Betänkande - A6-0459/2007Betänkande
A6-0459/2007

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om organiseringen av mottagandet och behandlingen av viseringsansökningar

29.11.2007 - (KOM(2006)0269 – C6‑0166/2006 – 2006/0088(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Sarah Ludford

Förfarande : 2006/0088(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0459/2007
Ingivna texter :
A6-0459/2007
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om organiseringen av mottagandet och behandlingen av viseringsansökningar

(KOM(2006)0269 – C6‑0166/2006 – 2006/0088(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0269),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 62.2 b ii i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0166/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6‑0459/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 3

(3) Valet av biometriska kännetecken görs i [Europaparlamentets och rådets förordning om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse]. I denna förordning definieras standarderna för insamlingen av dessa biometriska kännetecken med hjälp av hänvisningar till relevanta bestämmelser som fastställts av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Inga andra tekniska specifikationer krävs för att säkerställa driftskompatibilitet.

(3) I [Europaparlamentets och rådets förordning om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse] föreskrivs det att fingeravtryck och fotografier av sökande bör förvaras i VIS. I denna förordning definieras standarderna för insamlingen av dessa biometriska kännetecken med hjälp av hänvisningar till relevanta bestämmelser som fastställts av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Inga andra tekniska specifikationer krävs för att säkerställa driftskompatibilitet.

Motivering

Ändringsförslaget syftar bara till ett förtydligande av texten. Det bör framgå klart vilka biometriska kännetecken som kommer att väljas samt att det handlar om två olika förordningar.

Ändringsförslag 2

SKÄL 3A (nytt)

 

(3a) Arrangemangen för att ta emot sökande bör vara utformade på ett sätt som vittnar om respekt för människovärdet och integriteten. Viseringsansökningar bör behandlas sakkunnigt och med respekt och på ett sätt som står i proportion till de eftersträvade målen.

Motivering

Denna föreskrift har med smärre ändringar kopierats över från kommissionens förslag om en gemenskapskodex om viseringar (KOM(2006)0403). Eftersom den text vi behandlar här troligen kommer att träda i kraft före den nya gemenskapskodexen om viseringar är det viktigt att man i den text vi behandlar här tar med de föreskrifter som ansetts oumbärliga för att VIS ska fungera. En allmän klausul om hur personalen ska förhålla sig verkar ofrånkomligen behövas, framför allt eftersom upptagandet av biometriska uppgifter kommer att ingå som ett nytt inslag i utfärdandet av viseringar.

Ändringsförslag 3

SKÄL 5

(5) Andra alternativ bör införas, t.ex. samlokalisering, gemensamma ansökningskontor och möjligheten att lägga ut verksamhet på entreprenad. En lämplig rättslig ram för dessa alternativ bör tas fram, varvid hänsyn särskilt skall tas till uppgiftsskyddsfrågorna. Enligt den rättsliga ram som införs bör medlemsstaterna själva kunna bestämma vilken typ av organisationsstruktur de vill använda i olika tredjeländer. Närmare upplysningar om dessa strukturer bör offentliggöras av kommissionen.

(5) Andra alternativ bör införas, t.ex. samlokalisering, gemensamma ansökningscentrum och möjligheten att lägga ut verksamhet på entreprenad. En lämplig rättslig ram för dessa alternativ bör tas fram, varvid hänsyn särskilt skall tas till uppgiftsskyddsfrågorna. Av omsorg om integritetsskyddet vid utfärdandet av viseringar bör all verksamhet i samband därmed, också insamlingen av biometriska uppgifter, utföras i en medlemsstats fastighet som folkrättsligt åtnjuter diplomatiskt eller konsulärt skydd eller i en fastighet som tillhör Europeiska kommissionen och av värdlandet erkänts såsom okränkbar. Enligt den rättsliga ram som införs bör medlemsstaterna själva i enlighet med bestämmelserna i denna förordning kunna bestämma vilken typ av organisationsstruktur de vill använda i olika tredjeländer. Närmare upplysningar om dessa strukturer bör offentliggöras av kommissionen på en gemensam webbplats för frågor rörande viseringar till Schengenområdet.

Motivering

This amendment replaces Amendment 3 of the draft report.

Given, in particular, the risks for data security and data protection linked to the taking of biometrics but also the fact that the process of visa issuing is and should remain a public task (even if certain aspects are outsourced), several amendments have been tabled to ensure that any activity linked to the issuing of visas takes place in a building enjoying diplomatic or consular protection. It is important that these are Member States' buildings or delegations of the Commission, in order to ensure that Directive 95/46 and Regulation 45/2001 are applicable and that any material is protected, e.g. from seizure.

The idea of establishing a common Schengen visa internet site, www.schengenvisa.eu has been brought forward by Henrik Lax in his draft report on Visa Code and the present rapporteur fully supports it. For reasons of transparency and clarity, it is important that the organisational structures chosen by the Member States be published on the same website.

Ändringsförslag 4

SKÄL 7

(7) Bestämmelser måste antas för situationer där medlemsstaternas centrala myndigheter beslutar att lägga ut delar av viseringshanteringsprocessen på entreprenad till en extern tjänsteleverantör. Denna typ av arrangemang bör strikt överensstämma med de allmänna principerna för utfärdandet av viseringar och respektera uppgiftsskyddskraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

(7) Eftersom utfärdandet av viseringar redan till sin natur är en arbetsuppgift för offentliga instanser bör en medlemsstats centrala myndigheter inte fatta beslut om att lägga ut delar av viseringshanteringsprocessen på entreprenad till en extern tjänsteleverantör, annat än i sådana fall där inga andra möjligheter föreligger och beslutet är vederbörligen motiverat. Denna typ av arrangemang bör strikt överensstämma med de allmänna principerna för utfärdandet av viseringar och respektera uppgiftsskyddskraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Motivering

Med tanke på allt det kan föra med sig om denna process läggs ut på entreprenad bör detta ske endast som en sista utväg och med vederbörlig motivering. Det är enligt föredraganden mycket viktigt att detta uttryckligen sägs ut.

Ändringsförslag 5

SKÄL 8

(8) Medlemsstaternas avtal med externa tjänsteleverantörer bör innehålla bestämmelser om dessas exakta ansvar, direkt och fullkomlig tillgång till deras lokaler, sökandenas information, konfidentialitet och omständigheter samt villkor och förfaranden om avtalet skall avbrytas tillfälligt eller upphävas.

(8) En medlemsstats eventuella avtal med en extern tjänsteleverantör bör innehålla bestämmelser om tjänsteleverantörens exakta ansvar, direkt och fullkomlig tillgång till dennes lokaler, sökandenas information, konfidentialitet, efterlevnad av bestämmelserna om uppgiftsskydd och omständigheter samt villkor och förfaranden om avtalet skall avbrytas tillfälligt eller upphävas. Medlemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder för att se till att avtalen med externa tjänsteleverantörer är verkställbara.

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 5 i förslaget till betänkande. Ändringsförslagets inledande delar är förtydliganden. I den avslutande delen omnämns även uppgiftsskydd som en viktig bestämmelse som avtalen med externa tjänsteleverantörer bör omfatta.

Ändringsförslag 6

SKÄL 8A (nytt)

 

(8a) Medlemsstaterna bör sträva efter att ordna mottagandet av viseringsansökningar, inläsningen och registreringen av biometriska kännetecken samt intervjun på ett sådant sätt att den sökande för att få en visering behöver infinna sig personligen bara en gång (principen om samlingsförfarande).

Motivering

Det är mycket viktigt att de nya kraven på biometriska uppgifter inte krånglar till det i onödan för dem som söker viseringar, eftersom avsikten med dessa krav bland annat är att göra det lättare för dem som är ute och reser i lovliga ärenden. Därför bör medlemsstaterna i görligaste mån följa principen om samlingsförfarande.

Ändringsförslag 7

SKÄL 9

(9) För att se till att uppgiftsskyddet efterlevs har samråd skett med dels den arbetsgrupp som bildats enligt artikel 29 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, dels med Europeiska datatillsynsmannen.

