ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů

22. 11. 2007 - (KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)) - ***I

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne
Navrhovatel stanoviska (*): Manuel Medina Ortega, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
(*) Přidružené výbory – článek 47 jednacího řádu

Postup : 2004/0203(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0453/2007

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů

(KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2004)0582)[1],

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu(C6-0119/(2004),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanovisko Hospodářského a ěnového výboru a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0453/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) V zájmu doplnění ustanovení nařízení Komise č. 1400/2002, pokud jde o možnost výrobce umisťovat čitelně a účinně svou obchodní značku nebo logo na součásti nebo náhradní díly, členské státy zajistí, aby byli zákazníci řádně informováni o původu náhradních dílů, například pomocí informací o obchodních značkách nebo logách umístěných na dotčených dílech.

(4) V zájmu doplnění ustanovení nařízení (ES) č. 1400/2002, pokud jde o možnost výrobce umisťovat čitelně a účinně svou obchodní značku nebo logo na součásti nebo náhradní díly, musí být zajištěno, aby byli zákazníci řádně informováni o původu náhradních dílů, například pomocí informací o obchodních značkách nebo logách umístěných na dotčených dílech.

Pozměňovací návrh 2

ČLÁNEK 1

Čl. 14 odst. 1 (směrnice 98/71/ES)

1. (Průmyslový) vzor, který tvoří součást složeného výrobku používaného ve smyslu čl. 12 odst. 1 této směrnice pro účely opravy tohoto složitějšího výrobku s cílem obnovit jeho původní vzhled, nepožívá ochrany (průmyslového) vzoru.

1. 1. (Průmyslový) vzor, jenž je začleněn do výrobku nebo je použitna výrobek, který tvoří součást složeného výrobku a je používán ve smyslu čl. 12 odst. 1 této směrnice výhradně pro účely opravy tohoto složitějšího výrobku s cílem obnovit jeho původní vzhled, nepožívá ochrany (průmyslového) vzoru. Toto ustanovení se nepoužije, pokud je primárním cílem uvedení daného výrobku na trh jiný účel než oprava složitějšího výrobku.

Odůvodnění

Jedná se pouze o viditelné a do vnějšího povrchu zabudované náhradní díly, tzv. díly „must-match“, pro účely opravy, a tedy bez jakékoliv ochrany (průmyslových) vzorů. Avšak na součásti pro jiný účel, určené např. pro změnu vzhledu složitějšího výrobku, se tato výjimka nevztahuje.

Pozměňovací návrh 3

ČLÁNEK 1

Čl. 14 odst. 2 (směrnice 98/71/ES)

2. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé byli řádně informováni o původu náhradních dílů, aby si mohli mezi konkurenčními náhradními díly vybrat se znalostí věci.

2. Odstavec 1 se použije za předpokladu, že spotřebitelé byli prostřednictvím označení, jako např. obchodní značkou nebo obchodním názvem či jiným vhodným způsobem řádně informováni o původu výrobku použitého pro účely opravy, aby si mohli mezi konkurenčními výrobky nabízenými pro účely opravy vybrat se znalostí věci.

Odůvodnění

Trh musí informovat spotřebitele o původu součástí pro účely opravy prostřednictvím obchodního názvu, a nikoliv prostřednictvím vnitrostátní regulace.

Pozměňovací návrh 4

ČLÁNEK 1
Čl. 14 odst. 2a (nový) (směrnice 98/71/ES)

 

2a. Toto ustanovení o opravách platí pouze pro viditelné náhradní díly na následném trhu poté, co byl složený výrobek držitelem práv nebo s jeho svolením uveden na primární vnitřní trh.

Pozměňovací návrh 5

ČLÁNEK 1A (nový)

 

Článek 1a

Členské státy, jejichž platné právní předpisy chrání (průmyslový) vzor, který je použit jako součást složeného výrobku ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 98/71/EHS pro účely opravy tohoto složeného výrobku s cílem obnovit jeho původní vzhled, mohou uplatňovat tuto ochranu (průmyslového) vzoru pět let od vstupu této směrnice v platnost.

  • [1]  Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.         Obsah navržené směrnice

Předložený návrh směrnice se týká ochrany (průmyslových) vzorů náhradních dílů určených k obnově původního vzhledu složených výrobků. Návrh směřuje k úplné liberalizaci sekundárního trhu s náhradními díly. To se týká nejen automobilového průmyslu, ale také strojírenství, základních prostředků a spotřebního průmyslu.

