BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer med hensyn til indførelse af biometriske identifikatorer, herunder bestemmelser om organisering af modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger

29.11.2007 - (KOM(2006)0269 – C6–0166/2006 – 2006/0088(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Sarah Ludford

Procedure : 2006/0088(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0459/2007
Indgivne tekster :
A6-0459/2007
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer med hensyn til indførelse af biometriske identifikatorer, herunder bestemmelser om organisering af modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger

(KOM(2006)0269 – C6–0166/2006 – 2006/0088(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0269),

–       der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 62, stk. 2, litra b), nr. ii), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0166/2006),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0459/2007),

1.      godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 3

(3) Valget af biometriske identifikatorer er foretaget i [Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold]. I denne forordning fastlægges standarderne for indsamling af disse biometriske identifikatorer ved henvisning til de relevante bestemmelser, som er fastsat af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). Der er ikke behov for yderligere tekniske specifikationer for at sikre interoperabilitet.

(3) Det er fastlagt i [Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold], at ansøgerens fingeraftryk og fotografier af ansøgeren skal lagres i VIS. I denne forordning fastlægges standarderne for indsamling af disse biometriske identifikatorer ved henvisning til de relevante bestemmelser, som er fastsat af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). Der er ikke behov for yderligere tekniske specifikationer for at sikre interoperabilitet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har kun til formål at gøre teksten klarere. Det bør klart fremgå, hvilke biometriske identifikatorer der er valgt, og at der er tale om to adskilte forordninger.

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 3 A (ny)

 

(3a) I forbindelse med forholdene for modtagelse af ansøgere bør der tages behørigt hensyn til den menneskelige værdighed og integritet. Behandlingen af visumansøgninger bør ske på en professionel og respektfuld måde og stå i forhold til de mål, der forfølges.

Begrundelse

Bestemmelsen er kopieret fra Kommissionens forslag til en fællesskabskodeks for visa (KOM(2006)0403) og ændret en anelse. Idet den foreliggende forordning formentlig vil træde i kraft inden den nye fællesskabskodeks for visa, er det vigtigt at integrere de bestemmelser, der vurderes at være nødvendige for, at VIS fungerer, i denne forordning. En generel klausul om medarbejdernes adfærd menes at være nødvendig, navnlig fordi indsamling af biometriske oplysninger udgør et nyt element i proceduren for visumudstedelse.

Ændringsforslag 3

BETRAGTNING 5

(5) Der bør indføres en række andre muligheder, såsom samhusning, fælles ansøgningscentre og outsourcing. Der bør indføres en passende retlig ramme for disse muligheder under særlig hensyntagen til databeskyttelsesspørgsmål. Inden for den retlige ramme, som indføres, bør medlemsstaterne frit kunne vælge, hvilken form for organisatorisk struktur de vil bruge i hvert tredjeland. Kommissionen bør offentliggøre oplysninger om disse strukturer.

(5) Der bør indføres en række andre muligheder, såsom samhusning, fælles ansøgningscentre og outsourcing. Der bør indføres en passende retlig ramme for disse muligheder under særlig hensyntagen til databeskyttelsesspørgsmål. For at sikre integritet i proceduren for visumudstedelse bør enhver aktivitet i forbindelse med visumudstedelse, herunder indsamling af biometriske oplysninger, finde sted i lokalerne hos en medlemsstat, der nyder diplomatisk eller konsulær beskyttelse i henhold til folkeretten, eller i Kommissionens lokaler, der af værtslandet anerkendes som ukrænkelige. Inden for den retlige ramme, som indføres, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med betingelserne i denne forordning frit kunne vælge, hvilken form for organisatorisk struktur de vil bruge i hvert tredjeland. Kommissionen bør offentliggøre oplysninger om disse strukturer på et fælles websted for Schengen-visa.

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 3 i udkastet til betænkning.

Især i lyset af risikoen forbundet med datasikkerhed og databeskyttelse i forbindelse med indsamling af biometriske oplysninger, men også det faktum, at proceduren for visumudstedelse er og bør forblive en offentlig opgave (selv om visse elementer outsources), er der indgivet adskillige ændringsforslag med henblik på at sikre, at enhver aktivitet i forbindelse med visumudstedelse finder sted i en bygning, der er under diplomatisk eller konsulær beskyttelse. Det er vigtigt, at der er tale om medlemsstaters bygninger eller Kommissionens delegationer for at sikre, at direktiv 95/46 og forordning nr. 45/2001 finder anvendelse, og at alt materiel er beskyttet, f.eks. imod beslaglæggelse.

Forslaget om at oprette et fælles websted for Schengen-visa, www.schengenvisa.eu , er fremsat af Henrik Lax i hans udkast til betænkning om en fællesskabskodeks for visa, og denne ordfører støtter forslaget fuldt ud. Af gennemskueligheds- og klarhedshensyn er det vigtigt, at det på samme websted offentliggøres, hvilke organisatoriske strukturer medlemsstaterne har valgt.

Ændringsforslag 4

BETRAGTNING 7

(7) Det er nødvendigt at indføre bestemmelser om situationer, hvor medlemsstaternes centrale myndigheder beslutter at outsource en del af visumhåndteringsprocessen til en ekstern tjenesteyder. Disse ordninger bør indføres under streng overholdelse af de generelle principper for udstedelse af visa og under overholdelse af databeskyttelseskravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

(7) Idet visumudstedelse i sagens natur er en offentlig opgave, bør en medlemsstats centrale myndigheder kun beslutte at outsource en del af visumhåndteringsprocessen til en ekstern tjenesteyder, hvis der ikke er andre muligheder, og såfremt det er behørigt begrundet. Disse ordninger bør indføres under streng overholdelse af de generelle principper for udstedelse af visa og under overholdelse af databeskyttelseskravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Begrundelse

I betragtning af de mange mulige konsekvenser af outsourcing bør outsourcing være den sidste udvej og begrundes behørigt. Ordføreren mener, at det er meget vigtigt at fremhæve dette udtrykkeligt.

Ændringsforslag 5

BETRAGTNING 8

De kontrakter, som medlemsstaterne indgår med eksterne tjenesteydere, bør indeholde bestemmelser om deres præcise ansvar, direkte og fuldstændig adgang til deres lokaler, oplysninger til ansøgerne, fortrolighed og omstændigheder, betingelser og procedurer for suspension eller ophør af kontrakten.

Enhver kontrakt, som medlemsstaterne indgår med en ekstern tjenesteyder, bør indeholde bestemmelser om tjenesteyderens præcise ansvar, direkte og fuldstændig adgang til dennes lokaler, oplysninger til ansøgerne, fortrolighed, overholdelse af databeskyttelsesreglerne og omstændigheder, betingelser og procedurer for suspension eller ophør af kontrakten. Medlemsstaterne bør træffe passende foranstaltninger for at sikre, at kontrakterne med de eksterne tjenesteydere kan gøres gældende.

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 5 i udkastet til beslutning. De første dele af ændringsforslaget skal skabe klarhed. Den sidste del tilføjer databeskyttelse som en vigtig bestemmelse, som bør indgå i kontrakterne med eksterne tjenesteydere.

Ændringsforslag 6

BETRAGTNING 8 A (ny)

 

(8a) Medlemsstaterne bør tilstræbe at tilrettelægge modtagelsen af visumansøgninger, registreringen af biometriske identifikatorer og samtalerne således, at visumansøgeren kun skal møde op én gang (one-stop shop-princippet) for at få et visum.

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at indførelsen af biometriske identifikatorer ikke skaber unødige problemer for visumansøgerne, da den også har til formål at lette lovlig rejseaktivitet. Medlemsstaterne bør derfor så vidt muligt tilstræbe at efterleve one-stop shop-princippet.

Ændringsforslag 7

BETRAGTNING 9

(9) For at sikre, at databeskyttelses­kravene overholdes, er den arbejdsgruppe, som er nedsat ved artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, blevet hørt.

(9) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har udtalt sig i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger1, lige som Artikel 29-Gruppen, jf. artikel 30, stk. 1, litra c), i direktiv 95/46/EF.

 

___________________

1 EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

Begrundelse

Denne betragtning er blevet præciseret, fordi den antydede, at en simpel høring af databeskyttelsesmyndighederne sikrede overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne.

