ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων εισόδου για τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές σε σχέση με την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενων διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης

29.11.2007 - (COM(2006)0269 – C6‑0166/2006 – 2006/0088(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Sarah Ludford

Διαδικασία : 2006/0088(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0459/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0459/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων εισόδου για τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές σε σχέση με την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενων διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης

(COM(2006)0269 – C6‑0166/2006 – 2006/0088(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0629),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β) ii) της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0166/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6 0459/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Η επιλογή των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης γίνεται στον [κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών στοιχείων για τις θεωρήσεις για παραμονή μικρής διάρκειας]. Ο κανονισμός αυτός θέτει τα πρότυπα για τη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης με παραπομπή στις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation - ICAO). Δεν απαιτούνται περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές για την εξασφάλιση της λειτουργικής διασύνδεσης.

(3) Ο [κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών στοιχείων για τις θεωρήσεις για παραμονή μικρής διάρκειας] προβλέπει ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες του αιτούντος πρέπει να αποθηκεύονται στο VIS. Ο παρών κανονισμός θέτει τα πρότυπα για τη συλλογή αυτών των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης με παραπομπή στις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation - ICAO). Δεν απαιτούνται περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές για την εξασφάλιση της λειτουργικής διασύνδεσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απλώς αποσκοπεί σε αποσαφήνιση του κειμένου: πρέπει να είναι σαφές ποία είναι η επιλογή των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης και ότι πρόκειται περί δύο διαφορετικών κανονισμών.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Α (νέα)

 

(3 a) Οι ρυθμίσεις υποδοχής για τους αιτούντες πρέπει να διέπονται από τον απαιτούμενο σεβασμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης πρέπει να διεξάγεται με επαγγελματικό και προσήκοντα τρόπο και να είναι ανάλογη με τους επιδιωκόμενους στόχους.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αντιγράφεται από την πρόταση της Επιτροπής για τον κώδικα θεωρήσεων (COM(2006)403) με ελαφρά τροποποίηση. Επειδή το παρόν κείμενο πιθανώς να τεθεί εν ισχύι πριν να τεθεί εν ισχύι ο νέος κώδικας θεωρήσεων, έχει σημασία να ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο οι διατάξεις που κρίνονται απαραίτητες για την εφαρμογή του VIS. Μία γενική ρήτρα περί συμπεριφοράς του προσωπικού φαίνεται ουσιαστική ιδίως λόγω της λήψης των βιομετρικών στοιχείων, νέου στοιχείου στη διεργασία εκδόσεως θεωρήσεων.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Θα πρέπει να εισαχθούν και άλλες επιλογές, όπως η συστέγαση, τα κοινά κέντρα διεκπεραίωσης και η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες, μαζί με το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, το οποίο να λαμβάνει ιδίως υπόψη την προστασία των δεδομένων. Σε αυτό το νομικό πλαίσιο τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να επιλέγουν τη μορφή οργανωτικής δομής για κάθε επιμέρους τρίτη χώρα. Οι δομές αυτές θα πρέπει να δημοσιεύονται λεπτομερώς από την Επιτροπή.

(5) Θα πρέπει να εισαχθούν και άλλες επιλογές, όπως η συστέγαση, τα κοινά κέντρα διεκπεραίωσης και η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες, μαζί με το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, το οποίο να λαμβάνει ιδίως υπόψη την προστασία των δεδομένων. Για να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα της διεργασίας έκδοσης θεώρησης, οιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με την έκδοση θεώρησης, περιλαμβανομένης και της συλλογής βιομετρικών στοιχείων, πρέπει να διεξάγεται στους χώρους κράτους μέλους που χαίρουν διπλωματικής ή προξενικής προστασίας βάσει του διεθνούς δικαίου ή σε χώρους της Επιτροπής το απαραβίαστο των οποίων αναγνωρίζεται από το κράτος υποδοχής. Σε αυτό το νομικό πλαίσιο τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό να επιλέγουν τη μορφή οργανωτικής δομής για κάθε επιμέρους τρίτη χώρα. Οι δομές αυτές θα πρέπει να δημοσιεύονται λεπτομερώς από την Επιτροπή σε κοινή θέση για τις θεωρήσεις Schengen στο διαδίκτυο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 3 του σχεδίου έκθεσης.

Δεδομένων ιδίως των κινδύνων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία των δεδομένων που συνδέεται με τη λήψη βιομετρικών στοιχείων αλλά και του ότι η διεργασία έκδοσης θεώρησης είναι και πρέπει να παραμείνει καθήκον του δημοσίου (έστω και εάν ορισμένες πτυχές ανατίθενται σε τρίτους), διάφορες τροπολογίες έχουν κατατεθεί για να εξασφαλίζεται ότι οιαδήποτε δραστηριότητα συνδέεται με την έκδοση θεωρήσεων διεξάγεται εντός κτιρίου που χαίρει διπλωματικής ή προξενικής προστασίας. Έχει σημασία αυτά να είναι κτίρια των κρατών μελών ή αντιπροσωπείες της Επιτροπής, για να εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται η οδηγία 95/46 και ο κανονισμός 45/2001 και ότι οιοδήποτε υλικό προστατεύεται, π.χ. από κατάσχεση.

Την ιδέα για τη θέσπιση κοινής θέσης στο διαδίκτυο για τις θεωρήσεις Schengen www.schengenvisa.eu έχει υποβάλει ο Henrik Lax στο σχέδιο έκθεσης με θέμα τον κώδικα θεωρήσεων και η εισηγήτρια την υποστηρίζει πλήρως. Για λόγους διαφάνειας και σαφήνειας έχει σημασία να δημοσιεύονται οι οργανωτικές δομές που επιλέγουν τα κράτη μέλη στην αυτή θέση στο διαδίκτυο.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν οι περιπτώσεις όπου οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών αποφασίζουν την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες μέρος της διαδικασίας θεώρησης. Οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις αρχές για την έκδοση θεώρησης, καθώς και τις απαιτήσεις ως προς την προστασία των δεδομένων οι οποίες τίθενται στην οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

(7) Επειδή η έκδοση θεωρήσεων είναι από τη φύση της καθήκον του δημοσίου, οιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από τις κεντρικές αρχές κράτους μέλους για την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες μέρους της διαδικασίας θεώρησης πρέπει να λαμβάνεται μόνον εάν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα και εάν είναι δεόντως αιτιολογημένη. Οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις αρχές για την έκδοση θεώρησης, καθώς και τις απαιτήσεις ως προς την προστασία των δεδομένων οι οποίες τίθενται στην οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του φάσματος συνεπειών που θα μπορούσε να δημιουργήσει η ανάθεση σε τρίτους, πρέπει να αναλαμβάνεται μόνον ως τελευταία επιλογή και πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη. Η εισηγήτρια θεωρεί πολύ σημαντικό το να δηλώνεται τούτο ρητώς.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8

(8) Τα κράτη μέλη θα συνάπτουν συμβάσεις με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών οι οποίες θα περιέχουν διατάξεις σχετικά με τις ακριβείς αρμοδιότητές τους, καθώς και την άμεση και πλήρη πρόσβαση στους χώρους τους, τα πληροφοριακά στοιχεία για τους αιτούντες, την εμπιστευτικότητα και τις περιστάσεις, τους όρους και τις διαδικασίες αναστολής ή καταγγελίας της σύμβασης.

(8) Οιαδήποτε σύμβαση συνάπτει κράτος μέλος με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών πρέπει να περιέχει διατάξεις σχετικά με τις ακριβείς αρμοδιότητές του, την άμεση και πλήρη πρόσβαση στους χώρους του, τα πληροφοριακά στοιχεία για τους αιτούντες, την εμπιστευτικότητα, τη συμμόρφωση προς τους κανόνες και τις περιστάσεις προστασίας των στοιχείων, τους όρους και τις διαδικασίες αναστολής ή καταγγελίας της σύμβασης. Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι συμβάσεις με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών είναι εκτελεστές.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 5 του σχεδίου έκθεσης. Τα πρώτα τμήματα της τροπολογίας αποτελούν αποσαφήνιση. Το τελευταίο τμήμα προσθέτει την προστασία των δεδομένων ως σημαντική διάταξη την οποία πρέπει να περιέχουν οι συμβάσεις με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8 Α (νέα)

 

(8 α) Τα κράτη μέλη πρέπει να αποσκοπούν στο να οργανώνουν την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης, την καταχώριση των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης και τη συνέντευξη κατά τρόπον ώστε ο αιτών θεώρηση να πρέπει να εμφανισθεί μόνο μία φορά αυτοπροσώπως (αρχή της μονοθυριδικής πρόσβασης) για να αποκτήσει θεώρηση.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό η εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων να μη βάζει σε περιττή αναστάτωση του αιτούντες θεώρηση, καθόσον υποτίθεται ότι επίσης διευκολύνει τα νόμιμα ταξίδια. Ως εκ τούτου τα κράτη μέλη πρέπει αποσκοπούν, όσο είναι περισσότερο δυνατόν, να εφαρμόζουν την αρχή της μονοθυριδικής πρόσβασης.

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων, ζητήθηκε η γνώμη της ομάδας εργασίας που συστάθηκε με το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(9) Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων έχει εκδώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 28(2) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1 και η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 σύμφωνα με το άρθρο 30(1)(γ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

1 ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη αποσαφηνίζεται διότι άφηνε να εννοηθεί ότι απλώς το αίτημα προς τις αρχές προστασίας δεδομένων να γνωμοδοτήσουν εξασφάλιζε συμμόρφωση προς τους περί προστασία των δεδομένων κανόνες Στην πραγματικότητα τόσο ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων όσο και η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 διατύπωναν στις γνώμες που εξέδωσαν σχετικά με την παρούσα πρόταση σειρά σοβαρών ανησυχιών.

