SPRAWOZDANIE dotyczący zawarcia protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii

23.11.2007 - (COM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS)) - *

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Paolo Costa
(Procedura uproszczona – art. 43 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2007/0181(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0458/2007
Teksty złożone :
A6-0458/2007
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczącej zawarcia protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii

(COM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2007)0495),

–   uwzględniając art. 80 ust. 2, art. 300 ust. 2 oraz art. 300 ust. 4 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0330/2007),

–   uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6‑0458/2007),

1.  zatwierdza zawarcie protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwu Maroka.

UZASADNIENIE

Eurośródziemnomorska umowa dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka została wynegocjowana na podstawie mandatu udzielonego przez Radę w grudniu 2004 r. Umowę podpisano dnia 12 grudnia 2006 r.

Republika Bułgarii i Rumunia przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu w sprawie warunków przystąpienia obydwa państwa zobowiązały się do przystąpienia do umów i konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez państwa członkowskie i Wspólnotę.

W przypadku przystąpienia do tych umów i konwencji przewidziano procedurę uproszczoną. Protokół musi zostać zawarty przez Radę Unii Europejskiej stanowiącą jednomyślnie w imieniu państw członkowskich, oraz przez dane kraje trzecie.

Przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii do umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka, podpisanej w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r., powinno zostać zatwierdzone w formie protokołu zmieniającego umowę.

PROCEDURA

Tytul

Zmiana Umowy eurośródziemnomorskiej dotyczącej usług lotniczych między WE a Marokiem w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE

Odsyłacze

COM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)

Data konsultacji z PE

3.10.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

11.10.2007

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Paolo Costa

9.10.2007

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

9.10.2007

Data przyjęcia

21.11.2007

 

 

 

Data złożenia

23.11.2007