Betänkande - A6-0458/2007Betänkande
A6-0458/2007

BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Konungariket Marocko å den andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

23.11.2007 - (KOM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS)) - *

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Paolo Costa
(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2007/0181(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0458/2007
Ingivna texter :
A6-0458/2007
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av Europa‑Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Konungariket Marocko å den andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(KOM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 2007/0181(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0495),

–   med beaktande av artiklarna 80.2, 300.2 och 300.4 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0330/2007),

–   med beaktande av artiklarna 51, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6‑0458/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Konungariket Marocko parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Marocko förhandlades fram enligt det mandat som rådet givit kommissionen i december 2004. Avtalet undertecknades den 12 december 2006.

Republiken Bulgarien och Rumänien anslöt sig till EU den 1 januari 2007. I enlighet med artikel 6.2 i anslutningsakten har dessa båda stater förbundit sig att ansluta sig till de avtal och konventioner som slutits eller tecknats av medlemsstaterna och av gemenskapen.

Sådan anslutning till avtal och konventioner kan ske genom det förenklade förfarandet. Europeiska unionens råd sluter ett protokoll, på de enhälliga medlemsstaternas vägnar, med det berörda tredjelandet.

Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Konungariket Marocko å den andra sidan, undertecknat i Bryssel den 12 december 2006, bör därför godkännas genom utfärdande av ett protokoll om ändring av detta avtal.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Konungariket Marocko å den andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

Referensnummer

KOM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

3.10.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.10.2007

Föredragande

       Utnämning

Paolo Costa

9.10.2007

 

 

Förenklat förfarande - beslut

9.10.2007

Antagande

21.11.2007

 

 

 

Ingivande

23.11.2007