SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych

29.11.2007 - (COM(2006)0269 – C6‑0166/2006 – 2006/0088(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Sarah Ludford

Procedura : 2006/0088(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0459/2007

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych

(COM(2006)0269 – C6‑0166/2006 – 2006/0088(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0269)[1],

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 62 ust. 2 lit. b) pkt ii) traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6‑0166/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6‑0459/2007),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 3 PREAMBUŁY

(3) Wyboru identyfikatorów biometrycznych dokonano w [rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Systemu Informacji Wizowej (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych]. Omawiane rozporządzenie określa normy regulujące gromadzenie tych identyfikatorów biometrycznych za pomocą odniesień do stosownych przepisów określonych przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Aby zapewnić interoperacyjność, nie są konieczne żadne dalsze specyfikacje techniczne.

(3) [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Systemu Informacji Wizowej (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych] stanowi, że odciski palców i fotografie osób ubiegających się o wizę powinny być przechowywane w systemie VIS. Niniejsze rozporządzenie określa normy regulujące gromadzenie tych identyfikatorów biometrycznych za pomocą odniesień do stosownych przepisów określonych przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Aby zapewnić interoperacyjność, nie są konieczne żadne dalsze specyfikacje techniczne.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu jedynie wyjaśnienie tekstu: powinno być jasne, jaki jest wybór w odniesieniu do identyfikatorów biometrycznych i że jest mowa o dwóch odrębnych rozporządzeniach.

Poprawka 2

PUNKT 3 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(3a) Przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o wizę powinno odbywać się z poszanowaniem godności i integralności osoby ludzkiej. Wnioski wizowe powinny być rozpatrywane w sposób profesjonalny i taktowny, przy nakładzie sił współmiernym do zamierzonych celów.

Uzasadnienie

Zapis został zaczerpnięty z wniosku Komisji dotyczącego wspólnotowego kodeksu wizowego (COM(2006)403) i nieco zmieniony. Ponieważ przedmiotowy tekst prawdopodobnie wejdzie w życie przed nowym kodeksem wizowym, w tekście przedmiotowego rozporządzenia należy umieścić zapisy, które uznaje się za niezbędne do funkcjonowania systemu VIS. Ogólna klauzula dotycząca zachowania pracowników wydaje się konieczna, w szczególności z uwagi na to, że pobieranie danych biometrycznych stanie się nowym elementem procedury wydawania wiz.

Poprawka 3

PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) Należy również wprowadzić inne możliwości, takie jak wspólna lokalizacja, wspólne ośrodki składania wniosków wizowych oraz podzlecanie. Konieczne jest wprowadzenie stosownych ram prawnych obejmujących te możliwości, zwłaszcza uwzględniając wymogi w zakresie ochrony danych. Na mocy ustanowionych ram prawnych państwa członkowskie powinny mieć prawo wyboru rodzaju struktury organizacyjnej, którą zamierzają stosować w każdym z państw trzecich. Szczegóły dotyczące tych struktur powinny zostać opublikowane przez Komisję.

(5) Należy również wprowadzić inne możliwości, takie jak wspólna lokalizacja, wspólne ośrodki składania wniosków wizowych oraz podzlecanie. Konieczne jest wprowadzenie stosownych ram prawnych obejmujących te możliwości, zwłaszcza uwzględniając wymogi w zakresie ochrony danych. Aby zagwarantować integralność procedury wydawania wiz, każda z czynności związanych z wydawaniem wiz, w tym pobieranie danych biometrycznych, powinna odbywać się w obiektach państwa członkowskiego objętych ochroną dyplomatyczną lub konsularną na mocy prawa międzynarodowego albo w obiektach należących do Komisji Europejskiej, które państwo przyjmujące uznaje za nienaruszalne. Na mocy ustanowionych ram prawnych państwa członkowskie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć prawo wyboru rodzaju struktury organizacyjnej, którą zamierzają stosować w każdym z państw trzecich. Szczegóły dotyczące tych struktur powinny zostać opublikowane przez Komisję na wspólnej stronie internetowej na temat wizy Schengen.

Uzasadnienie

This amendment replaces Amendment 3 of the draft report.

Given, in particular, the risks for data security and data protection linked to the taking of biometrics but also the fact that the process of visa issuing is and should remain a public task (even if certain aspects are outsourced), several amendments have been tabled to ensure that any activity linked to the issuing of visas takes place in a building enjoying diplomatic or consular protection. It is important that these are Member States' buildings or delegations of the Commission, in order to ensure that Directive 95/46 and Regulation 45/2001 are applicable and that any material is protected, e.g. from seizure.

The idea of establishing a common Schengen visa internet site, www.schengenvisa.eu has been brought forward by Henrik Lax in his draft report on Visa Code and the present rapporteur fully supports it. For reasons of transparency and clarity, it is important that the organisational structures chosen by the Member States be published on the same website.

Poprawka 4

PUNKT 7 PREAMBUŁY

(7) Konieczne jest ustanowienie przepisów regulujących sytuacje, w których władze centralne danego państwa członkowskiego zdecydują o podzlecaniu części procesu przetwarzania wniosków wizowych zewnętrznemu dostawcy usług. Przepisy należy ustanowić, zachowując całkowitą zgodność z ogólnymi zasadami w zakresie wydawania wiz, przestrzegając wymogów w zakresie ochrony danych określonych w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

(7) Ponieważ wydawanie wiz z uwagi na swój charakter stanowi zadanie publiczne, wszelkie decyzje władz centralnych państwa członkowskiego dotyczące podzlecania części procesu przetwarzania wniosków wizowych zewnętrznemu dostawcy usług powinny być podejmowane wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości i gdy jest to należycie uzasadnione. Przepisy należy ustanowić, zachowując całkowitą zgodność z ogólnymi zasadami w zakresie wydawania wiz, przestrzegając wymogów w zakresie ochrony danych określonych w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Uzasadnienie

Z uwagi na szereg konsekwencji, jakie mogą wiązać się z podzlecaniem, powinno ono mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy nie ma innych możliwości, i powinno być należycie uzasadnione. Zdaniem sprawozdawczyni należy umieścić wyraźny zapis dotyczący tej kwestii.

Poprawka 5

PUNKT 8 PREAMBUŁY

(8) Państwa członkowskie zawrą umowy z zewnętrznymi dostawcami usług, które zawierać będą zapisy dokładnie określające ich obowiązki, bezpośredni i całkowity wstęp na teren ich obiektów, informacje na temat osób ubiegających się o wydanie wizy, poufność oraz okoliczności, warunki i procedury zawieszania lub wypowiedzenia umowy.

(8) Każda umowa zawarta przez państwo członkowskie z zewnętrznym dostawcą usług powinna zawierać zapisy dokładnie określające obowiązki zewnętrznego dostawcy, bezpośredni i całkowity wstęp na teren jego obiektów, informacje na temat osób ubiegających się o wydanie wizy, poufność, zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz okoliczności, warunki i procedury zawieszania lub wypowiedzenia umowy. Państwa członkowskie powinny podjąć stosowne działania w celu zapewnienia wykonalności umów zawartych z zewnętrznymi dostawcami usług.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę nr 5 do projektu sprawozdania. Początkowe części poprawki mają na celu wyjaśnienie tekstu. W ostatniej części dodaje się stwierdzenie o ochronie danych jako ważny zapis, który powinien być zawarty w umowach z zewnętrznymi dostawcami usług.

Poprawka 6

PUNKT 8 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(8a) Państwa członkowskie powinny dążyć do tego, by zorganizować przyjmowanie wniosków wizowych, pobieranie identyfikatorów biometrycznych i rozmowę w taki sposób, aby osoba ubiegająca się o wizę musiała stawić się osobiście tylko raz (zasada jednego okienka), aby uzyskać wizę.

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest, aby wprowadzenie technologii biometrycznych nie spowodowało niepotrzebnych niedogodności dla osób ubiegających się o wizę, ponieważ technologie te mają na celu m.in. ułatwienie legalnego podróżowania. Dlatego też państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby stosować zasadę jednego okienka.

Poprawka 7

PUNKT 9 PREAMBUŁY

(9) Aby zapewnić zgodność z wymogami w zakresie ochrony danych, przeprowadzono konsultacje z grupą roboczą utworzoną na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

(9) Europejski Inspektor Ochrony Danych wydał opinię zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych1 oraz grupą roboczą utworzoną na mocy art. 29 zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 lit. c) dyrektywy 95/46/WE.

1 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

Uzasadnienie

Wyjaśniono brzmienie punktu preambuły, ponieważ sugerowało ono, że samo przeprowadzenie konsultacji z organami ds. ochrony danych zapewniło zgodność z przepisami o ochronie danych. W rzeczywistości w dotyczących wniosku opiniach wydanych zarówno przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, jak i grupę roboczą utworzoną na mocy art. 29 wyrażono szereg poważnych obaw.

