Ziņojums - A6-0459/2007Ziņojums
A6-0459/2007

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Kopīgo konsulāro instrukciju diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem attiecībā uz vīzām, nosakot biometrisko identifikatoru ieviešanu un paredzot arī noteikumus par vīzu pieteikumu pieņemšanu un apstrādi

29.11.2007 - (COM(2006)0269 – C6‑0166/2006 – 2006/0088(COD)) - ***I

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Sarah Ludford

Procedūra : 2006/0088(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0459/2007

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ar ko groza Kopīgo konsulāro instrukciju diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem attiecībā uz vīzām, nosakot biometrisko identifikatoru ieviešanu un paredzot arī noteikumus par vīzu pieteikumu pieņemšanu un apstrādi

(COM(2006)0269 – C6‑0166/2006 – 2006/0088(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0269),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 62. panta 2. punkta b) apakšpunktu ii) daļu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedz priekšlikumu Parlamentam (C6‑0166/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6‑0459/2007),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

3. APSVĒRUMS

(3) Biometrisko identifikatoru izvēle ir izdarīta [Eiropas Parlamenta un Padomes regulā par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām]. Šajā regulā noteikti biometrisko identifikatoru ieguves standarti, atsaucoties uz attiecīgajiem Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteikumiem. Lai nodrošinātu standartu savietojamību, sīkākas tehniskās specifikācijas nav nepieciešamas.

(3) [Eiropas Parlamenta un Padomes regulā par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām] noteikts, ka pieprasītāja pirkstu nospiedumi un fotogrāfijas jāuzglabā VIS. Šajā regulā noteikti biometrisko identifikatoru ieguves standarti, atsaucoties uz attiecīgajiem Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteikumiem. Lai nodrošinātu standartu savietojamību, sīkākas tehniskās specifikācijas nav nepieciešamas.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir tikai precizēt tekstu – jābūt skaidrībai par pieejamajiem biometriskajiem identifikatoriem un to, ka tiek ievēroti divu dažādu regulu noteikumi.

Grozījums Nr. 2

3. A APSVĒRUMS (jauns)

 

(3.a) Pieteikuma iesniedzēju pieņemšanai jānotiek, pienācīgi ievērojot cilvēka cieņu un integritāti. Vīzas pieteikumu apstrāde jāveic profesionāli un cieņpilni, un tai jābūt samērīgai ar izvirzītajiem mērķiem.

Pamatojums

Nedaudz mainīts Komisijas Vīzu kodeksa priekšlikuma (COM(2006)403) noteikums. Tā kā šis teksts, visticamāk, stāsies spēkā pirms jaunā Vīzu kodeksa, ir svarīgi šajā tekstā iestrādāt priekšlikumus, kas uzskatāmi par būtiski svarīgiem VIS funkcionēšanai. Vispārīgs noteikums par darbinieku rīcību ir ļoti svarīgs galvenokārt tādēļ, ka biometrisko datu ieguve ir jauns vīzu izsniegšanas procesa elements.

Grozījums Nr. 3

5. APSVĒRUMS

(5) Būtu jāīsteno citas iespējas, piemēram, līdzāsatrašanās, kopīgi vīzu pieteikuma centri un ārpakalpojumi. Jāizveido piemērots šo iespēju tiesiskais regulējums, īpaši ņemot vērā datu aizsardzības aspektus. Pamatojoties uz izstrādāto regulējumu, dalībvalstis varētu brīvi izvēlēties, kāda veida organizatorisko struktūru tās izmantos katrā attiecīgajā trešajā valstī. Komisijai jāpublicē šādu struktūru sīks apraksts.

(5) Jāīsteno citas iespējas, piemēram, līdzāsatrašanās, kopīgi vīzu pieteikuma centri un ārpakalpojumi. Jāizveido piemērots šo iespēju tiesiskais regulējums, īpaši ņemot vērā datu aizsardzības aspektus. Lai nodrošinātu godīgumu vīzu izsniegšanas procesā, jebkurai darbībai, kas saistīta ar vīzu izsniegšanu, tostarp biometrisko datu ieguvei, jānotiek dalībvalsts iestādes telpās, uz kurām attiecas starptautiskajos tiesību aktos paredzētā diplomātiskā vai konsulārā aizsardzība, vai Eiropas Komisijas telpās, kuras attiecīgā uzņēmējvalsts uzskata par neaizskaramām. Pamatojoties uz izstrādāto regulējumu, dalībvalstīm jābūt iespējai saskaņā ar šās regulas noteikumiem brīvi izvēlēties, kāda veida organizatorisko struktūru tās izmantos katrā attiecīgajā trešajā valstī. Komisijai šādu struktūru sīks apraksts jāpublicē Šengenas vīzas kopīgajā tīmekļa vietnē.

Pamatojums

This amendment replaces Amendment 3 of the draft report.

Given, in particular, the risks for data security and data protection linked to the taking of biometrics but also the fact that the process of visa issuing is and should remain a public task (even if certain aspects are outsourced), several amendments have been tabled to ensure that any activity linked to the issuing of visas takes place in a building enjoying diplomatic or consular protection. It is important that these are Member States' buildings or delegations of the Commission, in order to ensure that Directive 95/46 and Regulation 45/2001 are applicable and that any material is protected, e.g. from seizure.

The idea of establishing a common Schengen visa internet site, www.schengenvisa.eu has been brought forward by Henrik Lax in his draft report on Visa Code and the present rapporteur fully supports it. For reasons of transparency and clarity, it is important that the organisational structures chosen by the Member States be published on the same website.

Grozījums Nr. 4

7. APSVĒRUMS

(7) Ir jāparedz noteikumi tādām situācijām, kad dalībvalstu centrālās iestādes nolemj vīzu pieteikuma apstrādes procesa daļas izpildi nodot ārējam pakalpojumu sniedzējam. Šādai kārtībai jābūt ciešā saskaņā ar vispārējiem vīzu izsniegšanas principiem, ievērojot datu aizsardzības prasības, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

(7) Tā kā vīzu izsniegšana pēc savas būtības ir valsts uzdevums, jebkādu dalībvalstu centrālo iestāžu lēmumu vīzu pieteikuma apstrādes procesa daļas izpildi nodot ārējam pakalpojumu sniedzējam drīkst pieņemt tikai tad, ja nav citas iespējas un tam ir pienācīgs pamatojums. Šādai kārtībai jābūt ciešā saskaņā ar vispārējiem vīzu izsniegšanas principiem, ievērojot datu aizsardzības prasības, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Pamatojums

Ņemot vērā dažādās iespējamās sekas, kas var rasties, nodot izpildi ārējam pakalpojumu sniedzējam, to var darīt tikai tad, ja nav pilnīgi nekādu citu iespēju un tam ir pienācīgs pamatojums. Referente uzskata, ka šim noteikumam jābūt nepārprotamam.

Grozījums Nr. 5

8. APSVĒRUMS

(8) Dalībvalstīm jānoslēdz līgumi ar ārpakalpojumu sniedzējiem, līgumos ietverot noteikumus par pakalpojumu sniedzēja tiešajiem uzdevumiem, tiešu un neierobežotu piekļuvi pakalpojumu sniedzēju telpām, informāciju par vīzu pieprasītājiem, kā arī konfidencialitāti un līguma pārtraukšanas vai izbeigšanas apstākļiem, nosacījumiem un procedūru.

(8) Jebkurā līgumā, ko dalībvalstis noslēdz ar ārpakalpojumu sniedzējiem, jāietver noteikumi par pakalpojumu sniedzēja tiešajiem uzdevumiem, tiešu un neierobežotu piekļuvi pakalpojumu sniedzēju telpām, informāciju par vīzu pieprasītājiem, kā arī konfidencialitāti, datu aizsardzības noteikumu ievērošanu un līguma pārtraukšanas vai izbeigšanas apstākļiem, nosacījumiem un procedūru. Dalībvalstīm jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka līgumi ar ārpakalpojumu sniedzējiem ir izpildāmi.

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 5. grozījumu. Pirmā grozījuma daļa ir precizējums. Otrajā daļā pievienots svarīgs noteikums par datu aizsardzību, kas jāietver līgumos ar ārpakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr. 6

8.A APSVĒRUMS (jauns)

 

8.a) Dalībvalstīm jācenšas organizēt vīzu pieteikumu pieņemšanu, biometrisko identifikatoru reģistrēšanu un intervijas tā, lai vīzas pieprasītājam vīzas ieguves procesa laikā iestādē būtu jāierodas tikai vienu reizi („vienas pieturas pakalpojumu” princips).

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka biometrisko datu vākšana nerada nevajadzīgas neērtības vīzu pieteikumu iesniedzējiem, jo tā ir paredzēta arī, lai atvieglotu likumīgu pārvietošanos. Tāpēc dalībvalstīm jācenšas pēc iespējas ievērot „vienas pieturas pakalpojumu” principu.

Grozījums Nr. 7

9. APSVĒRUMS

(9) Lai nodrošinātu atbilstību datu aizsardzības noteikumiem, ir notikušas konsultācijas ar darba grupu, kas izveidota saskaņā ar 29. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī ar Eiropas Datu aizsardzības uzraugu.

