SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/71/ES o právnej ochrane dizajnov

22.11.2007 - (KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)) - ***I

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Klaus-Heiner Lehne
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Manuel Medina Ortega v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
(*) Pridružené výbory – článok 47 rokovacieho poriadku

Postup : 2004/0203(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0453/2007

(*) Pridružené výbory – článok 47 rokovacieho poriadkuNÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/71/ES o právnej ochrane dizajnov

(KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2004)0582)[1],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0119/2004),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0453/2007),

1.  schvaľuje návrh Komisie v znení zmien a doplnení;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 4

(4) Keďže je potrebné doplniť ustanovenia nariadenia Komisie č. 1400/2002 týkajúce sa schopnosti výrobcu umiestniť svoju obchodnú značku alebo logo na komponenty alebo náhradné súčiastky viditeľným a účinným spôsobom, členské štáty zabezpečia, že spotrebitelia budú riadne informovaní o pôvode náhradných súčiastok, napríklad prostredníctvom umiestnenia informácií o obchodných značkách alebo logách na príslušných súčiastkach.

(4) Keďže je potrebné doplniť ustanovenia nariadenia (ES) Komisie č. 1400/2002 týkajúce sa schopnosti výrobcu umiestniť svoju obchodnú značku alebo logo na komponenty alebo náhradné súčiastky viditeľným a účinným spôsobom, musí sa zabezpečiť, aby boli spotrebitelia riadne informovaní o pôvode náhradných súčiastok, napríklad prostredníctvom umiestnenia informácií o obchodných značkách alebo logách na príslušných súčiastkach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ČLÁNOK 1
Článok 14 odsek 1 (smernica 98/71/ES)

1. Ochrana dizajnom neexistuje pre dizajn, ktorý predstavuje časť komplexného výrobku, ktorý sa používa v zmysle článku 12 ods. 1 tejto smernice, za účelom opravy uvedeného komplexného výrobku tak, aby sa obnovil jeho pôvodný vzhľad.

1. Ochrana dizajnov neexistuje pre dizajn zabudovaný vo výrobku alebo na neho používaný, ktorý predstavuje časť komplexného výrobku, ktorý sa používa v zmysle článku 12 ods. 1 tejto smernice, len za účelom opravy uvedeného komplexného výrobku tak, aby sa obnovil jeho pôvodný vzhľad. Toto ustanovenie neplatí, ak je prvoradý účel, na ktorý sa uvedená súčiastka uvedie na trh, iný ako oprava komplexného výrobku.

Odôvodnenie

Týka sa to len viditeľných náhradných súčiastok zabudovaných do vonkajšieho plášťa na účely opravy – tzv. presne odpovedajúcich súčiastok, a preto sa na túto oblasť nevzťahuje ochrana dizajnu. Táto výnimka sa však nevzťahuje na súčiastky používané na iné účely, napríklad na zmenu vonkajšieho vzhľadu komplexného výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ČLÁNOK 1
Článok 14 odsek 2 (smernica 98/71/ES)

2. Členské štáty zabezpečia, že spotrebitelia budú riadne informovaní o pôvode náhradných súčiastok tak, aby si na základe informácii mohli vybrať medzi konkurenčnými náhradnými súčiastkami.”

2. Odsek 1 platí v prípade, že sú spotrebitelia riadne informovaní o pôvode výrobku použitom na opravu prostredníctvom označení, akými sú obchodná značka alebo obchodný názov, alebo inou vhodnou cestou tak, aby si na základe informácií mohli vybrať medzi konkurenčnými výrobkami na účely opravy.

Odôvodnenie

Trh musí informovať spotrebiteľa o pôvode súčiastok prostredníctvom obchodného názvu a nie prostredníctvom vnútroštátnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ČLÁNOK 1

Článok 14 odsek 2a (nový) (smernica 98/71/ES)

 

2a.Klauzula o opravách platí len pre viditeľné náhradné súčiastky na sekundárnom trhu po tom, čo majiteľ uviedol komplexný výrobok na primárny vnútorný trh alebo výrobok vstúpil na trh s jeho súhlasom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ČLÁNOK 1A (nový)

 

Článok 1a

Tie členské štáty, ktorých existujúce právne predpisy ustanovujú ochranu dizajnu pre výrobok, ktorý predstavuje časť komplexného výrobku v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 98/71/EHS používaného na účely opravy tohto komplexného výrobku s cieľom obnoviť jeho pôvodný vzhľad, môžu uplatňovať túto ochranu dizajnu ešte 5 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

  • [1]  Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

ODÔVODNENIE

I.         Obsah návrhu smernice

Predložený návrh sa týka ochrany dizajnov náhradných súčiastok určených na obnovu vzhľadu komplexných výrobkov. Zameriava sa na úplnú liberalizáciu sekundárneho trhu s náhradnými súčiastkami, ktorá sa týka automobilového, ako aj strojárskeho priemyslu, priemyslu vyrábajúceho investičný tovar a spotrebného priemyslu.

