ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Общите консулски инструкции относно визите за дипломатически и консулски представителства във връзка с въвеждането на биометрични данни, включително разпоредби за организиране на приемането и обработването на заявления за визи

    29.11.2007 - (COM(2006)0269 – C6‑0166/2006 – 2006/0088(COD)) - ***I

    Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
    Докладчик: Sarah Ludford

    Процедура : 2006/0088(COD)
    Етапи на разглеждане в заседание
    Етапи на разглеждане на документа :  
    A6-0459/2007
    Внесени текстове :
    A6-0459/2007
    Приети текстове :

    ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Общите консулски инструкции относно визите за дипломатически и консулски представителства във връзка с въвеждането на биометрични данни, включително разпоредби за организиране на приемането и обработването на заявления за визи

    (COM(2006)0269 – C6‑0166/2006 – 2006/0088(COD))

    (Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

    Европейският парламент,

    –   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2006)0269),

    –   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 62, параграф 2, буква б), подточка ii) от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0166/2006),

    –   като взе предвид член 51 от своя правилник,

    –   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0459/2007),

    1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

    2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

    3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

    Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

    Изменение 1

    СЪОБРАЖЕНИЕ 3

    Изборът на биометрични идентификатори е уреден с [Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Визова информационна система (ВИС) и обмен на данни между държавите-членки относно визите за краткосрочно пребиваване]. Този регламент определя стандартите за събиране на такива биометрични идентификатори, като препраща към съответните разпоредби, установени от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO). Не се изискват допълнителни технически спецификации за осигуряване на оперативна съвместимост.

    [Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Визова информационна система (ВИС) и обмен на данни между държавите-членки относно визите за краткосрочно пребиваване] предвижда съхраняване във ВИС на пръстови отпечатъци и снимки на заявителите. Настоящият регламент определя стандартите за събиране на такива биометрични идентификатори, като препраща към съответните разпоредби, установени от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) Не се изискват допълнителни технически спецификации за осигуряване на оперативна съвместимост.

    Обосновка

    This amendment only aims to clarify the text: it should be clear what the choice of biometric identifiers is and that two distinct regulations are meant.

    Изменение 2

    СЪОБРАЖЕНИЕ 3а (ново)

     

    (3a) Режимът за приемане на заявители следва да се определи при условията на надлежно зачитане на човешкото достойнство и чест. Обработването на заявления за визи следва да се извършва професионално и при условията на уважение спрямо заявителя, както и да бъде съразмерно на преследваните цели.

    Обосновка

    The provision is copied from the Commission's Visa Code proposal (COM(2006)403) and slightly modified. Since the present text will probably enter into force before the new Visa Code enters into force it is important to incorporate in the present text those provisions judged indispensable for the functioning of the VIS. A general clause on the conduct of staff seems essential in particular because of the taking of biometric data as a new element in the visa issuing process.

    Изменение 3

    СЪОБРАЖЕНИЕ 5

    (5) Следва да се въведат и други възможности като съвместно ползване на помещения, общи центрове за приемане и обработка на заявления и възлагане на външни доставчици. Следва да се създаде подходяща нормативна уредба за такива възможности, по-специално предвид защитата на данните. В рамките на създадената уредба държавата-членка следва да е свободна да определя какъв вид организационна структура ще използва във всяка трета страна. Комисията публикува подробна информация за тези структури.

    (5) Следва да се въведат и други възможности като съвместно ползване на помещения, общи центрове за приемане и обработка на заявления и възлагане на външни доставчици. Следва да се създаде подходяща нормативна уредба за такива възможности, по-специално предвид защитата на данните. За да се гарантира целостта на процеса на издаване на визи, всички дейности, свързани с издаването на визи, в т.ч. събирането на биометрични данни, следва да се осъществяват в помещенията на държава-членка, ползващи се с дипломатическа или консулска защита съгласно международното право, или в помещения на Европейската комисия, признати за неприкосновени от приемащата държава. В рамките на създадената уредба, държавите-членки следва да са свободни, в съответствие с условията, определени в настоящия регламент, да определят какъв вид организационна структура ще използват във всяка трета страна. Комисията публикува подробна информация за тези структури на общия интернет сайт за шенгенски визи.

    Обосновка

    This amendment replaces Amendment 3 of the draft report.

    Given, in particular, the risks for data security and data protection linked to the taking of biometrics but also the fact that the process of visa issuing is and should remain a public task (even if certain aspects are outsourced), several amendments have been tabled to ensure that any activity linked to the issuing of visas takes place in a building enjoying diplomatic or consular protection. It is important that these are Member States' buildings or delegations of the Commission, in order to ensure that Directive 95/46 and Regulation 45/2001 are applicable and that any material is protected, e.g. from seizure.

    The idea of establishing a common Schengen visa internet site, www.schengenvisa.eu has been brought forward by Henrik Lax in his draft report on Visa Code and the present rapporteur fully supports it. For reasons of transparency and clarity, it is important that the organisational structures chosen by the Member States be published on the same website.

    Изменение 4

    СЪОБРАЖЕНИЕ 7

    (7) Необходимо е да бъдат създадени разпоредби, уреждащи случаите, в които централните органи на държавите-членки решат да възложат част от процеса на обработка на заявленията на външен доставчик на услуги. Тези договорености следва да бъдат установени при стриктно спазване на общите принципи за издаване на визи, като се зачитат изискванията за защита на данните, установени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни.

    (7) Тъй като поради самото си естество издаването на визи е обществена функция, централните органи на държава-членка следва да вземат решения за възлагане на част от процеса на обработка на заявленията на външен доставчик на услуги само при отсъствие на друга възможност и в надлежно обосновани случаи. Тези договорености следва да бъдат установени при стриктно спазване на общите принципи за издаване на визи, като се зачитат изискванията за защита на данните, установени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни.

    Обосновка

    Given the whole range of consequences that outsourcing could create, it should be undertaken only as a last option and should be duly justified. The rapporteur considers it very important to state this explicitly.

    Изменение 5

    СЪОБРАЖЕНИЕ 8

    Държавите-членки сключват договори с външни доставчици на услуги, които съдържат разпоредби относно конкретни отговорности, предоставяне на пряк и пълен достъп до помещенията; информация за заявителите, поверителност и обстоятелства, условия и процедури за спиране на изпълнението или прекратяване на договора.

    Всеки договор, който държава-членка сключва с външен доставчик на услуги, следва да съдържа разпоредби относно конкретни отговорности на доставчика, предоставяне на пряк и пълен достъп до помещенията; информация за заявителите, поверителност, съответствие с правилата относно защитата на данни и обстоятелства, условия и процедури за спиране на изпълнението или прекратяване на договора. Държавите-членки следва да предприемат съответните мерки, за да гарантират, че договорите с външни доставчици на услуги са изпълними.

    Обосновка

    This amendment replaces Amendment 5 of the draft report. The first parts of the amendment are clarifications. The last part adds data protection as an important provision which the contracts with external service providers should contain.

    Изменение 6

    СЪОБРАЖЕНИЕ 8а (ново)

     

    (8a) Държавите-членки следва да се стремят да организират приемането на заявления за визи, събирането на биометрични идентификатори и провеждането на разговори, така че да е необходимо само едно лично явяване на заявителя за виза (принцип на обслужване на едно гише), за да получи виза.

