ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες

23.11.2007 - (COM(2007)0268 – C6‑0203/2007 – 2007/0095(CNS)) - *

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Bogdan Golik

Διαδικασία : 2007/0095(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0461/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0461/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες

(COM(2007)0268 – C6‑0203/2007 – 2007/0095(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0268),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0203/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6‑0461/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε, τις προοπτικές εξέλιξης των αγορών τόσο εντός όσο και εκτός της Κοινότητας, αλλά και το νέο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, ενδείκνυται η χάραξη μιας συνολικής και συνεκτικής πολιτικής ενημέρωσης και προώθησης όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τον τρόπο παραγωγής τους, καθώς και τα προϊόντα διατροφής με βάση γεωργικά προϊόντα, στην εσωτερική αγορά και στις αγορές τρίτων χωρών, χωρίς ωστόσο να ενθαρρύνεται η κατανάλωση ενός προϊόντος λόγω της συγκεκριμένης καταγωγής του. Χάριν σαφήνειας, επομένως, πρέπει να καταργηθούν οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2702/1999 και (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 και να αντικατασταθούν από ενιαίο κανονισμό, διατηρώντας πάντως τις ιδιαιτερότητες των ενεργειών ανάλογα με τον τόπο υλοποίησής τους.

(2) Λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε, τις προοπτικές εξέλιξης των αγορών τόσο εντός όσο και εκτός της Κοινότητας, αλλά και το νέο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, ενδείκνυται η χάραξη μιας συνολικής και συνεκτικής πολιτικής ενημέρωσης και προώθησης όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τον τρόπο παραγωγής τους, καθώς και τα προϊόντα διατροφής με βάση γεωργικά προϊόντα, στην εσωτερική αγορά και στις αγορές τρίτων χωρών, χωρίς ωστόσο να ενθαρρύνεται η κατανάλωση ενός προϊόντος λόγω της συγκεκριμένης καταγωγής του. Χάριν σαφήνειας, επομένως, πρέπει να καταργηθούν οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2702/1999 και (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 και να αντικατασταθούν από ενιαίο κανονισμό οι διατάξεις του οποίου θα μπορούσαν μεταγενεστέρως να ενσωματωθούν στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. …/… της … για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα1, διατηρώντας πάντως τις ιδιαιτερότητες των ενεργειών ανάλογα με τον τόπο υλοποίησής τους.

_______________________

1Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2006)0822).

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση μέτρων προώθησης στο πλαίσιο του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ συμφωνεί με τη διεργασία απλοποίησης και θα οδηγήσει στη διαφάνεια όλων των διαθέσιμων μέσων αγοράς για τους οικονομικούς φορείς, τους μηχανισμούς διαχείρισης της αγοράς και τις δυνατότητες προώθησης.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Πρέπει να οριστούν τα κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων προϊόντων και τομέων, καθώς και των θεμάτων και των αγορών που θα αφορούν τα κοινοτικά προγράμματα.

(4) Πρέπει να οριστούν τα κριτήρια επιλογής των θεμάτων, των αγορών και των δυνητικών ευκαιριών εξαγωγής που θα αφορούν τα κοινοτικά προγράμματα, ιδιαίτερα σε σχέση με εκείνα που εκτελούνται σε τρίτες χώρες.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια που εφαρμόζονται στην πρόταση κανονισμού δεν πρέπει να χρησιμεύουν ως βάση για τον αποκλεισμό οιωνδήποτε προϊόντων ή τομέων από το καθεστώς προώθησης αλλά πρέπει να οδηγούν στην επιλογή βέλτιστων ευκαιριών εξαγωγής και θεμάτων ενημερωτικών εκστρατειών για αγορές τρίτων χωρών.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

(5α ) Οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης πρέπει να περιλαμβάνουν και να αντικατοπτρίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού μοντέλου παραγωγής, ήτοι τον πλούτο, την ποικιλία και την παράδοση του πολιτισμού της Κοινότητας στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να καταστεί η κοινοτική παραγωγή περισσότερο ορατή, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ενεργειών γενικής προώθησης, και να επιδειχθούν όχι μόνον ο πλούτος και η ποικιλία, αλλά και η ποιότητά της.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Η υλοποίηση των ενεργειών πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης. Για να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων σε σχέση με τις ενέργειες που υλοποιούνται στην εσωτερική αγορά, πρέπει να προβλεφθεί ο καθορισμός κατευθυντηρίων γραμμών που θα ορίζουν για κάθε συγκεκριμένο προϊόν ή τομέα τον γενικό προσανατολισμό όσον αφορά τα βασικά στοιχεία των εν λόγω προγραμμάτων.

