SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o Európskom policajnom úrade (EUROPOL)

15.11.2007 - (KOM(2006)0817 – C6‑0055/2007 – 2006/0310(CNS)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Postup : 2006/0310(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0447/2007

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o Európskom policajnom úrade (EUROPOL)

(KOM(2006)0817 – C6‑0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2006)0817),

–   so zreteľom na články 30 ods. 1 písm. b), 30 ods. 2 a 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0055/2007),

–   so zreteľom na Protokol začleňujúci schengenský acquis do rámca Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom,

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre ústavné veci (A6-0447/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  domnieva sa, že finančná referenčná suma uvedená v legislatívnom návrhu musí byť zlučiteľná so stropom okruhu 3a nového viacročného finančného rámca a s ustanoveniami bodu 47 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006[1] medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (MID);

3.  pripomína, že stanovisko, ktoré zaslal Výbor pre rozpočet, nezabraňuje výsledkom postupu stanoveného v bode 47 MID, ktorý sa vzťahuje na zriadenie Európskeho policajného úradu;

4.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

5.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

6.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

7.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu Európskeho parlamentu v rámci návrhu Lisabonskej zmluvy, ak sa do júna 2008 neprijme rozhodnutie Rady o zriadení Europolu;

8.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Citácia 1a (nová)

 

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev1 (nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä na jeho článok 185,

1 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).

 

Odôvodnenie

Europol sa zriaďuje ako agentúra Európskej únie. Toto je potrebné zohľadniť v právnych východiskách, na ktoré nariadenie odkazuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Citácia 1b (nová)

 

so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 20061 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení 2, najmä na jej bod 47,

1 Ú. v. EÚ L 139, 14.6.2006, s. 1.

Odôvodnenie

Europol sa zriaďuje ako agentúra Európskej únie. Toto je potrebné zohľadniť v právnych východiskách, na ktoré nariadenie odkazuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 4a (nové)

 

4a) Rada doposiaľ neprijala rámcové rozhodnutie o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach. Nadobudnutie účinnosti rámcového rozhodnutia je nevyhnutným predpokladom toho, aby mohol Europol dodržiavať svoj mandát v právnom rámci, ktorý v plnom rozsahu zaručuje ochranu údajov o európskych občanoch. Je preto nutné, aby Rada čo najskôr prijala rámcové rozhodnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 4b (nové)

 

4b) Parlament vo svojom „odporúčaní Rade týkajúcom sa Europolu: posilnenie parlamentnej kontroly a rozšírenie právomocí“1 z 13. apríla 1999 žiadal o začlenenie Europolu do inštitucionálneho rámca Európskej únie a jeho demokratickú kontrolu zo strany Parlamentu.

_____________

Ú. v. ES C 219, 30.7.1999, s. 101.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 4c (nové)

 

4c) Parlament vo svojom „odporúčaní Rade týkajúcom sa budúceho rozvoja Europolu a jeho plnoprávneho začlenenia do inštitucionálneho systému Európskej únie“1 z 30. mája 2002 a vo svojom „odporúčaní Rade o budúcom rozvoji Europolu“2 z 10. apríla 2003 žiadal o to, aby sa Europol dostal na úroveň Spoločenstva.

_______________

1Ú. v. EÚ C 187 E, 7.8.2003, s. 144.

2Ú. v. EÚ C 64 E, 12.3.2004, s. 588.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 5

(5) Zriadenie Europolu ako agentúry Európskej únie financovanej z všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev posilní úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o dozor nad Europolom, prostredníctvom jeho účasti v procese prijímania rozpočtu.

(5) Zriadenie Europolu ako agentúry Európskej únie financovanej z všeobecného rozpočtu Európskej únie posilní úlohu a demokratickú kontrolu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o dozor nad Europolom, prostredníctvom jeho účasti v procese prijímania rozpočtu vrátane plánu stavu zamestnancov a v postupe udelenia absolutória.

Odôvodnenie

Úloha Parlamentu pri schvaľovaní plánu stavu zamestnancov agentúry a udeľovaní absolutória by mala byť primerane vyjadrená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 6a (nové)

 

6a) Zriadenie Europolu si vyžaduje medziinštitucionálnu dohodu, ktorá stanoví základné podmienky riadenia európskych regulačných agentúr, aby sa umožnilo vytvoriť takú štruktúru existujúcich a budúcich agentúr, ktorá podporí prehľadnosť, transparentnosť a právnu istotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 8a (nové)

 

8a) Po rozšírení právomocí týkajúcich sa činnosti Europolu sú ešte potrebné určité zlepšenia vzhľadom na jeho demokratickú zodpovednosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 13

(13) Je potrebné zriadiť funkciu úradníka pre ochranu údajov, ktorý by bol zodpovedný za zabezpečenie, nezávislým spôsobom, zákonnosti spracovávania údajov a za súlad s ustanoveniami uvedenými v tomto rozhodnutí týkajúcimi sa spracovávania osobných údajov vrátane spracovania osobných údajov zamestnancov Europolu, ktoré sú chránené podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 45/2001.

(13) Je potrebné zriadiť funkciu úradníka pre ochranu údajov, ktorý by bol zodpovedný za zabezpečenie, nezávislým spôsobom, zákonnosti spracovávania údajov a za súlad s ustanoveniami uvedenými v tomto rozhodnutí týkajúcimi sa spracovávania osobných údajov vrátane spracovania osobných údajov zamestnancov Europolu, ktoré sú chránené podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 45/2001. Pri výkone jeho úloh by úradník pre ochranu údajov mal spolupracovať s úradníkmi pre ochranu údajov vymenovanými v súlade s právom Spoločenstva.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť spoluprácu s európskymi orgánmi, ako sa zdôrazňuje v odôvodnení 16 predkladaného návrhu, a s cieľom zaručiť zodpovedajúcu úroveň ochrany údajov v súlade s nariadením č. 45/2001, by bolo užitočné pre úradníka pre ochranu údajov Europolu zapojiť sa do existujúcej Siete úradníkov pre ochranu údajov, aby sa zabezpečilo uplatňovanie rovnakého prístupu k problematike ochrany údajov s prístupom, ktorý uplatňujú orgány Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 14

(14) Okrem zjednodušenia ustanovení týkajúcich sa existujúcich systémov spracovania údajov by mali byť rozšírené možnosti Europolu týkajúce sa vytvárania a správy iných nástrojov na spracovanie údajov určených na využitie pri plnení jeho úloh. Takéto nástroje na spracovanie údajov by mali byť zavedené a spravované v súlade s všeobecnými zásadami ochrany údajov, ale takisto v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré stanoví Rada.

(14) Okrem zjednodušenia ustanovení týkajúcich sa existujúcich systémov spracovania údajov by mali byť poskytnuté možnosti Europolu týkajúce sa vytvárania a správy nástrojov na spracovanie údajov určených na využitie pri plnení jeho úloh. Takéto nástroje na spracovanie údajov by mali byť po konzultácii s Európskym parlamentom zavedené a spravované v súlade so všeobecnými zásadami ochrany údajov zakotvenými v práve ES a v Dohovore Rady Európy č. 108 z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatickom spracovaní osobných údajov a v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré stanoví Rada.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Odôvodnenie 19

(19) Spolupráca Europolu s tretími krajinami a orgánmi týchto krajín by mala byť v odôvodnená, aby sa zabezpečila konzistentnosť s všeobecnou politikou Únie realizovanou v tomto smere, a mali by byť vypracované nové ustanovenia o spôsobe realizácie takejto spolupráce v budúcnosti.

(19) Spolupráca Europolu s tretími krajinami a orgánmi týchto krajín by mala byť odôvodnená, aby sa zabezpečila konzistentnosť so všeobecnou politikou Únie realizovanou v tomto smere a zaručila sa primeraná úroveň ochrany osobných údajov zo strany tretích krajín a orgánov, a to prostredníctvom nových ustanovení o spôsobe realizácie takejto spolupráce v budúcnosti, ktoré prijme Rada po konzultácii s Európskym parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Prvý článok odsek 1

1. Týmto rozhodnutím sa zriaďuje Európsky policajný úrad, ďalej uvádzaný ako Europol, ako agentúra Únie. Europol má sídlo v Haagu, v Holandsku.

1. Týmto rozhodnutím sa zriaďuje Európsky policajný úrad, ďalej uvádzaný ako Europol, ako agentúra Únie. Táto agentúra sa zriaďuje v zmysle článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách a bodu 47 MID. Europol má sídlo v Haagu, v Holandsku.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 5 odsek 1 písmeno a)

a) zhromažďovanie, uchovávanie, spracovávanie, analýza a výmena informácií a správ zasielaných orgánmi členských štátov alebo tretích krajín alebo iných verejnoprávnych alebo súkromnoprávnych subjektov;

a) zhromažďovanie, uchovávanie, spracovávanie, analýza a výmena informácií a správ zasielaných orgánmi členských štátov alebo tretích krajín alebo iných verejnoprávnych alebo súkromnoprávnych subjektov; ak informácie pochádzajú od súkromnoprávnych subjektov, budú zákonne zozbierané a spracované pred tým, ako budú odoslané Europolu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi implementujúcimi smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1 a prístup Europolu by mal byť umožnený iba na základe pravidla od prípadu k prípadu, pre špecifické účely a pod súdnou kontrolou v členskom štáte; doplňujúce opatrenia stanoví Europol po konzultácii s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a spoločným dozorným orgánom.

 

____________________

1 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 6 odsek 2

2. V prípadoch, keď je spoločný vyšetrovací tím vytvorený za účelom vyšetrovania prípadov falšovania eura, môže byť úradník Europolu poverený vedením vyšetrovania a byť podriadený priamo vedúcemu tímu. Ak sa medzi takto povereným úradníkom Europolu a vedúcim tímu vyskytnú názorové rozdiely, rozhodujúci je názor vedúceho tímu.

2. V prípadoch, keď je spoločný vyšetrovací tím vytvorený za účelom vyšetrovania prípadov falšovania eura, alebo kvôli úlohám, ktoré sú uvedené v článku 5 odsek 2, môže byť úradník Europolu poverený vedením vyšetrovania a byť podriadený priamo vedúcemu tímu. Ak sa medzi takto povereným úradníkom Europolu a vedúcim tímu vyskytnú názorové rozdiely, rozhodujúci je názor vedúceho tímu.