(9) Europeiska datatillsynsmannen har utfärdat ett yttrande i enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter1, och det har även artikel 29-gruppen gjort, i enlighet med artikel 30.1 c i direktiv 95/46/EG.

 

__________

1 EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

Motivering

Det här skälet har fått en klarare lydelse, eftersom det i dess ursprungliga lydelse såg ut som om enbart samråd med uppgiftsskyddsmyndigheterna vore en tillräcklig garanti för att bestämmelserna om uppgiftsskydd följdes. I själva verket gav både Europeiska datatillsynsmannen och artikel 29-gruppen uttryck för en rad allvarliga farhågor i sina yttranden över detta förslag.

Ändringsförslag 8

SKÄL 9A (nytt)

 

(9a) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter gäller då personuppgifter behandlas vid tillämpningen av denna förordning. Vissa frågor behöver dock klarläggas, framför allt ansvaret för behandlingen av uppgifter, värnandet om de registrerades rättigheter och tillsynen över uppgiftsskyddet.

Motivering

Det måste uttryckligen komma fram att direktiv 95/46/EG om uppgiftsskydd gäller för all behandling av personuppgifter vid tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag 9

SKÄL 11

(11) För att underlätta förfarandet vid en eventuell därpå följande ansökan bör det vara möjligt att kopiera biometriska uppgifter från den första ansökan inom en period av 48 månader i överensstämmelse med den lagringsperiod som fastställts i VIS-förordningen. Efter denna period bör en ny upptagning ske av de biometriska kännetecknen.

(11) För att underlätta förfarandet vid en eventuell därpå följande ansökan bör det vara möjligt att kopiera biometriska uppgifter från den första ansökan inom en period av 59 månader från startdatumet för den lagringsperiod som anges i artikel 23 i VIS-förordningen. Efter denna period bör en ny upptagning ske av de biometriska kännetecknen.

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 9 i förslaget till betänkande.

Den lagringsperiod som fastställts i VIS-förordningen är fem år, alltså 60 månader, och en ”återanvändningsperiod” på 59 månader garanterar således att uppgifter om sökande fortfarande finns att tillgå. Dessutom är det mera användarvänligt om de biometriska uppgifterna kan användas under en längre period, och det minskar arbetsbelastningen för konsulaten. Det står också i överensstämmelse med tankegången hos Henrik Lax i hans betänkande om den kommande gemenskapskodexen om viseringar.

Ändringsförslag 10

SKÄL 14

(14) Kommissionen bör två år efter det att den trätt i kraft lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning som beskriver hur inläsningen och registreringen av biometriska kännetecken genomförts, principen om den ”första ansökan” och organiseringen av mottagandet och behandlingen av viseringsansökningar.

(14) Kommissionen bör tre år efter det att informationssystemet för viseringar börjat tillämpas, och därefter vart fjärde år, lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning som beskriver hur inläsningen och registreringen av biometriska kännetecken genomförts, principen om den ”första ansökan” och organiseringen av mottagandet och behandlingen av viseringsansökningar. Rapporten bör också innefatta en bedömning av lämpligheten hos de ICAO‑normer som valts, efterlevnaden av befintliga uppgiftsskyddsregler och de erfarenheter man gjort vid samarbetet med externa tjänsteleverantörer, särskilt med tanke på insamlingen av biometriska uppgifter. Rapporten bör även, i enlighet med artiklarna 17.12, 17.13, 17.14 och 50.4 i VIS‑förordningen, omfatta sådana fall där fingeravtryck faktiskt inte kunnat tas eller inte krävts av rättsliga skäl jämfört med de fall där fingeravtryck tas. Rapporten bör omfatta information om fall där personer som faktiskt inte kunnat lämna fingeravtryck fått avslag på sin viseringsansökan. Rapporten bör vid behov åtföljas av lämpliga förslag till ändring av denna förordning. Kommissionen bör översända rapporten till Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Detta ändringsförslag är en kompromiss mellan föredragandens ändringsförslag 35, Roures ändringsförslag 36 och Kaufmanns ändringsförslag 40.

Ändringsförslag 11

SKÄL 15

(15) Subsidiaritetsprincipen är tillämplig eftersom förslaget inte omfattas av gemenskapens exklusiva behörighet. Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen i enlighet med artikel 5 tredje stycket i fördraget.

(15) Syftet med förordningen är att ordna mottagandet och behandlingen av viseringsansökningar med tanke på att biometriska uppgifter är avsedda att inmatas i VIS. Eftersom dessa mål inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i tredje stycket i nämnda artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen.

Motivering

Skälen 15 och 16 sammanförs till ett enda skäl, såsom brukligt i kommissionens förslag, och texten blir klarare.

Ändringsförslag 12

SKÄL 16

(16) För att målet med den föreslagna åtgärden, dvs. införande av gemensamma standarder och driftskompatibla biometriska kännetecken, skall kunna uppnås är det nödvändigt och lämpligt att fastställa regler för samtliga medlemsstater som tillämpar Schengen‑konventionen. Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen i enlighet med artikel 5 tredje stycket i fördraget.

utgår

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag som hänför sig till skäl 15.

Ändringsförslag 13

SKÄL 16A (nytt)

 

(16a) Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheterna och följer de principer som erkänts framför allt i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Motivering

Detta är ett standardskäl i sådan gemenskapslagstiftning som påverkar de grundläggande rättigheterna. Hänvisningen till Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter är av särskilt intresse i detta sammanhang och tilläggs därför till standardskälet.

Ändringsförslag 14

ARTIKEL 1, LED 1, LED A

Del II, punkt 1.2, led b (de gemensamma konsulära anvisningarna)

”En medlemsstat kan alltså också företräda en eller flera andra medlemsstater endast genom att motta ansökningar och läsa in och registrera biometriska kännetecken. Relevanta bestämmelser i 1.2 c och e skall tillämpas. Mottagandet och överföringen av akter och uppgifter till det företrädda konsulatet skall ske under iakttagande av relevanta uppgiftsskydds- och säkerhetsregler”.

”En medlemsstat kan alltså också företräda en eller flera andra medlemsstater endast genom att motta ansökningar och läsa in och registrera biometriska kännetecken. Relevanta bestämmelser i 1.2 c och e skall tillämpas. Då en företrädande medlemsstat tar emot en ansökan ska den skapa en akt för ansökan i VIS och i denna akt föra in de uppgifter som avses i artikel 9 i VIS‑förordningen. Den företrädande medlemsstaten ska därefter underrätta den företrädda medlemsstatens konsulat om att ansökan mottagits och inmatats i VIS med hjälp av den kommunikationsinfrastruktur för VIS som avses i artikel 16 i VIS‑förordningen. Mottagandet och överföringen av akter och uppgifter till det företrädda konsulatet skall ske under iakttagande av relevanta uppgiftsskydds- och säkerhetsregler”.

Motivering

This amendment replaces Amendment 15 of the draft report.

The underlying rationale of the idea to roll out the VIS in particular regions is that all consulates of the Member States start using the VIS at the same time. This implies that all consulates have access to the VIS. It seems, therefore, logical that the representing Member State introduces, on behalf of the represented Member State, the basic visa data directly into the VIS. This is the best guarantee for ensuring data security and data protection, in particular as regards the transmission of biometric data. The numbering of VIS articles has been adapted to those in the final version of the Regulation.

Kompromissändringsförslag 15

ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)
Del III, punkt -1 (ny) (de gemensamma konsulära anvisningarna)

 

(1a) I del III ska punkt -1 läggas till:

 

”Förhållningsregler för personal som handlägger viseringsansökningar

 

Medlemsstaterna ska se till att de sökande tas emot på ett värdigt sätt av all personal som handlägger viseringsansökningar.

 

All personal ska under utförandet av sina arbetsuppgifter visa full respekt för de sökandes människovärde och integritet. Eventuella åtgärder som vidtas ska stå i proportion till de mål som eftersträvas.

 

Personalen får under utförandet av sina arbetsuppgifter inte diskriminera någon på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.”

Motivering

Föredragandens ändringsförslag 16 har ändrats en aning så att det kan tillämpas även på personal hos externa tjänsteleverantörer.

