MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta

29.11.2007 - (KOM(2006)0269 – C6‑0166/2006 – 2006/0088(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Sarah Ludford

Menettely : 2006/0088(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0459/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0459/2007
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta

(KOM(2006)0269 – C6‑0166/2006 – 2006/0088(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0269)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii luetelmakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0166/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0459/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

(3) Päätös biometristen tunnisteiden käyttöönotosta on tehty [viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella]. Tässä asetuksessa määritetään biometristen tunnisteiden keruuta koskevat vaatimukset, ja siinä viitataan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vahvistamiin asiaa koskeviin määräyksiin. Yhteentoimivuuden varmistamiseksi ei edellytetä muita teknisiä eritelmiä.

 

(3) [Viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella] säädetään hakijan sormenjälkien ja valokuvien tallettamisesta viisumitietojärjestelmään. Tässä asetuksessa puolestaan määritetään biometristen tunnisteiden keruuta koskevat vaatimukset, ja siinä viitataan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vahvistamiin asiaa koskeviin määräyksiin. Yhteentoimivuuden varmistamiseksi ei edellytetä muita teknisiä eritelmiä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ainoastaan selventämään tekstiä: olisi oltava selvää, mistä biometristen tunnisteiden valinnasta on kysymys. On myös selvitettävä, että tässä tarkoitetaan kahta eri asetusta.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

 

(3 a) Hakijoiden vastaanottojärjestelyissä olisi kunnioitettava asianmukaisella tavalla ihmisarvoa ja ihmisen loukkaamattomuutta. Viisumihakemusten käsittely olisi toteutettava ammattimaisesti ja kunnioittavasti ja sen olisi oltava oikeassa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Perustelu

Tämä säännös on jäljennetty viisumisäännöstöä koskevasta komission ehdotuksesta (KOM(2006)0403), ja sitä on hiukan mukautettu. Koska käsiteltävänä oleva asiakirja todennäköisesti tulee voimaan ennen uutta viisumisäännöstöä, on tärkeä sisällyttää tähän tekstiin viisumitietojärjestelmän toiminnan kannalta välttämättömiksi katsotut säännökset. Henkilökunnan käytöstä koskeva yleinen lauseke näyttää olevan tarpeen erityisesti siksi, että biometristen tietojen käyttöönotto on uusi tekijä viisumijärjestelmässä.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Käyttöön olisi otettava muita vaihtoehtoja, kuten yhteisten tilojen järjestäminen, yhteiset viisumikeskukset ja ulkoistaminen. Näiden vaihtoehtojen osalta olisi asetettava asianmukaiset oikeudelliset puitteet, jolloin huomioon olisi otettava erityisesti tietosuojaa koskevat seikat. Vahvistettujen oikeudellisten puitteiden nojalla jäsenvaltiot voisivat vapaasti määrittää sen, minkälaista organisatorista rakennetta ne käyttävät kussakin kolmannessa maassa. Komission olisi julkaistava kyseisiä rakenteita koskevat yksityiskohdat.

(5) Käyttöön olisi otettava muita vaihtoehtoja, kuten yhteisten tilojen järjestäminen, yhteiset viisumikeskukset ja ulkoistaminen. Näiden vaihtoehtojen osalta olisi asetettava asianmukaiset oikeudelliset puitteet, jolloin huomioon olisi otettava erityisesti tietosuojaa koskevat seikat. Viisumien myöntämismenettelyn luotettavuuden varmistamiseksi kaikki viisumien myöntämiseen liittyvä toiminta, biometristen tietojen kerääminen mukaan luettuna, olisi toteutettava kansainvälisen oikeuden nojalla diplomaatti- tai konsuliviranomaisten antamaa suojelua nauttivan jäsenvaltion tiloissa tai vastaanottavan jäsenvaltion loukkaamattomiksi tunnustamissa komission tiloissa. Vahvistettujen oikeudellisten puitteiden nojalla jäsenvaltiot voisivat tässä asetuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti vapaasti määrittää sen, minkälaista organisatorista rakennetta ne käyttävät kussakin kolmannessa maassa. Komission olisi julkaistava kyseisiä rakenteita koskevat yksityiskohdat Schengen-alueen viisumikäytäntöä koskevalla yhteisellä internetsivustolla.

Perustelu

This amendment replaces Amendment 3 of the draft report.

Given, in particular, the risks for data security and data protection linked to the taking of biometrics but also the fact that the process of visa issuing is and should remain a public task (even if certain aspects are outsourced), several amendments have been tabled to ensure that any activity linked to the issuing of visas takes place in a building enjoying diplomatic or consular protection. It is important that these are Member States' buildings or delegations of the Commission, in order to ensure that Directive 95/46 and Regulation 45/2001 are applicable and that any material is protected, e.g. from seizure.

The idea of establishing a common Schengen visa internet site, www.schengenvisa.eu has been brought forward by Henrik Lax in his draft report on Visa Code and the present rapporteur fully supports it. For reasons of transparency and clarity, it is important that the organisational structures chosen by the Member States be published on the same website.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) On tarpeen laatia määräykset niiden tilanteiden osalta, joissa jäsenvaltioiden keskusviranomaiset päättävät ulkoistaa osan viisumihakemusmenettelystä ulkoiselle palveluntarjoajalle. Määräykset olisi vahvistettava noudattaen tarkasti viisumien myöntämistä koskevia yleisiä periaatteita ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisia tietosuojavaatimuksia.

(7) Koska viisumien myöntäminen on luonteeltaan lähtökohtaisesti julkinen tehtävä, kaikki jäsenvaltioiden keskusviranomaisten päätökset ulkoistaa osa viisumihakemusmenettelystä ulkoiselle palveluntarjoajalle olisi tehtävä ainoastaan asianmukaisesti perustelluissa tilanteissa, joissa muuta mahdollisuutta ei ole. Määräykset olisi vahvistettava noudattaen tarkasti viisumien myöntämistä koskevia yleisiä periaatteita ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisia tietosuojavaatimuksia.

Perustelu

Kun otetaan huomioon kaikki ulkoistamisen mahdolliset vaikutukset, ulkoistamiseen on ryhdyttävä ainoastaan viimeisenä vaihtoehtona, ja sille on oltava asianmukainen oikeutus. On hyvin tärkeää todeta tämä selkeästi.

Tarkistus 5

JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Jäsenvaltioiden on tehtävä ulkoisten palveluntarjoajien kanssa sopimukset, joihin sisältyy määräykset kyseisten palveluntarjoajien tarkoista velvoitteista sekä välittömästä ja rajoittamasta pääsystä niiden tiloihin; sopimuksiin on sisällytettävä tiedot myös hakijoista, luottamuksellisuudesta ja sopimussuoritusten keskeyttämistä tai sopimuksen päättymistä koskevista edellytyksistä ja menettelyistä.

(8) Jäsenvaltion ulkoisen palveluntarjoajan kanssa tekemissä sopimuksissa olisi oltava määräyksiä palveluntarjoajan tarkoista velvoitteista sekä välittömästä ja rajoittamasta pääsystä sen tiloihin; sopimuksiin olisi sisällytettävä tiedot myös hakijoista, luottamuksellisuudesta, tietosuojasäännösten noudattamisesta ja sopimussuoritusten keskeyttämistä tai sopimuksen päättymistä koskevista edellytyksistä ja menettelyistä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että ulkoisten palveluntarjoajien kanssa tehdyt sopimukset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 5. Tarkistuksen ensimmäisissä osissa on kyse selvennyksistä. Loppuosassa lisätään maininta tietosuojasta tärkeänä määräyksenä, jonka olisi sisällyttävä ulkoisten palveluntarjoajien kanssa tehtäviin sopimuksiin.

Tarkistus 6

JOHDANTO-OSAN 8 A KAPPALE (uusi)

 

(8 a) Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä järjestämään viisumihakemusten vastaanotto, biometristen tunnisteiden tallentaminen ja hakijan haastatteleminen siten, että saadakseen viisumin hänen on ilmestyttävä paikalle vain kerran (keskitetyn palvelupisteen periaate).

Perustelu

On tärkeää, ettei biometristen tietojen käyttöönotto aiheuta ylimääräistä vaivaa hakijoille, koska sillä pyritään myös helpottamaan laillista matkustamista. Näin ollen jäsenvaltioiden olisi pyrittävä mahdollisimman pitkälle noudattamaan keskitetyn palvelupisteen periaatetta.

Tarkistus 7

JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Jotta varmistetaan tietosuojan noudattaminen, on kuultu yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettua työryhmää ja Euroopan tietosuojavaltuutettua.

(9) Euroopan tietosuojavaltuutettu on antanut lausunnon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta annetun 2000 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/20011 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja 29 artiklalla perustettu työryhmä on antanut lausunnon direktiivin 95/46/EY 30 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

 

_________________

1 EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

Perustelu

Tätä johdanto-osan kappaletta selkiytettiin, koska siinä annettiin ymmärtää, että pelkästään tietosuojaviranomaisia kuulemalla varmistettaisiin tietosuojasääntöjen noudattaminen. Tosiasiassa sekä Euroopan tietosuojavaltuutettu että 29 artiklalla perustettu työryhmä toivat tätä ehdotusta koskevissa lausunnoissaan esiin vakavan huolensa monista kysymyksistä.

