ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да бъде взето предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

23.11.2007 - (COM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS)) - *

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Paolo Costa
(Опростена процедура - член 43, параграф 1 от Правилника за дейността)

Процедура : 2007/0181(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0458/2007
Внесени текстове :
A6-0458/2007
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да бъде взето предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

(COM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2007)0495),

–   като взе предвид член 80, параграф 2 и член 300, параграф 2 и параграф 4 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея 1 от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C6‑0330/2007),

–   като взе предвид член 51, член 83, параграф 7 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A6‑0458/2007),

1.  одобрява сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Кралство Мароко.

EXPLANATORY STATEMENT

The Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco was negotiated on the basis of a mandate given by the Council in December 2004. The agreement was signed on 12 December 2006.

The Republic of Bulgaria and Romania acceded to the European Union on 1 January 2007. Pursuant to Article 6(2) of the Act concerning the Conditions of Accession, those two States undertook to accede to the Agreements and Conventions concluded or signed by the Member States and the Community acting jointly.

The simplified procedure applies to accession to those Agreements and Conventions. A Protocol should be concluded by the Council of the European Union, acting unanimously on behalf of the Member States, and the third countries concerned.

The accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco signed in Brussels on 12 December 2006 should therefore be approved through the conclusion of a Protocol amending that Agreement.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейската общност и Мароко с оглед на присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

Позовавания

COM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)

Дата на консултация с ЕП

3.10.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.10.2007

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Paolo Costa

9.10.2007

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

9.10.2007

Дата на приемане

21.11.2007