I virkeligheden har både den tilsynsførende for databeskyttelse og Artikel 29-Gruppen i deres udtalelser udtrykt alvorlige bekymringer.

Ændringsforslag 8

BETRAGTNING 9 A (ny)

 

(9a) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger i medfør af denne forordning. Visse punkter bør dog præciseres, navnlig for så vidt angår ansvaret for behandlingen af oplysninger, beskyttelsen af de registreredes rettigheder og tilsynet med hensyn til databeskyttelse.

Begrundelse

Det er vigtigt udtrykkeligt at understrege, at direktiv 95/46 om databeskyttelse finder anvendelse på alle former for behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning.

Ændringsforslag 9

BETRAGTNING 11

For at forenkle proceduren for alle senere ansøgninger bør det være muligt at kopiere biometriske oplysninger fra den første ansøgning inden for en periode på 48 måneder i overensstemmelse med den lagringsperiode, som er fastlagt i VIS-forordningen. Når denne periode er udløbet, bør de biometriske identifikatorer registreres igen.

For at forenkle proceduren for alle senere ansøgninger bør det være muligt at kopiere biometriske oplysninger fra den første ansøgning inden for en periode på 59 måneder fra starten af den lagringsperiode, som er omhandlet i artikel 23 i VIS-forordningen. Når denne periode er udløbet, bør de biometriske identifikatorer registreres igen.

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 9 i udkastet til betænkning.

Lagringsperioden i VIS er på fem år, dvs. 60 måneder, så en "genbrugsperiode" på 59 måneder sikrer, at oplysningerne om visumansøgeren stadig er tilgængelige. En forlængelse af den periode, inden for hvilken de biometriske oplysninger kan genbruges, øger desuden brugervenligheden og nedsætter konsulaternes arbejdsbyrde. Dette stemmer også overens med Henrik Lax' tilgang i hans betænkning om den kommende fællesskabskodeks for visa.

Ændringsforslag 10

BETRAGTNING 14

(14) Kommissionen bør to år efter, at denne forordning er trådt i kraft, fremlægge en rapport om gennemførelsen af forordningen, som omfatter gennemførelsen af registreringen af biometriske identifikatorer, princippet om den "første ansøgning" og organiseringen af modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger.

(14) Kommissionen bør, tre år efter at VIS er sat i drift, og herefter hvert fjerde år fremlægge en rapport om gennemførelsen af forordningen, som omfatter gennemførelsen af registreringen af biometriske identifikatorer, det hensigtsmæssige ved de valgte ICAO-standarder, overholdelsen af databeskyttelsesreglerne, erfaringerne med eksterne tjenesteydere med særlig henvisning til indsamling af biometriske data, princippet om den "første ansøgning" og organiseringen af modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger.

Rapporten bør ligeledes på grundlag af VIS-forordningens artikel 17, stk. 12, 13 og 14, og artikel 50, stk. 4, omfatte de tilfælde, hvor der af faktiske grunde ikke kan optages fingeraftryk, eller hvor der af juridiske grunde ikke kræves optaget fingeraftryk, sammenlignet med de tilfælde, hvor der optages fingeraftryk. Rapporten bør omfatte oplysninger om tilfælde, hvor en person, der af faktiske grunde ikke har afgivet fingeraftryk, er blevet nægtet visum.

Rapporten bør om nødvendigt ledsages af hensigtsmæssige forslag til ændring af denne forordning. Kommissionen bør sende rapporten til Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et kompromis mellem ændringsforslag 35 fra ordføreren, ændringsforslag 36 fra Martine Roure og ændringsforslag 40 fra Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Ændringsforslag 11

BETRAGTNING 15

(15) Subsidiaritetsprincippet finder anvendelse, for så vidt som forslaget ikke er omfattet af Fællesskabets enekompetence. Denne forordning går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål, jf. traktatens artikel 5, stk. 3.

(15) Målet med denne forordning er at organisere modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger i forbindelse med indførelsen af biometriske oplysninger i VIS. Da dette mål ikke kan nås på tilfredsstillende måde af medlemsstaterne, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet som omhandlet i traktatens artikel 5. Denne forordning går i overensstemmelse med propor­tionalitetsprincippet som fastlagt i stk. 3 i denne artikel ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål.

Begrundelse

Betragtning 15 og 16 reduceres til én betragtning i henhold til vanlig praksis i Kommissionens forslag, og teksten gøres klarere.

Ændringsforslag 12

BETRAGTNING 16

(16) I overensstemmelse med propor­tionalitetsprincippet er det med henblik på at nå det grundlæggende mål om at indføre fælles standarder og interoperable biometriske identifikatorer nødvendigt og hensigtsmæssigt, at der fastlægges regler for alle de medlemsstater, der gennemfører Schengen-konventionen. Denne forordning går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål, jf. traktatens artikel 5, stk. 3.

udgår

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til betragtning 15.

Ændringsforslag 13

BETRAGTNING 16 A (ny)

 

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt navnlig i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder.

Begrundelse

Dette er en standardbetragtning i EU-lovgivning, som har indflydelse på de grundlæggende rettigheder. Henvisningen til De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder er særlig interessant i denne sammenhæng og føjes derfor til standardbetragtningen.

Ændringsforslag 14

ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA A

Del II, punkt 1.2, litra b (de fælles konsulære instrukser)

"En medlemsstat kan også udelukkende repræsentere en eller flere medlemsstater i forbindelse med modtagelse af ansøgninger og registrering af biometriske identifikatorer. De relevante bestemmelser i punkt 1.2, litra c) og e), finder anvendelse. Modtagelsen og fremsendelsen af dossierer og oplysninger til den repræsenterede konsulære repræsentation sker under overholdelse af de relevante databeskyttelses- og sikkerhedsregler."

"En medlemsstat kan også udelukkende repræsentere en eller flere medlemsstater i forbindelse med modtagelse af ansøgninger og registrering af biometriske identifikatorer. De relevante bestemmelser i punkt 1.2, litra c) og e), finder anvendelse. Når en medlemsstat modtager en ansøgning, opretter den ansøgningsfilen i VIS og indsætter de oplysninger, der henvises til i artikel 9 i VIS-forordningen. Den orienterer da medlemsstatens konsulære repræsentation om ansøgningen og oprettelsen af VIS-filen gennem VIS' kommunikationsinfrastruktur i henhold til artikel 16 i VIS-forordningen. Modtagelsen og fremsendelsen af dossierer og oplysninger til den repræsenterede konsulære repræsentation sker under overholdelse af de relevante databeskyttelses- og sikkerhedsregler."

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 15 i udkastet til betænkning.

Begrundelsen for at iværksætte VIS i særlige regioner er, at alle medlemsstaternes konsulater begynder at anvende VIS samtidig. Dette betyder, at alle konsulater har adgang til VIS, og det virker derfor logisk, at den repræsenterende medlemsstat på vegne af den repræsenterede medlemsstat indfører de grundlæggende visumoplysninger i VIS. Dette er den bedste garanti for at sikre datasikkerhed og databeskyttelse, især hvad angår videresendelsen af biometriske oplysninger. Nummereringen af VIS-artiklerne er tilpasset den endelige udgave af forordningen.

Ændringsforslag 15

ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)

Del III, punkt -1 (nyt) (de fælles konsulære instrukser)

 

(1a) I del III tilføjes følgende punkt -1:

 

-1. "Personalets adfærd i forbindelse med behandling af visumansøgninger

 

Medlemsstaterne sikrer, at ansøgerne modtages høfligt af alle medarbejdere, der beskæftiger sig med visumansøgninger.

 

Medarbejderne udviser under udførelsen af deres opgaver fuld respekt for den menneskelige værdighed og ansøgerens integritet. Alle foranstaltninger, der træffes, skal stå i et rimeligt forhold til de tilsigtede mål.

 

Medarbejderne må under udførelsen af deres opgaver ikke diskriminere personer på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering."

Begrundelse

Der er foretaget en mindre ændring af ordførerens ændringsforslag 16, således at bestemmelsen også finder anvendelse på personalet hos eksterne tjenesteydere.

Ændringsforslag 16

ARTIKEL 1, NR. 2
Del III, punkt 1.1 (de fælles konsulære instrukser)

1.1 Skema til visumansøgning - Antal skemaer

1.1 Skema til visumansøgning - Antal skemaer

Udlændinge skal ligeledes udfylde visumansøgningsskemaet. Ansøgningen om ensartet visum indgives ved hjælp af et harmoniseret ansøgningsskema, der er i overensstemmelse med modellen i bilag 16.