Odôvodnenie

Keďže podľa článku 5 ods. 2 zohráva Europol osobitnú úlohu v koordinácii „vyšetrovania v prípadoch trestnej činnosti vykonávanej s použitím internetu, najmä pokiaľ ide o zločiny súvisiace s terorizmom, distribúciou detskej pornografie a iným nelegálnym materiálom, ako aj monitorovanie internetu za účelom podpory pri identifikácii takejto trestnej činnosti a osôb, ktoré sa jej dopúšťajú“, musí mať Europol tiež možnosť, aby v rámci svojich funkcií riadil spoločný vyšetrovací tím za tých istých podmienok ako v prípadoch falšovania eura.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 8 odsek 2

2. Národná ústredňa je jediným styčným orgánom medzi Europolom a príslušnými orgánmi jednotlivých štátov. Členské štáty však môžu povoliť priame kontakty medzi určenými príslušnými orgánmi a Europolom za predpokladu splnenia podmienok stanovených dotknutým členským štátom, ktoré môžu zahŕňať požiadavku kontaktovať najprv národnú ústredňu.

2. Národná ústredňa je jediným styčným orgánom medzi Europolom a príslušnými orgánmi jednotlivých štátov. Členské štáty však môžu povoliť priame kontakty medzi určenými príslušnými orgánmi a Europolom za predpokladu splnenia podmienok stanovených dotknutým členským štátom, ktoré môžu zahŕňať požiadavku kontaktovať najprv národnú ústredňu.

 

Národná ústredňa zároveň od Europolu obdrží všetky informácie, ktoré sú vymieňané počas priamych kontaktov medzi Europolom a určenými príslušnými orgánmi. Vzťahy medzi národnou ústredňou a príslušnými orgánmi sa riadia vnútroštátnym právom a predovšetkým zodpovedajúcimi vnútroštátnymi ústavnými požiadavkami.

Odôvodnenie

Malo by to byť zrejmé, avšak je na mieste podporiť myšlienku, že na výmenu informácií medzi národnými ústredňami a určenými príslušnými orgánmi členských štátov sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 9 odsek 2 pododsek 2

Dvojstranné výmeny informácií uvedené v bode d) prvého pododseku môžu takisto zahŕňať aj informácie o trestných činoch, ktoré nepatria do kompetencie Europolu, pokiaľ to vnútroštátne právne predpisy dovoľujú.

Dvojstranné výmeny informácií uvedené v prvom pododseku písmeno d) môžu takisto zahŕňať aj informácie o trestných činoch, ktoré nepatria do kompetencie Europolu, pokiaľ to vnútroštátne právne predpisy dovoľujú. V tomto prípade Europol nebude zodpovedný za obsah žiadnej vymieňanej informácie.

Odôvodnenie

Europol nemôže niesť zodpovednosť za výmenu informácií, ktoré sa týkajú stíhania trestných činov mimo jeho pôsobnosti, pokiaľ vystupuje skôr ako sprostredkovateľ, než hlavný subjekt pri stíhaní týchto trestných činov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 10 odsek 2

2. Europol smie spracovávať údaje za účelom určenia, či takéto údaje sú relevantné pre jeho úlohy a môžu byť zahrnuté do jedného z jeho informačných systémov.

2. Europol smie spracovávať údaje za účelom určenia, či takéto údaje sú relevantné pre jeho úlohy a môžu byť zahrnuté do jedného z jeho informačných systémov. V takom prípade sa údaje spracovávajú výlučne s cieľom stanoviť ich relevantnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 10 odsek 3

3. Ak Europol prejaví záujem o vytvorenie systému na spracovanie osobných údajov iného než je Informačný systém Europolu uvedený v článku 11 alebo než sú analytické pracovné súbory uvedené v článku 14, Rada kvalifikovanou väčšinou a po konzultácii s Európskym parlamentom určí podmienky, za akých Europol môže takýto systém vytvoriť. Takéto podmienky sa vo všeobecnosti týkajú prístupu k údajom a ich využívania, ako aj časových obmedzení ich uchovávania a vymazávania týchto údajov pri zohľadnení zásad uvedených v článku 26.

3. Ak Europol prejaví záujem o vytvorenie systému na spracovanie osobných údajov iného než je Informačný systém Europolu uvedený v článku 11 alebo než sú analytické pracovné súbory uvedené v článku 14, Rada kvalifikovanou väčšinou a po konzultácii s Európskym parlamentom určí podmienky, za akých Europol môže takýto systém vytvoriť. Takéto podmienky sa vo všeobecnosti týkajú prístupu k údajom a ich využívania, ako aj časových obmedzení ich uchovávania a vymazávania týchto údajov pri zohľadnení zásad uvedených v článku 26. Predtým, ako Rada prijme takéto rozhodnutie, uskutoční sa konzultácia so spoločným dozorným orgánom Europolu a Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Odôvodnenie

Spracovanie osobných údajov mimo Informačného systému Europolu alebo pracovných súborov na účely analýzy musí zaručovať ochranu legitímnych záujmov dotknutých osôb. Z tohto dôvodu treba stanoviť konzultáciu so spoločným dozorným orgánom a Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (pozri stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k dokumentu KOM(2006)817 konečná verzia body 18 a 55).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 10 odsek 5

5. Europol vynaloží všetko úsilie potrebné na zabezpečenie, aby s využitím najlepších postupov a s využitím otvorených noriem jeho systémy na spracovanie údajov boli interoperabilné so systémami na spracovávanie údajov používanými v členských štátoch a najmä v orgánoch Spoločenstva a Európskej únie, s ktorými Europol môže nadväzovať kontakt v súlade s článkom 22.

5. Europol vynaloží všetko úsilie potrebné na zabezpečenie, aby s využitím najlepších postupov a s využitím otvorených noriem jeho systémy na spracovanie údajov boli interoperabilné so systémami na spracovávanie údajov používanými v členských štátoch a najmä v orgánoch Spoločenstva a Európskej únie, s ktorými Europol môže nadväzovať kontakt v súlade s článkom 22. Prepojenie sa povoľuje v nadväznosti na príslušné rozhodnutie Rady, ktoré sa prijme po konzultácii s úradníkom Europolu zodpovedným za ochranu údajov a spoločným dozorným orgánom a ktorým sa stanovia pravidlá a podmienky, najmä pokiaľ ide o potrebu uplatňovať prepojenie a ciele, na ktoré sa ochrana údajov využíva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 11 odsek 1

1. Europol spravuje Informačný systém Europolu. Informačný systém Europolu je priamo prístupný pre konzultácie zo strany národných ústrední, styčných dôstojníkov, riaditeľa, zástupcov riaditeľa a riadne splnomocnených úradníkov Europolu.

1. Europol spravuje Informačný systém Europolu. Informačný systém Europolu je priamo prístupný pre konzultácie zo strany národných ústrední, styčných dôstojníkov, riaditeľa, zástupcov riaditeľa a riadne splnomocnených úradníkov Europolu. Priamy prístup národných ústrední do informačného systému v súlade s článkom 12 odsek 1 písmeno b) bude obmedzený výhradne na údaje, týkajúce sa osôb, uvedené v článku 12 odsek 2. Ak je to potrebné pre zvláštne vyšetrovanie, budú národným ústredniam prostredníctvom styčného dôstojníka prístupné kompletné údaje.

Odôvodnenie

S údajmi o osobách, u ktorých sú na základe vnútroštátneho práva vážne dôvody nazdávať sa, že spáchajú trestné činy, ktoré spadajú do pôsobnosti Europolu, sa nesmie zaobchádzať ako s údajmi o odsúdených osobách. Pre túto kategóriu ľudí by mali byť zavedené špecifické záruky tak, ako je to stanovené v článku 7 ods. 1 Dohovoru o Europole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 12 odsek 1 písmeno b)

b) osoby, u ktorých podľa vnútroštátnych právnych predpisov existujú vážne dôvody domnievať sa, že majú v úmysle spáchať trestný čin, ktorý patrí do pôsobnosti Europolu.

b) osoby, ktoré podľa vnútroštátnych právnych predpisov vykazujú skutočné známky a u ktorých existujú vážne dôvody domnievať sa, že majú v úmysle spáchať trestný čin, ktorý patrí do pôsobnosti Europolu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 12 odsek 4a (nový)

 

4a. Osobitné kategórie údajov týkajúcich sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského alebo filozofického presvedčenia, členstva v určitej strane alebo odboroch, sexuálnej orientácie alebo zdravotného stavu sa spracujú len vtedy, ak je to absolútne nevyhnutné a primerané vzhľadom na konkrétny prípad a je to v súlade s osobitnými ochrannými opatreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 19 odsek 1

1. Osobné údaje získané z ktoréhokoľvek súboru Europolu na spracovávanie údajov sa poskytujú iba príslušným orgánom členským štátom a iba tieto orgány ich môžu používať pri prevencii a boji proti trestnej činnosti, ktorá patrí do pôsobnosti Europolu a v boji proti inej závažnej trestnej činnosti. Europol využíva údaje iba na výkon svojich úloh.

1. Osobné údaje získané z ktoréhokoľvek súboru Europolu na spracovávanie údajov sa poskytujú iba príslušným orgánom členských štátov a iba tieto orgány ich môžu používať pri prevencii a boji proti trestnej činnosti, ktorá patrí do pôsobnosti Europolu a v boji proti inej závažnej trestnej činnosti, a to výlučne na účely, na ktoré boli zozbierané, a na zlučiteľné účely. Europol využíva údaje iba na výkon svojich úloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 20 odsek 1

1. Údaje v dátových súboroch uchováva Europol iba tak dlho, ako je potrebné na plnenie jeho úloh. Nevyhnutnosť ich ďalšieho uchovania je potrebné posúdiť najneskôr tri roky po ich vložení. Preskúmanie údajov uložených v informačnom systéme a ich vymazanie vykoná ústredňa, ktorá údaje do systému vložila. Preskúmanie údajov uložených v iných dátových súboroch Europolu a ich vymazanie vykoná Europol. Tri mesiace pred skončením lehoty na posúdenie možnosti ďalšieho uchovania údajov Europol automaticky informuje členské štáty o tejto skutočnosti.

1. Údaje v dátových súboroch uchováva Europol iba tak dlho, ako je to potrebné na plnenie jeho úloh. Nevyhnutnosť ich ďalšieho uchovania je po ich vložení potrebné posúdiť a zdokumentovať minimálne každé dva roky, a to bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 3. Preskúmanie údajov uložených v informačnom systéme a ich vymazanie vykoná ústredňa, ktorá údaje do systému vložila. Preskúmanie údajov uložených v iných dátových súboroch Europolu a ich vymazanie vykoná Europol. Tri mesiace pred skončením lehoty na posúdenie možnosti ďalšieho uchovania údajov Europol automaticky informuje členské štáty o tejto skutočnosti.