Tarkistus 8

JOHDANTO-OSAN 9 A KAPPALE (uusi)

 

(9 a) Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY sovelletaan käsiteltäessä henkilötietoja tämän asetuksen mukaisesti. Tiettyjä kohtia on kuitenkin selvennettävä, erityisesti tietojenkäsittelyä koskevaa vastuuta, tietojen kohteena olevan henkilön oikeuksien suojelua sekä tietosuojan valvontaa.

Perustelu

On tärkeää ilmoittaa selkeästi, että tietosuojasta annettua direktiiviä 95/46/EY sovelletaan kaikkeen tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Tarkistus 9

JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

(11) Mahdollisten seuraavien hakemusten käsittelyn helpottamiseksi biometriset tiedot olisi voitava jäljentää ensimmäisestä hakemuksesta 48 kuukauden kuluessa viisumitietojärjestelmää koskevassa asetuksessa vahvistetun säilytysajan mukaisesti. Tämän ajanjakson jälkeen biometriset tunnisteet olisi kerättävä uudelleen.

(11) Mahdollisten seuraavien hakemusten käsittelyn helpottamiseksi biometriset tiedot olisi voitava jäljentää ensimmäisestä hakemuksesta 59 kuukauden kuluessa viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 23 artiklassa tarkoitetun säilytysajan alkamisesta. Tämän ajanjakson jälkeen biometriset tunnisteet olisi kerättävä uudelleen.

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 9.

Viisumitietojärjestelmässä vahvistettu säilytysaika on viisi vuotta eli 60 kuukautta, joten 59 kuukauden mittaisella uudelleenkäyttämistä koskevalla ajanjaksolla varmistetaan, että hakijan tiedot ovat yhä saatavilla. Lisäksi pidemmän ajan määrittäminen biometristen tietojen uudelleenkäyttämiselle lisää käyttäjäystävällisyyttä ja vähentää konsulaattien työtaakkaa. Tämä on myös yhdenmukaista sen lähestymistavan kanssa, jonka Henrik Lax on valinnut tulevaa viisumisäännöstöä koskevassa mietinnössään.

Tarkistus 10

JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Komission olisi annettava kertomus asetuksen täytäntöönpanosta kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta; kertomuksen olisi katettava biometristen tunnisteiden rekisteröimisen täytäntöönpano, ensimmäistä hakemusta koskeva periaate ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestäminen.

(14) Komission olisi annettava kertomus asetuksen täytäntöönpanosta kolmen vuoden kuluttua viisumitietojärjestelmän käyttöönotosta ja tämän jälkeen joka neljäs vuosi; kertomuksen olisi katettava biometristen tunnisteiden rekisteröimisen täytäntöönpano, valittujen ICAO:n standardien asianmukaisuus, tietosuojasäännösten noudattaminen, ulkoisista palveluntarjoajista saadut kokemukset erityisesti biometristen tietojen keruun suhteen, ensimmäistä hakemusta koskeva periaate ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestäminen.

 

Kertomukseen olisi myös sisällytettävä viisumitietojärjestelmään koskevan asetuksen 17 artiklan 12, 13 ja 14 kohdan sekä 50 artiklan 4 kohdan mukaisesti tapaukset, joissa sormenjälkiä ei tosiasioiden perusteella ole voitu antaa tai niitä ei ole oikeudellisista syistä vaadittu, verrattuina tapauksiin, joissa sormenjäljet otetaan. Kertomukseen olisi sisällytettävä tiedot tapauksista, joissa henkilölle, joka ei tosiasioiden perusteella ole voinut antaa sormenjälkiä, on kieltäydytty myöntämästä viisumia.

 

Tarvittaessa kertomukseen olisi liitettävä asianmukaisia ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi. Komission olisi toimitettava kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Tarkistus on kompromissi esittelijän tarkistuksesta 35, Rouren tarkistuksesta 36 ja Kaufmannin tarkistuksesta 40.

Tarkistus 11

JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

(15) Toissijaisuusperiaatetta noudatetaan siltä osin kuin ehdotus ei kuulu yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan. Tässä asetuksessa ei perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(15) Tämän asetuksen tavoitteena on viisumihakemusten vastaanottamisen järjestäminen ja viisumihakemusten käsitteleminen viisumitietojärjestelmään lisättävien biometristen tunnisteiden osalta. Koska näitä tavoitteita ei voi riittävästi saavuttaa jäsenvaltioiden tasolla, yhteisö voi hyväksyä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti toimia. Mainitun artiklan kolmannessa kohdassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Perustelu

Johdanto-osan 15 ja 16 kappaleet yhdistetään yhteen johdanto-osan kappaleeseen komission ehdotuksissa esiintyvän yleisen käytännön mukaisesti. Näin tekstiä selkiytetään.

Tarkistus 12

JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

(16) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti yhteisten vaatimusten ja yhteentoimivien biometristen tunnisteiden käyttöön ottamista koskevan perustavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen ja asianmukaista antaa säännöt, jotka koskevat kaikkia Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyä yleissopimusta täytäntöön panevia jäsenvaltioita. Tässä asetuksessa ei perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Poistetaan.

Perustelu

Katso johdanto-osan 15 kappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 13

JOHDANTO-OSAN 16 A KAPPALE (uusi)

 

(16 a) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja lapsen oikeuksia koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa tunnustettuja periaatteita.

Perustelu

Tämä on vakiomuotoinen johdanto-osan kappale, jolla on vaikutuksia perusoikeuksiin. Koska viittaus lapsen oikeuksia koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen on tässä yhteydessä erityisen tärkeä, se on lisätty vakiomuotoiseen johdanto-osan kappaleeseen.

Tarkistus 14

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

II jakso, 1.2 alakohta, b alakohta (CCI)

Jäsenvaltio voi myös edustaa yhtä tai useaa muuta jäsenvaltiota ainoastaan hakemusten vastaanottamisessa ja biometristen tunnisteiden rekisteröimisessä. Asiaa koskevia 1.2 alakohdan c ja e alakohdan määräyksiä sovelletaan. Hakemusten ja tietojen vastaanottaminen ja siirtäminen edustetulle konsuliedustustolle on suoritettava siten, että asianomaisia tietosuojaa ja -turvallisuutta koskevia sääntöjä noudatetaan.

Jäsenvaltio voi myös edustaa yhtä tai useaa muuta jäsenvaltiota ainoastaan hakemusten vastaanottamisessa ja biometristen tunnisteiden rekisteröimisessä. Asiaa koskevia 1.2 alakohdan c ja e alakohdan määräyksiä sovelletaan. Vastaanotettuaan hakemuksen toista jäsenvaltiota edustava jäsenvaltio luo viisumitietojärjestelmään hakemustiedoston, johon se lisää viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 9 artiklassa tarkoitetut tiedot. Sen jälkeen se tiedottaa viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 16 artiklassa tarkoitetun viestintäinfrastruktuurin välityksellä edustamansa maan konsulaatille hakemuksesta ja viisumitietojärjestelmään lisätyistä tiedoista. Hakemusten ja tietojen vastaanottaminen ja siirtäminen edustetulle konsuliedustustolle on suoritettava tietosuojaa ja -turvallisuutta koskevia sääntöjä noudattaen.

Perustelu

This amendment replaces Amendment 15 of the draft report.

The underlying rationale of the idea to roll out the VIS in particular regions is that all consulates of the Member States start using the VIS at the same time. This implies that all consulates have access to the VIS. It seems, therefore, logical that the representing Member State introduces, on behalf of the represented Member State, the basic visa data directly into the VIS. This is the best guarantee for ensuring data security and data protection, in particular as regards the transmission of biometric data. The numbering of VIS articles has been adapted to those in the final version of the Regulation.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 15

1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

III jakson -1 kohta (uusi) (CCI)

 

(1 a) Lisätään III jakson -1 kohtaan seuraava:

 

"Viisumihakemuksia käsittelevän henkilöstön käytös

 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että viisumihakemuksia käsittelevä henkilöstö ottaa hakijat kohteliaasti vastaan.

 

Henkilöstön on tehtäviään suorittaessaan kunnioitettava täysimääräisesti hakijan ihmisarvoa ja loukkaamattomuutta. Kaikkien toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa niiden tavoitteeseen nähden.

 

Henkilöstö ei tehtäviään suorittaessaan saa syrjiä ketään sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella."

Perustelu

Esittelijän tarkistusta 16 on muutettu hieman, jotta se koskisi myös ulkoisten palvelujentarjoajien henkilöstöä.