(6) Η υλοποίηση των ενεργειών πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης. Για να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων σε σχέση με τις ενέργειες που υλοποιούνται στην εσωτερική αγορά, πρέπει να προβλεφθεί ο καθορισμός κατευθυντηρίων γραμμών που θα ορίζουν για κάθε τομέα τον γενικό προσανατολισμό όσον αφορά τα βασικά στοιχεία των εν λόγω προγραμμάτων.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση όλων των τομέων στο καθεστώς προώθησης δεν θα απαιτήσει χωριστές κατευθυντήριες γραμμές για κάθε προϊόν. Τούτο θα οδηγήσει σε λιγότερο διοικητικό φόρτο εργασίας η δε απλοποίηση θα έχει καλύτερο αντίκτυπο. Ταυτόχρονα θα υπάρχει εγγύηση ότι όλα τα προϊόντα και οι τομείς καλύπτονται από ενοποιημένους και καθ' όμοιο τρόπο εφαρμοζόμενους κανόνες που περιέχονται στις κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6α) Ο κοινοτικός χαρακτήρας των προγραμμάτων αυτών πρέπει να σημαίνει ότι δίδεται η απαιτούμενη προτεραιότητα σε προτάσεις στις οποίες συμμετέχουν διάφορα κράτη μέλη και οι οποίες επιτελούνται στις αγορές τρίτων χωρών. Ομοίως, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε προγράμματα που αφορούν ευρύ φάσμα προϊόντων, δεδομένου ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα των επενδεδυμένων δημόσιων πόρων. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη σε ενέργειες τις οποίες αναλαμβάνει ιδία πρωτοβουλία, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την κοινοτική προστιθέμενη αξία.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν ενδιαφέρον εάν η Επιτροπή προωθούσε τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και στα προγράμματα που αναλαμβάνει ιδία πρωτοβουλία, προκειμένου να αυξήσει την κοινοτική προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

(7α) Θα ήταν χρήσιμο να προβλέπονται και να περιλαμβάνονται στα προγράμματα ενέργειες ενημέρωσης και στήριξης των επαγγελματικών οργανώσεων που συμμετέχουν στα προγράμματα.

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένου υπόψη του περίπλοκου διοικητικού χαρακτήρα ορισμένων προγραμμάτων, τέτοιες ενέργειες όχι μόνον είναι απαραίτητες, αλλά διασφαλίζουν και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων.

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

(11α) Λαμβανομένης υπόψη της ταχείας διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης στην οποία υπόκειται και η κοινοτική βιομηχανία γεωργικών προϊόντων διατροφής, θα ήταν χρήσιμο να διασφαλισθεί η ευέλικτη εφαρμογή των ενεργειών προώθησης και ενημέρωσης, και να προβλεφθούν οι νομοθετικές τροποποιήσεις που είναι απαραίτητες με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από το 1999.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να είναι τα προγράμματα περισσότερο ευέλικτα, προκειμένου να αφήνουν ανοικτή τη δυνατότητα για μια περισσότερο εις βάθος μεταρρύθμιση με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας των προγραμμάτων.

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

(11β) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι ενέργειες προώθησης που υλοποιούνται, ιδιαίτερα σε τρίτες χώρες, έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την πρόσβαση των καταναλωτών στα ευρωπαϊκά προϊόντα καθώς και ότι οι οργανώσεις συγχρηματοδοτούν σε μεγάλο ποσοστό τα προγράμματα αυτά, οι συμμετέχουσες προτείνουσες οργανώσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους σε εμπορικές εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις, ούτως ώστε να επιδεικνύονται ο πλούτος, η ποιότητα και η ποικιλία των διαθέσιμων κοινοτικών προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι οργανώσεις συγχρηματοδοτούν μεγάλο τμήμα των προγραμμάτων, είναι σημαντικό οι ενέργειες προώθησης να μην έχουν γενικό χαρακτήρα, αλλά οι οργανώσεις να μπορούν να συμμετέχουν με συγκεκριμένο τρόπο παρουσιάζοντας τα προϊόντα τους στο πλαίσιο των προγραμμάτων προώθησης.

Τροπολογία 9

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο δ α (νέο)

δα) ενίσχυση των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης των οπωροκηπευτικών προϊόντων·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 23 του νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών (COM(2007)0017 – C6-0075/2007 – 2007/0012(CNS)), η Επιτροπή πρέπει να τροποποιήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2702/1999 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα σε τρίτες χώρες, προκειμένου να ενισχυθούν οι δράσεις ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των οπωροκηπευτικών προϊόντων.