    Обосновка

    It is very important that the introduction of biometrics does not create unnecessary inconveniences for visa applicants since it is also supposed to facilitate legitimate travel. Therefore Member States should aim as much as possible to follow the one stop shop principle.

    Изменение 7

    СЪОБРАЖЕНИЕ 9

    (9) За да се гарантира изпълнението на изискванията защита на данните, е извършено допитване до работната група, създадена с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, и Европейския надзорен орган за защита на данните.

    (9) Европейският надзорен орган за защита на данните се е произнесъл със становище в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни1 и работната група по член 29 в съответствие с член 30, параграф 1, буква в) от Директива 95/46/ЕО.

    1 OВ L 8, 12.1.2001 г., стp. 1.

    Обосновка

    This recital has been clarified because it suggested that simply consulting the data protection authorities ensured compliance with data protection rules. In reality both the EDPS and the Article 29 Working Party raised in their opinions on this proposal a series of serious concerns.

    Изменение 8

    СЪОБРАЖЕНИЕ 9а (ново)

     

    (9a) При прилагане на настоящия регламент важат разпоредбите на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. Въпреки това, следва да се изяснят някои разпоредби, по-конкретно относно отговорността за обработването на данни, защитата на правата на субектите на данни и надзора на защитата на данни.

    Обосновка

    It is essential to explicitly state that Directive 95/46 on data protection applies to all processing of personal data in application of this Regulation.

    Изменение 9

    СЪОБРАЖЕНИЕ 11

    (11) С цел облекчаване на процедурата, при всяко следващо заявление следва да е възможно възпроизвеждането на биометрични данни от първото заявление до 48 месеца според срока за съхранение на данните, установен в регламента за ВИС. След изтичане на този срок, биометричните идентификатори следва да бъдат снемани отново.

    (11) С цел облекчаване на процедурата, при всяко следващо заявление следва да е възможно възпроизвеждането на биометрични данни от първото заявление до 59 месеца от началото на срока за съхранение на данните, предвиден в член 23 от регламента относно ВИС. След изтичане на този срок, биометричните идентификатори следва да бъдат снемани отново.

    Обосновка

    This amendment replaces Amendment 9 of the draft report.

    The retention time in the VIS is five years, i.e. 60 months, so a 'reuse' period of 59 months ensures that the data on the applicant is still available. In addition, a longer period in which the biometric data can be reused increases the user-friendliness and reduces the workload of consulates. This is also consistent with the approach of Mr Lax in his report on the future Visa Code.

    Изменение 10

    СЪОБРАЖЕНИЕ 14

    (14) Комисията следва да представи доклад за прилагането на настоящия регламент две години след влизането му в сила, обхващащ изпълнението на събирането на биометрични идентификатори, принципа на "първото заявление" и организацията на приемането и обработката на заявления за визи.

    (14) Комисията следва да представи доклад за прилагането на настоящия регламент три години след въвеждането в действие на ВИС и на всеки четири години след това, в който се разглежда изпълнението на събирането на биометрични идентификатори, целесъобразността на избрания стандарт по ICAO, спазването на правилата за защита на данните, опита с външни доставчици на услуги, по-конкретно във връзка със събирането на биометрични данни, принципа на "първото заявление" и организацията на приемането и обработката на заявления за визи.

    Въз основа на член 17, параграфи 12, 13 и 14 и член 50, параграф 4 от регламента за ВИС, докладът следва да включва и случаите, в които фактически не могат да се предоставят пръстови отпечатъци или в които по правни съображения не се изискват такива отпечатъци, съпоставени със случаите, в които се снемат пръстови отпечатъци. Докладът следва да включва и информация за случаи, в които лице, което фактически не може да предостави пръстови отпечатъци, е получило отказ за издаване на виза.

    При необходимост, докладът следва да се съпровожда от подходящи предложения за изменение на настоящия регламент. Комисията следва да изпрати доклада на Европейския парламент и на Съвета.

    Обосновка

    This amendment is a compromise between Am 35 of the rapporteur, Am 36 of Mrs. Roure and Am 40 of Mrs. Kaufmann.

    Изменение 11

    СЪОБРАЖЕНИЕ 15

    (15) Принципът за субсидиарност се прилага, доколкото предложението не попада в обхвата на изключителните компетенции на Общността. Настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на целите по член 5, параграф 3 от Договора.

    (15) Целите на настоящия регламент са организацията на приемането и обработката на заявления за визи по отношение на включването на биометрични данни във ВИС. Тъй като тези цели не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, записан в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, записан в параграф трети на същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

    Обосновка

    Recitals 15 and 16 are brought into one single recital as is usual practice in the Commission’s proposals and the text made clearer.

    Изменение 12

    СЪОБРАЖЕНИЕ 16

    (16) В съответствие с принципа на пропорционалност, за постигане на основната цел за въвеждане на общи стандарти и оперативно съвместими биометрични идентификатори, е необходимо и целесъобразно да бъдат установени правила за всички държави-членки, прилагащи Шенгенската конвенция. Настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на целите по член 5, параграф 3 от Договора.

    заличава се

    Обосновка

    See justification for amendments to recital 15.

    Изменение 13

    СЪОБРАЖЕНИЕ 16а (ново)

     

    (16a) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-конкретно в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, Хартата на Европейския съюз за основните права и Конвенцията на ООН за правата на детето.

    Обосновка

    This is a standard recital in EU legislation which has an impact on fundamental rights. The reference to the United Nations Convention on the Rights of the Child is of particular interest in the present context and therefore added to the standard recital.

    Изменение 14

    Член 1, точка 1, буква а)

    Точка ІІ, точка 1.2, буква б) (ОКИ)

    „Една държава-членка може да представлява една или повече други държави-членки единствено във връзка с приемането на заявления и събирането на биометрични идентификатори. Прилагат се относимите разпоредби на точка 1.2, букви в) и д). Приемането и предаването на файлове и данни на представляваната консулска служба се осъществява при спазване на съответните правила относно защитата на данните и сигурността”.

    „Една държава-членка може да представлява една или повече други държави-членки единствено във връзка с приемането на заявления и събирането на биометрични идентификатори. Прилагат се относимите разпоредби на точка 1.2, букви в) и д). При приемане на заявление представляващата държава-членка създава досието за заявление във ВИС и въвежда данните, посочени в член 9 от регламента относно ВИС. След това информира консулската служба на представляваната държава-членка за заявлението и за извършеното във ВИС вписване чрез комуникационната инфраструктура на ВИС, предвидена в член 16 от регламента относно ВИС. Приемането и предаването на файлове и данни на представляваната консулска служба се осъществява при спазване на съответните правила относно защитата на данните и сигурността”.

    Обосновка

    This amendment replaces Amendment 15 of the draft report.

    The underlying rationale of the idea to roll out the VIS in particular regions is that all consulates of the Member States start using the VIS at the same time. This implies that all consulates have access to the VIS. It seems, therefore, logical that the representing Member State introduces, on behalf of the represented Member State, the basic visa data directly into the VIS. This is the best guarantee for ensuring data security and data protection, in particular as regards the transmission of biometric data. The numbering of VIS articles has been adapted to those in the final version of the Regulation.

