą ir sąžiningumą. Su sėkmingai atranką perėjusiais kandidatais pagal Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 nustatytų kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a dalį bus sudaryta sutartis.

  2. Visiems pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sutartis dirbantiems darbuotojams suteikiama galimybė sudaryti sutartis pagal Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 nustatytų kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a dalį; jiems suteikiami įvairūs personalo plane nurodyti laipsniai. Šiuo tikslu, pasitarusi su Europos personalo atrankos tarnyba, leidimą sudaryti sutartis turinti institucija per dvejus metus nuo tos dienos, kai bus pradėtas taikyti šis sprendimas, parengs vidaus atrankos sistemą, skirtą Europolo darbuotojams, dirbusiems Europole iki minėtos dienos; ši sistema leis patikrinti priimamų į darbą asmenų kompetenciją, našumą ir sąžiningumą. Šios atrankos procesą stebi Komisija. Atrankos rezultatai skelbiami viešai. Su sėkmingai atranką perėjusiais kandidatais pagal Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 nustatytų kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a dalį bus sudaryta sutartis. Biudžeto valdymo institucijai kartu su preliminariu Europos Sąjungos biudžeto projektu perduodamame personalo plano projekte aiškiai nurodoma, kuriuos etatus užima darbuotojai, įdarbinti pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, ir kuriuos etatus užima darbuotojai, įdarbinti pagal Europolo tarnybos nuostatus.

  Pagrindimas

  Vidaus atrankos procese turi dalyvauti Europos personalo atrankos tarnyba, kuri dėl turimos ES darbuotojų įdarbinimo patirties turėtų užtikrinti personalo atrankos profesionalumą. Kadangi darbuotojų, kurie nuspręs ir toliau dirbti pagal Europolo tarnybos nuostatus, skaičius gali turėti poveikį bendroms su darbuotojais susijusioms agentūros išlaidoms, biudžeto valdymo institucija turėtų būti nuolat informuojama apie dviejų Europolo darbuotojų grupių (dirbančių pagal Europos bendrijos taisykles ir dirbančių pagal ankstesnes Europolo sąlygas) santykį.

  Pakeitimas 55

  57 straipsnio 3 dalies 2a pastraipa (nauja)

   

  Šiame sprendime nustatyta Bendrijos subsidija Europolui jokiu būdu negali būti naudojama padengti išlaidoms, kurios susijusios su Europolo iki šio sprendimo įsigaliojimo pagal Europolo konvenciją prisiimtais įsipareigojimais.

  Pagrindimas

  Visus pagal ankstesnį teisinį režimą (Europolo konvenciją) Europolo prisiimtus finansinius įsipareigojimus padengia valstybės narės.

  • [1]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8 2001 1 12, p.1).

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Siekdamas prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių Europos Sąjungoje, prie naujų formų nusikaltimų ir naujų terorizmo pavojų, Europolas turės išplėsti savo įgaliojimus ir pakeisti savo modus operandi padidindamas savo sistemos lankstumą. Vis dėlto dabartinis Europolo teisinis pagrindas gerokai trukdo bet kokiam procesui, kuriuo siekiama atnaujinti ar pakeisti įgaliojimus.

  Europolas buvo įkurtas pagal 1995 m. liepos 26 d. Europolo konvenciją, pagal kurią bet kokį pakeitimą vienbalsiai turi patvirtinti Taryba ir paskui ratifikuoti kiekviena valstybė narė. 2000–2003 m. priimti trys protokolai, kuriais iš dalies keičiama Europolo konvencija, jie įsigalios 2007 m. kovo 29 d. ir balandžio 18 d., t. y. praėjus ketveriems, penkeriems ir septyneriems metams po jų priėmimo. Tai parodo, kad procedūra sudėtinga ir itin lėta.

  Įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai, institucijoms buvo suteiktos naujos teisinės priemonės, daug lankstesnės ir lengviau pritaikomos prie kintančių aplinkybių, kurios būdingos ES. Sprendimai dėl šių priemonių yra trečiojo ramsčio sprendimai ir pamatiniai sprendimai, kurių neturi ratifikuoti kiekviena valstybė narė.

  Pagal ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies suteikiamą teisinį pagrindą Parlamentas daug kartų ragino keisti Europos konvenciją suderinant ją su anksčiau minėtomis priemonėmis. Taigi pranešėjas labai palankiai vertina pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, pagal kurį bus įsteigtas Europos policijos biuras ir kuris pakeis Europolo konvenciją ir tris prie jos pridėtus protokolus bei nukryps nuo jų.

  Pagal pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo Europolas taptų ES agentūra, tai turėtų dvi pasekmes: jis būtų finansuojamas iš Bendrijos biudžeto, o Europolo darbuotojai įgytų EB pareigūnų statusą.

  Pagal naująsias taisykles Policijos biuras galėtų dalyvauti ne tik kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Tai būtų labai svarbus pokytis, kadangi turėtų padidėti Europolo veiklos sritis ir Europolas galėtų tirti kitokio pobūdžio rimtus nusikaltimus, padarytus nedalyvaujant organizuotoje nusikalstamoje veikloje.

