ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета относно мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни

23.11.2007 - (COM(2007)0268 – C6‑0203/2007 – 2007/0095(CNS)) - *

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Bogdan Golik

Процедура : 2007/0095(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0461/2007
Внесени текстове :
A6-0461/2007
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни

(COM(2007)0268 – C6‑0203/2007 – 2007/0095(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0268),

–   като взе предвид членове 36 и 37 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6‑0203/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6‑0461/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

.

Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 2

(2) С оглед на натрупания опит, перспективите за развитие на пазара, както в рамките на Общността, така и извън нея, и в новия контекст на международната търговия, е необходимо да се изработи цялостна и последователна политика за информиране и насърчаване, свързана със селскостопанските продукти и с метода им на производство, както и на хранителни продукти, произведени на базата на селскостопански продукти, на вътрешния пазар и на пазарите на трети страни, без обаче да се поощрява потреблението на който и да е продукт поради специфичния му произход. С цел по-голяма яснота следва регламенти (ЕО) № 2702/1999 и (ЕО) № 2826/2000 да бъдат отменени и заменени от един регламент, като се запазят специфичните особености на действията в зависимост от мястото на провеждане.

(2) С оглед на натрупания опит, перспективите за развитие на пазара, както в рамките на Общността, така и извън нея, и в новия контекст на международната търговия, е необходимо да се изработи цялостна и последователна политика за информиране и насърчаване, свързана със селскостопанските продукти и с метода им на производство, както и на хранителни продукти, произведени на базата на селскостопански продукти, на вътрешния пазар и на пазарите на трети страни, без обаче да се поощрява потреблението на който и да е продукт поради специфичния му произход. С цел по-голяма яснота следва регламенти (ЕО) № 2702/1999 и (ЕО) № 2826/2000 да бъдат отменени и заменени от един регламент, чиито разпоредби в последствие да могат да се включат в предложението за регламент на Съвета (ЕО) № .../... от ... за създаване на обща организация на селскостопанските пазари и на специфични условия за конкретни селскостопански продукти1, като се запазят специфичните особености на мерките в зависимост от мястото на провеждане.

_______________________

1 Предложение за регламент на Съвета (COM(2006)0822).

Обосновка

The inclusion of the promotion measure in the framework of the single CMO regulation would be in line with the simplification process and would lead to the transparency of all the market instruments available for the operators, market management mechanisms and promotion possibilities.

Изменение 2

Съображение 4

(4) Необходимо е да се определят критерии за подбор на съответните продукти и сектори, както и на темите и пазарите, за които ще се отнасят програмите на Общността.

(4) Необходимо е да се определят критерии за подбор на теми, пазари и потенциални възможности за експорт, за които ще се отнасят програмите на Общността, по-специално за тези, които ще се изпълняват в трети страни.

Обосновка

The criteria applied in the proposal for a Regulation should not serve as the basis for excluding any products or sectors from the promotion scheme but should lead to choosing best export opportunities and themes of information campaigns on third markets.

Изменение 3

Съображене 5 а) (ново)

5а) Мерките за информиране и насърчаване следва да включват и да отразяват по най-добрия възможен начин характерните качества на европейския производствен модел - богатството, разнообразието и традицията в културата на Общността по отношение на селскостопанските и хранителните продукти.

Обосновка

The aim is to raise the profile of Community production, especially in the context of generic promotion, and to show not only its richness and variety but also its quality.

Изменение 4

Съображение 6

(6) Провеждането на действията следва да бъде извършено в рамките на програмите за информиране и насърчаване. По отношение на провежданите действия на вътрешния пазар, за да се осигури последователността и ефективността на програмите, следва да се установят насоки за всеки съответен продукт или сектор, които определят основните елементи на въпросните програми.

(6) Провеждането на мерките следва да бъде извършено в рамките на програмите за информиране и насърчаване. По отношение на провежданите действия на вътрешния пазар, за да се осигури последователността и ефективността на програмите, следва да се установят насоки за всеки сектор, които определят основните елементи на въпросните програми.

Обосновка

The inclusion of all the sectors in the promotion scheme would not require separate guidelines for each product. This would lead towards less administrative burden and better simplification impact. At the same time, it would guarantee that all the products and sectors are covered by unified and equally applied rules contained in the guidelines.