    Изменение 15

    ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1А (нова)

    Точка III, точка -1 (нова) (ОКИ)

     

    (1a) В точка III, се добавя точка -1:

    "Поведение на служителите, обработващи заявления за визи

    Държавите-членки гарантират, че заявителите се приемат вежливо от всички служители, обработващи заявления за визи.

    При изпълнение на своите служебни задължения всички служители изцяло зачитат човешкото достойнство и чест на заявителите. Всички предприемани мерки следва да са съразмерни на преследваните цели.

    При изпълнение на своите служебни задължения служителите не упражняват дискриминация срещу лица на основата на пол, раса, етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация."

    Обосновка

    Am 16 of the rapporteur was slightly modified so that it also applies to staff of the external service providers.

    Изменение 16

    ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2
    Точка III, точка 1.1 (ОКИ)

    (2) В точка ІІІ, точка 1 на точка ІІІ се заменя със следния текст:

    (2) В точка ІІІ, точка 1 на точка ІІІ се заменя със следния текст:

    1.1 Формуляр за заявление за издаване на виза – екземпляри на формуляри за заявление

    1.1 Формуляр за заявление за издаване на виза – екземпляри на формуляри за заявление

    Чужденците се задължават също да попълват формуляра за издаване на единна виза. Заявленията за единни визи трябва да бъдат съставени, като се използва хармонизираният формуляр, образец от който е даден в приложение 16.

    Заявителите се задължават също да попълват формуляра за издаване на единна виза. Заявленията за единни визи трябва да бъдат съставени, като се използва хармонизираният формуляр, образец от който е даден в приложение 16.

    Най-малко един екземпляр от формуляра за заявлението трябва да бъде попълнен, за да може да се използва при справка с централните органи. Договарящите страни могат да изискват няколко екземпляра от заявлението, доколкото националните административни процедури го налагат.

    Най-малко един екземпляр от формуляра за заявлението трябва да бъде попълнен, за да може да се използва при справка с централните органи. Договарящите страни могат да изискват няколко екземпляра от заявлението, доколкото националните административни процедури го налагат.

    Обосновка

    This amendment replaces Amendment 17 of the draft report.

    The word 'aliens' should be replaced by the word 'applicants' throughout the text, since this is the word used and defined in the VIS Regulation.

    Изменение 17

    ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2
    Точка III, точка 1.2, буква а) (ОКИ)

    а) Държавите-членки събират биометрични идентификатори, включващи изображение на лицето и отпечатъци на десетте пръста на заявителя в съответствие с гаранциите, предвидени в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и Конвенцията на ООН за правата на детето.

    а) Държавите-членки събират биометрични идентификатори, включващи изображение на лицето и отпечатъци на десетте пръста на заявителя като спазват правата, предвидени в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, в Хартата на Европейския съюз за основните права и в Конвенцията на ООН за правата на детето.

    При подаване на първо заявление за издаване на виза всеки заявител е длъжен да се яви лично. По този повод се събират следните биометрични идентификатори:

    При подаване на първо заявление за издаване на виза всеки заявител, за когото не се отнася нито едно от изключенията по буква б), е длъжен да се яви лично. По този повод се събират следните биометрични идентификатори:

    – снимка, сканирана или направена в момента на подаване на заявлението, и

    – снимка, сканирана или направена в момента на подаване на заявлението, и

    – отпечатъци от десетте пръста, снети дигитално върху равна повърхност.

    – отпечатъци от десетте пръста, снети дигитално върху равна повърхност.

    За всяко последващо заявление биометричните идентификатори се копират от първото заявление, при условие че последното вписване не е по-старо от 48 месеца. След изтичане на този период, последващо заявление се счита за "първо заявление".

    За всяко последващо заявление, до 59 месеца от началото на срока за съхранение на данните, предвиден в член 23 от регламента относно ВИС, биометричните идентификатори се копират от първото заявление . След изтичане на този период, последващо заявление се счита за "първо заявление".

    Техническите изисквания за снимката и пръстовите отпечатъци се съобразяват с международните стандарти, установени в документ 9303 на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), част 1 (паспорти), 6-та редакция.

    Техническите изисквания за снимката и пръстовите отпечатъци се съобразяват с международните стандарти, установени в документ 9303 на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), част 1 (паспорти), 6-та редакция.

    Биометричните идентификатори се снемат от квалифициран и надлежно оправомощен персонал на дипломатическата мисия или консулската служба или, под тяхно наблюдение, от външен доставчик на услуги, определен в точка 1.Б.

    Биометричните идентификатори се снемат от квалифициран и надлежно оправомощен персонал на дипломатическата мисия или консулската служба или, под тяхно наблюдение и на тяхна отговорност, от външен доставчик на услуги, определен в точка 1.Б.

    Данните се въвеждат във Визовата информационна система (ВИС) единствено от надлежно оправомощен консулски персонал, съобразно член 4, параграф 1, член 5 и член 6, параграфи 5 и 6 от Регламента относно ВИС.

    Данните се въвеждат във Визовата информационна система (ВИС) единствено от надлежно оправомощени консулски служители, посочени в член 4, параграф 1, в съответствие с член 5 от Регламента относно ВИС.

     

    Държавите-членки гарантират пълното прилагане на критериите за издирване съгласно член 13 от регламента относно ВИС с цел избягване на неправомерни откази и установяване на лъжлива самоличност.

     

    Събирането на биометрични идентификатори, включително тяхното предаване от доставчика на услуги на съответната консулска служба, се наблюдава в съответствие с член 41 и член 43 от регламента относно ВИС и член 28 от Директива 1995/46.

    Обосновка

    This amendment replaces Amendment 18 of the draft report.

    Although neither the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms nor the United Nations Convention on the Rights of the Child lay down safeguards for the collection of biometrics, they include important human rights which should be respected in the context of this proposal. A reference to the Charter of Fundamental Rights has also been added.

    It should be made explicit that not every single applicant needs to appear in person at a consulate but that exceptions are foreseen.

    The reference to "the last entry" is misleading and therefore the text has been clarified. For the extension of the period regarding the frequency of collection of biometric data, see the justification to the amendment on recital 11.

    The taking of biometrics by external service providers should meet various conditions and an important one is that the final responsibility lies with the consular missions or diplomatic posts.

    Article 5 of the VIS Regulation as the general article dealing with the procedures for entering data on the application is sufficient and therefore the references to the other articles should be deleted.

    It is important as a fallback procedure to make clear that visa authorities should use all search keys foreseen in Article 13 of the VIS regulation.

    To ensure consistency with the specific rules on data protection as laid down in the VIS Regulation a cross-reference to them seems necessary (see opinion of the Article 29 Working Party, p. 9). The numbering of VIS articles has been adapted to those in the final version of the Regulation

    Изменение 18

    ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

    Точка III, точка 1.2, буква б) (ОКИ)

    б) Изключения

    Следните заявители се освобождават от изискването за снемане на пръстови отпечатъци:

    б) Изключения

    Следните заявители се освобождават от изискването за снемане на пръстови отпечатъци:

    – деца на възраст под 6 години;

    – деца на възраст под 12 години;

    – лица, при които снемането на пръстови отпечатъци е физически невъзможно. Въпреки това, ако снемането на отпечатъци от по-малко от десет пръста е възможно, се снема съответният брой пръстови отпечатъци.