  Pasiūlymas apima tyrimų bei operatyvinės veiklos, atliekamos jungtinių tyrimo grupių arba kartu su valstybių narių atitinkamomis valdžios institucijomis, koordinavimo, organizavimo ir vykdymo nuostatas. Pranešėjas pritaria tam, kad Europolas galėtų inicijuoti prieš pinigų plovimą nukreiptą veiklą ir paprašyti valstybių narių pradėti tam tikrus tyrimus. Reikia pritarti į pasiūlymą įtrauktoms nuostatoms, susijusioms su prieiga prie Europolo dokumentų pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001.

  Vis dėlto pranešėjas mano, kad reikalingi tam tikri pakeitimai, susiję su duomenų apsauga ir Europolo demokratine kontrole.

  Reikia gerai apsvarstyti galimybę gauti duomenis iš privačių juridinių asmenų, kadangi tokie duomenys gali būti gaunami nesaugiais, nepatikimais būdais, todėl reikia atskirai svarstyti kiekvieną atvejį ir įtraukti papildomas apsaugos priemones (įskaitant teisminę kontrolę). Tiems atvejams, kai sprendžiama, ar tvarkytini duomenys susiję su Europolo užduotimis ar ne, reikia nustatyti tinkamą laikotarpį, per kurį šiuos duomenis būtų galima įvertinti nekeliant pavojaus asmens teisėms.

  Kai keičiamasi duomenimis su kitomis Bendrijos įstaigomis, reikia užtikrinti (jeigu Europolas iš esmės negali tapti Bendrijos įstaiga), kad Policijos biurui nebūtų taikomos tokios pačios sąlygos kaip trečiajai šaliai priklausančiai organizacijai. Reikia įtraukti nuorodą, kad Reglamento Nr. 45/2001 7 straipsnis taikomas siekiant užtikrinti vienodumą.

  Būtų naudinga sukurti nepriklausomą pareigūną, kuris būtų atsakingas už Europolo duomenų apsaugą, tačiau reikia numatyti papildomų garantijų siekiant išsaugoti jo nepriklausomybę. Už duomenų apsaugą atsakingas pareigūnas teigiamai prisidėtų prie valstybių narių valdžios institucijų pasitikėjimo Europolu didinimo.

  Aptariant Europolo ir Europos Parlamento santykius reikia pabrėžti šiuos aspektus. Pirma, Europolo direktorius turi būti skiriamas ir atleidžiamas iš pareigų pagal vieną ir tą pačią sistemą. Pagal dabartinį pasiūlymą su Parlamentu konsultuojamasi tik direktoriaus atleidimo iš pareigų atveju. Reikėtų panaikinti šį neatitikimą leidžiant Parlamentui dalyvauti skiriant direktorių.

  Dėl sistemos, pagal kurią finansuojamas Europolas, intensyviai diskutuojama Taryboje. Esama dviejų galimybių: arba toliau veikia dabartinė tarpvyriausybinio finansavimo sistema, arba Europolas finansuojamas iš Bendrijos biudžeto. Šiuo metu linkstama tęsti tiesioginį finansavimą iš valstybių narių. Pranešėjas su tuo nesutinka ir atkreipia dėmesį į tai, kad biudžetas yra svarbus kaip pagrindinė kontrolės priemonė, kuria Europos Parlamentas galėtų naudotis siekdamas kontroliuoti Europolą. Įtraukus Parlamentą į Europolo biudžeto sudarymą būtų galima sustiprinti demokratinę Europolo kontrolę.

  Pagaliau, reiktų pabrėžti, kad nėra akivaizdu, jog teisinės sistemos pokytis sustiprins demokratinį teisėtumą, kadangi derybų metu priimto sprendimo neturi ratifikuoti valstybių narių parlamentai. Taigi siekiant, kad Europos Parlamentas galėtų stebėti Europolo veiklą, pageidautina, jog jis galėtų tvirtinti Europolo biudžetą.

  Pranešėjas taip pat siūlo, kad Europolo prioritetai būtų kasmet pateikiami jungtiniame komitete, sudarytame iš Europos Parlamento atitinkamo komiteto narių ir jų kolegų iš nacionalinių parlamentų. Šis pasiūlymas kyla iš poreikio įtraukti Europos Parlamentą į Europolo plėtrą siekiant užtikrinti, kad Europolui tektų kuo daugiau demokratinio teisėtumo.

  BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ (29.5.2007)

  pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, įsteigiančio Europos policijos biurą (EUROPOLĄ)
  (COM(2006)0817 – C6‑0055/2007 – 2006/0310(CNS)

  Nuomonės referentė: Jutta Haug

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Bendrosios aplinkybės

  2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 47 punkte nustatoma, kad abi biudžeto valdymo institucijos turi laiku pasiekti susitarimą dėl naujų agentūrų finansavimo.