Τροπολογία 10

Άρθρο 3, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

1. Οι τομείς ή τα προϊόντα που μπορούν να αποτελούν αντικείμενο των ενεργειών, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και πρόκειται να υλοποιηθούν στην εσωτερική αγορά, καθορίζονται με τα εξής κριτήρια:

1. Οι ενέργειες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και πρόκειται να υλοποιηθούν στην εσωτερική αγορά αναφέρονται ειδικά στα εξής κριτήρια:

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις ενέργειες που πρόκειται να υλοποιηθούν στην εσωτερική αγορά δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς το φάσμα προϊόντων ή τομέων που καλύπτονται από εκστρατείες ενημέρωσης. Διαφορετικά ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 11

Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α α (νέο)

αα) ανάγκη να δοθεί έμφαση στα ποικίλα πλεονεκτήματα περιφερειακών και τοπικών προϊόντων για το περιβάλλον και την αγορά εργασίας·

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές και περιφερειακές αγορές μπορούν, σε όλες σχεδόν τις περιοχές, να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών σε είδη διατροφής. Τα πλεονεκτήματα της αγοράς περιφερειακών προϊόντων είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης δικτύων μεταφορών, ότι υπάρχει καλύτερη κατανόηση μεταξύ καταναλωτών και γεωργών, ότι η προστιθέμενη αξία παραμένει στις αγροτικές περιοχές και με τον τρόπο αυτό διατηρούνται και μάλιστα δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης στην ύπαιθρο.

Τροπολογία 12

Άρθρο 4, παράγραφος 1

Η Επιτροπή καθορίζει, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, τους καταλόγους των θεμάτων και των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3, καθώς και των καλυπτόμενων τρίτων χωρών. Οι κατάλογοι αυτοί αναθεωρούνται ανά διετία. Ωστόσο, σε περίπτωση ανάγκης, οι κατάλογοι αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, με την ίδια διαδικασία.

Η Επιτροπή καθορίζει, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος , τους καταλόγους των θεμάτων και των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3, καθώς και των καλυπτόμενων τρίτων χωρών. Στην περίπτωση τρίτων χωρών η Επιτροπή συντάσσει σύμφωνα με τη διαδικασία που εμφαίνεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2α κοινοτικό στρατηγικό κατάλογο για δυνητικές ευκαιρίες εξαγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ενεργειών που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 10, ιδιαίτερα όσον αφορά έρευνες νέων αγορών και εμπορικές αποστολές υψηλού επιπέδου. Οι κατάλογοι αυτοί αναθεωρούνται ετησίως. Ωστόσο, σε περίπτωση ανάγκης, οι κατάλογοι αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, με την ίδια διαδικασία, έχοντας ιδιαιτέρως υπόψη το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ).

Αιτιολόγηση

Οι ενέργειες που επιτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον καθορισμό χωρών στόχων για τις κοινοτικές εξαγωγές. Έτσι η πολιτική εξωτερικού εμπορίου που εφαρμόζει η Επιτροπή στο πλαίσιο των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της μπορεί να εκφρασθεί απ' ευθείας σε ικανότητα των φορέων για επέκταση του πεδίου τους για δραστηριότητα αγοράς.

Τροπολογία 13

Άρθρο 5, παράγραφος 1, πρώτη υποπαράγραφος

1. Για την προώθηση στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή εκδίδει για καθένα από τους τομείς ή τα προϊόντα που θα επιλεγούν, με τη διαδικασία του άρθρου 16 παράγραφος 2, τις κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθείται στις προτάσεις για προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης.

1. Για την προώθηση στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή εκδίδει για καθένα από τους τομείς που θα επιλεγούν, με τη διαδικασία του άρθρου 16 παράγραφος 2, τις κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθείται στις προτάσεις για προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην αιτιολογική σκέψη 6.

Τροπολογία 14

Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Για την προώθηση στις τρίτες χώρες, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, με τη διαδικασία του άρθρου 16 παράγραφος 2, κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθείται στις προτάσεις για προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης για ορισμένα ή για το σύνολο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

2. Για την προώθηση στις τρίτες χώρες, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, με τη διαδικασία του άρθρου 16 παράγραφος , κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθείται στις προτάσεις για προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης για το σύνολο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η έγκριση κατευθυντηρίων γραμμών για προϊόντα που προωθούνται για αγορές τρίτων χωρών περιέχει ορισμένες πτυχές πολιτικής σημασίας και φύσης. Επομένως πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στον ρόλο των κρατών μελών στη νομοθετική διεργασία έγκρισης κατευθυντηρίων γραμμών.

Τροπολογία 15

Άρθρο 7, παράγραφος 1, πρώτη υποπαράγραφος

1. Τα κράτη μέλη συντάσσουν συγγραφή υποχρεώσεων, στην οποία προβλέπονται οι όροι και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης.