Návrh sa zaoberá výhradne sekundárnym trhom (trhom s náhradnými súčiastkami) a týka sa len tých náhradných súčiastok, ktorých dizajn je nevyhnutný pre obnovu pôvodnej funkcie alebo vzhľadu výrobku. To znamená, že súčiastka alebo komponent komplexného výrobku sa dá nahradiť iba náhradnou súčiastkou, ktorá je rovnaká ako pôvodná súčiastka (tzv. „presne odpovedajúce“ náhradné súčiastky).

Prostredníctvom článku 1 návrhu smernice, ktorým sa mení článok 14 smernice 98/71/ES, sa vynímajú náhradné súčiastky na sekundárnom trhu spod ochrany dizajnu. Uvádza sa tzv. ustanovenie o opravách, podľa ktorého neexistuje ochrana dizajnu „pre dizajn, ktorý predstavuje časť komplexného výrobku, ktorý sa používa v zmysle článku 12 ods. 1 tejto smernice, za účelom opravy uvedeného komplexného výrobku tak, aby sa obnovil jeho pôvodný vzhľad“.

II.       Kontext

Na základe smernice 98/71/ES o právnej ochrane dizajnov[1] z 13. októbra 1998 je možné chrániť viditeľné znaky výrobku proti použitiu tretími stranami. Ochrana dizajnu poskytuje exkluzivitu novému a originálnemu dizajnu (pozri článok 1 a 3 smernice 98/71/ES) v prípade vzhľadu individuálneho výrobku, komplexného výrobku alebo súčiastky.

V čase prijímania smernice 98/71/ES nebolo možné dospieť k dohode o harmonizácii ochrany dizajnu tzv. „presne odpovedajúcich“ náhradných súčiastok. Smernica preto neobsahuje zosúladenie režimu ochrany dizajnu vo vzťahu k následnému trhu s náhradnými súčiastkami a v súčasnosti nevyníma náhradné súčiastky spod ochrany dizajnu. Ochrana udelená dizajnu novej súčiastke na primárnom trhu preto môže rovnako dobre platiť pre náhradnú súčiastku na sekundárnom trhu alebo trhu s náhradnými súčiastkami určenými na opravy.

Článok 14 smernice 98/71/ES obsahuje prechodné ustanovenie o tom, že „až dovtedy, kým sa neprijmú zmeny a doplnky k tejto smernici na návrh Komisie v súlade s ustanoveniami článku 18“ si členské štáty majú v tomto smere zachovať svoje súčasné právne predpisy a môžu zmeniť dané opatrenia iba spôsobom, ktorý liberalizuje trh s náhradnými súčiastkami (riešenie „freeze plus”).

Komisia navrhla právne predpisy ES týkajúce sa ochrany dizajnu prvý raz v roku 1993. Rada sa však dohodla na spoločnej pozícii až v roku 1997. Európsky parlament označil v rámci prvého čítania ochranu dizajnu náhradných súčiastok určených na opravu komplexných výrobkov (ako napr. vozidiel) ako zásadnú politickú otázku.. Rada však nebola schopná schváliť zosúladené ustanovenia o ochrane dizajnu na účel opravy. V druhom čítaní z 22. októbra 1997 Parlament prevažnou väčšinou rozhodol o opätovnom predložení návrhu ustanovenia o opravách, ktorý bol prijatý v prvom čítaní a ktorý Rada ignorovala. Toto ustanovenie malo umožniť použitie dizajnu na účel opravy komplexného výrobku, pokiaľ používateľ ponúkne vlastníkovi práv na dizajn náležitú a primeranú odmenu. Parlament bol názoru, že je to najlepší spôsob ako vzájomne prispôsobiť čiastočne veľmi rozdielne vnútroštátne právne predpisy v tejto oblasti. Keďže Rada ani tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu nemohla v druhom čítaní prijať, začalo sa zmierovacie konanie. Výsledkom zdĺhavých a namáhavých rokovaní bolo riešenie „freeze plus”, ako je uvedené v článku 14 smernice 98/71/ES. V súčasnosti je situácia v členských štátoch po uplatnení smernice 98/71/ES v oblasti náhradných súčiastok, ktorými sa obnovuje pôvodný vzhľad komplexných výrobkov, rozdielna. Spravodajca upozorňuje, že právna prax sa líši práve na medzinárodnej úrovni. Ide o to, aby sa v globále zabránilo znevýhodneniu Európy v rámci hospodárskej súťaže.[2]

III:     Stanovisko spravodajcu

Hoci sa návrh smernice vzťahuje v zásade na všetky náhradné súčiastky, ktoré slúžia na opravu komplexného výrobku, „aby sa obnovil jeho pôvodný vzhľad“, diskutovalo sa o ňom predovšetkým v súvislosti s jeho najdôležitejšou pôsobnosťou, ktorá sa týka náhradných súčiastok pre motorové vozidlá. Nemalo by sa však zabúdať na to, že ide o zásadné otázky rozsahu pôsobnosti ochrany dizajnu.