Návrh se zabývá výhradně sekundárním (následným) trhem s náhradními díly a týká se pouze takových náhradních dílů, pro které je nezbytné, aby k obnově původní funkce nebo vzhledu výrobku byla použita původní konstrukční vlastnost vzoru; to znamená, že díl nebo součást složeného výrobku může být nahrazen pouze náhradním dílem totožným s původním dílem (tyto díly se nazývají náhradní díly „must match”).

Uplatněním článku 1 návrhu směrnice, který upravuje článek 14 směrnice 98/71/ES, jsou nyní tyto náhradní díly, pokud se týká ochrany průmyslového vzoru, ze sekundárního trhu vyňaty. Je vloženo tzv. ustanovení o opravách, podle něhož „(průmyslový) vzor, který je použit jako součást složeného výrobku ve smyslu čl. 12 odst. 1 této směrnice pro účely opravy tohoto složeného výrobku s cílem obnovit jeho původní vzhled“, nepodléhá ochraně (průmyslového) vzoru“.

II.       Souvislosti

Podle směrnice 98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů ze dne 13. října 1998 může být vzhled výrobku chráněn proti používání třetími stranami. Ochrana (průmyslových) vzorů zaručuje výlučnost novému (průmyslovému) vzoru pokud se týká vzhledu samotného výrobku, složeného výrobku nebo součásti, pokud je vzor nový a má individuální povahu (viz články 1 a 3 směrnice 98/71/ES).

V době schvalování směrnice 98/71/ES nebylo možné dosáhnout shody v oblasti harmonizace ochrany designu pro tzv. náhradní díly „must match”. Směrnice tedy nezahrnuje harmonizaci režimů (průmyslových) vzorů ve vztahu k následnému trhu s náhradními díly a zároveň nevyjímá náhradní díly z ochrany (průmyslových) vzorů. Ochrana poskytovaná na (průmyslový) vzor nového dílu na primárním trhu může stejně dobře platit na náhradní díl na sekundárním trhu nebo na následném trhu.

Článek 14 směrnice 98/71/ES stanoví přechodné ustanovení, podle něhož členské státy „do té doby, pokud nebude na návrh Komise podle článku 18 upravena tato směrnice“ zachovají v tomto ohledu v účinnosti své stávající právní předpisy a tyto předpisy mohou změnit pouze takovým způsobem, aby liberalizovaly trh s náhradními díly (řešení „freeze plus”).

Právní předpisy ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů navrhla Komise poprvé v roce 1993. Na společném stanovisku se však Rada dohodla teprve v roce 1997. Evropský parlament označil ve svém prvním čtení ochranu (průmyslových) vzorů náhradních dílů určených k opravě složených výrobků (např. motorových vozidel) za zásadní politickou otázku. Rada však nebyla schopna schválit harmonizovaná ustanovení o ochraně (průmyslových) vzorů náhradních dílů určených k opravě. Ve druhém čtení dne 22. listopadu 1997 Parlament převážnou většinou hlasů schválil, že „ustanovení o opravách“, které přijal v prvním čtení a které Rada ignorovala, předloží znovu. Toto ustanovení by mělo umožnit používat (průmyslový) vzor pro opravu složeného výrobku, pokud uživatel nabídne držiteli práv na (průmyslový) vzor spravedlivé a přijatelné odškodnění. Parlament byl toho názoru, že toto je nejlepší způsob jak částečně přizpůsobit vzájemně velmi odlišné vnitrostátní právní předpisy v této oblasti. Protože Rada nepřijala pozměňovací návrhy Parlamentu ani ve druhém čtení, bylo zahájeno dohodovací řízení. Výsledkem zdlouhavých a obtížných jednání bylo přece jen tzv. řešení „freeze plus“, které je uvedeno ve článku 14 směrnice 98/71/ES. Situace v oblasti náhradních dílů určených k obnově původního vzhledu složených výrobků je ve členských státech v současné době po provedení směrnice 98/71/ES rozdílná. Zpravodaj poukazuje na to, že rozdílné uplatňování práva v praxi je zřejmé zejména při mezinárodním srovnání. Obecně platí, že je v Evropě nutné zabránit konkurenčním nevýhodám.[1]

III.      Názory zpravodaje

I když návrh směrnice zásadně zahrnuje všechny náhradní díly určené pro účely opravy složeného výrobku „s cílem obnovit jeho původní vzhled“, byl projednáván především v souvislosti s jeho nejdůležitějším použitím, a to použitím náhradních dílů pro motorová vozidla. Nemělo by se však zapomínat na to, že se jedná o zásadní otázky v oblasti ochrany designu.