Poprawka 8

PUNKT 9 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(9a) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia. Należy jednak wyjaśnić pewne punkty, zwłaszcza w odniesieniu do odpowiedzialności za przetwarzanie danych, ochrony praw osób, których dane dotyczą, i nadzoru nad ochroną danych.

Uzasadnienie

Ważne jest umieszczenie wyraźnego zapisu, zgodnie z którym dyrektywa 95/46 o ochronie danych ma zastosowanie do wszystkich aspektów przetwarzania danych w ramach stosowania przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 9

PUNKT 11 PREAMBUŁY

(11) Aby ułatwić procedurę składania kolejnych wniosków wizowych, powinna istnieć możliwość kopiowania danych biometrycznych zawartych w pierwszym wniosku wizowym, przez okres 48 miesięcy, odpowiadający długości okresu przechowywania danych określonego w rozporządzeniu w sprawie VIS. Po upłynięciu tego okresu należy ponownie pobrać identyfikatory biometryczne.

(11) Aby ułatwić procedurę składania kolejnych wniosków wizowych, powinna istnieć możliwość kopiowania danych biometrycznych zawartych w pierwszym wniosku wizowym, przez okres 59 miesięcy od początku okresu przechowywania danych określonego w art. 23 rozporządzenia w sprawie VIS. Po upłynięciu tego okresu należy ponownie pobrać identyfikatory biometryczne.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę nr 9 do projektu sprawozdania.

Okres przechowywania danych w systemie VIS wynosi pięć lat, tzn. 60 miesięcy, zatem okres „ponownego wykorzystania” wynoszący 59 miesięcy gwarantuje, że dane dotyczące osoby ubiegającej się o wizę są wciąż dostępne. Ponadto wydłużenie okresu, w którym dane biometryczne mogą być ponownie wykorzystane, sprawi, że konsulaty będą bardziej przyjazne dla użytkownika, a ich obciążenie pracą mniejsze. Poprawka ta jest zgodna z podejściem zawartym w sprawozdaniu Henrika Laxa w sprawie przyszłego kodeksu wizowego.

Poprawka 10

PUNKT 14 PREAMBUŁY

(14) Komisja powinna przedstawić sprawozdanie z realizacji niniejszego rozporządzenia dwa lata po jego wejściu w życie, dotyczące wdrożenia systemu pobierania identyfikatorów biometrycznych, zasady „pierwszego wniosku wizowego” oraz organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych.

(14) Trzy lata po rozpoczęciu funkcjonowania VIS, a następnie co cztery lata, Komisja powinna przedstawić sprawozdanie z realizacji niniejszego rozporządzenia, dotyczące wdrożenia systemu pobierania identyfikatorów biometrycznych, odpowiedniości wybranej normy ICAO, zgodności z przepisami ochrony danych, doświadczeń dotyczących współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług, ze szczególnym odniesieniem do gromadzenia danych biometrycznych, zasady „pierwszego wniosku wizowego” oraz organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych.

Na podstawie art. 17 ust. 12-14 oraz art. 50 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS sprawozdanie powinno również objąć przypadki, w których nie można było faktycznie udostępnić odcisków palców lub ich udostępnienie nie było wymagane z przyczyn prawnych w porównaniu z przypadkami, w których te odciski są pobierane. Sprawozdanie powinno zawierać informacje na temat przypadków, w których osobie, która nie mogła faktycznie udostępnić odcisków palców, odmówiono wydania wizy.

W razie potrzeby sprawozdanie powinno zostać zaopatrzone w odpowiednie wnioski dotyczące zmiany niniejszego rozporządzenia. Komisja przekazuje sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi kompromis miedzy popr. 35 sprawozdawczynię, popr. 36 złożoną przez Martine Roure, a poprawką 40 złożoną przez Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Poprawka 11

PUNKT 15 PREAMBUŁY

(15) Zasada pomocniczości ma zastosowanie w zakresie, w jakim wniosek nie wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Wspólnoty. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres niezbędny do osiągnięcia celów przewidzianych zgodnie z art. 5 akapit trzeci traktatu.

(15) Celem niniejszego rozporządzenia jest organizacja przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych w kontekście włączenia danych biometrycznych do systemu VIS. Ponieważ państwa członkowskie nie mogą zrealizować tych celów w sposób wystarczający, Wspólnota może wprowadzić środki zgodnie z zasadą pomocniczości ustanowioną art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności ustanowioną w akapicie trzecim tego artykułu, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres niezbędny do osiągnięcia tych celów.

Uzasadnienie

Punkty 15 i 16 preambuły zostały połączone w jeden, co stanowi przyjętą praktykę we wnioskach Komisji i zapewnia większą jasność tekstu.

Poprawka 12

PUNKT 16 PREAMBUŁY

(16) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, aby osiągnąć podstawowy cel polegający na wprowadzeniu wspólnych norm i interoperacyjnych identyfikatorów biometrycznych, konieczne i właściwe jest określenie zasad obowiązujących wszystkie państwa członkowskie wdrażające konwencję z Schengen. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres niezbędny do osiągnięcia celów przewidzianych zgodnie z art. 5 akapit trzeci traktatu,

skreślony

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawek do punktu 15 preambuły.

Poprawka 13

PUNKT 16 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(16a) Niniejsze rozporządzenie uwzględnia poszanowanie praw podstawowych oraz zasad przyjętych w szczególności w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

Uzasadnienie

Jest to standardowy punkt preambuły w prawodawstwie UE, które ma wpływ na prawa podstawowe. Odniesienie do Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka jest szczególnie ważne w przedmiotowym kontekście, dlatego zostało dodane do standardowego punktu uzasadnienia.

Poprawka 14

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 LITERA A)

Punkt II punkt 1.2 litera b) (WIK)

„Państwo członkowskie może również reprezentować jedno lub więcej państw członkowskich jedynie dla celów przyjmowania wniosków wizowych oraz pobierania identyfikatorów biometrycznych. Zastosowanie mają również odpowiednie przepisy określone w pkt 1.2 lit. c) i e). Przyjmowania i przekazywania akt i danych reprezentowanym placówkom konsularnym dokonuje się przy zachowaniu odpowiednich przepisów w zakresie ochrony danych oraz zasad bezpieczeństwa”.

„Państwo członkowskie może również reprezentować jedno lub więcej państw członkowskich jedynie dla celów przyjmowania wniosków wizowych oraz pobierania identyfikatorów biometrycznych. Zastosowanie mają również odpowiednie przepisy określone w pkt 1.2 lit. c) i e). W przypadku otrzymania wniosku reprezentujące państwo członkowskie tworzy akta dotyczące wniosku wizowego w systemie VIS i wprowadza dane, o których mowa w art. 9 rozporządzenia w sprawie VIS. Następnie za pomocą infrastruktury komunikacyjnej VIS określonej w art. 16 rozporządzenia w sprawie VIS informuje placówkę konsularną reprezentowanego państwa członkowskiego o wniosku i wprowadzeniu danych do VIS. Przyjmowania i przekazywania akt i danych reprezentowanym placówkom konsularnym dokonuje się przy zachowaniu odpowiednich przepisów w zakresie ochrony danych oraz zasad bezpieczeństwa”.

Uzasadnienie

This amendment replaces Amendment 15 of the draft report.

The underlying rationale of the idea to roll out the VIS in particular regions is that all consulates of the Member States start using the VIS at the same time. This implies that all consulates have access to the VIS. It seems, therefore, logical that the representing Member State introduces, on behalf of the represented Member State, the basic visa data directly into the VIS. This is the best guarantee for ensuring data security and data protection, in particular as regards the transmission of biometric data. The numbering of VIS articles has been adapted to those in the final version of the Regulation.

Poprawka 15

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A (nowy)

Punkt III punkt -1 (nowy) (WIK)

 

(1a) W punkcie III dodaje się punkt -1:

„Zachowanie pracowników rozpatrujących wnioski wizowe

Państwa członkowskie zapewniają osobom ubiegającym się o uzyskanie wizy uprzejmą obsługę ze strony wszystkich swych pracowników.

Wszyscy pracownicy wykonują swoje obowiązki służbowe z poszanowaniem godności i integralności osoby ubiegającej się o wizę. Podejmowane przez nich środki muszą być współmierne do zamierzonych celów.

Podczas pełnienia obowiązków służbowych pracownicy nie dyskryminują nikogo ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, wiarę lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.”

Uzasadnienie

Poprawka 16 złożona przez sprawozdawcę została nieznacznie zmodyfikowana tak, by uwzględniła również pracowników zewnętrznych dostawców usług.

Poprawka 16

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2
Punkt III punkt 1.1 (WIK)

(2) Punkt III pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

(2) Punkt III pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1.1 Formularz wniosku wizowego - liczba formularzy wniosków

1.1 Formularz wniosku wizowego - liczba formularzy wniosków

Cudzoziemiec musi również wypełnić formularz wniosku o wydanie wizy jednolitej. Wnioski o wydanie wizy jednolitej należy składać na ujednoliconym formularzu, którego wzór stanowi załącznik 16.

