ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου, σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

23.11.2007 - (COM(2007)0497 – C6‑0329/2007 – 2007/0183(CNS)) - *

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Paolo Costa
(Απλοποιημένη διαδικασία - Άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2007/0183(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0457/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0457/2007
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου, σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(COM(2007)0497 – C6‑0329/2007 – 2007/0183(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2007)0497),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80, 300, παράγραφος 2 και 300, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0329/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51, 83, παράγραφος 7 και 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0457/2007),

1.  Εγκρίνει τη σύναψη του Πρωτοκόλλου·

2.  Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Μαρόκο υπέγραψαν στις 12 Δεκεμβρίου 2006 οριζόντια Συμφωνία Συνεργασίας για τις Αεροπορικές Υπηρεσίες, η οποία τροποποιεί ορισμένες διατάξεις των Συμφωνιών Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών και του Μαρόκου.

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν υπογράψει η καθεμία ξεχωριστά Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών με το Βασίλειο του Μαρόκου το 1966 και το 1971 αντίστοιχα. Προκειμένου να υπάρξει αντιστοιχία μεταξύ των συμφωνιών αυτών και του κοινοτικού δικαίου και να επιτραπεί στα δύο αυτά νέα κράτη μέλη να καταστούν μέρη της οριζόντιας συμφωνίας συνεργασίας, θα πρέπει να τροποποιηθούν τα παραρτήματα προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες παραπομπές στις εν λόγω διμερείς συμφωνίες.

Το άρθρο 7 της οριζόντιας συμφωνίας συνεργασίας (διαδικασία τροποποίησης) ορίζει ότι "τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν, οποιαδήποτε στιγμή, να αναθεωρήσουν ή να τροποποιήσουν αυτή τη συμφωνία κοινή συναινέσει". Κρίνεται έτσι απαραίτητο να συναφθεί Πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Μαρόκου με σκοπό την αναθεώρηση της συμφωνίας.

Το Πρωτόκολλο προβλέπει τη διενέργεια των απαραίτητων αντικαταστάσεων στις διμερείς Συμφωνίες Αεροπορικών Υπηρεσιών που συνήφθησαν μεταξύ του Βασιλείου του Μαρόκου και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας μετά την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007. Οι σχετικές διατάξεις θα προστεθούν στο Παράρτημα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της συμφωνίας ΕΚ/Μαρόκου σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0497 - C6-0329/2007 - 2007/0183(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

3.10.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.10.2007

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Paolo Costa

9.10.2007

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

9.10.2007

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2007