Ändringsförslag 16

ARTIKEL 1, LED 2
Del III, punkt 1 (de gemensamma konsulära anvisningarna)

1.1 Formulär för viseringsansökan – antal formulär

1.1 Formulär för viseringsansökan – antal formulär

Tredjelandsmedborgare skall även vara tvungna att fylla i formuläret för enhetlig visering. Ansökningar om enhetlig visering skall göras på det harmoniserade formuläret, varav ett provexemplar återfinns i bilaga 16.

Sökande skall även vara tvungna att fylla i formuläret för enhetlig visering. Ansökningar om enhetlig visering skall göras på det harmoniserade formuläret, varav ett provexemplar återfinns i bilaga 16.

Åtminstone ett exemplar av formuläret för viseringsansökan skall fyllas i, vilket bl.a. kan användas för samråd med den centrala myndigheten. När nationella administrativa förfaranden så kräver kan de fördragsslutande parterna begära flera kopior.

Åtminstone ett exemplar av formuläret för viseringsansökan skall fyllas i, vilket bl.a. kan användas för samråd med den centrala myndigheten. När nationella administrativa förfaranden så kräver kan de fördragsslutande parterna begära flera kopior.

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 17 i förslaget till betänkande.

Ordet ”tredjelandsmedborgare” bör ersättas med ordet ”sökande” genomgående i texten, eftersom ”sökande” är det ord som använts och definierats i VIS‑förordningen.

Ändringsförslag 17

ARTIKEL 1, LED 2
Del III, punkt 1.2, led a (de gemensamma konsulära anvisningarna)

a) Medlemsstaterna skall samla in biometriska kännetecken bestående av ansiktsbild och tio fingeravtryck från sökanden i enlighet med vad som fastställts i Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

a) Medlemsstaterna skall samla in biometriska kännetecken bestående av ansiktsbild och tio fingeravtryck från sökanden med respekt för de rättigheter som fastställts i Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Vid inlämnandet av den första viseringsansökan skall varje sökande vara tvungen att inställa sig personligen. Vid det tillfället skall följande biometriska kännetecken samlas in:

Vid inlämnandet av den första viseringsansökan skall varje sökande, utom sådana som omfattas av undantagen i led b, vara tvungen att inställa sig personligen. Vid det tillfället skall följande biometriska kännetecken samlas in:

– ett fotografi som skannats eller tagits vid ansökningstillfället och

– ett fotografi som skannats eller tagits vid ansökningstillfället och

– tio platta fingeravtryck som tagits digitalt.

– tio platta fingeravtryck som tagits digitalt.

För eventuella därpå följande ansökningar skall de biometriska kännetecknen kopieras från den första ansökan, under förutsättning att denna inte är äldre än 48 månader. Efter denna tidsrymd skall en därpå följande ansökan betraktas som en ”första ansökan”.

För eventuella därpå följande ansökningar inom 59 månader från startdatumet för den lagringsperiod som anges i artikel 23 i VIS‑förordningen skall de biometriska kännetecknen kopieras från den första ansökan. Efter denna tidsrymd skall en därpå följande ansökan betraktas som en ”första ansökan”.

De tekniska kraven i fråga om fotografiet och fingeravtrycken skall uppfylla internationella normer enligt ICAO‑dokument 9303 del 1 (pass) 6:e utgåvan.

De tekniska kraven i fråga om fotografiet och fingeravtrycken skall uppfylla internationella normer enligt ICAO‑dokument 9303 del 1 (pass) 6:e utgåvan.

Upptagningen av de biometriska kännetecknen skall göras av kvalificerad och vederbörligen bemyndigad personal på den diplomatiska beskickningen eller på konsulatet eller, under deras överinseende, av den externa tjänsteleverantör som avses i punkt 1.B.

Upptagningen av de biometriska kännetecknen skall göras av kvalificerad och vederbörligen bemyndigad personal på den diplomatiska beskickningen eller på konsulatet eller, under deras överinseende och på deras ansvar, av den externa tjänsteleverantör som avses i punkt 1.B.

Inmatningen av uppgifterna i informationssystemet för viseringar (VIS) får endast göras av vederbörligen bemyndigad konsulatspersonal i enlighet med artikel 4.1, artikel 5 och artiklarna 6.5 och 6.6 i VIS-förordningen.

Inmatningen av uppgifterna i informationssystemet för viseringar (VIS) får endast göras av vederbörligen bemyndigad konsulatspersonal som avses i artikel 4.1 samt i enlighet med artikel 5 i VIS-förordningen.

 

Medlemsstaterna ska se till att alla sökkriterier i artikel 13 i VIS‑förordningen fullt ut kommer till användning, för att oriktiga identifieringar och avslag på oriktiga grunder ska kunna undvikas.

 

Insamlingen av biometriska kännetecken och överföringen av dessa från tjänsteleverantören till det ansvariga konsulatet ska övervakas i enlighet med artiklarna 41 och 43 i VIS‑förordningen och artikel 28 i direktiv 95/46/EG.

Motivering

This amendment replaces Amendment 18 of the draft report.

Although neither the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms nor the United Nations Convention on the Rights of the Child lay down safeguards for the collection of biometrics, they include important human rights which should be respected in the context of this proposal. A reference to the Charter of Fundamental Rights has also been added.

It should be made explicit that not every single applicant needs to appear in person at a consulate but that exceptions are foreseen.

The reference to "the last entry" is misleading and therefore the text has been clarified. For the extension of the period regarding the frequency of collection of biometric data, see the justification to the amendment on recital 11.

The taking of biometrics by external service providers should meet various conditions and an important one is that the final responsibility lies with the consular missions or diplomatic posts.

Article 5 of the VIS Regulation as the general article dealing with the procedures for entering data on the application is sufficient and therefore the references to the other articles should be deleted.

It is important as a fallback procedure to make clear that visa authorities should use all search keys foreseen in Article 13 of the VIS regulation.

To ensure consistency with the specific rules on data protection as laid down in the VIS Regulation a cross-reference to them seems necessary (see opinion of the Article 29 Working Party, p. 9). The numbering of VIS articles has been adapted to those in the final version of the Regulation

Kompromissändringsförslag 18

ARTIKEL 1, LED 2
Del III, punkt 1.2, led b (de gemensamma konsulära anvisningarna)

b) Undantag

b) Undantag

Följande sökande skall undantas från kravet på att lämna fingeravtryck:

Följande sökande skall undantas från kravet på att lämna fingeravtryck:

– Barn under 6 år.

– Barn under 12 år.

– Personer som det är fysiskt omöjligt att ta fingeravtryck på. Om det dock går att ta avtryck på färre än tio fingrar skall så ske.

– Personer som det är fysiskt omöjligt att ta fingeravtryck på. Om det dock går att ta avtryck på färre än tio fingrar skall så ske. Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga förfaranden som garanterar den berörda personens värdighet om inläsningen och registreringen av uppgifter bereder svårigheter. De ska också se till att beslutet om huruvida det är omöjligt att ta fingeravtryck fattas av vederbörligen bemyndigad personal på medlemsstatens diplomatiska beskickning eller konsulat. Om det bara under en övergående period är omöjligt att ta fingeravtryck ska den sökande vara tvungen att lämna fingeravtryck vid nästa ansökan. Personalen på konsulatet ska ha rätt att begära ytterligare klargöranden om skälen till att det under en övergående period är omöjligt att ta fingeravtryck.

 

Om det är fysiskt omöjligt att ta fingeravtryck ska detta inte påverka beslut om beviljande av eller avslag på ansökan om visering.

Medlemsstaterna kan medge undantag från kravet om insamling av biometriska kännetecken för innehavare av diplomatpass, tjänstepass eller officiella pass samt särskilda pass.

Medlemsstaterna kan medge undantag från kravet om insamling av biometriska kännetecken för innehavare av diplomatpass, tjänstepass eller officiella pass samt särskilda pass.

I vart och ett av dessa fall skall orden ”ej tillämpligt” föras in i VIS.

I vart och ett av dessa fall skall orden ”ej tillämpligt” föras in i VIS.

 

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i del III punkt 4 ska för personer som är yngre än 12 år skannade fotografier användas, så att vederbörande inte behöver infinna sig personligen.