Ansøgere skal ligeledes udfylde visumansøgningsskemaet. Ansøgningen om ensartet visum indgives ved hjælp af et harmoniseret ansøgningsskema, der er i overensstemmelse med modellen i bilag 16.

Visumansøgningen skal mindst udfyldes i ét eksemplar, som bl.a. kan anvendes til høring af de centrale myndigheder. Hvis det er fastsat i de nationale bestemmelser, kan de kontraherende parter kræve ansøgningen udfyldt i flere eksemplarer.

Visumansøgningen skal mindst udfyldes i ét eksemplar, som bl.a. kan anvendes til høring af de centrale myndigheder. Hvis det er fastsat i de nationale bestemmelser, kan de kontraherende parter kræve ansøgningen udfyldt i flere eksemplarer.

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 17 i udkastet til betænkning.

Termen "udlændinge" bør erstattes med termen "ansøgere" i hele teksten, eftersom denne term anvendes og defineres i VIS-forordningen.

Ændringsforslag 17

ARTIKEL 1, NR. 2
Del III, punkt 1.2, litra a (de fælles konsulære instrukser)

a) Medlemsstaterne indsamler ansøgerens biometriske identifikatorer, som omfatter ansigtsbilledet og ti fingeraftryk, i overensstemmelse med de beskyttelsesforanstaltninger, der er fastlagt i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder og i FN’s konvention om barnets rettigheder.

a) Medlemsstaterne indsamler ansøgerens biometriske identifikatorer, som omfatter ansigtsbilledet og ti fingeraftryk, under overholdelse af de rettigheder, der er fastlagt i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i FN's konvention om barnets rettigheder.

Hver ansøger skal give personligt fremmøde ved indgivelsen af sin første ansøgning. På det tidspunkt indsamles følgende biometriske identifikatorer:

Hver ansøger, som ikke er omfattet af undtagelserne i litra b), skal give personligt fremmøde ved indgivelsen af sin første ansøgning. På det tidspunkt indsamles følgende biometriske identifikatorer:

- et fotografi, som scannes eller tages, når ansøgningen indgives, og

- et fotografi, som scannes eller tages, når ansøgningen indgives, og

- ti fingeraftryk, som optages fladt og registreres digitalt.

- ti fingeraftryk, som optages fladt og registreres digitalt.

I forbindelse med alle senere ansøgninger kopieres de biometriske identifikatorer fra den første ansøgning, forudsat at den sidste registrering højst er 48 måneder gammel. Efter denne periode anses en senere ansøgning for at være en "første ansøgning".

I forbindelse med alle senere ansøgninger kopieres de biometriske identifikatorer fra den første ansøgning inden 59 måneder efter starten på den lagringsperiode, der er omhandlet i artikel 23 i VIS-forordningen. Efter denne periode anses en senere ansøgning for at være en "første ansøgning".

De tekniske krav til fotografiet og fingeraftrykkene skal stemme overens med de internationale standarder, som er fastsat i ICAO-dokument 9303, del 1 (pas), 6. udgave.

De tekniske krav til fotografiet og fingeraftrykkene skal stemme overens med de internationale standarder, som er fastsat i ICAO-dokument 9303, del 1 (pas), 6. udgave.

De biometriske identifikatorer registreres af kvalificerede og behørigt bemyndigede medarbejdere ved den diplomatiske eller konsulære repræsentation eller under deres tilsyn af den eksterne tjenesteyder, der er omhandlet i punkt 1.B.

De biometriske identifikatorer registreres af kvalificerede og behørigt bemyndigede medarbejdere ved den diplomatiske eller konsulære repræsentation eller under deres tilsyn af og ansvar for den eksterne tjenesteyder, der er omhandlet i punkt 1.B.

Oplysningerne må kun registreres i visuminformationssystemet (VIS) af behørigt bemyndigede konsulære medarbejdere i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, artikel 5 og artikel 6, stk. 5 og 6, i VIS-forordningen.

Oplysningerne må kun registreres i visuminformationssystemet (VIS) af behørigt bemyndigede konsulære medarbejdere i henhold til artikel 4, stk. 1, i overensstemmelse med artikel 5 i VIS-forordningen.

 

Medlemsstaterne sikrer, at alle søgekriterierne i henhold til artikel 13 i VIS-forordningen anvendes fuldt ud med henblik på at undgå afvisninger og identificeringer på forkert grundlag.

 

Indsamlingen af biometriske identifikatorer, herunder overførsel af disse fra tjenesteyderen til den ansvarlige konsulære repræsentation, overvåges i overensstemmelse med artikel 41 og 43 i VIS-forordningen og artikel 28 i direktiv 95/46/EF.

Begrundelse

This amendment replaces Amendment 18 of the draft report.

Although neither the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms nor the United Nations Convention on the Rights of the Child lay down safeguards for the collection of biometrics, they include important human rights which should be respected in the context of this proposal. A reference to the Charter of Fundamental Rights has also been added.

It should be made explicit that not every single applicant needs to appear in person at a consulate but that exceptions are foreseen.

The reference to "the last entry" is misleading and therefore the text has been clarified. For the extension of the period regarding the frequency of collection of biometric data, see the justification to the amendment on recital 11.

The taking of biometrics by external service providers should meet various conditions and an important one is that the final responsibility lies with the consular missions or diplomatic posts.

Article 5 of the VIS Regulation as the general article dealing with the procedures for entering data on the application is sufficient and therefore the references to the other articles should be deleted.

It is important as a fallback procedure to make clear that visa authorities should use all search keys foreseen in Article 13 of the VIS regulation.

To ensure consistency with the specific rules on data protection as laid down in the VIS Regulation a cross-reference to them seems necessary (see opinion of the Article 29 Working Party, p. 9). The numbering of VIS articles has been adapted to those in the final version of the Regulation

Ændringsforslag 18

ARTIKEL 1, NR. 2

Del III, punkt 1.2, litra b (de fælles konsulære instrukser)

b) Undtagelser

Følgende ansøgere er fritaget fra kravet om at afgive fingeraftryk:

b) Undtagelser

Følgende ansøgere er fritaget fra kravet om at afgive fingeraftryk:

- Børn under 6 år

- Børn under 12 år

- Personer, hvor det er fysisk umuligt at optage fingeraftryk. Hvis det er muligt at optage fingeraftryk af mindre end ti fingre, skal det respektive antal fingeraftryk dog optages.

- Personer, hvor det er fysisk umuligt at optage fingeraftryk. Hvis det er muligt at optage fingeraftryk af mindre end ti fingre, skal det respektive antal fingeraftryk dog optages. Medlemsstaterne sikrer, at der er vedtaget hensigtsmæssige procedurer med henblik på at sikre beskyttelse af personens værdighed i tilfælde af vanskeligheder med registreringen. De sikrer desuden, at afgørelsen om, hvorvidt det er umuligt at optage fingeraftryk, altid træffes af behørigt bemyndiget personale i den diplomatiske eller konsulære repræsentation i de pågældende medlemsstater. Hvis det midlertidigt er umuligt at optage fingeraftryk, skal ansøgeren i forbindelse med den efterfølgende ansøgning pålægges at afgive fingeraftryk. Konsulære medarbejdere er berettiget til at anmode om en nærmere forklaring på grundene til, at optagningen af fingeraftryk er midlertidigt umulig.

 

Såfremt det er fysisk umuligt at optage fingeraftryk, må dette ikke have indflydelse på, om et visum tildeles eller nægtes.

En medlemsstat kan fastsætte undtagelser fra kravet om indsamling af biometriske identifikatorer for indehavere af diplomatpas, tjenestepas/officielle pas og særlige pas.

En medlemsstat kan fastsætte undtagelser fra kravet om indsamling af biometriske identifikatorer for indehavere af diplomatpas, tjenestepas/officielle pas og særlige pas.

I hvert af disse tilfælde registreres der et "finder ikke anvendelse" i VIS."

I hvert af disse tilfælde registreres der et "finder ikke anvendelse" i VIS."

 

Med forbehold af bestemmelserne i del III, punkt 4, anvendes for personer under 12 år scannede fotografier, som ikke forudsætter personligt fremmøde.