Odôvodnenie

Lehota na prehodnotenie uchovávanie údajov je príliš dlhá. Ďalej by sa mali údaje podrobiť pravidelnému preskúmaniu. Preto je preverovanie údajov v dvojročných intervaloch vhodnejšie. Navyše pozmeňujúci a doplňujúci návrh (pozri stanovisko 07/07 spoločného dozorného orgánu, str. 16) obsahuje doložku s odkazom na článok 10 ods. 3, ktorý umožňuje vytvorenie iných systémov, ako sú tie, ktoré boli stanovené v rozhodnutí, keďže príslušné podmienky Rady stanovujú pravdepodobne kratšie lehoty na preverenie údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 21

Pokiaľ je Europol poverený prostredníctvom právneho nástroja Európskej únie, medzinárodného alebo vnútroštátneho právneho nástroja na získanie automatizovaného prístupu k údajom z iných informačných systémov, či už vnútroštátnej alebo medzinárodnej povahy, môže Europol vyhľadávať osobné údaje takýmito prostriedkami, ak je to nevyhnutné pre plnenie jeho úloh. Platné ustanovenia právneho nástroja Únie, medzinárodného alebo vnútroštátneho právneho nástroja upravujú prístup a využívanie týchto údajov Europolom, pokiaľ stanovujú prísnejšie pravidlá pre prístup a využitie, než sú pravidlá stanovené v tomto rozhodnutí. Europol nesmie používať tieto údaje v rozpore s týmto rozhodnutím.

Pokiaľ je Europol poverený prostredníctvom právneho nástroja Európskej únie, medzinárodného alebo vnútroštátneho právneho nástroja na získanie automatizovaného prístupu k údajom z iných informačných systémov, či už vnútroštátnej alebo medzinárodnej povahy, môže Europol vyhľadávať osobné údaje takýmito prostriedkami ak je to nevyhnutné a primerané pre plnenie jeho úloh, a to výlučne na báze jednotlivých prípadov a za predpokladu dodržiavania prísnych podmienok stanovených Europolom po konzultácii s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a spoločným dozorným orgánom. Platné ustanovenia právneho nástroja Únie, medzinárodného alebo vnútroštátneho právneho nástroja upravujú prístup a využívanie týchto údajov Europolom, pokiaľ stanovujú prísnejšie pravidlá pre prístup a využitie, než sú pravidlá stanovené v tomto rozhodnutí. Europol nesmie používať tieto údaje v rozpore s týmto rozhodnutím.

Odôvodnenie

Článok 21 stanovuje príliš široký prístup, ktorý nie je vzhľadom na úlohy Europolu potrebný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 22 odsek 1 písmeno da) (nové)

da) príslušné oddelenia Generálneho sekretariátu Rady a Spoločného situačného centra Európskej únie.

Odôvodnenie

Spoločné situačné centrum zohráva kľúčovú úlohu v boji proti niektorým druhom trestných činov (napríklad terorizmu), ktoré sú takisto v kompetencii Europolu. V záujme súdržnosti a s cieľom posilnenia spolupráce so všetkými príslušnými existujúcimi orgánmi na úrovni EÚ, je nevyhnutné, aby si Europol a SitCen navzájom vytvorili a udržali úzku spoluprácu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 22 odsek 5a (nový)

5a. V prípade prenosu osobných údajov inštitúciami alebo orgánmi Spoločenstva sa Europol považuje za orgán Spoločenstva v zmysle článku 7 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Odôvodnenie

V prípade, že Europol spracováva osobné údaje, ktoré pochádzajú z inštitúcií Spoločenstva, mal by byť považovaný za inštitúciu Spoločenstva a z tohto dôvodu podliehať nariadeniu č. 45/2001[2], ktoré platí pre všetky inštitúcie Spoločenstva, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov. Tým sa predíde neistote a taktiež to bude v súlade s myšlienkou, obsiahnutou v tomto návrhu, t.j. so snahou priblížiť postavenie Europolu postaveniu orgánov a inštitúcií, ktoré bolo stanovené v Zmluve o EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 24 odsek 1 úvodná časť

Europol môže podľa podmienok stanovených v odseku 4 poskytovať osobné údaje, ktorými disponuje, tretím orgánom uvedeným v článku 23 ods. 1, ak:

1. Vo veľmi výnimočných situáciách a jednotlivých prípadoch môže Europol podľa podmienok stanovených v odseku 4 poskytovať osobné údaje, ktorými disponuje, tretím orgánom uvedeným v článku 23 ods. 1, ak:

Odôvodnenie

Postúpenie údajov tretím krajinám a medzinárodným organizáciám musí zostať výnimkou, pričom si vyžaduje dodatočné bezpečnostné opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 24 odsek 2

Ako výnimka z ods. 1 – Europol smie poskytovať osobné údaje tretím orgánom uvedeným v článku 23 ods. 1 pri splnení podmienok stanovených v ods. 4, ak riaditeľ Europolu pokladá takéto poskytnutie údajov za bezpodmienečne nutné na zabezpečenie dôležitých záujmov dotknutých členských štátov v rámci cieľov Europolu alebo v záujme zabránenia vzniku bezprostredného nebezpečenstva súvisiaceho s trestnou činnosťou alebo teroristickými útokmi. Riaditeľ Europolu vždy posúdi úroveň ochrany údajov, ktorá sa uplatňuje v prípade dotknutého orgánu s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi ochranou údajov a týmito záujmami.

Ako výnimka z ods. 1 – Europol smie poskytovať na báze jednotlivých prípadov osobné údaje tretím orgánom uvedeným v článku 23 ods. 1 pri splnení podmienok stanovených v ods. 4, ak riaditeľ Europolu pokladá takéto poskytnutie údajov za bezpodmienečne nutné na zabezpečenie dôležitých záujmov dotknutých členských štátov v rámci cieľov Europolu alebo v záujme zabránenia vzniku bezprostredného nebezpečenstva súvisiaceho s trestnou činnosťou alebo teroristickými útokmi. Riaditeľ Europolu vždy posúdi úroveň dodržiavania ľudských práv, demokracie a právneho poriadku v tretej krajine, ktorej by sa mohli údaje poskytnúť, účel, na ktorý sa údaje využívajú, úroveň ochrany údajov, ktorá sa uplatňuje v prípade dotknutého orgánu s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi ochranou údajov a týmito záujmami, a stupeň reciprocity pri výmene informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 25 odsek 2

2. Správna rada stanovuje vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy medzi Europolom a Spoločenstvom a Úniou týkajúce sa orgánov a agentúr uvedených v článku 22 a pravidlá výmeny osobných údajov medzi Europolom a týmito orgánmi a agentúrami. Správna rada pred prijatím rozhodnutia uskutoční konzultácie so spoločným dozorným orgánom.

2. Správna rada stanovuje vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy medzi Europolom a Spoločenstvom a Úniou týkajúce sa orgánov a agentúr uvedených v článku 22 a pravidlá výmeny osobných údajov medzi Europolom a týmito orgánmi a agentúrami. Správna rada pred prijatím rozhodnutia uskutoční konzultácie so spoločným dozorným orgánom a Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 26

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tohto rozhodnutia, uplatňuje Europol pri zhromažďovaní, spracovávaní a používaní osobných údajov zásady rámcového rozhodnutia Rady 2007/XX/SVZ o ochrane osobných údajov spracovaných v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach. Europol dodržiava tieto zásady pri zhromažďovaní, spracovávaní a používaní osobných údajov vrátane údajov, ktoré neboli spracované automatizovaným spôsobom a sú uchovávané vo forme dátových súborov, t.j. štruktúrovaných súborov osobných údajov, ktoré sú prístupné po splnení osobitných kritérií.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tohto rozhodnutia a potreba zachovávať bezpečnostné opatrenia stanovené Dohodou o Europole, uplatňuje Europol pri zhromažďovaní, spracovávaní a používaní osobných údajov zásady rámcového rozhodnutia Rady 2007/XX/SVZ o ochrane osobných údajov spracovaných v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach. Europol dodržiava tieto zásady pri zhromažďovaní, spracovávaní a používaní osobných údajov vrátane údajov, ktoré neboli spracované automatizovaným spôsobom a sú uchovávané vo forme dátových súborov, t.j. štruktúrovaných súborov osobných údajov, ktoré sú prístupné po splnení osobitných kritérií.

Odôvodnenie

Je potrebné zachovávať ustanovenia Dohovoru o Europole o ochrane údajov, ktoré zahŕňajú prísnejšie bezpečnostné opatrenia v porovnaní s návrhom rámcového rozhodnutia o ochrane údajov v rámci tretieho piliera.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 27 odsek 1

1. Europol vymenuje úradníka pre ochranu údajov, ktorý je zamestnancom Europolu. Podlieha priamo správnej rade. Pri výkone svojich povinností neprijíma od nikoho pokyny.

1. Europol vymenuje nezávislého úradníka pre ochranu údajov, ktorý je zamestnancom Europolu. Podlieha priamo správnej rade. Pri výkone svojich povinností neprijíma od nikoho pokyny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 27 odsek 5

5. Ďalšie vykonávacie predpisy týkajúce sa úradníka pre ochranu údajov prijme správna rada. Tieto vykonávacie predpisy sa týkajú najmä výberu a odvolania úradníka pre ochranu údajov, jeho úloh, služobných povinností a právomocí.

5. Ďalšie vykonávacie predpisy týkajúce sa úradníka pre ochranu údajov prijme správna rada. Tieto vykonávacie predpisy sa týkajú najmä výberu a odvolania úradníka pre ochranu údajov, jeho úloh, služobných povinností, právomocí a záruk nezávislosti.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť nezávislosť úradníka pre ochranu údajov, by mali byť v rámci vykonávacích predpisov prijaté špecifické záruky nezávislosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 29 odsek 4

4. Prístup k osobným údajom bude zamietnutý, ak:

4. Prístup k osobným údajom bude zamietnutý iba v prípade, ak je takéto zamietnutie potrebné na:

a) by mohol ohroziť niektorú z činností Europolu,

a) umožnenie riadneho výkonu činností Europolu,

b) by mohol ohroziť vnútroštátne vyšetrovanie, pri ktorom Europol pomáha,

b) zabezpečenie, že žiadne vnútroštátne vyšetrovanie, pri ktorom Europol pomáha, nebude ohrozené,

c) by mohol ohroziť práva a slobody tretích strán.

c) ochranu práv a slobôd tretích strán.