 

Tre år efter att VIS börjat tillämpas ska det göras en översyn av undantaget för barn och äldre från kravet att lämna fingeravtryck, framför allt med hänsyn till frågan vilken åldersgrupp kravet på fingeravtryck ska gälla för. Kommissionen ska för detta ändamål lägga fram en rapport i vilken det ska redogöras framför allt för vilka erfarenheter man gjort inom ramen för VIS då det gällt att ta fingeravtryck på barn från 12 års ålder och uppåt och använda dessa fingeravtryck, samt ingå en omfattande teknisk bedömning av hur tillförlitligt det är att för identifierings- och kontrolländamål ta fingeravtryck på barn under denna ålder och använda dessa fingeravtryck i en stor databank som VIS. Det ska i rapporten ingå en utvidgad konsekvensbedömning av lägre och högre åldersgränser för kraven på fingeravtryck, under beaktande av bland annat sociala, ergonomiska och ekonomiska aspekter.

 

I rapporten ska det ingå en liknande bedömning av möjligheten att ta fingeravtryck på äldre. Om rapporten skulle visa på betydande problem när det gäller att ta fingeravtryck på personer över en viss ålder ska kommissionen lägga fram ett förslag om införande av en övre åldersgräns.

 

Rapporten ska vid behov åtföljas av lämpliga förslag till ändring av denna förordning.

Motivering

Detta ändringsförslag är en kombination av föredragandens ändringsförslag 41, Roures ändringsförslag 42 och Kaufmanns ändringsförslag 40.

Kompromissändringsförslag 19

ARTIKEL 1, LED 3
Del VII, punkt 1A, stycke 2 (i de gemensamma konsulära anvisningarna)

På varje plats skall medlemsstaterna antingen utrusta sitt konsulat med erforderlig utrustning för upptagning/insamling av biometriska kännetecken eller, utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående möjligheter att företrädas av andra medlemsstater, besluta att samarbeta med en eller flera andra medlemsstater. Allt samarbete skall antingen ta formen av samlokalisering, inrättande av ett gemensamt ansökningskontor eller samarbete med externa partner.

På varje plats skall medlemsstaterna antingen utrusta sitt konsulat med erforderlig utrustning för upptagning/insamling av biometriska kännetecken eller, utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående möjligheter att företrädas av andra medlemsstater, besluta att samarbeta med en eller flera andra medlemsstater. Allt samarbete skall antingen ta formen av samlokalisering, inrättande av ett gemensamt ansökningscentrum eller, om dessa alternativ är olämpliga, samarbete med externa partner.

Motivering

Mot bakgrund av att utfärdandet av viseringar, inklusive upptagandet av biometriska uppgifter, i grund och botten måste förbli en arbetsuppgift för offentliga instanser bör utläggning på entreprenad användas endast som en sista utväg. Ändringsförslaget ersätter ändringsförslag 20.

Ändringsförslag 20

ARTIKEL 1, LED 3
Del VII, punkt 1A, stycke 2, led a (de gemensamma konsulära anvisningarna)

a) Om alternativet ”samlokalisering” väljs, skall personal från en eller flera medlemsstaters diplomatiska och konsulära beskickningar behandla ansökningarna (inklusive biometriska kännetecken) som inlämnats till dem på en annan medlemsstats diplomatiska och konsulära beskickning och dela utrustningen med denna medlemsstat. De berörda medlemsstaterna skall enas om hur länge samlokaliseringen skall vara samt villkor för dess upphörande liksom hur stor del av expeditionsavgiften som skall erhållas av den medlemsstat vars diplomatiska eller konsulära beskickning används.

a) Om alternativet ”samlokalisering” väljs, skall personal från en eller flera medlemsstaters diplomatiska och konsulära beskickningar behandla ansökningarna (inklusive biometriska kännetecken) som inlämnats till dem på en annan medlemsstats diplomatiska och konsulära beskickning och dela utrustningen med denna medlemsstat. De berörda medlemsstaterna skall enas om hur länge samlokaliseringen skall vara samt villkor för dess upphörande liksom hur stor del av expeditionsavgiften som skall erhållas av den medlemsstat vars diplomatiska eller konsulära beskickning används. Sökande ska hänvisas till den medlemsstat som ansvarar för behandlingen av viseringsansökan.

Motivering

Både vid samlokalisering och på gemensamma ansökningscentrum bör tredjelandsmedborgare hänvisas till de ”riktiga” konsulatstjänstemännen.

Ändringsförslag 21

ARTIKEL 1, LED 3
Del VII, punkt 1A, stycke 2, led b (de gemensamma konsulära anvisningarna)

b) Om ”gemensamma ansökningskontor” inrättas sammanförs personal från två eller flera medlemsstaters diplomatiska beskickningar i en byggnad och tar där emot de viseringsansökningar (inklusive biometriska kännetecken) som är avsedda för dem. Sökandena skall hänvisas till den medlemsstat som ansvarar för behandlingen av viseringsansökan. Medlemsstaterna skall enas om hur länge detta samarbete skall vara samt villkoren för dess upphörande liksom för fördelningen av kostnaderna mellan de deltagande medlemsstaterna. En medlemsstat skall ansvara för avtal med avseende på logistik och diplomatiska förbindelser med värdlandet.

b) Om ”gemensamma ansökningscentrum” inrättas sammanförs personal från två eller flera medlemsstaters diplomatiska beskickningar i en byggnad som tillhör en medlemsstat och folkrättsligt åtnjuter diplomatiskt eller konsulärt skydd, eller en byggnad som tillhör Europeiska kommissionen och av värdlandet erkänts såsom okränkbar och tar där emot de viseringsansökningar (inklusive biometriska kännetecken) som är avsedda för dem. Sökandena skall hänvisas till den medlemsstat som ansvarar för behandlingen av viseringsansökan. Medlemsstaterna skall enas om hur länge detta samarbete skall vara samt villkoren för dess upphörande liksom för fördelningen av kostnaderna mellan de deltagande medlemsstaterna. En medlemsstat skall ansvara för avtal med avseende på logistik och diplomatiska förbindelser med värdlandet.

Motivering

Given in particular the risks for data security and data protection linked to the taking of biometrics, several amendments have been tabled to ensure that any activity linked to the issuing of visas takes place in a building enjoying diplomatic or consular protection. This is the case both for Common Application Centres and external service providers. This was also strongly recommended by both the EDPS (see p. 7 of his opinion) and by the Art. 29 Working Party (see p. 10 of their opinion). It is important that these are Member States' buildings or delegations of the Commission, in order to ensure that Directive 95/46 and Regulation 45/2001 are applicable and that any material is protected, e.g. from seizure.

Kompromissändringsförslag 22

ARTIKEL 1, LED 3
Del VII, punkt 1B (de gemensamma konsulära anvisningarna)

Om det av skäl som beror på konsulatets lokala situation inte är lämpligt att utrusta det för upptagning/insamling av biometriska kännetecken eller att ordna med samlokalisering eller ett gemensamt ansökningskontor kan en eller flera medlemsstater gemensamt samarbeta med en extern tjänsteleverantör när det gäller mottagandet av viseringsansökningar (inklusive biometriska kännetecken). I så fall skall berörd medlemsstat/berörda medlemsstater fortsatt ansvara för efterlevnaden av uppgiftsskyddsreglerna vid behandlingen av viseringsansökningarna.

Om det på grund av exceptionella omständigheter eller av skäl som beror på konsulatets lokala situation inte är lämpligt att utrusta det för upptagning/insamling av biometriska kännetecken eller att ordna med samlokalisering eller ett gemensamt ansökningscentrum kan en eller flera medlemsstater gemensamt samarbeta med en extern tjänsteleverantör när det gäller mottagandet av viseringsansökningar (inklusive biometriska kännetecken). I så fall skall berörd medlemsstat/berörda medlemsstater fortsatt ansvara för behandlingen av uppgifterna och därmed även vara ansvariga i fall av brott mot avtalet och i synnerhet ansvara för efterlevnaden av uppgiftsskyddsreglerna vid behandlingen av viseringsansökningarna. Medlemsstaten eller medlemsstaterna ska se till att en extern tjänsteleverantör av det slag som avses i del VII punkt 1.B.1 b utför sin verksamhet i en medlemsstats fastighet som folkrättsligt åtnjuter diplomatiskt eller konsulärt skydd eller i en fastighet som tillhör Europeiska kommissionen och av värdlandet erkänts såsom okränkbar, och att kvalificerad och vederbörligen bemyndigad personal från medlemsstatens eller medlemsstaternas diplomatiska beskickning eller konsulat finns på plats för att noggrant övervaka den verksamhet som utförs av den externa tjänsteleverantören.