    – лица, при които снемането на пръстови отпечатъци е физически невъзможно. Въпреки това, ако снемането на отпечатъци от по-малко от десет пръста е възможно, се снема съответният брой пръстови отпечатъци. Държавите-членки гарантират наличието на подходящи процедури, предоставящи гаранции за зачитане на достойнството на съответното лице в случай на затруднения за събиране на данни. Те гарантират също, че решението дали снемането на пръстови отпечатъци е невъзможно винаги се взема от надлежно оправомощени служители на дипломатическата мисия или консулската служба на държавата(ите)-членка(и). Освен това, ако невъзможността е от временно естество, заявителят е длъжен да даде пръстови отпечатъци при следващото подаване на заявление. Консулските служители имат право да изискват допълнителни пояснения относно причините за временната невъзможност за снемане на пръстови отпечатъци.

     

    Обстоятелството, че снемането на отпечатъци е физически невъзможно не оказва влияние за издаването или отказа за издаване на виза.

    Държава-членка може да предвиди изключения от изискването за събиране на биометрични идентификатори за притежателите на дипломатически паспорти, служебни/официални паспорти и специални паспорти.

    Държава-членка може да предвиди изключения от изискването за събиране на биометрични идентификатори за притежателите на дипломатически паспорти, служебни/официални паспорти и специални паспорти.

    Във всеки от тези случаи, във ВИС се вписва "не е приложимо".

    Във всеки от тези случаи, във ВИС се вписва "не е приложимо".

     

    Без да се нарушават разпоредбите на точка ІІІ.4 от ОКИ, за лица на възраст под 12 години се използват сканирани фотографски снимки, което не изисква личното им явяване.

     

    Изключението от задължението за прилагане на изискването за предоставяне на пръстови отпечатъци за деца и възрастни лица, и по-конкретно възрастовият диапазон за снемане на пръстови отпечатъци, се прераглежда три години след въвеждането в действие на ВИС. За целта Комисията представя доклад, в който по-конкретно се посочва опитът в прилагането на ВИС по отношение на снемането и използването на пръстови отпечатъци от деца на възраст 12 и над 12 години и се представя подробна техническа оценка на надеждността на снемането и използването на пръстови отпечатъци от деца на възраст под 12 години с цел установяване и проверка на самоличност в широкомащабна база данни като ВИС. В доклада се включва разширена оценка на въздействието на по-ниски и по-високи възрастови граници за поставяне на изискване за снемане на пръстови отпечатъци, в т.ч. социални, ергономични и финансови аспекти.

    В доклада се извършва сходна оценка по отношение на снемането на пръстови отпечатъци от възрастни лица. Ако в доклада се посочват данни за наличие на значителни проблеми по отношение на снемането на пръстови отпечатъци от лица над определена възраст, Комисията представя предложение за определяне на горна възрастова граница.

    При необходимост, докладът се съпровожда от подходящи предложения за изменение на настоящия регламент.

    Обосновка

    This amendment combines Am 41 of the rapporteur, Am 42 of Mrs. Roure and Am 40 of Mrs. Kaufmann.

    Изменение 19

    ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

    Точка VII, точка 1A, параграф 2 (ОКИ)

    За всяко място държавите-членки или оборудват свой консулски отдел с необходимите материали за снемане/събиране на биометрични идентификатори или, без да засягат горепосочените възможности за представителство, решават да използват една от формите за сътрудничество, описани в член 37. Всяко сътрудничество е под формата на съвместно ползване на помещения или на създаване на общ център за приемане и обработка на заявления, или на възлагане на външни доставчици.

    За всяко място държавите-членки или оборудват свой консулски отдел с необходимите материали за снемане/събиране на биометрични идентификатори или, без да засягат горепосочените възможности за представителство, решават да използват една от формите за сътрудничество, описани в член 37. Всяко сътрудничество е под формата на съвместно ползване на помещения или създаване на общ център за приемане и обработка на заявления, или, когато това е неподходящо, на възлагане на външни доставчици.

    Обосновка

    Given that the issuing of visas including the taking of biometrics must remain essentially a public task, outsourcing should only be used as a last resort. It replaces amendment 20.

    Изменение 20

    ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3Точка VII, точка 1А, параграф 2, буква a) (ОКИ)

    a) Когато е избрано съвместно ползване на помещения, служители на дипломатически служби и консулски мисии на една или повече държави-членки обработват подадените до тях заявления (включително биометричните идентификатори) в дипломатическа служба или консулска мисия на друга държава-членка и ползват нейното оборудване. Заинтересованите държави-членки се споразумяват за продължителността и условията на прекратяване на съвместното използване на обекти, както и за административната такса, която трябва да получи държавата-членка, чиято дипломатическа или консулска служба се използва.

    a) Когато е избрано съвместно ползване на помещения, служители на дипломатически служби и консулски мисии на една или повече държави-членки обработват подадените до тях заявления (включително биометричните идентификатори) в дипломатическа служба или консулска мисия на друга държава-членка и ползват нейното оборудване. Заинтересованите държави-членки се споразумяват за продължителността и условията на прекратяване на съвместното използване на обекти, както и за частта от административната такса, която трябва да получидържавата-членка, чиято дипломатическа или консулска служба се използва. Заявителите се насочват към държавата-членка, която отговаря за обработването на заявлението за виза.

    Обосновка

    For co-location as well as Common Application Centres, third-country nationals should be directed to the 'correct' consulate officials.

    Изменение 21

    ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3Точка VII, точка 1А, параграф 2, буква б) (ОКИ)

    б) Когато се създават "общи центрове за приемане и обработка на заявления" служители на дипломатически служби и консулски мисии на две или повече държави-членки са събрани в една сграда с цел приемане на подадените до тях заявления за издаване на визи (включително биометричните идентификатори). Заявителите се насочват към държавата-членка, която отговаря за обработването на заявлението за виза. Държавите-членки се споразумяват за срока и условията на прекратяване на това сътрудничество, както и за поделяне на разходите между участващите държави-членки. Една държава-членка отговаря за договорите, свързани с логистиката, и за дипломатическите отношения с приемащата страна.

    б) Когато се създават "общи центрове за приемане и обработка на заявления" служители на дипломатически служби и консулски мисии на две или повече държави-членки са събрани в сградата на една държава-членка, ползваща се с дипломатическа или консулска защита съгласно международното право, или в сграда на Европейската комисия, призната от приемаща държава за неприкосновена, с цел приемане на подадените до тях заявления за издаване на визи (включително биометричните идентификатори). Заявителите се насочват към държавата-членка, която отговаря за обработването на заявлението за виза. Държавите-членки се споразумяват за срока и условията на прекратяване на това сътрудничество, както и за поделяне на разходите между участващите държави-членки. Една държава-членка отговаря за договорите, свързани с логистиката, и за дипломатическите отношения с приемащата страна.

    Обосновка

    Given in particular the risks for data security and data protection linked to the taking of biometrics, several amendments have been tabled to ensure that any activity linked to the issuing of visas takes place in a building enjoying diplomatic or consular protection. This is the case both for Common Application Centres and external service providers. This was also strongly recommended by both the EDPS (see p. 7 of his opinion) and by the Art. 29 Working Party (see p. 10 of their opinion). It is important that these are Member States' buildings or delegations of the Commission, in order to ensure that Directive 95/46 and Regulation 45/2001 are applicable and that any material is protected, e.g. from seizure.

