ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

23.11.2007 - (COM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS)) - *

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Paolo Costa
(Απλοποιημένη διαδικασία - Άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2007/0181(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0458/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0458/2007
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(COM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2007)0495),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 80, παράγραφος 2, το άρθρο 300, παράγραφος 2 και παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0330/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51, το άρθρο 83, παράγραφος 7, και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0458/2007),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ευρωομεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης επί τη βάσει της εντολής που εξέδωσε το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2004. Η συμφωνία υπογράφτηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2006.

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Δημοκρατία της Ρουμανίας προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007. Σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 2 της πράξης περί των όρων προσχώρησης, τα δύο αυτά κράτη δεσμεύτηκαν να προσχωρήσουν στις συμφωνίες και συμβάσεις που συνήφθησαν ή υπογράφηκαν από τα κράτη μέλη και από την Κοινότητα.

Η απλοποιημένη διαδικασία εφαρμόζεται για την προσχώρηση σε αυτές τις συμφωνίες και συμβάσεις. Πρέπει να συναφθεί Πρωτόκολλο μεταξύ του Συμβούλιου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργώντας ομόφωνα εκ μέρους των κρατών μελών, και των εν λόγω τρίτων χωρών.

Η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας της Ρουμανίας στην ευρωομεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 12 Δεκεμβρίου του 2006 και επομένως πρέπει να εγκριθεί με τη σύναψη Πρωτοκόλλου που τροποποιεί αυτή τη Συμφωνία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΚ και του Μαρόκου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

3.10.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.10.2007

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Paolo Costa

9.10.2007

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

9.10.2007

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2007

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

23.11.2007