Motivering

This amendment replaces Amendment 23 of the draft report.

The rapporteur proposes that, in the case of outsourcing, consular officials are present to supervise the service provider, as is strongly recommended by the Article 29 Working Party (p. 10 of their opinion). Their presence safeguards the public nature of the visa issuing process. Given the fact that outsourcing already considerably reduces the workload for consulates this obligation should not be seen as an additional burden for Member States. Furthermore, it has been clarified that in the case of outsourcing, the final responsibility for the processing of data and for any breaches of the contract lies with Member States.

Ändringsförslag 23

ARTIKEL 1, LED 3
Del VII, punkt 1.B.1, led b (de gemensamma konsulära anvisningarna)

b) Den externa tjänsteleverantören ger allmän information om kraven för att ansöka om visering, samlar in ansökningar, styrkande handlingar och biometriska uppgifter från de sökande samt tar emot expeditionsavgiften (i enlighet med punkt VII.4 och bilaga 12) och överför ifyllda akter och uppgifter till den medlemsstats diplomatiska eller konsulära beskickning som är behörig att behandla ansökan.

b) Den externa tjänsteleverantören ger allmän information om kraven för att ansöka om visering, samlar in ansökningar, styrkande handlingar och biometriska uppgifter från de sökande samt tar emot expeditionsavgiften (i enlighet med punkt VII.4 och bilaga 12), överför ifyllda akter och uppgifter till den medlemsstats diplomatiska eller konsulära beskickning som är behörig att behandla ansökan och återlämnar passet till den sökande eller till ett juridiskt ombud i slutet av förfarandet.

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 24 i förslaget till betänkande.

Kompromissändringsförslag 24

ARTIKEL 1, LED 3
Del VII, punkt 1.B.2 (de gemensamma konsulära anvisningarna)

– Medlemsstaternas skyldigheter

– Medlemsstaternas skyldigheter

Berörda medlemsstater skall välja en extern tjänsteleverantör som är i stånd att vidta alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som begärs av medlemsstaten/medlemsstaterna för att skydda personuppgifter mot förstöring genom olyckshändelse eller otillåtna handlingar eller förlust genom olyckshändelse samt mot ändringar, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, särskilt om behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk liksom mottagande och överföring av akter och uppgifter till konsulatet samt mot varje annat slag av otillåten behandling.

I enlighet med direktiv 95/46/EG skall berörda medlemsstater välja en extern tjänsteleverantör som är i stånd att garantera tjänster av hög kvalitet och vidta alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att personuppgifter ska skyddas mot förstöring genom olyckshändelse eller otillåtna handlingar eller förlust genom olyckshändelse samt mot ändringar, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, särskilt om behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk liksom mottagande och överföring av akter och uppgifter till konsulatet samt mot varje annat slag av otillåten behandling.

Vid valet av externa tjänsteleverantörer skall medlemsstaternas diplomatiska eller konsulära beskickningar noga granska företagets betalningsförmåga och tillförlitlighet (inklusive nödvändiga tillstånd, företagsregistrering, bolagsstadga och bankavtal) och skall försäkra sig om att några intressekonflikter inte föreligger.

Vid valet av externa tjänsteleverantörer skall medlemsstaternas diplomatiska eller konsulära beskickningar noga granska företagets betalningsförmåga och tillförlitlighet (inklusive nödvändiga tillstånd, företagsregistrering, bolagsstadga och bankavtal) och skall försäkra sig om att några intressekonflikter inte föreligger.

 

Medlemsstaternas diplomatiska beskickningar eller konsulat ska se till att det valda företaget erbjuder relevant professionell expertis på områdena informations- och datasäkerhet. Medlemsstaterna ska följa bästa upphandlingspraxis när det gäller att ingå avtal med externa tjänsteleverantörer som tillhandahåller stöd i frågor som rör viseringar.

Externa tjänsteleverantörer får inte av någon som helst anledning ha tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS). Åtkomst till VIS skall uteslutande vara reserverad för vederbörligen bemyndigad personal på diplomatiska beskickningar eller konsulat.

Externa tjänsteleverantörer får inte av någon som helst anledning ha tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS). Åtkomst till VIS skall uteslutande vara reserverad för vederbörligen bemyndigad personal på diplomatiska beskickningar eller konsulat och endast för de ändamål som fastställts i VIS-förordningen.

Berörda medlemsstater skall ingå avtal med den externa tjänsteleverantören i enlighet med artikel 17 i direktiv 95/46. Innan avtal ingås skall medlemsstatens berörda diplomatiska beskickning eller konsulat som ett led i det lokala konsulära samarbetet informera övriga medlemsstaters diplomatiska eller konsulära beskickningar samt kommissionens delegation varför avtalet behövs.

Berörda medlemsstater skall skriftligen ingå avtal med den externa tjänsteleverantören i enlighet med artikel 17 i direktiv 95/46. Innan avtal ingås skall medlemsstatens berörda diplomatiska beskickning eller konsulat, som ett led i det lokala konsulära samarbetet, motivera, med skäl som är förenliga med del VII punkt 1.B, för övriga medlemsstaters diplomatiska eller konsulära beskickningar samt kommissionens delegation varför avtalet behövs.

Förutom de skyldigheter som fastställs i artikel 17 i direktiv 95/46 skall avtal även innehålla bestämmelser som

Förutom de skyldigheter som fastställs i artikel 17 i direktiv 95/46 skall avtal även innehålla bestämmelser som

a) definierar tjänsteleverantörens exakta ansvar,

a) definierar tjänsteleverantörens exakta ansvar,

b) ålägger tjänsteleverantören att agera enligt ansvariga medlemsstaters anvisningar och att endast behandla uppgifterna i syfte att bearbeta viseringsansökningarnas personuppgifter å de ansvariga medlemsstaternas vägnar i enlighet med direktiv 95/46,

b) ålägger tjänsteleverantören att agera enligt ansvariga medlemsstaters anvisningar och att endast behandla uppgifterna i syfte att bearbeta viseringsansökningarnas personuppgifter å de ansvariga medlemsstaternas vägnar i enlighet med direktiv 95/46,

c) ålägger tjänsteleverantören att förse de sökande med den information som anges i förordning ……..[utkastet till VIS‑förordning],

c) ålägger tjänsteleverantören att förse de sökande med den information som anges i artikel 37 i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse,

 

ca) ålägger tjänsteleverantören att se till att dess personal har lämplig utbildning och följer de regler som fastställts i del III punkt -1,

 

cb) ålägger tjänsteleverantören att vidta lämpliga åtgärder mot korruption,

 

cc) ålägger tjänsteleverantören att utan dröjsmål rapportera till den ansvariga medlemsstaten om eventuella säkerhetsproblem eller andra problem,

 

cd) ålägger tjänsteleverantören att bokföra eventuella klagomål eller meddelanden från sökande rörande missbruk av uppgifter eller obehörigt tillträde; den externa tjänsteleverantören ska utan dröjsmål informera den ansvariga medlemsstatens diplomatiska beskickning eller konsulat och samordna sina åtgärder med verksamheten hos beskickningen eller konsulatet för att finna en lösning; klagomålen ska hanteras på ett sådant sätt att personer som ansöker om visum skyndsamt ges ett svar med förklaring,

d) ger konsulär personal ständig tillgång till tjänsteleverantörens lokaler,

d) ger konsulär personal ständig tillgång till tjänsteleverantörens lokaler,

e) ålägger tjänsteleverantören att iaktta konfidentialitetsregler (inklusive skydd av uppgifter som insamlats med avseende på viseringsansökningar),

e) ålägger tjänsteleverantören och dess personal att iaktta konfidentialitetsregler, vilka ska gälla också efter det att personalen inte längre är anställd hos den externa tjänsteleverantören och efter avtalets avbrytande och upphävning,