  47. Rengdama pasiūlymą dėl naujos agentūros sukūrimo, Komisija įvertins šio veiksmo pasekmes atitinkamai biudžeto išlaidų kategorijai. Remdamosi šia informacija ir nepažeisdamos teisėkūros procedūrų, reglamentuojančių atitinkamos agentūros įkūrimą, abi biudžeto valdymo institucijos įsipareigoja, laikydamosi bendradarbiavimo biudžeto srityje principų, laiku pasiekti susitarimą dėl tokios agentūros finansavimo.

  Šias nuostatas į tarpinstitucinį susitarimą pasiūlė įtraukti Parlamentas, kuris taip tikėjosi išvengti, kad būsimos agentūros būtų finansuojamos perskirstant lėšas arba panaudojant rezervus. Kitaip tariant, naujosios agentūros neturėtų būti savaime įtraukiamos į finansinę programą, bet joms gali reikėti naujų asignavimų.

  Komisijos pasiūlymas

  Europolas iš tiesų nėra nauja agentūra, kadangi jis įsteigtas 1995 m. remiantis valstybių narių konvencija. Taigi jis veikė ne vienus metus ir jo negalima laikyti nauja agentūra. Tačiau šiuo pasiūlymu Komisija siekia Europolą iš tarpvyriausybinės institucijos (įsteigtos pagal Mastrichto sutarties nuostatas) paversti į Europos Sąjungos agentūrą, kuri būtų finansuojama vien iš Bendrijos biudžeto. Dėl to „svarbesnis taps Europos Parlamento vaidmuo kontroliuojant Europolą“.

  Finansinis pasiūlymo poveikis taps juntamas tik 2010 m., kai bus patvirtintos įgyvendinimo priemonės. Bendra 2010–2013 metų laikotarpiui numatoma orientacinė suma – 334 mln. eurų (2010 m. – 82 mln., 2011 m. – 83 mln., 2012 m. – 84 mln. ir 2013 m. – 85 mln. eurų). Visos šios sumos jau numatytos vėliausiai atnaujintame Komisijos finansinio programavimo dokumente, kuris pateiktas 2007 m. sausio mėn.

  Europolas, tapęs Europos Sąjungos agentūra, biudžeto atžvilgiu turi būti laikomas nauja agentūra ir atitinkamai traktuojamas, t. y. turi būti visapusiškai gerbiamos Parlamento prerogatyvos, nurodytos tarpinstitucinio susitarimo 47 punkte.

  Bendro pobūdžio problema dėl teisėkūros procedūros ir 47 punkte numatytos procedūros tarpusavio priklausomybės

  Steigiant Europolą abi biudžeto valdymo institucijos dar nesusitarė dėl šios agentūros finansavimo, kurio ES biudžete anksčiau nebuvo numatyta. Tačiau teisėkūros procedūra, bent Parlamente, jau pradėta. Nors Komisijos pasiūlymas dabar užblokuotas Taryboje dėl intensyvių diskusijų, ar Europolas apskritai turėtų tapti Bendrijos įstaiga, Europos Parlamentas nori veikti nedelsdamas, siekdamas parodyti, kad remia Komisijos ketinimą paversti Europolą ES agentūra. Kadangi Taryba neturi vieningos nuomonės dėl pasiūlymo ir dėl to iki šiol nesiekė aptarti Europolo finansavimo trišalėje diskusijoje, 47 punkte numatytas susitarimas dar nepasiektas.

  Argi dėl to, kad nepavyko laiku susitarti dėl naujos agentūros finansavimo, turi būti sustabdyta visa teisėkūros procedūra, kurią taikant siekiama sukurti šią agentūrą? Šiomis aplinkybėmis nuomonės referentė nusprendė laikytis praktinio požiūrio, t. y. siūlyti priimti sprendimą dėl steigimo su išlygomis, kuriose būtų nurodyta, kad susitarimo dėl finansavimo dar nepasiekta ir kad dėl šio klausimo dar bus deramasi (1, 2, 3, 4 ir 10 pakeitimai).

  Konkrečios problemos dėl Europolo kaip ES agentūros statuso

  Kadangi pasiūlymas dėl sprendimo, pagal kurį steigiamas Europolas, buvo paremtas Europolo konvencija, kuriai būdingi ryškūs tarpvyriausybiškumo bruožai, kai kurios nuostatos, kurias Biudžeto komitetas tradiciškai laiko svarbiomis agentūrų veiklai, nėra pakankamai aiškiai išdėstytos arba apskritai neegzistuoja. Nuomonės referentė išplėtojo arba pasiūlė nuostatas, kurios susijusios su bendromis Parlamento prerogatyvomis (5, 8, 12, 13 ir 16 pakeitimai), Europolo valdymo institucijų pareigomis ir teisėmis (6, 7, 9 ir 11 pakeitimai), agentūros finansinėmis taisyklėmis (14 ir 19 pakeitimai), jos stebėsenos sistema (15 pakeitimas) ir darbuotojų atranka bei darbo sąlygomis (17 ir 18 pakeitimai).

