BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage højde for Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse til Den Europæiske Union

23.11.2007 - (KOM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS)) - *

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Paolo Costa
(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

Procedure : 2007/0181(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0458/2007
Indgivne tekster :
A6-0458/2007
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage højde for Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse til Den Europæiske Union

(KOM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2007)0495),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 80, stk. 2, artikel 300, stk. 2, og artikel 300, stk. 4,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0330/2007),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6‑0458/2007),

1.  godkender indgåelsen af protokollen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Kongeriget Marokkos regeringer og parlamenter.

BEGRUNDELSE

Forhandlingerne om Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko blev ført på grundlag af et mandat fra Rådet fra december 2004. Aftalen blev underskrevet den 12. december 2006.

Bulgarien og Rumænien tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 2007. I henhold til artikel 6, stk. 2 i akten vedrørende vilkårene for tiltrædelse, skal disse to stater tiltræde de aftaler og konventioner, som medlemsstaterne og Fællesskabet har indgået i fællesskab.

Den forenklede procedure kan anvendes ved tiltrædelse af disse aftaler og konventioner. Der bør indgås en protokol mellem det pågældende tredjeland og EU's ministerråd, der træffer enstemmig afgørelse på vegne af medlemsstaterne.

Bulgarien og Rumæniens tiltrædelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko underskrevet i Bruxelles den 12. december 2006 bør derfor godkendes ved indgåelsen af en tillægsprotokol til aftalen.

PROCEDURE

Titel

Ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EF og Marokko for at tage højde for Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU

Referencer

KOM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)

Dato for høring af EP

3.10.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

11.10.2007

Ordfører

       Dato for valg

Paolo Costa

9.10.2007

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

9.10.2007

Dato for vedtagelse

21.11.2007

 

 

 

Dato for indgivelse

23.11.2007