Tarkistus 16

1 ARTIKLAN 2 KOHTA
III jakso, 1.1 alakohta (CCI)

1.1 Viisumihakemuslomakkeet – lomakkeiden lukumäärä

1.1 Viisumihakemuslomakkeet – lomakkeiden lukumäärä

Ulkomaalaisen on myös täytettävä yhtenäisen viisumin hakemuslomake. Yhtenäistä viisumia on haettava liitteessä 16 olevan mallin mukaisella yhdenmukaisella lomakkeella.

Hakijan on myös täytettävä yhtenäisen viisumin hakemuslomake. Yhtenäistä viisumia on haettava liitteessä 16 olevan mallin mukaisella yhdenmukaisella lomakkeella.

Viisumihakemuslomake on täytettävä vähintään yhtenä kappaleena, jota voidaan käyttää muun muassa keskusviranomaisia kuultaessa. Sopimuspuolet voivat pyytää hakemuksen useampana kappaleena, jos kansalliset määräykset sitä edellyttävät.

Viisumihakemuslomake on täytettävä vähintään yhtenä kappaleena, jota voidaan käyttää muun muassa keskusviranomaisia kuultaessa. Sopimuspuolet voivat pyytää hakemuksen useampana kappaleena, jos kansalliset määräykset sitä edellyttävät.

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 17.

Sana "ulkomaalainen" olisi korvattava koko tekstissä sanalla "hakija", koska tätä sanaa käytetään ja se on määritelty viisumitietojärjestelmää koskevassa asetuksessa.

Tarkistus 17

1 ARTIKLAN 2 KOHTA
III jakso, 1.2 alakohta, a alakohta (CCI)

a) Jäsenvaltioiden on kerättävä hakijalta kasvokuvasta ja kymmenestä sormenjäljestä koostuvat biometriset tunnisteet siten, että menettelyssä noudatetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa ja Yhdistyneiden Kansakuntien lasten oikeuksien yleissopimuksessa annettuja suojalausekkeita.

a) Jäsenvaltioiden on kerättävä hakijalta kasvokuvasta ja kymmenestä sormenjäljestä koostuvat biometriset tunnisteet siten, että menettelyssä noudatetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Yhdistyneiden Kansakuntien lasten oikeuksien yleissopimuksessa vahvistettuja oikeuksia.

Jokaisen hakijan henkilökohtaista läsnäoloa on edellytettävä silloin, kun hän esittää ensimmäisen viisumihakemuksensa. Tällöin on kerättävä seuraavat biometriset tunnisteet:

Jokaisen hakijan, johon ei sovelleta b kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, henkilökohtaista läsnäoloa on edellytettävä silloin, kun hän esittää ensimmäisen viisumihakemuksensa. Tällöin on kerättävä seuraavat biometriset tunnisteet:

– valokuva, joka skannataan tai otetaan hakemusta esitettäessä ja

– valokuva, joka skannataan tai otetaan hakemusta esitettäessä ja

– kymmenen sormenjälkeä, jotka otetaan alas painetuista sormista ja rekisteröidään digitaalisesti.

– kymmenen sormenjälkeä, jotka otetaan alas painetuista sormista ja rekisteröidään digitaalisesti.

Mahdollisten seuraavien hakemusten osalta biometriset tunnisteet on jäljennettävä ensimmäisestä hakemuksesta edellyttäen, että viimeisen merkinnän tekemisestä on kulunut enintään 48 kuukautta. Tämän ajanjakson jälkeen seuraavat hakemukset katsotaan ”ensimmäisiksi hakemuksiksi”.

Mahdollisten seuraavien, 59 kuukauden kuluessa viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 23 artiklassa tarkoitetun säilytysajan alkamisesta jätettävien hakemusten osalta biometriset tunnisteet on jäljennettävä ensimmäisestä hakemuksesta. Tämän ajanjakson jälkeen seuraavat hakemukset katsotaan ”ensimmäisiksi hakemuksiksi”.

Valokuvaa ja sormenjälkiä koskevien teknisten vaatimusten osalta on noudatettava kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) asiakirjan N:o 9303 osassa 1 (passit), 6. painos, vahvistettuja kansainvälisiä vaatimuksia.

Valokuvaa ja sormenjälkiä koskevien teknisten vaatimusten osalta on noudatettava kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) asiakirjan N:o 9303 osassa 1 (passit), 6. painos, vahvistettuja kansainvälisiä vaatimuksia.

Diplomaatti- tai konsuliedustuston pätevän ja asianmukaisesti valtuutetun henkilökunnan tai sen valvonnassa 1.B kohdassa tarkoitetun ulkoisen palveluntarjoajan on otettava biometriset tunnisteet.

Diplomaatti- tai konsuliedustuston pätevän ja asianmukaisesti valtuutetun henkilökunnan tai sen valvonnassa ja vastuulla 1.B kohdassa tarkoitetun ulkoisen palveluntarjoajan on otettava biometriset tunnisteet.

Viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan, 5 artiklan ja 6 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaan ainoastaan asianmukaisesti valtuutettu konsulaatin henkilökunta voi tallentaa tiedot viisumitietojärjestelmään (VIS).

Ainoastaan viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu asianmukaisesti valtuutettu konsulaatin henkilökunta voi tallentaa tiedot viisumitietojärjestelmään (VIS) viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkia viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 13 artiklan mukaisia hakuperusteita käytetään täysimääräisesti, jotta vältytään virheellisiltä hylkäämisiltä ja tunnistamisilta.

 

Biometristen tunnisteiden keräämistä ja niiden toimittamista palveluntarjoajalta asian käsittelystä vastaavaan konsuliedustustoon on valvottava viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 41 ja 43 artiklan sekä direktiivin 1995/46/EY 28 artiklan mukaisesti.

Perustelu

This amendment replaces Amendment 18 of the draft report.

Although neither the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms nor the United Nations Convention on the Rights of the Child lay down safeguards for the collection of biometrics, they include important human rights which should be respected in the context of this proposal. A reference to the Charter of Fundamental Rights has also been added.

It should be made explicit that not every single applicant needs to appear in person at a consulate but that exceptions are foreseen.

The reference to "the last entry" is misleading and therefore the text has been clarified. For the extension of the period regarding the frequency of collection of biometric data, see the justification to the amendment on recital 11.

The taking of biometrics by external service providers should meet various conditions and an important one is that the final responsibility lies with the consular missions or diplomatic posts.

Article 5 of the VIS Regulation as the general article dealing with the procedures for entering data on the application is sufficient and therefore the references to the other articles should be deleted.

It is important as a fallback procedure to make clear that visa authorities should use all search keys foreseen in Article 13 of the VIS regulation.

To ensure consistency with the specific rules on data protection as laid down in the VIS Regulation a cross-reference to them seems necessary (see opinion of the Article 29 Working Party, p. 9). The numbering of VIS articles has been adapted to those in the final version of the Regulation

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 18

1 ARTIKLAN 2 KOHTA

III jakson 1.2 kohdan b alakohta (CCI)

b) Poikkeukset

b) Poikkeukset

Seuraaviin hakijoihin ei sovelleta sormenjälkien antamista koskevaa vaatimusta:

Seuraaviin hakijoihin ei sovelleta sormenjälkien antamista koskevaa vaatimusta:

– alle 6-vuotiaat lapset

– alle 12-vuotiaat lapset

– henkilöt, joiden osalta sormenjälkien ottaminen on fyysisesti mahdotonta. Jos yksittäisten sormenjälkien ottaminen on kuitenkin mahdollista, ne on otettava.

– henkilöt, joiden osalta sormenjälkien ottaminen on fyysisesti mahdotonta. Jos yksittäisten sormenjälkien ottaminen on kuitenkin mahdollista, ne on otettava. Jäsenvaltioiden on varmistettava asianmukaiset menettelyt hakijan ihmisarvoisen kohtelun varmistamiseksi tapauksissa, joissa henkilön sormenjälkiä on hankala tallentaa järjestelmään. Niiden on myös varmistettava, että jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliedustustoon kuuluva asianmukaisesti valtuutettu henkilökunta ratkaisee kaikissa tapauksissa, onko sormenjälkien ottaminen mahdotonta. Jos mahdottomuus on tilapäistä, hakijaa vaaditaan antamaan sormenjäljet seuraavan hakemuksen yhteydessä. Konsuliedustuston henkilökunnalla on oikeus pyytää lisäselvitystä tilapäisen mahdottomuuden syistä.

 

Sormenjälkien ottamisen fyysinen mahdottomuus ei saa vaikuttaa päätökseen viisumien myöntämisestä tai epäämisestä.

Jäsenvaltio voi myöntää poikkeuksia biometristen tunnisteiden keräämistä koskevasta vaatimuksesta diplomaatti-, virka- tai muun virallisen passin haltijoiden ja erityispassin haltijoiden osalta.

Jäsenvaltio voi myöntää poikkeuksia biometristen tunnisteiden keräämistä koskevasta vaatimuksesta diplomaatti-, virka- tai muun virallisen passin haltijoiden ja erityispassin haltijoiden osalta.

Kyseisissä tapauksissa viisumitietojärjestelmään on tehtävä merkintä ”ei sovelleta”.