  PAKEITIMAI

  Biudžeto komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  Teisėkūros rezoliucijos projektas

  Pakeitimas 1

  1a dalis (nauja)

  1a. mano, kad pasiūlyme dėl teisės akto nurodyta finansinė orientacinė suma turi būti suderinta su naujojoje Daugiametėje finansinėje programoje (DFP) nustatyta didžiausia leistina 3a išlaidų kategorijos suma ir su 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punkto nuostatomis;

  Pakeitimas 2

  1b dalis (nauja)

  1b. primena, kad Biudžeto komiteto pateikta nuomonė nekliudo taikyti procedūros, nustatytos pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punktą, kuris taikomas Europos policijos biuro steigimui;

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  Komisijos siūlomas tekstas[1]Parlamento pakeitimai

  Pakeitimas 3

  1a ir 1b nurodomosios dalys (naujos)

   

  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento1 (Finansinį reglamentą), o ypač į jo 185 straipsnį,  

   

  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo2, o ypač į jo 47 punktą,

   

  1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

   

  2 OL C 139, 2004 6 14, p. 1.

  Pagrindimas

  Europolas steigiamas kaip Europos Sąjungos agentūra. Tai turi atspindėti sprendime nurodomas teisinis pagrindas.

  Pakeitimas 4

  5 konstatuojamoji dalis

  5) Įsteigus Europolą kaip iš bendrojo Europos Bendrijų biudžeto finansuojamą Europos Sąjungos agentūrą svarbesnis taps Europos Parlamento vaidmuo kontroliuojant Europolą, nes Europos Parlamentas dalyvaus priimant biudžetą.

   

  5) Įsteigus Europolą kaip iš bendrojo Europos Bendrijų biudžeto finansuojamą Europos Sąjungos agentūrą svarbesnis taps Europos Parlamento vaidmuo kontroliuojant Europolą, nes Europos Parlamentas dalyvaus priimant biudžetą, įskaitant personalo planą, ir tvirtinant biudžeto įvykdymą.

  Pagrindimas

  Turėtų būti deramai nurodytas Parlamento vaidmuo priimant agentūros personalo planą ir tvirtinant biudžeto įvykdymą.

  Pakeitimas 5

  1 straipsnio 1 dalis

  1. Šiuo sprendimu įsteigiama Europos Sąjungos agentūra – Europos policijos biuras (toliau – Europolas). Europolo būstinė yra Hagoje, Nyderlanduose.

  1. Šiuo sprendimu įsteigiama Europos Sąjungos agentūra – Europos policijos biuras (toliau – Europolas). Tai institucija, įsteigta pagal Finansinio reglamento 185 straipsnį ir pagal 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 47 punktą. Europolo būstinė yra Hagoje, Nyderlanduose.

  Pagrindimas

  Žr. 3 pakeitimą.

  Pakeitimas 6

  36 straipsnio 8 dalies c punktas

  (c) direktoriaus siūlymu ir gavusi Komisijos pritarimą tvirtina Europolo darbuotojams skirtas įgyvendinimo taisykles;

  (c) direktoriaus siūlymu ir pritarus Komisijai tvirtina Europolo darbuotojams skirtas įgyvendinimo taisykles;

  Pagrindimas

  Europolo darbuotojams skirtoms įgyvendinimo taisyklėms turi pritarti Komisija.

  Pakeitimas 7

  36 straipsnio 9 dalis

  9. Valdyba kiekvienais metais tvirtina:

  9. Valdyba kiekvienais metais pritarus Tarybai tvirtina:

  (a) Komisijai pateikiamą biudžeto sąmatos projektą ir preliminarų biudžeto projektą, įskaitant personalo planą, ir galutinį biudžetą;

  (a) Komisijai pateikiamą biudžeto sąmatos projektą, įskaitant personalo plano projektą;

   

  (aa) pritarus biudžeto valdymo institucijai, agentūros biudžetą, įskaitant personalo planą;

  (b) Europolo būsimos veiklos darbo programą, atsižvelgusi į valstybių narių veiklos reikalavimus bei finansinių ir darbuotojų išteklių Europole galimybes, Komisijai pateikus savo nuomonę;

  (b) Europolo būsimos veiklos darbo programą, kiek įmanoma atsižvelgusi į valstybių narių veiklos reikalavimus bei turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, Komisijai pateikus savo nuomonę;

  (c) Europolo veiklos praėjusiais metais bendrąją ataskaitą.

  (c) Europolo veiklos praėjusiais metais bendrąją ataskaitą, kurioje pasiekti rezultatai visų pirma būtų lyginami su metinėje darbo programoje nurodytais tikslais.

  Šie dokumentai pateikiami Tarybai, kuri juos tvirtina. Taryba juos taip pat perduoda Europos Parlamentui susipažinti.

  Šie dokumentai taip pat perduodami Europos Parlamentui.