(9) Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs ir sniedzis atzinumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti1 28. panta 1. punktu un 29. pantā minētā darba grupa – saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 30. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

1 OV L 8, 12.01.2001., 1. lpp.

Pamatojums

Apsvērums precizēts, jo sākotnējais apsvērums paredzēja, ka datu aizsardzības noteikumi tiks ievēroti, vienkārši apspriežoties ar datu aizsardzības iestādēm. Gan EDPS, gan 29. panta darba grupa atzinumos par šo priekšlikumu bija paudusi nopietnas bažas par šo aspektu.

Grozījums Nr. 8

9.A APSVĒRUMS

 

(9.a) Uz personas datu apstrādi, ko veic, piemērojot šo regulu, attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 1995/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Tomēr ir jāprecizē daži jautājumi jo īpaši saistībā ar atbildību par datu apstrādi, datu subjekta tiesību garantijām un datu aizsardzības uzraudzību.

Pamatojums

Nepieciešams nepārprotami norādīt, ka Direktīva 95/46/EK par personas datu aizsardzību attiecas uz personas datu apstrādes procesiem, kas tiek veikti, īstenojot šo regulu.

Grozījums Nr. 9

11. APSVĒRUMS

(11) Lai vienkāršotu katra nākamā pieteikuma procedūru, jābūt iespējai 48 mēnešu laikā, ņemot vērā VIS regulā noteikto glabāšanas periodu, kopēt pirmā pieteikuma biometriskos datus. Ja šis periods ir aizritējis, biometriskie identifikatori ir jāiegūst no jauna.

(11) Lai vienkāršotu katra nākamā pieteikuma procedūru, jābūt iespējai 59 mēnešu laikā no VIS regulas 23. pantā noteiktā glabāšanas perioda sākuma kopēt pirmā pieteikuma biometriskos datus. Ja šis periods ir aizritējis, biometriskie identifikatori ir jāiegūst no jauna.

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 9. grozījumu.

Glabāšanas laiks VIS sistēmā ir 5 gadi, t. i., 60 mēneši, līdz ar to 59 mēnešus ilgs periods, kura laikā datus iespējams izmantot atkārtoti, nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēja dati joprojām ir pieejami. Turklāt, pagarinot periodu, kura laikā iespējams atkārtoti izmantot biometriskos datus, palielinās cilvēku ērtības un samazinās konsulātu darba slodze. Grozījums atbilst arī H. Lax nostājai ziņojumā par topošo Vīzu kodeksu.

Grozījums Nr. 10

14. APSVĒRUMS

(14) Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisijai jāsniedz ziņojums par regulas īstenošanu, aptverot biometrisko identifikatoru reģistrāciju, „pirmā pieteikuma” principu un vīzu pieteikumu pieņemšanas un apstrādes procesu.

(14) Trīs gadus pēc VIS darbības sākuma un pēc tam ik pēc četriem gadiem Komisijai jāsniedz ziņojums par regulas īstenošanu, aptverot biometrisko identifikatoru reģistrāciju, izvēlētā ICAO standarta piemērotību, atbilstību datu aizsardzības noteikumiem, pieredzi ar ārpakalpojumu sniedzējiem, īpaši atzīmējot biometrisko datu vākšanu, „pirmā pieteikuma” principu un vīzu pieteikumu pieņemšanas un apstrādes procesu.

Saskaņā ar VIS Regulas 17. panta 12., 13. un 14. punktu un 50. panta 4. punktu ziņojumā jāiekļauj arī informācija par gadījumiem, kad pirkstu nospiedumus objektīvi nav bijis iespējams nodot vai juridisku apsvērumu dēļ tie nav bijuši jānodod salīdzinājumā ar gadījumiem, kad pirkstu nospiedumi tiek ņemti. Ziņojumā jāiekļauj informācija par gadījumiem, kad personai, kas objektīvi nav varējusi nodot pirkstu nospiedumus, ir atteikta vīza.

Vajadzības gadījumā ziņojumam jāpievieno attiecīgi priekšlikumi šīs regulas grozīšanai. Komisija ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pamatojums

Šis grozījums ir kompromiss starp referenta iesniegto 35. grozījumu, M. Roure iesniegto 36. grozījumu un S. Kaufmann iesniegto 40. grozījumu.

Grozījums Nr. 11

15. APSVĒRUMS

(15) Subsidiaritātes principu piemēro tiktāl, cik priekšlikums nav Kopienas ekskluzīvā kompetencē. Šī regula saskaņā ar EK Līguma 5. panta trešo daļu nesniedzas ārpus tā, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu EK Līguma mērķus.

(15) Šīs regulas mērķi ir vīzu pieteikumu saņemšanas un apstrādes organizēšana saistībā ar biometrisko datu pievienošanu VIS. Tā kā šos mērķus nav iespējams sasniegt dalībvalstu līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus, ievērojot Līguma 5. pantā paredzēto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar šī panta trešajā daļā noteikto proporcionalitātes principu šī regula nesniedzas ārpus tā, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu šos mērķus.

Pamatojums

Apsvērumi Nr. 15. un 16. apvienoti vienā apsvērumā, kā tas bieži notiek ar Komisijas priekšlikumiem, padarot tekstu skaidrāku.

Grozījums Nr. 12

16. APSVĒRUMS

(16) Saskaņā ar proporcionalitātes principu, lai sasniegtu kopējo standartu un savstarpēji savietojamu biometrisko identifikatoru ieviešanas galveno mērķi, ir nepieciešams un ir lietderīgi paredzēt regulējošus noteikumus visām dalībvalstīm, kuras īsteno Šengenas konvenciju. Šī regula saskaņā EK Līguma 5. panta trešo daļu nesniedzas ārpus tā, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu EK Līguma mērķus.

svītrots

Pamatojums

Sk. pamatojumu 15. atsauces grozījumam.

Grozījums Nr. 13

16.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(16.a) Šī regula ievēro pamattiesības un ņem vērā principus, kas jo īpaši atzīti ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un ANO Konvenciju par bērna tiesībām.

Pamatojums

Šis ir ES tiesību aktu standarta apsvērums, kas skar pamattiesības. Šajā gadījumā īpaši svarīga ir atsauce uz ANO Konvenciju par bērna tiesībām, tādēļ tā pievienota standarta apsvērumam.

Grozījums Nr. 14

1.PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS
Otrās (II) daļas 1.2. punkta b) apakšpunkts (KKI)

„Dalībvalsts var pārstāvēt vienu vai vairākas citas dalībvalstis arī vienīgi pieteikumu pieņemšanas un biometrisko identifikatoru reģistrācijas procesā. Piemērojami attiecīgie 1.2. punkta c) un e) apakšpunkta noteikumi. Datņu un datu saņemšana un nodošana pārstāvētajam konsulārajam dienestam jāveic, ievērojot attiecīgos datu aizsardzības un drošības noteikumus.”

„Dalībvalsts var pārstāvēt vienu vai vairākas citas dalībvalstis arī vienīgi pieteikumu pieņemšanas un biometrisko identifikatoru reģistrācijas procesā. Piemēro attiecīgos 1.2. punkta c) un e) apakšpunkta noteikumus. Saņemot pieteikumu, pārstāvošā dalībvalsts izveido pieteikuma datni Vīzu informācijas sistēmā un ievieto tajā VIS regulas 9. pantā minētos datus. Pēc tam, izmantojot VIS regulas 16. pantā paredzēto VIS sakaru infrastruktūru, tā informē pārstāvētās dalībvalsts konsulāro pārstāvniecību par pieteikumu un šķirkli VIS sistēmā. Datņu un datu saņemšanu un nodošanu pārstāvētajam konsulārajam dienestam veic, ievērojot attiecīgos datu aizsardzības un drošības noteikumus.”

 

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 15. grozījumu.

Šī grozījuma loģiskais pamatojums ir ideja plašāk izmantot VIS, īpaši reģionos, lai visu dalībvalstu konsulāti sāktu lietot VIS vienlaicīgi. Lai tas notiktu, visiem konsulātiem ir jābūt piekļuvei VIS. Līdz ar to šķiet loģiski, ka pārstāvošā dalībvalsts pārstāvētās dalībvalsts vārdā ievada pamatdatus tieši VIS. Tādā veidā vislabāk iespējams nodrošināt datu drošību un datu aizsardzību, īpaši saistībā ar biometrisko datu pārsūtīšanu. Regulas galīgajā versijā vairāki panti par VIS ir pielāgoti iepriekš minētajam.

Grozījums Nr. 15

1.PANTA 1.A PUNKTS (jauns)
Trešās (III) daļas 1. punkts (jauns) (KKI)

 

(1.a) Regulas III daļas -1. punktam pievieno:

"Vīzas pieteikumu apstrādē iesaistīto darbinieku izturēšanās

Dalībvalstis nodrošina, ka visi vīzu pieteikumu apstrādē iesaistītie darbinieki pieteikumus saņem, ievērojot pieklājības normas.

Visi darbinieki, veicot savus pienākumus, pilnībā respektē pieteikuma iesniedzēja cilvēka cieņu un integritāti. Visiem veiktajiem pasākumiem jābūt samērīgiem ar šādu pasākumu mērķiem.

Pildot savus pienākumus, darbinieki nevienu personu nedrīkst pakļaut diskriminācijai, kas balstīta uz dzimumu, piederību rasei vai etniskai grupai, reliģisko pārliecību vai ticību, invaliditāti, vecumu vai dzimumorientāciju."