Kyseisissä tapauksissa viisumitietojärjestelmään on tehtävä merkintä ”ei sovelleta”.

 

Alle 12-vuotiaiden henkilöiden osalta käytetään skannattuja valokuvia, jolloin asianomaisilta ei edellytetä henkilökohtaista läsnäoloa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta III jakson 4 kohdan säännösten soveltamista.

 

Lasten ja iäkkäiden henkilöiden sormenjälkien antamiseen liittyvää vaatimusta koskevaa poikkeusta ja erityisesti sormenjälkien ottamista koskevaa ikärajoitusta on arvioitava uudelleen kolmen vuoden kuluttua viisumitietojärjestelmän toiminnan aloittamisesta. Tätä tarkoitusta varten komissio esittää kertomuksen, jossa käsitellään erityisesti viisumitietojärjestelmästä saatuja kokemuksia, jotka koskevat 12-vuotiailta ja sitä vanhemmilta lapsilta otettuja sormenjälkiä ja niiden käyttöä, sekä esitetään yksityiskohtainen tekninen arvio siitä, miten luotettavia ovat alle 12-vuotiailta lapsilta otetut sormenjäljet ja niiden käyttäminen tunnistamis- ja todistamistarkoituksiin viisumitietojärjestelmän kaltaisessa laajamittaisessa tietokannassa. Kertomukseen on sisällytettävä kattava vaikutusten arviointi ala- ja yläikärajoista, joiden puitteissa sormenjälkiä vaaditaan, sosiaaliset, ergonomiset ja taloudelliset näkökohdat mukaan luettuina.

 

Kertomuksessa on esitettävä vastaava arvio myös vanhusten sormenjälkien ottamisesta. Jos kertomuksesta käy ilmi, että sormenjälkien ottamisessa tietyn ikärajan ylittäviltä henkilöiltä esiintyy merkittäviä ongelmia, komissio tekee ehdotuksen yläikärajan asettamisesta.

 

Tarvittaessa kertomukseen on liitettävä asianmukaisia ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi.

Perustelu

Tarkistuksessa yhdistetään esittelijän tarkistus 41, Rouren tarkistus 42 ja Kaufmannin tarkistus 40.

Tarkistus 19

1 ARTIKLAN 3 KOHTA

VII jakson 1.A kohdan 2 alakohta (CCI)

Jäsenvaltiot joko varustavat kunkin edustuston biometristen tunnisteiden keräämiseen tarvittavilla välineillä tai tekevät yhteistyötä yhden tai useamman muun jäsenvaltion kanssa riippumatta edellä mainituista edustamisvaihtoehdoista. Yhteistyön on tapahduttava järjestämällä yhteiset tilat, perustamalla yhteinen viisumikeskus tai tekemällä yhteistyötä ulkoisten kumppaneiden kanssa.

Jäsenvaltiot joko varustavat kunkin edustuston biometristen tunnisteiden keräämiseen tarvittavilla välineillä tai tekevät yhteistyötä yhden tai useamman muun jäsenvaltion kanssa riippumatta edellä mainituista edustamisvaihtoehdoista. Yhteistyön on tapahduttava järjestämällä yhteiset tilat, perustamalla yhteinen viisumikeskus tai, mikäli nämä ovat epäasianmukaisia, tekemällä yhteistyötä ulkoisten kumppaneiden kanssa.

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että viisumien myöntäminen ja siihen liittyvä biometristen tietojen ottaminen on suoritettava olennaisilta osin julkisena tehtävänä, ulkoistamista olisi käytettävä vain viimeisenä vaihtoehtona. Korvaa tarkistuksen 20.

Tarkistus 20

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
VII jakson 1 a kohdan 2 kohdan a kohta (CCI)

a) Jos järjestetään yhteiset tilat, yhden tai useamman jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökunta käsittelee hakemukset (myös biometriset tunnisteet), jotka sille on osoitettu toisen jäsenvaltion konsuli- ja diplomaattiedustustossa, ja jakaa välineistön kyseisen jäsenvaltion kanssa. Kyseiset jäsenvaltiot sopivat yhteisten tilojen käytön kestosta ja päättymisen ehdoista sekä sille jäsenvaltiolle tulevasta hallinnollisen maksun osasta, jonka diplomaatti- tai konsuliedustustoa on käytetty.

a) Jos järjestetään yhteiset tilat, yhden tai useamman jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökunta käsittelee hakemukset (myös biometriset tunnisteet), jotka sille on osoitettu toisen jäsenvaltion konsuli- ja diplomaattiedustustossa, ja jakaa välineistön kyseisen jäsenvaltion kanssa. Kyseiset jäsenvaltiot sopivat yhteisten tilojen käytön kestosta ja päättymisen ehdoista sekä sille jäsenvaltiolle tulevasta hallinnollisen maksun osasta, jonka diplomaatti- tai konsuliedustustoa on käytetty. Hakijoita neuvotaan kääntymään viisumihakemuksen käsittelemisestä vastaavan jäsenvaltion puoleen.

Perustelu

Yhteisten tilojen ja yhteiset viisumikeskusten osalta kolmansien maiden kansalaiset ohjataan oikeiden lähetystövirkailijoiden luokse.

Tarkistus 21

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
VII jakson 1 a kohdan 2 kohdan a alakohta (CCI)

b) Jos perustetaan yhteisiä viisumikeskuksia, kahden tai useamman jäsenvaltion konsuli- ja diplomaattiedustuston henkilökunta kootaan sille osoitettujen viisumihakemusten (myös biometristen tunnisteiden) vastaanottamiseksi yhteen rakennukseen. Hakijat ohjataan kääntymään viisumihakemuksen käsittelemisestä vastaavan jäsenvaltion puoleen. Jäsenvaltioiden on sovittava kyseisen yhteistyön kestosta ja sen päättymisen ehdoista sekä kustannusten jaosta osallistuvien jäsenvaltioiden kesken. Yhden jäsenvaltion on vastattava logistiikkaa ja diplomaattisuhteita koskevien sopimusten tekemisestä vastaanottajamaan kanssa.

b) Jos perustetaan yhteisiä viisumikeskuksia, kahden tai useamman jäsenvaltion konsuli- ja diplomaattiedustuston henkilökunta kootaan sille osoitettujen viisumihakemusten (myös biometristen tunnisteiden) vastaanottamiseksi yhteen rakennukseen, joka sijaitsee kansainvälisen lainsäädännön perusteella diplomaatti- tai konsuliviranomaisten antamaa suojelua nauttivan jäsenvaltion tiloissa tai vastaanottavan jäsenvaltion loukkaamattomiksi tunnustamissa komission tiloissa. Hakijat ohjataan kääntymään viisumihakemuksen käsittelemisestä vastaavan jäsenvaltion puoleen. Jäsenvaltioiden on sovittava kyseisen yhteistyön kestosta ja sen päättymisen ehdoista sekä kustannusten jaosta osallistuvien jäsenvaltioiden kesken. Yhden jäsenvaltion on vastattava logistiikkaa ja diplomaattisuhteita koskevien sopimusten tekemisestä vastaanottajamaan kanssa.

Justification

Given in particular the risks for data security and data protection linked to the taking of biometrics, several amendments have been tabled to ensure that any activity linked to the issuing of visas takes place in a building enjoying diplomatic or consular protection. This is the case both for Common Application Centres and external service providers. This was also strongly recommended by both the EDPS (see p. 7 of his opinion) and by the Art. 29 Working Party (see p. 10 of their opinion). It is important that these are Member States' buildings or delegations of the Commission, in order to ensure that Directive 95/46 and Regulation 45/2001 are applicable and that any material is protected, e.g. from seizure.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 22

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
VII jakson 1.B kohta (CCI)

Jos edustuston varustaminen biometristen tunnisteiden keräämiseen tarvittavilla välineillä, yhteisten tilojen järjestäminen tai yhteisen viisumikeskuksen perustaminen ei ole edustuston sijainnin vuoksi tarkoituksenmukaista, yksi tai useampi jäsenvaltio yhdessä voivat tehdä yhteistyötä ulkoisen palveluntarjoajan kanssa viisumihakemusten (myös biometristen tunnisteiden) vastaanottamiseksi. Asianomaiset jäsenvaltiot ovat tällöin vastuussa viisumihakemusten käsittelyä koskevien tietosuojasääntöjen noudattamisesta.