Odôvodnenie

Znenie návrhu Komisie úplne nezabezpečuje právo na prístup. Výnimky z tohto oprávnenia je možné prijať iba ak je to nutné na ochranu iných základných záujmov. Preto je presnejšia formulácia vhodnejšie na ochranu základnej povahy práva na prístup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 29 odsek 5

5. Europol uskutočňuje konzultácie s príslušnými orgánmi presadzovania práva v dotknutých členských štátoch ešte pred rozhodnutím o prípadnom umožnení prístupu. Prístup k údajom vloženým do analytických pracovných súborov je podmienený súhlasom Europolu a členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na analýze a súhlasom členského štátu (členských štátov), ktorého (ktorých) sa poskytnutie takýchto údajov priamo dotýka. Ak má členský štát námietky voči poskytnutiu prístupu k osobným údajom, oznámi ich Europolu a uvedie dôvody.

5. Vo všeobecnosti sa právo na prístup nezamieta. Výnimky z tohto pravidla možno prijať, iba ak je to potrebné na ochranu iného základného práva. Europol uskutočňuje konzultácie s príslušnými orgánmi presadzovania práva v dotknutých členských štátoch ešte pred rozhodnutím o prípadnom umožnení prístupu. Prístup k údajom vloženým do analytických pracovných súborov je podmienený súhlasom Europolu a členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na analýze a súhlasom členského štátu (členských štátov), ktorého (ktorých) sa poskytnutie takýchto údajov priamo dotýka. Ak má členský štát námietky voči poskytnutiu prístupu k osobným údajom, oznámi ich Europolu a uvedie dôvody.

Odôvodnenie

To isté

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 29 odsek 6

6. Ak má jeden alebo viac členských štátov alebo Europol námietky proti tomu, aby bol určitej osobe poskytnutý prístup k údajom, ktoré sa tejto osoby týkajú, oznámi Europol tejto osobe, že vykonal kontrolu, avšak bez toho, aby uviedol informácie, z ktorých by táto osoba mohla zistiť, či jeho osobné údaje sú spracovávané Europolom.

6. Ak má jeden alebo viac členských štátov alebo Europol námietky proti tomu, aby bol určitej osobe poskytnutý prístup k údajom, ktoré sa tejto osoby týkajú, oznámi Europol tejto osobe, že vykonal kontrolu, avšak bez toho, aby uviedol informácie, z ktorých by táto osoba mohla zistiť, či jeho osobné údaje sú spracovávané Europolom. Overovateľ údajov je povinný uviesť dôvody na zamietnutie prístupu tak, že uplatnenie výnimky možno účinne kontrolovať v súlade s odporúčaním Rady ministrov Rady Európy č. R (87) 15 zo 17. septembra 1987 upravujúce používanie osobných údajov v policajnom sektore.

Odôvodnenie

To isté

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 36 odsek 8 písmeno (c)

c) na návrh riaditeľa a so súhlasom Komisie prijíma vykonávacie predpisy, ktoré sa uplatňujú na zamestnancov Europolu,

c) na návrh riaditeľa a so súhlasom Komisie prijíma vykonávacie predpisy, ktoré sa uplatňujú na zamestnancov Europolu,

Odôvodnenie

Vykonávacie predpisy, ktoré platia pre zamestnancov Europolu, musí odsúhlasiť Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 36 odsek 9

9. Správna rada každoročne prijíma:

9. Po schválení Radou správna rada každoročne prijíma:

a) návrh rozpočtu a predbežný návrh rozpočtu, ktorý predkladá Komisii spolu s plánom pracovných miest , a konečný rozpočet,

a) návrh rozpočtu, ktorý predkladá Komisii spolu s návrhom plánu pracovných miest;

 

aa) rozpočet Europolu a plán pracovných miest po schválení rozpočtovým orgánom,

b) pracovný program budúcich činností Europolu pri zohľadnení operatívnych požiadaviek členských štátov a jeho vplyvu na rozpočet a počet zamestnancov Europolu, a to po predložení stanoviska Komisie,

b) pracovný program budúcich činností Europolu, pričom čo najviac zohľadní operatívne požiadavky členských štátov v súlade s dostupnými finančnými a ľudskými zdrojmi, a to po predložení stanoviska Komisie;

c) všeobecnú správu o činnosti Europolu za predchádzajúci rok,

c) všeobecnú správu o činnosti Europolu za predchádzajúci rok, ktorá osobitne porovná dosiahnuté výsledky s cieľmi ročného pracovného programu.

Tieto dokumenty sa predkladajú na schválenie Rade. Pre informáciu ich Rada postúpi Európskemu parlamentu.

Tieto dokumenty postúpi Európskemu parlamentu.

Odôvodnenie

V tomto popise povinností správnej rady by malo byť jasne uvedené, že správna rada môže schváliť rozpočet agentúry vrátane plánu pracovných miest len po schválení rozpočtovým orgánom. Potrebné sa zdajú byť aj niektoré ďalšie objasnenia, ktoré sa týkajú pracovného programu a výročnej správy. Podobne ako je to v prípade iných agentúr, všetky dokumenty tohto druhu by sa mali odovzdávať priamo Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 36 odsek 9 pododsek 2

Tieto dokumenty sa predkladajú na schválenie Rade. Pre informáciu ich Rada postúpi Európskemu parlamentu.

Tieto dokumenty sa predkladajú na schválenie Rade, ako aj Európskemu parlamentu, ktorý bude mať možnosť primerane ich preskúmať, v prípade potreby spoločne s národnými parlamentmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 37 odsek 1

1. Na čele Europolu je riaditeľ, ktorého kvalifikovanou väčšinou vymenúva Rada zo zoznamu najmenej troch kandidátov, ktorý jej predloží správna rada, na štvorročné obdobie, ktoré sa môže raz predĺžiť.

1. 1. Na čele Europolu je riaditeľ, ktorého po konzultácii s Európskym parlamentom vymenúva kvalifikovanou väčšinou Rada zo zoznamu najmenej troch kandidátov, ktorý jej predloží správna rada, na štvorročné obdobie, ktoré sa môže raz predĺžiť.

Odôvodnenie

Vymenovanie a odvolanie riaditeľa Europolu by sa malo uskutočňovať rovnakým spôsobom. S cieľom zabezpečiť, aby sa zvýšila demokratická povinnosť riaditeľ Europolu skladať účty a aby bolo toto rozhodnutie konzistentné, by mal byť Európsky parlament konzultovaný nie len pri odvolaní, ale aj pri menovaní tohto riaditeľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Article 37 odsek 4 písmeno ga) (nové)

 

ga) uskutočnenie účinných postupov monitorovania a hodnotenia Europolu v súvislosti s plnením jeho cieľov.

Odôvodnenie

Zodpovednosť riaditeľa za monitorovanie a hodnotenie plnenia úloh Europolu by malo byť tiež zahrnuté do zoznamu povinností pre túto funkciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Článok 38 odsek 5a (nový)

5a. Nariadenie (ES) č. 45/2001 sa uplatňuje pri spracovávaní osobných údajov, ktoré sa týkajú zamestnancov Europolu.

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo akejkoľvek forme diskriminácie, by sa pri spracovávaní osobných údajov zamestnancov Europolu malo uplatňovať nariadenie č. 45/2001. Toto nariadenie, ktoré odkazuje na zaobchádzanie s osobnými údajmi zamestnancov Europolu sa uvádza v 12. odôvodnení tohto návrhu. Normatívne ustanovenie, ako to, ktoré bolo navrhnuté týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, by malo byť obsiahnuté skôr v texte, ako v odôvodnení, ktoré vo svojej podstate nie je záväzné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Článok 41 odsek 1

1. Bez toho, aby boli dotknuté iné druhy príjmov tvorí od 1. januára 2010 príjmy Europolu príspevok Spoločenstva zo všeobecného rozpočtu Európskej únie (oddiel Komisia).

1. Bez toho, aby boli dotknuté iné druhy príjmov tvorí od 1. januára 2010 príjmy Europolu príspevok Spoločenstva zo všeobecného rozpočtu Európskej únie (oddiel Komisia). Financovanie Europolu podlieha súhlasu rozpočtového orgánu v zmysle MID.

Odôvodnenie

Článok 47 MID zo 17. mája 2006 stanovuje, že „(...) bez toho, aby boli dotknuté legislatívne postupy upravujúce zriadenie agentúry, obe zložky rozpočtového orgánu sa (...) zaviažu, že sa včas dohodnú na financovaní danej agentúry“. Tu je dôležité upozorniť, že nehľadiac na to, aký stupeň dosiahli legislatívne postupy, bude sa musieť dosiahnuť aj dohoda o financovaní Europolu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Článok 41 odsek 3

3. Riaditeľ vypracuje návrh odhadu príjmov a výdavkov Europolu na nasledujúci rozpočtový rok a predloží ho správnej rade spolu s predbežným plánom pracovných miest. Plán pracovných miest pozostáva z miest stáleho alebo dočasného charakteru, obsahuje zmienku o dočasne vyslaných národných expertoch a je v ňom uvedený počet, služobná hodnosť a kategória zamestnancov, ktorých Europol zamestnáva v príslušnom rozpočtovom roku.

3. 3. Riaditeľ vypracuje návrh odhadu príjmov a výdavkov Europolu na nasledujúci rozpočtový rok a predloží ho správnej rade spolu s návrhom plánu pracovných miest. Návrh plánu pracovných miest pozostáva z miest stáleho alebo dočasného charakteru, obsahuje zmienku o dočasne vyslaných národných expertoch a je v ňom uvedený počet, služobná hodnosť a kategória zamestnancov, ktorých Europol zamestnáva v príslušnom rozpočtovom roku.

Odôvodnenie

Je potrebné jasne uviesť, že plán pracovných miest môže byť právoplatný len po schválení rozpočtovým orgánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Článok 41 odsek 6

6. Komisia zašle odhad Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“) spolu s predbežným návrhom rozpočtu Európskej únie.