Proti sebe stoja dve zásadné chápania otázky ochrany dizajnu „presne odpovedajúcich“ náhradných súčiastok na sekundárnom trhu:

Na jednej strane je názor, že ochrana dizajnu náhradných súčiastok logicky vyplýva z práva duševného vlastníctva. Podľa tohto názoru by rozlišovanie medzi primárnym a sekundárnym trhom s náhradnými súčiastkami odporovalo všeobecným zásadám práva duševného vlastníctva.

Na druhej strane sa zastáva názor, že by sa ochrana dizajnu nemala vzťahovať na náhradné súčiastky na sekundárnom trhu, pretože by mohlo dôjsť k vzniku neoprávnených monopolov. Tento názor obhajuje ustanovenie o opravách návrhu smernice ako adekvátne riešenie tohto problému.

Podľa názoru spravodajcu, riešenie, ktoré navrhla Komisia znamenajúce, že pre náhradné súčiastky odteraz neexistuje vôbec žiadna ochrana dizajnu, v nedostatočnej miere zohľadňuje napätie medzi jednotlivými záujmami zúčastnených strán. Spravodajca preto navrhuje prechodné riešenie, podľa ktorého tie členské štáty, ktorých existujúce právne predpisy ustanovujú ochranu dizajnu pre výrobok, ktorý predstavuje časť komplexného výrobku v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 98/71/EHS používaného na účely opravy tohto komplexného výrobku s cieľom obnoviť jeho pôvodný vzhľad, budú môcť uplatňovať túto ochranu dizajnu ešte 5 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Návrh smernice rieši otázky ochrany dizajnu a preto sa netýka otázok bezpečnosti motorových vozidiel a ich náhradných súčiastok. Liberalizácia však môže mať nepriamy vplyv na kvalitu výrobkov a tým aj na bezpečnosť. Zo štúdie vyžiadanej na túto tému vyplýva, že homologizácia by sa mala rozšíriť na určité náhradné súčiastky, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť, aby sa zaručila ich bezpečnosť. Spravodajca preto víta, že návrh rozšíriť homologizáciu na náhradné súčiastky dôležité z hľadiska bezpečnosti sa uplatnil v článku 31 smernice 2007/46/ES z 5. septembra 2007 (L 263/1 v. 9.10.2007).

  • [1]  Ú. v. ES L 289, 28.10.1998, s. 28.
  • [2] 1 Za približne rovnakých podmienok ochrany ako v Európe je možné žiadať pre náhradnú súčiastku v USA tzv. design patent: 35 USC (United States Code) 171: "Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided."

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (13.7.2005)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady ktorou s mení a dopĺňasmernica 98/71/ES o právnej ochrane dizajnov
(KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Wolf Klinz

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Hintergrund

Die Richtlinie 98/71/EG betrifft den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen. Ziel der Vorschriften über Muster und Modelle ist der Schutz des Erscheinungsbilds und der äußeren und sichtbaren Gestaltung eines Produkts. In diesem Zusammenhang sollten Ausschließlichkeitsrechte für Muster und Modelle gewährt werden, wenn diese neu sind und Eigenart aufweisen, um die geistige Leistung des Entwicklers eines Geschmacksmusters zu honorieren.

Artikel 14 befasst sich mit der Reparatur eines komplexen Erzeugnisses. Von Beginn an war diese Bestimmung nur zeitlich begrenzt konzipiert. Die Mitgliedstaaten behalten ihre bestehenden Rechtsvorschriften für den Schutz von Mustern und Modellen bei – d.h. Geschmacksmusterschutz oder liberalisierte Märkte, also kein Geschmacksmusterschutz –, bis diese Richtlinie geändert wird. Die Mitgliedstaaten dürfen ihre Rechtsvorschriften nur ändern, wenn dies zu einer Liberalisierung des Marktes führt („Freeze-plus“-Lösung).

In 15 Mitgliedstaaten (Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Portugal, Schweden, Zypern, der Tschechischen Republik, Estland, Litauen, Malta, Polen, der Slowakei und Slowenien) sind die Märkte geschützt, in 9 Mitgliedstaaten (Belgien, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Ungarn und Lettland) sind die Märkte liberalisiert und in Griechenland gilt ein zeitlich befristeter Schutz.

Bei dieser Bestimmung handelt es sich um einen Kompromiss zwischen den Gegnern und den Befürwortern einer möglichen europaweiten Liberalisierung, sie war aber nicht als langfristige Lösung gedacht.

Vorschlag der Kommission

Die Kommission schlägt derzeit vor, den Sekundärmarkt für Ersatzteile zu liberalisieren. Somit sollte für ein Geschmacksmuster, das als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um diesem wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen, kein Schutz als Gemeinschaftsgeschmacksmuster bestehen. Die Marktliberalisierung wird unter der Bedingung vorgeschlagen, dass die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Verbraucher über den Ursprung von Ersatzteilen ordnungsgemäß unterrichtet werden, sodass sie entscheiden können, ob sie einen Ersatzteil vom Fahrzeughersteller (vehicle manufacturer - VM), vom Originalersatzteilhersteller (original equipment supplier - OES) oder von einem unabhängigen Lieferanten (non-OES) erwerben möchten.

Die Mitgliedstaaten müssen ihre nationalen Rechtsvorschriften anpassen und gewährleisten, dass diese spätestens zwei Jahre nach Verabschiedung der vorgeschlagenen Richtlinie in Kraft treten.