1. Η Επιτροπή συντάσσει συγγραφή υποχρεώσεων, στην οποία προβλέπονται οι όροι και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή των ΕΚ καταρτίζει λεπτομερή κριτήρια όσον αφορά την επιλογή προγραμμάτων από τα κράτη μέλη. Αυτά τα κριτήρια θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη των υποβαλλομένων προγραμμάτων. Αυτή η αλλαγή πρέπει επίσης να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια σχετικά με τη διεργασία επιλογής των προγραμμάτων και πρέπει να δίνει στους φορείς το δικαίωμα να βλέπουν τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους δεν γίνονται δεκτά τα σχέδιά τους.

Τροπολογία 16

Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή αποφασίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 16 παράγραφος 2, ποια προγράμματα γίνονται δεκτά και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. Δίνεται προτεραιότητα στα προγράμματα τα οποία υποβάλλονται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή τα οποία προβλέπουν ενέργειες σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.

1. Η Επιτροπή αποφασίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 16 παράγραφος 2, ποια προγράμματα γίνονται δεκτά και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. Δίνεται προτεραιότητα μόνον στα προγράμματα που εκτελούνται σε αγορές τρίτων χωρών και στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών ιδιαιτέρως στα προγράμματα τα οποία υποβάλλονται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή τα οποία προβλέπουν ενέργειες σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με την επιλογή προγραμμάτων πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα του προγράμματος και στην τήρηση κριτηρίων. Πάντως, προτεραιότητα δίνεται σε προγράμματα που εκτελούνται σε αγορές τρίτων χωρών με σκοπό να ενισχυθούν οι εξαγωγές της Κοινότητας.

Τροπολογία 17

Άρθρο 9, παράγραφος 1

1. Ελλείψει προγραμμάτων προς υλοποίηση στην εσωτερική αγορά για μία ή πλείονες ενέργειες ενημέρωσης του άρθρου 2 παράγραφος 1, στοιχείο β), τα οποία έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καταρτίζουν, βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, ένα πρόγραμμα και την αντίστοιχη συγγραφή υποχρεώσεων και προβαίνουν με δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών στην επιλογή του οργανισμού που θα αναλάβει την εκτέλεση του προγράμματος, το οποίο δεσμεύονται να συγχρηματοδοτήσουν.

1. Ελλείψει προγραμμάτων για μία ή πλείονες ενέργειες ενημέρωσης του άρθρου 2 παράγραφος 1, στοιχείο β), τα οποία έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καταρτίζουν, βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, ένα πρόγραμμα και την αντίστοιχη συγγραφή υποχρεώσεων και προβαίνουν με δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών στην επιλογή του οργανισμού που θα αναλάβει την εκτέλεση του προγράμματος, το οποίο δεσμεύονται να συγχρηματοδοτήσουν.

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθούν οι γνώσεις σχετικά με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας μεταξύ άλλων ειδικά τα κοινοτικά καθεστώτα ΠΟΠ/ΠΓΕ, ΕΕΠΠ και βιολογικής γεωργίας που αποσκοπούν στην αύξηση των δυνητικών ευκαιριών εξαγωγής αυτών των υψηλής ποιότητας προϊόντων, πρέπει να επιτρέπεται να προωθούνται αυτές οι προδιαγραφές σε τρίτες χώρες σε εκστρατείες που διοργανώνονται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 18

Άρθρο 12 παράγραφος 1

1. Μια ομάδα παρακολούθησης, αποτελούμενη από εκπροσώπους της Επιτροπής, των ενδιαφερομένων κρατών μελών και των προτεινουσών οργανώσεων, ασκεί την παρακολούθηση των επιλεγέντων προγραμμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9.

1. Μια ομάδα παρακολούθησης, αποτελούμενη από εκπροσώπους της Επιτροπής, των ενδιαφερομένων κρατών μελών και των προτεινουσών οργανώσεων, ασκεί την διαχείριση των επιλεγέντων προγραμμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό αυτή η ομάδα παρακολούθησης να μην έχει μόνον ρόλο ενημέρωσης, αλλά να ορίζει κριτήρια, να ερμηνεύει λεπτομέρειες, να εγκρίνει συμφωνίες κτλ., συνελόντι ειπείν να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την πραγματική ανάπτυξη των προγραμμάτων, για να διασφαλίζεται μεγαλύτερη νομική ασφάλεια.

Τροπολογία 19

Άρθρο 13, παράγραφος 2

2. Η κοινοτική συνεισφορά στα επιλεγέντα προγράμματα που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 δεν υπερβαίνει το 50% του πραγματικού κόστους των προγραμμάτων. Στην περίπτωση προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης διάρκειας δύο ή τριών ετών, η συνεισφορά για κάθε έτος εκτέλεσης δεν μπορεί να υπερβεί το εν λόγω ανώτατο όριο.