6. Komisia zašle odhad Európskemu parlamentu, ktorý ho môže primerane preskúmať v súlade so svojimi kompetenciami, a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“) spolu s predbežným návrhom rozpočtu Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Článok 42 odsek 8a (nový)

 

8a. Riaditeľ poskytuje Európskemu parlamentu na jeho žiadosť každú informáciu, ktorá je potrebná na plynulý priebeh udelenia absolutória za príslušný rozpočtový rok, ako je stanovené v článku 146 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Odôvodnenie

Určité rozšírenie povinností riaditeľa agentúry na spolupráci pri postupe udelenia absolutória sa zdá primerané, keďže býva tradične zahrnuté v ustanovujúcich nariadeniach iných agentúr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Článok 42 odsek 9

9. Európsky parlament na odporúčanie Rady poskytne do 30. apríla roku n+2 vyjadrenie absolutória riaditeľovi Europolu v súvislosti s plnením rozpočtu za rok n.

9. Európsky parlament s prihliadnutím na odporúčanie Rady prijaté kvalifikovanou väčšinou udelí do 30. apríla roku n+2 absolutórium riaditeľovi Europolu za plnenie rozpočtu za rok n.

Odôvodnenie

Odporúčanie Rady nie je podmienkou práva Parlamentu udeľovať absolutórium.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Článok 43

Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na Europol prijíma správna rada po konzultácii s Komisiou. Nemali by sa odchyľovať od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 2002, pokiaľ to nie je dôležité z hľadiska prevádzky Europolu. Pred prijatím pravidiel, ktoré sa odchyľujú od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002, je potrebné vyžiadať si súhlas Komisie. Rozpočtový orgán musí byť o týchto výnimkách informovaný.

Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na Europol prijíma správna rada po konzultácii s Komisiou. Nemali by sa odchyľovať od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 2002, pokiaľ to nie je osobitne nutné z hľadiska prevádzky Europolu. Pred prijatím pravidiel, ktoré sa odchyľujú od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002, je potrebné vyžiadať si súhlas Komisie. Rozpočtový orgán musí byť o týchto výnimkách informovaný.

Odôvodnenie

Odchýlky od nariadenia č. 2343/2002 by sa mali vyskytovať skutočne minimálne. Agentúra musí presvedčivo dokázať, že taká odchýlka je jediný spôsob, ktorý zaručí jej správne fungovanie v rámci ustanovujúceho rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Článok 44 odsek 1

Riaditeľ vytvorí monitorovací systém, aby bolo možné sledovať ukazovatele efektivity a účinnosti v súvislosti s povinnosťami, ktoré sa plnia v rámci Europolu.

Riaditeľ vytvorí monitorovací systém, aby bolo možné sledovať ukazovatele efektivity a účinnosti v súvislosti s povinnosťami, ktoré sa plnia v rámci Europolu. Riaditeľ každoročne podá správnej rade správu o výsledkoch tohto monitorovania.

Odôvodnenie

Správna rada by mala byť pravidelne informovaná o výsledkoch monitoringu, aby sa umožnila okamžitá reakcia na každý problém.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Článok 44 odsek 4a (nový)

Predseda správnej rady alebo riaditeľ Europolu predloží zmiešanému výboru zloženému z poslancov Európskeho parlamentu a vnútroštátnych parlamentov priority Europolu na nasledujúci rok s cieľom zabezpečiť demokratickú diskusiu s občianskou spoločnosťou a lepšiu kontrolu nad činnosťou Europolu.

Odôvodnenie

Zodpovednosť a povinnosť skladať účty sú dve strany tej istej mince. Stále významnejšia úloha Europolu v boji proti organizovanému zločinu a terorizmu by mala byť vykonávaná spôsobom, ktorý zabezpečí transparentnosť a demokratickú kontrolu. Iba týmto spôsobom budú výsledky činností Europolu uznané občianskou spoločnosťou. V tomto zmysle bude vítaný spoločný výbor zložený z europoslancov a poslancov národných parlamentov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Článok 45

Správna rada prijme pravidlá prístupu k dokumentom Europolu na základe návrhu riaditeľa a najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia, pri zohľadnení zásad a obmedzení stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.

Správna rada po konzultácii s Európskym parlamentom prijme pravidlá prístupu k dokumentom Europolu na základe návrhu riaditeľa a najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia, pri zohľadnení zásad a obmedzení stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že nariadenie 1049/2001 bolo prijaté na základe spolurozhodovacieho postupu, by mal byť Európsky parlament aspoň konzultovaný pri prijímaní pravidiel, ktoré sa týkajú prístupu k dokumentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Článok 47

Predseda správnej rady a riaditeľ môžu vystúpiť v Európskom parlamente s cieľom diskutovať o otázkach týkajúcich sa Europolu.

Predseda správnej rady a riaditeľ vystúpia v Európskom parlamente na požiadanie s cieľom diskutovať o akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa Europolu.

Odôvodnenie

V záujme demokratickej kontroly Europolu zo strany Európskeho parlamentu vystúpi predseda správnej rady, riaditeľ a zástupcovia riaditeľa v Európskom parlamente na jeho žiadosť. Navyše by sa diskusia mala týkať akýchkoľvek otázok, ktoré súvisia s Europolom a nielen všeobecných otázok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Článok 56 odsek 1

1. Ako výnimka z článku 38 – všetky pracovné zmluvy uzatvorené Europolom zriadeným na základe dohovoru o Europole pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia zostávajú platné.

1. Ako výnimka z článku 38 – všetky pracovné zmluvy uzatvorené Europolom zriadeným na základe dohovoru o Europole pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia zostávajú platné. Prípadné dodatočné náklady na personál, ktoré vzniknú touto odchýlkou od článku 38, sa zohľadnia v dohode o financovaní Europolu, ktorá sa má dosiahnuť podľa bodu 47 MID.

Odôvodnenie

Indikatívna referenčná suma, ktorá sa používa aj vo finančnom plánovaní Komisie, je východiskom, na základe ktorého rozhodne rozpočtový orgán o financovaní agentúry podľa článku 47 MID. Keby ustanovenie o platnosti pracovných zmlúv, ktoré uzatvoril Europol, malo viesť k akejkoľvek odchýlke od referenčnej sumy uvedenej súčasne v návrhu Komisie, musí sa to zohľadniť v rokovaniach rozpočtového orgánu o financovaní agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Článok 56 odsek 2

2. Všetkým zamestnancom s pracovnými zmluvami uvedenými v ods. 1 sa ponúkne možnosť uzatvoriť zmluvy podľa článku 2 písm. a) podmienok pre zamestnávanie ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovených v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 pre tie mzdové kategórie, ktoré sú stanovené v pláne pracovných miest. Orgán, ktorý je oprávnený uzatvárať zmluvy pri overení si príslušných kompetencií, výkonu a integrity osoby, ktorá má byť prijatá do zamestnania, na tento účel zorganizuje interné výberové konanie výhradne pre zamestnancov Europolu, ktorí boli zamestnaní pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, a to do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. Úspešným kandidátom sa ponúkne zmluva v súlade s článkom 2 písm. a) podmienok pre zamestnávanie ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovených v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68.

2. Všetkým zamestnancom s pracovnými zmluvami uvedenými v ods. 1 sa ponúkne možnosť uzatvoriť zmluvy podľa článku 2 písm. a) podmienok pre zamestnávanie ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovených v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 pre tie mzdové kategórie, ktoré sú stanovené v pláne pracovných miest. Orgán, ktorý je oprávnený uzatvárať zmluvy pri overení si príslušných kompetencií, výkonu a integrity osoby, ktorá má byť prijatá do zamestnania, na tento účel zorganizuje po konzultácii s Európskym úradom pre výber pracovníkov interné výberové konanie výhradne pre zamestnancov Europolu, ktorí boli zamestnaní pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, a to do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. Výberové konanie monitoruje Komisia. Výsledky tohto výberového konania sa zverejnia. Úspešným kandidátom sa ponúkne zmluva v súlade s článkom 2 písm. a) podmienok pre zamestnávanie ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovených v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68. V návrhu plánu pracovných miest, ktorý sa odovzdá rozpočtovému orgánu spolu s predbežným návrhom rozpočtu Európskej únie, sú jasne vyznačené pracovné miesta, ktoré sú obsadené pracovníkmi zamestnanými podľa služobného poriadku úradníkov a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a pracovné miesta obsadené pracovníkmi zamestnanými podľa služobného poriadku Europolu.

Odôvodnenie

Interné výberové konanie by sa malo uskutočniť v spojení s Európskym úradom pre výber pracovníkov, ktorý by mal ako odborná inštitúcia na získavanie pracovníkov pre EÚ zaručiť profesionálne kritériá výberu. Keďže počet zamestnancov, ktorí sa rozhodnú ďalej pracovať podľa služobného poriadku Europolu, môže mať vplyv na celkové náklady agentúry na zamestnancov, rozpočtový orgán by mal byť stále informovaný o pomere medzi dvoma skupinami zamestnancov Europolu, teda tých, ktorí pracujú podľa pravidiel Európskeho spoločenstva, a tých, ktorí pracujú podľa starých podmienok Europolu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Článok 57 odsek 3 pododsek 2a (nový)

 

Dotácia Spoločenstva pre Europol zriadený týmto rozhodnutím nesmie byť za žiadnych okolností použitá na splatenie výdavkov súvisiacich so záväzkami, ktoré Europolu vznikli v súlade s dohovorom o Europole pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Všetky záväzky, ktoré Europol mal podľa starého právneho systému, dohovoru o Europole, uhradia členské štáty.

  • [1]  Ú. v. ES C 139, 14.06.2006, s. 1.
  • [2]  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z dňa 18. decembra 2000 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov orgánmi a inštitúciami Spoločenstva a o voľnom pohybe týchto údajov, Ú. v. L 8, 12.1.2001, s.1).

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Meniace sa okolnosti v Európskej únii, na nové formy trestnej činnosti a na nové hrozby terorizmu vyžadujú, aby Europol rozšíril svoje právomoci a zmenil svoj modus operandi zavedením väčšej flexibility do jeho mechanizmov. Súčasný právny rámec Europolu však do veľkej miery bráni akémukoľvek procesu aktualizácie alebo zmeny jeho právomocí.

Europol bol založený prostredníctvom dohovoru o Europole dňa 26. júla 1995, podľa ktorého musí byť akákoľvek zmena jednohlasne schválená Radou a následne ratifikovaná každým členským štátom. V období medzi rokmi 2000 až 2003 boli prijaté tri protokoly, ktoré menia a dopĺňajú Dohovor o Europole a vstúpia do platnosti 29. marca a 18. apríla 2007 – t.j. štyri, päť a sedem rokov po ich prijatí. Ide teda o veľmi komplikovaný a mimoriadne dlhý proces.