Jos edustuston varustaminen biometristen tunnisteiden keräämiseen tarvittavilla välineillä, yhteisten tilojen järjestäminen tai yhteisen viisumikeskuksen perustaminen ei ole erityisistä olosuhteista johtuen tai edustuston sijainnin vuoksi tarkoituksenmukaista, yksi tai useampi jäsenvaltio yhdessä voivat tehdä yhteistyötä ulkoisen palveluntarjoajan kanssa viisumihakemusten (myös biometristen tunnisteiden) vastaanottamiseksi. Asianomaiset jäsenvaltiot ovat tällöin vastuussa tietojen käsittelystä ja siten mahdollisista sopimusrikkomuksista ja erityisesti viisumihakemusten käsittelyä koskevien tietosuojasääntöjen noudattamisesta. Kyseisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että VII jakson 1.B.1b kohdassa tarkoitettu ulkoinen palveluntarjoaja harjoittaa toimintaansa kansainvälisen oikeuden nojalla diplomaatti- tai konsuliviranomaisten antamaa suojelua nauttivan jäsenvaltion tiloissa tai vastaanottavan jäsenvaltion loukkaamattomiksi tunnustamissa komission tiloissa ja että jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliedustuston pätevää ja asianmukaisesti valtuutettua henkilökuntaa on paikalla valvomassa ulkoisten palveluntarjoajien toimintaa.

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 23.

Ulkoistamistapauksissa konsuliedustustojen virkamiesten olisi syytä olla läsnä valvomassa palveluntarjoajaa, kuten 29 artiklalla perustettu työryhmä suositteleekin voimakkaasti (lausunnon sivu 10). Heidän läsnäolonsa turvaa viisuminmyöntämismenettelyn julkisen luonteen. Kun otetaan huomioon, että ulkoistaminen vähentää jo huomattavasti konsulaattien työmäärää, kyseistä tavoitetta ei olisi syytä mieltää jäsenvaltioille aiheutuvaksi ylimääräiseksi työtaakaksi. Lisäksi on selvennetty, että ulkoistamistapauksissa lopullinen vastuu tietojenkäsittelystä ja kaikista sopimusrikkomuksista on jäsenvaltioilla.

Tarkistus 23

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
VII jakso, 1.B.1 kohta, b alakohta (CCI)

b) ulkoinen palveluntarjoaja antaa yleisiä ohjeita viisumin hakemista koskevista vaatimuksista, kerää hakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat ja biometriset tiedot viisuminhakijoista sekä käsittelymaksut (VII jakson 4 kohdan ja liitteen 12 mukaisesti) ja siirtää täydelliset hakemukset ja tiedot hakemuksen käsittelystä vastaaville jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustoille.

b) ulkoinen palveluntarjoaja antaa yleisiä ohjeita viisumin hakemista koskevista vaatimuksista, kerää hakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat ja biometriset tiedot viisuminhakijoista sekä käsittelymaksut (VII jakson 4 kohdan ja liitteen 12 mukaisesti), siirtää täydelliset hakemukset ja tiedot hakemuksen käsittelystä vastaaville jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustoille ja palauttaa passin hakijalle tai tämän lailliselle edustajalle menettelyn päätteeksi.

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 24.

Tarkistus 24

1 ARTIKLAN 3 KOHTA

VII jakson 1.B.2 kohta (CCI)

1.B.2 – Jäsenvaltioiden velvollisuudet

1.B.2 – Jäsenvaltioiden velvollisuudet

Asianomaisten jäsenvaltioiden on valittava ulkoinen palveluntarjoaja, joka kykenee varmistamaan, että kaikki tarpeelliset tekniset ja organisatoriset turvatoimenpiteet sekä jäsenvaltioiden edellyttämät tekniset ja organisatoriset toimenpiteet toteutetaan henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen antamiselta, erityisesti jos käsittely muodostuu tietojen siirtämisestä verkossa tai hakemusten ja tietojen vastaanottamisesta ja siirtämisestä edustustoon, tai muulta luvattomalta käsittelytavalta.

Direktiivin 95/46/EY mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden on valittava ulkoinen palveluntarjoaja, joka kykenee varmistamaan, että palvelu on korkealaatuista ja että toteutetaan kaikki tarpeelliset tekniset ja organisatoriset turvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen antamiselta, erityisesti jos käsittely muodostuu tietojen siirtämisestä verkossa tai hakemusten ja tietojen vastaanottamisesta ja siirtämisestä edustustoon, tai muulta luvattomalta käsittelytavalta.

Valitessaan ulkoisia palveluntarjoajia jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen on tutkittava tarkoin yrityksen vakavaraisuus ja luotettavuus (mukaan luettuna tarpeelliset toimiluvat, kaupparekisteriin rekisteröityminen, yhtiöjärjestys ja sopimukset pankkien kanssa) sekä varmistauduttava siitä, ettei eturistiriitaa ole olemassa.

Valitessaan ulkoisia palveluntarjoajia jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen on tutkittava tarkoin yrityksen vakavaraisuus ja luotettavuus (mukaan luettuna tarpeelliset toimiluvat, kaupparekisteriin rekisteröityminen, yhtiöjärjestys ja sopimukset pankkien kanssa) sekä varmistauduttava siitä, ettei eturistiriitaa ole olemassa.

 

Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen on varmistettava, että valittu yritys tarjoaa asianmukaista ammatillista asiantuntemusta tietoturvasta ja tietosuojasta. Jäsenvaltioiden on sovellettava parhaita hankintakäytäntöjä, kun ne tekevät sopimuksia ulkoisista viisumitukipalveluista.

Ulkoisilla palveluntarjoajilla ei saa olla pääsyä viisumitietojärjestelmään (VIS) millään perusteella. Viisumitietojärjestelmää voi käyttää ainoastaan diplomaatti- tai konsuliedustustojen asianmukaisesti valtuutettu henkilökunta.

Ulkoisilla palveluntarjoajilla ei saa olla pääsyä viisumitietojärjestelmään (VIS) millään perusteella. Viisumitietojärjestelmää voi käyttää ainoastaan diplomaatti- tai konsuliedustustojen asianmukaisesti valtuutettu henkilökunta ainoastaan viisumitietojärjestelmää koskevassa asetuksessa vahvistettuihin tarkoituksiin.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on tehtävä sopimus ulkoisen palveluntarjoajan kanssa direktiivin 95/46/EY 17 artiklan mukaisesti. Ennen sopimuksen tekemistä asianomaisen jäsenvaltion diplomaatti- tai konsulaattiedustuston on ilmoitettava paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa muiden jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustoille sekä komission lähetystölle, miksi sopimus on tehtävä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on tehtävä kirjallinen sopimus ulkoisen palveluntarjoajan kanssa direktiivin 95/46/EY 17 artiklan mukaisesti. Ennen sopimuksen tekemistä asianomaisen jäsenvaltion diplomaatti- tai konsulaattiedustuston on esitettävä VII jakson 1.B. kohdan mukaisesti perustellut syyt sopimuksen tekemiseen muiden jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustoille sekä komission lähetystölle paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa.

Direktiivin 95/46/EY 17 artiklan mukaisten velvoitteiden lisäksi sopimuksessa on

Direktiivin 95/46/EY 17 artiklan mukaisten velvoitteiden lisäksi sopimuksessa on

a) määritettävä tarkasti palveluntarjoajan tehtävät

a) määritettävä tarkasti palveluntarjoajan tehtävät

b) edellytettävä, että palveluntarjoaja toimii vastuussa olevien jäsenvaltioiden ohjeiden mukaan ja että palveluntarjoaja käsittelee tietoja ainoastaan siinä tarkoituksessa, mitä viisumihakemuksia koskevien henkilötietojen käsittely vastuussa olevien jäsenvaltioiden puolesta direktiivin 95/46/EY mukaisesti edellyttää

b) edellytettävä, että palveluntarjoaja toimii vastuussa olevien jäsenvaltioiden ohjeiden mukaan ja että palveluntarjoaja käsittelee tietoja ainoastaan siinä tarkoituksessa, mitä viisumihakemuksia koskevien henkilötietojen käsittely vastuussa olevien jäsenvaltioiden puolesta direktiivin 95/46/EY mukaisesti edellyttää

c) edellytettävä, että palveluntarjoaja antaa hakijoille asetuksessa ……. [viisumitietojärjestelmää koskeva asetusluonnos] vaaditut tiedot

c) edellytettävä, että palveluntarjoaja antaa hakijoille viisumitietojärjestelmää (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusluonnoksen 37 artiklassa vaaditut tiedot

 

c a) edellytettävä, että palveluntarjoaja varmistaa henkilöstönsä olevan asianmukaisesti koulutettua ja täyttävän III jakson -1 kohdassa vahvistetut ehdot

 

c b) edellytettävä, että palveluntarjoaja hyväksyy asianmukaiset korruptionvastaiset toimet

 

c c) edellytettävä, että palvelutarjoaja ilmoittaa asian käsittelystä vastaavalle jäsenvaltioille viipymättä kaikista turvallisuusrikkomuksista ja muista ongelmista