Τροπολογία 8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 Α (νέα)

 

(9 α) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ισχύει για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατ' εφαρμογήν του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο ορισμένα σημεία πρέπει να αποσαφηνισθούν, συγκεκριμένα όσον αφορά την ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και την εποπτεία της προστασίας των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιαστικό να δηλώνεται ρητώς ότι η οδηγία 95/46 περί προστασία των δεδομένων εφαρμόζεται σε όλες τι επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργούνται κατ' εφαρμογήν του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Για να διευκολύνεται η διαδικασία τυχόν μεταγενέστερης αίτησης, θα πρέπει να είναι δυνατή η αντιγραφή βιομετρικών στοιχείων από την αρχική αίτηση εντός 48 μηνών, δηλαδή εντός της περιόδου φύλαξης των στοιχείων η οποία προβλέπεται στον κανονισμό VIS. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής, τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης θα πρέπει να λαμβάνονται εκ νέου.

(11) Για να διευκολύνεται η διαδικασία τυχόν μεταγενέστερης αίτησης, θα πρέπει να είναι δυνατή η αντιγραφή βιομετρικών στοιχείων από την αρχική αίτηση εντός 59 μηνών από την έναρξη της περιόδου φύλαξης των στοιχείων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού VIS. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής, τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης θα πρέπει να λαμβάνονται εκ νέου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 9 του σχεδίου έκθεσης.

Η διάρκεια διατήρησης στον κανονισμό VIS είναι πέντε έτη, ήτοι 60 μήνες, ώστε μία περίοδος 'επαναχρησιμοποίησης' 59 μηνών εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα σχετικά με τον αιτούνται εξακολουθούν να διατίθενται. Επιπροσθέτως μία μακρύτερη περίοδος κατά την οποία τα βιομετρικά στοιχεία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν καθιστά τη διαδικασία περισσότερο φιλική για τον χρήστη και μειώνει τον όγκο εργασίας των προξενείων. Τούτο είναι επίσης συνεπές προς την προσέγγιση που υιοθετεί ο κ. Lax στην έκθεσή του με θέμα το μελλοντικό κώδικα θεωρήσεων.

Τροπολογία 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δύο έτη αφότου αυτός τεθεί σε ισχύ, με αντικείμενο την εφαρμογή της λήψης των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης, την αρχή της «πρώτης αίτησης» και την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης.

(14) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού VIS και εν συνεχεία ανά τετραετία, με αντικείμενο την εφαρμογή της λήψης των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης, το πόσο αρμόζον είναι το επιλεγέν πρότυπο ICAO, την τήρηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων, την εμπειρία με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών με ειδική αναφορά στη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων, την αρχή της «πρώτης αίτησης» και την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης.

Η έκθεση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει βάσει του άρθρου 17, παράγραφοι 12, 13 και 14 και του άρθρου 50, παράγραφος 4 του κανονισμού VIS τις περιπτώσεις όπου η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων εκ των πραγμάτων δεν ήταν δυνατή ή για νομικούς λόγους δεν απαιτείτο εν συγκρίσει προς τις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις όπου σε πρόσωπο το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να παράσχει δακτυλικά αποτυπώματα η αίτηση θεώρησης απορρίφθηκε.

Η έκθεση πρέπει να συνοδεύεται, εάν χρειάζεται, από κατάλληλες προτάσεις προς τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή πρέπει να διαβιβάζει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ της τροπ. 35 της εισηγήτριας, της τροπ. 36 της κ.. Roure και της τροπ. 40 της κ. Kaufmann.

Τροπολογία 11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

(15) Η αρχή της επικουρικότητας ισχύει ενόσω η πρόταση δεν εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής. Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, σύμφωνα με το άρθρο 5 τρίτο εδάφιο της Συνθήκης.

(15) Στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι η οργάνωση της παραλαβής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης όσον αφορά την εγγραφή βιομετρικών στοιχείων στο VIS. Επειδή αυτοί οι στόχοι δεν μπορεί να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, η Κοινότητα μπορεί να εγκρίνει μέτρα κατ' εφαρμογήν της αρχής της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Κατ’ εφαρμογήν της αρχής της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του εν λόγω άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Αιτιολόγηση

Οι αιτιολογικές σκέψεις 15 και 16 συγχωνεύονται σε μία αιτιολογική σκέψη όπως είναι συνήθης πρακτική στις προτάσεις της Επιτροπής, το δε κείμενο καθίσταται σαφέστερο.

Τροπολογία 12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16

(16) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και ενδεδειγμένο για την επίτευξη του βασικού στόχου της καθιέρωσης κοινών προτύπων και αλληλοσυνδεόμενων βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης να τεθούν κανόνες για όλα τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τη Σύμβαση Σένγκεν. Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, σύμφωνα με το άρθρο 5 τρίτο εδάφιο της Συνθήκης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 15.

Τροπολογία 13

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16 Α (νέα)

 

(16 α) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τυποποιημένη αιτιολογική σκέψη στην νομοθεσία ΕΕ η οποία έχει αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα. Η παραπομπή στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρούσα περίπτωση και ως εκ τούτου προστίθεται στην αιτιολογική σκέψη τύπο.

Τροπολογία 14

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)

Σημείο II, στοιχείο 1.2., (β) (ΚΠΕ)

"Ένα κράτος μέλος είναι δυνατόν να εκπροσωπεί και ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη μόνο για την παραλαβή των αιτήσεων και τη λήψη των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης. Οι σχετικές διατάξεις των στοιχείων 1.2. γ) και ε) ισχύουν. Η παραλαβή και η διαβίβαση των φακέλων και των δεδομένων στην εκπροσωπούμενη προξενική αρχή πραγματοποιούνται με τήρηση των σχετικών κανόνων για την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια".

"Ένα κράτος μέλος είναι δυνατόν να εκπροσωπεί και ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη μόνο για την παραλαβή των αιτήσεων και τη λήψη των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης. Οι σχετικές διατάξεις των στοιχείων 1.2. γ) και ε) ισχύουν. Οσάκις λαμβάνει αίτηση το εκπροσωπούν κράτος μέλος δημιουργεί τον φάκελο αίτησης εντός του VIS και εγγράφει τα στοιχεία σε μνεία των οποίων προβαίνει το άρθρο 9 του κανονισμού VIS. Γνωστοποιεί εν συνεχεία την αίτηση και την εγγραφή VIS στο προξενικό γραφείο του εκπροσωπούμενου κράτους μέλους μέσω της υποδομής επικοινωνίας του VIS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού VIS. Η παραλαβή και η διαβίβαση των φακέλων και των δεδομένων στην εκπροσωπούμενη προξενική αρχή πραγματοποιούνται με τήρηση των σχετικών κανόνων για την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια".

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 15 του σχεδίου έκθεσης.

Η συλλογιστική στην οποία βασίζεται η ιδέα να τεθεί σε εφαρμογή το VIS σε ορισμένες περιοχές είναι ότι όλα τα προξενεία των κρατών μελών αρχίζουν να χρησιμοποιούν το VIS ταυτοχρόνως. Τούτο συνεπάγεται ότι όλα τα προξενεία έχουν πρόσβαση στο VIS. Φαίνεται επομένως λογικό το εκπροσωπούν κράτος μέλος να καταχωρίζει εξ ονόματος του εκπροσωπουμένου κράτους μέλους τα βασικά στοιχεία για τη θεώρηση απ' ευθείας στο VIS. Είναι η καλύτερη εγγύηση για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων και η προστασία των δεδομένων, ιδιαιτέρως όσον αφορά τη διαβίβαση των βιομετρικών στοιχείων αναγνωρίσεως. Η αρίθμηση των άρθρων του VIS έχει προσαρμοσθεί στα άρθρα που υπάρχουν στο τελικό κείμενο του κανονισμού.

Τροπολογία 15

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Α (νέο)

Σημείο III, στοιχείο -1., (νέο) (ΚΠΕ)

 

(1 α) Στο σημείο III, προστίθεται στοιχείο -1:

 

"Συμπεριφορά του προσωπικού που εμπλέκεται στις αιτήσεις θεώρησης

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στις αιτήσεις θεώρησης υποδέχεται με ευγένεια τους αιτούντες.

 

Όλο το προσωπικό ασκεί τα καθήκοντά του σεβόμενο πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του αιτούντος. Τα λαμβανόμενα μέτρα είναι ανάλογα με τους στόχους που επιδιώκονται από τα μέτρα αυτά.

 

Το προσωπικό ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς διακρίσεις κατά προσώπων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού."

Αιτιολόγηση

Η τροπ. 16 της εισηγήτριας τροποποιείται ελαφρώς ώστε να ισχύει για το προσωπικό των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών.

Τροπολογία 16

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Σημείο III, στοιχείο 1,1 (ΚΠΕ)

(2) Στο μέρος ΙΙΙ, το σημείο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

(2) Στο μέρος ΙΙΙ, το σημείο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

1.1 Έντυπα αίτησης θεώρησης – Αριθμός των εντύπων της αίτησης

1.1 Έντυπα αίτησης θεώρησης – Αριθμός των εντύπων της αίτησης

Οι αλλοδαποί υποχρεούνται να συμπληρώνουν και το έντυπο ομοιόμορφης θεώρησης. Οι αιτήσεις ομοιόμορφης θεώρησης πρέπει να υποβάλλονται μέσω του εναρμονισμένου εντύπου, δείγμα του οποίου περιέχεται στο παράρτημα 16.

Οι αιτούντες υποχρεούνται να συμπληρώνουν και το έντυπο ομοιόμορφης θεώρησης. Οι αιτήσεις ομοιόμορφης θεώρησης πρέπει να υποβάλλονται μέσω του εναρμονισμένου εντύπου, δείγμα του οποίου περιέχεται στο παράρτημα 16.