    Изменение 22

    ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3
    Точка VII, точка 1Б (ОКИ)

    Когато, по причини, свързани с местоположението на консулската служба, не е подходящо оборудването на консулски отдел за снемане/събиране на биометрични идентификатори или организирането на съвместно използване на обекти или на общ център за приемане и обработка на заявления, една или няколко държави-членки могат да си сътрудничат с външен доставчик на услуги за приемането на заявления за издаване на визи (включително биометрични идентификатори). В такъв случай, съответната(ите) държава(и)-членка(и) остава(т) отговорна(и) за спазването на правилата за защита на личните данни при обработването на заявленията за издаване на визи.

    Ако поради изключителни обстоятелства или причини, свързани с местоположението на консулската служба, не е подходящо оборудването на консулски отдел за снемане/събиране на биометрични идентификатори или организирането на съвместно използване на обекти или на общ център за приемане и обработка на заявления, една или няколко държави-членки могат да си сътрудничат с външен доставчик на услуги за приемането на заявления за издаване на визи (включително биометрични идентификатори). В такъв случай, съответната(ите) държава(и)-членка(и) остава(т) компетентна(и) за обработването на данните, и следователно отговорна(и) за евентуални договорни нарушения, и по-конкретно за спазването на правилата за защита на личните данни при обработването на заявленията за издаване на визи. Тази(тези) държава(и)-членка(и) гарантира(т), че евентуалният външен доставчик на услуги по точка VІІ, подточка 1.Б.1, буква б) осъществява дейността си в помещенията на държава-членка, които се ползват с дипломатическа или консулска защита съгласно международното право или в помещения на Комисията, признати от приемащата държава за неприкосновени, както и присъствието на квалифицирани и надлежно оправомощени служители на дипломатическата мисия или консулската служба на държавата(ите)-членка(и), които отблизо да контролират дейността на външните доставчици на услуги.

    Обосновка

    This amendment replaces Amendment 23 of the draft report.

    The rapporteur proposes that, in the case of outsourcing, consular officials are present to supervise the service provider, as is strongly recommended by the Article 29 Working Party (p. 10 of their opinion). Their presence safeguards the public nature of the visa issuing process. Given the fact that outsourcing already considerably reduces the workload for consulates this obligation should not be seen as an additional burden for Member States. Furthermore, it has been clarified that in the case of outsourcing, the final responsibility for the processing of data and for any breaches of the contract lies with Member States.

    Изменение 23

    ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3
    Точка VII, точка 1.Б.1, буква б) (ОКИ)

    б) външният доставчик на услуги предоставя обща информация относно изискванията за подаване на заявление за издаване на виза, събира заявленията за издаване на виза, приложените документи и биометричните данни от заявителите, както и събира таксите за подаване (както е предвидено в част VІІ, точка 4 и в приложение 12), и предава пълните досиета и данни на дипломатическата мисия или консулската служба на държавата-членка, компетентна за обработката на заявлението.

    б) външният доставчик на услуги предоставя обща информация относно изискванията за подаване на заявление за издаване на виза, събира заявленията за издаване на виза, приложените документи и биометричните данни от заявителите, както и събира таксите за подаване (както е предвидено в част VІІ, точка 4 и в приложение 12), предава пълните досиета и данни на дипломатическата мисия или консулската служба на държавата-членка, компетентна за обработката на заявлението, и в края на процедурата връща паспорта на заявителя или на законен представител.

    Обосновка

    This amendment replaces Amendment 24 of the draft report.

    Изменение 24

    ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

    Точка VII, точка 1.Б.2 (ОКИ)

    1.Б.2 - Задължения на държавите-членки

    1.Б.2 - Задължения на държавите-членки

    Заинтересованата(ите) държава(и)-членка(и) избира(т) външен доставчик на услуги, който може да гарантира исканите от нея (тях) технически и организационни мерки за сигурност и подходящите технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу неволно или незаконно унищожаване, неволно изгубване, повреждане, непозволено разкриване или достъп, по-специално когато обработката включва трансфер на данни в мрежа, както и получаване и трансфер на досиета и данни към консулската служба, както и срещу всички други незаконни форми на обработка.

    В съответствие с Директива 95/46/ЕО, заинтересованата(ите) държава(и)-членка(и) избира(т) външен доставчик на услуги, който (не се отнася за българската езикова версия) може да гарантира висококачествена услуга и всички технически и организационни мерки за сигурност, които са необходими за защита на личните данни срещу неволно или незаконно унищожаване, неволно изгубване, повреждане, непозволено разкриване или достъп, по-специално когато обработката включва трансфер на данни в мрежа, както и получаване и трансфер на досиета и данни към консулската служба, както и срещу всички други незаконни форми на обработка.

    При избора на външен доставчик на услуги дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки проверяват платежоспособността и надеждността на дружеството (включително необходимите разрешителни, търговска регистрация, дружествени статути, банкови договори) и гарантират, че няма конфликт на интереси.

    При избора на външен доставчик на услуги дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки проверяват платежоспособността и надеждността на дружеството (включително необходимите разрешителни, търговска регистрация, дружествени статути, банкови договори) и гарантират, че няма конфликт на интереси.

     

    Дипломатическите мисии или консулските служби на държавите-членки гарантират, че избраната фирма разполага със съответен професионален опит в областта на информационното осигуряване и сигурността на данните. При сключването на договори с външни доставчици на спомагателни визови услуги, държавите-членки следва да се ръководят от най-добрите практики за възлагане на поръчки. При сключването на договори с външни доставчици на спомагателни визови услуги, държавите-членки следва да се ръководят от най-добрите практики за възлагане на поръчки.

    Външните доставчици на услуги нямат достъп до Визовата информационна система (ВИС) за каквито и да е цели. Достъпът до ВИС е запазен изключително за надлежно оправомощени служители на дипломатически мисии и консулски служби.

    Външните доставчици на услуги нямат достъп до Визовата информационна система (ВИС) за каквито и да е цели. Достъпът до ВИС е запазен изключително за надлежно оправомощени служители на дипломатически мисии и консулски служби единствено за целите, определени в регламента относно ВИС.

    Съответната(ите) държава(и)-членка(и) сключват договор с външния доставчик на услуги в съответствие с разпоредбите на член 17 от Директива 95/46. Преди сключване на договора дипломатическата мисия или консулска служба на съответната държава-членка уведомява, в рамките на местното консулско сътрудничество, дипломатическите мисии и консулски служби на другите държави-членки и делегацията на Комисията за причините, поради които договорът е необходим.

    Съответната(ите) държава(и)-членка(и) сключват писмен договор с външния доставчик на услуги в съответствие с разпоредбите на член 17 от Директива 95/46. Преди сключване на договора дипломатическата мисия или консулската служба на съответната държава-членка мотивира, като посочва причини в съответствие с точка VІІ, подточка 1.Б, необходимостта от договора пред дипломатическите мисии и консулски служби на другите държави-членки и делегацията на Комисията в рамките на местното консулско сътрудничество.