Ve vzájemném protikladu jsou dva zásadní názory, jak v případě náhradních dílů „must-match” pohlížet na otázku ochrany designu na sekundárním trhu:

Na jedné straně je názor, že ochrana designu náhradních dílů je logickým důsledkem práva na duševní vlastnictví. Podle tohoto pojetí by rozlišení na primární a sekundární trh s náhradními díly odporovalo všeobecným zásadám práva na duševní vlastnictví.

V protikladu s tímto je názor, že by se ochrana designu neměla rozšiřovat na náhradní díly na sekundárním trhu, neboť by došlo k nespravedlivému monopolnímu postavení. Podle zastánců tohoto názoru je vhodným řešením problému ustanovení o opravách uvedené v návrhu směrnice.

Podle názoru zpravodaje řešení předložené Komisí, které znamená, že náhradní díly nebudou od tohoto okamžiku podléhat žádné ochraně (průmyslového) vzoru, dostatečně nezohledňuje napjatý vztah mezi zájmy různých zúčastněných stran. Zpravodaj proto navrhuje přechodné řešení, podle něhož ty „členské státy, jejichž platné právní předpisy chrání (průmyslový) vzor, který je použit jako součást složeného výrobku ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 98/71/EHS pro účely opravy tohoto složeného výrobku s cílem obnovit jeho původní vzhled, mohou uplatňovat tuto ochranu (průmyslového) vzoru pět let od vstupu této směrnice v platnost.

Návrh směrnice se zabývá otázkami ochrany (průmyslového) vzoru, a netýká se proto otázek bezpečnosti motorových vozidel a jejich náhradních dílů. Liberalizace však může mít bezprostřední vliv na kvalitu výroby a tím také na bezpečnost. Studie, které byly k této otázce vypracovány na vyžádání, ukázaly, že postup schvalování typu by se měl pro určité náhradní díly rozšířit s cílem zajistit bezpečnost náhradních dílů. Zpravodaj proto vítá skutečnost, že návrh rozšířit postup schvalování typu také na náhradní díly ovlivňující bezpečnost byl uplatněn v článku 31 směrnice 2007/46/ES ze dne 5. 9. 2007 (L 263/1 ze dne 9. 10. 2007).

  • [1] 1 Za téměř stejných podmínek jako platí v Evropě pro ochranu dílů lze v USA získat „Design patent“: 35 USC (United States Code) 171: „Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.“

STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru  (13. 7. 2005)

pro Výbor pro právní záležitosti

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů
(KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

Navrhovatel: Wolf Klinz

KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

SOUVISLOSTI

Směrnice 98/71/ES se týká právní ochrany (průmyslových) vzorů. Cílem práva k (průmyslovému) vzoru je ochrana vzhledu, vnější a viditelné formy výrobku. V tomto kontextu by ochrana měla zaručovat výlučnost novému a původnímu (průmyslovému) vzoru a ocenění intelektuální práce autora (průmyslového) vzoru.

Článek 14 pojednává o opravě složeného výrobku. Toto ustanovení bylo od počátku chápáno pouze za dočasné. Členské státy zachovají v platnosti své stávající právní předpisy o ochraně (průmyslových) vzorů – tzn. o ochraně (průmyslových) vzorů nebo liberalizovaných trhů, tedy nikoli o ochraně (průmyslových) vzorů Společenství – dokud nebude tato směrnice upravena. Členské státy mohou změnit svou legislativu pouze takovým způsobem, aby liberalizovaly trh ( řešení „freeze plus“).

V 15 členských státech (Rakousko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Portugalsko, Švédsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Litva, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko) jsou trhy chráněny, v 9 členských státech (Belgie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Španělsko, Spojené království, Maďarsko, Litva) jsou trhy liberalizovány a Řecko má časově omezenou ochranu trhu.