2. Η κοινοτική συνεισφορά στα επιλεγέντα προγράμματα που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 δεν υπερβαίνει το 60% του πραγματικού κόστους των προγραμμάτων. Στην περίπτωση προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης διάρκειας δύο ή τριών ετών, η συνεισφορά για κάθε έτος εκτέλεσης δεν μπορεί να υπερβεί το εν λόγω ανώτατο όριο. Πάντως, στην περίπτωση προγραμμάτων που σχετίζονται με την βιολογική γεωργία και προγραμμάτων που ασχολούνται με μέτρα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα καταστάσεων κρίσης, το ύψος της κοινοτικής χρηματοοικονομικής συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα δεν υπερβαίνει το 70%.

Αιτιολόγηση

The level of Community financial contribution to promotion measures related to organic production schemes should be increased, as the application of these standards at the level of particular holdings renders the primary production closer to sustainable, organic practices. In case of crisis situations promotion campaigns should receive stronger Community’s support. At the same time, the overall increase of the budgetary allocation for promotion measures would help maintain and guarantee the necessary level of coherence between various information and promotion campaigns throughout the EU-27. Thus, the overall level of Community’s financial contribution should be raised to 60%. The level of organisations’ financial participation should be lowered to 10% in order to make it possible for smaller organisations to participate in promotion measures.

Τροπολογία 20

Άρθρο 13, παράγραφος 3, πρώτη υποπαράγραφος

3. Οι προτείνουσες οργανώσεις χρηματοδοτούν τουλάχιστον το 20 % του πραγματικού κόστους των προγραμμάτων που έχουν προτείνει, ενώ η υπόλοιπη χρηματοδότηση βαρύνει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, λαμβανομένης υπόψη της κοινοτικής συνεισφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

3. Οι προτείνουσες οργανώσεις χρηματοδοτούν τουλάχιστον το 10% του πραγματικού κόστους των προγραμμάτων που έχουν προτείνει, ενώ η υπόλοιπη χρηματοδότηση βαρύνει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, λαμβανομένης υπόψη της κοινοτικής συνεισφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο άρθρο 13, παράγραφος 2.

Τροπολογία 21

Άρθρο 15, παράγραφος 1α (νέα)

Αυτοί οι κανόνες προβλέπουν συγκεκριμένα τη δυνατότητα των προτεινόμενων οργανώσεων να υποβάλουν το πρόγραμμά τους τουλάχιστον δύο φορές κατ' έτος και των κρατών μελών να υποβάλουν τις προτάσεις προγράμματος στην Επιτροπή με τους ίδιους όρους.

Αιτιολόγηση

Το ισχύον σύστημα υποβολής των προγραμμάτων μόνον μία φορά το χρόνο δημιουργεί προβλήματα στους φορείς. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των απορριφθέντων προγραμμάτων πρέπει να περιμένουν έναν χρόνο για να υποβάλουν εκ νέου. Η δυνατότητα υποβολής των προγραμμάτων για την εσωτερική αγορά και τρίτες χώρες δύο φορές το χρόνο θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στις προτείνουσες οργανώσεις.

Τροπολογία 22

Άρθρο 16, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Στην περίπτωση που γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

 

Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται στους τρεις μήνες.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφθεί η σωστή διάκριση μεταξύ των εκτελεστικών μέτρων που έχουν σχέση με τεχνικά ζητήματα αποδοχής των προγραμμάτων που υποβάλλουν οι προτείνουσες οργανώσεις και των ζητημάτων που έχουν σχέση με στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τις έρευνες εμπορικών διεξόδων και ευκαιριών εξαγωγής. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία διαχείρισης, ενώ στη δεύτερη, από τη στιγμή που η επιλογή στρατηγικής εξαγωγών διατηρεί ορισμένες πτυχές πολιτικής σπουδαιότητας, πρέπει να εφαρμόζεται η κανονιστική διαδικασία.

Τροπολογία 23

Άρθρο 17, εισαγωγικό μέρος

Πριν από τη σύνταξη των καταλόγων που προβλέπονται στο άρθρο 4, την έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπονται στο άρθρο 5, την έγκριση των προγραμμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 9, τη λήψη απόφασης για ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 10 ή τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 15, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη γνώμη:

Πριν από τη σύνταξη των καταλόγων που προβλέπονται στο άρθρο 4, την έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπονται στο άρθρο 5, την έγκριση των προγραμμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 9, τη λήψη απόφασης για ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 10 ή τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 15, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη:

Τροπολογία 24

Άρθρο 18

Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη από τις τυχόν κατάλληλες προτάσεις.

Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη από τις τυχόν κατάλληλες προτάσεις.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στόχος της προκείμενης πρότασης κανονισμού είναι να ενοποιήσει τους δύο υφιστάμενους κανονισμούς που ισχύουν από το 1999, μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο ότι έχει συγκεντρωθεί ήδη επαρκής εμπειρία για να μπορέσει να εκπονηθεί έκθεση το 2010 και να υποβληθούν οι κατάλληλες προτάσεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η απλοποίηση του κοινοτικού καθεστώτος σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες αποτελεί σημαντικό βήμα προς την απλή και διαχειρίσιμη ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική. Τούτο είναι σύμφωνο με τις προηγούμενες δραστηριότητες απλοποίησης που υλοποιήθηκαν από την Κοινότητα κατόπιν προτάσεως και νομοθετικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής. Μία από τις προτάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Σχέδιο Δράσης σχετικά με την Απλοποίηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής[1] προέβλεπε συγκεκριμένα την ανάγκη απλοποίησης του πλαισίου προώθησης γεωργικών προϊόντων και ζητούσε την κατάρτιση ενιαίου νομοθετικού πλαισίου ικανού να αποσαφηνίσει τους κανόνες για την εφαρμογή των προγραμμάτων.

Η Επιτροπή των ΕΚ προτού ασχοληθεί με την τρέχουσα νομοθετική πρόταση εξέδωσε ειδική έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στις τρίτες χώρες και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά[2], στην οποία πρότεινε την ανάληψη πέντε δράσεων ως αποτέλεσμα των συμπερασμάτων που εξήχθησαν από την πείρα που απέκτησε η Κοινότητα κατά την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Μία από αυτές ήταν η ενοποίηση των κανονισμών υπό την έννοια του συνδυασμού των δύο βασικών κανονισμών του Συμβουλίου σε ενιαίο κείμενο με σκοπό την υιοθέτηση της ίδιας προσέγγισης για τους εκτελεστικούς κανόνες.

Επομένως ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην τρέχουσα διεργασία πρέπει να επικεντρωθεί στην περαιτέρω εξέταση οιασδήποτε δυνατότητας απλοποίησης όσον αφορά τις βασικές διατάξεις του κανονισμού αλλά και στη συστηματική προσέγγιση οιωνδήποτε άλλων μέσων προώθησης της Κοινότητας στο πλήρες και πολύπλοκο πεδίο δραστηριοτήτων της. Πρέπει συγκεκριμένα να εξετασθεί κατά πόσο ο μηχανισμός προώθησης της Κοινότητας μπορεί να παίξει πιο σημαντικό ρόλο με γνώμονα τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις του ΠΟΕ.

Στο πλαίσιο αυτό ο εισηγητής τονίζει ότι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων για την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα (ΑΑΝ) αναμένεται ότι θα οδηγήσει την Κοινότητα στο να αποκτήσει καλύτερη εικόνα των δυνατοτήτων που υπάρχουν πίσω από τις εκστρατείες ενημέρωσης. Η έκβαση μιας πιθανής μελλοντικής συμφωνίας μπορεί να οδηγήσει σε περικοπές των τιμών μεταξύ 48% και 73% για τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα της Κοινότητας. Επιπροσθέτως το επιτρεπτό επίπεδο εγχώριας υποστήριξης της ΕΕ θα μπορούσε να μειωθεί μέχρι 70%. Τούτο σημαίνει ότι στην περίπτωση της ΕΕ το συνολικό επίπεδο της εγχώριας υποστήριξης θα μειωθεί σε 20,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω απ' όλα η προκαταρκτική υποχρέωση για εξάλειψη όλου του φάσματος των επιδοτήσεων των εξαγωγών έως το 2013 προβλέπει επίσης 50% περικοπή των πιστώσεων που θα υλοποιηθεί ήδη πριν από το 2010. Βάσει αυτού του σεναρίου – στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται περικοπές τιμών, κατάργηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή και περικοπές της εγχώριας υποστήριξης – η ΕΕ πρέπει να επεκτείνει το πεδίο των δράσεων προώθησης και να αυξήσει τον προϋπολογισμό για εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι κανόνες του ΠΟΕ δεν αποκλείουν πιθανές αλλαγές και επεκτάσεις του καθεστώτος προώθησης επειδή αυτό το μέσο δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στο εμπόριο και ταυτόχρονα μπορεί να ασκεί θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών της Κοινότητας. Πέραν τούτων η επέκταση του πεδίου της εκστρατείας προώθησης της Κοινότητας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο επίπεδο συμβατότητας με τους κανόνες του ΠΟΕ, επειδή τα προγράμματα πρέπει να είναι "ευρέως διαθέσιμα" για να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΟΕ. Οι ισχύουσες δεσμευτικές κοινοτικές διατάξεις καθορίζουν το σύστημα διοικητικής επιλογής επί περιορισμένου αριθμού προϊόντων τα οποία υποστηρίζονται βάσει των εκστρατειών προώθησης, σύστημα που ενδέχεται να δημιουργήσει απειλές εξωτερικών επιφυλάξεων για τη σχέση εκστρατείας προώθησης και παραγωγής. Τούτο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο λεπτομερούς ανάλυσης.

