MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

23.11.2007 - (KOM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS)) - *

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Paolo Costa
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2007/0181(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0458/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0458/2007
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(KOM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2007)0495),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohdan, 300 artiklan 2 kohdan ja 300 artiklan 4 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0330/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6‑0458/2007),

1.  hyväksyy pöytäkirjan tekemisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Marokon kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välinen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimus neuvoteltiin neuvoston joulukuussa 2004 antamien valtuuksien pohjalta. Sopimus allekirjoitettiin 12. joulukuuta 2006.

Bulgarian tasavalta ja Romania liittyivät Euroopan unioniin 1. tammikuuta 2007. Liittymisehtoja koskevan sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti kyseiset kaksi valtiota sitoutuvat liittymään sopimuksiin tai yleissopimuksiin, jotka nykyiset jäsenvaltiot sekä yhteisö ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhdessä.

Tällaisiin sopimuksiin ja yleissopimuksiin liittymiseen sovelletaan yksinkertaistettua menettelyä. Euroopan unionin neuvoston, joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti jäsenvaltioiden puolesta, ja kyseisten kolmansien maiden välillä on tehtävä asiasta pöytäkirja.

Bulgarian tasavallan ja Romanian liittyminen Brysselissä 12. joulukuuta 2006 allekirjoitettuun Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan väliseen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimukseen on siis hyväksyttävä tekemällä pöytäkirja sopimuksen muuttamisesta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan yhteisön ja Marokon välisen Euro-Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttaminen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

3.10.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.10.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Paolo Costa

9.10.2007

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

9.10.2007

Hyväksytty (pvä)

21.11.2007

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.11.2007