Toto ustanovení bylo kompromisem mezi odpůrci a stoupenci možné liberalizace celé Evropy, ale nebylo myšleno jako dlouhodobé řešení.

Návrh Komise

Komise současně navrhla liberalizovat sekundární trh náhradních dílů. Tudíž ochrana (průmyslových) vzorů Společenství by neměla platit pro součást složeného výrobku použitou k opravě tohoto výrobku za účelem obnovy původního vzhledu. Liberalizace je navržena pod podmínkou, že členské státy zaručí, že spotřebitelé budou informováni o původu náhradních dílů, aby se mohli rozhodnout, zda chtějí koupit náhradní díl od výrobce automobilů, dodavatele původního vybavení nebo nezávislého dodavatele.

Členské státy musí upravit a uvést v platnost příslušnou vnitrostátní legislativu nejpozději do dvou let od přijetí navrhované směrnice.

Fakta

Oblast působnosti navrhované směrnice

Navrhovaná směrnice se týká pouze náhradních dílů viditelně totožných s originálem („must match“) pro složené výrobky ( tj. integrovaných do karosérie). Ačkoliv návrh ovlivňuje v podstatě jakékoli odvětví, kde dochází k výměně a opravě viditelných částí složeného výrobku, je určen především pro sekundární trh a pro následný automobilový trh, jeho dopad na jiné trhy s výrobky, jako jsou zdravotnická zařízení, hodinky, motocykly a domácí elektrické přístroje,je pouze minimální. Dopady na tyto jiné trhy lze stěží kvantifikovat. Většinou ovlivňují luxusní segment těchto trhů. Odborníci se však shodují, že velmi významný je následný trh s automobilovým příslušenstvím, a ten proto bude zásadně ovlivněn. Oblastmi zvláště dotčenými jsou karoserie, zasklení automobilu a osvětlení. Ročně se utratí 9–11 miliard € za nákup těchto náhradních dílů. Určitá minimální poptávka po opravě a výměně je nezbytná proto, aby výrobci náhradních dílů dosahovali zisku. Takže nabízené náhradní díly jsou ziskové pouze pro určitý objem automobilů. Přesto však se to týká trhu s obratem několika miliard eur.

Možné výhody a nevýhody navrhované směrnice

Ceny: Na trzích s ochranou průmyslových vzorů způsobuje monopolistický systém cen riziko předražení náhradních dílů. Liberalizovaný trh nabízí větší výběr a vysokou pravděpodobnost nižších cen. Ze studie vyplývá, že 10 z 11 náhradních dílů je na chráněných trzích dražších než na liberalizovaných trzích. Dále například cena výrobců automobilů za přední blatník může být až o 200 % vyšší než na volném trhu.

Inovace: Liberalizace neovlivňuje inovaci negativně. Inovaci vytváří hospodářská soutěž na primárním trhu. Hlavním účelem tvorby (průmyslových) vzorů automobilů je zajistit jedinečnost značky automobilu s cílem chránit postavení značky na trhu. Průmyslový vzor nového automobilu je klíčový pro rozhodování spotřebitele o koupi a základem úspěšného prodeje. Průmyslový vzor však neovlivňuje chování spotřebitele na následném trhu s náhradními díly.

Zaměstnanost: Nezávislí výrobci v zemích s nízkými náklady často postrádají technické know-how k výrobě náhradních dílů v kvalitě požadované na evropském trhu. Výrobu v zahraničí provádějí spíše samotní výrobci automobilů, protože využijí vnějších zdrojů a přemístí výrobu náhradních dílů tak, aby je následně mohli dovážet do EU. Naopak MSP v EU mohou lépe garantovat práci na jejích trzích. MSP jsou v současné době znevýhodněny nedostatečnou harmonizací v Evropě a budou mít prospěch z liberalizace. Kromě toho budou mít všichni dodavatelé prospěch z otevření trhů, protože bude povolena výroba náhradních dílů pro automobily nepocházející z EU. V současné době je 15 % automobilů v EU dováženo ze zahraničí (např. z Japonska, Korey a USA) a všichni výrobci automobilů mimo EU registrovali průmyslové vzory součástí automobilů v EU.