 

Undtagelsen fra kravet om at optage fingeraftryk fra børn og ældre og navnlig den øvre og nedre aldersgrænse for optagning af fingeraftryk gennemgås, tre år efter at VIS er sat i drift. Med henblik herpå forelægger Kommissionen en rapport, der navnlig omhandler erfaringerne med VIS med hensyn til optagning og anvendelse af fingeraftryk fra børn på 12 år og derover, og som indeholder en detaljeret teknisk vurdering af pålideligheden i forbindelse med optagning og anvendelse af fingeraftryk fra børn under 12 år til identificerings- og verificeringsmæssige formål i en så omfattende database som VIS. Rapporten indeholder også en omfattende konsekvensanalyse af en nedre og en øvre aldersgrænse for krav om optagning af fingeraftryk, herunder sociale, ergonomiske og finansielle aspekter.

Rapporten indeholder en lignende vurdering med hensyn til optagning af fingeraftryk fra ældre. Såfremt rapporten påviser væsentlige problemer i forbindelse med optagning af fingeraftryk fra personer over en vis alder, fremsætter Kommissionen et forslag om at indføre en øvre aldersgrænse.

Rapporten vedlægges om nødvendigt hensigtsmæssige forslag til ændring af denne forordning.

Begrundelse

Dette ændringsforslag kombinerer ændringsforslag 41 fra ordføreren, ændringsforslag 42 fra Martine Roure og ændringsforslag 40 fra Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Ændringsforslag 19

ARTIKEL 1, NR. 3

Del VII, punkt 1.A, afsnit 2 (de fælles konsulære instrukser)

For hvert sted skal medlemsstaterne enten udstyre deres konsulat med det nødvendige udstyr til registrering/indsamling af biometriske identifikatorer eller, uden at dette berører ovennævnte muligheder for repræsentation, beslutte at samarbejde med en eller flere andre medlemsstater. Et eventuelt samarbejde skal have form af samhusning eller oprettelse af et fælles ansøgningscenter eller samarbejde med eksterne partnere.

For hvert sted skal medlemsstaterne enten udstyre deres konsulat med det nødvendige udstyr til registrering/indsamling af biometriske identifikatorer eller, uden at dette berører ovennævnte muligheder for repræsentation, beslutte at samarbejde med en eller flere andre medlemsstater. Et eventuelt samarbejde skal have form af samhusning eller oprettelse af et fælles ansøgningscenter eller, hvor en sådan løsning er uhensigtsmæssig, samarbejde med eksterne tjenesteydere.

Begrundelse

Eftersom udstedelse af visa, herunder indsamling af biometriske identifikatorer, grundlæggende fortsat skal være en opgave for det offentlige, bør outsourcing kun bruges som en sidste udvej. Erstatter ændringsforslag 20.

Ændringsforslag 20

ARTIKEL 1, NR. 3
Del VII, punkt 1 A, afsnit 2, litra a (de fælles konsulære instrukser)

a) Når der vælges "samhusning", behandler medarbejderne fra en eller flere medlemsstaters diplomatiske og konsulære repræsentationer de ansøgninger (herunder biometriske identifikatorer), der indgives til dem, i en anden medlemsstats diplomatiske eller konsulære repræsentation og deler udstyr med den pågældende medlemsstat. De pågældende medlemsstater aftaler varigheden og betingelserne for ophør af samhusningen og den del af det administrative gebyr, som tilkommer den medlemsstat, hvis diplomatiske eller konsulære repræsentation anvendes.

a) Når der vælges "samhusning", behandler medarbejderne fra en eller flere medlemsstaters diplomatiske og konsulære repræsentationer de ansøgninger (herunder biometriske identifikatorer), der indgives til dem, i en anden medlemsstats diplomatiske eller konsulære repræsentation og deler udstyr med den pågældende medlemsstat. De pågældende medlemsstater aftaler varigheden og betingelserne for ophør af samhusningen og den del af det administrative gebyr, som tilkommer den medlemsstat, hvis diplomatiske eller konsulære repræsentation anvendes. Ansøgerne henvises til den medlemsstat, der er kompetent til at behandle visumansøgningen.

Begrundelse

Lige som det er tilfældet i forbindelse med fælles ansøgningscentre, bør tredjelandsstatsborgere henvises til de "rigtige" konsulære embedsmænd, når der vælges samhusning.

Ændringsforslag 21

ARTIKEL 1, NR. 3
Del VII, punkt 1 A, afsnit 2, litra b (de fælles konsulære instrukser)

b) Når der oprettes "fælles ansøgningscentre", samles medarbejderne fra to eller flere medlemsstaters diplomatiske og konsulære repræsentationer i én bygning med henblik på at modtage de visumansøgninger (herunder biometriske identifikatorer), der indgives til dem. Ansøgerne henvises til den medlemsstat, der er kompetent til at behandle visumansøgningen. Medlemsstaterne aftaler varigheden og betingelserne for ophør af dette samarbejde samt fordelingen af omkostningerne mellem de deltagende medlemsstater. Én medlemsstat skal have ansvaret for kontrakter vedrørende logistik og diplomatiske forbindelser med værtslandet.

b) Når der oprettes "fælles ansøgningscentre", samles medarbejderne fra to eller flere medlemsstaters diplomatiske og konsulære repræsentationer i en medlemsstats bygning, der nyder diplomatisk eller konsulær beskyttelse i henhold til folkeretten, eller i en bygning tilhørende Europa-Kommissionen, som værtslandet anerkender som ukrænkelig, med henblik på at modtage de visumansøgninger (herunder biometriske identifikatorer), der indgives til dem. Ansøgerne henvises til den medlemsstat, der er kompetent til at behandle visumansøgningen. Medlemsstaterne aftaler varigheden og betingelserne for ophør af dette samarbejde samt fordelingen af omkostningerne mellem de deltagende medlemsstater. Én medlemsstat skal have ansvaret for kontrakter vedrørende logistik og diplomatiske forbindelser med værtslandet.

Begrundelse

Især i lyset af risikoen forbundet med datasikkerhed og databeskyttelse i forbindelse med indsamling af biometriske oplysninger, er der indgivet adskillige ændringsforslag med henblik på at sikre, at enhver aktivitet i forbindelse med visumudstedelse finder sted i en bygning, der er under diplomatisk eller konsulær beskyttelse. Dette gælder både for fælles ansøgningscentre og eksterne tjenesteydere. Dette blev også kraftigt anbefalet af såvel Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (s. 7 i hans udtalelse) som Artikel 29-Gruppen (s. 10 i dennes udtalelse). Det er vigtigt, at der er tale om bygninger, der tilhører medlemsstaterne eller Kommissionens delegationer, for at sikre, at direktiv 95/46 og forordning nr. 45/2001 finder anvendelse, og at alt materiel er beskyttet, f.eks. imod beslaglæggelse.

Ændringsforslag 22

ARTIKEL 1, NR. 3
Del VII, punkt 1.B (de fælles konsulære instrukser)

Når det af grunde, som har forbindelse med den lokale situation for den konsulære repræsentation, ikke er hensigtsmæssigt at udstyre den konsulære repræsentation til at registrere/indsamle biometriske identifikatorer eller at organisere samhusning eller oprette et fælles ansøgningscenter, kan en medlemsstat eller flere medlemsstater i fællesskab samarbejde med en ekstern tjenesteyder om modtagelse af visumansøgninger (herunder biometriske identifikatorer). I så fald er den eller de pågældende medlemsstater fortsat ansvarlige for, at databeskyttelsesreglerne overholdes ved behandlingen af visumansøgninger.

Hvis det under særlige omstændigheder eller af grunde, som har forbindelse med den lokale situation for den konsulære repræsentation, ikke er hensigtsmæssigt at udstyre den konsulære repræsentation til at registrere/indsamle biometriske identifikatorer eller at organisere samhusning eller oprette et fælles ansøgningscenter, kan en medlemsstat eller flere medlemsstater i fællesskab samarbejde med en ekstern tjenesteyder om modtagelse af visumansøgninger (herunder biometriske identifikatorer). I så fald er den eller de pågældende medlemsstater fortsat ansvarlige for behandling af data og således ansvarlige for ethvert brud på kontrakten og navnlig for overholdelse af databeskyttelsesreglerne ved behandlingen af visumansøgninger. Disse medlemsstater sikrer, at en ekstern tjenesteyder som omhandlet i del VII, punkt 1.B.1, litra b), udfører sine aktiviteter i lokalerne hos en medlemsstat, der nyder diplomatisk eller konsulær beskyttelse i henhold til folkeretten, eller i Kommissionens lokaler, der af værtslandet anerkendes som ukrænkelige, og at der ved den eller de pågældende medlemsstaters diplomatiske eller konsulære repræsentationer er kvalificerede og behørigt bemyndigede medarbejdere til stede, som nøje kan overvåge de aktiviteter, der udføres af de eksterne tjenesteydere.