Pamatojums

Referentes iesniegtais 16. grozījums ir nedaudz mainīts, lai tas attiektos arī uz ārpakalpojumu sniedzēja darbiniekiem.

Grozījums Nr. 16

1.PANTA 2. PUNKTS
Trešās (III) daļas 1.1 punkts (KKI)

(2) Trešās (III) daļas 1. punktu aizvieto ar šo:

(2) Trešās (III) daļas 1. punktu aizvieto ar šo:

„1.1 Vīzas pieteikuma veidlapas un pieteikuma veidlapu skaits

„1.1. Vīzas pieteikuma veidlapas un pieteikuma veidlapu skaits

Arī ārvalstniekiem ir jāaizpilda vienotas vīzas pieteikuma veidlapa. Vienotas vīzas pieteikums jāizpilda, lietojot saskaņotu veidlapu, kuras paraugs sniegts 16. pielikumā.

Arī vīzu pieprasītāji aizpilda vienotas vīzas pieteikuma veidlapu. Vienotas vīzas pieteikumu iesniedz, lietojot saskaņotu veidlapu, kuras paraugs sniegts 16. pielikumā.

Jāaizpilda vismaz viens pieteikuma veidlapas eksemplārs, kurš būtu izmantojams, konsultējoties ar centrālajām iestādēm. Līdzējas puses var, ciktāl to nosaka nacionālais administratīvais process, pieprasīt vairākus pieteikuma eksemplārus.

Aizpilda vismaz vienu pieteikuma veidlapas eksemplāru, kuru var izmantot, konsultējoties ar centrālajām iestādēm. Līdzējas puses var, ciktāl to nosaka nacionālais administratīvais process, pieprasīt vairākus pieteikuma eksemplārus.

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 17. grozījumu.

Visā tekstā vārds „ārvalstnieki” jāaizstāj ar „vīzu pieprasītāji”, jo šis termins definēts un izmantots VIS regulā.

Grozījums Nr. 17

1.PANTA 2. PUNKTS
Trešās (III) daļas 1.2. punkta a) apakšpunkts (CCI)

a) Dalībvalstis, ievērojot drošības garantijas, kas noteiktas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērna tiesībām, iegūst vīzas pieprasītājas personas biometriskos identifikatorus, proti, sejas attēlu un desmit pirkstu virsmas kontrolnospiedumus.

a) Dalībvalstis, ievērojot tiesības, kas noteiktas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērna tiesībām, iegūst vīzas pieprasītāja biometriskos identifikatorus, proti, sejas attēlu un desmit pirkstu nospiedumus.

Pirmoreiz iesniedzot vīzas pieteikumu, pieprasītājam/pieprasītājai ir jāierodas personiski. Iesniedzot šo pirmo pieteikumu, tiek iegūti šādi biometriskie identifikatori:

Pirmoreiz iesniedzot vīzas pieteikumu, pieprasītājs, uz kuru neattiecas neviens no b) apakšpunktā minētajiem izņēmumiem, ierodas personiski. Iesniedzot šo pirmo pieteikumu, tiek iegūti šādi biometriskie identifikatori:

– pieteikuma iesniegšanas laikā fotografēta vai skenēta fotogrāfija un

– pieteikuma iesniegšanas laikā fotografēta vai skenēta fotogrāfija un

– desmit pirkstu virsmas kontrolnospiedumi ciparu formātā.

– desmit pirkstu nospiedumi digitālā formātā.

Katra nākamā vīzas pieprasījuma gadījumā biometriskos identifikatorus kopē no pirmā pieteikuma, ja kopš pēdējās reģistrācijas nav pagājuši vairāk nekā 48 mēneši. Pēc šā perioda aizritējuma nākamais pieteikums uztverams kā „pirmais pieteikums”.

Katra nākamā vīzas pieprasījuma gadījumā 59 mēnešus no VIS regulas 23. pantā noteiktā glabāšanas perioda sākuma biometriskos identifikatorus kopē no pirmā pieteikuma. Pēc šā perioda beigām nākamo pieteikumu uzskata par „pirmo pieteikumu”.

Fotogrāfiju un pirkstu nospiedumu tehniskajām specifikācijām ir jāatbilst ICAO 9303. dokumenta 1.daļā (pases), 6. izdevums noteiktajiem starptautiskajiem standartiem.

Fotogrāfiju un pirkstu nospiedumu tehniskās specifikācijas atbilst ICAO 9303. dokumenta 6. izdevuma 1. daļā (pases) noteiktajiem starptautiskajiem standartiem.

Biometriskos identifikatorus ņem kvalificēti un attiecīgi pilnvaroti diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārā dienesta darbinieki, vai – viņu uzraudzībā – ārpakalpojumu sniedzējs saskaņā ar 1.B punktu.

Biometriskos identifikatorus ņem kvalificēti un attiecīgi pilnvaroti diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārā dienesta darbinieki, vai — viņu uzraudzībā un uz viņu atbildību — ārpakalpojumu sniedzējs saskaņā ar 1.B punktu.

Vīzu informācijas sistēmā (VIS) datus ievada tikai attiecīgi pilnvaroti konsulārie darbinieki saskaņā ar VIS regulas 4. panta 1. punktu, 5. pantu, 6. panta 5. un 6. punktu.

Vīzu informācijas sistēmā (VIS) datus ievada tikai attiecīgi pilnvaroti konsulārie darbinieki, kas minēti VIS regulas 4. panta 1. punktā, atbilstīgi 5. pantam.

 

Lai izvairītos no nepamatotiem atteikumiem un nepareizas identifikācijas, dalībvalstis nodrošina, ka pilnībā tiek izmantoti visi VIS regulas 13. pantā minētie meklēšanas kritēriji.

 

Biometrisko identifikatoru vākšanu, tostarp pārsūtīšanu no pakalpojuma sniedzēja uz atbildīgo konsulāro dienestu, uzrauga saskaņā ar VIS regulas 41. un 43. pantu un Direktīvas 1995/46/EK 28. pantu.

Pamatojums

This amendment replaces Amendment 18 of the draft report.

Although neither the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms nor the United Nations Convention on the Rights of the Child lay down safeguards for the collection of biometrics, they include important human rights which should be respected in the context of this proposal. A reference to the Charter of Fundamental Rights has also been added.

It should be made explicit that not every single applicant needs to appear in person at a consulate but that exceptions are foreseen.

The reference to "the last entry" is misleading and therefore the text has been clarified. For the extension of the period regarding the frequency of collection of biometric data, see the justification to the amendment on recital 11.

The taking of biometrics by external service providers should meet various conditions and an important one is that the final responsibility lies with the consular missions or diplomatic posts.

Article 5 of the VIS Regulation as the general article dealing with the procedures for entering data on the application is sufficient and therefore the references to the other articles should be deleted.

It is important as a fallback procedure to make clear that visa authorities should use all search keys foreseen in Article 13 of the VIS regulation.

To ensure consistency with the specific rules on data protection as laid down in the VIS Regulation a cross-reference to them seems necessary (see opinion of the Article 29 Working Party, p. 9). The numbering of VIS articles has been adapted to those in the final version of the Regulation

Grozījums Nr. 18

1.PANTA 2. PUNKTS
Trešās (III) daļas 1.2. punkta b) apakšpunkts (CCI)

b) Izņēmumi

Pirkstu nospiedumu noņemšanas prasība neattiecas uz šādiem pieprasītājiem:

b) Izņēmumi

Pirkstu nospiedumu noņemšanas prasība neattiecas uz šādiem pieprasītājiem:

- bērni, kuri nav sasnieguši 6 gadu vecumu;

- bērni, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu;

- personas, kurām pirkstu nospiedumu noņemšana ir fiziski neiespējama. Ja tomēr ir iespēja noņemt nevis desmit, bet mazāk pirkstu nospiedumus, tad noņem attiecīgā skaita pirkstu nospiedumus.

- personas, kurām pirkstu nospiedumu noņemšana ir fiziski neiespējama. Ja tomēr ir iespēja noņemt nevis desmit, bet mazāk pirkstu nospiedumus, tad noņem attiecīgā skaita pirkstu nospiedumus. Dalībvalstis nodrošina, ka ir atbilstīgas procedūras, kas šādu grūtību gadījumos nodrošina cieņpilnu attieksmi pret attiecīgo personu. Tās arī nodrošina, ka lēmumu par to, ka pirkstu nospiedumu noņemšana ir neiespējama, vienmēr pieņem pienācīgi pilnvarots dalībvalsts(-u) diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārā dienesta darbinieks. Turklāt, ja šī neiespējamība ir pārejoša, pieprasītājam izvirza prasību pirkstu nospiedumus sniegt nākamajā pieteikuma iesniegšanas reizē. Konsulārajiem darbiniekiem ir tiesības prasīt sīkākus paskaidrojumus par šādas pārejošas neiespējamības iemesliem.

 

Tas, ka fiziski nav iespējams noņemt pirkstu nospiedumus, nedrīkst ietekmēt vīzas piešķiršanu vai atteikšanu.

Dalībvalsts var noteikt biometrisko rādītāju reģistrēšanas izņēmumus, attiecinot tos uz diplomātisko pasu, dienesta/ierēdņu, kā arī speciālo pasu turētājiem.