  Pagrindimas

  Šiame valdybos pareigų apraše reikėtų patikslinti, kad valdyba gali patvirtinti agentūros biudžetą, įskaitant personalo planą, tik pritarus biudžeto valdymo institucijai. Kai kurie kiti patikslinimai, susiję su darbo programa ir metine ataskaita, taip pat atrodo būtini. Europolas, kaip ir kitos agentūros, tokio pobūdžio dokumentus Parlamentui turėtų pateikti tiesiogiai.

  Pakeitimas 8

  37 straipsnio 1 dalis

  1. Europolui vadovauja direktorius, kurį Taryba išrenka iš valdybos pateikto ne mažiau kaip trijų kandidato sąrašo ir kvalifikuota balsų dauguma skiria ketverių metų vieną kartą atnaujinamai kadencijai.

  1. Europolui vadovauja direktorius, kurį Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, išrenka iš valdybos pateikto ne mažiau kaip trijų kandidato sąrašo ir kvalifikuota balsų dauguma skiria penkerių metų vieną kartą atnaujinamai kadencijai.

  Pagrindimas

  Europolo direktorius turėtų būti skiriamas laikantis tos pačios tvarkos, kaip ir jį atleidžiant, t. y. turėtų būti konsultuojamasi su Parlamentu. Paprastai agentūrų direktoriai skiriami penkerių metų vieną kartą atnaujinamai kadencijai.

  Pakeitimas 9

  37 straipsnio 4 dalies (ga) punktas (naujas)

   

  (ga) vykdo veiksmingas stebėsenos ir vertinimo procedūras, kurias taikant įvertinama, kaip įgyvendinami agentūros tikslai.

  Pagrindimas

  Į direktoriaus atliekamų užduočių sąrašą turi būti įtraukta ir pareiga stebėti ir vertinti Europolo veiklos rezultatus.

  Pakeitimas 10

  41 straipsnio 1 dalis

  1. Europolo pajamas, neatmetant kitų rūšių įplaukų, sudaro Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos skirsnis) nuo 2010 m. sausio 1 d.

  1. Europolo pajamas, neatmetant kitų rūšių įplaukų, sudaro Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos skirsnis) nuo 2010 m. sausio 1 d. 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime nurodyta, kad Europolo finansavimas priklauso nuo biudžeto valdymo institucijų susitarimo.

  Pagrindimas

  2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punkte nurodoma, kad „nepažeisdamos teisėkūros procedūrų, reglamentuojančių atitinkamos agentūros įkūrimą, abi biudžeto valdymo institucijos įsipareigoja [...] laiku pasiekti susitarimą dėl tokios agentūros finansavimo“. Todėl būtina nurodyti, kad, neatsižvelgiant į dabartinį teisėkūros procedūrų etapą, turės būti pasiektas susitarimas ir dėl Europolo finansavimo.

  Pakeitimas 11

  41 straipsnio 3 dalis

  3. Direktorius parengia kitų finansinių metų Europolo pajamų ir išlaidų sąmatos projektą ir pateikia ją valdybai kartu su preliminariu personalo planu. Personalo planą sudaro nuolatinės arba laikinos pareigybės, yra nurodomi į Europolą komandiruoti nacionaliniai ekspertai ir aptariamais finansiniais metais Europole dirbsiančių darbuotojų skaičius, laipsnis ir kategorija.

  3. Direktorius parengia kitų finansinių metų Europolo pajamų ir išlaidų sąmatos projektą ir pateikia ją valdybai kartu su personalo plano projektu. Personalo plano projektą sudaro nuolatinės arba laikinos pareigybės, yra nurodomi į Europolą komandiruoti nacionaliniai ekspertai ir aptariamais finansiniais metais Europole dirbsiančių darbuotojų skaičius, laipsnis ir kategorija.

  Pagrindimas

  Turi būti aiškiai nurodyta, kad galutinis personalo planas gali būti patvirtintas tik pritarus biudžeto valdymo institucijai.

  Pakeitimas 12

  42 straipsnio 8a dalis (nauja)

   

  8a. Europos Parlamentui pareikalavus, direktorius pateikia jam visą informaciją, reikalingą tam, kad sklandžiai vyktų sprendimo dėl atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo priėmimo procedūra, kaip nustatyta Finansinio reglamento 146 straipsnio 3 dalyje.

  Pagrindimas

  Derėtų kiek griežčiau įpareigoti agentūros direktorių bendradarbiauti tvirtinant biudžeto įvykdymą, nes tokia nuostata paprastai įtraukiama į kitų agentūrų steigimo aktus.

  Pakeitimas 13

  42 straipsnio 9 dalis

  9. Europos Parlamentas, Tarybai rekomendavus, iki n + 2 metų balandžio 30 d. patvirtina, kad Europolo direktorius įvykdė n metų biudžetą.

  9. Europos Parlamentas, atsižvelgęs į Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimtą rekomendaciją, iki n + 2 metų balandžio 30 d. patvirtina, kad Europolo direktorius įvykdė n metų biudžetą.

  Pagrindimas

  Tarybos rekomendacija nėra būtina tam, kad Parlamentas galėtų įgyvendinti savo biudžeto įvykdymo patvirtinimo teises.