Изменение 5

Съображене 6 а) (ново)

6а) Общностният характер на тези програми следва да се взима предвид, като се дава приоритет на предложения, включващи няколко държави-членки и които ще бъдат провеждани на пазара на трети страни. В този смисъл следва да се обърне особено внимание на програми, представящи широк спектър от продукти, тъй като инвестициите на обществени средства в такива проекти се оказват по-рентабилни. Освен това, Комисията следва да насърчава сътрудничеството с държавите-членки по отношение на мерки, които тя предприема по собствена инициатива, повишавайки по този начин общностната добавена стойност.

Обосновка

It would be interesting if the Commission also worked with the Member States on its own programmes in order to increase Community added value.

Изменение 6

Съображене 7 а) (ново)

7а) Подходящо би било в програмите да се предвидят и включат мерки за информиране и подкрепа на участващите в тях професионални организации.

Обосновка

In view of the administrative complexity of certain programmes, not only are these measures necessary, but they would make it possible to work with greater legal certainty.

Изменение 7

Съображене 11 а) (ново)

11а) Предвид на засилващия се процес на интернационализация, на който подлежи селскостопанската хранителна промишленост, би било уместно да се осигури гъвкаво прилагане на инструментите за насърчаване и информиране и да се извършат законодателните изменения, необходими с оглед на опита, придобит от 1999 г. насам.

Обосновка

It is important that programmes should be more flexible in order to leave the way open for a more profound reform based on the experience accumulated during all the years that the programmes have been in operation.

Изменение 8

Съображение 11 б) (ново)

11 б) Като се има предвид, че, особено в трети страни, представените мерки за насърчаване следва да благоприятстват за достъпа на потребителите до европейски продукти и също така като се има предвид, че организациите съфинансират значителна част от програмите, на участващите предлагащи организации следва да бъде дадена възможността да представят продуктите си на търговски мероприятия като например пазари и панаири, с цел да покажат богатството, качеството и разнообразието на продуктите, предлагани от Общността.

Обосновка

Since the organisations co-finance a substantial proportion of the programmes, it is important that they should somehow be able to participate with their products in promotional programmes and that the promotion should not all be merely generic.

Изменение 9

Член 2, параграф 1, буква г а) (нова)

га) засилване на мерките за информация и насърчаване за продукти от плодове и зеленчуци.

Обосновка

According to recital 23 of the European Parliament's legislative resolution of 7 June 2007 on the proposal for a Council Regulation establishing specific provisions for the fruit and vegetable sector and amending certain Regulations (COM(2007)0017 – C6-0075/2007 – 2007/0012(CNS)) the Commission should amend Council Regulation (EC)No 2702/1999 of 14 December 1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries, in order to step up information and promotion measures for fruit and vegetable products .

Изменение 10

Член 3, параграф 1, уводна част

1. Секторите и продуктите, които могат да бъдат предмет от действията, посочени в член 1, параграф 1, за прилагане на вътрешния пазар, се определят съгласно следните критерии:

1.Мерките, посочени в член 1, параграф 1, за прилагане на вътрешния пазар, са съобразени по-специално със следните критерии:

Обосновка

As regards the measures to be implemented on the internal market, there should be no restriction as to the range of products or sectors covered by promotion campaigns. Otherwise, there might be a risk of distortion of competition.

Изменение 11

Член 3, параграф 1, буква аа) (нова)

аа) необходимостта да се подчертаят многобройните предимства на регионалните и местните продукти по отношение на околната страна и пазара на труда;

Обосновка

Local or regional markets can, in almost all regions, cover most basic food needs. The purchase of regional products helps to ensure that fewer transport networks are needed and that there is better understanding between consumers and farmers, as well as maintaining added value in the countryside, thereby preserving and even creating jobs there.

Изменение 12

Член 4, параграф 1

Комисията съставя, в съответствие с процедурата определена в член 16, параграф 2, списъка на темите и продуктите, посочени в член 3, както и списъка на съответните трети страни. Тези списъци се обновяват на всеки две години. Ако е необходимо, списъците могат да бъдат междувременно изменени посредством същата процедура.