Zahlen

Geltungsbereich der vorgeschlagenen Richtlinie

Die vorgeschlagene Richtlinie betrifft lediglich sichtbare „Must-match“-Ersatzteile (d.h. integrierte Bauelemente) für komplexe Erzeugnisse. Obgleich der Vorschlag im Grunde alle Sektoren betrifft, in denen es um den Ersatz und die Reparatur von sichtbaren Bauteilen komplexer Erzeugnisse geht, ist in erster Linie der Sekundär- oder Anschlussmarkt der Automobilindustrie von der Richtlinie betroffen; ihre Auswirkungen werden in den anderen Sektoren, wie den Märkten für Sanitäreinrichtungen, Uhren, Motorräder und Haushaltsgeräte nur in geringerem Maße spürbar sein. Die Auswirkungen auf diese anderen Märkte sind nur schwer quantifizierbar. In erster Linie wird das Luxussegment dieser Märkte betroffen sein. Die Experten sind sich einig, dass lediglich der Anschlussmarkt der Automobilindustrie von größerer Bedeutung und daher wesentlich betroffen sein wird. Insbesondere sind folgende Bereiche zu nennen: Karosserieteile, Glas und Beleuchtung. 9-11 Milliarden Euro werden jährlich für den Kauf dieser Ersatzteile ausgegeben. Eine gewisse Mindestnachfrage nach Reparatur und Ersatz ist notwendig, damit die Hersteller von Ersatzteilen gewinnbringend arbeiten können. Das Angebot von Ersatzteilen ist daher nur für Kraftfahrzeuge mit einem bestimmten Volumen rentabel. Es handelt sich aber immer noch um ein Marktvolumen von einigen Milliarden Euro.

Mögliche Vorteile und Nachteile der vorgeschlagenen Richtlinie

Preise:In Märkten mit Geschmacksmusterschutz besteht die Gefahr, dass durch ein monopolistisches Preissystem überhöhte Preise für Ersatzteile verlangt werden. In einem liberalisierten Markt dagegen gibt es eine größere Auswahl und wahrscheinlich ein niedrigeres Preisniveau. Aus einer Studie ging hervor, dass 10 von 11 Ersatzteilen in geschützten Märkten teurer sind als in liberalisierten Märkten. Außerdem kann beispielsweise der Preis des Fahrzeugherstellers für einen vorderen Kotflügel bis zu 200% höher sein als auf dem freien Markt.

Innovation:Die Liberalisierung wirkt sich nicht negativ auf die Innovation aus. Innovation entsteht durch den Wettbewerb auf dem Primärmarkt. Der Hauptgrund für die Schaffung eines Automobildesigns besteht darin, die Einzigartigkeit einer Automarke sicherzustellen, um die Marktposition dieser Marke zu verteidigen. Das Design eines neuen Autos ist ausschlaggebend für die Kaufentscheidung des Verbrauchers und bildet die Grundlage für ein erfolgreiches Verkaufsgeschäft. Das Verhalten des Verbrauchers im Anschlussmarkt wird durch das Geschmacksmuster aber nicht beeinflusst.

Beschäftigung: Unabhängige Hersteller in Niedrigpreisländern verfügen oftmals nicht über das technische Know-how, um Ersatzteile auf dem Qualitätsniveau, das für den europäischen Markt erforderlich ist, herzustellen. Es sind eher die Fahrzeughersteller selbst, die – im Zuge der Auslagerung und Umsiedelung der Erzeugung – im Ausland produzieren, um die Ersatzteile danach in die EU einzuführen. Dagegen können die KMU in der EU die Arbeitsplätze in ihren eigenen Märkten besser gewährleisten. Die KMU leiden derzeit unter der fehlenden Harmonisierung in Europa und werden von einer Liberalisierung profitieren. Außerdem wird die Marktöffnung für alle Zulieferbetriebe vorteilhaft sein, da die Herstellung von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge aus Drittländern gestattet wird. Derzeit werden 15% der Kraftfahrzeuge in der EU aus dem Ausland importiert (z.B. aus Japan, Korea und den USA), und alle nicht-europäischen Fahrzeughersteller haben in der EU Geschmacksmuster auf Fahrzeugteile angemeldet.

Sicherheit:Die Sicherheit ist keine Frage des Geschmacksmusterschutzes. Für die Gewährung des Geschmacksmusterschutzes ist keine Sicherheitsüberprüfung vorgesehen. Die Sicherheitsanforderungen werden im Rahmen der Typgenehmigungsverfahren für gleiche Teile geregelt und könnten im Rahmen weiterführender europäischer Rechtsvorschriften auf alle anderen Teile ausgeweitet werden.