Dalībvalsts var noteikt biometrisko rādītāju reģistrēšanas izņēmumus, attiecinot tos uz diplomātisko pasu, dienesta/ierēdņu, kā arī speciālo pasu turētājiem.

Visos šajos gadījumos Vīzu informācijas sistēmā ievada norādi „nepiemēro”.”

Visos šajos gadījumos Vīzu informācijas sistēmā ievada norādi „nepiemēro”.”

 

Neskarot III daļas 4. punkta noteikumus, to personu gadījumā, kas jaunākas par 12 gadiem, izmanto skenētas fotogrāfijas, un viņiem pašiem nav jāierodas.

 

Atbrīvojumu no prasības bērniem un veciem cilvēkiem nodot pirkstu nospiedumus un jo īpaši vecumu, kurā noņem pirksti nospiedumus, pārskata trīs gadus pēc VIS darbības uzsākšanas. Šajā sakarā Komisija iesniedz ziņojumu, kurā jo īpaši ietverta VIS darbības laikā gūtā pieredze saistībā ar pirkstu nospiedumu ņemšanu un izmantošanu bērniem no 12 gadu vecuma, kā arī detalizēts tehniskais novērtējums par šo vecumu nesasniegušu bērnu pirkstu nospiedumu noņemšanas un izmantošanas uzticamību identifikācijas un pārbaudes vajadzībām tādā liela apjoma datubāzē kā VIS. Ziņojumā ietver padziļinātu ietekmes novērtējumu par zemāku un augstāku vecuma robežu pirkstu nospiedumu ņemšanai, aplūkojot arī sociālos, ergonomiskos un finansiālos aspektus.

Ziņojumā iekļauj arī līdzīgu novērtējumu par pirkstu nospiedumu ņemšanu veciem cilvēkiem. Ja ziņojums norāda uz ievērojamām problēmām ar pirkstu nospiedumu ņemšanu personām, kas pārsniegušas noteiktu vecumu, Komisija iesniedz priekšlikumu ieviest augstāko vecuma robežu.

Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno attiecīgus priekšlikumus šīs regulas grozīšanai.

Pamatojums

Šis grozījums apvieno referenta iesniegto 41. grozījumu, M. Roure iesniegto 42. grozījumu un S. Kaufmann iesniegto 40. grozījumu.

Grozījums Nr. 19

1. PANTA 3. PUNKTS
Septītās (VII) daļas 1.A. punkta 2. daļa (CCI)

Katrai atrašanās vietai dalībvalstis vai nu nodrošina savus konsulāros dienestus ar nepieciešamo tehnisko aprīkojumu biometrisko identifikatoru reģistrēšanai/uzkrāšanai vai, neskarot iepriekš minētās pārstāvības iespējas, nolemj sadarboties ar vienu vai vairākām citām dalībvalstīm. Sadarbība notiek, izmantojot līdzāsatrašanos vai izveidojot kopīgu vīzu pieteikumu centru, vai arī sadarbojoties ar ārējiem partneriem.

Katrai atrašanās vietai dalībvalstis vai nu nodrošina savus konsulāros dienestus ar nepieciešamo tehnisko aprīkojumu biometrisko identifikatoru reģistrēšanai/uzkrāšanai vai, neskarot iepriekš minētās pārstāvības iespējas, nolemj sadarboties ar vienu vai vairākām citām dalībvalstīm. Sadarbība notiek, izmantojot līdzāsatrašanos vai izveidojot kopīgu vīzu pieteikumu centru, vai, ja tas nav iespējams, arī sadarbojoties ar ārējiem partneriem.

Pamatojums

Tā kā vīzu izsniegšanai, tostarp biometrisko identifikatoru noņemšanai, arī turpmāk ir jābūt galvenokārt valsts uzdevumam, ārpakalpojumus drīkst izmantot tikai tad, ja citas iespējas nav. Ar šo grozījumu aizstāj 20. grozījumu.

Grozījums Nr. 20

1. PANTA 3. PUNKTS
Septītās (VII) daļas 1.A punkta 2. daļas a) apakšpunkts (CCI)

a) Ja ir izvēlēta „līdzāsatrašanās”, tad vienas vai vairāku dalībvalstu diplomātisko dienestu vai misiju darbinieki apstrādā pieteikumus (arī biometriskos identifikatorus), ko tiem adresējis citas dalībvalsts diplomātiskais dienests vai konsulārā misija, un izmanto šās dalībvalsts tehnisko aprīkojumu. Attiecīgās dalībvalstis vienojas par līdzāsatrašanās ilgumu un tās izbeigšanas nosacījumiem, kā arī par administratīvo izmaksu daļu, kas jāsaņem dalībvalstij, kuras diplomātisko dienestu vai konsulāro pārstāvniecību izmanto.

a) Ja ir izvēlēta „līdzāsatrašanās”, tad vienas vai vairāku dalībvalstu diplomātisko dienestu vai misiju darbinieki apstrādā pieteikumus (arī biometriskos identifikatorus), ko tiem adresējis citas dalībvalsts diplomātiskais dienests vai konsulārā misija, un izmanto šās dalībvalsts tehnisko aprīkojumu. Attiecīgās dalībvalstis vienojas par līdzāsatrašanās ilgumu un tās izbeigšanas nosacījumiem, kā arī par administratīvo izmaksu daļu, kas jāsaņem dalībvalstij, kuras diplomātisko dienestu vai konsulāro pārstāvniecību izmanto. Pieteikumu pārsūta par vīzas pieteikuma apstrādi atbildīgajai dalībvalstij.

Pamatojums

Līdzāsatrašanās un kopīgu pieteikumu centru gadījumā trešo valstu pilsoņus nosūta pie „pareizā” konsulāta darbiniekiem.

Grozījums Nr. 21

1. PANTA 3. PUNKTS
Septītās (VII) daļas 1.A punkta 2. daļas b) apakšpunkts (CCI)

b) „Kopīga pieteikumu centra” gadījumā divu vai vairāku dalībvalstu diplomātiskos dienestus vai konsulārās pārstāvniecības izvieto vienā ēkā, lai saņemtu tiem adresētos vīzu pieteikumus (arī biometriskos identifikatorus). Vīzu pieprasītājiem norāda dalībvalsti, kura ir atbildīga par vīzas pieteikuma apstrādi. Dalībvalstis vienojas par šīs sadarbības ilgumu un izbeigšanas nosacījumiem, kā arī par izmaksu sadalījumu līdzdalīgo dalībvalstu starpā. Vienai dalībvalstij ir jābūt atbildīgai par līgumiem attiecībā uz loģistiku un diplomātiskajām attiecībām ar valsti, kurā atrodas attiecīgo dalībvalstu diplomātiskie vai konsulārie dienesti.

b) „Kopīga pieteikumu centra” gadījumā divu vai vairāku dalībvalstu diplomātiskos dienestus vai konsulārās pārstāvniecības izvieto vienā tādas dalībvalsts ēkā, uz kuru attiecas starptautiskajos tiesību aktos paredzētā diplomātiskā vai konsulārā aizsardzība, kuru uzņēmējvalsts uzskata par nepārkāpjamu, vai Eiropas Komisijas telpās, lai saņemtu tiem adresētos vīzu pieteikumus (arī biometriskos identifikatorus). Vīzu pieprasītājiem norāda dalībvalsti, kura ir atbildīga par vīzas pieteikuma apstrādi. Dalībvalstis vienojas par šīs sadarbības ilgumu un izbeigšanas nosacījumiem, kā arī par izmaksu sadalījumu līdzdalīgo dalībvalstu starpā. Vienai dalībvalstij ir jābūt atbildīgai par līgumiem attiecībā uz loģistiku un diplomātiskajām attiecībām ar valsti, kurā atrodas attiecīgo dalībvalstu diplomātiskie vai konsulārie dienesti.

Pamatojums

Given in particular the risks for data security and data protection linked to the taking of biometrics, several amendments have been tabled to ensure that any activity linked to the issuing of visas takes place in a building enjoying diplomatic or consular protection. This is the case both for Common Application Centres and external service providers. This was also strongly recommended by both the EDPS (see p. 7 of his opinion) and by the Art. 29 Working Party (see p. 10 of their opinion). It is important that these are Member States' buildings or delegations of the Commission, in order to ensure that Directive 95/46 and Regulation 45/2001 are applicable and that any material is protected, e.g. from seizure.

Grozījums Nr. 22

1. PANTA 3. PUNKTS
Septītās (VII) daļas 1.B punkts (CCI)

Ja vietējie apstākļi nav piemēroti konsulārās iestādes aprīkošanai ar biometrisko identifikatoru reģistrēšanas/uzkrāšanas ierīcēm vai līdzāsatrašanās organizēšanai, vai kopīga pieteikumu centra izveidei, tad dalībvalsts vai vairākas dalībvalstis kopīgi var sadarboties ar ārējo pakalpojumu sniedzēju, kurš nodrošina vīzu pieteikumu pieņemšanu (arī biometrisko identifikatoru iegūšanu). Šādā gadījumā attiecīgajai dalībvalstij vai dalībvalstīm ir jābūt atbildīgām par datu aizsardzības noteikumu ievērošanu vīzu pieteikumu apstrādes procesā.