 

c d) edellytettävä, että palveluntarjoaja kirjaa kaikki hakijoilta tulevat valitukset ja ilmoitukset tietojen väärinkäytöstä tai luvattomasta pääsystä järjestelmään; ulkoisen palveluntarjoajan on ilmoitettava asiasta viipymättä asian käsittelystä vastaavan jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliedustustolle ja koordinoitava toimensa edustuston kanssa ongelmien ratkaisemiseksi; valitusten käsittelyssä on varmistettava, että viisuminhakijoille annetaan viipymättä perusteltu vastaus

d) määrättävä konsulaattihenkilöstön pääsystä palveluntarjoajan tiloihin kaikkina aikoina

d) määrättävä konsulaattihenkilöstön pääsystä palveluntarjoajan tiloihin kaikkina aikoina

e) edellytettävä, että palveluntarjoaja noudattaa luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä (mukaan luettuna säännökset viisumihakemuksia varten kerättyjen tietojen suojasta)

e) edellytettävä, että palveluntarjoaja ja sen henkilöstö noudattavat luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä, joita sovelletaan myös henkilöstön lähdettyä ulkoisen palveluntarjoajan palveluksesta tai sopimuksen keskeydyttyä tai päätyttyä

 

e a) varmistettava, että noudatetaan tietosuojasäännöksiä, mihin kuuluvat myös ilmoitusvelvollisuus, ulkoiset tarkastukset ja muun muassa kansallisten tietosuojaviranomaisten suorittamat säännölliset tarkastukset paikan päällä, ja että on luotu vastuunjakomekanismeja siltä varalta, että on rikottu yksityisyyttä koskevia säännöksiä, mukaan luettuna korvausten maksaminen henkilöille, joille on aiheutunut vahinkoa palveluntarjoajan teon tai laiminlyönnin takia

 

e b) edellytettävä, että palveluntarjoaja toimittaa valmiin tiedoston viipymättä asian käsittelystä vastaavan jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliedustustolle eikä kopioi tai tallenna kerättyjä tietoja eikä säilytä niitä muulla tavoin valmiin tiedoston toimittamisen jälkeen

 

e c) edellytettävä, että palveluntarjoaja estää asianmukaisen salaustekniikan avulla viisumitietojen luvattoman lukemisen, kopioimisen, muokkaamisen tai poistamisen siinä yhteydessä, kun tiedot siirretään palveluntarjoajalta tietojen käsittelystä vastaavaan diplomaatti- tai konsuliedustustoon

f) oltava sopimussuoritussten keskeyttämistä ja sopimuksen päättämistä koskeva lauseke.

f) oltava sopimussuoritusten keskeyttämistä ja sopimuksen päättämistä koskeva lauseke

 

f a) oltava tarkistuslauseke, jolla varmistetaan, että sopimukset ovat parhaiden nykykäytäntöjen mukaisia

 

f b) vahvistettava käytännesäännöt, joissa edellytetään viisumihakemusten käsittelystä ja biometristen tietojen keräämisestä vastaavalta henkilöstöltä ihmisarvon ehdotonta kunnioittamista; kaikkien tehtäviä suoritettaessa toteutettavien toimenpiteiden on oltava niiden tavoitteisiin nähden oikeasuhteisia; henkilöstö ei hakemusta käsitellessään saa syrjiä ketään sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.

 

On laadittava mallisopimus paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että viisuminhakijoiden palveleminen häiriintyy mahdollisimman vähän sellaisessa tapauksessa, että ulkoinen palveluntarjoaja lakkaa yllättäen toimittamasta sopimuksessa edellytettyjä palveluja.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on valvottava sopimuksen täytäntöönpanoa mukaan luettuna

Asianomaisten jäsenvaltioiden on huolehdittava tiiviistä yhteistyökäytännöistä palveluntarjoajan kanssa ja valvottava tarkkaan sopimuksen täytäntöönpanoa mukaan luettuna

a) yleinen neuvonta, jota palveluntarjoaja antaa viisuminhakijoille

a) yleinen neuvonta, jota palveluntarjoaja antaa viisuminhakijoille

b) teknisten ja organisatoristen turvatoimenpiteiden sekä tarpeellisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttaminen henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen antamiselta, erityisesti jos käsittely muodostuu tietojen siirtämisestä verkossa tai hakemusten ja tietojen vastaanottamisesta ja siirtämisestä edustustoon, tai muulta luvattomalta käsittelytavalta

b) teknisten ja organisatoristen turvatoimenpiteiden sekä tarpeellisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttaminen henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen antamiselta, erityisesti jos käsittely muodostuu tietojen siirtämisestä verkossa tai hakemusten ja tietojen vastaanottamisesta ja siirtämisestä diplomaatti- tai konsuliedustustoon, tai muulta luvattomalta käsittelytavalta

c) biometristen tunnisteiden kerääminen

c) biometristen tunnisteiden kerääminen ja välittäminen

d) tietosuojasäännösten noudattamiseksi toteutetut toimenpiteet.

d) tietosuoja- ja tietoturvasäännösten sekä korruption vastaisten säännösten noudattamiseksi toteutetut toimenpiteet.

Ulkoisen palveluntarjoajan perimien maksujen kokonaismäärä viisumihakemuksen käsittelystä ei saa ylittää liitteen 12 mukaista maksua.

Hakijan maksamat maksut eivät saa ylittää liitteen 12 mukaista maksua riippumatta siitä, tekevätkö jäsenvaltiot yhteistyötä ulkoisen palvelutarjoajan kanssa.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on menettely, jolla voidaan tunnistaa kutakin viisumihakemusta käsittelevä ulkoinen palveluntarjoaja.

Asianomaisten jäsenvaltioiden konsulaattihenkilöstön on annettava palveluntarjoajalle koulutusta, jota asianmukainen palvelun ja riittävien ohjeiden tarjoaminen viisuminhakijoille edellyttää.

Asianomaisten jäsenvaltioiden konsulaattihenkilöstön on annettava palveluntarjoajalle koulutusta, jota asianmukainen palvelun ja riittävien ohjeiden tarjoaminen viisuminhakijoille edellyttää.

Perustelu

Tarkistukseen on otettu esittelijän tarkistus 47 ja siihen on lisätty viittaus direktiiviin 95/46/EY, ulkoisen palveluntarjoajan henkilökunnan käytännesäännöt ja entistä tarkemmat määräykset maksusta.

Tarkistus 25

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
VII jakso, 1.B.5 kohta (CCI)

1.B.5 - Ohjeet

1.B.5 - Ohjeet

Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen on asetettava julkisesti saataville tarkat ohjeet tapaamisajan sopimisesta ja viisumihakemuksen toimittamisesta.

Jäsenvaltioiden ja niiden diplomaatti- tai konsuliedustustojen on annettava suurelle yleisölle kaikki viisumin hakemista koskevat tarvittavat tiedot:

 

(a) viisumin hakemiseen liittyvät kriteerit, edellytykset ja menettelyt;

 

(b) ohjeet tapaamisajan sopimiseksi, jos sellainen on tarpeen;

 

(c) tieto siitä, mihin hakemus on jätettävä (toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto, yhteinen viisumikeskus tai ulkoinen palveluntarjoaja)

 

Näiden suurelle yleisölle ilmoitettavien tietojen on oltava saatavilla myös Schengen-alueen viisumikäytäntöä koskevalla yhteisellä internetsivustolla.

 

Mainittu internetsivusto perustetaan yhteisen viisumipolitiikan soveltamisen ja viisumihakemusten käsittelyn tueksi.

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 26.

Tämä on otettu viisumisäännöstöä koskevan ehdotuksen 41 artiklan 1 kohdasta, joka on huomattavasti parempi kuin käsiteltävänä oleva teksti. Koska käsiteltävänä oleva teksti todennäköisesti tulee voimaan ennen uutta viisumisäännöstöä, on tärkeä sisällyttää tähän tekstiin viisumitietojärjestelmän toiminnan kannalta välttämättömiksi katsottavat säännökset. Ajatuksen Schengen-alueen viisumikäytäntöä koskevan yhteisen internetsivuston (www.schengenvisa.eu) perustamisesta on esittänyt Henrik Lax viisumisäännöstöä koskevassa mietintöluonnoksessaan, ja esittelijä kannattaa ajatusta lämpimästi. Koska käsiteltävänä oleva teksti todennäköisesti tulee voimaan ennen uutta viisumisäännöstöä, on tärkeä sisällyttää säännös tähän tekstiin.

Tarkistus 26

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
VII jakson 1 B 6 kohta (CCI)

 

1.B.6 - Tiedotuskampanja

 

Pian kolmannessa maassa tapahtuvan viisumitietojärjestelmän käyttöönottamisen jälkeen jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliedustusto käynnistää yhdessä komission kanssa tiedotuskampanjan, jolla tiedotetaan julkisesti asetetuista tavoitteista, viisumitietojärjestelmään talletetuista tiedoista ja viranomaisten pääsystä siihen sekä viisuminhakijan oikeuksista. Tällaisia kampanjoita toteutetaan säännöllisesti.

Perustelu

Kun otetaan huomioon viisumitietojärjestelmän käyttöönoton mukanaan tuomat merkittävät muutokset ja tämän seuraukset viisuminhakijalle, on tärkeää ottaa käyttöön tiedotuskampanja, jolla tiedotetaan julkisesti käyttöön otetusta uudesta järjestelmästä.