Vstupom do platnosti poskytla Amsterdamská zmluva inštitúciám nové právne mechanizmy, ktoré boli flexibilnejšie a viac prispôsobené meniacim sa okolnostiam, v ktorých sa EÚ nachádzala. Medzi tieto mechanizmy patria rozhodnutia tretieho piliera a rámcové rozhodnutia, ktoré nemusia byť ratifikované každým členským štátom.

Európsky parlament v súlade s právnym základom, ktorý stanovuje článok 34ods. 2 Zmluvy o EÚ, niekoľkokrát vyzval na zmenu a doplnenie Dohovoru o Europole prostredníctvom uvedených nových mechanizmov. Spravodajca preto víta návrh rozhodnutia Rady na vytvorenie Európskeho policajného úradu, ktorý nahradí a zruší Dohovor o Europole a jeho troch protokolov.

Návrh rozhodnutia Rady počíta so zmenou Europolu na agentúru EÚ, ktorá bude mať dva dôsledky: financovanie bude musieť byť zabezpečované z rozpočtu Spoločenstva a zamestnanci Europolu získajú postavenie úradníkov ES.

Nové pravidlá neobmedzujú zásahy Európskeho policajného úradu na organizovanú trestnú činnosť. Toto je významná zmena, keďže zahŕňa rozšírenie pôsobenia Europolu o pokrytie iných druhov závažných porušení zákona spáchaných mimo oblasti organizovaného zločinu.

Návrh obsahuje ustanovenia o koordinácii, organizácii a uplatňovaní vyšetrovacích a operačných činností, ktoré sa uskutočňujú v súčinnosti s príslušnými orgánmi členských štátov alebo spoločnými vyšetrovacími tímami. Spravodajca víta skutočnosť, že bude v právomoci Europolu iniciovať činnosti, ktoré súvisia s praním špinavých peňazí a žiadať členské štáty o začatie niektorých vyšetrovaní. Je chvályhodné, že návrh zahŕňa ustanovenia, ktoré sa týkajú prístupu k dokumentom Europolu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.

Spravodajca si však myslí, že by mali byť podané určité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v oblastiach, ktoré zahŕňajú ochranu údajov a demokratickú kontrolu nad Europolom.

Možnosť získavania údajov od súkromných subjektov je nutné riadne zvážiť, keďže tieto údaje nemuseli byť získané bezpečnými a spoľahlivými spôsobmi, z dôvodu čoho musia byť prípady zvažované jednotlivo a musia byť vytvorené ďalšie záruky (vrátane súdneho preskúmania). Čo sa týka spracovania dát za účelom určenia, či sú alebo nie sú podstatné pre úlohy Europolu, musí byť stanovená primeraná lehota, počas ktorej musia byť tieto údaje vyhodnotené bez ohrozenia individuálnych práv.

Čo sa týka výmeny informácií s inými orgánmi Spoločenstva, musí byť zabezpečené pre prípad, ak by nakoniec Europol nezískal formu inštitúcie Spoločenstva, aby policajný úrad nebol pokladaný za organizáciu, ktorá patrí tretej krajine. Je treba vložiť odkaz, ktorým sa zabezpečí, aby sa článok 7 nariadenia č. 45/2001 uplatňoval za účelom zabezpečenia jednotnosti.

Vytvorenie miesta nezávislého ombudsmana pre ochranu údajov Europolu je veľmi prínosným krokom, i keď bude treba zaistiť dodatočné záruky na zabezpečenie jeho nezávislosti. Zodpovednosť ombudsmana za ochranu údajov pozitívnym spôsobom zvýši dôveru orgánov členských štátov voči Europolu.

Čo sa týka vzťahov medzi Europolom a Európskym parlamentom, je potrebné vyzdvihnúť nasledovné aspekty. predovšetkým je nutné vytvoriť jeden a ten istý systém na menovanie a odvolávanie riaditeľa Europolu. Podľa súčasného návrhu bude Európsky parlament konzultovaný iba v prípade, ak pôjde o odvolanie riaditeľa. Táto nevyváženosť by mala byť odstránená tak, že sa umožní Európskemu parlamentu, aby zohrával úlohu pri výbere riaditeľa.

Systém, na základe ktorého je Europol financovaný, je predmetom intenzívnej diskusie na pôde Rady. Existujú dve možnosti: buď sa bude naďalej uplatňovať súčasný systém medzivládneho financovania, alebo bude Europol financovaný z rozpočtu Spoločenstva. Súčasný trend je pokračovať vo financovaní členskými štátmi. Spravodajca však nie je naklonený tomuto riešeniu a upriamuje pozornosť na význam rozpočtu ako hlavného nástroja kontroly, ktorý môže Európsky parlament uplatňovať nad Europolom. Zapojenie Európskeho parlamentu do zostavovania rozpočtu Europolu by pomohlo zvýšiť stupeň demokratickej kontroly nad Europolom.

Na záver je treba poukázať na to, že zmena právneho základu sa na prvý pohľad neprejaví posilnením demokratickej legitimity, keďže rokovania o rozhodnutí si nevyžadujú ratifikáciu parlamentmi členských štátov. Preto je žiaduce, aby Európsky parlament mohol schvaľovať rozpočet Europolu, a týmto spôsobom mal prehľad nad jeho činnosťami.

Spravodajca takisto navrhuje, aby boli priority Europolu každoročne predkladané v „Spoločnom výbore“, ktorý bude zahŕňať členov príslušných výborov Európskeho parlamentu a ich náprotivkov z parlamentov členských krajín. Tento návrh vychádza z potreby začlenenia Európskeho parlamentu do vývoja v Europole, aby Europol získal maximálnu demokratickú legitimitu.

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET (29.5.2007)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu rozhodnutia Rady o Európskom policajnom úrade (EUROPOL)
(KOM(2006)0817 – C6‑0055/2007 – 2006/0310(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jutta Haug

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Východiská

Bod č. 47 medziinštitucionálnej dohody (MID) o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 2006 stanovuje, že obe zložky rozpočtového orgánu sa musia včas dohodnúť o financovaní každej novej agentúry.

Zahrnutie takého ustanovenia do MID žiadal Parlament, ktorý dúfal, že týmto spôsobom sa zabráni, aby boli agentúry v budúcnosti financované prostredníctvom zmeny v plánovaní alebo využívaním rezerv. Inými slovami, nové agentúry by nemali byť automaticky zahrnuté do finančných rámcov, ale budú zrejme potrebovať „nové“ peniaze.

Návrh Komisie

Europol nie je jednoznačný prípad novej agentúry, pretože bol vytvorený v roku 1995 na základe dohovoru medzi členskými štátmi. Existuje teda už niekoľko rokov a nie je novou agentúrou v pravom zmysle slova. V súčasnom návrhu má však Komisia zámer zmeniť Europol z medzivládnej organizácie (zriadenej na základe ustanovení Maastrichtskej zmluvy) na agentúru Európskej únie, ktorá by bola v plnej miere financovaná z rozpočtu Spoločenstva, čo je krok, ktorý „posilní úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o dozor nad Europolom“.

Finančný dosah návrhu bude účinný až v roku 2010, po prijatí vykonávacích opatrení, s celkovou referenčnou sumou 334 miliónov eur na roky 2010 – 2013 (2010: 82 miliónov, 2011: 83 miliónov, 2012: 84 miliónov a 2013: 85 miliónov). Tieto sumy už boli plne zahrnuté do poslednej aktualizácie finančného plánovania, ktorú Komisia predložila v januári 2007.

Keď sa Europol stane agentúrou Európskej únie, bude sa musieť považovať z rozpočtového hľadiska za novú agentúru a podobne sa s ním bude aj zaobchádzať, t. j. s náležitým ohľadom na výsady Parlamentu, ako je uvedené v bode 47 MID.

Všeobecný problém vzájomnej závislosti medzi legislatívou a postupom podľa článku 47

V súčasnom prípade Europolu sa dve zložky rozpočtového orgánu zatiaľ nedohodli o financovaní tejto agentúry, ktorá je pre rozpočet EÚ nová. Legislatívny postup sa však už začal, aspoň v Parlamente. Kým v Rade je návrh Komisie v súčasnosti blokovaný pre zásadnú spornú otázku, či Europol vôbec má prejsť do pôsobnosti Spoločenstva, Parlament chce rýchlo konať, aby prejavil svoju podporu zámeru Komisie zmeniť Europol na agentúru EÚ. Keďže Rada zatiaľ pre svoje interné problémy v súvislosti s týmto návrhom nebola ochotná rokovať v trialógu o financovaní Europolu, nedosiahla sa doteraz žiadna dohoda podľa bodu 47.

Mal by sa teraz celý legislatívny postup zameraný na vytvorenie novej agentúry zastaviť na mŕtvom bode, pretože včas nebolo dohodnuté jej financovanie? Za týchto okolností sa spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko rozhodla pre pragmatický prístup, a tým je prijatie rozhodnutia o založení s „výhradami“, kde sa uvedie, že zatiaľ nebola dosiahnutá dohoda o financovaní a že tento problém zostáva otvorený pre rokovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1, 2, 3, 4 a 10).

Špecifické problémy Europolu ako agentúry EÚ

Keďže návrh rozhodnutia o založení Europolu bol vytvorený podľa dohovoru o Europole, ktorý má silný medzivládny charakter, niektoré prvky, ktoré Výbor pre rozpočet tradične považuje v prípade agentúr za dôležité, nie sú dostatočne jasne formulované, alebo úplne chýbajú. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko posilnila či znovu zaradila tieto prvky, t. j. tie, ktoré súvisia so všeobecnými výsadami Parlamentu (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 5, 8, 12, 13 a 16), s právami a povinnosťami orgánov Europolu (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 6, 7, 9 a 11), s finančnými pravidlami agentúry (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 14 a 19), s jej monitorovacím systémom (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15) a s podmienkami výberu jej zamestnancov, ako aj s podmienkami ich zamestnávania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 17 a 18).

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odsek 1a (nový)

1a. Domnieva sa, že referenčná suma uvedená v legislatívnom návrhu musí byť zlučiteľná so stropom okruhu 3a nového viacročného finančného rámca a s ustanoveniami bodu 47 MID zo 17. mája 2006;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odsek 1b (nový)

1b. pripomína, že stanovisko, ktoré zaslal Výbor pre rozpočet, nezabraňuje výsledkom postupu stanoveného v bode 47 MID zo 17. mája 2006, ktorý sa vzťahuje na zriadenie Európskeho policajného úradu;

Návrh rozhodnutia

Text predložený Komisiou[1]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Citácie 1a a 1b (nové)

 

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev1 (nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä na jeho článok 185,

 

so zreteľom medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení 2,  najmä na jej bod 47,

 

1 Ú. v. ES L 248,16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).