    В допълнение към задълженията, посочени в член 17 от Директива 95/46, договорът включва също разпоредби, които:

    В допълнение към задълженията, посочени в член 17 от Директива 95/46, договорът включва също разпоредби, които:

    a) определят точно задълженията на доставчика на услуги;

    a) определят точно задълженията на доставчика на услуги;

    б) изискват от доставчика на услуги да действа съгласно инструкциите на компетентните държави-членки и да обработва данните само за целите на обработката на лични данни от заявлението за издаване на виза, от името на компетентните държави-членки, съгласно Директива 95/46;

    б) изискват от доставчика на услуги да действа съгласно инструкциите на компетентните държави-членки и да обработва данните само за целите на обработката на лични данни от заявлението за издаване на виза, от името на компетентните държави-членки, съгласно Директива 95/46;

    изискват от доставчика на услуги да предостави на заявителите информацията, изисквана по Регламент… [проекторегламент за ВИС];

    в) изискват от доставчика на услуги да предостави на заявителите информацията, изисквана по член 37 от проекта на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държавите-членки относно визите за краткосрочно пребиваване;

     

    вa) изискват от доставчика на услуги да гарантира, че служителите му са подходящо обучени и спазват правилата, определени в точка ІІІ, точка -1;

     

    вб) изискват от доставчика на услуги да приеме подходящи антикорупционни мерки;

     

    вв) изискват от доставчика на услуги незабавно да докладва пред съответната държава-членка относно всяко нарушение на сигурността или други проблеми;

     

    вг) изисква от доставчика на услуги да води отчет за всички жалби или уведомления от заявители относно злоупотреба с данни или неоправомощен достъп. Доставчикът на външни услуги уведомява незабавно съответната дипломатическа мисия или консулска служба на държавата-членка и се координира с тях при намирането на решение. Жалбите следва да се обработват така, че на заявителите за виза да се гарантира получаването на бърз и обоснован отговор. Външният доставчик на услуги незабавно информира дипломатическата мисия или консулската служба на компетентната държава-членка и се съгласува с тях с оглед намиране на решение. Жалбите следва да се обработват така, че да се гарантира бързото даване на обяснителни отговори на заявителите за издаване на виза;

    г) осигуряват достъп на консулските служители до помещенията на доставчика на услуги по всяко време;

    г) осигуряват достъп на консулските служители до помещенията на доставчика на услуги по всяко време;

    д) изискват от доставчика на услугата да спазва правилата за поверителност (включително защитата на данните, събирани във връзка със заявленията за издаване на виза);

    д) изискват от доставчика на услуги и неговите служители да спазват правилата за поверителност, които важат и след прекратяване на трудовото правоотношение между служителите и доставчика на услуги или след временно преустановяване или прекратяване на действието на договора;

     

    дa) гарантират съблюдаване на правилата за защита на данните, в т.ч. задълженията за докладване, външни проверки, редовни проверки на място, наред с другото, от страна на националните органи за защита на данните и наличието на механизми за разпределение на отговорността на определен изпълнител в случай на нарушение на нормативните разпоредби относно правото на личен живот, в т.ч. задължениета за обезщетяване на физически лица в случай на претърпени от тях вреди вследствие на действие или бездействие от страна на доставчика на услуги;

     

    дб) изискват от доставчика на услуги да предаде незабавно пълното досие на дипломатическата мисия или консулската служба на държавата-членка, която отговаря за обработването на заявлението и да не копира, съхранява или другояче да запазва събрани данни след предаването;

     

    дв) изискват от доставчика на услуги да предотвратява, по-конкретно чрез подходящи техники за кодиране, всякакво неразрешено четене, копиране, изменение или заличаване на визови данни в хода на предаването им от доставчика на услуги до дипломатическата мисия или консулската служба на държавата-членка, която отговаря за обработването на заявлението;

    е) съдържат клауза за временно преустановяване и прекратяване на действието на договора.

    е) съдържат клауза за временно преустановяване и прекратяване на действието на договора;

     

    еa) съдържат клауза за преразглеждане с цел да се гарантира, че договорите отразяват най-добрите актуални практики;

     

    еб) определят правила за поведението на служителите, които отговарят за обработката на заявления за издаване на виза и за събирането на биометрични данни, при условията на максимално зачитане на човешкото достойнство. Всяка предприета мярка при изпълнение на тези задължения трябва да бъде съразмерна на целите, които се преследват чрез мярката. При обработката на заявления служителите избягват всякаква дискриминация между лица на основата на пол, раса, етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация.

     

    В рамките на местното консулско сътрудничество се установява образец на договор.

     

    Държавите-членки гарантират минимално възможно прекъсване в обслужването на заявители за издаване на виза в случай, че външният доставчик на услуги внезапно преустанови предоставянето на предвидените в договора услуги.

    Заинтересованата държава-членка(и) наблюдава изпълнението на договора, включително що се отнася до:

     

    Заинтересованата(ите) държава(и)-членка(и) осъществява(т) тясно сътрудничество с външния доставчик на услуги и отблизо следи(ят) изпълнението на договора, включително що се отнася до:

    a) общата информация, предоставена от доставчика на услуги на заявителите;

    a) общата информация, предоставена от доставчика на услуги на заявителите;

    б) техническите и организационни мерки за сигурност и подходящите технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу неволно или незаконно унищожаване, или неволно изгубване, повреждане, непозволено разкриване или достъп, по-специално когато обработката включва трансфер на данни по мрежа, както и получаването и трансфера на досиета и данни към консулската служба, както и срещу всички други незаконни форми на обработка;

    б) техническите и организационни мерки за сигурност и подходящите технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу неволно или незаконно унищожаване, или неволно изгубване, повреждане, непозволено разкриване или достъп, по-специално когато обработката включва предаване на данни по мрежа, както и получаване и предаване на досиета и данни на дипломатическата мисия или консулската служба, както и срещу всички други незаконни форми на обработка;

    в) снемането на биометрични идентификатори;

    в) снемането и предаването на биометрични идентификатори;

    г) взетите мерки за гарантиране спазването на разпоредбите за защита на данните.

    г) взетите мерки за гарантиране спазването на разпоредбите за защита и сигурност на данните, както и разпоредбите за предотвратяване на корупция.

    Общата стойност на таксите, събирани от външния доставчик на услуги за обработка на заявлението за издаване на виза не надвишава таксата, определена в приложение 12.

    Размерът на таксата, която се заплаща от заявителя, не надвишава таксата, определена в приложение 12, независимо дали държавите-членки осъществяват сътрудничество с външни доставчици на услуги.

     

    Държавите-членки гарантират наличието на процедура, позволяваща да се устонови самоличността на външния доставчик на услуги, обработващ което и да е заявление за издаване на виза.

    Консулските служители на заинтересованата(ите) държава(и)-членка(и) осигуряват на доставчика на услуги обучение, което да съответства на знанията, необходими за предоставяне на съответната услуга и на достатъчна информация на заявителите.

    Консулските служители на заинтересованата(ите) държава(и)-членка(и) осигуряват на доставчика на услуги обучение, което да съответства на знанията, необходими за предоставяне на съответната услуга и на достатъчна информация на заявителите.

    Обосновка

    This amendment takes over the amendment 47 of the rapporteur with the addition of the reference to Directive 95/46/EC, rules on conduct of staff of the external service providers and more specific provisions on the fee.

    Изменение 25

    ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3
    Точка VII, точка 1.Б.5 (ОКИ)

    1.Б.5 - Информация

    1.Б.5 - Информация

    Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки предоставят на обществеността точна информация относно начините на получаване на час за явяване и подаване на заявление за издаване на виза.