Όσον αφορά και πάλι τη διεργασία απλοποίησης, θα πρέπει να τονισθεί ότι το πραγματικό δυναμικό για μείωση του διοικητικού φόρτου εργασίας των προτεινουσών οργανώσεων έγκειται στην κατάλληλη ορθολογική οργάνωση των εκτελεστικών διατάξεων και κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής των ΕΚ. Επομένως η Επιτροπή των ΕΚ μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη υποστήριξη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν πρόκειται για τη θέσπιση εντός του βασικού κανονισμού των κατάλληλων νομοθετικών εξουσιών που θα απλοποιούν τις κατευθυντήριες γραμμές στο επίπεδο της εκτέλεσης. Παραδείγματος χάριν θα ήταν σκόπιμο η διεργασία υποβολής και επιλογής των προγραμμάτων να μπορεί να διενεργείται δύο φορές το χρόνο. Είναι σκόπιμο να επεκταθεί ο κατάλογος των επιλέξιμων προϊόντων – πρωτογενών αλλά και μεταποιημένων τόσο για τα προγράμματα που εκτελούνται στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες. Λόγω του ισχύοντος περιορισμένου πεδίου τομέων και φάσματος προϊόντων ο ΠΟΕ μπορεί να εκφράσει επιφυλάξεις και αξιώσεις περί του συνδυασμένου χαρακτήρα της ενέργειας. Ο κατάλογος επιλέξιμων τρίτων χωρών πρέπει επίσης να επεκταθεί ώστε να περιλάβει όλες τις τρίτες χώρες.

Συνιστάται επίσης να εξετασθεί η ενδεχόμενη συμπερίληψη του εναρμονισμένου μέσου προώθησης στο νομικό πλαίσιο του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τους φορείς της αγοράς να γνωρίσουν καλύτερα το καθεστώς. Από την άποψη της τεχνικής απλοποίησης φαίνεται ότι η ανάγκη για νομική διαφάνεια και η ποιότητα του σχεδίου κειμένου απαιτούν κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά την υπερβολική χρήση διασταυρούμενων παραπομπών.

Χρειάζεται επίσης να εξετασθεί το θέμα της επιθυμητής αύξησης των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Κοινότητας για τις οριζόντιες ενέργειες προώθησης. Το ισχύον υποσύνολο πιστώσεων υπό τη θέση του προϋπολογισμού "05 02 10" (ενέργειες προώθησης) ανέρχεται σε 45 840 000 ευρώ εκπεφρασμένα ως το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για το έτος 2007. Για την ΕΕ των 27 ένα τέτοιο ποσό μακροπρόθεσμα δεν θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στη βελτίωση της ικανότητας της Κοινότητας να διευρύνει τις δυνητικές εμπορικές διεξόδους για παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων γεωργικής προέλευσης. Υπό τις περιστάσεις της προοδευτικής κατάργησης των επιδοτήσεων των εξαγωγών ( ως επί το πλείστον με μείωση, αναστολή ή ορισμό μηδενικού συντελεστή των επιστροφών κατά την εξαγωγή), της αποσύνδεσης, της κατάργησης των μέτρων διαχείρισης της αγοράς, είναι αναπόφευκτη η σημαντική επέκταση από άποψη προϋπολογισμού των δράσεων προώθησης για να διατηρηθεί το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της γεωργίας της ΕΕ. Ταυτόχρονα οι εκστρατείες ενημέρωσης πρέπει να δίνουν στους καταναλωτές σωστές πληροφορίες σχετικά με την αειφόρο παραγωγή στο πλαίσιο της ΚΑΠ, την υψηλή ποιότητα γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, τη βιολογική γεωργία καθώς και τις πτυχές υγείας.

Η αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για τις ενέργειες προώθησης παράλληλα με την ενίσχυση του ρόλου αυτού του μέσου εντός του γεωργικού κεκτημένου θα βοηθήσουν να διατηρηθεί και να κατοχυρωθεί το αναγκαίο επίπεδο συνοχής μεταξύ των ποικίλων εκστρατειών ενημέρωσης και προώθησης σε όλη την ΕΕ των 27. Διαφορετικά τα κράτη μέλη μπρος στον αυξανόμενο εξωτερικό ανταγωνισμό ενδέχεται να καταφύγουν στην εφαρμογή εκστρατειών σε εθνικό επίπεδο βάσει της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων. Τούτο με τη σειρά του θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο διοικητικό φόρτο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής των ΕΚ και ο στόχος του συστήματος απλοποίησης μπορεί να εξανεμισθεί. Ο ηγετικός ρόλος της Κοινότητας θα μπορούσε επίσης να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι προβλέπονται μέτρα μόνον για την εκτέλεση με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Η πείρα που απέκτησαν τα κοινοτικά θεσμικά όργανα κατά τη διαχείριση σχεδίων όπως οι εμπορικές αποστολές υψηλού επιπέδου πρέπει να αξιοποιηθεί μόνον μέσω εκτεταμένων εκστρατειών προώθησης που θα υλοποιούνται βάσει του ίδιου ενιαίου νομοθετικού πλαισίου.