Комисията съставя, в съответствие с процедурата определена в член 16, параграф 2а, списъка на темите, посочени в член 3, както и списъка на съответните трети страни. По отношение на трети страни Комисията съставя, в съответствие с процедурата, определена в член 16, параграф 2а, списък за стратегията на Общността за потенциалните възможности за експорт, като взема предвид резултатите от мерките, взети в съответствие с член 10 и по-специално по отношение на проучването на нови пазари и официални посещения на високо равнище по въпроси на търговията. Тези списъци се обновяват ежегодно. Ако е необходимо, списъците могат да бъдат междувременно изменени посредством същата процедура, по-специално съгласно член 3, параграф 1, буква в).

Обосновка

The measures carried out at the Commission’s own initiative might be a very useful tool for setting the target countries for Community’s exports. Thus, the external trade policy carried out by the Commission within its exclusive competences might be directly transposed into the operators’ capacity of extending their scope of market activity.

Изменение 13

Член 5, параграф 1, алинея 1

1. С оглед насърчаването в рамките на вътрешния пазар, Комисията приема за всеки от одобрените сектори или продукти, в съответствие с процедурата определена в член 16, параграф 2, насоките, определящи подробностите, отнасящи се до стратегията, която трябва да бъде следвана в предложенията за кампании за информация и насърчаване.

1. С оглед насърчаването в рамките на вътрешния пазар, Комисията приема за всеки от одобрените сектори, в съответствие с процедурата определена в член 16, параграф 2, насоки, определящи подробностите, отнасящи се до стратегията, която трябва да бъде следвана в предложенията за програми за информация и насърчаване.

Обосновка

See justification to Recital 6.

Изменение 14

Член 5, параграф 2

2. С оглед на насърчаването в рамките на пазарите на трети страни, Комисията може да приеме, в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2, насоки, определящи подробностите, отнасящи се до стратегията, която трябва да бъде следвана в предложенията за програми за информиране и насърчаване за някои или за всички продукти, посочени в член 3, параграф 2.

2. 2. С оглед на насърчаването в рамките на пазарите на трети страни, Комисията приема, в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2а, насоки, определящи подробностите, отнасящи се до стратегията, която трябва да бъде следвана в предложенията за програми за информиране и насърчаване за всички продукти, посочени в член 3, параграф 2.

Обосновка

The adoption of guidelines for products promoted on third countries markets contains certain aspects of political importance and nature. Thus, there should be more emphasis added on the Member States’ role in the legislative process of adopting the guidelines.

Изменение 15

Член 7, параграф 1, алинея 1

1. Държавите-членки съставят спецификации, определящи изискванията и критериите за оценяване на програмите за информиране и насърчаване.

1. Комисията съставя спецификации, определящи изискванията и критериите за оценяване на мерките за информиране и насърчаване.

Обосновка

The European Commission shall establish detailed criteria concerning the selection of programmes by Member States. Such criteria will help the Member States with taking decisions on approval or rejection of submitted programmes. This change should also guarantee more transparency and clarity about the process of selecting the programmes and should give the operators the right to see the real reasons for their projects not being accepted.

Изменение 16

Член 8, параграф 1

1. Комисията решава, в съответствие с процедурата, предвидена в член 16, параграф 2, кои програми да бъдат одобрени и съответни бюджети. Приоритет се дава на програмите, предложени от повече от една държава-членка или предвиждащи действия в повече от една държава-членка или в трети страни.

1. Комисията решава, в съответствие с процедурата, предвидена в член 16, параграф 2, кои програми да бъдат одобрени и съответни бюджети. Приоритет се дава само на програмите, осъществявани на пазарите на трети страни и в рамките на тези мерки по-специално на програми, предложени от повече от една държава-членка или предвиждащи мерки в повече от една държава-членка.

Обосновка

The decision concerning the selection of programmes should be based on the quality of the programme and fulfilment of criteria. However, priority shall be given to programmes carried out on third country markets in order to strengthen the Community's export.

Изменение 17

Член 9, параграф 1

1. При липса на програми за прилагане на вътрешния пазар, за едно или повече действия за информиране, посочени в член 2, параграф 1, буква б), представени в съответствие с член 6, параграф 1, заинтересованата или заинтересованите държави-членки съставят въз основа на насоките установени в член 5, параграф 1, програма и приложени спецификации и пристъпват, чрез публичен търг, към избора на орган за изпълнението на програмата, която се задължават да съфинансират.