Osoba ubiegająca się o wizę musi również wypełnić formularz wniosku o wydanie wizy jednolitej. Wnioski o wydanie wizy jednolitej należy składać na ujednoliconym formularzu, którego wzór stanowi załącznik 16.

Przynajmniej jeden egzemplarz wniosku wizowego musi zostać wypełniony w taki sposób, aby mógł zostać wykorzystany przez organy centralne podczas konsultacji. Umawiające się Strony mogą, w zakresie, w jakim wymagają tego krajowe procedury administracyjne, żądać kilku egzemplarzy wniosku.

Przynajmniej jeden egzemplarz wniosku wizowego musi zostać wypełniony w taki sposób, aby mógł zostać wykorzystany przez organy centralne podczas konsultacji. Umawiające się Strony mogą, w zakresie, w jakim wymagają tego krajowe procedury administracyjne, żądać kilku egzemplarzy wniosku.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę nr 17 do projektu sprawozdania.

Wyraz „cudzoziemiec” należy w całym tekście zastąpić wyrażeniem „osoba ubiegająca się o wizę”, ponieważ takie wyrażenie jest używane i zdefiniowane w rozporządzeniu w sprawie VIS.

Poprawka 17

ARTYKUŁ 1 PINKT 2
Punkt III punkt 1.2 litera a) (WIK)

a) Państwa członkowskie pobierają identyfikatory biometryczne składające się z obrazu twarzy i dziesięciu odcisków palców od osoby ubiegającej się o wizę, zgodnie z zabezpieczeniami określonymi w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka.

a) Państwa członkowskie pobierają identyfikatory biometryczne składające się z obrazu twarzy i dziesięciu odcisków palców od osoby ubiegającej się o wizę, respektując prawa określone w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

Składając pierwszy wniosek wizowy, każda osoba ubiegająca się o wizę musi stawić się osobiście. Zostaną wówczas pobrane następujące identyfikatory biometryczne:

Składając pierwszy wniosek wizowy, każda osoba ubiegająca się o wizę, której nie obejmuje żaden z wyjątków wymienionych w lit b), musi stawić się osobiście. Zostaną wówczas pobrane następujące identyfikatory biometryczne:

- fotografia, zeskanowana lub zrobiona w chwili składania wniosku oraz

- fotografia, zeskanowana lub zrobiona w chwili składania wniosku oraz

- dziesięć płaskich odcisków palców, cyfrowo zeskanowanych.

- dziesięć płaskich odcisków palców, cyfrowo zeskanowanych.

W przypadku kolejnych wniosków wizowych identyfikatory biometryczne są kopiowane z pierwszego wniosku, pod warunkiem, że zostały wprowadzone do systemu nie wcześniej niż przed 48 miesiącami. Po upłynięciu tego okresu wszelkie kolejne wnioski wizowe traktowane będą jako „pierwszy wniosek”.

W przypadku kolejnych wniosków wizowych składanych w ciągu 59 miesięcy od początku okresu przechowywania danych określonego w art. 23 rozporządzenia w sprawie VIS identyfikatory biometryczne są kopiowane z pierwszego wniosku. Po upłynięciu tego okresu wszelkie kolejne wnioski wizowe traktowane będą jako „pierwszy wniosek”.

Wymogi techniczne dotyczące fotografii i odcisków palców są zgodne z międzynarodowymi normami określonymi w części pierwszej (paszporty) dokumentu nr 9303 Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), 6. wydanie.

Wymogi techniczne dotyczące fotografii i odcisków palców są zgodne z międzynarodowymi normami określonymi w części pierwszej (paszporty) dokumentu nr 9303 Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), 6. wydanie.

Identyfikatory biometryczne pobierane są przez wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie upoważnienia, zatrudnionych w misjach dyplomatycznych lub placówkach konsularnych, lub, pod ich nadzorem, przez pracowników zewnętrznego dostawcy usług, o którym mowa w pkt 1.B.

Identyfikatory biometryczne pobierane są przez wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie upoważnienia, zatrudnionych w misjach dyplomatycznych lub placówkach konsularnych, lub, pod ich nadzorem i na ich odpowiedzialność, przez pracowników zewnętrznego dostawcy usług, o którym mowa w pkt 1.B.

Dane wprowadzane są do Systemu Informacji Wizowej (VIS) jedynie przez upoważnionych do tego pracowników służb konsularnych zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie VIS.

Dane wprowadzane są do Systemu Informacji Wizowej (VIS) jedynie przez upoważnionych do tego pracowników służb konsularnych, o których mowa w art. 4 ust. 1, zgodnie z art. 5 rozporządzenia w sprawie VIS.

 

Państwa członkowskie zapewniają pełne wykorzystanie wszystkich kryteriów wyszukiwania zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie VIS, aby uniknąć bezpodstawnej odmowy lub błędnej identyfikacji.

 

Pobieranie identyfikatorów biometrycznych, łącznie z ich przekazywaniem od dostawcy usług do właściwej placówki konsularnej, jest nadzorowane zgodnie z art. 41 i art. 43 rozporządzenia w sprawie VIS oraz art. 28 dyrektywy 1995/46.

Uzasadnienie

This amendment replaces Amendment 18 of the draft report.

Although neither the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms nor the United Nations Convention on the Rights of the Child lay down safeguards for the collection of biometrics, they include important human rights which should be respected in the context of this proposal. A reference to the Charter of Fundamental Rights has also been added.

It should be made explicit that not every single applicant needs to appear in person at a consulate but that exceptions are foreseen.

The reference to "the last entry" is misleading and therefore the text has been clarified. For the extension of the period regarding the frequency of collection of biometric data, see the justification to the amendment on recital 11.

The taking of biometrics by external service providers should meet various conditions and an important one is that the final responsibility lies with the consular missions or diplomatic posts.

Article 5 of the VIS Regulation as the general article dealing with the procedures for entering data on the application is sufficient and therefore the references to the other articles should be deleted.

It is important as a fallback procedure to make clear that visa authorities should use all search keys foreseen in Article 13 of the VIS regulation.

To ensure consistency with the specific rules on data protection as laid down in the VIS Regulation a cross-reference to them seems necessary (see opinion of the Article 29 Working Party, p. 9). The numbering of VIS articles has been adapted to those in the final version of the Regulation

Poprawka 18

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Punkt III punkt 1.2. litera b) (WIK)

b) Wyjątki

Z obowiązku pobierania odcisków palców należy zwolnić dwie kategorie osób ubiegających się o wydanie wizy:

b) Wyjątki

Z obowiązku pobierania odcisków palców należy zwolnić dwie kategorie osób ubiegających się o wydanie wizy:

– dzieci poniżej szóstego roku życia;

– dzieci poniżej dwunastego roku życia;

– osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. Jeżeli jednak możliwe jest pobranie mniej niż dziesięciu odcisków palców, należy pobrać odpowiednią liczbę odcisków palców.

- osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. Jeżeli jednak możliwe jest pobranie mniej niż dziesięciu odcisków palców, należy pobrać odpowiednią liczbę odcisków palców. Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie odpowiednich procedur gwarantujących poszanowanie godności danej osoby w sytuacji, gdy wystąpią problemy z pobraniem danych. Dopilnowują również, by decyzję o tym, czy pobranie odcisków palców jest niemożliwe, zawsze podejmowali upoważnieni do tego pracownicy misji dyplomatycznych lub placówek konsularnych państwa członkowskiego (państw członkowskich). Ponadto w przypadku, gdy niemożność pobrania odcisków palców ma charakter tymczasowy, od osoby ubiegającej się o wizę zostaną pobrane odciski palców przy składaniu przez nią kolejnego wniosku wizowego. Pracownicy konsularni są upoważnieni do zażądania wyjaśnienia powodów, dla których pobranie odcisków palców jest czasowo niemożliwe.

 

Fakt, że pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie ma wpływu na przyznanie lub odmowę przyznania wizy.

Państwo członkowskie może ustanowić wyjątki od wymogu pobierania identyfikatorów biometrycznych w stosunku do posiadaczy paszportów dyplomatycznych, posiadaczy paszportów służbowych/oficjalnych i paszportów specjalnych.

Państwo członkowskie może ustanowić wyjątki od wymogu pobierania identyfikatorów biometrycznych w stosunku do posiadaczy paszportów dyplomatycznych, posiadaczy paszportów służbowych/oficjalnych i paszportów specjalnych.

W każdym z tych przypadków w systemie VIS należy dokonać adnotacji „nie dotyczy”.

W każdym z tych przypadków w systemie VIS należy dokonać adnotacji „nie dotyczy”.

 

Bez uszczerbku dla przepisów części III.4 WIK, w przypadku osób poniżej dwunastego roku życia będą wykorzystywane zeskanowane fotografie, co nie wymaga osobistego stawiennictwa.