  Pakeitimas 14

  43 straipsnis

  Pasikonsultavusi su Komisija, valdyba priima Europolui taikomas finansines taisykles. Jos negali nukrypti nuo 2002 m. gruodžio 23 d. Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, išskyrus atvejus, kai tai būtina Europolo veikimui. Tvirtinant kiekvieną taisyklę, nukrypstančią nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, prieš tai reikia gauti Komisijos sutikimą. Biudžeto valdymo institucijai pranešama apie šiuos nukrypimus.

   

  Pasikonsultavusi su Komisija, valdyba priima Europolui taikomas finansines taisykles. Jos negali nukrypti nuo 2002 m. gruodžio 23 d. Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, išskyrus atvejus, kai tai konkrečiai reikalinga Europolo veikimui. Tvirtinant kiekvieną taisyklę, nukrypstančią nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, prieš tai reikia gauti Komisijos sutikimą. Biudžeto valdymo institucijai pranešama apie šiuos nukrypimus.

  Pagrindimas

  Turi būti kuo mažiau nuostatų, pagal kurias leidžiama nukrypti nuo Reglamento Nr. 2343/2002. Agentūra turi pateikti neabejotinus įrodymus, kad tik tokia išimtimi galima užtikrinti deramą agentūros veiklą pagal ją steigiančio sprendimo nuostatas.

  Pakeitimas 15

  44 straipsnio 1 dalis

  Direktorius sukuria stebėsenos sistemą Europole einamų pareigų veiksmingumo ir našumo rodikliams rinkti.

  Direktorius sukuria stebėsenos sistemą Europole atliekamos veiklos veiksmingumo ir našumo rodikliams rinkti. Direktorius kasmet pateikia valdybai šios stebėsenos rezultatų ataskaitą.

  Pagrindimas

  Siekiant, kad valdyba galėtų skubiai reaguoti į kilusius sunkumus, ją reikėtų nuolat informuoti apie stebėsenos rezultatus.

  Pakeitimas 16

  47 straipsnis

  Valdybos pirmininkas ir direktorius gali atvykti į Europos Parlamentą, kad aptartų bendro pobūdžio su Europolu susijusius klausimus.

  Europos Parlamentui pareikalavus, direktorius atvyksta į Europos Parlamentą, kad aptartų bet kokius su Europolu susijusius klausimus.

  Pagrindimas

  Europolo direktorius, kaip ir kitų agentūrų vadovai, turėtų privalėti atvykti į Parlamentą, jei šis nori aptarti su Europolu susijusius klausimus.

  Pakeitimas 17

  56 straipsnio 1 dalis

  1. Nukrypstant nuo 38 straipsnio, visos darbo sutartys, kurias iki šio sprendimo įsigaliojimo sudarė Europolo konvencija įsteigtas Europolas, bus įvykdytos.

  1. Nukrypstant nuo 38 straipsnio, visos darbo sutartys, kurias iki šio sprendimo įsigaliojimo sudarė pagal Europolo konvenciją įsteigtas Europolas, bus įvykdytos. Į papildomas su darbuotojais susijusias išlaidas, kurių gali susidaryti dėl šios nuo 38 straipsnio nukrypstančios nuostatos, bus atsižvelgta susitarime dėl Europolo finansavimo, kuris bus pasiektas pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 47 punktą.

   

  Pagrindimas

  Remdamasi preliminaria finansine orientacine suma, kuri taip pat panaudota Komisijos finansinio programavimo dokumente, biudžeto valdymo institucija priims sprendimą dėl agentūros finansavimo pagal TIS 47 punktą. Jei dėl nuostatos, pagal kurią bus vykdomos Europolo sudarytos darbo sutartys, bus nukrypta nuo finansinės orientacinės sumos, kuri dabar nurodyta Komisijos pasiūlyme, į tai turės būti atsižvelgta biudžeto valdymo institucijų derybose dėl agentūros finansavimo.

  Pakeitimas 18

  56 straipsnio 2 dalis

  2. Visiems pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sutartis dirbantiems darbuotojams suteikiama galimybė sudaryti sutartis pagal Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 nustatytų kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a dalį; jiems suteikiami įvairūs personalo plane nurodyti laipsniai. Šiuo tikslu leidimą sudaryti sutartis turinti institucija per dvejus metus nuo tos dienos, kai bus pradėtas taikyti šis sprendimas, parengs vidaus atrankos sistemą, skirtą Europolo darbuotojams, dirbusiems Europole iki minėtos dienos; ši sistema leis patikrinti priimamų į darbą asmenų kompetenciją, našumą ir sąžiningumą. Su sėkmingai atranką perėjusiais kandidatais pagal Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 nustatytų kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a dalį bus sudaryta sutartis.