1. При липса на програми за една или повече мерки за информиране, посочени в член 2, параграф 1, буква б), представени в съответствие с член 6, параграф 1, заинтересованата или заинтересованите държави-членки съставят въз основа на насоките установени в член 5, параграф 1, програма и спецификация към нея и пристъпват, чрез публичен търг, към избора на орган за изпълнението на програмата, която се задължават да съфинансират.

Обосновка

In order to increase knowledge about European quality standards including especially Community PDO/PGI, GTS and organic production schemes aiming at increasing potential export opportunities of those high quality products it should be allowed to promote those standards in third countries in campaigns organized by Member States.

Изменение 18

Член 12, параграф 1

1. Група за наблюдение, състояща се от представители на Комисията, съответните държави-членки и на предлагащите организации, осигурява наблюдението на одобрените програми, посочени в членове 8 и 9.

1. Група за наблюдение, състояща се от представители на Комисията, съответните държави-членки и на предлагащите организации, осигурява управлението на одобрените програми, посочени в членове 8 и 9.

Обосновка

It is important that the Monitoring Group should not only have an information function but that it should also issue opinions, interpret details, adopt agreements, etc.; ultimately it should provide guidance for the actual development of programmes in order to ensure greater legal certainty.

Изменение 19

Член 13, параграф 2

2. Финансовото участие на Общността в одобрените програми, посочени в членове 8 и 9, не превишава 50 % от действителните разходи за програмите. В случаите на програми за информиране и насърчаване със срок от две или три години, участието, за всяка година от прилагането им, не трябва да надвишава тази максимална граница.

2. Финансовото участие на Общността в одобрените програми, посочени в членове 8 и 9, не превишава 60% от действителните разходи за програмите. В случаите на програми за информиране и насърчаване със срок от две или три години, участието, за всяка година от прилагането им, не трябва да надвишава тази максимална граница. Обаче, в случай на програми, отнасящи се до органичното земеделие и програми, свързани с действия, предприети в резултат на кризисна ситуация, финансовото участие на Общността в тези програми не надвишава 70%.

Обосновка

The level of Community financial contribution to promotion measures related to organic production schemes should be increased, as the application of these standards at the level of particular holdings renders the primary production closer to sustainable, organic practices. In case of crisis situations promotion campaigns should receive stronger Community’s support. At the same time, the overall increase of the budgetary allocation for promotion measures would help maintain and guarantee the necessary level of coherence between various information and promotion campaigns throughout the EU-27. Thus, the overall level of Community’s financial contribution should be raised to 60%. The level of organisations’ financial participation should be lowered to 10% in order to make it possible for smaller organisations to participate in promotion measures.

Изменение 20

Член 13, параграф 3, алинея 1

3. Предлагащите организации участват във финансирането на предложените от тях програми с най-малко 20 % от действителните разходи за програмите, а останалата част от финансирането се покрива от съответната или съответните държави-членки, като се взема под внимание финансовото участие на Общността, посочено в параграф 2.

3. Предлагащите организации участват във финансирането на предложените от тях програми с най-малко 10% от действителните разходи за програмите, а останалата част от финансирането се покрива от съответната или съответните държави-членки, като се взема под внимание финансовото участие на Общността, посочено в параграф 2.

Обосновка

See justification to Article 13, paragraph 2.

Изменение 21

Член 15, параграф 1 a (нов)

Тези правила осигуряват по-специално на предлагащите организации възможността да представят програмите си поне два пъти годишно, а на държавите-членки да представят на Комисията предложенията за програми при същите условия.

Обосновка

The current system of submitting the programmes only once a year is problematic for operators. In case of a re-adjustment of the rejected programmes they have to wait one year to re-introduce them. The possibility of presenting the programmes for the internal market and third countries twice per year will give more flexibility to proposing organisations.

Изменение 22

Член 16, параграф 2 a (нов)

2а. При позоваване на този параграф се прилагат членове 5 и 7 на Решение 1999/468/ЕО.

 

Периодът, залегнал в член 5, параграф 6 на Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Обосновка

Provisions should be made for a proper distinction between the implementing measures related to technical issues of acceptance of projects submitted by proposing organisations and issues related to strategic approach with regard to market outlet studies and export opportunities. In the first case, the management procedure should be used, whereas, in the second case, since the choice of export strategy maintains certain aspects of political importance, the regulatory procedure should be applied.