Ja īpašu apstākļu dēļ vai tādēļ, ka vietējie apstākļi nav piemēroti konsulārās iestādes aprīkošanai ar biometrisko identifikatoru reģistrēšanas/uzkrāšanas ierīcēm vai līdzāsatrašanās organizēšanai, vai kopīga pieteikumu centra izveidei, tad dalībvalsts vai vairākas dalībvalstis kopīgi var sadarboties ar ārējo pakalpojumu sniedzēju, kurš nodrošina vīzu pieteikumu pieņemšanu (arī biometrisko identifikatoru iegūšanu). Šādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis joprojām ir atbildīgas par datu apstrādi un tādēļ ir atbildīgas līguma pārkāpumu gadījumā un it īpaši par datu aizsardzības noteikumu ievērošanu vīzu pieteikumu apstrādes procesā. Dalībvalsts (-is) nodrošina, ka saskaņā ar VII punktu 1.B.1. punkta b) apakšpunktā minētais ārpakalpojumu sniedzējs savu darbību veic dalībvalsts iestādes telpās, uz kurām attiecas starptautiskajos tiesību aktos paredzētā diplomātiskā vai konsulārā aizsardzība, vai Komisijas telpās, kuras uzņēmējvalsts atzīst par neaizskaramām, un ka tur atrodas kvalificēti un pienācīgi pilnvaroti dalībvalsts (-u) diplomātisko pārstāvniecību vai konsulāro dienestu darbinieki, kas cieši uzrauga ārpakalpojumu sniedzēju darbību.

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 23. grozījumu.

Referente ierosina ārpakalpojumu sniegšanas gadījumā nodrošināt konsulāro darbinieku klātbūtni, lai uzraudzītu pakalpojumu sniegšanu, kā to stingri iesaka 29. panta Darba grupa (tās atzinuma 10. lpp.). Viņu klātbūtne aizsargā vīzu izsniegšanas procesa publisko raksturu. Tā kā ārpakalpojumu izmantošana jau tā ievērojami samazina konsulātu darba slodzi, šo pienākumu nevajadzētu uzskatīt par papildu slogu dalībvalstīm. Turklāt tiek precizēts, ka ārpakalpojumu izmantošanas gadījumā galīgā atbildība par datu apstrādi un jebkādiem līguma nosacījumu pārkāpumiem ir dalībvalstij.

Grozījums Nr. 23

1. PANTA 3. PUNKTS
Septītās (VII) daļas 1.B.1 punkta b) apakšpunkts (CCI)

b) ārpakalpojumu sniedzējs sniedz vispārējo informāciju par vīzu pieteikumiem, pieņem pieteikumus, apstiprinošos dokumentus un noformē vīzu pieteicēju biometriskos datus, kā arī iekasē apstrādes maksu (kā noteikts VII daļas 4. punktā un 12. pielikumā) un nodod pilnīgas datnes un datus tās dalībvalsts diplomātiskajai pārstāvniecībai vai konsulārajam dienestam, kuras kompetencē ir pieteikuma apstrāde.

b) ārpakalpojumu sniedzējs sniedz vispārējo informāciju par vīzu pieteikumiem, pieņem pieteikumus, apstiprinošos dokumentus un noformē vīzu pieteicēju biometriskos datus, kā arī iekasē apstrādes maksu (kā noteikts VII daļas 4. punktā un 12. pielikumā), nodod pilnīgas datnes un datus tās dalībvalsts diplomātiskajai pārstāvniecībai vai konsulārajam dienestam, kuras kompetencē ir pieteikuma apstrāde, un procedūras beigās atdod pasi pieprasītājam vai likumīgam pārstāvim.

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 24. grozījumu.

Grozījums Nr. 24

1. PANTA 3. PUNKTS
Septītās (VII) daļas 1.B.2 punkts (CCI)

1.B.2 - Dalībvalstu pienākumi

1.B.2 - Dalībvalstu pienākumi

Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis izraugās ārpakalpojumu sniedzēju, kurš spēj nodrošināt visus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus un visus dalībvalstu pieprasītos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personu datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu pazaudēšanu, pārveidošanu, nesankcionētu atklāšanu vai piekļuvi, īpaši, ja apstrāde ietver datu pārraidi tīklā un datņu un datu saņemšanu un nodošanu konsulārajam dienestam, kā arī pret visām citām nelikumīgām apstrādes formām.

Saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis izraugās ārpakalpojumu sniedzēju, kas spēj nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumu un visus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu personu datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu pazaudēšanu, pārveidošanu, nesankcionētu atklāšanu vai piekļuvi, īpaši, ja apstrāde ietver datu pārraidi tīklā un datņu un datu saņemšanu un nodošanu konsulārajam dienestam, kā arī pret visām citām nelikumīgām apstrādes formām.

Izvēloties ārpakalpojumu sniedzēju, dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārie dienesti rūpīgi izpēta attiecīgās iestādes maksātspēju un uzticamību (arī nepieciešamās licences, komercdarbības reģistrāciju, statūtus, banku līgumus) un pārliecinās par to, ka nepastāv interešu konflikts.

Izvēloties ārpakalpojumu sniedzēju, dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārie dienesti rūpīgi izpēta attiecīgā uzņēmuma maksātspēju un uzticamību (arī nepieciešamās licences, komercdarbības reģistrāciju, statūtus, banku līgumus) un pārliecinās par to, ka nepastāv interešu konflikts.

 

Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārie dienesti pārliecinās, ka izvēlētais uzņēmums piedāvā pienācīga līmeņa izpratni un pieredzi par informācijas nodrošināšanu un datu drošību. Slēdzot līgumus ar ārpakalpojumu sniedzējiem saistībā ar vīzām, dalībvalstis ievēro vislabāko iepirkumu praksi.

Ārējo pakalpojumu sniedzējiem nekādu iemeslu dēļ nav jāļauj piekļūt Vīzu informācijas sistēmai (VIS). Piekļūt VIS drīkst vienīgi attiecīgi pilnvarotais diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārā dienesta personāls.

Ārpakalpojumu sniedzējiem nekādu iemeslu dēļ nav jāļauj piekļūt Vīzu informācijas sistēmai (VIS). Piekļūt VIS drīkst vienīgi attiecīgi pilnvarotais diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārā dienesta personāls vienīgi VIS regulā uzskaitītajiem mērķiem.

Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis noslēdz līgumu ar ārpakalpojumu sniedzēju saskaņā ar Direktīvas 95/46 EK 17. pantu. Pirms šāda līguma noslēgšanas attiecīgās dalībvalsts diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārais dienests vietējās konsulārās sadarbības ietvaros informē citu dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un Komisijas delegāciju par to, kāpēc līgums ir nepieciešams.

Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis noslēdz līgumu ar ārpakalpojumu sniedzēju saskaņā ar Direktīvas 95/46 EK 17. pantu. Pirms šāda līguma noslēgšanas attiecīgās dalībvalsts diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārais dienests vietējās konsulārās sadarbības ietvaros, minot iemeslus, ar citu dalībvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem un Komisijas delegāciju.

Papildus Direktīvas 95/46/EK 17. panta noteikumiem līgumā ietver arī noteikumus, kuri

Papildus Direktīvas 95/46/EK 17. panta noteikumiem līgumā ietver arī noteikumus, kuri

a) precīzi nosaka pakalpojuma sniedzēja veicamos uzdevumus,

a) precīzi nosaka pakalpojuma sniedzēja veicamos uzdevumus,

b) pieprasa, lai pakalpojumu sniedzējs darbotos saskaņā ar atbildīgo dalībvalstu instrukcijām un rīkotos ar datiem tikai vīzas pieteikumā norādīto personas datu apstrādes nolūkā atbildīgo dalībvalstu vārdā saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK,

b) pieprasa, lai pakalpojumu sniedzējs darbotos saskaņā ar atbildīgo dalībvalstu instrukcijām un rīkotos ar datiem tikai vīzas pieteikumā norādīto personas datu apstrādes nolūkā atbildīgo dalībvalstu vārdā saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK,

c) pieprasa, lai pakalpojuma sniedzējs sniegtu pieteicējam informāciju, kas noteikta Regulā … [VIS regulas projekts],

c) pieprasa, lai pakalpojuma sniedzējs sniegtu pieteicējam informāciju, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām 37. pantā;

 

ca) pieprasa, lai pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka darbinieki ir pienācīgi apmācīti un ievēro III daļas -1. panta noteikumus;

 

cb) pieprasa, lai pakalpojumu sniedzējs veic attiecīgus pretkorupcijas pasākumus;

 

cc) pieprasa, lai pakalpojumu sniedzējs nekavējoties ziņo atbildīgajai dalībvalstij par visiem drošības pārkāpumiem un citām problēmām;