 

ea) garanterar såväl uppgiftsskyddet, inklusive rapporteringsskyldigheter, externa revisioner och kontroller på plats utförda bland annat av nationella datatillsynsmyndigheter, som förekomsten av mekanismer för ansvarsbeläggande av avtalspart som brutit mot bestämmelserna om skydd av privatlivet, vari också ska ingå skadeståndsskyldighet gentemot enskilda som lidit skada till följd av en handling eller underlåtenhet från tjänsteleverantörens sida,

 

eb) ålägger tjänsteleverantören att utan dröjsmål överföra de fullständiga handlingarna till den medlemsstats diplomatiska beskickning eller konsulat som är ansvarig för behandlingen av ansökan, och förbjuder densamma att kopiera, lagra eller på annat sätt inneha insamlade uppgifter efter det att handlingarna överförts,

 

ec) ålägger tjänsteleverantören att hindra obehörig läsning, kopiering, ändring eller radering av viseringsuppgifter i samband med att de överförs från tjänsteleverantören till den medlemsstats diplomatiska beskickning eller konsulat som är ansvarig för behandlingen av ansökan, särskilt med hjälp av lämplig krypteringsteknik,

f) innehåller en klausul om avtalets avbrytande och upphävning.

f) innehåller en klausul om avtalets avbrytande och upphävning,

 

fa) innehåller en översynsklausul så att man ska kunna se till att avtalen i fråga återspeglar bästa befintliga metoder,

 

fb) fastställer regler om hur den personal som är ansvarig för behandlingen av viseringsansökningar och för insamlingen av biometriska uppgifter ska agera med full respekt för de sökandes människovärde; eventuella åtgärder som vidtas under utförandet av dessa arbetsuppgifter ska stå i proportion till de mål som eftersträvas med åtgärderna; personalen får under utförandet av sina arbetsuppgifter inte diskriminera någon på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

 

Ett standardavtal ska upprättas som ett led i det lokala konsulära samarbetet.

 

Medlemsstaterna ska se till att de som ansöker om visering i möjligaste mån betjänas utan avbrott om den externa tjänsteleverantören plötsligt skulle upphöra att tillhandahålla sina avtalsfästa tjänster.

Berörda medlemsstater skall övervaka genomförandet av avtalet, bland annat

Berörda medlemsstater skall ha ett nära samarbete med den externa tjänsteleverantören och noggrant övervaka genomförandet av avtalet, bland annat

a) den allmänna information som lämnas av tjänsteleverantören till de som ansöker om visering,

a) den allmänna information som lämnas av tjänsteleverantören till de som ansöker om visering,

b) tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förstöring genom olyckshändelse eller otillåtna handlingar eller förlust genom olyckshändelse samt mot ändringar, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, särskilt om behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk, och mot varje annat slag av otillåten behandling samt mottagandet och översändandet av akter och uppgifter till konsulatet,

b) tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förstöring genom olyckshändelse eller otillåtna handlingar eller förlust genom olyckshändelse samt mot ändringar, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, särskilt om behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk, och mot varje annat slag av otillåten behandling samt mottagandet och översändandet av akter och uppgifter till den diplomatiska beskickningen eller konsulatet,

c) upptagning av biometriska kännetecken, och

c) upptagning och överföring av biometriska kännetecken, och

d) åtgärder som vidtagits för att säkra efterlevnaden av uppgiftsskyddsbestämmelserna.

d) åtgärder som vidtagits för att säkra efterlevnaden av bestämmelserna om uppgiftsskydd och datasäkerhet, och även åtgärder mot korruption.

Det totala beloppet av avgifter som tas ut av den externa tjänsteleverantören för behandling av viseringsansökan får inte överskrida den avgift som fastställs i bilaga 12.

Den avgift som erläggs av den sökande får inte överskrida den avgift som fastställs i bilaga 12 oavsett om medlemsstaterna samarbetar med externa tjänsteleverantörer.

 

Medlemsstaterna ska se till att det finns ett förfarande för identifiering av den externa tjänsteleverantör som medverkar vid behandlingen av någon viss viseringsansökan.

De berörda medlemsstaternas konsulära personal skall utbilda tjänsteleverantören så att denne bibringas de kunskaper som behövs för att erbjuda lämpliga tjänster och tillräcklig information till personer som ansöker om visering.

De berörda medlemsstaternas konsulära personal skall utbilda tjänsteleverantören så att denne bibringas de kunskaper som behövs för att erbjuda lämpliga tjänster och tillräcklig information till personer som ansöker om visering.

Motivering

Detta ändringsförslag omfattar föredragandens ändringsförslag 47 och tillägg i form av en hänvisning till direktiv 95/46/EG, förhållningsregler för personal hos externa tjänsteleverantörer och mer specifika bestämmelser om den avgift som erläggs.

Ändringsförslag 25

ARTIKEL 1, LED 3
Del VII, punkt 1.B.5 (de gemensamma konsulära anvisningarna)

1.B.5 – Information

1.B.5 – Information

Exakt information om hur tidsbeställning görs och viseringsansökningar lämnas in skall meddelas allmänheten genom medlemsstaternas diplomatiska eller konsulära beskickningars försorg.

Medlemsstaterna och deras diplomatiska beskickningar eller konsulat ska förse allmänheten med all relevant information som rör ansökan om visering, nämligen

 

a) kriterier, villkor och förfaranden som ska följas vid ansökan om visering,

 

b) instruktioner för hur man beställer tid, i förekommande fall,

 

c) platsen för ingivande av ansökan (behörig diplomatisk beskickning eller behörigt konsulat, gemensamt ansökningscentrum eller extern tjänsteleverantör).

 

Denna information till allmänheten ska även finnas tillgänglig på en gemensam webbplats för frågor rörande viseringar till Schengenområdet.

 

Den senare ska inrättas som ett ytterligare stöd i tillämpningen av den gemensamma viseringspolitiken och hanteringen av viseringsprocessen.

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 25 i förslaget till betänkande.

Texten i ändringsförslaget har kopierats från artikel 41.1 i förslaget till gemenskapskodex för viseringar, där lydelsen är mycket bättre än i den text som behandlas här. Eftersom den text som behandlas här troligen kommer att träda i kraft innan den nya gemenskapskodexen om viseringar träder i kraft är det viktigt att man i den text som behandlas här tar med de föreskrifter som ansetts oumbärliga för att VIS ska fungera.

Tanken att inrätta en gemensam webbplats för frågor rörande viseringar till Schengenområdet, www.schengenvisa.eu, fördes fram av Henrik Lax i hans betänkande om en gemenskapskodex om viseringar, och nuvarande föredragande ger denna tanke sitt fulla stöd. Eftersom den text som behandlas här troligen kommer att träda i kraft innan den nya gemenskapskodexen om viseringar träder i kraft är det viktigt att man i den text som behandlas här tar med denna bestämmelse.

Ändringsförslag 26

ARTIKEL 1, LED 3
Del VII, punkt 1.B.6 (ny) (de gemensamma konsulära anvisningarna)

 

1.B.6 – Informationskampanj

 

Kort innan VIS tas i drift i ett tredjeland ska medlemsstaternas diplomatiska eller konsulära beskickningar tillsammans med kommissionens delegation inleda en kampanj med syfte att informera allmänheten om vilka mål som eftersträvas med VIS, vilka uppgifter som lagras i VIS och vilka myndigheter som har tillgång till VIS, samt om viseringssökandes rättigheter. Sådana kampanjer ska föras med jämna mellanrum.

Motivering

Med tanke på de stora förändringar som införandet av VIS kommer att innebära för det aktuella viseringsförfarandet samt med tanke på konsekvenserna för dem som ansöker om visering är det viktigt med kampanjer som informerar allmänheten om det nya system som införts.