Изменение 23

Член 17, уводна част

Преди съставянето на списъците, предвидени в член 4, преди определянето на насоките, предвидени в член 5, одобряването на програмите, предвидено в членове 6 и 9, преди вземането на решение относно действията съгласно член 10 или приемането на правилата за прилагане, предвидени в член 15, Комисията може да се консултира с:

Преди съставянето на списъците, предвидени в член 4, преди определянето на насоките, предвидени в член 5, одобряването на програмите, предвидено в членове 6 и 9, преди вземането на решение относно мерките съгласно член 10 и приемането на правилата за прилагане, предвидени в член 15, Комисията се консултира с:

Изменение 24

Член 18

Преди 31 декември 2012 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент, придружен, когато е необходимо, с подходящи предложения.

Преди 31 декември 2010 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент, придружен, когато е необходимо, с подходящи предложения.

Обосновка

Since the aim of this proposal for a Regulation is to combine the two existing Regulations which have been in force since 1999, we consider that enough experience has been acquired to be able to issue a report in 2010 and make appropriate proposals.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Simplification of the Community regime on information provision and promotion measures for agricultural products on the internal market and in third countries constitutes a vital step towards the simple and manageable European agriculture policy. This is in line with the previous simplification activities carried out by the Community on the European Commission’s conceptual and legislative initiative. One of the proposals of the DG Agriculture and Rural Development Action Plan on Simplification of Common Agricultural Policy[1] provided namely for the need of simplification of the framework of promotion of agricultural products and called for drawing up a single legal framework able to clarify rules for applying the programmes.

Before dealing with the current legislative proposal, the European Commission delivered a special Report on the application of Council Regulation (EC) No 2702/1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries and Council Regulation (EC) No 2826/2000 on information and promotion actions for agricultural products on the internal market[2], where it proposed five actions to be taken as a result of the conclusions taken from the experience gained by the Community in the application of the programmes. One of them was the regulatory consolidation meant as the exercise of combining the two basic Council Regulations into a single text with the aim of committing the same approach towards the implementing rules.

Thus, the role of the European Parliament in the current process should be focused on taking a further look into any simplification possibilities with regard to the basic provisions of the Regulation but also when it comes to the systematic approach of any other promotion instruments of the Community in its entire and complex field of activities. It should be namely considered, whether the Community promotion mechanism might play a more significant role in the light of recent CAP reforms and possible future WTO developments.

In this context, the Rapporteur shall stress that the advancing DDA negotiations should bring the Community to have a closer look at the possibilities lying behind the promotion campaigns. The outcome of possible future agreement might lead to tariff cuts of between 48% and 73% for most of Community’s agricultural products. In addition, the EU’s allowed level of domestic support could be reduced up to 70%. This would mean that in case of EU the total level of domestic support would be reduced down to EUR 20.1bn. On top of that, the preliminary obligation to eliminate all range of export subsidies by 2013 also provides for a 50% budgetary cut to be committed already before 2010. Under such scenario - where tariff cuts, export refunds elimination and domestic support cuts are foreseen – the EU should extend the scope of the promotion measures and increase the budget for promotion and information campaigns.

Under certain conditions, the WTO rules do not exclude possible alterations and extensions of the promotion scheme, because this instrument does not have a negative impact on trade and at the same time might exert positive impact on the competitiveness of Community’s exports. Further on, the extension of the scope of the Community promotion campaign might lead to its greater level of compatibility with WTO rules, because the programmes must be ‘widely available’ to be in line with WTO provisions. The currently binding Community provisions set up the system of an administrative choice over the limited number of products supported under the promotion campaigns which might cause possible threats of external reservations on the link between the promotion campaign and production. This should be the subject of detailed analysis.

Going back to the simplification process, it would have to be underlined that the real potential for a reduction of administrative burdens for proposing organizations lies in an appropriate streamlining of European Commission’s implementing provisions and guidelines. Therefore, the European Commission can count on full support from the European Parliament’s side when it comes to establishing in the basic Regulation of appropriate legislative powers to simplify the Guidelines at the implementing level. For instance, it would seem appropriate to make the process of submitting and selecting of the programmes possible twice a year. It seems appropriate to extend the list of eligible products – primary as well as processed products both for programmes implemented on the internal market and in third countries. The current limited scope of sectors and product range makes the scheme subject to WTO reservations and claims of coupled character of the measure. The list of third countries eligible should also be extended to all third countries.