Bezpečnost: Bezpečnost není otázkou ochrany (průmyslových) vzorů. Neexistuje žádný bezpečnostní test pro zaručení ochrany (průmyslových) vzorů. Bezpečnost je ale předmětem režimu schvalování typu pro stejné součásti, který by mohl být rozšířen na všechny ostatní součásti další evropskou legislativou.

Hospodářská soutěž: Na chráněných trzích neexistuje žádná hospodářská soutěž. Spotřebitel musí náhradní díly kupovat od výrobců automobilů. Oni mohou pro zajištění některých náhradních dílů kontaktovat dodavatele původního vybavení, to je však možné pouze pro výrobky některých velkých a silných dodavatelů původního vybavení. Jednotný evropský trh neexistuje a stupeň ochrany jednotlivých náhradních dílů se na národních chráněných trzích ve skutečnosti liší. Liberalizovat trh by znamenalo otevřít ho hospodářské soutěži. Hospodářská soutěž neznamená pouze soutěž v cenách, ale i v jiných faktorech, jako jsou služby, kvalita výrobků a dobrá pověst. I na liberalizovaných trzích je podíl výrobců automobilů, popř. dodavatelů původního vybavení na trhu vysoký, v USA se např. nezávislí výrobci karoserií podílejí na trhu pouhými 15 %.

Závěry

Zpravodaj by tímto chtěl návrhu Komise rozhodně vyslovit svou podporu.

Není uspokojivé, že máme jednotný trh pro nové automobily, ale nemáme jednotný trh pro náhradní díly.

Liberalizace sekundárního trhu náhradních dílů povede k větší hospodářské soutěži a posune rozvoj vnitřního trhu. Ceny budou pružnější.

Inovace nebude negativně ovlivněna. Ve skutečnosti se může zvýšit, protože výrobci automobilů budou navrhovat části svých výrobků takovým způsobem, že nezávislí dodavatelé shledají výrobu těchto náhradních dílů jako obtížnou. Zpravodaj podporuje právo na duševní vlastnictví, podle jeho názoru však dušení vlastnictví není překážkou pro liberalizaci trhu. Za zmínku dále stojí, že se vyskytl pouze jeden případ, kdy výrobce automobilů žaloval jiného výrobce automobilů pro kopírování průmyslového vzoru na primárním trhu, i když některé modely se velmi podobají jeden druhému.

MSP budou mít z liberalizace prospěch. Liberalizace bude mít pozitivní vliv na zaměstnanost v EU a spotřebitel bude mít konečně možnost svobodného výběru a měl by být schopen nést odpovědnost za tento výběr.

Liberalizace sekundárního trhu náhradních dílů je správnou cestou vpřed.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti, jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí[1]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 1

1. Jediným účelem ochrany (průmyslových) vzorů je udělení výlučných práv na vzhled výrobku, nikoliv však monopolu na výrobek jako takový. Ochrana (průmyslových) vzorů, pro které neexistuje praktická alternativa, by ve skutečnostivedla k monopolu na výrobek. Taková ochrana by se blížila zneužití režimu (průmyslových) vzorů. Pokud je třetím stranám dovoleno vyrábět a distribuovat náhradní díly, je hospodářská soutěž zachována. Pokud je ochrana (průmyslových) vzorů rozšířena na náhradní díly, tyto třetí strany tato práva porušují, hospodářská soutěž je vyloučena a držitel práva k (průmyslovému) vzoru de facto obdrží na výrobek monopol,

 

 

1. Jediným účelem ochrany (průmyslových) vzorů je udělení výlučných práv na vzhled výrobku, nikoliv však monopolu na výrobek jako takový a ani na jeho části. Ochrana (průmyslových) vzorů, pro které neexistuje praktická alternativa, by ve skutečnostivedla k monopolu na výrobek, který podle nich vznikne. Taková ochrana by se blížila zneužití režimu (průmyslových) vzorů. Pokud je třetím stranám dovoleno vyrábět a distribuovat náhradní díly za účelem opravy, je hospodářská soutěž zachována. Pokud je ochrana (průmyslových) vzorů rozšířena na náhradní díly, tyto třetí strany tato práva porušují, hospodářská soutěž je vyloučena a držitel práva k (průmyslovému) vzoru de facto obdrží na výrobek monopol,

 

 

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 3A (nový)

 

(3a) Zrušení ochrany (průmyslových) vzorů pro viditelné náhradní díly za účelem opravy přináší nový prostor malým a středně velkým podnikům a výhodné nabídky spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 3B (nový)

 

(3b) Na základě definice „původního náhradního dílu“ a „kvalitativně rovnocenného náhradního dílu“ podle čl. 1 odst. 1 písm. t) a u) nařízení ES č. 1400/2002 a podle čl. 4 odst 1 písm. i), j), k) a l) tohoto nařízení je omezování obchodu s náhradními díly pro automobily zakázáno.