 

Kwestie zwolnienia z wymogu złożenia odcisków palców przez dzieci i osoby starsze, a w szczególności zakres wiekowy, w przypadku którego odciski palców są wymagane, zostają poddane przeglądowi po upływie trzech lat od rozpoczęcia funkcjonowania VIS. W tym celu Komisja przedkłada sprawozdanie przedstawiające w szczególności doświadczenia VIS w odniesieniu do pobierania i wykorzystywania odcisków palców dzieci w wieku powyżej czternastu lat i szczegółową ocenę techniczną wiarygodności pobierania i wykorzystywania odcisków palców dzieci poniżej tego wieku do celów identyfikacji i kontroli w ramach dużej bazy danych, jaką jest VIS. Sprawozdanie zawiera rozszerzoną ocenę wpływu wprowadzenia niższych i wyższych limitów wiekowych w przypadku wymogu pobierania odcisków palców, z uwzględnieniem aspektów społecznych, ergonomicznych i finansowych.

Sprawozdanie zawiera podobną ocenę w odniesieniu do pobierania odcisków palców od osób starszych. W razie wykazania w sprawozdaniu istotnych problemów dotyczących pobierania odcisków palców od osób powyżej pewnego wieku, Komisja przedstawia wniosek w sprawie wyznaczenia wyższego limitu wiekowego.

W razie potrzeby sprawozdaniu powinny towarzyszyć odpowiednie wnioski dotyczące zmiany niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi kompromis miedzy popr. 41 sprawozdawczyni, popr. 42 Martine Roure, a poprawką 40 Sylvii-Yvonne Kaufmann.

Poprawka 19

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Punkt VII punkt 1 A akapit drugi (WIK)

W przypadku każdej placówki państwo członkowskie wyposaży swój urząd konsularny w materiały konieczne do pobierania/gromadzenia identyfikatorów biometrycznych, lub, bez uszczerbku dla wyżej wymienionych możliwości reprezentacji, zdecyduje o współpracy z innym państwem członkowskim lub większą liczbą państw członkowskich. Wszelka współpraca przyjmie formę wspólnej lokalizacji lub będzie polegała na ustanowieniu wspólnego ośrodka składania wniosków wizowych lub współpracy z partnerami zewnętrznymi.

W przypadku każdej placówki państwo członkowskie wyposaży swój urząd konsularny w materiały konieczne do pobierania/gromadzenia identyfikatorów biometrycznych, lub, bez uszczerbku dla wyżej wymienionych możliwości reprezentacji, zdecyduje o współpracy z innym państwem członkowskim lub większą liczbą państw członkowskich. Współpraca polega na prowadzeniu wspólnej placówki lub ustanowieniu wspólnego ośrodka przyjmowania wniosków lub, jeśli te rozwiązania są niestosowne, nawiązaniu współpracy z usługodawcami zewnętrznymi.

Uzasadnienie

Ponieważ wydawanie wiz, łącznie z pobieraniem danych biometrycznych, musi pozostać co do zasady zadaniem publicznym, podzlecanie powinno być stosowane jedynie wtedy, gdy nie ma innych możliwości. Zastępuje poprawkę 20.

Poprawka 20

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Punkt VII punkt 1 A akapit drugi litera a) (WIK)

a) W przypadku wyboru „wspólnej lokalizacji” pracownicy placówek dyplomatycznych i misji konsularnych jednego lub większej liczby państw członkowskich przetwarzają wnioski wizowe (łącznie z identyfikatorami biometrycznymi) skierowane do nich za pośrednictwem placówek dyplomatycznych lub misji konsularnych innego państwa członkowskiego oraz wspólnie korzystają z wyposażenia, należącego do tego państwa członkowskiego. Zainteresowane państwa członkowskie uzgadniają czas trwania oraz warunki zakończenia wspólnej lokalizacji oraz część opłat administracyjnych uiszczanych na rzecz państwa członkowskiego, do którego należy wykorzystywana placówka dyplomatyczna lub misja konsularna.

a) W przypadku wyboru „wspólnej lokalizacji” pracownicy placówek dyplomatycznych i misji konsularnych jednego lub większej liczby państw członkowskich przetwarzają wnioski wizowe (łącznie z identyfikatorami biometrycznymi) skierowane do nich za pośrednictwem placówek dyplomatycznych lub misji konsularnych innego państwa członkowskiego oraz wspólnie korzystają z wyposażenia, należącego do tego państwa członkowskiego. Zainteresowane państwa członkowskie uzgadniają czas trwania oraz warunki zakończenia wspólnej lokalizacji oraz część opłat administracyjnych uiszczanych na rzecz państwa członkowskiego, do którego należy wykorzystywana placówka dyplomatyczna lub misja konsularna. Osoby ubiegające się o wizę zostaną skierowane do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku wizowego.

Uzasadnienie

W przypadku wspólnej lokalizacji i wspólnych ośrodków składania wniosków wizowych obywatele krajów trzecich powinni być kierowani do „właściwych” urzędników konsularnych.

Poprawka 21

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Punkt VII punkt 1 A akapit drugi 2 litera b) (WIK)

b) w przypadku ustanawiania „wspólnych ośrodków składania wniosków wizowych” pracownicy placówek dyplomatycznych i misji konsularnych dwóch lub większej liczby państw członkowskich są gromadzeni w jednym budynku, aby zajmować się przyjmowaniem skierowanych do nich wniosków wizowych (łącznie z identyfikatorami biometrycznymi). Osoby ubiegające się o wizę są kierowane do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku wizowego. Państwa członkowskie uzgadniają czas trwania i warunki zakończenia omawianej współpracy oraz podział kosztów pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi. Jedno państwo członkowskie ponosi odpowiedzialność za umowy związane z logistyką i za stosunki dyplomatyczne z państwem, na terenie którego znajduje się placówka.

b) w przypadku ustanawiania „wspólnych ośrodków składania wniosków wizowych” pracownicy placówek dyplomatycznych i misji konsularnych dwóch lub większej liczby państw członkowskich są gromadzeni w budynku należącym do jednego państwa członkowskiego objętym ochroną dyplomatyczną lub konsularną na mocy prawa międzynarodowego lub w budynku należącym do Komisji Europejskiej, który państwo przyjmujące uznaje za nienaruszalny, aby zajmować się przyjmowaniem skierowanych do nich wniosków wizowych (łącznie z identyfikatorami biometrycznymi). Osoby ubiegające się o wizę są kierowane do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku wizowego. Państwa członkowskie uzgadniają czas trwania i warunki zakończenia omawianej współpracy oraz podział kosztów pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi. Jedno państwo członkowskie ponosi odpowiedzialność za umowy związane z logistyką i za stosunki dyplomatyczne z państwem, na terenie którego znajduje się placówka.

Uzasadnienie

Given in particular the risks for data security and data protection linked to the taking of biometrics, several amendments have been tabled to ensure that any activity linked to the issuing of visas takes place in a building enjoying diplomatic or consular protection. This is the case both for Common Application Centres and external service providers. This was also strongly recommended by both the EDPS (see p. 7 of his opinion) and by the Art. 29 Working Party (see p. 10 of their opinion). It is important that these are Member States' buildings or delegations of the Commission, in order to ensure that Directive 95/46 and Regulation 45/2001 are applicable and that any material is protected, e.g. from seizure.

Poprawka 22

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Punkt VII punkt 1 B (WIK)

Jeżeli z przyczyn związanych z lokalną sytuacją placówki konsularnej niewłaściwe jest wyposażanie biura konsularnego w urządzenia umożliwiające pobieranie/gromadzenie identyfikatorów biometrycznych lub niewłaściwy jest wybór wspólnej lokalizacji albo wspólnego ośrodka składania wniosków wizowych, państwo członkowskie lub kilka działających razem państw członkowskich może prowadzić współpracę z zewnętrznym dostawcą usług w zakresie przyjmowania wniosków wizowych (łącznie z identyfikatorami biometrycznymi). W takim przypadku odpowiednie państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych w odniesieniu do rozpatrywania wniosków wizowych.

Jeżeli z powodu szczególnych okoliczności lub z przyczyn związanych z lokalną sytuacją placówki konsularnej niewłaściwe jest wyposażanie biura konsularnego w urządzenia umożliwiające pobieranie/gromadzenie identyfikatorów biometrycznych lub niewłaściwy jest wybór wspólnej lokalizacji albo wspólnego ośrodka składania wniosków wizowych, państwo członkowskie lub kilka działających razem państw członkowskich może prowadzić współpracę z zewnętrznym dostawcą usług w zakresie przyjmowania wniosków wizowych (łącznie z identyfikatorami biometrycznymi). W takim przypadku odpowiednie państwa członkowskie są odpowiedzialne za przetwarzanie danych, ponoszą w związku z tym odpowiedzialność za wszelkie naruszenia umowy, a w szczególności za przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych w odniesieniu do rozpatrywania wniosków wizowych. Takie państwo członkowskie gwarantują, że zewnętrzny dostawca usług zgodnie z pkt. VII, pkt. 1.B. pkt 1b prowadzi działalność w obiektach państwa członkowskiego, które zostały objęte ochroną dyplomatyczną lub konsularną na mocy prawa międzynarodowego albo w obiektach należących do Komisji Europejskiej, które państwo przyjmujące uznaje za nienaruszalne, oraz że na miejscu obecni są wykwalifikowani i posiadający odpowiednie upoważnienia pracownicy misji dyplomatycznej lub placówki konsularnej państwa członkowskiego (państw członkowskich), którzy uważnie nadzorują czynności wykonywane przez zewnętrznych dostawców usług.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę nr 23 do projektu sprawozdania.