Συμπληρώνεται τουλάχιστον ένα αντίτυπο του εντύπου αίτησης, το οποίο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται κατά τη διαβούλευση με τις κεντρικές αρχές. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι δυνατόν, ενόσω το απαιτούν οι εθνικές διοικητικές διαδικασίες, να ζητούν περισσότερα αντίτυπα της αίτησης.

Συμπληρώνεται τουλάχιστον ένα αντίτυπο του εντύπου αίτησης, το οποίο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται κατά τη διαβούλευση με τις κεντρικές αρχές. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι δυνατόν, ενόσω το απαιτούν οι εθνικές διοικητικές διαδικασίες, να ζητούν περισσότερα αντίτυπα της αίτησης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 17 του σχεδίου έκθεσης.

Η λέξη 'αλλοδαποί' πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη 'αιτούντες' σε ολόκληρο το κείμενο καθόσον αυτή η λέξη χρησιμοποιείται και ορίζεται στον κανονισμό VIS.

Τροπολογία 17

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Σημείο III, στοιχείο 1.2., εδάφιο (α) (ΚΠΕ)

(α) Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης, στα οποία περιλαμβάνονται κατά πρόσωπο φωτογραφία και δέκα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος, σύμφωνα με τις διασφαλίσεις που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, του ΟΗΕ.

(α) Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης, στα οποία περιλαμβάνονται κατά πρόσωπο φωτογραφία και δέκα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος, σεβόμενα τα δικαιώματα που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ.

Κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης θεώρησης, ο αιτών υποχρεούται να παρίσταται αυτοπροσώπως, οπότε συλλέγονται τα ακόλουθα βιομετρικά του στοιχεία αναγνώρισης:

Κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης θεώρησης, ο αιτών που δεν εμπίπτει σε μία των εξαιρέσεων στις οποίες παραπέμπει το β) υποχρεούται να παρίσταται αυτοπροσώπως, οπότε συλλέγονται τα ακόλουθα βιομετρικά του στοιχεία αναγνώρισης:

– φωτογραφία, με ηλεκτρονική σάρωση ή με λήψη κατά την υποβολή της αίτησης· και

– φωτογραφία, με ηλεκτρονική σάρωση ή με λήψη κατά την υποβολή της αίτησης· και

– δέκα δακτυλικά αποτυπώματα επίπεδα και με ψηφιακή λήψη.

– δέκα δακτυλικά αποτυπώματα επίπεδα και με ψηφιακή λήψη.

Για κάθε μεταγενέστερη αίτηση, τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης αντιγράφονται από την πρώτη αίτηση, υπό τον όρο ότι η τελευταία καταχώριση δεν είναι παλαιότερη των 48 μηνών. Μετά την περίοδο αυτή, κάθε μεταγενέστερη αίτηση θεωρείται ως «πρώτη αίτηση».

Για κάθε μεταγενέστερη αίτηση εντός 59 μηνών από την έναρξη της περιόδου φύλαξης των στοιχείων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού VIS, τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης αντιγράφονται από την πρώτη αίτηση Μετά την περίοδο αυτή, κάθε μεταγενέστερη αίτηση θεωρείται ως «πρώτη αίτηση».

Οι τεχνικές απαιτήσεις για τη φωτογραφία και τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα που τίθενται από τον ICAO στο έγγραφο 9303 μέρος 1 (διαβατήρια), 6η έκδοση.

Οι τεχνικές απαιτήσεις για τη φωτογραφία και τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα που τίθενται από τον ICAO στο έγγραφο 9303 μέρος 1 (διαβατήρια), 6η έκδοση.

Τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης λαμβάνονται από ειδικευμένο και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διπλωματικής ή προξενικής αρχής, ή, υπό την εποπτεία τους, του εξωτερικού παρόχου στον οποίο αναφέρεται το στοιχείο B του σημείου 1.

Τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης λαμβάνονται από ειδικευμένο και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διπλωματικής ή προξενικής αρχής, ή, υπό την εποπτεία τους και υπ' ευθύνη τους, του εξωτερικού παρόχου στον οποίο αναφέρεται το στοιχείο B του σημείου 1.

Τα δεδομένα καταχωρίζονται στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) μόνο από ειδικευμένο και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της προξενικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1, το άρθρο 5 και το άρθρο 6 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού VIS.

Τα δεδομένα καταχωρίζονται στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) μόνο από ειδικευμένο και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της προξενικής αρχής, μνεία του οποίου γίνεται στο άρθρο 4, παρ. 1, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού VIS.

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι γίνεται πλήρης χρήση όλων των κριτηρίων αναζήτησης δυνάμει του άρθρου 13 του κανονισμού VIS για να αποφεύγονται οι εσφαλμένες απορρίψεις και εξακριβώσεις ταυτότητας.

 

Η συλλογή βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης περιλαμβανομένης και της διαβίβασής τους από τον πάροχο υπηρεσιών στην αρμόδια προξενική αρχή τυγχάνει επιτήρησης σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 43 του κανονισμού VIS και το άρθρο 28 της οδηγίας 1995/46.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 18 του σχεδίου έκθεσης.

Although neither the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms nor the United Nations Convention on the Rights of the Child lay down safeguards for the collection of biometrics, they include important human rights which should be respected in the context of this proposal. A reference to the Charter of Fundamental Rights has also been added.

It should be made explicit that not every single applicant needs to appear in person at a consulate but that exceptions are foreseen.

The reference to "the last entry" is misleading and therefore the text has been clarified. For the extension of the period regarding the frequency of collection of biometric data, see the justification to the amendment on recital 11.

The taking of biometrics by external service providers should meet various conditions and an important one is that the final responsibility lies with the consular missions or diplomatic posts.

Article 5 of the VIS Regulation as the general article dealing with the procedures for entering data on the application is sufficient and therefore the references to the other articles should be deleted.

It is important as a fallback procedure to make clear that visa authorities should use all search keys foreseen in Article 13 of the VIS regulation.

To ensure consistency with the specific rules on data protection as laid down in the VIS Regulation a cross-reference to them seems necessary (see opinion of the Article 29 Working Party, p. 9). The numbering of VIS articles has been adapted to those in the final version of the Regulation

Τροπολογία 18

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Σημείο II, στοιχείο 1.2., (β) (ΚΠΕ)

β) Εξαιρέσεις

Οι ακόλουθοι αιτούντες εξαιρούνται από την απαίτηση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων:

β) Εξαιρέσεις

Οι ακόλουθοι αιτούντες εξαιρούνται από την απαίτηση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων:

– τα παιδιά κάτω των 6 ετών·

– τα παιδιά κάτω των 12 ετών·

– τα πρόσωπα που είναι αδύνατον να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα για σωματικούς λόγους. Εάν, ωστόσο, είναι δυνατή η λήψη αποτυπωμάτων από λιγότερα των δέκα δακτύλων, αυτή πραγματοποιείται.

– τα πρόσωπα που είναι αδύνατον να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα για σωματικούς λόγους. Εάν, ωστόσο, είναι δυνατή η λήψη αποτυπωμάτων από λιγότερα των δέκα δακτύλων, αυτή πραγματοποιείται. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατάλληλες διαδικασίες που εγγυώνται τον σεβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου εφαρμόζονται στην περίπτωση δυσκολιών στην καταχώριση. Εξασφαλίζουν επίσης ότι η απόφαση περί του εάν η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι αδύνατη λαμβάνεται πάντοτε από το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διπλωματικής ή προξενικής αρχής του κράτους μέλους/των κρατών μελών. Επιπροσθέτως εάν η αδυναμία είναι προσωρινή ζητείται από τον αιτούντα να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα κατά την επόμενη αίτηση. Το προσωπικό της προξενικής αρχής έχει δικαίωμα να ζητεί περαιτέρω διευκρίνιση των λόγων για την προσωρινή αδυναμία παροχής αποτυπωμάτων.

 

Η αδυναμία λήψεως δακτυλικών αποτυπωμάτων για σωματικούς λόγους δεν επηρεάζει τη χορήγηση ή άρνηση θεώρησης.

Κράτος μέλος είναι δυνατόν να προβλέπει την εξαίρεση από την απαίτηση λήψης βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης των κατόχων διπλωματικών, υπηρεσιακών/επισήμων και ειδικών διαβατηρίων.

Κράτος μέλος είναι δυνατόν να προβλέπει την εξαίρεση από την απαίτηση λήψης βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης των κατόχων διπλωματικών, υπηρεσιακών/επισήμων και ειδικών διαβατηρίων.

Σε καθεμιά από τις περιπτώσεις αυτές, στο σύστημα VIS εγγράφεται η ένδειξη «δεν ισχύει».

Σε καθεμιά από τις περιπτώσεις αυτές, στο σύστημα VIS εγγράφεται η ένδειξη «δεν ισχύει».

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου III.4 για άτομα ηλικίας κάτω των 12 ετών χρησιμοποιούνται σαρωμένες φωτογραφίες οι οποίες δεν απαιτούν από αυτά να εμφανίζονται αυτοπροσώπως.

 

Η εξαίρεση από την απαίτηση παροχής δακτυλικών αποτυπωμάτων για παιδιά και ηλικιωμένους, συγκεκριμένα το διάστημα ηλικιών για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, τυγχάνει ανασκόπησης τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του VIS. Προς τούτο η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση η οποία καλύπτει ιδιαίτερα την εμπειρία από το VIS όσον αφορά τη λήψη και χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων από παιδιά ηλικίας 12 ετών και μεγαλύτερα και λεπτομερή τεχνική αποτίμηση της αξιοπιστίας που χαρακτηρίζει τη λήψη και χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών για εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας εντός βάσεως δεδομένων μεγάλης κλίμακας όπως η VIS. Η έκθεση εμπεριέχει εκτενή αποτίμηση του αντικτύπου των κατωτέρων και ανωτέρων ορίων ηλικίας που διέπουν την απαίτηση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, περιλαμβανομένων των κοινωνικών, εργονομικών και οικονομικών πτυχών.