 

cd) pieprasa, lai pakalpojumu sniedzējs reģistrē visas pieteicēju sūdzības un paziņojumus par datu neatbilstīgu izmantošanu vai nesankcionētu piekļuvi tiem. Ārpakalpojumu sniedzējs nekavējoties informē atbildīgās dalībvalsts diplomātisko pārstāvniecību vai konsulāro dienestu un sadarbojas ar to risinājuma meklēšanā. Sūdzības izskata tā, lai nodrošinātu, ka vīzas pieteicēji nekavējoties saņem paskaidrojošu atbildi;

d) nodrošina, ka pakalpojuma sniedzēja telpas jebkurā brīdī ir pieejamas konsulārā dienesta darbiniekiem,

d) nodrošina, ka pakalpojuma sniedzēja telpas jebkurā brīdī ir pieejamas konsulārā dienesta darbiniekiem,

e) pieprasa, lai pakalpojumu sniedzējs ievēro konfidencialitātes noteikumus (arī to datu aizsardzību, kuri iegūti saistībā ar vīzu pieteikumiem),

e) pieprasa, lai pakalpojumu sniedzējs un tā darbinieki ievēro konfidencialitātes noteikumus, kas ir spēkā arī tad, kad darbinieki ir pārtraukuši darbu pie ārpakalpojumu sniedzēja, vai pēc līguma apturēšanas vai pārtraukšanas,

 

ea) nodrošina datu aizsardzības noteikumu ievērošanu, tostarp prasības par ziņošanu, ārējo revīziju, regulāras pārbaudes uz vietas, ko cita starpā veic valsts datu aizsardzības iestādes, un to, ka ir mehānismi līgumslēdzēja atbildības sadalei gadījumā, ja tiek pārkāpti noteikumi par privātumu, tai skaitā prasība izmaksāt kompensāciju personām, kas cietušas zaudējumus pakalpojumu sniedzēja darbības vai bezdarbības dēļ;

 

eb) pieprasa, lai pakalpojumu sniedzējs pēc lietas pabeigšanas nekavējoties nodod to par pieteikuma apstrādi atbildīgās dalībvalsts diplomātiskajai pārstāvniecībai vai konsulārajam dienestam un nekādus iegūtos datus nekopē, neglabā un citā veidā nepatur savā rīcībā pēc nodošanas;

 

ec) pieprasa, lai pakalpojumu sniedzējs jo īpaši ar atbilstošām šifrēšanas metodēm novērš jebkādu neatļautu vīzas datu lasīšanu, kopēšanu, mainīšanu vai dzēšanu, kamēr notiek datu pārsūtīšana no pakalpojumu sniedzēja uz par pieteikuma apstrādi atbildīgās dalībvalsts diplomātisko pārstāvniecību vai konsulāro dienestu;

f) ietver pantu par līguma pārtraukšanu un izbeigšanu.

f) ietver pantu par līguma pārtraukšanu un izbeigšanu.

 

fa) paredz pārskatīšanas klauzulu, lai nodrošinātu, ka līgumi atbilst vislabākajai praksei;

 

fb) stingri ievērojot cilvēka cieņu, izstrādā to darbinieku rīcības kodeksu, kuri nodarbojas ar vīzu pieteikumu izskatīšanu un biometrisko datu vākšanu. Ikvienam ar amata pienākumiem saistītam pasākumam ir jābūt samērīgam ar tā mērķi. Izskatot pieprasījumu, darbinieki nevienu personu nedrīkst pakļaut diskriminācijai dzimuma, piederības rasei vai etniskai grupai, reliģijas vai uzskatu, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.

 

Ar vietējās konsulārās sadarbības palīdzību izveido līguma paraugu.

 

Dalībvalstis nodrošina, ka, ārpakalpojumu sniedzējam pēkšņi pārtraucot līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanu, vīzu pieprasītāju apkalpošana tiek traucēta minimāli.

Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis uzrauga līguma īstenošanu, arī

Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis nodrošina ciešu sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzēju un cieši uzrauga līguma īstenošanu, arī

a) vispārējo informāciju, ko pakalpojumu sniedzējs sniedz vīzu pieprasītājiem;

a) vispārējo informāciju, ko pakalpojumu sniedzējs sniedz vīzu pieprasītājiem;

b) tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus un attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu pazaudēšanu, pārveidošanu, nesankcionētu atklāšanu vai piekļuvi, īpaši, ja apstrāde ietver datu pārraidi tīklā, un pret visām citām nelikumīgām apstrādes formām, kā arī datņu un datu saņemšanu un nodošanu konsulārajiem dienestiem.

b) tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus un attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu pazaudēšanu, pārveidošanu, nesankcionētu atklāšanu vai piekļuvi, īpaši, ja apstrāde ietver datu pārraidi tīklā, un pret visām citām nelikumīgām apstrādes formām, kā arī datņu un datu saņemšanu un nodošanu diplomātiskajām pārstāvniecībām vai konsulārajiem dienestiem.

c) biometrisko identifikatoru reģistrāciju,

c) biometrisko identifikatoru reģistrāciju un pārsūtīšanu,

d) datu aizsardzības nodrošināšanas noteikumiem atbilstošos pasākumus.

d) datu aizsardzības un datu drošības nodrošināšanas noteikumiem atbilstošos, kā arī pretkorupcijas pasākumus.

Ārpakalpojumu sniedzēja iekasētā maksa par vīzas pieteikumu nedrīkst būt lielāka par to, kas norādīta 12. pielikumā.

Maksa, kas jāmaksā pieteikuma iesniedzējam, nedrīkst būt lielāka par to, kas norādīta 12. pielikumā, neatkarīgi no tā, vai dalībvalsts sadarbojas ar ārpakalpojumu sniedzējiem.

 

Dalībvalstis nodrošina, ka ir ieviesta procedūra, kas ļauj identificēt visus ārpakalpojumu sniedzējus, kas bijuši saistīti ar ikviena vīzas pieteikuma izskatīšanu.

Attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu diplomātiskais personāls apmāca pakalpojumu sniedzēju, lai tas iegūtu nepieciešamās zināšanas vīzu pieprasītāju pienācīgai apkalpošanai un pietiekamas informācijas sniegšanai.

Attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu diplomātiskais personāls apmāca pakalpojumu sniedzēju, lai tas iegūtu nepieciešamās zināšanas vīzu pieprasītāju pienācīgai apkalpošanai un pietiekamas informācijas sniegšanai.

Pamatojums

Šajā grozījumā pārņemts referentes 47. grozījums, pievienojot atsauci uz Direktīvu 95/46/EK, ārpakalpojumu sniedzēja darbinieku rīcības kodeksu un precīzākus noteikumus, kas reglamentē maksu.

Grozījums Nr. 25

1. PANTA 3. PUNKTS
Septītās (VII) daļas 1.B.5. punkts (CCI)

1.B.5. - Informācija

1.B.5. - Informācija

Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti sniedz sabiedrībai precīzu informāciju par to, kā pieteikt apmeklējumu un iesniegt vīzas pieteikumu.

Dalībvalstis un to diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārie dienesti sabiedrību nodrošina ar visu būtisko informāciju attiecībā uz vīzas pieteikumu iesniegšanu:

 

a) par vīzas pieteikumu iesniegšanas kritērijiem, nosacījumiem un procedūrām;

 

b) par to, kā pieteikt apmeklējumu, ja tas vajadzīgs;

 

c) par to, kur jāiesniedz pieteikums (kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārais dienests, kopīgais vīzu pieteikumu centrs vai ārpakalpojumu sniedzējs).

 

Šī informācija plašai sabiedrībai ir pieejama arī Šengenas vīzas kopīgajā tīmekļa vietnē, kas paredzēta VII daļas 1.B.5. punktā.

 

Minētā vietne ir jāizveido, lai labāk atbalstītu kopīgās vīzu politikas un vīzu piešķiršanas procedūras īstenošanu.

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 26. grozījumu.

Grozījums kopēts no Vīzu kodeksa priekšlikuma 41. panta 1. punkta, kas ir daudz labāks par pašreizējo formulējumu. Tā kā šis teksts, visticamāk, stāsies spēkā pirms jaunā Vīzu kodeksa, ir svarīgi iestrādāt šajā tekstā tos noteikumus, kas uzskatāmi par būtiski svarīgiem VIS funkcionēšanai.

Ideju par kopīgas Šengenas vīzas tīmekļa vietnes www.schengenvisa.eu izveidi ziņojuma projektā par Vīzu kodeksu izvirzīja H. Lax, un pašreizējais referents pilnībā atbalsta to. Tā kā šis teksts droši vien stāsies spēkā pirms jaunā Vīzu kodeksa stāšanās spēkā, ir svarīgi attiecīgo noteikumu iekļaut šeit.

Grozījums Nr. 26

1. PANTA 3. PUNKTS
Septītās (VII) daļas 1.B.6. punkts (jauns) (CCI)

 

1.B.6. - Informācijas kampaņa

 

Īsi pirms VIS darbības sākšanas trešā valstī dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārie dienesti kopā ar Komisiju uzsāk sabiedrībai paredzētu informācijas kampaņu, lai informētu par tās mērķiem, datiem, ko tajā glabā, iestādēm, kam ir piekļuve VIS, un vīzu pieprasītāju tiesībām. Šādas kampaņas rīko regulāri.

Pamatojums

Ņemot vērā ar VIS saistītās nopietnās izmaiņas pašreizējā vīzu procedūrā un to ietekmi uz vīzu pieprasītājiem, ir svarīgi rīkot informācijas kampaņu, lai informētu sabiedrību par jauno sistēmu.