Sprawozdawczyni proponuje, aby w przypadku podzlecania urzędnicy konsularni byli obecni na miejscu i nadzorowali dostawców usług, co wyraźnie zaleciła grupa robocza utworzona na mocy art. 29 (opinia grupy, str. 10). Ich obecność zagwarantuje publiczny charakter procedury wydawania wiz. Ponieważ podzlecanie znacznie zmniejsza nakład pracy konsulatów, obowiązek ten nie powinien być postrzegany jako dodatkowe obciążenie dla państw członkowskich. Ponadto wyjaśniono już, że ostateczną odpowiedzialność za przetwarzanie danych oraz jakiekolwiek naruszenia umowy w przypadku podzlecania ponoszą państwa członkowskie.

Poprawka 23

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Punkt VII punkt 1.B.1 litera b) (WIK)

b) zewnętrzny dostawca usług zapewnia ogólne informacje na temat wymogów dotyczących ubiegania się o wizę, przyjmowania wniosków i dokumentów uzupełniających oraz pobierania danych biometrycznych od osób ubiegających się o wydanie wizy i pobiera opłatę manipulacyjną (ustanowioną na mocy części VII, pkt 4 i załącznika 12) oraz przekazuje zebrane akta i dane misjom dyplomatycznym oraz placówkom konsularnym państwa członkowskiego odpowiadającego za rozpatrywanie wniosku.

b) zewnętrzny dostawca usług zapewnia ogólne informacje na temat wymogów dotyczących ubiegania się o wizę, przyjmowania wniosków i dokumentów uzupełniających oraz pobierania danych biometrycznych od osób ubiegających się o wydanie wizy i pobiera opłatę manipulacyjną (ustanowioną na mocy części VII, pkt 4 i załącznika 12), przekazuje zebrane akta i dane misjom dyplomatycznym oraz placówkom konsularnym państwa członkowskiego odpowiadającego za rozpatrywanie wniosku oraz na końcu procedury zwraca paszport osobie ubiegającej się o wizę lub przedstawicielowi prawnemu.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę nr 24 do projektu sprawozdania.

Poprawka 24

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Punkt VII punkt 1.B.2 (WIK)

1.B.2 - Obowiązki państw członkowskich

1.B.2 - Obowiązki państw członkowskich

Dane państwo(-a) członkowskie wybiera(ją) zewnętrznego dostawcę usług, który potrafi zapewnić wszelkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa oraz stosowne środki techniczne i organizacyjne, o które zwróciło(-y) się państwo(-a) członkowskie w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, przekształceniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem, szczególnie w przypadku, gdy przetwarzanie wiąże się z przekazywaniem danych za pomocą sieci informatycznej oraz przyjmowaniem i przekazywaniem akt i danych placówce konsularnej, jak również przed wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

Zgodnie z dyrektywą 95/46.WE dane państwo(-a) członkowskie wybiera(ją) zewnętrznego dostawcę usług, który potrafi zapewnić wysoką jakość usług oraz wszelkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa konieczne do ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, przekształceniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem, szczególnie w przypadku, gdy przetwarzanie wiąże się z przekazywaniem danych za pomocą sieci informatycznej oraz przyjmowaniem i przekazywaniem akt i danych placówce konsularnej, jak również przed wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

Przy wyborze zewnętrznych dostawców usług misje dyplomatyczne lub placówki konsularne państw członkowskich dokonują szczegółowej kontroli wypłacalności i rzetelności przedsiębiorstwa (łącznie z koniecznymi licencjami, wpisem w rejestrze handlowym, statutem spółki, umowami z bankami) oraz upewni się, że nie zachodzi konflikt interesów.

Przy wyborze zewnętrznych dostawców usług misje dyplomatyczne lub placówki konsularne państw członkowskich dokonują szczegółowej kontroli wypłacalności i rzetelności przedsiębiorstwa (łącznie z koniecznymi licencjami, wpisem w rejestrze handlowym, statutem spółki, umowami z bankami) oraz upewni się, że nie zachodzi konflikt interesów.

 

Misje dyplomatyczne lub placówki konsularne państw członkowskich gwarantują, że wybrany dostawca usług dysponuje istotną wiedzą fachową w zakresie zabezpieczenia informacji i bezpieczeństwa danych. Przy zlecaniu na zewnątrz usług wizowych państwa członkowskie powinny kierować się najlepszymi wzorcami udzielania zamówień.

Zewnętrzni dostawcy usług pod żadnym pozorem nie mają dostępu do systemu informacji wizowej (VIS). Dostęp do VIS jest wyłącznie zastrzeżony dla pracowników misji dyplomatycznych lub placówek konsularnych, którzy posiadają stosowne uprawnienia.

Zewnętrzni dostawcy usług pod żadnym pozorem nie mają dostępu do systemu informacji wizowej (VIS). Dostęp do VIS jest wyłącznie zastrzeżony dla pracowników misji dyplomatycznych lub placówek konsularnych, którzy posiadają stosowne uprawnienia, wyłącznie dla celów określonych w rozporządzeniu w sprawie VIS.

Dane państwo(-a) członkowskie zawiera(ją) umowę z zewnętrznym dostawcą usług zgodnie z art. 17 dyrektywy 95/46. Przed zawarciem umów tego rodzaju misja dyplomatyczna lub placówka konsularna danego państwa członkowskiego poinformuje w ramach lokalnej współpracy konsularnej misje dyplomatyczne i placówki konsularne innych państw członkowskich oraz przedstawicielstwo Komisji o przyczynach, dla których zawarcie umowy jest konieczne.

Dane państwo(-a) członkowskie zawiera(ją) umowę z zewnętrznym dostawcą usług zgodnie z art. 17 dyrektywy 95/46. Przed zawarciem umów tego rodzaju misja dyplomatyczna lub placówka konsularna danego państwa członkowskiego zgodnie z pkt. VII pkt 1.B uzasadni powody konieczności zawarcia umowy z misjami dyplomatycznymi i placówkami konsularnymi innych państw członkowskich oraz przedstawicielstwem Komisji w ramach lokalnej współpracy konsularnej.

Poza zobowiązaniami określonymi w art. 17 dyrektywy 95/46, umowa zawiera również zapisy:

Poza zobowiązaniami określonymi w art. 17 dyrektywy 95/46, umowa zawiera również zapisy:

a) określające dokładny zakres obowiązków dostawy usług,

a) określające dokładny zakres obowiązków dostawy usług;

b) zobowiązujące dostawcę usług do działania zgodnego z instrukcjami odpowiedniego państwa członkowskiego i przetwarzania danych jedynie w celu przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o wydanie wizy, w imieniu odpowiedniego państwa członkowskiego zgodnie z dyrektywą 95/46,

b) zobowiązujące dostawcę usług do działania zgodnego z instrukcjami odpowiedniego państwa członkowskiego i przetwarzania danych jedynie w celu przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o wydanie wizy, w imieniu odpowiedniego państwa członkowskiego zgodnie z dyrektywą 95/46;

c) zobowiązujące dostawcę usług do zapewniania osobom ubiegającym się o wydanie wiz informacji wymaganych na mocy rozporządzenia …. [projekt rozporządzenia w sprawie VIS],

c) zobowiązujące dostawcę usług do zapewniania osobom ubiegającym się o wydanie wiz informacji wymaganych na mocy art. 37 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Systemu Informacji Wizowej (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych;

 

ca) zobowiązujące dostawcę usług do zagwarantowania, że jego pracownicy są odpowiednio wyszkoleni i przestrzegają przepisów określonych w pkt. III, pkt. -1;

 

cb) zobowiązujące dostawcę usług do przyjęcia odpowiednich środków antykorupcyjnych;

 

cc) zobowiązujące dostawcę usług do niezwłocznego powiadamiania właściwego państwa członkowskiego o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa i o wszelkich innych problemach;