 

Η έκθεση προβαίνει σε παρόμοια αποτίμηση όσον αφορά τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από τους ηλικιωμένους. Εάν η έκθεση δεικνύει σημαντικά προβλήματα σχετικά με τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από άτομα άνω μιας κάποιας ηλικίας, η Επιτροπή διατυπώνει πρόταση επιβολής ανωτέρου ορίου ηλικίας.

 

Η έκθεση συνοδεύεται, εάν χρειάζεται, από κατάλληλες προτάσεις προς τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδυάζει την τροπ. 41 της εισηγήτριας, την τροπ. 42 της κ.. Roure και την τροπ. 40 της κ. Kaufmann.

Τροπολογία 19

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Σημείο VII, στοιχείο 1 A, παράγραφος 2 (ΚΠΕ)

Σε κάθε τόπο εγκατάστασης, τα κράτη μέλη είτε εξοπλίζουν το προξενικό τους γραφείο με τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη λήψη/συλλογή των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης είτε, με την επιφύλαξη των προαναφερόμενων επιλογών εκπροσώπησης, αποφασίζουν να συνεργασθούν με ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη. Τυχόν συνεργασία λαμβάνει τη μορφή συστέγασης, δημιουργίας κοινού κέντρου διεκπεραίωσης ή συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες.

Σε κάθε τόπο εγκατάστασης, τα κράτη μέλη είτε εξοπλίζουν το προξενικό τους γραφείο με τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη λήψη/συλλογή των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης είτε, με την επιφύλαξη των προαναφερόμενων επιλογών εκπροσώπησης, αποφασίζουν να συνεργασθούν με ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη. Τυχόν συνεργασία λαμβάνει τη μορφή συστέγασης ή δημιουργίας κοινού κέντρου διεκπεραίωσης ή, οσάκις τα ανωτέρω είναι απρόσφορα, συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η έκδοση θεωρήσεων περιλαμβανομένης της λήψης βιομετρικών στοιχείων πρέπει να παραμείνει κατ' ουσίαν καθήκον του δημοσίου, η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον ως εσχάτη λύση. Αντικαθιστά την τροπολογία 20.

Τροπολογία 20

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Σημείο VII, στοιχείο 1.Α, παράγραφος 2, στοιχείο α) (ΚΠΕ)

α) Οσάκις επιλέγεται η «συστέγαση», προσωπικό από τη διπλωματική ή προξενική αρχή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών διεκπεραιώνει τις αιτήσεις (συμπεριλαμβανόμενων των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης) που υποβάλλονται στη διπλωματική ή προξενική αρχή άλλου κράτους μέλους και χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό αυτού του κράτους μέλους. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συμφωνούν ως προς τη διάρκεια και τους όρους λήξης της συστέγασης, καθώς και για το μέρος των διοικητικών τελών προς καταβολή στο κράτος μέλος της διπλωματικής ή προξενικής αρχής που διαθέτει τους χώρους της.

α) Οσάκις επιλέγεται η «συστέγαση», προσωπικό από τη διπλωματική ή προξενική αρχή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών διεκπεραιώνει τις αιτήσεις (συμπεριλαμβανόμενων των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης) που υποβάλλονται στη διπλωματική ή προξενική αρχή άλλου κράτους μέλους και χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό αυτού του κράτους μέλους. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συμφωνούν ως προς τη διάρκεια και τους όρους λήξης της συστέγασης, καθώς και για το μέρος των διοικητικών τελών προς καταβολή στο κράτος μέλος της διπλωματικής ή προξενικής αρχής που διαθέτει τους χώρους της. Οι αιτούντες παραπέμπονται στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης.

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση συστέγασης και κοινών κέντρων διεκπεραίωσης οι υπήκοοι τρίτων κρατών πρέπει να οδηγούνται στους 'αρμοδίους' προξενικούς αξιωματούχους.

Τροπολογία 21

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Σημείο VII, στοιχείο 1.Α, παράγραφος 2, στοιχείο β) (ΚΠΕ)

β) Οσάκις δημιουργούνται κοινά κέντρα διεκπεραίωσης, προσωπικό από τη διπλωματική ή προξενική αρχή δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών συγκεντρώνεται σε ένα κτίριο με σκοπό την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης (συμπεριλαμβανόμενων των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης) που υποβάλλονται σε αυτά. Οι αιτούντες παραπέμπονται στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησής τους. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συμφωνούν ως προς τη διάρκεια και τους όρους λήξης της συνεργασίας αυτής, καθώς και για των επιμερισμό των εξόδων μεταξύ των συνεργαζόμενων κρατών μελών. Ένα μόνο κράτος μέλος είναι αρμόδιο για τις συμβάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης και για τις διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα υποδοχής.

β) Οσάκις δημιουργούνται κοινά κέντρα διεκπεραίωσης, προσωπικό από τη διπλωματική ή προξενική αρχή δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών συγκεντρώνεται στο κτίριο του κράτους μέλους που χαίρει διπλωματικής ή προξενικής προστασίας βάσει του διεθνούς δικαίου ή σε χώρους της Επιτροπής το απαραβίαστο των οποίων αναγνωρίζεται από το κράτος υποδοχής με σκοπό την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης (συμπεριλαμβανόμενων των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης) που υποβάλλονται σε αυτά. Οι αιτούντες παραπέμπονται στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησής τους. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συμφωνούν ως προς τη διάρκεια και τους όρους λήξης της συνεργασίας αυτής, καθώς και για των επιμερισμό των εξόδων μεταξύ των συνεργαζόμενων κρατών μελών. Ένα μόνο κράτος μέλος είναι αρμόδιο για τις συμβάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης και για τις διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα υποδοχής.

Αιτιολόγηση

Given in particular the risks for data security and data protection linked to the taking of biometrics, several amendments have been tabled to ensure that any activity linked to the issuing of visas takes place in a building enjoying diplomatic or consular protection. This is the case both for Common Application Centres and external service providers. This was also strongly recommended by both the EDPS (see p. 7 of his opinion) and by the Art. 29 Working Party (see p. 10 of their opinion). Έχει σημασία αυτά να είναι κτίρια των κρατών μελών ή αντιπροσωπείες της Επιτροπής, για να εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται η οδηγία 95/46 και ο κανονισμός 45/2001 και ότι οιοδήποτε υλικό προστατεύεται, π.χ. από κατάσχεση.

Τροπολογία 22

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Σημείο VII, στοιχείο 1.Β (ΚΠΕ)

Οσάκις για λόγους σχετιζόμενους με τις τοπικές συνθήκες δεν είναι ενδεδειγμένος ο εξοπλισμός του κάθε προξενικού γραφείου για τη λήψη/συλλογή βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης ούτε η οργάνωση συστέγασης ή η δημιουργία κοινού κέντρου διεκπεραίωσης, ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι δυνατόν να συνεργασθούν από κοινού με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών για την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης (συμπεριλαμβανόμενων των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης) Στην περίπτωση αυτή, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης.

Εάν λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών ή για λόγους σχετιζόμενους με τις τοπικές συνθήκες δεν είναι ενδεδειγμένος ο εξοπλισμός του κάθε προξενικού γραφείου για τη λήψη/συλλογή βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης ούτε η οργάνωση συστέγασης ή η δημιουργία κοινού κέντρου διεκπεραίωσης, ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι δυνατόν να συνεργασθούν από κοινού με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών για την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης (συμπεριλαμβανόμενων των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης) Στην περίπτωση αυτή, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για την επεξεργασία των δεδομένων και άρα υπεύθυνα για οιεσδήποτε παραβιάσεις συμβάσεως και συγκεκριμένα για τη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης. Τα εν λόγω κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών δυνάμει του σημείου VII, στοιχείο 1.Β.1β επιδίδεται στις δραστηριότητες που έχει αναλάβει στους χώρους ενός κράτους μέλους που χαίρουν διπλωματικής ή προξενικής προστασίας βάσει του διεθνούς δικαίου ή σε χώρους της Επιτροπής το απαραβίαστο των οποίων αναγνωρίζεται από το κράτος υποδοχής και ότι ειδικευμένο και δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διπλωματικής ή προξενικής αρχής του κράτους μέλους/των κρατών μελών είναι παρόν για να εποπτεύει εκ του σύνεγγυς τις δραστηριότητες του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 23 του σχεδίου έκθεσης.

Η εισηγήτρια προτείνει στην περίπτωση όπου οι δραστηριότητες ανατίθενται σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών προξενικοί υπάλληλοι να παρευρίσκονται για να εποπτεύουν τον πάροχο υπηρεσιών, όπως συνιστάται επιτακτικά από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 (σ. 10 της γνώμης που συνέταξε η ομάδα). Η παρουσία αυτών των υπαλλήλων διασφαλίζει τον χαρακτήρα υπηρεσίας του δημοσίου της διεργασίας για την έκδοση θεωρήσεων. Δεδομένου ότι η ανάθεση σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών ήδη μειώνει κατά πολύ τον όγκο εργασίας για τα προξενεία, η υποχρέωση δεν πρέπει να θεωρείται ως πρόσθετο άχθος για τα κράτη μέλη. Πέραν τούτου καθίσταται σαφές ότι στην περίπτωση ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες την τελική ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων και οιεσδήποτε παραβιάσεις της σύμβασης φέρουν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 23

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Σημείο VII, στοιχείο 1.Β.1, στοιχείο β) (ΚΠΕ)

β) Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών παρέχει γενικές πληροφορίες για τις απαιτήσεις ως προς τις αιτήσεις θεώρησης, παραλαμβάνει τις αιτήσεις, τα σχετικά δικαιολογητικά και τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης των αιτούντων, ενώ εισπράττει τα διοικητικά τέλη (κατά το μέρος VII σημείο 4 και το παράρτημα 12) και διαβιβάζει τους πλήρεις φακέλους και τα δεδομένα στη διπλωματική ή προξενική αρχή του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης.

β) Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών παρέχει γενικές πληροφορίες για τις απαιτήσεις ως προς τις αιτήσεις θεώρησης, παραλαμβάνει τις αιτήσεις, τα σχετικά δικαιολογητικά και τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης των αιτούντων, ενώ εισπράττει τα διοικητικά τέλη (κατά το μέρος VII σημείο 4 και το παράρτημα 12), διαβιβάζει τους πλήρεις φακέλους και τα δεδομένα στη διπλωματική ή προξενική αρχή του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης και επιστρέφει το διαβατήριο στον αιτούντα ή σε κατά νόμον εκπρόσωπό του στο τέλος της διαδικασίας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 24 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία 24

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Σημείο VII, στοιχείο 1.B.2 (ΚΠΕ)

1.B.2. – Υποχρεώσεις των κρατών μελών

1.B.2. – Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη επιλέγουν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών που είναι σε θέση να εξασφαλίσει όλα τα τεχνικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και όλα τα ενδεικνυόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ζητούνται από τα κράτη μέλη για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι τυχαίας ή μη σύννομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, μη εγκεκριμένης αποκάλυψης και πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, ιδίως οσάκις η επεξεργασία τους συνεπάγεται τη διαβίβασή τους μέσω δικτύου και την παραλαβή και διαβίβαση φακέλων και δεδομένων σε προξενική αρχή, καθώς και έναντι κάθε άλλης μορφής μη σύννομης επεξεργασίας.

Σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη επιλέγουν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών που είναι σε θέση να εξασφαλίσει υπηρεσία υψηλής ποιότητας και όλα τα τεχνικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας που είναι απαραίτητα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι τυχαίας ή μη σύννομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, μη εγκεκριμένης αποκάλυψης και πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, ιδίως οσάκις η επεξεργασία τους συνεπάγεται τη διαβίβασή τους μέσω δικτύου και την παραλαβή και διαβίβαση φακέλων και δεδομένων σε προξενική αρχή, καθώς και έναντι κάθε άλλης μορφής μη σύννομης επεξεργασίας.

Κατά την επιλογή εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών, οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές των κρατών μελών εξετάζουν λεπτομερώς τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της επιχείρησής του (συμπεριλαμβανόμενων των αναγκαίων αδειών λειτουργίας, της εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα, των καταστατικών αρχών της, των τραπεζικών συμβάσεων) και μεριμνά για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Κατά την επιλογή εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών, οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές των κρατών μελών εξετάζουν λεπτομερώς τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της επιχείρησής του (συμπεριλαμβανόμενων των αναγκαίων αδειών λειτουργίας, της εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα, των καταστατικών αρχών της, των τραπεζικών συμβάσεων) και μεριμνά για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

 

Οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές των κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι η επιχείρηση που επιλέγεται προσφέρει σχετική επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την εξασφάλιση των πληροφοριών και την ασφάλεια δεδομένων Τα κράτη μέλη πρέπει να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές επί θεμάτων προμηθειών κατά την ανάθεση συμβάσεων εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών υποστήριξης για τις θεωρήσεις.

Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών δεν έχει πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) για οποιονδήποτε λόγο. Η πρόσβαση στο VIS επιφυλάσσεται αποκλειστικά στο δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των διπλωματικών ή προξενικών αρχών.

Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών δεν έχει πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) για οποιονδήποτε λόγο. Η πρόσβαση στο VIS επιφυλάσσεται αποκλειστικά στο δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και μόνον για τους σκοπούς που ορίζονται στον κανονισμό VIS..

Τα κράτη μέλη συνάπτουν με τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 95/46. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, η διπλωματική ή προξενική αρχή του εκάστοτε κράτους μέλους ενημερώνει, βάσει της τοπικής προξενικής συνεργασίας, τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές των άλλων κρατών μελών και την αντιπροσωπεία της Επιτροπής για τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη σύναψη σύμβασης.

Τα κράτη μέλη συνάπτουν με τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών γραπτή σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 95/46. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, η διπλωματική ή προξενική αρχή του εκάστοτε κράτους μέλους αιτιολογεί γνωστοποιώντας σύμφωνα με το σημείο VII, στοιχείο 1.B στις διπλωματικές ή προξενικές αρχές των άλλων κρατών μελών και την αντιπροσωπεία της Επιτροπής τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο της τοπικής προξενικής συνεργασίας.

Επιπλέον των υποχρεώσεων που τίθενται στο άρθρο 17 της οδηγίας 95/46, η σύμβαση περιλαμβάνει και διατάξεις οι οποίες:

Επιπλέον των υποχρεώσεων που τίθενται στο άρθρο 17 της οδηγίας 95/46, η σύμβαση περιλαμβάνει και διατάξεις οι οποίες:

α) καθορίζουν επακριβώς τις αρμοδιότητες του παρόχου υπηρεσιών·

α) καθορίζουν επακριβώς τις αρμοδιότητες του παρόχου υπηρεσιών·

β) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να ενεργεί βάσει των οδηγιών του αρμόδιου κράτους μέλους και να επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης για λογαριασμό του αρμόδιου κράτους μέλους, σύμφωνα με την οδηγία 95/46·

β) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να ενεργεί βάσει των οδηγιών του αρμόδιου κράτους μέλους και να επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης για λογαριασμό του αρμόδιου κράτους μέλους, σύμφωνα με την οδηγία 95/46·

γ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να παρέχει στους αιτούντες τις πληροφορίες που προβλέπονται στον κανονισμό …. [σχέδιο κανονισμού VIS]·

γ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να παρέχει στους αιτούντες τις πληροφορίες που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 37 του σχεδίου κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών για τις θεωρήσεις για παραμονή μικρής διάρκειας·

 

γ α) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του έχει τη δέουσα κατάρτιση και τηρεί τους κανόνες που ορίζονται στο σημείο III, στοιχείο -1·

 

γ β) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να εγκρίνει τα δέοντα μέτρα κατά της διαφθοράς·

 

γ γ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να αναφέρει στο αρμόδιο κράτος μέλος άνευ χρονοτριβής οιεσδήποτε παραβιάσεις ασφαλείας ή οιαδήποτε άλλα προβλήματα·

 

γ δ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να εγγράφει σε μητρώο οιεσδήποτε καταγγελίες ή γνωστοποιήσεις από τους αιτούντες σχετικά με καταχρηστική χρήση δεδομένων ή πρόσβαση σε αυτά χωρίς εξουσιοδότηση. Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει τη διπλωματική ή προξενική αρχή του αρμοδίου κράτους μέλους άνευ χρονοτριβής και συμπράττει σε συντονισμό με αυτές προς επίλυση του θέματος. Οι καταγγελίες πρέπει να τυγχάνουν χειρισμών κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι απαντήσεις με αιτιολόγηση παρέχονται στους αιτούντες θεώρηση πάραυτα·

δ) παρέχουν στο προξενικό προσωπικό πρόσβαση στους χώρους του παρόχου υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή·

δ) παρέχουν στο προξενικό προσωπικό πρόσβαση στου χώρους του παρόχου υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή·

ε) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας (συμπεριλαμβανόμενων εκείνων για την προστασία των δεδομένων που συλλέγονται σε σχέση με τις αιτήσεις θεώρησης)·

ε) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών και το προσωπικό του να τηρούν τους κανόνες εμπιστευτικότητας, δέσμευση που εξακολουθεί εν ισχύι και αφού το προσωπικό παύσει να απασχολείται από τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών ή και μετά την αναστολή ή την καταγγελία της σύμβασης·

 

ε α) εξασφαλίζουν συμμόρφωση προς την προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων υποβολής αναφοράς, εξωτερικών λογιστικών ελέγχων, διενέργειας τακτικών τυχαίων ελέγχων από, μεταξύ άλλων, τις αρχές προστασίας των δεδομένων των κρατών μελών και ότι εφαρμόζονται μηχανισμοί για τον καταμερισμό ευθύνης στον συμβαλλόμενο στην περίπτωση παραβιάσεως των διατάξεων περί σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, περιλαμβανομένης και της υποχρέωσης για καταβολή αποζημιώσεως σε εκείνους οι οποίοι έχουν υποστεί ζημία που προέρχεται από πράξη ή παράλειψη του παρόχου υπηρεσιών·

 

ε β) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να διαβιβάζει άνευ χρονοτριβής τον πλήρη φάκελλο στη διπλωματική ή προξενική αρχή του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης και να μην αντιγράφει, αποθηκεύει ή κατ' άλλον τρόπο φυλάσσει δεδομένα που έχουν συλλεγεί μετά τη διαβίβαση

 

ε γ) απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών να αποτρέπει οιαδήποτε ανεπίτρεπτη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων για θεώρηση κατά τη διαβίβαση από τον πάροχο υπηρεσιών στη διπλωματική ή προξενική αρχή του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης, συγκεκριμένα με τη χρήση καταλλήλων τεχνικών κρυπτογράφησης·

στ) περιέχουν ρήτρα αναστολής και καταγγελίας της σύμβασης.

στ) περιέχουν ρήτρα αναστολής και καταγγελίας της σύμβασης.