Odůvodnění

Liberalizace trhu s náhradními díly je integrující součástí liberalizace celého odvětví motorových vozidel zahrnutého do nařízení o blokové výjimce (nařízení (ES) č. 1400/2002). Jedná se o případ, kdy omezení uvalená na obchod s náhradními díly a monopol poskytovaný výrobcům automobilů – záminkou je ve všech případech „ochrana (průmyslových) vzorů“ – jsou v příkrém rozporu s platnými právními předpisy o hospodářské soutěži, a proto by měla být odstraněna.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) V zájmu doplnění ustanovení nařízení Komise č. 1400/2002, pokud jde o možnost výrobce umisťovat čitelně a účinně svou obchodní značku nebo logo na součásti nebo náhradní díly, členské státy zajistí, aby byli zákazníci řádně informováni o původu náhradních dílů, například pomocí informací o obchodních značkách nebo logách umístěných na dotčených dílech.

 

(4) V zájmu doplnění ustanovení nařízení Komise č. 1400/2002, pokud jde o možnost výrobce umisťovat čitelně a účinně svou obchodní značku nebo logo na součásti nebo náhradní díly, musí být zajištěno, aby byli zákazníci řádně informováni o původu náhradních dílů, například pomocí informací o obchodních značkách nebo logách umístěných na dotčených dílech.

Pozměňovací návrh 5

BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (nový)

 

(4a) Tato směrnice by měla vstoupit v platnost nezávisle na probíhajících studiích a na případných dalších posouzeních dopadů.

Pozměňovací návrh 6

ČLÁNEK 1

Čl. 14 odst. 1 (směrnice 98/71/ES)

1. (Průmyslový) vzor, který tvoří součást složeného výrobku používaného ve smyslu čl. 12 odst. 1 této směrnice pro účely opravy tohoto složitějšího výrobku s cílem obnovit jeho původní vzhled, nepožívá ochrany (průmyslového) vzoru.

1. Výrobek s vestavěným či aplikovaným (průmyslovým) vzorem, který tvoří součást složeného výrobku používaného ve smyslu čl. 12 odst. 1 této směrnice pouze pro účely opravy tohoto složitějšího výrobku s cílem obnovit jeho původní vzhled, nepožívá ochrany (průmyslového) vzoru. (Průmyslový) vzor požívá ochrany, pokud je použit pouze pro účely dekorace a vzhledu, tj. nikoli pro účely opravy tohoto výrobku s cílem obnovit jeho původní vzhled, nýbrž s cílem změnit jej.

Pozměňovací návrh 7

ČLÁNEK 1

Čl. 14 odst. 1a (nový) (směrnice 98/71/ES)

 

1a. Komise sleduje uplatňování této směrnice zejména s ohledem na její dopad na cenu a bezpečnost náhradních dílů, na podmínky, které pojišťovny kladou na své pojištěnce, a na vliv nového opatření na podmínky hospodářské soutěže. Pravidelně předkládá Radě a Evropskému parlamentu zprávu, která obsahuje výsledky tohoto sledování a dále návrhy opatření, která je třeba v souladu s cíli Evropské unie přijmout.

Odůvodnění

Stanoví pravidelné posouzení míry dopadu regulačního režimu se zvláštním ohledem na nejcitlivější skutečnosti.

Pozměňovací návrh 8

ČLÁNEK 1

Čl. 14 odst. 2 (směrnice 98/71/ES)

2. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé byli řádně informováni o původu náhradních dílů, aby si mohli mezi konkurenčními náhradními díly vybrat se znalostí věci.

2. Odstavec 1 platí v případě, že jsou spotřebitelé řádně informováni o původu náhradních dílů použitých na opravu, a to pomocí označení, jako jsou např. obchodní značky či obchodní název nebo jinou vhodnou formou, aby si mohli mezi konkurenčními náhradními díly vybrat se znalostí věci.