Ändringsförslag 27

ARTIKEL 1, LED 3
Del VII, punkt 1.D, stycke 1 (de gemensamma konsulära anvisningarna)

Medlemsstaterna skall informera kommissionen om hur de avser att organisera mottagandet och behandlingen av viseringsansökningar på varje plats där det finns ett konsulat. Kommissionen kommer att se till att informationen offentliggörs på lämpligt sätt.

Medlemsstaterna skall informera kommissionen om hur de avser att organisera mottagandet och behandlingen av viseringsansökningar på varje plats där det finns ett konsulat. Kommissionen kommer att se till att informationen offentliggörs på lämpligt sätt på den gemensamma webbplatsen för frågor rörande viseringar till Schengenområdet.

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 28 i förslaget till betänkande. Se motiveringen till ändringsförslaget till skäl 5.

Ändringsförslag 28

ARTIKEL 1, LED 3
Del VII, punkt 1.E (ny) (de gemensamma konsulära anvisningarna)

 

1.E Allmänt ansvar

 

1.E.1 Handlingar

 

Varje handling, uppgift eller biometriskt kännetecken som mottagits av en medlemsstat eller på en medlemsstats vägnar i samband med en viseringsansökan ska betraktas som en ”konsulär handling” i den bemärkelse som avses i Wienkonventionen om konsulära förbindelser, och behandlas på lämpligt sätt.

 

1.E.2 Utbildning

 

De anställda vid diplomatiska beskickningar eller konsulat ska, innan de bemyndigas att uppta biometriska kännetecken, få lämplig utbildning, som en garanti för att inläsningen och registreringen sker på vederbörligt vis och utan svårigheter.

 

1.E.3 Ansvar

 

Varje person eller medlemsstat som lidit skada till följd av lagstridigheter vid behandlingen eller av annan handling som strider mot denna förordning ska ha rätt till ersättning från den medlemsstat som vållat skadan. Nämnda stat ska helt eller delvis gå fri från sitt ansvar om den bevisar att den inte kan hållas ansvarig för den händelse som vållat skadan.

 

Ersättningsanspråk mot en medlemsstat med anledning av skada av det slag som avses i stycket ovan ska omfattas av föreskrifterna i den svarande medlemsstatens nationella lagstiftning.

 

1.E.4 Påföljder

 

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att varje överträdelse av denna förordning, framför allt varje missbruk av uppgifter som lämnats in vid en viseringsansökan, kan leda till effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder, också av administrativt eller straffrättsligt slag i enlighet med nationell lagstiftning.

Motivering

This amendment replaces Amendment 29 of the draft report.

A new part is added with general responsibilities for Member States which seem indispensable for the functioning of the VIS. A provision on the status of documents, data and biometric identifiers is important in order to ensure that they will benefit from consular protection. A provision on training is necessary, given the specific expertise the enrolment of biometrics requires. Rules on liability and penalties are necessary in view of potential damage resulting from acts violating this Regulation. The wording has been clarified to bring it into conformity with the wording in the VIS Regulation.

Kompromissändringsförslag 29

ARTIKEL 2

Kommissionen skall inom två år efter det att denna förordning trätt i kraft lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om dess genomförande.

Kommissionen skall tre år efter det att informationssystemet för viseringar börjat tillämpas, och därefter vart fjärde år, lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning som beskriver genomförandet av inläsningen och registreringen av biometriska kännetecken, principen om den ”första ansökan” och organiseringen av mottagandet och behandlingen av viseringsansökningar; rapporten ska också innefatta en bedömning av hur lämpliga de ICAO‑normer är som valts, efterlevnaden av befintliga uppgiftsskyddsregler och de erfarenheter man gjort vid samarbetet med externa tjänsteleverantörer, särskilt med tanke på insamlingen av biometriska uppgifter. Rapporten ska även, i enlighet med artiklarna 17.12, 17.13, 17.14 och 50.4 i VIS‑förordningen, omfatta sådana fall där fingeravtryck faktiskt inte kunnat tas eller inte krävts av rättsliga skäl jämfört med de fall där fingeravtryck tas. Rapporten ska omfatta information om fall där personer som faktiskt inte kunnat lämna fingeravtryck fått avslag på sin viseringsansökan. Rapporten ska vid behov åtföljas av lämpliga förslag till ändring av denna förordning.

Motivering

Detta kompromissändringsförslag är en kombination av föredragandens ändringsförslag 56, Kaufmanns ändringsförslag 55 och Roures ändringsförslag 36.

MOTIVERING

I. Inledning

Föreliggande förslag utgör fjärde delen av VIS‑paketet. Genom förslaget ändrar kommissionen de befintliga gemensamma konsulära anvisningarna[1] genom att för det första införa en skyldighet att lämna biometriska uppgifter som ska lagras i VIS, inklusive normerna för detta. För det andra innehåller förslaget bestämmelser om hur mottagandet av viseringsansökningar ska organiseras.

Även om en fullständig översyn av viseringsbestämmelserna förutses i viseringskodexen[2] har kommissionen lagt fram detta speciella förslag separat. Anledningen till detta är att det förmodligen kommer att ta längre tid att anta viseringskodexen än föreliggande förslag. Om det antas skulle VIS kunna börja fungera.[3] Föredraganden understryker betydelsen av att de båda förslagen överensstämmer.

Föredraganden har presenterat de ämnesområden som omfattas av detta förslag i två samtidiga arbetsdokument[4]. I dessa dokument beskrevs politiskt känsliga frågor, och de utgjorde grunden för flera diskussioner.

I sitt arbete med detta förslag till betänkande har föredraganden också beaktat de mycket användbara yttranden som lagts fram av Europeiska datatillsynsmannen[5] och den arbetsgrupp som bildats enligt artikel 29.[6]

II. Biometri

II.1 Fingeravtryck

Föredraganden föreslår att man inledningsvis undantar personer under 14 och över 79 års ålder från skyldigheten att lämna fingeravtryck. Efter tre år bör sedan dessa åldersgränser ses över efter en ingående undersökning.

Valet av åldersgränser måste i allt väsentligt vara ett politiskt val i det här skedet, snarare än ett val baserat på tekniska riktlinjer, av den enkla anledningen att det inte finns några objektiva, oberoende skäl. Kommissionens förslag åtföljdes inte av någon konsekvensbedömning, vilket är djupt beklagligt och ganska upprörande med tanke på kommissionens löften och åtaganden om bättre lagstiftning. Kommissionen verkar helt enkelt ha lagt fram ett förslag som till största delen återspeglar de diskussioner med medlemsstaterna som ägde rum i rådet. Dessutom finns det ingen storskalig erfarenhet av att samla in fingeravtryck från barn under 14 år eller äldre personer.

I brist på trovärdiga tekniska riktlinjer anser föredraganden därför att det kan vara klokt i inledningsskedet att införa åldersgränser som vi vet kommer att fungera, för att därigenom undvika den onödiga risken att VIS‑projektet förvandlas till ett enda stort experiment. Eftersom de enda jämförbara storskaliga tillämpningarna av fingeravtryck för närvarande är Eurodac (minimiålder 14 år) och US‑Visit (14 till 79 år), bör samma åldersgränser även gälla under en inledande period för VIS.

Men även om det hade funnits en beprövad teknik för att ta fingeravtryck på barn i mycket låg ålder, bör man tänka efter en extra gång och ställa sig frågan hur lämpligt, nödvändigt och proportionerligt detta skulle vara. En sådan fullständig analys kan inte göras här, även om föredraganden anser att åtminstone följande punkter är värda att analysera närmare.

För det första måste man fråga sig om det är nödvändigt att ta fingeravtryck på barn under 14 års ålder för att uppnå målen med VIS, enligt artikel 1a i den överenskomna texten. Vad gäller det första målet, att underlätta viseringsförfarandet, krävs det inte att man tar fingeravtryck på barn. Tvärtom skulle detta komplicera ansökningsförfarandet, eftersom barnet måste komma till konsulatet och lämna fingeravtryck. Eftersom barns fingeravtryck förändras, skulle det kunna uppstå en absurd situation där barn skulle behöva lämna fingeravtryck till exempel två gånger per år, medan föräldrarna behöver lämna fingeravtryck vart fjärde eller vart femte år.