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 23 i udkastet til beslutning.

Ordføreren foreslår, at der i forbindelse med outsourcing er konsulære embedsmænd til stede, der kan overvåge tjenesteyderen, således som det kraftigt anbefales af Artikel 29-Gruppen (s. 10 i dennes udtalelse). Deres tilstedeværelse sikrer visumprocedurens offentlige karakter. Eftersom outsourcing allerede reducerer konsulaternes arbejdsbyrde betydeligt, bør en sådan forpligtelse ikke ses som en ekstra byrde for medlemsstaterne. Desuden er det blevet præciseret, at det endelige ansvar for behandling af data og for eventuelle kontraktbrud i forbindelse med outsourcing påhviler medlemsstaterne.

Ændringsforslag 23

ARTIKEL 1, NR. 3
Del VII, punkt 1.B.1, litra b (de fælles konsulære instrukser)

b) Den eksterne tjenesteyder giver generelle oplysninger om kravene i forbindelse med ansøgning om visum, modtager ansøgninger og bilag og indsamler biometriske oplysninger fra visumansøgerne og opkræver gebyr for behandling af ansøgningen (jf. punkt 4 i del VII og bilag 12) og sender de færdige dossierer og oplysninger til den diplomatiske eller konsulære repræsentation for den medlemsstat, der er kompetent til at behandle ansøgningen.

b) Den eksterne tjenesteyder giver generelle oplysninger om kravene i forbindelse med ansøgning om visum, modtager ansøgninger og bilag og indsamler biometriske oplysninger fra visumansøgerne og opkræver gebyr for behandling af ansøgningen (jf. punkt 4 i del VII og bilag 12), sender de færdige dossierer og oplysninger til den diplomatiske eller konsulære repræsentation for den medlemsstat, der er kompetent til at behandle ansøgningen, og leverer passet tilbage til ansøgeren eller til en ansvarlig repræsentant ved procedurens afslutning.

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 24 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag 24

ARTIKEL 1, NR. 3

Del VII, punkt 1.B.2 (de fælles konsulære instrukser)

1.B.2 - Medlemsstaternes forpligtelser

1.B.2 - Medlemsstaternes forpligtelser

De berørte medlemsstater skal udvælge en ekstern tjenesteyder, der kan iværksætte alle de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som den eller de berørte medlemsstater anmoder om, til at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod hændeligt tab, mod forringelse, ubeføjet udbredelse eller ikke-autoriseret adgang, navnlig hvis behandlingen omfatter fremsendelse af oplysninger i et net og modtagelse og fremsendelse af dossierer og oplysninger til den konsulære repræsentation, samt mod enhver anden form for ulovlig behandling.

I overensstemmelse med direktiv 95/46/EF skal de berørte medlemsstater udvælge en ekstern tjenesteyder, der kan sikre service af høj kvalitet og iværksætte alle de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod hændeligt tab, mod forringelse, ubeføjet udbredelse eller ikke-autoriseret adgang, navnlig hvis behandlingen omfatter fremsendelse af oplysninger i et net og modtagelse og fremsendelse af dossierer og oplysninger til den konsulære repræsentation, samt mod enhver anden form for ulovlig behandling.

Når medlemsstaternes diplomatiske eller konsulære repræsentationer udvælger eksterne tjenesteydere, skal de kontrollere selskabets solvens og pålidelighed (herunder de nødvendige licenser, registrering i handelsregistret, selskabsvedtægterne og aftaler med banker) og sikre, at der ikke er interessekonflikter.

Når medlemsstaternes diplomatiske eller konsulære repræsentationer udvælger eksterne tjenesteydere, skal de kontrollere selskabets solvens og pålidelighed (herunder de nødvendige licenser, registrering i handelsregistret, selskabsvedtægterne og aftaler med banker) og sikre, at der ikke er interessekonflikter.

 

Medlemsstaternes diplomatiske eller konsulære repræsentationer sikrer, at det udvalgte selskab har relevant faglig ekspertise hvad angår informationssikring og datasikkerhed. Medlemsstaterne bør følge bedste praksis for offentlige indkøb i forbindelse med tildeling af kontrakter til eksterne visumsupporttjenester.

Eksterne tjenesteydere har ikke adgang til visuminformationssystemet (VIS) til noget formål. Adgangen til VIS er udelukkende forbeholdt behørigt bemyndigede medarbejdere ved de diplomatiske eller konsulære repræsentationer.

Eksterne tjenesteydere har ikke adgang til visuminformationssystemet (VIS) til noget formål. Adgangen til VIS er udelukkende forbeholdt behørigt bemyndigede medarbejdere ved de diplomatiske eller konsulære repræsentationer og alene til de formål, der er fastsat i VIS-forordningen.

Den eller de pågældende medlemsstater skal indgå en kontrakt med den eksterne tjenesteyder i overensstemmelse med artikel 17 i direktiv 95/46. Inden den pågældende medlemsstats diplomatiske eller konsulære repræsentation indgår en sådan kontrakt, skal den inden for rammerne af det lokale konsulære samarbejde meddele de andre medlemsstaters diplomatiske og konsulære repræsentationer og Kommissionens delegation, hvorfor kontrakten er nødvendig.

Den eller de pågældende medlemsstater skal indgå en skriftlig kontrakt med den eksterne tjenesteyder i overensstemmelse med artikel 17 i direktiv 95/46. Inden den pågældende medlemsstats diplomatiske eller konsulære repræsentation indgår en sådan kontrakt, skal den over for de andre medlemsstaters diplomatiske og konsulære repræsentationer og Kommissionens delegation i overensstemmelse med del VII, punkt 1.B, begrunde behovet for kontrakten inden for rammerne af det lokale konsulære samarbejde.

Ud over de forpligtelser, som er fastsat i artikel 17 i direktiv 95/46, skal kontrakten også indeholde bestemmelser, der:

Ud over de forpligtelser, som er fastsat i artikel 17 i direktiv 95/46, skal kontrakten også indeholde bestemmelser, der:

a) fastlægger tjenesteyderens nøjagtige ansvar

a) fastlægger tjenesteyderens nøjagtige ansvar

b) pålægger tjenesteyderen at handle efter anvisning fra de kompetente medlemsstater og kun at behandle oplysningerne med henblik på behandling af personoplysningerne i visumansøgningerne på vegne af de kompetente medlemsstater i overensstemmelse med direktiv 95/46

b) pålægger tjenesteyderen at handle efter anvisning fra de kompetente medlemsstater og kun at behandle oplysningerne med henblik på behandling af personoplysningerne i visumansøgningerne på vegne af de kompetente medlemsstater i overensstemmelse med direktiv 95/46

c) pålægger tjenesteyderen at give ansøgerne de oplysninger, som kræves i henhold til forordning ... [udkastet til VIS-forordningen]

c) pålægger tjenesteyderen at give ansøgerne de oplysninger, som kræves i henhold til artikel 37 i udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger om visa til kortvarigt ophold mellem medlemsstater

 

ca) pålægger tjenesteyderen at sikre, at dennes medarbejdere har den fornødne uddannelse og overholder reglerne i del III, punkt -1

 

cb) pålægger tjenesteyderen at træffe passende foranstaltninger til at undgå korruption

 

cc) pålægger tjenesteyderen straks at informere den ansvarlige medlemsstat, hvis der sker brud på sikkerheden, eller hvis der opstår problemer

 

cd) pålægger tjenesteyderen at registrere enhver klage eller meddelelse fra ansøgeren om misbrug af oplysninger eller uautoriseret adgang. Den eksterne tjenesteyder informerer straks den ansvarlige medlemsstats diplomatiske eller konsulære repræsentationer og samarbejder med dem for at finde frem til en løsning. Klager bør behandles således, at visumansøgere omgående modtager et forklarende svar.