    Държавите-членки и техните дипломатически мисии или консулски служби предоставят на широката общественост цялата съответна информация във връзка с подаването на заявление за виза:

     

    a) критериите, условията и процедурите за подаване на заявление за виза;

     

    б) начините за получаване на час за явяване, по целесъобразност;

     

    в) къде следва да се подаде заявлението (компетентна дипломатическа мисия или консулска служба, общ център за приемане и обработка на заявления или външен доставчик на услуги).

     

    Тази информация за широката общественост е на разположение и на общия интернет сайт за шенгенски визи.

     

    Този общ интернет сайт се създава с цел допълнително подпомагане на прилагането на обща визова политика и осъществяването на процедурата по издаване на визи.

    Обосновка

    This amendment replaces Amendment 26 of the draft report.

    This is copied from Article 41(1) of the Visa Code proposal which is much better than the present text. Since the present text will probably enter into force before the new Visa Code enters into force, it is important to incorporate in the present text those provisions judged indispensable for the functioning of the VIS. The idea of establishing a common Schengen visa internet site, www.schengenvisa.eu has been brought forward by Henrik Lax in his draft report on Visa Code and the present rapporteur fully supports it. Since the present text will probably enter into force before the new Visa Code enters into force, it is important to incorporate this provision here.

    Изменение 26

    ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3
    Точка VII, точка 1.Б.6 (нова) (ОКИ)

     

    1.Б.6 - Информационна кампания

     

    Малко преди въвеждането в действие на ВИС в трета страна, дипломатическите мисии или консулските служби на държавите-членки, заедно с делегацията на Комисията, провеждат кампания за информиране на широката общественост за преследваните цели, данните, които се съхраняват, и органите, които имат достъп до ВИС, както и за правата на заявителите. Такива кампании се провеждат редовно.

    Обосновка

    Given the important changes the establishment of the VIS will bring to the current visa procedure and the implications for the visa applicant, it is important that an information campaign is made to inform the general public about the new system in place.

    Изменение 27

    ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3
    Точка VII, точка 1.Г, параграф 1 (ОКИ)

    Държавите-членки информират Комисията за това как възнамеряват да организират приемането и обработката на заявленията за издаване на визи на всяко място с консулска служба. Комисията гарантира съответното публикуване.

    Държавите-членки информират Комисията за това как възнамеряват да организират приемането и обработката на заявленията за издаване на визи на всяко място с консулска служба. Комисията гарантира съответното публикуване на общия интернет сайт за шенгенски визи.

    Обосновка

    This amendment replaces Amendment 28 of the draft report. See the justification to the amendment on recital 5.

    Изменение 28

    ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3
    Точка VII, точка 1.Д (нова) (ОКИ)

     

    1.Д Общи отговорности

     

    1.Д.1 Документи

     

    Всички документи, данни или биометрични идентификатори, получени от или от името на държава-членка в хода на заявление за виза, се считат за „консулски документи” съгласно Виенската конвенция за консулските отношения и се обработват по съответния начин.

     

    1.Д.2 Обучение

     

    Преди да бъдат оправомощени да снемат биометрични идентификатори, служителите в дипломатическата мисия или консулската служба преминават подходящо обучение, така че да се гарантира гладко протичащо и професионално събиране на данни.

     

    1.Д.3 Отговорност

     

    Всяко лице или държава-членка, претърпяла вреда вследствие на незаконно извършена операция по обработка или действие в нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, има право на обезщетение от държавата-членка, която е отговорна за причинената вреда. Тази държава-членка се освобождава изцяло или отчасти от отговорност, ако докаже, че не носи отговорност за събитието, довело до причиняване на вредите.

     

    Предявяването на искове срещу държава-членка за обезщетяване на вреда по предходния параграф се уреждат от нормите на националното законодателство на държавата-членка ответник.

     

    1.Д.5 Санкции

     

    Държавите-членки предприемат необходимите мерки, с които да се гарантира, че за всяко нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, по-конкретно за злоупотреба с данни, предоставени по повод на заявление за виза, се налагат санкции, в т.ч. административни и/или наказателни санкции съобразно националното законодателство, които са ефикасни, съразмерни и разубеждаващи.

    Обосновка

    This amendment replaces Amendment 29 of the draft report.

    A new part is added with general responsibilities for Member States which seem indispensable for the functioning of the VIS. A provision on the status of documents, data and biometric identifiers is important in order to ensure that they will benefit from consular protection. A provision on training is necessary, given the specific expertise the enrolment of biometrics requires. Rules on liability and penalties are necessary in view of potential damage resulting from acts violating this Regulation. The wording has been clarified to bring it into conformity with the wording in the VIS Regulation.

    Изменение 29

    ЧЛЕН 2

    Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент две години след влизането му в сила.

     

    Три години след въвеждането в действие на ВИС и на всеки четири години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент, в т.ч. прилагането на събиране на биометрични идентификатори, целесъобразността на избрания стандарт по ICAO, спазването на правилата за защита на данните, опита с външни доставчици на услуги, по-конкретно във връзка със събирането на биометрични данни, принципа на "първото заявление" и организацията на приемането и обработката на заявления за визи. Въз основа на член 17, параграфи 12, 13 и 14 и член 50, параграф 4 от регламента за ВИС, докладът включва и случаите, в които фактически не могат да се предоставят пръстови отпечатъци или в които по правни съображения не се изискват такива отпечатъци, съпоставени със случаите, в които се снемат пръстови отпечатъци. Докладът включва и информация за случаи, в които лице, което фактически не може да предостави пръстови отпечатъци, е получило отказ за издаване на виза.

    При необходимост, докладът се съпровожда от подходящи предложения за изменение на настоящия регламент.

    Обосновка

    This compromise amendment combines Am 56 of the rapporteur, Am 55 of Mrs. Kaufmann and Am 36 of Mrs. Roure.

    EXPLANATORY STATEMENT

    I. Introduction

    The present proposal is the 4th element of the VIS package. In modifying the existing Common Consular Instructions[1] it provides, firstly, for the obligation to give biometrics to be stored in the VIS and the standards for doing so. Secondly, it includes provisions on the organisation of the reception of visa applications.

    Although a complete revision of the visa rules is foreseen with the Visa Code[2] the Commission has made this specific proposal separately. The underlying rationale of this approach is that the adoption of the Visa Code is likely to take longer than the present proposal of which the adoption could allow the VIS to start operating.[3] The rapporteur stresses the importance of ensuring coherence between the two proposals.

    An introduction into the subject areas covered by the present proposal was given by the rapporteur in two simultaneous working documents.[4] Those documents identified the politically sensitive questions and were the basis for several discussions.

    For the preparation of this draft report the rapporteur also took into consideration the very helpful opinions presented by the European Data Protection Supervisor[5] and the Article 29 Working Party.[6]

    II. Biometrics

    II.1 Fingerprints

    The rapporteur proposes to initially exempt persons below the age of 14 and over 79 from the obligation to provide fingerprints, with a review of these age limits after three years following a detailed study.

    The choice of these age limits have to be essentially a policy choice at this stage rather than one based on technical guidance, for the simple reason that objective, independent advice is lacking. There was no impact assessment accompanying the proposal from the Commission, which considering its promises and commitments on better regulation is deeply regrettable and pretty shocking. The Commission seems just to have put forward a proposal largely reflecting discussions which took place with the Member States in the Council. In addition, there exists no large-scale experience of fingerprinting children under 14 or elderly persons.