När det gäller det andra VIS‑målet, att förhindra viseringsshopping, krävs det inte heller några lägre åldersgränser, eftersom barn i regel reser med sina föräldrar och barnens ansökningar är kopplade till föräldrarnas enligt artikel 5.4 i VIS‑förordningen.

Vad gäller det tredje målet, att underlätta bekämpning av bedrägerier, anses det allmänt att biometri kan göra det svårare att förfalska viseringshandlingar. Det finns emellertid ingen tillgänglig information om huruvida det föreligger ett problem med förfalskade viseringshandlingar för barn.

När det gäller det fjärde målet, att underlätta gränskontroller, skulle biometri underlätta en kontroll vid gränsen för att bekräfta att den person som kontrolleras verkligen är samma person som viseringen utfärdades för. Även om detta inte är ett uttryckligt mål för VIS, skulle det i teorin vara relevant för att bekämpa handel med barn genom en kontroll av huruvida barnet vid gränsen är samma barn som det som besökte konsulatet tillsammans med föräldrarna. Men frågan huruvida ”familjen” som kommer till konsulatet verkligen är en familj ligger utanför tillämpningsområdet för de gemensamma konsulära anvisningarna och VIS. Det finns faktiskt en risk för att VIS i realiteten skulle medföra en minskad sannolikhet för att man vid gränsen ifrågasätter att en grupp verkligen utgör en familj.

Det är också viktigt att påminna om att VIS‑förordningen omfattar en övergångsperiod på tre år sedan VIS börjat gälla. Under denna period behöver medlemsstaterna inte kontrollera fingeravtryck vid gränsen (artikel 16.1a). Föredraganden anser inte att det är proportionerligt att kräva att fingeravtryck tas på barn, samtidigt som de inte systematiskt kontrolleras vid gränsen. Föredraganden anser att denna treårsperiod bör utnyttjas för att genomföra en omfattande undersökning av åldersgränser för fingeravtryck, så att man i slutet av perioden kan fatta eventuella beslut om att ändra åldersgränserna på grundval av bättre information.

När det gäller det femte VIS‑målet, att underlätta identifiering av personer utan identitetshandlingar, är det också onödigt med fingeravtryck från barn eftersom de inte är av tillräckligt god kvalitet för att kunna användas för identifiering, något som kommissionen också erkänner.[7]

Vad gäller det sjätte målet, att underlätta tillämpningen av Dublin II‑förordningen [8], verkar det strida mot minimiåldern i Eurodac‑förordningen att ta fingeravtryck på barn under 14 år, och kommissionens förslag kan inte ändra den gränsen.[9]

Slutligen är det osäkert om fingeravtryck från barn under 14 års ålder skulle bidra till att förebygga hoten mot den inre säkerheten. Även om man i mycket sällsynta fall kan föreställa sig att barn deltar i terroristdåd eller annan allvarlig brottslighet kan man undra om det skulle kunna motivera att man samlar in fingeravtryck från så många barn.

Föredraganden anser att en övre åldersgräns på 79 år, som inom US‑Visit, är lika viktig. Det är mycket osannolikt att personer över 79 skulle utgöra en risk när det gäller invandring eller terrorism. Det verkar oproportionerligt att tvinga dem att resa till ett konsulat och eventuellt köa flera gånger utanför. Utan skyldigheten att lämna fingeravtryck skulle de kunna använda traditionella metoder, såsom en resebyrå. Dessutom minskar fingeravtryckens pålitlighet när man blir äldre. Det betyder att de äldre kan få omotiverade problem på konsulatet eller vid gränsen. Det är också betydligt svårare för gamla människor att lämna fingeravtryck om de är osäkra eller inte förstår tekniken. Föredraganden vill inte att EU ska ge omvärlden ett intryck av bristande respekt gentemot de äldre.

II.2 Fotografier

Kommissionen föreslår inget åldersbaserat undantag för fotografier och föredraganden instämmer. Kommissionen lämnar frågan öppen om inskannade bilder ska användas, eller fotografier som tas på konsulatet. Föredraganden anser att skannade fotografier i regel bör användas för personer som undantas från kravet på fingeravtryck, så att dessa personer inte ska behöva komma till konsulatet bara för att bli fotograferade.

II.3 Frekvensen för uppgiftsinsamling

Kommissionen föreslår att man ska kräva att den sökande kommer personligen och registrerar sig för den första ansökan, och att man sedan kopierar de uppgifterna för alla därpå följande viseringsansökningar inom en period på 48 månader. Föredraganden föreslår att den perioden förlängs till 59 månader, vilket garanterar att de uppgifter som är tillgängliga i VIS överensstämmer med lagringsperioden på 5 år. Denna förlängning av perioden påverkar inte säkerheten kring viseringsförfarandet men gör förfarandet användarvänligare. Föredraganden föreslår också en ändring som förtydligar att nya biometriska uppgifter måste samlas in efter 59 månader, eftersom kommissionens förslag verkar antyda att samma biometriska data borde kunna användas på livstid om en person ofta ansöker om visering (inom 48 månader). Slutligen vill föredraganden påpeka att valet av åldersgränsen 14 år för fingeravtryck är knutet till hur ofta uppgifterna samlas in. Om åldersgränsen sänktes skulle man behöva ta fingeravtryck på barn oftare eftersom de hela tiden förändras.

III. Mottagande av viseringsansökningar

III.1 Utläggande av verksamheten på entreprenad

Föredraganden ställer sig bakom utläggande av verksamhet på entreprenad så länge servicen förbättras därigenom för den som ansöker om visering, och så länge det sker under villkor som garanterar viseringsförfarandets integritet. Dessa viktiga villkor är att utläggande av verksamhet på entreprenad sker som en sista utväg, att tjänsteleverantören bedriver verksamheten i en byggnad som åtnjuter diplomatiskt skydd, att konsulära tjänstemän är närvarande för att noggrant övervaka tjänsteleverantörens anställda och att kontraktsklausulerna om kontroll av leverantören förstärks.

III.2 Gemensamma ansökningscentrum

På samma sätt som när det gäller att lägga ut verksamhet på entreprenad anser föredraganden att de gemensamma ansökningscentrumen endast bör inrättas i byggnader som åtnjuter diplomatiskt skydd.

  • [1]  Konsoliderad version i EUT C 326, 22.12.2005, s. 1–149.
  • [2]  KOM(2006)0403, Lax‑betänkandet.
  • [3]  Rent tekniskt kommer det att inkluderas i viseringskodexen så snart den antagits, precis som när det gällde tryckning av handlingar (förordn. (EG) nr 2133/2004) som infördes i Schengenöverenskommelsens gränskodex (förordn. (EG) nr 562/2006).
  • [4]  PE 386.565v01‑00, PE 386.717v01‑00, framlagda i utskottet för medborgerliga fri‑ och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor den 10 april och 8 maj 2007.
  • [5]  Yttrande av den 27 oktober 2006, EUT C 321, 29.12.2006, s. 38.
  • [6]  Yttrande 3/2007 av den 1 mars 2007 (WP 134).
  • [7]  ”Fingeravtryck från barn som är mellan sex och tolv år gamla medger endast en‑till‑en‑jämförelser.” (s. 9 i förslaget.)
  • [8]  Förordn. (EG) nr 343/2003, se artikel 1a.f i VIS‑förordningen.
  • [9]  Arbetsdokumentet ”Biometri och viseringsansökningar” av Steve Peers, s. 5.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemensamma konsulära instruktioner: biometriska kännetecken och viseringsansökningar

Referensnummer

KOM(2006)0269 – C6-0166/2006 – 2006/0088(COD)

Framläggande för parlamentet

31.5.2006

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

15.6.2006

Föredragande

       Utnämning

Sarah Ludford

20.6.2006

 

 

Behandling i utskott

19.6.2006

27.11.2006

11.4.2007

17.7.2007

 

12.9.2007

20.11.2007

 

 

Antagande

20.11.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

2

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Javier Moreno Sánchez, Bogusław Rogalski, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mary Lou McDonald, Marianne Mikko, Hubert Pirker

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Louis Grech

Ingivande

23.11.2007