Tarkistus 27

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
VII jakso, 1.D kohta, 1 kohta (CCI)

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle siitä, kuinka ne aikovat järjestää viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn kullakin edustuston sijaintipaikkakunnalla. Komission on varmistettava kyseisten tietojen asianmukainen julkaiseminen.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle siitä, kuinka ne aikovat järjestää viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn kullakin edustuston sijaintipaikkakunnalla. Komission on varmistettava kyseisten tietojen asianmukainen julkaiseminen Schengen-alueen viisumikäytäntöä koskevalla yhteisellä internetsivustolla.

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 28. Ks. johdanto-osan 5 kappaletta koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 28

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
VII jakso, 1.D a kohta (uusi) (CCI)

 

1.D a Yleiset vastuualueet

 

1.D.1 Asiakirjat

 

Kaikki jäsenvaltiolta tai jäsenvaltion puolesta viisuminhakumenettelyn aikana saadut asiakirjat, tiedot ja biometriset tunnisteet katsotaan konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisiksi konsulaatin asiakirjoiksi, ja niitä on kohdeltava asianmukaisesti.

 

1.D.2 Koulutus

 

Ennen kuin diplomaatti- tai konsuliedustuston henkilökunta valtuutetaan ottamaan biometrisiä tunnisteita, sille annetaan asianmukainen koulutus sen varmistamiseksi, että tunnisteiden ottaminen tapahtuu sujuvasti ja ammattitaitoisesti.

 

1.D.3 Vastuu

 

Henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle on aiheutunut vahinkoa tietojen luvattomasta käsittelystä tai tämän asetuksen vastaisesta teosta, on oikeus saada korvaus aiheutuneesta vahingosta siitä vastuussa olevalta jäsenvaltiolta. Kyseinen jäsenvaltio vapautetaan vastuusta osittain tai kokonaan, jos se kykenee osoittamaan, ettei se ole vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

 

Edeltävässä alakohdassa tarkoitetun vahingon aiheuttaneelle jäsenvaltiolle esitettyihin korvausvaatimuksiin sovelletaan vastaajana olevan jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä.

 

1.D.4 Seuraamukset

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen rikkomisesta ja erityisesti toimitettujen viisumihakemustietojen väärinkäytöstä voidaan määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, kansallisen lainsäädännön mukaiset hallinnolliset ja/tai rikosoikeudelliset seuraukset mukaan luettuina.

Perustelu

This amendment replaces Amendment 29 of the draft report.

A new part is added with general responsibilities for Member States which seem indispensable for the functioning of the VIS. A provision on the status of documents, data and biometric identifiers is important in order to ensure that they will benefit from consular protection. A provision on training is necessary, given the specific expertise the enrolment of biometrics requires. Rules on liability and penalties are necessary in view of potential damage resulting from acts violating this Regulation. The wording has been clarified to bring it into conformity with the wording in the VIS Regulation.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 29

2 ARTIKLA

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen kahden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

Komissio antaa kolmen vuoden kuluttua viisumitietojärjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen joka neljäs vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen, jossa käsitellään biometristen tunnisteiden rekisteröimisen täytäntöönpanoa, valittujen ICAO:n standardien asianmukaisuutta, tietosuojasäännösten noudattamista, ulkoisista palveluntarjoajista saatuja kokemuksia, mahdollisesti esiintyneitä ongelmia, ensimmäistä hakemusta koskevaa periaatetta ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä. Kertomukseen on myös sisällytettävä viisumitietojärjestelmään koskevan asetuksen 17 artiklan 12, 13 ja 14 kohdan sekä 50 artiklan 4 kohdan mukaisesti tapaukset, joissa sormenjälkiä ei tosiasioiden perusteella ole voitu antaa tai niitä ei ole oikeudellisista syistä vaadittu, verrattuina tapauksiin, joissa sormenjäljet otetaan. Kertomukseen on sisällytettävä tiedot tapauksista, joissa henkilölle, joka ei tosiasioiden perusteella ole voinut antaa sormenjälkiä, on kieltäydytty myöntämästä viisumia.

 

Tarvittaessa kertomukseen on liitettävä asianmukaisia ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi.

Perustelu

Tällä kompromissitarkistuksella yhdistetään esittelijän tarkistus 56, Rouren tarkistus 55 ja Kaufmannin tarkistus 40.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

I          Johdanto

Käsiteltävänä oleva ehdotus on viisumitietojärjestelmää koskevan ehdotuspaketin neljäs osatekijä. Sillä muutetaan diplomaatti- ja konsuliedustustoille annettua yhteistä konsuliohjeistoa[1] ensinnäkin siten, että siinä asetetaan velvoite tallentaa biometriset tiedot viisumitietojärjestelmään ja määritetään asiaa koskevat standardit. Toisekseen se sisältää säännöksiä viisumihakemusten vastaanottamisen järjestämisestä.

Vaikka viisumisäännöstössä määrätään viisumisääntöjen täydellisestä tarkistamisesta[2], komissio on esittänyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen erillisenä. Tämä lähestymistapa perustuu siihen, että viisumisäännöstön hyväksyminen todennäköisesti kestää kauemmin kuin tämän ehdotuksen hyväksyminen, jonka myötä viisumitietojärjestelmä on mahdollista saada toimintaan[3]. On erittäin tärkeää varmistaa näiden kahden ehdotuksen yhteneväisyys.

Tämän mietintöluonnoksen esittelijä alusti ehdotuksen kattamat aihealueet samanaikaisesti kahdessa työasiakirjassa.[4] Kyseisissä asiakirjoissa määriteltiin poliittisesti arkaluontoiset kysymykset, ja ne toimivat monien keskustelujen pohjana.

Tämän mietintöluonnoksen laatimisessa esittelijä myös otti huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun[5] ja 29 artiklan mukaisen työryhmän[6] esittämät erittäin hyödylliset lausunnot.

II        Biometriset tiedot

II.1      Sormenjäljet

Sormenjälkien jättämistä koskevaa velvoitetta ei aluksi ole syytä soveltaa alle 14-vuotiaisiin ja yli 79-vuotiaisiin henkilöihin. Kuitenkin näitä ikärajoja olisi syytä tarkastella uudelleen kolmen vuoden päästä perusteellisen tutkimuksen jälkeen.

Tässä vaiheessa kyseisten ikärajojen valinnan on oltava pikemminkin poliittinen kuin tekniseen ohjaukseen perustuva valinta siitä yksinkertaisesta syystä, että riippumatonta ohjausta ei ole saatavilla. Komission ehdotuksen yhteyteen ei ole liitetty vaikutustenarviointia, mikä on hyvin pahoiteltavaa ja suorastaan järkyttävää, kun otetaan huomioon parempaa sääntelyä koskevat komission lupaukset ja sitoumukset. Komissio näyttää vain esittäneen suurelta osin jäsenvaltioiden välillä neuvostossa käytyjä keskusteluja heijastavan ehdotuksen. Lisäksi alle 14-vuotiaiden lasten tai ikääntyneiden henkilöiden sormenjälkien ottamisesta ei ole laajamittaista kokemusta.

Uskottavan teknisen ohjauksen puuttuessa alkuvaiheessa on viisasta ottaa käyttöön varmasti toimivat ikärajat, jotta vältytään viisumitietojärjestelmän muuttamiselta yhdeksi suureksi kokeiluksi. Koska ainoat kokemukset laajamittaisesta sormenjälkien käytöstä ovat peräisin Eurodac- ja US-Visit -järjestelmästä (joiden ikärajat ovat mainitsemisjärjestyksessä vähintään 14 vuotta ja 14–79 vuotta), näitä ikärajoja olisi käytettävä myös viisumitietojärjestelmän alkuvaiheessa.

Vaikka teknologia hyvin nuorten lasten sormenjälkien ottamiseksi olisikin olemassa, kannattaisi mietittävä kahdesti, kuinka asianmukaista, välttämätöntä ja oikeasuhtaista heidän sormenjälkiensä ottaminen olisi. Tässä yhteydessä asiaa ei voi analysoida täysimääräisesti, mutta ainakin seuraavia kohtia olisi syytä pohtia enemmän:

Ensinnäkin on pohdittava, onko alle 14-vuotiaiden lasten sormenjälkien ottaminen välttämätöntä sovitun tekstin 1a artiklassa esitettyjen viisumitietojärjestelmän tavoitteiden saavuttamiseksi. Mitä tulee ensimmäiseen tavoitteeseen eli viisumien hakumenettelyn helpottamiseen, nuorten lasten sormenjäljet eivät ole tarpeen. Päinvastoin, tämä hankaloittaisi viisumien hakemista, koska lapsen olisi tultava konsulaattiin antamaan sormenjäljet. Lasten sormenjälkien muuttuminen voisi johtaa järjenvastaiseen tilanteeseen, jossa lasten sormenjäljet olisi otettava esimerkiksi joka toinen vuosi, kun vanhempien sormenjäljet otettaisiin esimerkiksi joka neljäs tai joka viides vuosi.