 

cd) zobowiązujące dostawcę usług do dokumentowania wszelkich skarg lub zawiadomień o przypadkach nadużycia danych lub nieuprawnionego dostępu, składanych przez osoby ubiegające się o wizę. Zewnętrzny dostawca usług powiadamia niezwłocznie misję dyplomatyczną lub placówkę konsularną właściwego państwa członkowskiego i koordynuje z nimi działania w celu znalezienia rozwiązania. Skargi należy załatwiać w sposób gwarantujący szybkie udzielenie wyjaśnień osobom ubiegającym się o wizę;

d) zapewniające pracownikom służb konsularnych stały wstęp na teren obiektów dostawcy usług,

d) zapewniające pracownikom służb konsularnych stały wstęp na teren obiektów dostawcy usług;

e) zobowiązujące dostawcę usług do przestrzegania przepisów dotyczących poufności (w tym ochrony danych zgromadzonych w związku z wnioskami wizowymi),

e) zobowiązujące dostawcę usług i jego pracowników do przestrzegania przepisów dotyczących poufności, które mają zastosowanie również po zakończeniu przez pracowników pracy na rzecz zewnętrznego dostawcy usług lub po zawieszeniu albo wypowiedzeniu umowy;

 

ea) zapewniające spełnienie wymogów ochrony danych, w tym obowiązków sprawozdawczych, audytów zewnętrznych, regularnych kontroli na miejscu, przez m.in. krajowe organy ochrony danych, i stwarzające mechanizmy zapewniające odpowiedzialność dostawcy usług w przypadku naruszenia prawa dotyczącego prywatności, w tym zobowiązanie do odszkodowania na rzecz osób poszkodowanych w wyniku działania lub zaniedbania ze strony dostawcy usług;

 

eb) zobowiązujące dostawcę usług do niezwłocznego przekazywania kompletnych akt do misji dyplomatycznej lub placówki konsularnej państwa członkowskiego odpowiadającego za przetwarzanie wniosku i zakazujące mu kopiowania, przechowywania czy przetrzymywania jakichkolwiek zebranych danych po przekazaniu zgromadzonych akt;

 

ec) zobowiązujące dostawcę usług do zapobiegania nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych wizowych podczas ich przekazywania od dostawcy usług do misji dyplomatycznej lub placówki konsularnej państwa członkowskiego odpowiadającego za przetwarzanie wniosku, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich technik szyfrowania;

f) zawierające klauzulę zawieszenia i wypowiedzenia umowy,

f) zawierające klauzulę zawieszenia i wypowiedzenia umowy;

 

fa) zawierające klauzulę przeglądu w celu zagwarantowania, że umowy odzwierciedlają najlepsze aktualne wzorce;

 

fb) określające zasady postępowania pracowników rozpatrujących wnioski wizowe i zajmujących się gromadzeniem danych biometrycznych z możliwie najwyższym poszanowaniem godności ludzkiej. Podejmowane przez nich środki muszą być współmierne do zamierzonych celów. Podczas rozpatrywania wniosku wizowego pracownicy nie dyskryminują nikogo ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, wiarę lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

 

Wzór umowy zostanie utworzony w ramach lokalnej współpracy konsularnej.

 

Państwa członkowskie dopilnowują, by nie doszło do przerw w świadczeniu usług dla osób ubiegających się o wizę w sytuacji, gdyby zewnętrzny dostawca usług nagle przerwał świadczenie usług wymaganych umową.

Dane państwo(-a) członkowskie nadzoruje(-ją) realizację umowy, w tym:

Dane państwo(-a) członkowskie ściśle współpracuje(-ją) z zewnętrznym dostawcą usług oraz uważnie nadzoruje(-ją) realizację umowy, w tym:

a) ogólne informacje, których dostawca usług udziela osobom ubiegającym się o wydanie wizy;

a) ogólne informacje, których dostawca usług udziela osobom ubiegającym się o wydanie wizy;

b) techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa oraz stosowne środki techniczne i organizacyjne służące do ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, przekształceniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem, szczególnie w przypadku, gdy przetwarzanie wiąże się z przekazywaniem danych za pomocą sieci informatycznej oraz przed wszelkimi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania, oraz nadzoruje przyjmowanie i przekazywanie akt i danych placówce konsularnej;

b) techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa oraz stosowne środki techniczne i organizacyjne służące do ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, przekształceniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem, szczególnie w przypadku, gdy przetwarzanie wiąże się z przekazywaniem danych za pomocą sieci informatycznej oraz przed wszelkimi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania, oraz nadzoruje przyjmowanie i przekazywanie akt i danych misji dyplomatycznej lub placówce konsularnej;

c) pobieranie identyfikatorów biometrycznych;

c) pobieranie i przekazywanie identyfikatorów biometrycznych;

d) środki podjęte w celu zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych.

d) środki podjęte w celu zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych oraz wszelkie środki antykorupcyjne.

Całkowita kwota opłat pobieranych przez zewnętrznego dostawcę usług za przetwarzanie wniosku wizowego od osoby składającej wniosek nie może być wyższa niż wysokość opłat określona w załączniku 12.

Opłata uiszczana przez osobę ubiegającą się o wizę nie może być wyższa niż wysokość opłat określona w załączniku 12 niezależnie od tego, że państwo(-a) członkowskie współpracuje(-ą) z zewnętrznymi dostawcami usług.

 

Państwa członkowskie dopilnowują, by istniała procedura umożliwiająca identyfikację zewnętrznego dostawcy usług rozpatrującego poszczególne wnioski wizowe.

Pracownicy konsularni stosownego państwa członkowskiego (państw członkowskich) szkolą dostawcę usług w zakresie wiedzy umożliwiającej odpowiednią obsługę osób ubiegających się o wizę i zapewnienie im wystarczających informacji.

Pracownicy konsularni stosownego państwa członkowskiego (państw członkowskich) szkolą dostawcę usług w zakresie wiedzy umożliwiającej odpowiednią obsługę osób ubiegających się o wizę i zapewnienie im wystarczających informacji.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przejmuje popr. 47 złożoną przez sprawozdawczynię, ujmując również odniesienia do dyr. 95/46/WE, zasad postępowania zewnętrznych dostawców usług oraz bardziej szczegółowych przepisów w zakresie opłat.

Poprawka 25

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Punkt VII punkt 1.B.5 (WIK)

1.B.5 - Informacje

1.B.5 - Informacje

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów umawiania się na spotkania i składania wniosków wizowych są udostępniane ogółowi społeczeństwa w misjach dyplomatycznych i placówkach konsularnych państw członkowskich.

Państwa członkowskie oraz ich misje dyplomatyczne i placówki konsularne podają do ogólnej wiadomości wszystkie istotne informacje związane ze składaniem wniosków wizowych, dotyczące:

 

a) kryteriów, warunków i procedur obowiązujących przy ubieganiu się o wizę;

 

b) w stosownych przypadkach – sposobu umówienia się na spotkanie;

 

c) miejsca, w którym należy złożyć wniosek (właściwa misja dyplomatyczna lub placówka konsularna, wspólny ośrodek składania wniosków wizowych lub zewnętrzny dostawca usług).

 

Informacje udostępniane ogółowi społeczeństwa dostępne są również na wspólnej stronie internetowej na temat wizy Schengen.

 

Zostaje ona stworzona w celu dalszego wsparcia realizacji wspólnej polityki wizowej oraz pomocy w procedurze rozpatrywania wniosków wizowych.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę nr 26 do projektu sprawozdania.

Zapis zaczerpnięto z art. 41 ust. 1 wniosku dotyczącego kodeksu wizowego, ponieważ jest on znacznie lepszy niż tekst przedmiotowego rozporządzenia. Ponieważ niniejszy tekst prawdopodobnie wejdzie w życie przed nowym kodeksem wizowym, istotne jest, aby w tekście przedmiotowego rozporządzenia umieścić zapisy, które uznaje się za niezbędne do funkcjonowania systemu VIS. Pomysł utworzenia wspólnej strony internetowej na temat wizy Schengen, www.schengenvisa.eu, przedstawił Henrik Lax w projekcie sprawozdania w sprawie kodeksu wizowego, a obecna sprawozdawczyni w pełni go popiera. Ponieważ niniejszy tekst prawdopodobnie wejdzie w życie przed nowym kodeksem wizowym, istotne jest, aby w umieścić w nim stosowny zapis.

Poprawka 26

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Punkt VII punkt 1.B.6 (nowy) (WIK)

 

1.B.6 – Kampania informacyjna

 

Na krótko przed wprowadzeniem systemu VIS w kraju trzecim misje dyplomatyczne lub placówki konsularne państwa członkowskiego wraz z delegacją Komisji realizują kampanię informującą ogół społeczeństwa o wytyczonych celach, przechowywanych danych i organach mających dostęp do VIS, jak również o prawach osób ubiegających się o wizę. Kampanie takie są prowadzone regularnie.

Uzasadnienie

Ze względu na wagę zmian, jakie utworzenie VIS wprowadzi w obecnej procedurze składania wniosków wizowych, oraz na ich implikacje dla osób ubiegających się o wizę, ważne jest zorganizowanie kampanii informacyjnej mającej na celu poinformowanie ogółu społeczeństwa o wprowadzeniu nowego systemu.

Poprawka 27

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Punkt VII punkt 1.D akapit pierwszy (WIK)

Państwa członkowskie informują Komisję o sposobie organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych w każdej placówce konsularnej. Komisja zapewni stosowną publikację.