Grozījums Nr. 27

1. PANTA 3. PUNKTS
Septītās (VII) daļas 1.D punkta  1. daļa (CCI)

Dalībvalstis informē Komisiju par to, kā tās paredz organizēt vīzu pieteikumu pieņemšanu un apstrādi katrā konsulārā dienesta atrašanās vietā. Komisija nodrošinās atbilstošu publicējumu.

Dalībvalstis informē Komisiju par to, kā tās paredz organizēt vīzu pieteikumu pieņemšanu un apstrādi katrā konsulārā dienesta atrašanās vietā. Komisija nodrošinās atbilstošu publicēšanu kopējā Šengenas vīzas tīmekļa vietnē.

Pamatojums


Šis grozījums aizstāj ziņojuma projektā iekļauto 28. grozījumu. Skatīt pamatojumu pie 5. apsvēruma grozījuma.

Grozījums Nr. 28

1. PANTA 3. PUNKTS
Septītās (VII) daļas 1.E punkts (jauns) (CCI)

 

1.E Vispārēji pienākumi

 

1.E.1. Dokumenti

 

Jebkuru dokumentu, datus vai biometriskos identifikatorus, ko vīzas pieprasīšanas procesā saņem dalībvalsts vai dalībvalsts vārdā, uzskata par „konsulāru dokumentu”, uz kuru attiecas Vīnes Konvencija par konsulārajiem sakariem, un ar to attiecīgi rīkojas.

 

1.E.2. Apmācība

 

Pirms diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārā dienesta darbiniekiem dod pilnvaras ņemt biometriskos identifikatorus, tos atbilstoši apmāca, lai nodrošinātu netraucētu un profesionālu darbību.

 

1.E.3. Atbildība

 

Jebkurai personai vai dalībvalstij, kam nodarīts kaitējums sakarā ar nelikumīgu datu apstrādi vai citas ar šīs regulas nosacījumiem nesavienojamas rīcības rezultātā, ir tiesības saņemt kompensāciju par šo kaitējumu no tās dalībvalsts, kura ir atbildīga par kaitējuma nodarīšanu. Attiecīgo dalībvalsti pilnībā vai daļēji atbrīvo no atbildības, ja tā pierāda, ka nav atbildīga par notikumu, kas izraisījis šo kaitējumu.

 

Pret dalībvalsti vērstas prasības par kompensāciju par kaitējumu, kā minēts iepriekšējā punktā, reglamentē atbildētājas dalībvalsts tiesību aktu noteikumi.

 

1.E.4. Sankcijas

 

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka par jebkuru šīs regulas pārkāpumu, īpaši par vīzas pieteikumā norādīto datu ļaunprātīgu izmantošanu, pienākas sods, tostarp efektīvs, proporcionāls un atturošs dalībvalstu tiesību aktos paredzēts administratīvs un/vai kriminālsods.

Pamatojums

This amendment replaces Amendment 29 of the draft report.

A new part is added with general responsibilities for Member States which seem indispensable for the functioning of the VIS. A provision on the status of documents, data and biometric identifiers is important in order to ensure that they will benefit from consular protection. A provision on training is necessary, given the specific expertise the enrolment of biometrics requires. Rules on liability and penalties are necessary in view of potential damage resulting from acts violating this Regulation. The wording has been clarified to bring it into conformity with the wording in the VIS Regulation.

Grozījums Nr. 29

2. PANTS

Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.

 

Trīs gadus pēc VIS darbības sākšanas un turpmāk ik pēc četriem gadiem Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu, tostarp par biometrisko identifikatoru reģistrācijas īstenošanu, izraudzītā ICAO standarta piemērotību, atbilstību datu aizsardzības standartiem, pieredzi sadarbībā ar ārpkalpojumu sniedzējiem, īpašu uzmanību veltot biometrisko datu vākšanai,, „pirmā pieteikuma” principu un vīzu pieteikumu saņemšanas un apstrādes organizēšanu. Saskaņā ar VIS Regulas 17. (12.), 13. un 14. pantu un 50. panta 4. punktu ziņojumā iekļauj arī informāciju par gadījumiem, kad pirkstu nospiedumus praktiski nav bijis iespējams nodot vai juridisku apsvērumu dēļ tie nav bijuši jānodod salīdzinājumā ar gadījumiem, kad pirkstu nospiedumi tiek ņemti. Ziņojumā iekļauj informāciju par gadījumiem, kad personai, kas objektīvu iemeslu dēļ nav varējusi nodot pirkstu nospiedumus, ir atteikta vīza.

Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno attiecīgus priekšlikumus šās regulas grozīšanai.

Pamatojums

Šajā kompromisa grozījumā ir apvienots referentes 56. grozījums ar S. Kaufmann iesniegto 55. grozījumu un M. Roure iesniegto 36. grozījumu.

PASKAIDROJUMS

I. Ievads

Pašreizējais priekšlikums ir Vīzu informācijas sistēmas (VIS) tiesību aktu paketes ceturtais elements. Izmainot pašreizējo Kopīgo konsulāro instrukciju[1], pirmkārt, tā nosaka pienākumu nodot biometriju glabāšanai VIS un šādas rīcības standartus. Otrkārt, tajā ir iekļauti noteikumi par to, kā organizēt vīzu pieteikumu pieņemšanu.

Lai gan vīzu noteikumu pilnīgu pārskatīšanu ir plānots veikt, ņemot vērā Vīzu kodeksu[2], Komisija ir sagatavojusi šo īpašo priekšlikumu atsevišķi. Šīs pieejas pamatojums ir tāds, ka Vīzu kodeksa pieņemšana, visticamāk, aizņems ilgāku laiku nekā pašreizējais priekšlikums, kura pieņemšana ļautu uzsākt VIS darbību.[3] Referente uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt konsekvenci starp diviem minētajiem priekšlikumiem.

Ievadu pašreizējā priekšlikuma apskatītajās īpašajās jomās referente sniedza divos paralēlos darba dokumentos.[4] Šajos dokumentos ir apskatīti politiski jutīgi jautājumi, un tie bija pamatā vairākām diskusijām.

Gatavojot šo ziņojuma projektu, referente arī ņēma vērā ļoti noderīgos atzinumus, ko sniedza Eiropas Datu aizsardzības uzraugs[5], un 29. panta darba grupu.[6]

II. Biometrija

II.1. Pirkstu nospiedumi

Referente ierosina sākotnēji atbrīvot personas, kas jaunākas par 14 gadiem un vecākas par 79 gadiem, no pienākuma nodot pirkstu nospiedumus, pārskatot šos vecuma ierobežojumus pēc trim gadiem, kad būs pabeigts detalizēts pētījums.

Vecuma ierobežojumu izvēlei šajā posmā būtībā jābūt politiskai izvēlei, nevis izvēlei, pamatojoties uz tehniskām pamatnostādnēm, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka trūkst objektīvas, neatkarīgas informācijas. Komisijas priekšlikumam nebija pievienots neviens ietekmes novērtējums, kas, ņemot vērā Komisijas solījumus un saistības attiecībā uz labāku regulējumu, ir patiesi nožēlojami un diezgan šokējoši. Šķiet, ka Komisija vienkārši iesniedza priekšlikumu, kas galvenokārt atspoguļo Padomē notikušās diskusijas ar dalībvalstīm. Turklāt nav plaša mēroga pieredzes pirkstu nospiedumu noņemšanā bērniem, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu, vai veciem cilvēkiem.

Tādējādi, ņemot vērā, ka nav tehnisku pamatnostādņu, referente uzskata, ka sākotnējā posmā ir saprātīgi pieņemt vecuma ierobežojumus, kuri, pēc mūsu domām, būs praktiski realizējami, tādējādi izvairoties no nevajadzīga riska padarīt VIS projektu par lielu eksperimentu. Tā kā vienīgās pašreiz salīdzināmās plaša mēroga pirkstu nospiedumu programmas ir Eurodoc (minimālais vecums 14 gadi) un US-Visit (14–79 gadi), šie vecuma ierobežojumi ir jāizmanto arī VIS sākotnējā periodā.

Bet pat gadījumā, ja būtu pārbaudīta tehnoloģija pirkstu nospiedu noņemšanai ļoti maziem bērniem, būtu rūpīgi jāpārdomā, cik piemēroti, vajadzīgi un samērīgi tas būtu. Minētajā situācijā nav iespējams veikt pilnu analīzi, lai gan referente uzskata, ka būtu jāturpina izskatīt vismaz šādi aspekti.

Vispirms ir jāapsver, vai pirkstu nospiedumu noņemšana bērniem, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu, ir vajadzīga, lai sasniegtu VIS mērķus, kā tas noteikts teksta, par kuru panākta vienošanās, 1.a pantā. Pirmā mērķa īstenošanai (vīzas pieteikuma procedūras veicināšana) mazu bērnu pirkstu nospiedumi nav vajadzīgi. Gluži pretēji, tas sarežģītu pieteikšanos uz vīzu, jo šiem bērnam būtu jāierodas konsulātā, lai nodotu savus pirkstu nospiedumus. Tā kā bērnu pirkstu nospiedumi mainās, rodas absurda situācija, kad bērnu pirkstu nospiedumi būtu jānoņem, piemēram, reizi divos gados, lai gan vecāku pirkstu nospiedumi tika noņemti reizi četros vai piecos gados.