    Thus in the absence of credible technical guidance the rapporteur believes that it is wise in the initial stage to adopt age limits which we are sure will be workable, thereby avoiding unnecessary risks of turning the VIS project into a big experiment. Since the only currently comparable large-scale applications of fingerprints are Eurodac (minimum age 14 years) and US-Visit (14 to 79 years) those age limits should also be used for an initial period for the VIS.

    But even if there was proven technology to fingerprint children of a very low age one should think twice and ask about how appropriate, necessary and proportionate that would be. Such a full analysis cannot be done here, although the rapporteur believes that at least the following points would deserve further reflection.

    Firstly, it has to be considered whether the taking of fingerprints of children below the age of 14 is necessary to achieve the objectives of the VIS as laid down in Article 1a of the agreed text. For the first objective, facilitating the visa application procedure, fingerprints of young children are not necessary. On the contrary, this would complicate the application for a visa through the child having to come to the consulate to provide their fingerprints. Since the fingerprints of children are subject to change, we could see the absurd situation where fingerprints of children would have to be taken for example every two years while those of the parents were taken every four or five years.

    For the second VIS objective, the prevention of visa shopping, younger age limits are also unnecessary since usually young children travel with their parents with whose application files their own are linked according to Article 5(4) of the VIS Regulation.

    For the third objective, the facilitation of the fight against fraud, it is generally considered that biometrics could make visas more difficult to forge. There is, however, no information available whether there is a problem of forged visas of children.

    In case of the fourth objective - the facilitation of border control - biometrics would allow a check at the border as to whether the person present is the same person to whom the visa was issued. Though it is not an explicit VIS objective, this could in theory be relevant to the fight against child trafficking through a check on whether the child at the border it is the same child as the one at the consulate with the parents. But the question of whether the 'family' presenting itself at the consulate is indeed a family is outside the realm of the CCI and the VIS. There is indeed a risk that reliance on VIS certainty would actually mean a reduction in the likelihood of border questioning over whether a group constitutes a family.

    It is also important to recall that the VIS Regulation provides for a transitional period of three years after the start of VIS operations during which Member States do not have to check fingerprints at the border (Art. 16(1a)). The rapporteur considers it disproportionate to require fingerprints from young children while they are not systematically checked at the border. She believes that that this three year period should be used for an extended study on age limits for fingerprints so that at the end of the period any decision to change age limits could be made on a better-informed basis.

    For the fifth VIS objective, to assist in the identification of undocumented persons, fingerprints of young children are equally unnecessary since they are not of adequate quality to use for identification as the Commission acknowledges.[7]

    For the sixth objective, facilitating the application of the Dublin II Regulation[8], taking fingerprints of children below 14 seems in contradiction with the minimum age in the Eurodac Regulation and the present text could not change that limit.[9]

    Finally, it is also doubtful whether the fingerprints of children below 14 would contribute to the prevention of threats to internal security. While it is imaginable in very rare cases that children are involved in terrorist acts or other serious crimes there are doubts as to whether this would justify taking fingerprints of so many children.

    The rapporteur believes that an upper age limit of 79 as in US-Visit is equally important. Persons over 79 are very unlikely to be an immigration or terrorism risk. It seems disproportionate to burden them with the obligation to travel to a consulate and possibly queue several times outside. Without the obligation to provide fingerprints they could use traditional methods like a travel agency. In addition, the accuracy of fingerprints decrease as people grow older. This means that they might encounter unjustified problems at the consulate or at the border. It is also much more difficult for old people to give fingerprints if they are hesitant or do not understand the technology. The rapporteur would not want the EU to give the image to the outside world of failing to respect older people.

    II.2 Photographs

    The Commission does not propose any age exemption for photographs and the rapporteur agrees with this. The Commission leaves open the question of whether scanned photographs are used or photographs taken at the consulate. The rapporteur is of the opinion that for persons exempted from fingerprinting, as a rule scanned photographs should be used to avoid them having to come to the consulate just for the taking of a photograph.

    II.3 Frequency of collection

    The Commission proposes to require the applicant to appear in person for enrolment for the first application and to copy that data for any subsequent application within a period of 48 months. The rapporteur proposes to extend this period to 59 months which still guarantees that the data is available in the VIS in conformity with its retention period of 5 years. This prolongation of the period does not affect the security of the visa process and increases its user-friendliness. The rapporteur also proposes an amendment clarifying that after 59 months new biometric data must be taken, since the Commission proposal seemed to imply that if a person regularly applies for a visa (within the period of 48 months) the same biometric data could be used for a lifetime. Lastly, the rapporteur would like to point out that the choice of 14 as the age limit for fingerprints is linked to the frequency of collection. If the age limit was lowered, than the fingerprints of children would have to be taken more often since they constantly change.

    III. Reception of visa applications

    III.1 Outsourcing

    The rapporteur agrees with the general concept of outsourcing in so far as it improves the service for visa applicants and as long as it takes place under conditions which ensure the integrity of the visa issuing process. These essential conditions are that outsourcing is indeed only used as a last resort that the service provider operates in a building under diplomatic protection, that consular officials are present to closely supervise the staff of the service provider and that the contractual clauses providing for the oversight of the contractor are reinforced.

    III.2 Common Application Centres (CACs)

    As in the cases of outsourcing the rapporteur is of the opinion that CACs should only be established in a building enjoying diplomatic protection.

    • [1]  Consolidated version in OJ C 326 of 22.12.2005, p.1 - 149
    • [2]  COM(2006)403; Report Lax
    • [3]  Technically it will be inserted in the visa code once this is agreed like was the case for the stamping of documents (Reg. 2133/2004) which was introduced in the Schengen Borders Code (Reg. 562/2006).
    • [4]  PE 386.565v01-00, 386.717v01-00 presented in LIBE on 10.4. and 8.5.2007.
    • [5]  Opinion of 27.10.2006, OJ C 321 of 29.12.2006, p. 38
    • [6]  Opinion 3/2007 of 1.3.2007 (WP 134)
    • [7]  "The fingerprints of children aged 6-12 years are useful only for a one-to-one comparison." (p.9 of the proposal)
    • [8]  Reg. 343/2003; see Art. 1a(f) of the VIS Reg.
    • [9]  Briefing Paper "Biometrics and Visa Applications" by Steve Peers, p.5

    ПРОЦЕДУРА

    Заглавие

    Общи консулски инструкции: биометрични идентификатори и заявления за визи

    Позовавания

    COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)

    Дата на представяне на ЕП

    31.5.2006

    Водеща комисия

           Дата на обявяване в заседание

    LIBE

    15.6.2006

    Докладчик(ци)

           Дата на назначаване

    Sarah Ludford

    20.6.2006

     

     

    Разглеждане в комисия

    19.6.2006

    27.11.2006

    11.4.2007

    17.7.2007

     

    12.9.2007

    20.11.2007

     

     

    Дата на приемане

    20.11.2007

     

     

     

    Резултат от окончателното гласуване

    +:

    –:

    0:

    31

    2

    5

    Членове, присъствали на окончателното гласуване

    Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Javier Moreno Sánchez, Bogusław Rogalski, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

    Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

    Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mary Lou McDonald, Marianne Mikko, Hubert Pirker

    Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

    Louis Grech