 

στ α) περιέχουν ρήτρα αναθεώρησης με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι οι συμβάσεις αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες τρέχουσες πρακτικές·

 

στ β) ορίζουν κανόνες περί συμπεριφοράς του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης και τη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων με τον μέγιστο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· οιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται κατά την επιτέλεση αυτών των καθηκόντων πρέπει να είναι ανάλογο προς τους στόχους τους οποίους επιδιώκει το συγκεκριμένο μέτρο· Κατά τη διεκπεραίωση της αίτησης το προσωπικό ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς διακρίσεις μεταξύ προσώπων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

 

Σύμβαση τύπος καθορίζεται στο πλαίσιο της τοπικής προξενικής συνεργασίας.

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εάν ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών ξαφνικά παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπει η σύμβαση, η διακοπή της παροχής υπηρεσίας για τους αιτούντες θεώρηση θα είναι η ελαχίστη δυνατή.

Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη παρακολουθούν την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και:

Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται στενά με τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών και παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και:

α) τη γενική ενημέρωση που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών στους αιτούντες θεώρηση·

α) τη γενική ενημέρωση που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών στους αιτούντες θεώρηση·

β) τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια καθώς και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι τυχαίας ή μη σύννομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, μη εγκεκριμένης αποκάλυψης και πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, ιδίως οσάκις η επεξεργασία τους συνεπάγεται τη διαβίβασή τους μέσω δικτύου και την παραλαβή και διαβίβαση φακέλων και δεδομένων σε προξενική αρχή, καθώς και έναντι κάθε άλλης μορφής μη σύννομης επεξεργασίας·

β) τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια καθώς και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι τυχαίας ή μη σύννομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, μη εγκεκριμένης αποκάλυψης και πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, ιδίως οσάκις η επεξεργασία τους συνεπάγεται τη διαβίβασή τους μέσω δικτύου και την παραλαβή και διαβίβαση φακέλων και δεδομένων στη διπλωματική ή προξενική αρχή, καθώς και έναντι κάθε άλλης μορφής μη σύννομης επεξεργασίας·

γ) τη λήψη βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης·

γ) τη λήψη και διαβίβαση βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης·

δ) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις προστασίας των δεδομένων.

δ) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις προστασίας και ασφαλείας των δεδομένων καθώς και μέτρα κατά της αλλοίωσης δεδομένων.

Τα συνολικά τέλη που χρεώνονται από τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης δεν υπερβαίνουν το ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα 12.

Το τέλος που καταβάλλει ο αιτών δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα 12 ασχέτως του εάν τα κράτη μέλη συνεργάζονται με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται διαδικασία που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών που διεκπεραιώνει οιαδήποτε αίτηση θεώρησης.

Το προξενικό προσωπικό των εμπλεκόμενων κρατών μελών παρέχει στον πάροχο υπηρεσιών κατάρτιση, η οποία αντιστοιχεί στις γνώσεις που απαιτούνται για την παροχή των ενδεδειγμένων υπηρεσιών και για την επαρκή ενημέρωση των αιτούντων θεώρηση.

Το προξενικό προσωπικό των εμπλεκόμενων κρατών μελών παρέχει στον πάροχο υπηρεσιών κατάρτιση, η οποία αντιστοιχεί στις γνώσεις που απαιτούνται για την παροχή των ενδεδειγμένων υπηρεσιών και για την επαρκή ενημέρωση των αιτούντων θεώρηση.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επαναλαμβάνει την τροπολογία 47 της εισηγήτριας με την προσθήκη της παραπομπής στην οδηγία 95/46/ΕΚ, κανόνων περί συμπεριφοράς του προσωπικού των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών και περισσότερο ειδικών διατάξεων σχετικά με το επιβαλλόμενο τέλος.

Τροπολογία 25

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Σημείο VII, στοιχείο 1.Β.5 (ΚΠΕ)

1.B.5. – Ενημέρωση

1.B.5. – Ενημέρωση

Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών γνωστοποιούν στο ευρύ κοινό ακριβείς πληροφορίες για τους τρόπους εξασφάλισης ραντεβού και υποβολής αίτησης θεώρησης.

Τα κράτη μέλη και οι διπλωματικές και προξενικές αρχές τους παρέχουν στο ευρύ κοινό όλες τις σχετικές με μία αίτηση θεώρησης πληροφορίες:

 

(α) τα κριτήρια, τους όρους και τις διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης θεώρησης·

 

(β) τον τρόπο εξασφάλισης ραντεβού, όπου εφαρμόζεται·

 

(γ) τον τόπο υποβολής της αίτησης (αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή, κοινό κέντρο αιτήσεων ή εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών).

 

Αυτές οι πληροφορίες προς το ευρύ κοινό διατίθενται επίσης μέσω κοινής θέσης στο διαδίκτυο για τις θεωρήσεις Schengen.

 

Η θέση αυτή θεσπίζεται για να παρέχεται περαιτέρω στήριξη στην εφαρμογή της κοινής πολιτικής για τις θεωρήσεις και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας θεωρήσεων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 26 του σχεδίου έκθεσης.

Αντιγραφή από το άρθρο 41(1) από την πρόταση της Επιτροπής για τον κώδικα θεωρήσεων που είναι πολύ καλλίτερο από το παρόν κείμενο. Επειδή το παρόν κείμενο πιθανώς να τεθεί εν ισχύι πριν να τεθεί εν ισχύι ο νέος κώδικας θεωρήσεων, έχει σημασία να ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο οι διατάξεις που κρίνονται απαραίτητες για την εφαρμογή του VIS. Την ιδέα για τη θέσπιση κοινής θέσης στο διαδίκτυο για τις θεωρήσεις Schengen www.schengenvisa.eu έχει υποβάλει ο Henrik Lax στο σχέδιο έκθεσης με θέμα τον κώδικα θεωρήσεων και ο εισηγητής την υποστηρίζει πλήρως. Επειδή το παρόν κείμενο θα τεθεί κατά πάσαν πιθανότητα εν ισχύι πριν από τον νέο κώδικα θεωρήσεων, έχει σημασία να ενσωματωθεί αυτή η διάταξη εδώ.

Τροπολογία 26

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Σημείο VII, στοιχείο 1.Β.6 (νέο) (ΚΠΕ)

 

1.B.6. – Ενημερωτική εκστρατεία

 

Ολίγο χρόνο πριν να τεθεί σε λειτουργία το VIS σε τρίτο κράτος, οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές των κρατών μελών από κοινού με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής αρχίζουν εκστρατεία προς ενημέρωση του ευρέος κοινού σχετικά με τους επιδιωκόμενους στόχους, τα δεδομένα που καταχωρίζονται και τις αρχές που έχουν πρόσβαση στο VIS και τα δικαιώματα των αιτούντων θεώρηση. Εκστρατείες ως ανωτέρω πραγματοποιούνται τακτικά.

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των σημαντικών αλλαγών που θα φέρει η εγκαθίδρυση του VIS στην εν ισχύι διαδικασία θεώρησης και τις συνεπαγωγές που θα έχουν για τους αιτούντες θεώρηση έχει σημασία να διεξαχθεί ενημερωτική εκστρατεία για να πληροφορηθεί το ευρύ κοινό πώς έχει το νέο σύστημα που εφαρμόζεται.

Τροπολογία 27

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Σημείο VII, στοιχείο 1.Δ, παράγραφος 1 (ΚΠΕ)

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον τρόπο οργάνωσης της παραλαβής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης που πρόκειται να εφαρμόσουν σε κάθε προξενική αρχή τους. Η Επιτροπή μεριμνά για την ενδεδειγμένη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον τρόπο οργάνωσης της παραλαβής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης που πρόκειται να εφαρμόσουν σε κάθε προξενική αρχή τους. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ενδεδειγμένη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών στην κοινή θέση στο διαδίκτυο για τις θεωρήσεις Schengen.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 28 του σχεδίου έκθεσης. Βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 5.

Τροπολογία 28

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Σημείο VII, στοιχείο 1.Ε (νέο) (ΚΠΕ)

 

1.Ε Ευθύνες γενικού χαρακτήρα

 

1.Ε.1 Έγγραφα

 

Οιοδήποτε έγγραφο, δεδομένο ή βιομετρικό στοιχείο αναγνώρισης παραλαμβάνεται από κράτος μέλος ή εξ ονόματός του κατά τη διάρκεια αίτησης για θεώρηση θεωρείται 'προξενικό έγγραφο' δυνάμει της Συμβάσεως της Βιέννης σχετικά με τις Προξενικές Σχέσεις και αντιμετωπίζεται κατά τον δέοντα τρόπο.

 

1.Ε.2 Κατάρτιση

 

Πριν να εξουσιοδοτηθεί να λαμβάνει βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης το προσωπικό της διπλωματικής ή προξενικής αρχής λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη και επαγγελματική καταχώριση στοιχείων.

 

1.Ε.3 Ευθύνη

 

Οιοδήποτε πρόσωπο ή κράτος μέλος έχει υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα μη σύννομης επεξεργασίας ή οιασδήποτε πράξεως κατά παράβαση προς τον παρόντα κανονισμό έχει δικαίωμα να λάβει αποζημίωση από το κράτος μέλος που φέρει την ευθύνη για τη ζημία που επήλθε. Η ως άνω υποχρέωση αίρεται για το εν λόγω κράτος μέλος εν όλω ή εν μέρει εάν αυτό αποδείξει ότι δεν είναι υπεύθυνο για το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία.

 

Αξιώσεις για αποζημίωση που εγείρονται κατά κράτους μέλους λόγω της ζημίας στην οποία παραπέμπει το προηγούμενο εδάφιο διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του εναγομένου κράτους μέλους.