Wettbewerb: In geschützten Märkten gibt es keinen Wettbewerb. Die Verbraucher müssen die Ersatzteile von den Fahrzeugherstellern kaufen. Einige Ersatzteile können bei den Originalersatzteilherstellern angefordert werden, dies ist aber nur bei Erzeugnissen einiger der großen und mächtigen Originalersatzteilhersteller möglich. Ein europäischer Binnenmarkt fehlt hier, und die geschützten Märkte der Mitgliedstaaten sind in Wirklichkeit für die einzelnen Ersatzteile unterschiedlich stark geschützt. Eine Marktliberalisierung würde die Öffnung des Marktes für den Wettbewerb bedeuten. Der Wettbewerb betrifft aber nicht nur den Preis, andere Faktoren, wie Dienstleistungs- und Produktqualität sowie der gute Ruf kommen ebenfalls ins Spiel. Auch in liberalisierten Märkten bleibt der Marktanteil der Fahrzeughersteller bzw. Originalersatzteilhersteller weiterhin hoch, in den USA erreichen Karosserieteile unabhängiger Hersteller beispielsweise nur 15% der Marktanteile.

Schlussfolgerungen

Ihr Verfasser möchte nachdrücklich seine Unterstützung für den Kommissionsvorschlag zum Ausdruck bringen.

Es ist unzufriedenstellend, dass wir über einen Binnenmarkt für neue Kraftfahrzeuge, nicht jedoch einen Binnenmarkt für Ersatzteile verfügen.

Eine Liberalisierung des Sekundärmarktes für Ersatzteile wird einen verstärkten Wettbewerb nach sich ziehen und die Entwicklung des Binnenmarktes vorantreiben. Die Preise werden elastischer.

Die Innovation wird nicht beeinträchtigt. Sie könnte tatsächlich sogar Auftrieb erhalten, da die Fahrzeughersteller versuchen werden, die Bestandteile ihrer Produkte so zu gestalten, dass es für unabhängige Zulieferbetriebe schwierig wird, diese Ersatzteile herzustellen. Ihr Verfasser befürwortet den Anspruch auf geistiges Eigentum, seiner Ansicht nach steht er aber einer Liberalisierung des Marktes nicht im Wege. Außerdem ist es bemerkenswert, dass es nur einen einzigen Fall gibt, in dem ein Fahrzeughersteller Anzeige gegen einen anderen Fahrzeughersteller wegen der Imitation des Geschmacksmusters im Primärmarkt erhob, obwohl einige Modelle große Ähnlichkeiten unter einander aufweisen.

Die KMU werden von der Liberalisierung profitieren. Die Liberalisierung wird sich positiv auf die Beschäftigung in der EU auswirken, und der einzelne Verbraucher wird endlich in der Lage sein, frei zu entscheiden, und sollte die Verantwortung für diese Wahl akzeptieren können.

Eine Liberalisierung des Sekundärmarktes von Ersatzteilen ist ein Schritt in die richtige Richtung.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci žiada Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou[1]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 1

(1) Keďže jediným účelom ochrany dizajnu je poskytnúť exkluzívne práva na vzhľad výrobku, ale nie monopol na výrobok ako taký; keďže ochrana dizajnov, pre ktoré neexistuje praktická alternatíva, by v skutočnosti viedla k monopolu na výrobok. keďže takáto ochrana by sa priblížila k zneužitiu režimu dizajnu; keďže keby sa tretím stranám umožnilo vyrábať a distribuovať náhradné súčiastky, konkurencia by sa zachovala; keďže keby sa ochrana dizajnu rozšírila na náhradné súčiastky, tretie strany by porušovali tieto práva, konkurencia by sa eliminovala a držiteľ práva na dizajn by de facto získal monopol na výrobok.

(1) Keďže jediným účelom ochrany dizajnu je poskytnúť exkluzívne práva na vzhľad výrobku, ale nie monopol na výrobok ako taký a ani na jeho súčiastky; keďže ochrana dizajnov, pre ktoré neexistuje praktická alternatíva, by v skutočnosti viedla k monopolu na výrobok, ktorý z neho vzniká; keďže takáto ochrana by sa priblížila k zneužitiu režimu dizajnu; keďže keby sa tretím stranám umožnilo vyrábať a distribuovať náhradné súčiastky na účely opravy, konkurencia by sa zachovala; keďže keby sa ochrana dizajnu rozšírila na náhradné súčiastky, tretie strany by porušovali tieto práva, konkurencia by sa eliminovala a držiteľ práva na dizajn by de facto získal monopol na výrobok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 3A (nové)

 

(3a) Zrušenie ochrany dizajnov pre viditeľné náhradné súčiastky určené na opravu vedie k novej liberalizácii pre MSP a k priaznivým ponukám pre spotrebiteľa,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 3B (nové)

 

(3b) Na základe vymedzenia pojmu originálneho náhradného dielu podľa článku 1 odseku 1 t) a 1u) nariadenia č. 1400/2002 ako aj náhradného dielu vyhovujúcej akosti na základe článkov 4i), 4j), 4k) nariadenia č. 1400/2002 je zakázané obmedzovať obchod so súčiastkami do automobilov,

Odôvodnenie

Liberalizácia trhu s náhradnými súčiastkami je podstatnou časťou liberalizácie celého automobilového odvetvia, ktorá sa v roku 2002 zaviedla nariadením o blokovej výnimke (nariadenie ES) č. 1400/2002. V tomto prípade sú obmedzenia obchodu s náhradnými súčiastkami a monopol výrobcov automobilov pod zámienkou „ochrany dizajnu“ v rozpore s jednoznačne platnými právnymi predpismi o hospodárskej súťaži, a preto ich treba odstrániť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 4

(4) Keďže je potrebné doplniť ustanovenia nariadenia Komisie č. 1400/2002 týkajúce sa schopnosti výrobcu umiestniť svoju obchodnú značku alebo logo na komponenty alebo náhradné súčiastky viditeľným a účinným spôsobom, členské štáty zabezpečia, že spotrebitelia budú riadne informovaní o pôvode náhradných súčiastok, napríklad prostredníctvom umiestnenia informácií o obchodných značkách alebo logách na príslušných súčiastkach.

