Ziņojums - A6-0458/2007Ziņojums
A6-0458/2007

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam noslēgt protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

23.11.2007 - (COM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS)) - *

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Paolo Costa
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 43. panta 1. punkts)

Procedūra : 2007/0181(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0458/2007
Iesniegtie teksti :
A6-0458/2007
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam noslēgt protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(COM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2007)0495),

–   ņemot vērā EK Līguma 80. panta 2. punktu, 300. panta 2. punktu un 300. panta 4. punktu,

–   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6‑0330/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 83. panta 7. punktu un 43. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A6‑0458/2007),

1.  apstiprina protokola noslēgšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Marokas Karalistes valdībām un parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Sarunas par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti notika atbilstīgi 2004. gada decembrī no Padomes saņemtajām pilnvarām. Nolīgumu parakstīja 2006. gada 12. decembrī.

Bulgārijas Republika un Rumānija pievienojās Eiropas Savienībai 2007. gada 1. janvārī. Saskaņā ar 6. panta 2. punktu aktā par pievienošanās nosacījumiem šīs divas valstis apņēmās pievienoties nolīgumiem un konvencijām, ko kopīgi noslēgušas vai parakstījušas dalībvalstis un Kopiena.

Šiem nolīgumiem un konvencijām var pievienoties ar vienkāršoto procedūru. Eiropas Savienības Padomei ar vienprātīgu lēmumu dalībvalstu vārdā un attiecīgām trešajām valstīm ir jānoslēdz protokols.

Tāpēc, noslēdzot protokolu par nolīguma grozījumiem, ir jāapstiprina Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumam, ko 2006. gada 12. decembrī Briselē parakstīja Eiropas Kopiena un tās dalībvalstis, no vienas puses, un Marokas Karaliste, no otras puses.

PROCEDŪRA

Virsraksts

EK un Marokas noslēgtā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma par aviācijas pakalpojumiem grozīšana, lai ņemu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES

Atsauces

COM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

3.10.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

11.10.2007

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Paolo Costa

9.10.2007

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

9.10.2007

Pieņemšanas datums

21.11.2007

 

 

 

Iesniegšanas datums

23.11.2007