 

1.Ε.4 Κυρώσεις

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οιαδήποτε παραβίαση του παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένα οιαδήποτε κατάχρηση δεδομένων που υποβάλλονται για αίτηση θεώρησης, τιμωρείται με την επιβολή κυρώσεων, περιλαμβανομένων διοικητικών και/ή ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, οι οποίες είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 29 του σχεδίου έκθεσης.

Προστίθεται νέο τμήμα με ευθύνες γενικού χαρακτήρα που φέρουν τα κράτη μέλη οι οποίες φαίνεται να είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του VIS. Η διάταξη περί του καθεστώτος που εφαρμόζεται στα έγγραφα, δεδομένα και βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης είναι σημαντική για να εξασφαλίζεται ότι θα τυγχάνουν προξενικής προστασίας. Η διάταξη σχετικά με την κατάρτιση είναι απαραίτητη δεδομένου ότι η καταχώριση βιομετρικών στοιχείων απαιτεί ειδική εμπειρογνωμοσύνη. Οι κανόνες περί ευθύνης και κυρώσεων είναι απαραίτητοι δεδομένης της δυνάμει ζημίας που προέρχεται από πράξεις που παραβιάζουν τον παρόντα κανονισμό. Η διατύπωση έχει καταστεί σαφέστερη για να είναι το κείμενο σύμμορφο προς τη διατύπωση του κανονισμού VIS.

Τροπολογία 29

ΑΡΘΡΟ 2

Δύο έτη μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή θα υποβάλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του.

 

Τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του VIS και εν συνεχεία ανά τετραετία η Επιτροπή υποβάλλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού· σε αυτή περιλαμβάνονται η εφαρμογή της καταχώρισης των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης, το πόσο αρμόζον είναι το επιλεγέν πρότυπο ICAO, η τήρηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων, η εμπειρία με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, ειδικά όσον αφορά τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων, η αρχή της «πρώτης αίτησης» και η οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης. Η έκθεση επίσης περιλαμβάνει βάσει του άρθρου 17, παράγραφοι 12, 13 και 14 και του άρθρου 50, παράγραφος 4 του κανονισμού VIS τις περιπτώσεις όπου η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων εκ των πραγμάτων δεν ήταν δυνατή ή για νομικούς λόγους δεν απαιτείτο εν συγκρίσει προς τις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις όπου σε πρόσωπο το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να παράσχει δακτυλικά αποτυπώματα η αίτηση θεώρησης απορρίφθηκε.

Η έκθεση συνοδεύεται, εάν χρειάζεται, από κατάλληλες προτάσεις προς τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η συμβιβαστική τροπολογία συνδυάζει την τροπ. 56 της εισηγήτριας, την τροπ. 55 της κ. Kaufmann και την τροπ. 36 της κ. Roure.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

Η παρούσα πρόταση συνιστά το 4ο στοιχείο στη δέσμη μέτρων VIS. Τροποποιώντας την υπάρχουσα Κοινή Προξενική Εγκύκλιο[1], προβλέπει πρώτον την υποχρέωση παροχής βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης που πρέπει να καταχωρίζονται στο VIS καθώς και τα πρότυπα για τη συγκεκριμένη καταχώριση. Δεύτερον, περιέχει διατάξεις σχετικά με την το πώς οργανώνεται η παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης.

Μολονότι πλήρης αναθεώρηση των κανόνων περί θεωρήσεων (βίζα) προβλέπεται στον κώδικα θεωρήσεων[2], η Επιτροπή έχει διατυπώσει αυτή την ειδική πρόταση χωριστά. Η προσέγγιση αυτή διέπεται από το σκεπτικό ότι η έγκριση του κώδικα θεωρήσεων θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο από ό,τι η ανά χείρας πρόταση, η έγκριση της οποίας θα μπορούσε να καταστήσει δυνατή την έναρξη εφαρμογής του VIS[3]. Η εισηγήτρια τονίζει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση συνέπειας μεταξύ των δύο προτάσεων.

Η εισηγήτρια προέβη σε εισαγωγή στα θέματα που καλύπτονται από την ανά χείρας πρόταση με δύο ταυτόχρονα έγγραφα εργασίας[4]. Τα έγγραφα προσδιόριζαν τα από πολιτικής απόψεως ευαίσθητα ζητήματα και αποτέλεσαν βάση για πλείονες συζητήσεις.

Για την εκπόνηση του ανά χείρας σχεδίου έκθεσης η εισηγήτρια εξέτασε επίσης τις πολύ χρήσιμες γνώμες που διατύπωσε ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων[5] και η ομάδα εργασίας του άρθρου 29[6].

II. Βιομετρικά στοιχεία

II.1 Δακτυλικά αποτυπώματα

Η εισηγήτρια προτείνει μία αρχική εξαίρεση των ατόμων ηλικίας κάτω των 14 και άνω των 79 ετών από την υποχρέωση παροχής δακτυλικών αποτυπωμάτων, με αναθεώρηση αυτών των ορίων ηλικίας μετά την παρέλευση τριετίας και σύμφωνα με λεπτομερή μελέτη.

Αυτά τα όρια ηλικίας πρέπει κατ' ουσίαν να αποτελούν πολιτική επιλογή στο παρόν στάδιο και όχι επιλογή βάσει τεχνικής καθοδήγησης για τον απλό λόγο ότι αντικειμενική ανεξάρτητη συμβουλή δεν υπάρχει. Την πρόταση δεν συνόδευε αποτίμηση του αντικτύπου από την Επιτροπή, το οποίο εάν ληφθούν υπόψη οι υποσχέσεις που έχει διατυπώσει και δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Επιτροπή σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας είναι πολύ λυπηρό στοιχείο και αποτελεί σκάνδαλο. Φαίνεται ότι η Επιτροπή απλώς υπέβαλε πρόταση που εν πολλοίς αντικατοπτρίζει συζητήσεις που διεξήχθησαν με τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο. Πέραν τούτου δεν υπάρχει εμπειρία από τη σε μεγάλη κλίμακα λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από παιδιά κάτω των 14 ετών ή από ηλικιωμένους.

Ούτως τη ελλείψει αξιόπιστης τεχνικής καθοδήγησης η εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι συνετό στο αρχικό στάδιο να εγκριθούν όρια ηλικίας τα οποία είμαστε σίγουροι ότι δουλεύουν, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτόν περιττούς κινδύνους να μετατρέψουμε το έργο VIS σε ένα μεγάλο πείραμα. Επειδή οι μόνες επί του παρόντος συγκρίσιμες μεγάλης κλίμακας εφαρμογές με λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι τα συστήματα Eurodac (ελάχιστη ηλικία 14 ετών) και US-Visit (ηλικίες 14 έως 79 ετών), αυτά τα όρια ηλικίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν επίσης για μία αρχική περίοδο για το VIS.

Αλλά και εάν υπήρχε τεχνολογία που αποδεδειγμένα έχει χρησιμοποιηθεί στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών πολύ χαμηλής ηλικίας, θα πρέπει κανείς να σκεφθεί εκ νέου και να θέσει το ερώτημα πόσο αρμόζον, απαραίτητο και αναλογικό στοιχείο θα ήταν η λήψη αυτών των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Δεν μπορεί εδώ να διενεργηθεί τόσο πλήρης ανάλυση, μολονότι η εισηγήτρια πιστεύει ότι θα άξιζε να σκεφθεί κανείς περαιτέρω τα κάτωθι στοιχεία.

Πρώτον πρέπει να εξετασθεί εάν η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών είναι απαραίτητη προς επίτευξη των στόχων του VIS όπως ορίζονται στο άρθρο 1 α του συμπεφωνημένου κειμένου. Για τον πρώτο στόχο, τη διευκόλυνση της διαδικασίας για την αίτηση θεώρησης, τα δακτυλικά αποτυπώματα μικρών παιδιών δεν είναι απαραίτητα. Αντιθέτως τούτο θα καθιστούσε περίπλοκη την αίτηση θεώρησης λόγω του ότι το παιδί θα έπρεπε να έλθει στο προξενείο για να δώσει τα δακτυλικά αποτυπώματα. Επειδή τα δακτυλικά αποτυπώματα των παιδιών υπόκεινται σε αλλαγή, θα μπορούσαμε να ευρεθούμε στην παράλογη κατάσταση όπου τα δακτυλικά αποτυπώματα των παιδιών θα πρέπει να λαμβάνονται επί παραδείγματι ανά διετία ενώ εκείνα των γονέων λαμβάνονται ανά τετραετία ή πενταετία.

Για τον δεύτερο στόχο του VIS, την πρόληψη του φαινομένου της υποβολής πολλαπλών αιτήσεων για την έκδοση θεώρησης, χαμηλότερα όρια ηλικίας επίσης δεν εξυπηρετούν σε κάτι καθόσον συνήθως τα μικρά παιδιά ταξιδεύουν με τους γονείς τους στους φακέλλους αιτήσεως των οποίων είναι συνδεδεμένη η δική τους αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 5(4) του κανονισμού VIS.

Για τον τρίτο στόχο, τη διευκόλυνση της καταπολέμησης της απάτης, θεωρείται εν γένει ότι τα βιομετρικά στοιχεία καθιστούν δυσκολότερη την παραποίηση θεωρήσεων. Όμως δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες εάν συνιστά πρόβλημα η παραχάραξη θεωρήσεων για παιδιά.