Państwa członkowskie informują Komisję o sposobie organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych w każdej placówce konsularnej. Komisja zapewni stosowną publikację na wspólnej stronie internetowej na temat wizy Schengen.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę nr 28 do projektu sprawozdania. Zob. uzasadnienie poprawki do punktu 5 preambuły.

Poprawka 28

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Punkt VII punkt 1.E (nowy) (WIK)

 

1.E Ogólne obowiązki

 

1.E.1 Dokumenty

 

Wszelkie dokumenty, dane lub identyfikatory biometryczne otrzymane przez państwo członkowskie lub w jego imieniu w toku przetwarzania wniosku wizowego są uznawane za „dokumenty konsularne” zgodnie z Konwencją wiedeńską o współpracy konsularnej i są traktowane w odpowiedni sposób.

 

1.E.2 Szkolenie

 

Przed uzyskaniem upoważnienia do pobierania identyfikatorów biometrycznych pracownicy misji dyplomatycznej lub placówki konsularnej przechodzą odpowiednie szkolenie, aby zapewnić sprawne i profesjonalne pobieranie identyfikatorów.

 

1.E.3 Odpowiedzialność

 

Każda osoba lub państwo członkowskie, która(-e) poniosła(-o) szkody w wyniku niezgodnej z prawem operacji przetwarzania danych lub jakichkolwiek działań niezgodnych z niniejszym rozporządzeniem, jest upoważniona(-e) do otrzymania odszkodowania od państwa członkowskiego, które ponosi odpowiedzialność za poniesioną szkodę. Państwo to zostaje całkowicie lub częściowo zwolnione z odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie, które spowodowało szkodę.

 

Kierowane pod adresem państwa członkowskiego roszczenia dotyczące odszkodowań, o których mowa w poprzednim akapicie, podlegają krajowym przepisom państwa członkowskiego, do którego skierowany jest zarzut.

 

1.E.4 Sankcje

 

Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki, aby zagwarantować, że wszelkie naruszenia niniejszego rozporządzenia, w szczególności wszelkie przypadki nadużycia danych przedłożonych w związku z wnioskiem wizowym, podlegają skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom, w tym sankcjom administracyjnym i/lub karnym zgodnie z prawem krajowym.

Uzasadnienie

This amendment replaces Amendment 29 of the draft report.

A new part is added with general responsibilities for Member States which seem indispensable for the functioning of the VIS. A provision on the status of documents, data and biometric identifiers is important in order to ensure that they will benefit from consular protection. A provision on training is necessary, given the specific expertise the enrolment of biometrics requires. Rules on liability and penalties are necessary in view of potential damage resulting from acts violating this Regulation. The wording has been clarified to bring it into conformity with the wording in the VIS Regulation.

Poprawka 29

ARTYKUŁ 2

Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z realizacji niniejszego rozporządzenia dwa lata po jego wejściu w życie.

 

Trzy lata po rozpoczęciu funkcjonowania VIS, a następnie co cztery lata, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z realizacji niniejszego rozporządzenia, w tym z wdrożenia systemu pobierania identyfikatorów biometrycznych, odpowiedniości wybranej normy ICAO, zgodności z przepisami ochrony danych, doświadczeń dotyczących współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług, ze szczególnym odniesieniem do gromadzenia danych biometrycznych, zasady „pierwszego wniosku wizowego” oraz organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych. Na podstawie art. 17 ust. 12-14 oraz art. 50 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS sprawozdanie obejmuje również przypadki, w których nie można było faktycznie udostępnić odcisków palców lub ich udostępnienie nie było wymagane z przyczyn prawnych w porównaniu z szeregiem przypadkami, w których te odciski się pobiera. Sprawozdanie zawiera informacje na temat przypadków, w których osobie, która nie mogła faktycznie udostępnić odcisków linii papilarnych, odmówiono wydania wizy.

W razie potrzeby sprawozdaniu towarzyszą odpowiednie wnioski dotyczące zmiany niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi kompromis miedzy popr. 56 sprawozdawczyni, popr. 55 Martine Roure, a poprawką 40 Sylvii-Yvonne Kaufmann.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

I. Wstęp

Przedmiotowy wniosek to czwarty element pakietu w sprawie VIS. Stanowi on modyfikację istniejących Wspólnych instrukcji konsularnych[1] i wprowadza wymóg gromadzenia danych biometrycznych, które będą przechowywane w systemie VIS, oraz określa standardy postępowania. Po drugie, zawiera przepisy dotyczące organizacji przyjmowania wniosków wizowych.

Mimo że przewidziano całkowity przegląd przepisów wizowych w ramach kodeksu wizowego[2], Komisja przedłożyła przedmiotowy tekst jako odrębny wniosek. Przesłanką leżącą u podstaw takiego podejścia jest fakt, że kodeks wizowy prawdopodobnie zostanie przyjęty później niż przedmiotowy wniosek, którego przyjęcie może umożliwić rozpoczęcie funkcjonowania VIS.[3] Sprawozdawczyni podkreśla, że istotne jest zapewnienie spójności obydwu wniosków.

Wprowadzenie do obszarów tematycznych objętych przedmiotowym wnioskiem znalazło się w dwóch jednocześnie sporządzonych przez sprawozdawczynię dokumentach roboczych.[4] Dokumenty te zawierały charakterystykę kwestii wrażliwych z punktu widzenia polityki i stanowiły podstawę szeregu dyskusji.

Sporządzając niniejszy projekt sprawozdania, sprawozdawczyni wzięła również pod uwagę niezwykle pomocne opinie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych[5] i grupy roboczej utworzonej na mocy art. 29.[6]

II. Dane biometryczne

II.1 Odciski palców

Sprawozdawczyni proponuje, aby na początku zwolnić z obowiązku złożenia odcisków palców osoby w wieku poniżej 14 i powyżej 79 lat, a po trzech latach przeprowadzić przegląd tych limitów wiekowych w oparciu o szczegółową analizę.

Na tym etapie wybór wspomnianych limitów wiekowych musi być wyborem związanym z przyjęciem określonej polityki, a nie wyborem opartym o wytyczne natury technicznej, jako że brak jest obiektywnych, bezstronnych wskazówek. Wnioskowi Komisji nie towarzyszyła ocena wpływu, co jest oburzające i godne najwyższego ubolewania, biorąc pod uwagę formułowane przez Komisję obietnice i zobowiązania dotyczące lepszego stanowienia prawa. Wydaje się, że Komisja przedłożyła wniosek w dużej mierze w oparciu o prowadzone z państwami członkowskimi dyskusje, które miały miejsce w Radzie. Ponadto brak jest doświadczeń na dużą skalę dotyczących pobierania odcisków palców u dzieci poniżej czternastego roku życia i osób starszych.

Z uwagi na brak wiarygodnych wytycznych natury technicznej sprawozdawczyni uważa zatem, że na początkowym etapie rozsądnie byłoby przyjąć limity wiekowe, które bez wątpienia będą możliwe do realizacji, dzięki czemu unikniemy niepotrzebnego ryzyka przekształcenia projektu VIS w wielki eksperyment. Ponieważ w chwili obecnej jedyne porównywalne zastosowania odcisków palców na dużą skalę pochodzą z systemów Eurodac (minimalny wiek – 14 lat) i US-Visit (14-79 lat), na początkowym etapie funkcjonowania VIS powinny być stosowane właśnie te limity wiekowe.

Jednak nawet gdyby istniała wiarygodna technologia pobierania odcisków palców od małych dzieci, należy poważnie się nad tym zastanowić i zadać sobie pytanie, na ile system taki byłby odpowiedni, konieczny i proporcjonalny. W niniejszym uzasadnieniu nie ma miejsca na pełną analizę, jednak sprawozdawczyni uważa, że należy poświęcić więcej uwagi przynajmniej poniższym kwestiom.

Po pierwsze, należy zastanowić się nad tym, czy pobieranie odcisków palców od dzieci w wieku poniżej 14 lat jest konieczne do osiągnięcia celów VIS, o których mowa w art. 1a uzgodnionego tekstu. W odniesieniu do pierwszego celu, jakim jest usprawnienie procedury wydawania wiz, pobieranie odcisków palców od małych dzieci nie jest konieczne. Przeciwnie, skomplikowałoby to ubieganie się o wizę, ponieważ dziecko musiałoby przyjść do konsulatu w celu złożenia odcisków palców. Ponieważ odciski palców dzieci zmieniają się, mogłoby dojść do absurdalnej sytuacji, w której odciski palców dzieci musiałyby być pobierane przykładowo co dwa lata, a odciski palców rodziców – co cztery czy pięć lat.

W odniesieniu do drugiego celu VIS, jakim jest zapobieganie „handlowi wizami”, niższe limity wiekowe również są zbędne, ponieważ małe dzieci zazwyczaj podróżują z rodzicami, a ich wnioski wizowe są powiązane z wnioskami rodziców zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS.