4) Keďže je potrebné doplniť ustanovenia nariadenia Komisie č. 1400/2002 týkajúce sa schopnosti výrobcu umiestniť svoju obchodnú značku alebo logo na komponenty alebo náhradné súčiastky viditeľným a účinným spôsobom, musí sa zabezpečiť, aby boli spotrebitelia riadne informovaní o pôvode náhradných súčiastok, napríklad prostredníctvom umiestnenia informácií o obchodných značkách alebo logách na príslušných súčiastkach,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ODÔVODNENIE4A (nové)

 

4a) Táto smernica by mala nadobudnúť účinnosť nezávisle od prebiehajúcich štúdií a možných hodnotení vplyvov,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ČLÁNOK 1

Článok 14 odsek 1 (smernica 98/71/ES)

1. Ochrana dizajnom neexistuje pre dizajn, ktorý predstavuje časť komplexného výrobku, ktorý sa používa v zmysle článku 12 ods. 1 tejto smernice, za účelom opravy uvedeného komplexného výrobku tak, aby sa obnovil jeho pôvodný vzhľad.

1. Ochrana dizajnom neexistuje pre dizajn - včlenený do výrobku alebo v ňom použitý - ktorý predstavuje časť komplexného výrobku, ktorý sa používa v zmysle článku 12 ods. 1 tejto smernice, za výhradným a jediným účelom opravy uvedeného komplexného výrobku tak, aby sa obnovil jeho pôvodný vzhľad. Ochrana dizajnu existuje, ak sa dizajn používa z dekoračných dôvodov alebo z dôvodov úpravy zovňajšku, t.j. nie na opravu výrobku s cieľom obnovy jeho pôvodného vzhľadu, ale na jeho zmenu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ČLÁNOK 1
Článok 14 odsek 1a (nový) (smernica 98/71/ES)

 

1a.Komisia monitoruje uplatňovanie tejto smernice najmä vzhľadom na jej vplyv na cenu a bezpečnosť súčiastok, podmienky, ktoré kladú poisťovne poistencom a dôsledky novej úpravy na hospodársku súťaž.Rade a Parlamentu predkladá pravidelne správu obsahujúcu výsledky monitorovania a návrhy opatrení, ktoré je potrebné vykonať v súlade s cieľmi Európskej únie.

Odôvodnenie

Zavedenie pravidelného hodnotenia dôsledkov novej úpravy s osobitným dôrazom na najcitlivejšie aspekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ČLÁNOK 1

Článok 14 odsek 2 (smernica 98/71/ES)

2.Členské štáty zabezpečia, že spotrebitelia budú riadne informovaní o pôvode náhradných súčiastok tak, aby si na základe informácii mohli vybrať medzi konkurenčnými náhradnými súčiastkami.

2.Odsek 1 platí v prípade, že sú spotrebitelia riadne informovaní o pôvode výrobku použitom na opravu prostredníctvom označení, akými sú obchodná značka alebo obchodný názov, alebo inou vhodnou cestou tak, aby si na základe informácií mohli vybrať medzi konkurenčnými náhradnými súčiastkami na účely opravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ČLÁNOK 1

Článok 14 odsek 2a (nový) (smernica 98/71/ES)

 

2a.Klauzula o opravách platí len pre viditeľné náhradné súčiastky na sekundárnom trhu po tom, čo majiteľ uviedol komplexný výrobok na primárny vnútorný trh alebo výrobok vstúpil na trh s jeho súhlasom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ČLÁNOK 1
Článok 14 odsek 2b (nový) (smernica 98/71/ES)

 

2b.Spotrebitelia, servisy a obchodníci so súčiastkami by nemali byť v žiadnom prípade zaťažovaní dodatočným poplatkom alebo licenciou za použitie súčiastky na účely opravy.

Odôvodnenie

Predajná cena automobilu už zahŕňa náklady spojené s vývojom príslušného modelu, a tým sa tieto náklady v plnom rozsahu zaplatia kúpou vozidla. V prípade opravy by sa nemala požadovať žiadna ďalšia úhrada týchto nákladov spojených s vývojom. Keďže uvedené náklady už boli v plnej miere zaplatené pri kúpe vozidla, neexistuje žiaden dôvod na dvojnásobné alebo viacnásobné spoplatnenie dizajnu. Naopak, nepriaznivo by to ovplyvnilo malé a stredné podniky a bránilo by to rastu.

