MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

23.11.2007 - (KOM(2007)0497 – C6‑0329/2007 – 2007/0183(CNS)) - *

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Paolo Costa
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2007/0183(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0457/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0457/2007
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(KOM(2007)0497 – C6‑0329 – 2007/0183(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2007)0497),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 80 artiklan, 300 artiklan 2 kohdan ja 300 artiklan 4 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0329/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6‑0457/2007),

1.  hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Marokon kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Euroopan yhteisö ja Marokko allekirjoittivat 12. joulukuuta 2006 horisontaalisen lentoliikennesopimuksen, jolla muutettiin jäsenvaltioiden ja Marokon välisten lentoliikennesopimusten tiettyjä määräyksiä.

Bulgarialla ja Romanialla on kummallakin vuosin a1966 ja 1971 allekirjoitettu lentoliikennesopimus Marokon kuningaskunnan kanssa. Jotta nämä sopimukset saatettaisiin yhdenmukaisiksi yhteisön lainsäädännön kanssa ja jotta kyseiset kaksi uutta jäsenvaltiota voisivat osallistua horisontaalisiin sopimuksiin, on tarpeen muuttaa liitteitä, jotta vastaavat viitteet sisällytettäisiin kyseisiin kahdenvälisiin sopimuksiin.

Horisontaalisen sopimuksen 7 artiklassa (tarkistusmenettely) eritellään, että osapuolet voivat milloin tahansa yhteisellä hyväksynnällä tarkistaa tai muuttaa tätä sopimusta. Sen vuoksi on tarpeen tehdä Euroopan yhteisön ja Marokon välinen pöytäkirja sopimuksen tarkistamisesta.

Pöytäkirjassa säädetään Marokon kuningaskunnan ja Bulgarian tasavallan ja Romanian kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin tehtävistä tarvittavista muutoksista maiden liityttyä Euroopan unioniin 1. tammikuuta 2007. Asiaankuuluvat säännökset lisätään liitteeseen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

EY:n ja Marokon välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttaminen Bulgarian tasavallan ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0497 - C6-0329/2007 - 2007/0183(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

3.10.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.10.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Paolo Costa

9.10.2007

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

9.10.2007

Hyväksytty (pvä)

21.11.2007

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.11.2007