POROČILO o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

23.11.2007 - (KOM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS)) - *

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Paolo Costa
(Poenostavljeni postopek - člen 43(1) poslovnika)

Postopek : 2007/0181(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0458/2007
Predložena besedila :
A6-0458/2007
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

(KOM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta (KOM(2007)0495),

–   ob upoštevanju členov 80(2), 300(2) in 300(4) Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0330/2007),

–   ob upoštevanju členov 51, 83(7) in 43(1) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6‑0458/2007),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter Kraljevine Maroko.

OBRAZLOŽITEV

Evro-sredozemski letalski sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko je bil rezultat pogajanj na podlagi pooblastila Sveta iz decembra 2004. Sporazum je bil podpisan 12. decembra 2006.

Republika Bolgarija in Romunija sta k Evropski uniji pristopili 1. januarja 2007. V skladu s členom 6(2) Akta o pogojih pristopa sta se ti dve državi zavezali, da bosta pristopili k sporazumom in konvencijam, ki so jih skupaj sklenile ali podpisale države članice in Skupnost.

Za te pristope k sporazumom in konvencijam je predviden poenostavljeni postopek. Protokol mora biti sklenjen med Svetom Evropske unije, ki soglasno odloči v imenu držav članic, in zadevnimi tretjimi državami.

Pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evro-sredozemskemu letalskemu sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani, podpisanemu 12. decembra 2006 v Bruslju, mora biti torej odobren s sklenitvijo protokola o spremembi tega sporazuma.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba evro-sredozemskega letalskega sporazuma med ES in Marokom zaradi upoštevanja pristopa Bolgarije in Romunije Evropski uniji

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)

Datum posvetovanja z EP

3.10.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

11.10.2007

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Paolo Costa

9.10.2007

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

9.10.2007

Datum sprejetja

21.11.2007

 

 

 

Datum predložitve

23.11.2007