POSTUP

Názov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou s mení a dopĺňa smernica 98/71/ES o právnej ochrane dizajnov

Referenčné čísla

KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)

Gestorský výbor

JURI

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

ECON
14.12.2004

Rozšírená spolupráca

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

WolfKlinz
30.11.2004

Prerokovanie vo výbore

29.3.2005

23.5.2005

14.6.2005

12.7.2005

13.7.2005

Dátum prijatia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

13.7.2005

Výsledok záverečného hlasovania

za:

proti:

zdržal sa:

36

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zsolt László Becsey, Pier Luigi Bersani, Bowles Sharon Margaret, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Paolo Cirino Pomicino, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, John Whittaker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Harald Ettl, Catherine Guy-Quint, Ona Juknevičienė, Jules Maaten, Thomas Mann, Kamal Syed Salah, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Antonio Masip Hidalgo

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (*) (14.12.2005)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/71/ES o právnej ochrane dizajnov
(KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko(*): Manuel Medina Ortega

(*) Rozšírená spolupráca výborov - Článok 47 rokovacieho poriadku.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Hintergrund

Als einleitende Bemerkung möchte der Verfasser der Stellungnahme hervorstreichen, dass der einzige Grund für diesen Rechtsakt ist, das einzige nach der Annahme der Richtlinie 98/71 übrig gebliebene Problem zu lösen. Wie sich viele Mitglieder dieses Ausschuss wohl erinnern werden, betraf der Kompromiss, der im Mitentscheidungsverfahren zwischen Parlament und Rat mit Hilfe der Kommission erzielt wurde, in erster Linie Artikel 14, der sich auf die „Reparaturklausel“ bezieht, das heißt die Konditionen unter denen Garagen und Werkstätten, die Reparaturen ausführen, Ersatzteile vom Hersteller verwenden müssen oder Ersatzteile verwenden dürfen, die von einer dritten Partei hergestellt werden. Die Lösung, die die Verhandlungsführer ausgearbeitet haben, ist ein „Standstill plus“, das heißt die bestehende Rechtslage in jedem Mitgliedstaat beizubehalten, während man auch jedem Staat erlaubt, den Markt weiter zu liberalisieren. Es war nicht erlaubt, die freie Zirkulation der in Frage stehenden Teile zu behindern. Der Rat ist von seiner Position abgerückt, den freien Vertrieb („Free-for-all“) zu erlauben, also davon, den Mitgliedstaaten vollkommen freizustellen, nationale gesetzliche Regelungen auf diesem Gebiet einzuführen oder zu ändern. Das Parlament hat Zugeständnisse gemacht bezüglich seiner Präferenz für ein vollkommen harmonisiertes System der fairen und angemessenen Vergütung von Rechtsinhabern für die Benutzung eines Musters eines Bauelements für die Reparatur eines komplexen Erzeugnisses. Der andere zu prüfende Aspekt war die Frage, wie die Kommission bei der Beurteilung der Auswirkungen der Richtlinie nach ihren Inkrafttreten vorgehen soll (Artikel 18). Das Parlament hätte gerne eine Bestimmung im Text gehabt, die die Kommission dazu verpflichtet hätte, Hersteller von Originalteilen und Ersatzteilen zu konsultieren, mit dem Ziel, eine freiwillige Vereinbarung zwischen den Parteien über ein System der fairen und angemessenen Vergütung zu erzielen. Schließlich hat das Parlament die Forderung des Rates akzeptiert, dass diese Bestimmung nicht Bestandteil des Textes werden soll, nachdem das zuständige Kommissionsmitglied versichert hat, dass die folgende Erklärung zusammen mit der Richtlinie im Amtsblatt gedruckt werden würde:

„Unbeschadet des Artikels 18 schlägt die Kommission vor, unmittelbar nach der Annahme der Richtlinie einen Konsultationsprozess einzuleiten, an dem die im Kfz-Sektor tätigen Hersteller sowohl von komplexen Erzeugnissen als auch von Bauelementen beteiligt werden.

Zweck dieser Konsultationen ist eine freiwillige Vereinbarung zwischen den betroffenen Parteien über den Schutz von Mustern und Modellen in Fällen, in denen das Erzeugnis, in das das Muster aufgenommen ist oder bei dem es benutzt wird, Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, von dessen Erscheinungsform das geschützte Muster abhängt. Die Kommission wird den Konsultationsprozess koordinieren und das Parlament und den Rat über dessen Entwicklung unterrichten. Die konsultierten Parteien werden von der Kommission ersucht werden, ein Spektrum möglicher Optionen zu prüfen, auf denen eine freiwillige Vereinbarung beruhen kann, einschließlich eines Vergütungssystems und einer begrenzten Musterschutzdauer.“

Als sich herausstellte, dass es unmöglich war, eine freiwillige Vereinbarung zu erzielen, gab die Kommission eine Studie über die Möglichkeiten, den Ersatzteilmarkt zu harmonisieren, in Auftrag. Die Studie konzentrierte sich auf den Automobilsektor, was die Bedeutung der wirtschaftlichen Auswirkungen in diesem Sektor widerspiegelt.