It would be also advisable to consider the eventual inclusion of the harmonized promotion tool into the legal framework of the single CMO Regulation what might lead to a greater market operators’ knowledge of the scheme. From the technical simplification point of view it seems that the need for legal transparency and quality of the draft text would require some improvements to be done with regard to excessive use of cross-references.

Separately, what needs to be taken into consideration is the issue of desirable increase of the Community’s budget allocation for horizontal promotion measures. The current subtotal allocation under the budgetary heading ‘05 02 10’ (promotion measures) amounts to EUR 45 840 000 expressed as the level of payments’ appropriations for the year 2007. For EU-27 such an amount in the long run would leave no significant impact on the improvement of Community’s ability to extend potential market outlets for high quality agri-food production. Under the circumstances of progressive elimination of export subsidies (mostly by means of reduction, suspension or setting zero rate of export refunds), decoupling, elimination of market management measures, the significant budgetary extension of promotion schemes seems inevitable to maintain the level of competitiveness of EU agriculture. At the same time, information campaigns should serve for giving the consumers good knowledge about sustainable CAP production, high quality of EU agricultural products, organic farming as well as health aspects.

The increase of the budgetary allocation for promotion measures together with strengthening the role of this instrument within the agricultural acquis would help maintain and guarantee the necessary level of coherence between various information and promotion campaigns throughout the EU-27. Otherwise, faced with the growing aspect of external competition Member States might resort to applying nationally designed campaigns under the state aid rules. This would in turn cause even more administrative overload of the European Commission’s Services and the goal of system simplification might be diluted. The leading role of the Community could also be justified by the fact, that there are measures foreseen only for the implementation at the Commission’s initiative. Experience gained by Community Institutions while managing projects like high level trade visits should only find its factual use through extensive promotion campaigns realized under the same, single legal framework.

Finally, bearing in mind the fact that all utilised agricultural area of the Community is subject to detailed provisions of animal welfare, environmental protection and public health standards which is also guaranteed through direct income support mechanisms, the level of Community financial contribution to promotion measures related to organic production schemes should be increased, as the application of these standards at the level of particular holdings renders the primary production closer to sustainable, organic practices. Such increase would be also in line with recent political decisions with regard to fruit and vegetables and wine. The abolition of any market instruments renders the agricultural production susceptible to crisis situations caused by e.g. climate disturbances or animal diseases. In those cases promotion campaigns should receive stronger Community’s support.

At the same time, provisions should be made for a proper distinction between the implementing measures related to technical issues of acceptance of projects submitted by proposing organisations and issues related to strategic approach with regard to market outlet studies and export opportunities. In the first case, in accordance with the European Commission’s recent legislative practice and taking into account the technical nature of the evaluation of particular projects - the management procedure should be used. Whereas in the second case, since the choice of export strategy maintains certain aspects of political importance, the regulatory procedure should be applied.

The Rapporteur would like to recall at this place the results of the recent fruit and vegetables reform with regard to promotion. The final Presidency’s compromise provided for the modification to Article 5(3) of Regulation (EC) No 2826/2000 saying that a special focus shall be given to promotion targeted at children in educational establishments. Additionally, in its declaration on school fruit scheme attached to the text of the reform, the Council invited the Commission “to come forward with a proposal for a school fruit scheme as soon as possible based on an impact assessment of the benefits, practicability and administrative costs involved” (doc. 10771/07). The current exercise of simplifying the horizontal promotion tool seems to be the most appropriate moment to do so.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти

Позовавания

COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)

Дата на консултация с ЕП

2.7.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

9.7.2007

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

9.7.2007

IMCO

9.7.2007

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

17.7.2007

IMCO

12.9.2007

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Bogdan Golik

5.6.2007

 

 

Разглеждане в комисия

12.9.2007

8.10.2007

21.11.2007

 

Дата на приемане

21.11.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange, James Nicholson, Zdzisław Zbigniew Podkański