d) sikrer, at de konsulære medarbejdere når som helst kan få adgang til tjenesteyderens lokaler

d) sikrer, at de konsulære medarbejdere når som helst kan få adgang til tjenesteyderens lokaler

e) pålægger tjenesteyderen at overholde fortrolighedsreglerne (herunder beskyttelse af de oplysninger, som indsamles i forbindelse med visumansøgninger)

e) pålægger tjenesteyderen og dennes medarbejdere at overholde fortrolighedsreglerne, som også gælder, når medarbejderne ikke længere er beskæftiget hos den eksterne tjenesteyder, eller efter at kontrakten er blevet suspenderet eller udløbet

 

ea) sikrer, at databeskyttelsesreglerne overholdes, herunder bestemmelser om indberetningspligt, ekstern kontrol og regelmæssig kontrol på stedet foretaget af bl.a. de nationale databeskyttelsesmyndigheder, og at der er mekanismer til fastlæggelse af en medkontrahents ansvar i tilfælde af overtrædelser af reglerne om beskyttelse af privatlivets fred, herunder en pligt til at betale erstatning til personer, der har lidt skade som følge af en handling eller undladelse fra tjenesteyderens side

 

eb) pålægger tjenesteyderen ikke at kopiere, lagre eller på anden måde beholde indhentede oplysninger, efter at det fuldstændige dossier er sendt til den diplomatiske eller konsulære repræsentation for den medlemsstat, der er ansvarlig for at behandle ansøgningen

 

ec) pålægger tjenesteyderen at forhindre uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller sletning af visumoplysninger under fremsendelsen fra tjenesteyderen til den diplomatiske eller konsulære repræsentation for den medlemsstat, der er ansvarlig for at behandle ansøgningen, navnlig ved hjælp af passende krypteringsteknikker

f) indeholder en bestemmelse om suspension og ophør.

f) indeholder en bestemmelse om suspension og ophør

 

fa) indeholder en revisionsklausul, der har til formål at sikre, at kontrakter afspejler den bedste nuværende praksis

 

fb) fastsætter adfærdsnormer for de medarbejdere, der har til opgave at behandle visumansøgninger og indsamle biometriske data med størst mulig respekt for den menneskelige værdighed. Foranstaltninger, der træffes i forbindelse med udførelsen af disse opgaver, skal stå i et rimeligt forhold til de tilsigtede mål. Medarbejderne må ved behandlingen af ansøgningen ikke diskriminere personer på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

 

Der udarbejdes en standardkontrakt inden for rammerne af det lokale konsulære samarbejde.

 

Medlemsstaterne sikrer, at der fortsat ydes service til visumansøgere, hvis den eksterne tjenesteyder pludselig ophører med at levere de tjenesteydelser, der skal leveres i henhold til kontrakten.

Den eller de pågældende medlemsstater skal overvåge gennemførelsen af aftalen, herunder:

Den eller de pågældende medlemsstater skal sikre et tæt samarbejde med de eksterne tjenesteydere og nøje overvåge gennemførelsen af aftalen, herunder:

a) de generelle oplysninger, som tjenesteyderen giver visumansøgerne

a) de generelle oplysninger, som tjenesteyderen giver visumansøgerne

b) tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod hændeligt tab, mod forringelse, ubeføjet udbredelse eller ikke-autoriseret adgang, navnlig hvis behandlingen omfatter fremsendelse af oplysninger i et net og modtagelse og fremsendelse af dossierer og oplysninger til den konsulære repræsentation, samt mod enhver anden form for ulovlig behandling

tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod hændeligt tab, mod forringelse, ubeføjet udbredelse eller ikke-autoriseret adgang, navnlig hvis behandlingen omfatter fremsendelse af oplysninger i et net og modtagelse og fremsendelse af dossierer og oplysninger til den diplomatiske eller konsulære repræsentation, samt mod enhver anden form for ulovlig behandling

c) registrering af biometriske identifikatorer

c) registrering og fremsendelse af biometriske identifikatorer

d) de foranstaltninger, som skal træffes for at overholde databeskyttelsesreglerne.

d) de foranstaltninger, som skal træffes for at overholde reglerne om databeskyttelse og datasikkerhed og for at undgå korruption.

De samlede gebyrer, som den eksterne tjenesteyder opkræver for behandlingen af visumansøgningen, må ikke overstige det gebyr, der er anført i bilag 12.

Det gebyr, som ansøgeren betaler, må ikke overstige det gebyr, der er anført i bilag 12, uanset om medlemsstaterne samarbejder med eksterne tjenesteydere.

 

Medlemsstaterne sikrer, at der er en procedure, der gør det muligt at identificere, hvilken ekstern tjenesteyder der behandler en specifik visumansøgning.

Den eller de pågældende medlemsstaters konsulære medarbejdere skal give tjenesteyderne den nødvendige uddannelse, så de har den viden, som kræves for at give visumansøgerne en passende betjening og tilstrækkelige oplysninger.

Den eller de pågældende medlemsstaters konsulære medarbejdere skal give tjenesteyderne den nødvendige uddannelse, så de har den viden, som kræves for at give visumansøgerne en passende betjening og tilstrækkelige oplysninger.

Begrundelse

Dette ændringsforslag gengiver ændringsforslag 47 fra ordføreren med en henvisning til direktiv 95/46/EF, adfærdsnormer for eksterne tjenesteyderes medarbejdere samt mere præcise bestemmelser om gebyret.

Ændringsforslag 25

ARTIKEL 1, NR. 3
Del VII, punkt 1.B.5 (de fælles konsulære instrukser)

1.B.5 - Oplysninger

1.B.5 - Oplysninger

Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer skal til brug for offentligheden opslå præcise oplysninger om, hvordan man bestiller tid og indgiver en visumansøgning.

Medlemsstaterne og deres diplomatiske og konsulære repræsentationer giver den brede offentlighed alle de relevante oplysninger i forbindelse med ansøgningen om visum:

 

a) kriterier, betingelser og procedurer for ansøgning om visum

 

b) måder til at få en aftale, hvis det er relevant

 

c) hvor ansøgningen bør indgives (den kompetente diplomatiske eller konsulære repræsentation, det fælles ansøgningscenter eller en ekstern tjenesteyder).

 

Disse oplysninger til den brede offentlighed bør også være tilgængelige på et fælles websted om Schengen-visa.

 

Webstedet oprettes for yderligere at støtte anvendelsen af den fælles visumpolitik og håndteringen af visumproceduren.

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 26 i udkastet til betænkning.

Teksten er kopieret fra artikel 41, stk. 1, i visumkodeksforslaget, som er meget bedre end formuleringen i den foreliggende tekst. Eftersom den foreliggende tekst sandsynligvis træder i kraft inden det nye visumkodeks, er det vigtigt at medtage de bestemmelser, der menes at være uundværlige for visuminformationssystemets funktion, i den foreliggende tekst.

Forslaget om at oprette et fælles websted for Schengen-visa, www.schengenvisa.eu , er fremsat af Henrik Lax i hans udkast til betænkning om en fællesskabskodeks for visa, og denne ordfører støtter forslaget fuldt ud. Eftersom den foreliggende tekst sandsynligvis træder i kraft inden det nye visumkodeks, er det vigtigt at medtage denne bestemmelse i teksten.

Ændringsforslag 26

ARTIKEL 1, NR. 3
Del VII, punkt 1.B.6 (nyt) (de fælles konsulære instrukser)

 

1.B.6 - Oplysningskampagne

 

Kort tid inden VIS sættes i drift i et tredjeland, iværksætter medlemsstaternes diplomatiske eller konsulære repræsentation sammen med Kommissionens delegation en kampagne, hvorunder offentligheden oplyses om de forfulgte målsætninger, de oplysninger, der lagres i VIS, og de myndigheder, der har adgang til VIS, samt visumansøgernes rettigheder. Der gennemføres regelmæssigt sådanne kampagner.

Begrundelse

I betragtning af de betydelige ændringer, etableringen af VIS vil medføre i forhold til den gældende visumprocedure, og konsekvenserne for visumansøgeren, er det vigtigt, at der gennemføres en oplysningskampagne for at informere offentligheden om det nye system.