Pozměňovací návrh 9

ČLÁNEK 1

Čl. 14 odst. 2a (nový) (směrnice 98/71/ES)

 

2a.Toto ustanovení o opravách platí pouze pro viditelné náhradní díly na následném trhu poté, co byl složený výrobek držitelem práv nebo s jeho svolením uveden na primární vnitřní trh.

Pozměňovací návrh 10

Článek 1

Čl. 14 odst. 2b (nový) (směrnice 98/71/ES)

 

2b. Spotřebitelé, opravny a obchodníci se součástkami by v žádném případě neměli být zatíženi dalšími poplatky či licencí nebo zpoplatněním za používání náhradních dílů za účelem opravy.

Odůvodnění

Prodejní cena automobilu již v sobě zahrnuje náklady vzniklé v souvislosti s vytvořením (průmyslového) vzoru modelu, tyto náklady jsou tedy plně zaplaceny při nákupu vozidla. Při opravě by se již neměla požadovat žádná úhrada nákladů spojených s vývojem vzoru. Jelikož uvedené náklady byly již plně hrazeny při nákupu vozidla, neexistuje žádný důvod pro dvojí nebo vícenásobné zpoplatnění vzoru. Ba právě naopak – to by ovlivnilo nepříznivě malé a střední podniky a bránilo by to růstu.

POSTUP

Název

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů

Referenční údaje

KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)

Příslušný výbor

JURI

Výbor požádaný o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

ECON
14.12.2004

Užší spolupráce

 

Zpravodaj(ka)
  Datum jmenování

Wolf Klinz
30.11.2004

Projednání ve výboru

29.3.2005

23.5.2005

14.6.2005

12.7.2005

13.7.2005

Datum přijetí

13.7.2005

Výsledek závěrečného hlasování

pro:

proti:

zdrželi se:

36

5

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Zsolt László Becsey, Pier Luigi Bersani, Bowles Sharon Margaret, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Paolo Cirino Pomicino, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, John Whittaker

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Harald Ettl, Catherine Guy-Quint, Ona Juknevičienė, Jules Maaten, Thomas Mann, Kamal Syed Salah, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

Antonio Masip Hidalgo

  • [1]  Dosud nezveřejněno v Úř. věst.

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (*)  (14. 12. 2005)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů
(KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

Navrhovatel: Manuel Medina Ortega

(*) Užší spolupráce mezi výbory – článek 47 jednacího řádu.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Background

As a preliminary remark, you rapporteur would point out that the sole reason for this legislation is to the resolve the sole issue remaining after the adoption of Directive 98/71. As many members of this committee will recall, the compromise reached in the codecision procedure between Parliament and Council, with the aid of the Commission, primarily concerned Article 14, relating to the "repairs clause", i.e. the conditions subject to which garages and workshops carrying out repairs must use spare parts supplied by the manufacturer or may use spare parts manufactured by third parties. The solution which the negotiators worked out was to have a "standstill plus", i.e. to freeze the existing legislative situation in each Member State while also allowing any State to liberalise the market further. No obstacle was to be allowed to the free movement of the parts in question. The Council abandoned its position of seeking to allow a "free-for-all", i.e. allowing the Member States carte blanche to introduce or change national legal provisions in this area. Parliament made concessions on its preference for a totally harmonised system of fair and reasonable remuneration for right holders for any use of the design of a component part used in the repair of a complex product. The other point at issue was the method to be used by the Commission to assess the consequences of the Directive after its entry into force (Article 18). Parliament wished to have a provision included in the text requiring the Commission to consult manufacturers of original parts and spare parts, with the aim of arriving at a voluntary agreement between the parties on a system of fair and reasonable remuneration. In the event, Parliament accepted the Council's request that this provision should not be incorporated into the text after receiving assurances from the competent Commissioner that the following declaration would be printed together with the Directive in the Official Journal:

"Immediately following the date of adoption of the Directive, and without prejudice to

Article 18, the Commission proposes to launch a consultation exercise involving manufacturers of complex products and of component parts in the motor vehicles sector.