Στην περίπτωση του τετάρτου στόχου – τη διευκόλυνση του ελέγχου στα σύνορα – τα βιομετρικά στοιχεία θα επιτρέπουν να ελέγχεται στα σύνορα εάν το παρόν άτομο είναι το ίδιο με εκείνο για το οποίο έχει εκδοθεί η θεώρηση. Μολονότι δεν αποτελεί εκπεφρασμένο στόχο VIS, τούτο θα μπορούσε θεωρητικά να σχετίζεται με την καταπολέμηση της διακίνησης παιδιών μέσω ελέγχου του εάν το παιδί που εμφανίζεται στα σύνορα είναι το ίδιο παιδί με εκείνο που εμφανίσθηκε στο προξενείο μαζί με τους γονείς. Όμως το εάν η 'οικογένεια' που παρουσιάζεται στο προξενείο είναι πράγματι μία οικογένεια είναι εκτός του πεδίου της ΚΠΕ και του VIS. Υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος η εμπιστοσύνη προς το VIS να συνεπάγεται στην πράξη μείωση της πιθανότητας να ερωτηθεί στα σύνορα το εάν μία ομάδα ανθρώπων συνιστά πράγματι οικογένεια.

Είναι επίσης σημαντικό να υπενθυμίζει κανείς ότι ο κανονισμός VIS προβλέπει τριετή μεταβατική περίοδο μετά την έναρξη λειτουργίας του VIS κατά την οποία τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να ελέγχουν δακτυλικά αποτυπώματα στα σύνορα (άρθρο 16(1α)). Κατά την εισηγήτρια είναι δυσανάλογο να ζητεί κανείς δακτυλικά αποτυπώματα από μικρά παιδιά ενώ δεν θα ελέγχονται συστηματικά στα σύνορα. Πιστεύει ότι αυτή η τριετής περίοδος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια εκτεταμένης μελέτης περί των ορίων ηλικίας για δακτυλικά αποτυπώματα, ώστε στο τέλος της περιόδου οιαδήποτε απόφαση αλλαγής των ορίων ηλικίας να μπορεί να ληφθεί βάσει περισσότερο εμπεριστατωμένης πληροφόρησης.

Για τον πέμπτο στόχο VIS, τη συμβολή στον προσδιορισμό της ταυτότητας ατόμων χωρίς έγγραφα, τα δακτυλικά αποτυπώματα των μικρών παιδιών επίσης είναι περιττά καθόσον δεν επαρκεί η ποιότητά τους για να προσδιορίζεται η ταυτότητα, όπως αναγνωρίζει η Επιτροπή.[7]

Για τον έκτο στόχο, διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο II[8], η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών φαίνεται να αντιφάσκει προς την ελάχιστη ηλικία που ορίζει ο κανονισμός Eurodac και το παρόν κείμενο δεν θα μπορούσε να αλλάξει το όριο που τίθεται εκεί.[9]

Τέλος είναι αμφίβολο εάν τα δακτυλικά αποτυπώματα παιδιών κάτω των 14 ετών θα συμβάλουν στην πρόληψη των απειλών κατά της εσωτερικής ασφαλείας. Μολονότι μπορεί κανείς να φαντασθεί ότι σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις παιδιά εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες ή άλλα σοβαρά εγκλήματα, υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν τούτο θα δικαιολογούσε τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από τόσο πολλά παιδιά.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι τα 79 έτη ως άνω όριο ηλικίας, όπως στη σύστημα US-Visit, είναι εξίσου σημαντικό. Άτομα άνω των 79 ετών είναι πολύ απίθανο να αποτελούν κίνδυνο για τη μετανάστευση προς τον ΕΕ ή κίνδυνο τρομοκρατίας. Μοιάζει δυσανάλογο να τους επιβαρύνει κανείς με την υποχρέωση να μεταβούν σε προξενείο και ενδεχομένως να περιμένουν στην ουρά πλείονες φορές έξω από αυτό. Χωρίς την υποχρέωση να παράσχουν δακτυλικά αποτυπώματα θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν παραδοσιακές μεθόδους, όπως είναι το ταξιδιωτικό πρακτορείο. Πέραν τούτου η ακρίβεια των δακτυλικών αποτυπωμάτων μειώνεται συναρτήσει της ηλικίας. Τούτο σημαίνει ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αδικαιολόγητα προβλήματα στο προξενείο ή στα σύνορα. Είναι επίσης πολύ δυσκολότερο για ηλικιωμένους να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα εάν έχουν επιφυλάξεις ή δεν κατανοούν την τεχνολογία. Η εισηγήτρια δεν θα ήθελε να δώσει η ΕΕ στον έξω κόσμο την εικόνα κάποιου που δεν σέβεται τους ηλικιωμένους.

II.2 Φωτογραφίες

Η Επιτροπή δεν προτείνει εξαίρεση από τις φωτογραφίες και η εισηγήτρια συμφωνεί με αυτό. Η Επιτροπή αφήνει ανοικτό το ερώτημα εάν χρησιμοποιούνται φωτογραφίες με ηλεκτρονική σάρωση ή φωτογραφίες που λαμβάνονται στο προξενείο. Η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι για όσους εξαιρούνται από τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων ο κανόνας να επιβάλλει τη χρήση φωτογραφιών με σάρωση για να αποφεύγεται το να πρέπει να έλθουν στο προξενείο για τη λήψη της φωτογραφίας.

II.3 Συχνότητα συλλογής

Η Επιτροπή προτείνει να ζητείται από τον αιτούντα να εμφανίζεται αυτοπροσώπως προς καταχώριση της πρώτης αίτησης και να αντιγράφονται τα στοιχεία για οιαδήποτε μετέπειτα αίτηση εντός περιόδου 48 μηνών. Η εισηγήτρια προτείνει να επεκταθεί αυτή η περίοδος σε 59 μήνες, διάρκεια που εξακολουθεί να εγγυάται ότι τα δεδομένα διατίθενται εντός του VIS σύμφωνα με την περίοδο διατήρησης 5 ετών που έχει. Αυτή η επέκταση της περιόδου δεν επηρεάζει την ασφάλεια της διεργασίας θεώρησης και την καθιστά περισσότερο φιλική προς τον χρήστη. Η εισηγήτρια προτείνει επίσης τροπολογία που αποσαφηνίζει ότι μετά την παρέλευση 59 μηνών νέα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης πρέπει να ληφθούν, καθόσον η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται να εννοεί ότι εάν κάποιος υποβάλλει τακτικά αίτηση για θεώρηση (εντός της περιόδου των 48 μηνών) τα ίδια βιομετρικά στοιχεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται εφ' όρου ζωής. Τέλος η εισηγήτρια θα ήθελε να επισημάνει ότι η επιλογή των 14 ετών ως ορίου ηλικίας για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων συνδέεται με τη συχνότητα συλλογής. Εάν το όριο ηλικίας τεθεί χαμηλότερα, τα δακτυλικά αποτυπώματα παιδιών θα πρέπει να λαμβάνονται συχνότερα διότι συνεχώς αλλάζουν.

III. Παραλαβή αιτήσεων θεώρησης

III.1 Ανάθεση σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών

Η εισηγήτρια συμφωνεί με τη γενικά έννοια της ανάθεσης έργου σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών στον βαθμό όπου βελτιώνει την υπηρεσία για τους αιτούντες θεώρηση και εφόσον διενεργείται υπό όρους που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα της διεργασίας εκδόσεως θεωρήσεων. Αυτές οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις είναι η ανάθεση σε πάροχο υπηρεσιών πράγματι να χρησιμοποιείται μόνον ως εσχάτη λύση, ο πάροχος υπηρεσιών να έχει ως χώρο δραστηριότητάς του κτίριο υπό διπλωματικά προστασία, προξενικοί υπάλληλοι να είναι παρόντες για να ασκούν εκ του σύνεγγυς εποπτεία επί του προσωπικού του παρόχου υπηρεσιών και οι συμβατικές ρήτρες που προβλέπουν τα περί επιτήρησης του συμβασιούχου παρόχου να ενδυναμωθούν.

III.2 Κοινά κέντρα διεκπεραίωσης

Όπως και για τις περιπτώσεις ανάθεσης σε πάροχο υπηρεσιών η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι τα κοινά κέντρα διεκπεραίωσης πρέπει να εγκαθίστανται σε κτίριο που χαίρει διπλωματικής προστασίας.

  • [1]  Ενοποιημένο κείμενο στην ΕΕ C 326, 22.12.2005, σ .1 - 149
  • [2]  COM(2006) 403 τελικό· έκθεση Lax
  • [3]  Από τεχνικής απόψεως θα εγγραφεί στον κώδικα θεωρήσεων ευθύς ως εγκριθεί, όπως συνέβη και για την επίθεση σφραγίδας στα έγγραφα (κανον. 2133/2004) που εισήχθη στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν (κανον. 562/2006).
  • [4]  PE 386.565v01-00, 386.717v01-00 που παρουσιάσθηκαν στην LIBE στις 10.4. και 8.5.2007.
  • [5]  Γνώμη της 27.10.2006, ΕΕ C 321, 29.12.2006, σ. 38
  • [6]  Γνώμη 3/2007 της 1.3.2007 (WP 134)
  • [7]  "Τα δακτυλικά αποτυπώματα παιδιών 6-12 ετών είναι χρήσιμα μόνο για αντιπαραβολή ένα προς ένα." (σ. 9 της πρότασης)
  • [8]  κανον. 343/2003· βλέπε αρθρ. 1α(στ) του κανον. VIS.
  • [9]  Ενημερωτικό έγγραφο "Biometrics and Visa Applications" υπό Steve Peers, σ. 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κοινή προξενική εγκύκλιος: βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης και αιτήσεις θεώρησης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

31.5.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

15.6.2006

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Sarah Ludford

20.6.2006

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.6.2006

27.11.2006

11.4.2007

17.7.2007

 

12.9.2007

20.11.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

2

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Παναγιώτης Δημητρίου, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Javier Moreno Sánchez, Bogusław Rogalski, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mary Lou McDonald, Marianne Mikko, Hubert Pirker

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Grech