  2. Visiems pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sutartis dirbantiems darbuotojams suteikiama galimybė sudaryti sutartis pagal Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 nustatytų kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a dalį; jiems suteikiami įvairūs personalo plane nurodyti laipsniai. Šiuo tikslu, pasitarusi su Europos personalo atrankos tarnyba, leidimą sudaryti sutartis turinti institucija per dvejus metus nuo tos dienos, kai bus pradėtas taikyti šis sprendimas, parengs vidaus atrankos sistemą, skirtą Europolo darbuotojams, dirbusiems Europole iki minėtos dienos; ši sistema leis patikrinti priimamų į darbą asmenų kompetenciją, našumą ir sąžiningumą. Šios atrankos procesą stebi Komisija. Atrankos rezultatai skelbiami viešai. Su sėkmingai atranką perėjusiais kandidatais pagal Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 nustatytų kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a dalį bus sudaryta sutartis. Biudžeto valdymo institucijai kartu su preliminariu Europos Sąjungos biudžeto projektu perduodamame personalo plano projekte aiškiai nurodoma, kuriuos etatus užima darbuotojai, įdarbinti pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, ir kuriuos etatus užima darbuotojai, įdarbinti pagal Europolo tarnybos nuostatus.

  Pagrindimas

  Vidaus atrankos procese turi dalyvauti Europos personalo atrankos tarnyba, kuri dėl turimos ES darbuotojų įdarbinimo patirties turėtų užtikrinti personalo atrankos profesionalumą. Kadangi darbuotojų, kurie nuspręs ir toliau dirbti pagal Europolo tarnybos nuostatus, skaičius gali turėti poveikį bendroms su darbuotojais susijusioms agentūros išlaidoms, biudžeto valdymo institucija turėtų būti nuolat informuojama apie dviejų Europolo darbuotojų grupių (dirbančių pagal Europos bendrijos taisykles ir dirbančių pagal ankstesnes Europolo sąlygas) santykį.

  Pakeitimas 19

  57 straipsnio 3 dalies 2a pastraipa (nauja)

   

  Šiame sprendime nustatyta Bendrijos subsidija Europolui jokiu būdu negali būti naudojama padengti išlaidoms, kurios susijusios su Europolo iki šio sprendimo įsigaliojimo pagal Europolo konvenciją prisiimtais įsipareigojimais .

  Pagrindimas

  Visus pagal ankstesnį teisinį režimą (Europolo konvenciją) Europolo prisiimtus finansinius įsipareigojimus padengia valstybės narės.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos policijos biuro (EUROPOL) steigimas

  Nuorodos

  KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS)

  Atsakingas komitetas

  LIBE

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  BUDG

  15.2.2007

   

   

   

  Nuomonės referentas

         Paskyrimo data

  Jutta Haug

  20.9.2004

   

   

  Priėmimo data

  21.5.2007

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Hans-Peter Martin

  • [1]  OL C , , p..

  KONSTITUCINIŲ REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ (3.5.2007)

  pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, įsteigiančio Europos policijos biurą (EUROPOLĄ)
  (COM(2006)0817 – C6‑0055/2007 – 2006/0310(CNS)

  Nuomonės referentas: György Schöpflin

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Pranešėjas džiaugiasi pasiūlymu, ypač nuostatomis dėl Europolo demokratinės priežiūros vystymo, ir teikia kelis pakeitimus, kuriais siekiama ją sustiprinti.

  PAKEITIMAI

  Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  Komisijos siūlomas tekstas[1]Parlamento pakeitimai

  Pakeitimas 1

  4a konstatuojamoji dalis (nauja)

  (4a) Parlamentas 1999 m. balandžio 13 d. rekomendacijoje Tarybai dėl Europolo: parlamentinės priežiūros stiprinimas ir galių išplėtimas1 ragina įtraukti Europolą į institucinę Europos Sąjungos sąrangą ir vykdyti demokratinę jo priežiūrą.

   

  ________________

   

  1 OL C 219, 1999 7 30, p. 101.

  Pakeitimas 2

  4b konstatuojamoji dalis (nauja)

  (4b) 2002 m. gegužės 30 d. rekomendacijoje Tarybai dėl būsimos Europolo plėtros ir visiško jo įsiliejimo į institucinę Europos Sąjungos sistemą1 ir 2003 m. balandžio 10 d. rekomendacijoje Tarybai dėl būsimos Europolo plėtros2 Parlamentas siūlo suteikti Europolui bendrijos organo statusą.

   

  ________________

   

  1 OL C 187 E, 2003 8 7, p. 144.

   

  2 OL C 64 E, 2004 3 12, p. 588.

  Pakeitimas 3

  5 konstatuojamoji dalis

  5) Įsteigus Europolą kaip iš bendrojo Europos Bendrijų biudžeto finansuojamą Europos Sąjungos agentūrą svarbesnis taps Europos Parlamento vaidmuo kontroliuojant Europolą, nes Europos Parlamentas dalyvaus priimant biudžetą.

  5) Įsteigus Europolą kaip iš bendrojo Europos Bendrijų biudžeto finansuojamą Europos Sąjungos agentūrą svarbesnis taps Europos Parlamento vaidmuo kontroliuojant Europolą ir vykdant demokratinę jo priežiūrą, nes Europos Parlamentas dalyvaus priimant biudžetą.