Ændringsforslag 27

ARTIKEL 1, NR. 3
Del VII, punkt 1.D, afsnit 1 (de fælles konsulære instrukser)

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvordan de har til hensigt at organisere modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger i hver konsulær repræsentation. Kommissionen sørger for en passende offentliggørelse.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvordan de har til hensigt at organisere modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger i hver konsulær repræsentation. Kommissionen sørger for en passende offentliggørelse med hensyn til det fælles websted om Schengen-visa.

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 28 i udkastet til betænkning. Se begrundelsen for ændringsforslaget til stk. 5.

Ændringsforslag 28

ARTIKEL 1, NR. 3
Del VII, punkt 1.E (nyt) (de fælles konsulære instrukser)

 

1.E Generelle forpligtelser

 

1.E.1 Dokumenter

 

Alle dokumenter, oplysninger eller biometriske identifikatorer, der modtages af eller på vegne af en medlemsstat i forbindelse med en visumansøgning, betragtes som et "konsulatsdokument" som omhandlet i Wienerkonventionen om konsulære forbindelser og behandles på passende måde.

 

1.E.2 Uddannelse

 

Den diplomatiske eller konsulære repræsentations medarbejdere modtager den fornødne uddannelse, inden de autoriseres til at tage biometriske identifikatorer, således at der sikres en gnidningsløs og professionel registrering.

 

1.E.3 Erstatningsansvar

 

Enhver person eller medlemsstat, som har lidt skade som følge af en ulovlig behandling eller enhver anden handling, der er i strid med denne forordning, har ret til erstatning fra den medlemsstat, der er ansvarlig for skaden. Den pågældende medlemsstat fritages helt eller delvis for erstatningsansvar, hvis den kan bevise, at den ikke er skyld i den begivenhed, der medførte skaden.

 

Skadeserstatningskrav mod en medlemsstat, der fremsættes, jf. første afsnit, behandles efter den sagsøgte medlemsstats nationale ret.

 

1.E.4 Sanktioner

 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at overtrædelser af denne forordning, navnlig misbrug af oplysninger indgivet i forbindelse med en visumansøgning, kan føre til sanktioner, herunder administrative og/eller strafferetlige sanktioner i overensstemmelse med national ret, som er effektive, forholdsmæssige og afskrækkende.

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 29 i udkastet til betænkning.

Der er tilføjet et nyt afsnit om generelle forpligtelser for medlemsstaterne, der forekommer nødvendige for at sikre, at VIS fungerer effektivt. Det er væsentligt at indføre en klausul om dokumenter, oplysninger og biometriske identifikatorer for at sikre, at de nyder godt af konsulær beskyttelse. Der bør indføjes en bestemmelse om uddannelse på grund af den ekspertise, der kræves for at tage biometriske identifikatorer. Regler vedrørende erstatningsansvar og sanktioner er nødvendige på grund af de skader, som overtrædelser af forordningen kan forvolde. Teksten er gjort klarere og tilpasset efter VIS-forordningens ordlyd.

Ændringsforslag 29

ARTIKEL 2

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning to år efter ikrafttrædelsen.

 

Kommissionen forelægger, tre år efter at visuminformationssystemet er sat i drift, og herefter hvert fjerde år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning, som omfatter gennemførelsen af registreringen af biometriske identifikatorer, det hensigtsmæssige ved de valgte ICAO-standarder, overholdelsen af databeskyttelsesreglerne, erfaringerne med eksterne tjenesteydere med særlig henvisning til indsamling af biometriske data, princippet om den "første ansøgning" og organiseringen af modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger. Rapporten omfatter ligeledes på grundlag af VIS-forordningens artikel 17, stk. 12, 13 og 14, og artikel 50, stk. 4, de tilfælde, hvor der af faktiske grunde ikke kan optages fingeraftryk, eller hvor der af juridiske grunde ikke kræves optaget fingeraftryk, sammenlignet med antallet af tilfælde, hvor der optages fingeraftryk. Rapporten omfatter oplysninger om tilfælde, hvor en person, der af faktiske grunde ikke har afgivet fingeraftryk, er blevet nægtet visum.

Rapporten ledsages om nødvendigt af hensigtsmæssige forslag til ændring af denne forordning.

Begrundelse

Dette ændringsforslag kombinerer ændringsforslag 56 fra ordføreren, ændringsforslag 55 fra Sylvia-Yvonne Kaufmann og ændringsforslag 36 fra Martine Roure.

BEGRUNDELSE

I.      Indledning

Dette forslag er det fjerde element i VIS-pakken. Det indfører for det første ved en ændring af de eksisterende fælles konsulære instrukser[1] en pligt til at levere biometriske data, der skal lagres i VIS, og fastlægger standarderne herfor. For det andet omfatter forslaget bestemmelser om organisering af modtagelsen af visumansøgninger.

Selv om der skal foretages en fuldstændig revision af visumreglerne i forbindelse med visumkodeksen[2], har Kommissionen fremsat dette specifikke forslag særskilt. Begrundelsen herfor er, at det sandsynligvis vil vare længere at få vedtaget visumkodeksen end dette forslag, som efter vedtagelsen kunne gøre det muligt at sætte VIS i drift[3]. Ordføreren skal understrege, at det er vigtigt, at der sikres kohærens mellem de to forslag.

Ordføreren har allerede givet en indføring i de områder, der er omfattet af nærværende forslag, i to parallelle arbejdsdokumenter[4]. Disse dokumenter redegjorde for de politisk følsomme spørgsmål og har givet anledning til adskillige drøftelser.

Ordføreren har i forbindelse med udarbejdelsen af dette udkast til betænkning også taget hensyn til de meget nyttige udtalelser fra den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse[5] og Artikel 29-arbejdsgruppen[6].

II.     Biometriske identifikatorer

II.1   Fingeraftryk

Ordføreren foreslår, at personer under 14 og over 79 år i første omgang fritages for forpligtelsen til at afgive fingeraftryk, med en revision af disse aldersgrænser efter tre år på grundlag af en nærmere undersøgelse.

Valget af disse aldersgrænser må på nuværende tidspunkt grundlæggende være et politisk valg i stedet for et valg baseret på teknisk vejledning af den simple grund, at der mangler objektiv, uafhængig rådgivning. Kommissionens forslag var ikke ledsaget af en konsekvensanalyse, hvilket er dybt beklageligt og temmelig chokerende i betragtning af Kommissionens løfter og tilsagn om bedre lovgivning. Kommissionen synes blot at have fremsat et forslag, som i det store og hele afspejler nogle drøftelser, der har fundet sted med medlemsstaterne i Rådet. Der er i øvrigt ikke gennemført forsøg i større målestok med at tage fingeraftryk af børn under 14 eller af ældre mennesker.

Da der således mangler pålidelige tekniske retningslinjer, mener ordføreren, at det i den indledende fase er klogt at vedtage nogle aldersgrænser, som vi er sikre på vil fungere, for at undgå at løbe en unødvendig risiko for at gøre VIS-projektet til et stort eksperiment. Eftersom de eneste sammenlignelige anvendelser af fingeraftryk, der kendes i dag, er Eurodac (mindstealder 14 år) og US-Visit (14-79 år), bør disse aldersgrænser også anvendes i forbindelse med VIS i en indledende fase.

Men også selv om der fandtes en afprøvet teknologi til at tage fingeraftryk af meget små børn, bør man tænke sig grundigt om og spørge, hvor hensigtsmæssigt, nødvendigt og formålstjenligt det ville være. Der kan ikke foretages en sådan udtømmende undersøgelse på dette sted, men ordføreren mener dog, at mindst følgende punkter fortjener at blive overvejet nærmere.

For det første skal det overvejes, om det er nødvendigt at tage fingeraftryk af børn under 14 år for at opfylde målsætningerne for VIS som fastlagt i artikel 1a i den tekst, der er opnået enighed om. For at opfylde den første målsætning om at forenkle visumansøgningsproceduren er det ikke nødvendigt at tage fingeraftryk af små børn. Det ville tværtimod gøre det mere kompliceret at ansøge om visum, fordi barnet skulle komme til konsulatet for at afgive sine fingeraftryk. Da børns fingeraftryk forandrer sig, kunne man komme til at opleve den absurde situation, at børns fingeraftryk f.eks. skulle tages hvert andet år, mens forældrenes skulle tages hvert fjerde eller femte år.

