RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de modificare a acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

23.11.2007 - (COM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS)) - *

Comisia pentru transport şi turism
Raportor: Paolo Costa
(Procedura simplificată – articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2007/0181(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0458/2007
Texte depuse :
A6-0458/2007
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de modificare a acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

(COM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2007)0495),

–   având în vedere articolul 80 alineatul (2) şi articolul 300 alineatele (2) şi (4) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0330/2007),

–   având în vedere articolul 51, articolul 83 alineatul (7) şi articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A6‑0458/2007),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului, Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale Regatului Maroc.

EXPUNERE DE MOTIVE

The Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco was negotiated on the basis of a mandate given by the Council in December 2004. The agreement was signed on 12 December 2006.

The Republic of Bulgaria and Romania acceded to the European Union on 1 January 2007. Pursuant to Article 6(2) of the Act concerning the Conditions of Accession, those two States undertook to accede to the Agreements and Conventions concluded or signed by the Member States and the Community acting jointly.

The simplified procedure applies to accession to those Agreements and Conventions. A Protocol should be concluded by the Council of the European Union, acting unanimously on behalf of the Member States, and the third countries concerned.

The accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco signed in Brussels on 12 December 2006 should therefore be approved through the conclusion of a Protocol amending that Agreement.

PROCEDURÃ

Titlu

Modificarea acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre CE şi Maroc pentru a lua în considerare aderarea Bulgariei şi a României la UE

Referinţe

COM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)

Data consultării PE

3.10.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

TRAN

11.10.2007

Raportor(i)

       Data numirii

Paolo Costa

9.10.2007

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

9.10.2007

Data adoptării

21.11.2007

 

 

 

Data depunerii

23.11.2007