 

2 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Odôvodnenie

Europol sa zriaďuje ako agentúra Európskej únie. Toto je potrebné zohľadniť v právnych východiskách, na ktoré nariadenie odkazuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 5

(5) Zriadenie Europolu ako agentúry Európskej únie financovanej z všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev posilní úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o dozor nad Europolom, prostredníctvom jeho účasti v procese prijímania rozpočtu.

(5) Zriadenie Europolu ako agentúry Európskej únie financovanej z všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev posilní úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o dozor nad Europolom, prostredníctvom jeho účasti v procese prijímania rozpočtu vrátane plánu stavu zamestnancov a v postupe udelenia absolutória.

Odôvodnenie

Úloha Parlamentu pri schvaľovaní plánu stavu zamestnancov agentúry a udeľovaní absolutória by mala byť primerane vyjadrená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 1 odsek 1

1. Týmto rozhodnutím sa zriaďuje Európsky policajný úrad, ďalej uvádzaný ako Europol, ako agentúra Únie. Europol má sídlo v Haagu, v Holandsku.

1. Týmto rozhodnutím sa zriaďuje Európsky policajný úrad, ďalej uvádzaný ako Europol, ako agentúra Únie. Je to orgán zriadený v súlade s článkom 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách a s bodom 47 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení. Europol má sídlo v Haagu, v Holandsku.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 36 odsek 8 písmeno c)

c) na návrh riaditeľa a so súhlasom Komisie prijíma vykonávacie predpisy, ktoré sa uplatňujú na zamestnancov Europolu,

c) na návrh riaditeľa a so súhlasom Komisie prijíma vykonávacie predpisy, ktoré sa uplatňujú na zamestnancov Europolu,

Odôvodnenie

Vykonávacie predpisy, ktoré platia pre zamestnancov Europolu, musí odsúhlasiť Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 36 odsek 9

9. Správna rada každoročne prijíma:

9. Po schválení Radou správna rada každoročne prijíma:

a) návrh rozpočtu a predbežný návrh rozpočtu, ktorý predkladá Komisii spolu s plánom pracovných miest, a konečný rozpočet,

a) návrh rozpočtu, ktorý predkladá Komisii spolu s návrhom plánu pracovných miest;

 

aa) rozpočet agentúry vrátane plánu pracovných miest po schválení rozpočtovým orgánom;

b) pracovný program budúcich činností Europolu pri zohľadnení operatívnych požiadaviek členských štátov a jeho vplyvu na rozpočet a počet zamestnancov Europolu, a to po predložení stanoviska Komisie,

b) pracovný program budúcich činností Europolu, pričom čo najviac zohľadní operatívne požiadavky členských štátov v súlade s dostupnými finančnými a ľudskými zdrojmi, a to po predložení stanoviska Komisie;

c) všeobecnú správu o činnosti Europolu za predchádzajúci rok,

c) všeobecnú správu o činnosti Europolu za predchádzajúci rok, ktorá osobitne porovná dosiahnuté výsledky s cieľmi ročného pracovného programu.

Tieto dokumenty sa predkladajú na schválenie Rade. Pre informáciu ich Rada postúpi Európskemu parlamentu.

Tieto dokumenty postúpi Európskemu parlamentu.

Odôvodnenie

V tomto popise povinností správnej rady by malo byť jasne uvedené, že správna rada môže schváliť rozpočet agentúry vrátane plánu pracovných miest len po schválení rozpočtovým orgánom. Potrebné sa zdajú byť aj niektoré ďalšie objasnenia, ktoré sa týkajú pracovného programu a výročnej správy. Podobne ako je to v prípade iných agentúr, všetky dokumenty tohto druhu by sa mali odovzdávať priamo Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 37 odsek 1

1. Na čele Europolu je riaditeľ, ktorého kvalifikovanou väčšinou vymenúva Rada zo zoznamu najmenej troch kandidátov, ktorý jej predloží správna rada, na štvorročné obdobie, ktoré sa môže raz predĺžiť.

1. Na čele Europolu je riaditeľ, ktorého po konzultácii s Európskym parlamentom kvalifikovanou väčšinou vymenúva Rada zo zoznamu najmenej troch kandidátov, ktorý jej predloží správna rada, na päťročné obdobie, ktoré sa môže raz predĺžiť.

Odôvodnenie

Menovanie riaditeľa Europolu by sa malo uskutočniť rovnakým postupom ako jeho odvolanie, t. j. po konzultácii s Parlamentom. Zvyčajné funkčné obdobie riaditeľov agentúr je päť rokov a môže sa raz predĺžiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 37 odsek 4 písmeno ga) (nové)

 

ga) uskutočnenie účinných spôsobov monitorovania a hodnotenia agentúry v súvislosti s plnením jej cieľov.

Odôvodnenie

Zodpovednosť riaditeľa za monitorovanie a hodnotenie plnenia úloh Europolu by malo byť tiež zahrnuté do zoznamu povinností pre túto funkciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 41 odsek 1

1. Bez toho, aby boli dotknuté iné druhy príjmov tvorí od 1. januára 2010 príjmy Europolu príspevok Spoločenstva zo všeobecného rozpočtu Európskej únie (oddiel Komisia).

1. Bez toho, aby boli dotknuté iné druhy príjmov, tvorí od 1. januára 2010 príjmy Europolu príspevok Spoločenstva zo všeobecného rozpočtu Európskej únie (oddiel Komisia). Financovanie Europolu podlieha súhlasu rozpočtového orgánu v zmysle medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Odôvodnenie

Článok 47 MID zo 17. mája 2006 stanovuje, že „bez toho, aby boli dotknuté legislatívne postupy upravujúce zriadenie agentúry, obe zložky rozpočtového orgánu sa ... zaviažu, že sa včas dohodnú na financovaní danej agentúry“. Tu je dôležité upozorniť, že nehľadiac na to, aký stupeň dosiahli legislatívne postupy, bude sa musieť dosiahnuť aj dohoda o financovaní Europolu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 41 odsek 3

3. Riaditeľ vypracuje návrh odhadu príjmov a výdavkov Europolu na nasledujúci rozpočtový rok a predloží ho správnej rade spolu s predbežným plánom pracovných miest. Plán pracovných miest pozostáva z miest stáleho alebo dočasného charakteru, obsahuje zmienku o dočasne vyslaných národných expertoch a je v ňom uvedený počet, služobná hodnosť a kategória zamestnancov, ktorých Europol zamestnáva v príslušnom rozpočtovom roku.

3. Riaditeľ vypracuje návrh odhadu príjmov a výdavkov Europolu na nasledujúci rozpočtový rok a predloží ho správnej rade spolu s návrhom plánu pracovných miest. Návrh plánu pracovných miest pozostáva z miest stáleho alebo dočasného charakteru, obsahuje zmienku o dočasne vyslaných národných expertoch a je v ňom uvedený počet, služobná hodnosť a kategória zamestnancov, ktorých Europol zamestnáva v príslušnom rozpočtovom roku.

Odôvodnenie

Je potrebné jasne uviesť, že plán pracovných miest môže byť právoplatný len po schválení rozpočtovým orgánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 42 odsek 8a (nový)

 

8a. Riaditeľ poskytuje Európskemu parlamentu na jeho žiadosť každú informáciu, ktorá je potrebná na plynulý priebeh udelenia absolutória za príslušný rozpočtový rok, ako je stanovené v článku 146 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Odôvodnenie

Určité rozšírenie povinností riaditeľa agentúry na spolupráci pri postupe udelenia absolutória sa zdá primerané, keďže býva tradične zahrnuté v ustanovujúcich nariadeniach iných agentúr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 42 odsek 9

9. Európsky parlament na odporúčanie Rady poskytne do 30. apríla roku n+2 vyjadrenie absolutória riaditeľovi Europolu v súvislosti s plnením rozpočtu za rok n.

9. Európsky parlament s prihliadnutím na odporúčanie Rady prijaté kvalifikovanou väčšinou udelí do 30. apríla roku n+2 absolutórium riaditeľovi Europolu za plnenie rozpočtu za rok n.

Odôvodnenie

Odporúčanie Rady nie je podmienkou práva Parlamentu udeľovať absolutórium.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 43

Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na Europol prijíma správna rada po konzultácii s Komisiou. Nemali by sa odchyľovať od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 2002, pokiaľ to nie je dôležité z hľadiska prevádzky Europolu. Pred prijatím pravidiel, ktoré sa odchyľujú od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002, je potrebné vyžiadať si súhlas Komisie. O takýchto odchýlkach je potrebné informovať rozpočtový orgán.

Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na Europol prijíma správna rada po konzultácii s Komisiou. Nemali by sa odchyľovať od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 2002, pokiaľ to nie je osobitne nutné z hľadiska prevádzky Europolu. Pred prijatím pravidiel, ktoré sa odchyľujú od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002, je potrebné vyžiadať si súhlas Komisie. O takýchto odchýlkach je potrebné informovať rozpočtový orgán.

Odôvodnenie

Odchýlky od nariadenia č. 2343/2002 by sa mali vyskytovať skutočne minimálne. Agentúra musí presvedčivo dokázať, že taká odchýlka je jediný spôsob, ktorý zaručí jej správne fungovanie v rámci ustanovujúceho rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 44 odsek 1

Riaditeľ vytvorí monitorovací systém, aby bolo možné sledovať ukazovatele efektivity a účinnosti v súvislosti s povinnosťami, ktoré sa plnia v rámci Europolu.

Riaditeľ vytvorí monitorovací systém, aby bolo možné sledovať ukazovatele efektivity a účinnosti v súvislosti s povinnosťami, ktoré sa plnia v rámci Europolu. Riaditeľ každoročne podá správnej rade správu o výsledkoch tohto monitorovania.

Odôvodnenie

Správna rada by mala byť pravidelne informovaná o výsledkoch monitoringu, aby sa umožnila okamžitá reakcia na každý problém.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 47

Predseda správnej rady a riaditeľ môžu vystúpiť v Európskom parlamente s cieľom diskutovať o otázkach týkajúcich sa Europolu.

Riaditeľ vystúpi na požiadanie v Európskom parlamente s cieľom diskutovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Europolu.