Lavere aldersgrænser er også unødvendige i forhold til den anden VIS-målsætning om at forebygge "visum shopping", da små børn normalt rejser sammen med deres forældre, og da børnenes og forældrenes ansøgningsdossierer skal forbindes i henhold til VIS-forordningens artikel 5, stk. 4.

Hvad angår den tredje målsætning om at lette bekæmpelsen af svig antages det almindeligvis, at biometriske identifikatorer kan gøre det vanskeligere at forfalske visa. Der foreligger imidlertid ingen oplysninger om, hvorvidt forfalskning af visa til børn overhovedet er noget problem.

Med hensyn til den fjerde målsætning, nemlig lettelse af grænsekontrollen, vil biometriske identifikatorer gøre det muligt at kontrollere ved grænsen, om den person, der er til stede, er den, visummet er udstedt til. Selv om der ikke herved er tale om en udtrykkelig VIS-målsætning, kunne det i teorien få betydning for bekæmpelsen af handel med børn, at det kontrolleres, om barnet ved grænsen er det samme barn som det, der var sammen med forældrene på konsulatet. Men spørgsmålet om, hvorvidt den "familie", der møder op på konsulatet, faktisk er en familie, falder uden for rammerne af de fælles konsulære instrukser og VIS. Der er faktisk en risiko for, at det bliver mindre sandsynligt, at der ved grænsen sættes spørgsmålstegn ved, om en gruppe udgør en familie, hvis man forlader sig på, at VIS er sikkert.

Det er også vigtigt at erindre om, at VIS-forordningen indebærer en overgangsordning på tre år, efter at VIS er sat i drift, hvor medlemsstaterne ikke skal kontrollere fingeraftryk ved grænsen (artikel 16, stk. 1a). Ordføreren finder det ude af proportioner at kræve fingeraftryk af små børn, så længe de ikke systematisk bliver kontrolleret ved grænsen. Hun mener, at perioden på de tre år bør bruges til at få foretaget en undersøgelse af spørgsmålet om aldersgrænser for fingeraftryk, således at en eventuel beslutning om at ændre aldersgrænserne efter periodens udløb vil kunne træffes på et bedre grundlag.

Fingeraftryk af små børn er lige så unødvendige i forhold til den femte VIS-målsætning om at bidrage til identifikation af personer uden dokumenter, da de ikke er af en sådan kvalitet, at de kan bruges til identifikation, hvilket Kommissionen har erkendt[7].

For så vidt angår den sjette målsætning om at lette anvendelsen af Dublin II-forordningen[8] synes det at være i strid med mindstealderen i Eurodac-forordningen at tage fingeraftryk af børn under 14 år, og den grænse kan ikke ændres ved den foreliggende tekst[9].

Endelig er det også tvivlsomt, om fingeraftryk af børn under 14 ville bidrage til forebyggelsen af trusler mod den indre sikkerhed. Selv om man i meget sjældne tilfælde kan forestille sig, at børn er indblandet i terrorhandlinger eller andre alvorlige kriminelle handlinger, er det tvivlsomt, om dette ville retfærdiggøre, at der tages fingeraftryk af så mange børn.

Ordføreren finder det lige så vigtigt at operere med en øvre aldersgrænse på 79 år, som i US-Visit. Det er meget usandsynligt, at personer på over 79 år udgør en risiko i forhold til indvandring eller terrorisme. Det synes at være ude af proportioner at pålægge dem at rejse til et konsulat og muligvis stå i kø i flere timer udenfor. Hvis de ikke skal afgive fingeraftryk, kan de anvende traditionelle kanaler som et rejsebureau. Desuden bliver fingeraftryk mindre nøjagtige, efterhånden som folk bliver ældre. Dette betyder, at de måske uden grund får problemer på konsulatet eller ved grænsen. Det er også meget vanskeligere for gamle mennesker at afgive fingeraftryk, hvis de har betænkeligheder eller ikke forstår teknologien. Ordføreren ønsker ikke, at omverdenen får det indtryk, at EU ikke respekterer ældre mennesker.

II.2   Fotografier

Kommissionen foreslår ingen aldersbetingede undtagelser med hensyn til fotografier, og ordføreren er enig heri. Kommissionen lader det stå åbent, om der skal anvendes scannede fotografier eller fotografier, der tages på konsulatet. Ordføreren er af den opfattelse, at der for personer, der er fritages fra kravet om fingeraftryk, som hovedregel bør anvende scannede fotografier, så det undgås, at de skal møde op på konsulatet udelukkende for at få taget et billede.

II.3   Hyppigheden af indsamlingen af oplysninger

Kommissionen foreslår, at det kræves, at ansøgeren møder op personligt til registrering i forbindelse med den første ansøgning, og at oplysningerne kopieres i forbindelse med efterfølgende ansøgninger i løbet af en periode på 48 måneder. Ordføreren foreslår, at denne periode forlænges til 59 måneder, hvilket stadig sikrer, at oplysningerne er tilgængelige i VIS i overensstemmelse med lagringsperioden på fem år. En sådan forlængelse af perioden berører ikke sikkerheden i forbindelse med visumproceduren og gør den mere brugervenlig. Ordføreren foreslår også en ændring, der går ud på at præcisere, at der efter 59 måneder skal indhentes nye biometriske oplysninger, da Kommissionens forslag synes at indebære, at de samme biometriske oplysninger kan bruges gennem hele livet, hvis en person regelmæssigt ansøger om et visum (inden for fristen på 48 måneder). Endelig vil ordføreren gerne understrege, at valget af 14 år som aldersgrænse for fingeraftryk hænger sammen med indsamlingshyppigheden. Hvis aldersgrænsen sættes ned, vil børns fingeraftryk skulle tages oftere, da de ændrer sig hele tiden.

III.   Modtagelse af visumansøgninger

III.1  Outsourcing

Ordføreren kan grundlæggende tilslutte sig, at der anvendes outsourcing, så længe det forbedrer servicen for visumansøgerne og sker under betingelser, der sikrer integriteten af proceduren for udstedelse af visa. Disse afgørende betingelser er, at outsourcing faktisk kun bruges som en sidste udvej, at tjenesteyderen opererer i en bygning, der er under diplomatisk beskyttelse, at der er konsulære embedsmænd til stede, som nøje kan overvåge tjenesteyderens personale, og at kontrakten indeholder bestemmelser om tilsyn med tjenesteyderen.

III.2  Fælles ansøgningscentre

På linje med, hvad der gør sig gældende i forbindelse med outsourcing, mener ordføreren, at der kun bør etableres fælles ansøgningscentre i bygninger, der nyder diplomatisk beskyttelse.

  • [1]  Konsolideret udgave i EUT C 326 af 22.12.2005, s. 1-149.
  • [2]  KOM(2006)0433; betænkning af Henrik Lax.
  • [3]  Teknisk set vil det blive indsat i visumkodeksen, når det er vedtaget, sådan som det var tilfældet med stemplingen af dokumenter (forordning nr. 2133/2004), som blev indført i Schengen-grænsekodeksen (forordning nr. 562/2006).
  • [4]  PE 386.565v01-00 og PE 386.717v01-00 fremlagt i LIBE den 10.4. og 8.5.2007.
  • [5]  Udtalelse af 27.10.2006, EUT C 321 af 29.12.2006, s. 38.
  • [6]  Udtalelse 3/2007 af 1.3.2007 (WO 134).
  • [7]  "Fingeraftrykkene af børn mellem 6 og 12 år er kun nyttige ved en-til-en-sammenligninger." (s. 9 i forslaget).
  • [8]  Forordning nr. 343/2003: se artikel 1a, litra f), i VIS-forordningen.
  • [9]  Notatet "Biometrics and Visa Applications" af Steve Peers, s. 5.

PROCEDURE

Titel

Fælles konsulære instrukser: Biometriske identifikatorer og visumansøgninger

Referencer

KOM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)

Dato for høring af EP

31.5.2006

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

15.6.2006

Ordfører

       Dato for valg

Sarah Ludford

20.6.2006

 

 

Behandling i udvalg

19.6.2006

27.11.2006

11.4.2007

17.7.2007

 

12.9.2007

20.11.2007

 

 

Dato for vedtagelse

20.11.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

2

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Javier Moreno Sánchez, Bogusław Rogalski, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mary Lou McDonald, Marianne Mikko, Hubert Pirker

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Louis Grech

Dato for indgivelse

23.11.2007