Otrā VIS mērķa īstenošanai (vīzu pieteikšanas vairākās dalībvalstīs (visa shopping) novēršana) mazāka vecuma ierobežojumi arī nav vajadzīgi, jo parasti mazi bērni ceļo ar saviem vecākiem, ar kuru pieteikuma failiem bērnu faili ir saistīt atbilstīgi VIS regulas 5. panta 4. punktam.

Trešā mērķa īstenošanai (cīņas pret krāpniecību veicināšana) tiek vispārēji uzskatīts, ka biometrija varētu apgrūtināt vīzu viltošanu. Tomēr nav pieejama nekāda informācija par to, vai pastāv problēmas ar viltotām bērnu vīzām.

Ceturtā mērķa gadījumā (robežu kontroles veicināšana) biometrija ļautu uz robežas pārbaudīt, vai attiecīgā persona ir tā pati persona, kurai tika izsniegta vīza. Lai gan tas nav skaidri formulēts VIS mērķis, tas teorētiski varētu attiekties uz cīņu pret tirdzniecību ar bērniem, pārbaudot, vai bērns pie robežas ir tas pats bērns, kurš bija ar saviem vecākiem konsulātā. Bet jautājums par to, vai „ģimene”, kas ierodas konsulātā, tiešām ir ģimene, ir ārpus Kopīgās konsulārās instrukcijas (KKI) un VIS darbības jomas. Tiešām pastāv risks, ka paļaušanās uz VIS reāli samazinātu iespējamību, ka uz robežas tiktu apšaubīts, vai attiecīgā grupa ir ģimene.

Tāpat ir svarīgi atcerēties, ka VIS regulā ir noteikts trīs gadu pārejas periods pēc VIS darbības uzsākšanas, kura laikā dalībvalstīm nav jāpārbauda pirkstu nospiedumi uz robežas (16. panta 1.a punkts). Referente uzskata, ka ir nesamērīgi prasīt mazu bērnu pirkstu nospiedumus, ja tie netiek sistemātiski pārbaudīti uz robežas. Viņa uzskata, ka šis trīs gadu periods ir jāizmanto, veicot paplašinātu pētījumu par vecuma ierobežojumiem pirkstu nospiedumu noņemšanai, lai attiecīgā perioda beigās jebkuru lēmumu par vecuma ierobežojumu izmaiņām varētu pieņemt, pamatojoties uz pilnīgāku informāciju.

Piektā VIS mērķa īstenošanai (palīdzēt identificēt personas bez dokumentiem) mazu bērnu pirkstu nospiedumi arī nav vajadzīgi, jo to kvalitāte nav atbilstīga, lai tos izmantotu identificēšanai, un Komisija to apzinās.[7]

Sestā mērķa īstenošanai (Dublinas II Regulas piemērošanas veicināšana)[8] tādu bērnu pirkstu nospiedumu noņemšana, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu, šķiet pretrunā ar Eurodac Regulā noteikto minimālo vecumu, un pašreizējais teksts nevar mainīt šo ierobežojumu.[9]

Visbeidzot ir arī apšaubāmi, vai tādu bērnu pirkstu nospiedumi, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu, palīdzētu novērst draudus iekšējai drošībai. Lai gan var iedomāties, ka ārkārtīgi retos gadījumos bērni ir iesaistīti terorisma aktos vai citos nopietnos noziegumos, pastāv šaubas, vai tas attaisnotu pirkstu nospiedumu noņemšanu tik daudziem bērniem.

Referente uzskata, ka 79 gadu vecuma ierobežojums, kā noteikts US-Visit, ir tikpat svarīgs. Maz ticams, ka personas, kas vecākas par 79 gadiem, rada imigrācijas vai terorisma draudus. Šķiet nesamērīgi apgrūtināt šādas personas ar pienākumu doties uz konsulātu un, iespējams, stāvēt rindā vairākas reizes. Ja nebūtu pienākuma nodot pirkstu nospiedumus, šādas personas varētu izmantot parastās metodes, piemēram, ceļojumu aģentūru. Turklāt pirkstu nospiedumu precizitāte samazinās, cilvēkiem kļūstot vecākiem. Tas nozīmē, ka viņi varētu saskarties ar nepamatotām problēmām konsulātā vai pie robežas. Tāpat veciem cilvēkiem ir daudz grūtāk nodot pirkstu nospiedumus, ja viņi ir svārstīgi vai neizprot attiecīgo tehnoloģiju. Referente negribētu, ka ES radītu iespaidu pārējai pasaulei, ka tā neciena vecus cilvēkus.

II.2. Fotogrāfijas

Komisija neierosina nekādus vecuma atvieglojumus attiecībā uz fotogrāfijām, un referente tam piekrīt. Komisija atstāj vēl risināmu jautājumu par to, vai izmantot skenētas fotogrāfijas vai fotogrāfijas, kas izgatavotas konsulātā. Referente uzskata, ka personām, kas atbrīvotas no pirkstu nospiedumu nodošanas, parasti ir jāizmanto skenētas fotogrāfijas, lai šīm personām nevajadzētu ierasties konsulātā tikai fotogrāfijas izgatavošanai.

II.3. Datu vākšanas biežums

Komisija ierosina noteikt prasību pretendentam personīgi ierasties uz pirmā pieteikuma reģistrēšanu un kopēt iegūtos datus jebkuram turpmākam pieteikumam 48 mēnešu laikā. Referente ierosina pagarināt šo periodu līdz 59 mēnešiem, kas joprojām garantē, ka attiecīgie dati ir pieejami VIS saskaņā ar 5 gadu glabāšanas periodu. Šis attiecīgā perioda pagarinājums neietekmē vīzu procesa drošību un paaugstina tā lietotājdraudzīgumu. Referente arī ierosina grozījumu, precizējot, ka pēc 59 mēnešiem ir jānoņem jauni biometrijas dati, jo Komisijas priekšlikums, šķiet, nozīmē to, ka gadījumā, ja persona regulāri piesakās uz vīzu (48 mēnešu laikā), tos pašus biometrijas datus varētu izmantot visu attiecīgās personas mūžu. Visbeidzot referente vēlētos norādīt, ka 14 gadu vecuma ierobežojuma attiecībā uz pirkstu nospiedumiem izvēle ir saistīta ar datu vākšanas biežumu. Ja attiecīgais vecuma ierobežojums tiktu samazināts, tad bērnu pirkstu nospiedumi būtu jānoņem biežāk, jo tie pastāvīgi mainās.

III. Vīzas pieteikumu pieņemšana

III.1. Ārpakalpojumi

Referente piekrīt ārpakalpojumu vispārējai koncepcijai, ja tie uzlabo vīzas pretendentu apkalpošanu un ja tie tiek sniegti saskaņā ar nosacījumiem, kas nodrošina vīzas izsniegšanas procesa viengabalainību. Šie būtiskie nosacījumi ir tādi, ka ārpakalpojumus patiešām izmanto tikai kā pēdējo līdzekli, ka pakalpojumu sniedzējs darbojas ēkā, kurai ir diplomātiska aizsardzība, ka konsulāta amatpersonas piedalās darba procesā, rūpīgi uzraugot pakalpojumu sniedzēja darbiniekus, un ka tiek pastiprinātas līguma klauzulas, kuras nodrošina līgumslēdzēja uzraudzību.

III.2. Kopīgie vīzu pieteikuma centri (KVC)

Tāpat kā jautājumā par ārpakalpojumiem referente uzskata, ka KVC ir jāizveido tikai tādā ēkā, kurai ir diplomātiskā aizsardzība.

  • [1]  Konsolidētā versija OV C 326, 22.12.2005., 1.–149. lpp.
  • [2]  COM(2006)403; H. Lax ziņojums.
  • [3]  Tehniski tas tiks iekļauts Vīzu kodeksā, tiklīdz būs panākta vienošanās, līdzīgi kā gadījumā ar dokumentu apzīmogošanu (Reg. Nr. 2133/2004), kas tika ieviesta Šengenas Robežu kodeksā (Reg. Nr. 562/2006).
  • [4]  PE 386.565v01-00, 386.717v01-00 tika izskatīti Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā 10.4.2007. un 8.5.2007.
  • [5]  27.10.2006. atzinums, OV C 321 29.12.2006., 38. lpp.
  • [6]  1.3.2007. atzinums Nr. 3/2007 (WP 134).
  • [7]  „Sešu līdz divpadsmit gadu vecu bērnu pirkstu nospiedumi ir izmantojami tikai salīdzināšanai viens pret vienu.” (priekšlikuma 9. lpp.)
  • [8]  Reg. Nr. 343/2003; skatīt VIS regulas 1.a panta f) apakšpunktu.
  • [9]  Darba dokuments „Biometrija un vīzas pieteikumi”, Steve Peers, 5. lpp.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopīgā konsulārā instrukcija: biometriskie identifikatori un vīzas pieprasījumi

Atsauces

COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

31.5.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

15.6.2006

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Sarah Ludford

20.6.2006

 

 

Izskatīšana komitejā

19.6.2006

27.11.2006

11.4.2007

17.7.2007

 

12.9.2007

20.11.2007

 

 

Pieņemšanas datums

20.11.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

31

2

5

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Javier Moreno Sánchez, Bogusław Rogalski, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mary Lou McDonald, Marianne Mikko, Hubert Pirker

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Louis Grech