Auf der Grundlage einer ausführlichen Folgenabschätzung kam die Kommission zu dem Ergebnis, dass „die Abschaffung des Geschmacksmusterschutzes auf dem Anschlussmarkt für Ersatzteile die einzig wirksame Lösung ist, um eine Marktöffnung im Binnenmarkt zu erreichen. Die Liberalisierungsalternative verspricht Vorteile in vielerlei Hinsicht und hat keine ernsthaften Nachteile. Sie würde für einen besser funktionierenden Binnenmarkt sorgen und für mehr Wettbewerb auf dem Anschlussmarkt. Außerdem würden die Verbraucherpreise gesenkt und Geschäftsgelegenheiten sowie Arbeitsplätze für KMU geschaffen.“

Beurteilung

Der Verfasser der Stellungnahme ist der Meinung, dass dem Vorschlag der Kommission aus folgenden Gründen, die sich auf das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts und auf die wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher beziehen, zugestimmt werden sollte:

Erstens gibt es aus der Sicht des Binnenmarkts zwar einen einheitlichen Markt für Neuwagen, aber keinen solchen für Ersatzteile. Das bedeutet, dass Ersatzeile für Kraftfahrzeuge derzeit in der Gemeinschaft nicht frei hergestellt und gehandelt werden können. Als Ergebnis dieser Fragmentierung und Unklarheit darüber, wie sich die geltenden Geschmacksmusterregelungen der Gemeinschaft entwickeln werden, können die Bürger nicht sicher sein, ob der Kauf gewisser Ersatzteile rechtmäßig ist oder nicht. In Teilen der Gemeinschaft haben die Konsumenten nicht die Möglichkeit, zwischen konkurrierenden Ersatzteilen zu wählen. Aus dem gleichen Grund können Ersatzteilhersteller, einschließlich KMU, die in einem Binnenmarkt bestehenden Skaleneffekte nicht nutzen und werden von andernfalls möglichen Investitionen sowie der Schaffung von Arbeitsplätzen abgehalten.

Zweitens bedeutet das „Must-fit/Must-match“-Erfordernis, dass das geistige Eigentum nicht geschützt werden muss, da Kreativität keine Rolle spielt. Dieses Erfordernis bedeutet auch, dass die Verbrauchersicherheit nicht gefährdet wird.

Drittens wird die vorgeschlagene Regelung den Wettbewerb fördern, und das wird positive Begleiterscheinungen in Bezug auf Preiswettbewerb und niedrige Versicherungskosten haben.

Schließlich wird die Deregulierung dafür sorgen, dass KMU einen größeren Anteil am Ersatzeilmarkt haben, und nichts deutet darauf hin, dass der Import von großen Mengen an Ersatzteilen, die jetzt in der Gemeinschaft produziert werden, die Folge sein wird. Es ist bekannt, dass multinationale Unternehmen bereits eine Vielfalt von Teilen, wie Stoßstangen, in Billiglohnländern produzieren.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, s ktorým pracuje v rámci postupu rozšírenej spolupráce podľa článku 47 rokovacieho poriadku, aby podporil návrh smernice a doplnil ju o nové odôvodnenie 1a.

(1a)    keďže zrušenie ochrany dizajnov je v protiklade s medzinárodne uznávanými zásadami ochrany duševného vlastníctva a znamenalo by nebezpečný precedens v otázke ochrany práv duševného vlastníctva aj v iných oblastiach, pričom Európska únia sa najmä v rámci WTO zaviazala, že bude vyvíjať tlak na to, aby tretie krajiny súhlasili s ochranným režimom v otázke práv duševného vlastníctva, čím by sa ukončilo napodobňovanie a falšovanie.

POSTUP

Názov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/71/ES o právnej ochrane dizajnov

Referenčné čísla

KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)

Gestorský výbor

JURI

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

IMCO
14.12.2004

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

12.5.2005

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Manuel Medina Ortega
18.04.2005

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

4.5.2005

22.11.2005

24.5.2005

12.12.2005

15.6.2005

11.7.2005

 

 

Dátum prijatia

12.12.2005

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Carlshamre, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Wolf Klinz, Henrik Dam Kristensen, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Leopold Józef Rutowicz, Heide Rühle, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Phillip Whitehead

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Benoît Hamon

Náhradníci (čl. 178 ods.2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (k dispozícii iba v jednom jazyku)

...

POSTUP

Názov

Zmena právnej ochrany dizajnov

Referenčné čísla

KOM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)

Dátum predloženia v EP

14.9.2004

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI
14.12.2004

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

14.12.2004

IMCO
14.12.2004

 

 

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

12.5.2005

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Klaus-Heiner Lehne

26.10.2004

 

 

Predchádzajúci spravodajca

Alexander Radwan

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.4.2005

29.11.2005

3.10.2006

20.12.2006

 

26.2.2007

 

 

 

Dátum prijatia

20.11.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mogens N.J. Camre, Charlotte Cederschiöld, Luis de Grandes Pascual, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Gabriele Stauner

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Toine Manders, Tomáš Zatloukal