Odôvodnenie

Tak ako v prípade iných agentúr riaditeľ by mal mať povinnosť vystúpiť na požiadanie v Parlamente, ak chce Parlament rokovať o otázkach, ktoré sa týkajú Europolu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 56 odsek 1

1. Ako výnimka z článku 38 – všetky pracovné zmluvy uzatvorené Europolom zriadeným na základe dohovoru o Europole pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia zostávajú platné.

1. Ako výnimka z článku 38 – všetky pracovné zmluvy uzatvorené Europolom zriadeným na základe dohovoru o Europole pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia zostávajú platné. Prípadné dodatočné náklady na personál, ktoré vzniknú touto odchýlkou od článku 38, sa zohľadnia v dohode o financovaní Europolu, ktorá sa má dosiahnuť podľa bodu 47 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Odôvodnenie

Indikatívna referenčná suma, ktorá sa používa aj vo finančnom plánovaní Komisie, je východiskom, na základe ktorého rozhodne rozpočtový orgán o financovaní agentúry podľa článku 47 MID. Keby ustanovenie o platnosti pracovných zmlúv, ktoré uzatvoril Europol, malo viesť k akejkoľvek odchýlke od referenčnej sumy uvedenej súčasne v návrhu Komisie, musí sa to zohľadniť v rokovaniach rozpočtového orgánu o financovaní agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 56 odsek 2

2. Všetkým zamestnancom s pracovnými zmluvami uvedenými v ods. 1 sa ponúkne možnosť uzatvoriť zmluvy podľa článku 2 písm. a) Podmienok pre zamestnávanie ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovených v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 pre tie mzdové kategórie, ktoré sú stanovené v pláne pracovných miest. Orgán, ktorý je oprávnený uzatvárať zmluvy pri overení si príslušných kompetencií, výkonu a integrity osoby, ktorá má byť prijatá do zamestnania, na tento účel zorganizuje interné výberové konanie výhradne pre zamestnancov Europolu, ktorí boli zamestnaní pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, a to do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. Úspešným kandidátom sa ponúkne zmluva v súlade s článkom 2 písm. a) Podmienok pre zamestnávanie ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovených v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68.

2. Všetkým zamestnancom s pracovnými zmluvami uvedenými v ods. 1 sa ponúkne možnosť uzatvoriť zmluvy podľa článku 2 písm. a) Podmienok pre zamestnávanie ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovených v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 pre tie mzdové kategórie, ktoré sú stanovené v pláne pracovných miest. Orgán, ktorý je oprávnený uzatvárať zmluvy pri overení si príslušných kompetencií, výkonu a integrity osoby, ktorá má byť prijatá do zamestnania, na tento účel zorganizuje po konzultácii s Európskym úradom pre výber pracovníkov interné výberové konanie výhradne pre zamestnancov Europolu, ktorí boli zamestnaní pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, a to do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. Výberové konanie monitoruje Komisia. Výsledky tohto výberového konania sa zverejnia. Úspešným kandidátom sa ponúkne zmluva v súlade s článkom 2 písm. a) Podmienok pre zamestnávanie ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovených v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68. V návrhu plánu pracovných miest, ktorý sa odovzdá rozpočtovému orgánu spolu s predbežným návrhom rozpočtu Európskej únie, sú jasne vyznačené pracovné miesta, ktoré sú obsadené pracovníkmi zamestnanými podľa Služobného poriadku úradníkov a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a pracovné miesta obsadené pracovníkmi zamestnanými podľa Služobného poriadku Europolu.

Odôvodnenie

Interné výberové konanie by sa malo uskutočniť v spojení s Európskym úradom pre výber pracovníkov, ktorý by mal ako odborná inštitúcia na získavanie pracovníkov pre EÚ zaručiť profesionálne kritériá výberu. Keďže počet zamestnancov, ktorí sa rozhodnú ďalej pracovať podľa Služobného poriadku Europolu, môže mať vplyv na celkové náklady agentúry na zamestnancov, rozpočtový orgán by mal byť stále informovaný o pomere medzi dvoma skupinami zamestnancov Europolu, teda tých, ktorí pracujú podľa pravidiel Európskeho spoločenstva, a tých, ktorí pracujú podľa starých podmienok Europolu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 57 odsek 3 pododsek 2a (nový)

 

Dotácia Spoločenstva pre Europol zriadený týmto rozhodnutím nesmie byť za žiadnych okolností použitá na splatenie výdavkov súvisiacich so záväzkami, ktoré Europolu vznikli v súlade s dohovorom o Europole pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Všetky záväzky, ktoré Europol mal podľa starého právneho systému, dohovoru o Europole, uhradia členské štáty.

POSTUP

Názov

Vytvorenie Európskeho policajného úradu (EUROPOL)

Referenčné čísla

KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)

Gestorský výbor

LIBE

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

15.2.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Dátum prijatia

21.5.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hans-Peter Martin

  • [1]  Ú. v. C .,., s..

STANOVISKO VÝBORU PRE ÚSTAVNÉ VECI (3.5.2007)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu rozhodnutia Rady o Európskom policajnom úrade (EUROPOL)
(KOM(2006)0817 – C6‑0055/2007 – 2006/0310(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: György Schöpflin

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh, najmä vzhľadom na rozvoj demokratického dozoru nad Europolom, a predkladá niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zameraných na posilnenie tejto kontroly.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[1]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 4a (nové)

 

4a) Parlament vo svojom „odporúčaní Rade týkajúcom sa Europolu: posilnenie parlamentnej kontroly a rozšírenie právomocí“1 z 13. apríla 1999 žiadal o začlenenie Europolu do inštitucionálneho rámca Európskej únie a jeho demokratickú kontrolu zo strany Parlamentu.

 

________________

 

1 Ú. v. ES C 219, 30.7.1999, s. 101.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 4b (nové)

 

4b) Parlament vo svojom „odporúčaní Rade týkajúcom sa budúceho rozvoja Europolu a jeho automatického začlenenia do inštitucionálneho systému Európskej únie“1 z 30. mája 2002 a vo svojom „odporúčaní Rade o budúcom rozvoji Europolu“2 z 10. apríla 2003 žiadal o to, aby sa Europol dostal na úroveň Spoločenstva.

 

________________

 

1Ú. v. EÚ C 187 E, 7.8.2003, s. 144.

 

1Ú. v. EÚ C 64 E, 12.3.2004, s. 588.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 5

5) Zriadenie Europolu ako agentúry Európskej únie financovanej z všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev posilní úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o dozor nad Europolom, prostredníctvom jeho účasti v procese prijímania rozpočtu.

5) Zriadenie Europolu ako agentúry Európskej únie financovanej z všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev posilní úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o dozor nad Europolom a o jeho demokratickú kontrolu, prostredníctvom jeho účasti v procese prijímania rozpočtu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 6a (nové)

 

6a) Zriadenie agentúry Europol si vyžaduje medziinštitucionálnu dohodu, ktorá stanoví základné podmienky riadenia európskych regulačných agentúr, aby sa umožnilo vytvoriť takú štruktúru existujúcich a budúcich agentúr, ktorá podporí prehľadnosť, transparentnosť a právnu istotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 8a (nové)

 

8a) Po rozšírení právomocí týkajúcich sa činnosti Europolu sú ešte potrebné určité zlepšenia vzhľadom na jeho demokratickú zodpovednosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 11

11) Rozhodnutie je v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady 2007/XX/SVZ o ochrane osobných údajov spracovávaných v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach;

11) Rozhodnutie je v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady 2007/XX/SVZ o ochrane osobných údajov spracovávaných v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach a jeho vykonávanie je podmienené jeho okamžitým prijatím;

Odôvodnenie

Toto rozhodnutie sa nesmie vykonávať – najmä vzhľadom na spracovanie údajov Europolom- pokiaľ ochrana osobných údajov ešte nebola začlenená do tretieho piliera.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 5 odsek 1 písmeno a)

a) zhromažďovanie, uchovávanie, spracovávanie, analýza a výmena informácií a správ zasielaných orgánmi členských štátov alebo tretích krajín alebo iných verejnoprávnych alebo súkromnoprávnych subjektov;

a) zhromažďovanie, uchovávanie, spracovávanie, analýza a výmena informácií a správ zasielaných orgánmi členských štátov alebo tretích krajín alebo iných verejnoprávnych alebo súkromnoprávnych subjektov; keď tieto informácie pochádzajú od súkromných subjektov, budú zákonne zozbierané a spracované predtým, než budú odoslané Europolu v súlade s právnymi predpismi EÚ a medzinárodnými dohovormi o občianskych právach, ako aj s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa uplatňuje smernica 95/46/ES, a prístup Europolu je umožnený iba na základe osobitného posúdenia každého prípadu, na stanovené účely a podlieha súdnej kontrole členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 10 odsek 2

2. Europol smie spracovávať údaje za účelom určenia, či takéto údaje sú relevantné pre jeho úlohy a môžu byť zahrnuté do jedného z jeho informačných systémov.

2. Europol smie spracovávať relevantné príslušné údaje, ktorých povaha a rozsah nepresahujú mieru potrebnú na splnenie vytýčeného cieľa, na účely určenia, či takéto údaje sú relevantné pre boj proti konkrétnym trestným činnostiam pri výkone jeho úlohy a môžu byť zákonne zahrnuté do jedného z jeho informačných systémov.

Odôvodnenie

Tento odkaz na právomoci Europolu je veľmi všeobecne a vágne sformulovaný; je v rozpore so zásadou proporcionality a existuje riziko, že sa údaje budú môcť spracovávať na akýkoľvek nešpecifikovaný účel.

POSTUP

Názov

Vytvorenie Európskeho policajného úradu (EUROPOL)

Referenčné čísla

KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)

Gestorský výbor

LIBE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

1.2.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

György Schöpflin

1.3.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.4.2007

10.4.2007

2.5.2007

 

Dátum prijatia

2.5.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Brian Crowley, Philip Dimitrov Dimitrov, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Hänsch, Roger Helmer, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Alexander Stubb

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

POSTUP

Názov

Vytvorenie Európskeho policajného úradu (EUROPOL)

Referenčné čísla

KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS)

Dátum konzultácie s EP

24.1.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

1.2.2007

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

15.2.2007

AFCO

1.2.2007

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

25.1.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.1.2007

27.2.2007

20.3.2007

12.11.2007

Dátum prijatia

12.11.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

9

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Simon Busuttil, Marco Cappato, Maria da Assunção Esteves, Ignasi Guardans Cambó, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Carlos José Iturgaiz Angulo, Metin Kazak, Eva-Britt Svensson

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Carmen Fraga Estévez, Fernando Fernández Martín