The aim of this consultation will be to arrive at a voluntary agreement between the parties involved on the protection of designs in cases where the product incorporating the design or to which the design is applied constitutes a component part of a complex product upon whose appearance the protected design is dependent. The Commission will coordinate the consultation exercise and will report regularly to the Parliament and the Council on its progress. The consulted parties will be invited by the Commission to consider a range of possible options on which to base a voluntary agreement, including a remuneration system and a system based on a limited period of design protection."

When it proved impossible to reach a voluntary agreement, the Commission ordered a study to be carried out into the possible options for harmonising the aftermarket in spare parts. The study focused on the automotive sector, reflecting the importance of the economic impact in this sector.

On the basis of an extended impact assessment the Commission came to the conclusion that "the option to exclude design protection in the aftermarket for spare parts is the only effective one to achieve an internal market. Liberalisation promises benefits in many respects without serious drawbacks. It would improve the functioning of the Internal Market, allow for more

competition in the aftermarket, bring down prices for consumers and create opportunities and

jobs for SMEs."

Assessment

Your draftsman considers that the Commission's proposal should be endorsed for the following reasons relating to the sound functioning of the internal market and to the economic welfare of consumers:

First, from the point of view of the internal market, there is a single market for new cars but no single market for car spare parts. This means that automotive spare parts cannot be freely produced and traded within the Community. As a result of this fragmentation and the uncertainty about how the Community’s design regime will evolve, citizens cannot be certain whether or not the purchase of certain spare parts is lawful. In parts of the Community consumers are not free to choose between competing spare parts. For the same reason, parts manufacturers, especially SMEs, cannot use the economies of scale offered by a single market and they are discouraged from generating investment and employment which they might otherwise do.

Secondly, the "must fit/must match" requirement means there is no need for intellectual property protection since no creativity is involved. That requirement also means that consumer safety will not be jeopardised.

Thirdly, the regime proposed will boost competition and this will have a positive spin off for consumers in terms of price competition and keeping insurance costs down.

Lastly, deregulation will allow SMEs to have a greater share of the aftermarket for spare parts and there is no evidence that the result will be the importation of vast amounts of spare parts now produced in the Community. It is well known that multinationals already produce a multiplicity of parts such as car bumpers, in low-cost countries.

ZÁVĚR

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti, se kterým pracuje v rámci postupu užší spolupráce stanoveného článkem 47 jednacího řádu, aby návrh směrnice, k němuž byl přidán nový bod odůvodnění 1a, schválil.

(1a)    vzhledem k tomu, že zrušení ochrany vzorů je v rozporu s mezinárodně uznávanými zásadami ochrany duševního vlastnictví a představovalo by nebezpečný precedens pro ochranu práv duševního vlastnictví také v jiných odvětvích, zatímco se Evropská unie zavázala, zejména v rámci WTO, že bude naléhat na přijetí režimu na ochranu práv duševního vlastnictví ve třetích zemích, čímž by se skoncovalo s napodobováním a paděláním.

POSTUP

Název

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů

Referenční údaje

KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)

Příslušný výbor

JURI

Výbor, který zaujal stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

IMCO
14.12.2004

Užší spolupráce – Datum oznámení na zasedání

12.5.2005

Navrhovatel
  Datum jmenování

Navrhovatel:
18.4.2005

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

4.5.2005

22.11.2005

24.5.2005

12.12.2005

15.6.2005

11.7.2005

 

 

Datum přijetí

12.12.2005

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

26

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Maria Carlshamre, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Wolf Klinz, Henrik Dam Kristensen, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Leopold Józef Rutowicz, Heide Rühle, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Phillip Whitehead

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Benoît Hamon

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

POSTUP

Název

Změna týkající se právní ochrany (průmyslových) vzorů

Referenční údaje

KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)

Datum predložení EP

14.9.2004

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

14.12.2004

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

14.12.2004

IMCO

14.12.2004

 

 

Přidružený(é) výbor(y)

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

12.5.2005

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Klaus-Heiner Lehne

26.10.2004

 

 

Předchozí zpravodaj(ové)

Alexander Radwan

 

 

Projednání ve výboru

21.4.2005

29.11.2005

3.10.2006

20.12.2006

 

26.2.2007

 

 

 

Datum přijetí

20.11.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

25

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Mogens N.J. Camre, Charlotte Cederschiöld, Luis de Grandes Pascual, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Gabriele Stauner

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Toine Manders, Tomáš Zatloukal