  Pakeitimas 4

  6a konstatuojamoji dalis (nauja)

  (6a) Įsteigus Europolą ragina priimti tarpinstitucinį susitarimą, kuriame būtų apibrėžti pagrindiniai Europos reguliavimo tarnyboms taikomi reikalavimai, kad esamų ir būsimų agentūrų struktūra būtų aiški, skaidri ir teisiškai konkreti.

   

  Pakeitimas 5

  8a konstatuojamoji dalis (nauja)

   

  (8a) Išplėtus Europolo veiklos galias vis dar reikia priemonių jo demokratinei atsakomybei gerinti.

  Pakeitimas 6

  11 konstatuojamoji dalis

  (11) Šis sprendimas atitinka Tarybos pamatinį sprendimą 2007/XX/TVR dėl asmens duomenų apsaugos juos tvarkant policijos ir teisėsaugos institucijoms bendradarbiaujant baudžiamosiose;

  (11) Šis sprendimas atitinka Tarybos pamatinį sprendimą Nr. 2007/XX/TVR dėl asmens duomenų apsaugos juos tvarkant policijos ir teisėsaugos institucijoms bendradarbiaujant baudžiamosiose bylose, ir jį, skubiai priėmus, bus įmanoma įgyvendinti;

  Pagrindimas

  Šis sprendimas neturi būti įgyvendinamas, ypač atsižvelgiant į Europolo vykdomą duomenų apdorojimą, kol asmens duomenų apsauga nebus įtraukta į trečiąjį ramstį.

  Pakeitimas 7

  5 straipsnio 1 dalies a punktas

  a) rinkti, kaupti, tvarkyti, analizuoti ir keistis informacija bei žvalgybos duomenimis, kuriuos perduoda valstybių narių valdžios institucijos, trečiosios šalys arba kiti vieši ar privatūs juridiniai asmenys;

  a) rinkti, kaupti, tvarkyti, analizuoti ir keistis informacija bei žvalgybos duomenimis, kuriuos perduoda valstybių narių valdžios institucijos, trečiosios šalys arba kiti vieši ar privatūs juridiniai asmenys; kai tokia informacija gaunama iš privačių asmenų, prieš pateikiant Europolui ji renkama ir tvarkoma vadovaujantis pilietines teises reglamentuojančiais ES teisės aktais ir tarptautinėmis konvencijomis ir remiantis valstybių narių Direktyvos 95/46/EB įgyvendinimo teisės aktais, o Europolui suteikiama teisė susipažinti su ja tik kiekvienu atveju atskirai nurodant tikslą, ir tais atvejais vykdoma valstybių narių teisminė priežiūra.

  Pakeitimas 8

  10 straipsnio 2 dalis

  2. Europolas taip pat gali tvarkyti duomenis, kad nustatytų, ar šie duomenys yra svarbūs jo užduotims ir gali būti įtraukti į vieną iš jo informacinių sistemų.

  2. Europolas taip pat gali tvarkyti svarbius reikiamus duomenis, kurie neatskleidžia daugiau informacijos nei reikalaujama siekiant konkretaus tikslo, kad nustatytų, ar šie duomenys yra svarbūs jo užduotims, stengiantis užkirsti kelią tam tikrai baudžiamajai veiklai, ir gali būti įtraukti į vieną iš jo informacinių sistemų

  Pagrindimas

  Ši informacija apie Europolo galias yra pernelyg plati ir neapibrėžta, taigi prieštarauja proporcingumo principui, todėl esama akivaizdžios rizikos, kad duomenys gali būti apdorojami neaiškiais tikslais.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos policijos biuro (EUROPOL) steigimas

  Nuorodos

  COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)

  Atsakingas komitetas

  LIBE

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AFCO

  1.2.2007

   

   

   

  Nuomonės referentas

         Paskyrimo data

  György Schöpflin

  1.3.2007

   

   

  Svarstymas komitete

  10.4.2007

  10.4.2007

  2.5.2007

   

  Priėmimo data

  2.5.2007

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  18

  1

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Brian Crowley, Philip Dimitrov Dimitrov, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Klaus Hänsch, Roger Helmer, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Alexander Stubb

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos policijos biuro (EUROPOL) steigimas

  Nuorodos

  KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)

  Konsultacijos su EP data

  24.1.2007

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  1.2.2007

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  BUDG

  15.2.2007

  AFCO

  1.2.2007

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra

  25.1.2007

   

   

  Svarstymas komitete

  25.1.2007

  27.2.2007

  20.3.2007

  12.11.2007

  Priėmimo data

  12.11.2007

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  29

  9

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Adamos Adamou, Simon Busuttil, Marco Cappato, Maria da Assunção Esteves, Ignasi Guardans Cambó, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Carlos José Iturgaiz Angulo, Metin Kazak, Eva-Britt Svensson

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

  Carmen Fraga Estévez, Fernando Fernández Martín