Τέλος έχοντας κατά νου το γεγονός ότι όλες οι χρησιμοποιούμενες αγροτικές περιοχές της Κοινότητας υπόκεινται σε λεπτομερείς διατάξεις περί προδιαγραφών προστασίας των ζώων, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας στοιχεία τα οποία εγγυώνται επίσης μηχανισμοί άμεσης στήριξης του εισοδήματος, το επίπεδο της χρηματοοικονομικής εισφοράς της Κοινότητας σε ενέργειες προώθησης σχετικά με συστήματα βιολογικής παραγωγής πρέπει να αυξηθεί καθώς η εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών σε επίπεδο συγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων φέρνει την πρωτογενή παραγωγή πιο κοντά σε αειφόρους, βιολογικές πρακτικές. Αυτή η αύξηση συμβαδίζει επίσης με τις πρόσφατες πολιτικές αποφάσεις όσον αφορά τα οπωροκηπευτικά και το κρασί. Η κατάργηση οιωνδήποτε μέσων αγοράς καθιστά τη γεωργική παραγωγή επιρρεπή σε καταστάσεις κρίσης που προκαλούνται π.χ. από διαταραχές του κλίματος ή ασθένειες ζώων. Στις περιπτώσεις αυτές οι εκστρατείες προώθησης πρέπει να λάβουν ισχυρότερη υποστήριξη από την Κοινότητα.

Ταυτόχρονα πρέπει να προβλεφθεί η σωστή διάκριση μεταξύ των εκτελεστικών μέτρων που έχουν σχέση με τεχνικά ζητήματα αποδοχής των προγραμμάτων που υποβάλλουν οι προτείνουσες οργανώσεις και των ζητημάτων που έχουν σχέση με στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τις έρευνες εμπορικών διεξόδων και ευκαιριών εξαγωγής. Στην πρώτη περίπτωση σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική πρακτική της Επιτροπή των ΕΚ και λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική φύση της αποτίμησης συγκεκριμένων προγραμμάτων - πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία διαχείρισης. Ενώ στη δεύτερη, από τη στιγμή που η επιλογή στρατηγικής εξαγωγών διατηρεί ορισμένες πτυχές πολιτικής σπουδαιότητας, πρέπει να εφαρμόζεται η κανονιστική διαδικασία.

Ο εισηγητής θα ήθελε να υπενθυμίσει εν προκειμένω τα αποτελέσματα της πρόσφατης μεταρρύθμισης στον τομέα των οπωροκηπευτικών σε σχέση με την προώθηση. Ο τελικός συμβιβασμός της Προεδρίας πρόβλεψε την τροποποίηση του άρθρου 5, παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 λέγοντας ότι ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην προώθηση με στόχο τα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπροσθέτως το Συμβούλιο στη δήλωσή του σχετικά με τη δράση "φρούτα στο σχολείο" που επισυνάπτεται στο κείμενο της μεταρρύθμισης κάλεσε την Επιτροπή "να υποβάλει πρόταση για ένα σχέδιο «Φρούτα για το σχολείο» το συντομότερο δυνατόν. Το σχέδιο θα βασίζεται σε εκτίμηση αντικτύπου των ωφελειών, της δυνατότητας εφαρμογής και του διοικητικού του κόστους"(εγγρ. 10771/07). Η σημερινή προσπάθεια απλοποίησης του οριζόντιου μέσου προώθησης φαίνεται ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για το σκοπό αυτό.

  • [1]  Έγγραφο εργασίας, Οκτώβριος 2006.
  • [2]  COM(2006)0855 - {SEC(2006) 1785}.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

2.7.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

9.7.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

9.7.2007

IMCO

9.7.2007

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

17.7.2007

IMCO

12.9.2007

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Bogdan Golik

5.6.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.9.2007

8.10.2007

21.11.2007

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Duarte Freitas, Ιωάννης Γκλαβάκης, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Διαμάντω Μανωλάκου, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Κατερίνα Μπατζελή, Esther De Lange, James Nicholson, Zdzisław Zbigniew Podkański

Ημερομηνία κατάθεσης

23.11.2007