Myös viisumitietojärjestelmän toisen, edullisen viisumikohtelun etsimistä koskevan tavoitteen osalta alemmat ikärajat ovat tarpeettomia, koska pienet lapset yleensä matkustavat vanhempiensa kanssa, ja viisumitietojärjestelmästä annetun asetuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaan heidän hakemustensa käsittelyasiakirjat ovat sidoksissa toisiinsa.

Viisumitietojärjestelmän kolmannen, petostentorjuntaa koskevan tavoitteen osalta on yleisesti tunnustettua, että biometristen tietojen takia viisumeita on vaikeampi väärentää. Ei kuitenkaan ole saatavilla tietoa siitä, esiintyykö ongelma lasten viisumien väärentämisestä.

Neljännen, rajavartioinnin helpottamista koskevan tavoitteen osalta biometriikka auttaisi tunnistamaan rajalla, onko viisumi myönnetty siellä läsnä olevalle henkilölle. Vaikka lapsiin kohdistuvan ihmiskaupan torjuminen ei ole suoranainen viisumitietojärjestelmän tavoite, teoriassa tällä voisi olla merkitystä tarkastettaessa, onko rajalla läsnä oleva lapsi sama kuin konsulaatissa vanhempiensa kanssa käynyt lapsi. Yhteisön viisumisäännöstön ja viisumitietojärjestelmän puitteissa ei kuitenkaan käsitellä kysymystä konsulaatille esittäytyvän ”perheen” todellisista perhesuhteista. Onkin vaarana, että viisumitietojärjestelmän varmuuteen luottaminen johtaisi siihen, että vähennettäisiin kysymysten esittämistä rajalla siitä, muodostaako saapunut ryhmä toisasiassa perheen.

On myös tärkeää muistaa, että viisumitietojärjestelmästä annetussa asetuksessa säädetään toimien käyttöönottoa seuraavasta kolmen vuoden siirtymäajasta, jolloin jäsenvaltiot eivät ole velvollisia tarkistamaan sormenjälkiä rajalla (16 artiklan 1 a kohta). Sormenjälkien vaatiminen pieniltä lapsilta on suhteetonta, koska niitä ei tarkisteta rajalla. Kolmen vuoden ajanjakso olisi käytettävä tutkimuksen laatimiseen sormenjälkiä koskevista ikärajoista, jotta kauden lopussa voitaisiin tehdä tietoihin perustuva päätös ikärajojen muuttamisesta.

Mitä tulee viisumitietojärjestelmän viidenteen tavoitteiseen eli ilman asiakirjoja esiintyvien henkilöiden tunnistamiseen, pienten lasten sormenjäljet ovat niin ikään hyödyttömiä, koska laadultaan ne eivät ole riittävän hyviä tunnistamiseen käytettäväksi, kuten komissiokin tunnustaa[7].

Kuudennen tavoitteen eli ns. Dublin II -asetuksen soveltamisen helpottamisen[8] osalta sormenjälkien ottaminen alle 14-vuotiailat lapsilta on ristiriidassa Eurodac-asetuksessa esitetyn alaikärajan kanssa, eikä tällä asiakirjalla voitaisi muuttaa kyseistä ikärajaa.[9]

Lopulta sekin on epäselvää, edistettäisiinkö alle 14-vuotiaiden lasten sormenjälkiä ottamalla sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien estämistä. Vaikka on kuviteltavissa, että lapset joissakin harvoissa tapauksissa olisivat osallisina terroritekoihin tai vakaviin rikoksiin, on kyseenalaista, oikeuttaako tämä sormenjälkien ottamisen niin monilta lapsilta.

US-Visit-järjestelmän mukainen 79 vuoteen asetettu yläaikaraja on yhtä tärkeä. On erittäin epätodennäköistä, että yli 79-vuotiaat henkilöt aiheuttaisivat maahanmuutto- tai terrorismiriskin. Vaikuttaa kohtuuttomalta kuormittaa heitä velvollisuudella matkustaa konsulaattiin ja mahdollisesti jonottaa useita tunteja. Ilman sormenjälkiä koskevaa velvoitetta he voisivat käyttää matkustamiseen perinteisiä menetelmiä kuten matkatoimistoa. Lisäksi sormenjälkien tarkkuus vähenee ihmisten ikääntyessä. Tämä merkitsee, että he saattaisivat kohdata väärin perustein ongelmia konsulaatissa tai rajoilla. Vanhojen ihmisten on myös hankalampaa antaa sormenjälkiä, mikäli he epäröivät tai eivät ymmärrä käytettyä teknologiaa. EU:n ei pitäisi antaa ulkomaailmalle vaikutelmaa, että se ei kunnioita ikääntyneitä ihmisiä.

II.2      Valokuvat

Valokuvien osalta komissio ei ehdota mitään ikään perustuvaa poikkeusta, ja tämä onkin kannatettavaa. Komissio jättää avoimeksi kysymyksen siitä, käytetäänkö skannattuja vai konsulaatissa otettuja valokuvia. Sormenjälkien antamisesta vapautetun henkilöiden osalta olisi syytä käyttää pääsääntöisesti skannattuja valokuvia, jotta henkilö ei joutuisi tulemaan konsulaattiin pelkästään kuvien ottamisen takia.

II.3      Tietojen keräämistiheys

Komissio ehdottaa, että hakijalta vaadittaisiin saapumista ilmoittautumaan henkilökohtaisesti ensimmäisellä hakukerralla, ja tiedot kopioitaisiin kaikkiin seuraavan 48 kuukauden aikana tehtyihin hakemuksiin. Tätä ajanjaksoa olisi syytä pidentää 59 kuukauteen. Näin taattaisiin, että tiedot olisivat saatavilla viisumitietojärjestelmässä 5 vuoden säilyttämisjakson ajan. Tällainen pidennys ei vaikuttaisi viisuminmyöntämisprosessin turvallisuuteen, mutta se lisäisi sen käyttäjäystävällisyyttä. Tarkistuksella olisi selvennettävä, että 59 kuukauden jälkeen on otettava uudet biometriset tiedot, koska komission ehdotus näyttää pitävän sisällään, että säännöllisesti (48 kuukauden sisällä) viisumia hakevan henkilön tietoja voitaisiin käyttää koko hänen ikänsä. Lopuksi on huomattava, että valinta ikärajan asettamisesta 14 vuoteen liittyy keräämistiheyteen. Mikäli ikärajaa laskettaisiin, lasten sormenjälkiä täytyisi ottaa useammin, koska ne muuttuvat koko ajan.

III       Viisumihakemusten vastaanottaminen

III.1    Ulkoistaminen

Ulkoistaminen yleisesti on kannatettavaa siinä määrin, kuin sillä parannetaan viisuminhakijoille tarjottavaa palvelua ja se tapahtuu olosuhteissa joissa taataan viisuminmyöntämisprosessin riippumattomuus. Olennaisina ehtoina on, että ulkoistamista käytetään vain viimeisenä keinona, että palveluntarjoaja toimii diplomaattisesti suojellussa rakennuksessa, että konsulaatin virkamiehet ovat läsnä valvoakseen tarkkaan palveluntarjoajan henkilökuntaa ja että sopimusehdoissa määrätään palveluntarjoajan valvonnan vahvistamisesta.

III.2    Yhteiset viisumikeskukset (CAC)

Samoin kuin ulkoistamisen osalta, yhteiset viisumikeskukset olisi sijoitettava vain diplomaattista suojelua nauttiviin rakennuksiin.

  • [1]  Konsolidoitu versio: EUVL C 326, 22.12.2005, s.1 – 149.
  • [2]  KOM(2006)0403; Laxin mietintö.
  • [3]  Teknisesti katsottuna asiakirja hyväksytään viisumitietojärjestelmään hyväksymsiensä jälkeen, kuten toimittiin Schengenin rajasäännöstön (asetus 562/2006) yhteydessä käyttöönotetun asiakirjojen leimaamisen osalta (asetus 2133/2004).
  • [4]  LIBE-valiokunnan lausunnot, PE 386.565v01-00, 386.717v01-00, 10.4. ja 8.5.2007.
  • [5]  Lausunto 27.10.2006, EUVL C 321, 29.12.2006, s. 38.
  • [6]  Lausunto 3/2007, annettu 1.3.2007 (WP 134).
  • [7]  ”6–12-vuotiaiden lapsien sormenjälkiä voidaan hyödyntää vain tunnistusvertailun suorittamiseksi.”, ehdotuksen s. 9.
  • [8]  Reg. 343/2003; katso VIS-asetuksen 1a artiklan f kohta.
  • [9]  Ks. Steve Peersin tiedotusasiakirja ”Biometrics and Visa Applications", s. 5.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

31.5.2006

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

15.6.2006

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sarah Ludford

20.6.2006

 

 

Valiokuntakäsittely

19.6.2006

27.11.2006

11.4.2007

17.7.2007

 

12.9.2007

20.11.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.11.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

2

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Javier Moreno Sánchez, Bogusław Rogalski, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mary Lou McDonald, Marianne Mikko, Hubert Pirker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Louis Grech

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.11.2007