Co się tyczy trzeciego celu, jakim jest ułatwienie walki z oszustwami, powszechnie uważa się, że wprowadzenie technologii biometrycznych może sprawić, że wizy będą trudniejsze do sfałszowania. Nie dysponujemy jednak informacjami o tym, czy problem fałszowania wiz istnieje w przypadku dzieci.

W odniesieniu do czwartego celu – ułatwienia kontroli granicznych – technologie biometryczne umożliwiłby sprawdzenie na granicy, czy osoba poddawana kontroli to ta sama osoba, której wydano wizę. Mimo że nie jest to wyraźnie określony cel VIS, teoretycznie mogłoby to mieć znaczenie dla walki z handlem dziećmi, ponieważ możliwe byłoby sprawdzenie, czy dziecko poddawane kontroli na granicy jest tym samym, które było w konsulacie z rodzicami. Jednak kwestia tego, czy „rodzina”, która stawiła się w konsulacie, rzeczywiście nią jest, nie wchodzi w zakres WIK ani VIS. Istnieje raczej ryzyko, że w wyniku polegania na niezawodności VIS na granicach rzadziej będzie zadawane pytanie, czy dana grupa stanowi rodzinę.

Należy również przypomnieć, że rozporządzenie w sprawie VIS wprowadza okres przejściowy trwający trzy lata od rozpoczęcia funkcjonowania VIS, w którym to okresie państwa członkowskie nie muszą sprawdzać odcisków palców na granicy (art. 16 ust. 1a). Sprawozdawczyni uważa, że wymóg pobierania odcisków palców od małych dzieci jest nieproporcjonalny w sytuacji, gdy odciski palców nie są systematycznie sprawdzane na granicach. Zdaniem sprawozdawczyni proponowany trzyletni okres należy wykorzystać na przeprowadzenie rozszerzonej analizy dotyczącej limitów wiekowych w przypadku odcisków palców, tak aby po zakończeniu tego okresu wszelkie decyzje dotyczące zmiany limitów wiekowych można było podejmować w oparciu o bardziej wyczerpujące dane.

W odniesieniu do piątego celu VIS, jakim jest pomoc w identyfikacji osób, które nie figurują w żadnej ewidencji, odciski palców małych dzieci również nie są konieczne, ponieważ – co Komisja przyznaje – ich jakość nie jest odpowiednia do celów identyfikacji.[7]

W odniesieniu do szóstego celu, jakim jest ułatwienie stosowania „rozporządzenia Dublin II”[8], pobieranie odcisków palców od dzieci poniżej 14 roku życia wydaje się sprzeczne z minimalnym wiekiem określonym w rozporządzeniu w sprawie Eurodac, a w przedmiotowym tekście nie można zmienić tego limitu.[9]

Wreszcie, można powątpiewać, czy pobieranie odcisków palców od dzieci poniżej 14 roku życia przyczyniłoby się do zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Można sobie wyobrazić, że w bardzo rzadkich przypadkach dzieci biorą udział w aktach terrorystycznych czy innych poważnych przestępstwach, można jednak powątpiewać, czy uzasadnia to pobieranie odcisków palców od tak dużej liczby dzieci.

Sprawozdawczyni uważa, że górny limit wynoszący 79 lat, taki jak obowiązujący w ramach systemu US-Visit, jest równie ważny. Osoby w wieku powyżej 79 lat rzadko stanowią zagrożenie dotyczące imigracji czy terroryzmu. Obciążanie ich wymogiem udania się do konsulatu i być może wielokrotnego wyczekiwania w kolejkach na zewnątrz wydaje się nieproporcjonalne. Jeżeli nie zostanie wprowadzony wymóg złożenia odcisków palców, osoby takie będą mogły korzystać z tradycyjnych metod, np. usług biur podróży. Ponadto wraz z wiekiem dokładność odcisków palców maleje. Oznacza to, że osoby starsze mogłyby mieć nieuzasadnione problemy w konsulacie czy na granicy. Oprócz tego pobranie odcisków palców od osób starszych może być trudne, jeśli są one niezdecydowane lub nie rozumieją stosowanej technologii. Sprawozdawczyni nie chciałaby, aby powstało wrażenie, że na terytorium UE nie szanuje się osób starszych.

II.2 Fotografie

Komisja nie proponuje żadnych zwolnień związanych z wiekiem w odniesieniu do fotografii; sprawozdawczyni zgadza się z takim podejściem. Komisja pozostawia otwarte pytanie, czy należy wykorzystywać zeskanowane fotografie czy też fotografie zrobione w konsulacie. Sprawozdawczyni uważa, że w przypadku osób zwolnionych z wymogu pobierania odcisków palców co do zasady należy wykorzystywać zeskanowane fotografie, aby osoby te nie musiały stawiać się w konsulacie tylko w celu zrobienia fotografii.

II.3 Częstotliwość gromadzenia

Komisja proponuje wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym osoba ubiegająca się o wizę miałaby stawić się osobiście w celu pobrania identyfikatorów do pierwszego wniosku i aby dane te mogły być kopiowane w przypadku kolejnych wniosków przez okres 48 miesięcy. Sprawozdawczyni proponuje przedłużyć ten okres do 59 miesięcy, co wciąż gwarantuje, że dane będą dostępne w VIS zgodnie z okresem przechowywania wynoszącym 5 lat. To przedłużenie okresu nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo procedury wydawania wiz i sprawia, że staje się ona bardziej przyjazna dla użytkownika. Sprawozdawczyni proponuje również poprawkę wyjaśniającą, że po upływie 59 miesięcy muszą być pobrane nowe dane biometryczne, ponieważ z wniosku Komisji wynikałoby, że jeśli dana osoba regularnie ubiega się o wizę (w terminie 48 miesięcy), te same dane biometryczne mogą być wykorzystywane przez całe życie. Wreszcie, sprawozdawczyni chciałaby zaznaczyć, że wybór czternastego roku życia jako limitu wiekowego, od którego pobierane są odciski palców, jest związany z częstotliwością gromadzenia. Gdyby obniżono limit wiekowy, odciski palców dzieci musiałyby być pobierane częściej, ponieważ ulegają one ciągłym zmianom.

III. Przyjmowanie wniosków wizowych

III.1 Podzlecanie

Sprawozdawczyni zgadza się z ogólną koncepcją dotyczącą podzlecania, o ile wpływa ono na poprawę obsługi osób ubiegających się o wizę i pod warunkiem, że odbywa się w warunkach zapewniających integralność procedury wydawania wiz. Owe niezbędne warunki to zagwarantowanie, że podzlecanie będzie rzeczywiście stosowane jedynie z braku innych możliwości, że dostawca usług będzie prowadził działalność w budynku objętym ochroną dyplomatyczną, że będą obecni urzędnicy konsularni, którzy będą dokładnie nadzorować pracowników zewnętrznego dostawcy usług oraz że postanowienia umowy zapewniające nadzór nad wykonawcą zostaną wzmocnione.

III.2 Wspólne ośrodki składania wniosków wizowych (CAC)

Podobnie jak w przypadku podzlecania, sprawozdawczyni jest zdania, że CAC powinny być tworzone jedynie w budynkach objętych ochroną dyplomatyczną.

PROCEDURA

Tytuł

Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych

Odsyłacze

COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)

Data przedstawienia w PE

31.5.2006

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

15.6.2006

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Sarah Ludford

20.6.2006

 

Rozpatrzenie w komisji

19.6.2006

27.11.2006

11.4.2007

17.7.2007

12.9.2007

20.11.2007

 

 

Data przyjęcia

20.11.2007

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

2

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Javier Moreno Sánchez, Bogusław Rogalski, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mary Lou McDonald, Marianne Mikko, Hubert Pirker

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Louis Grech

  • [1]  Wersja skonsolidowana w Dz.U. C 326 z 22.12.2005, str.1-149
  • [2]  COM(2006)403; sprawozdanie Henrika Laxa
  • [3]  Z technicznego punktu widzenia zostanie on włączony do kodeksu wizowego po jego uzgodnieniu, tak jak miało to miejsce w przypadku stemplowania dokumentów (rozp. 2133/2004), które zostało wprowadzone do kodeksu granicznego Schengen (rozp. 562/2006).
  • [4]  PE 386.565v01-00, 386.717v01-00 przedstawione w komisji LIBE w dniach 10.04. i 8.05.2007 r.
  • [5]  Opinia z dnia 27.10.2006 r., Dz.U. C 321 z 29.12.2006, str. 38
  • [6]  Opinia 3/2007 z dnia 1.03.2007 r. (WP 134)
  • [7]  „Odciski palców dzieci między 6 a 12 rokiem życia stosuje się jedynie do porównań indywidualnych.” (str.9 wniosku)
  • [8]  Rozp. 343/2003; patrz art. 1a lit. f) rozp. w sprawie VIS.
  • [9]  Dokument „Technologie biometryczne i wnioski wizowe” Steve Peers, str.5