MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa

23.11.2007 - (KOM(2007)0268 – C6‑0203/2007 – 2007/0095(CNS)) - *

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Bogdan Golik

Menettely : 2007/0095(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0461/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0461/2007
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa

(KOM(2007)0268 – C6‑0203/2007 – 2007/0095(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0268),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0203/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6‑0461/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 2 kappale

(2) Saatujen kokemusten, yhteisön sisä- ja ulkomarkkinoiden kehitysnäkymien sekä kansainvälisen kaupan uuden tilanteen perusteella on aiheellista kehittää maataloustuotteita ja niiden tuotantotapaa sekä maataloustuotteista valmistettavia elintarvikkeita koskeva kokonaisvaltainen ja yhdenmukainen tiedotus- ja myynninedistämispolitiikka sisämarkkinoilla ja kolmansien maiden markkinoilla kannustamatta kuitenkaan jonkin tuotteen kulutusta sen erityisen alkuperän vuoksi. Selvyyden vuoksi olisi kumottava asetukset (EY) N:o 2702/1999 ja (EY) N:o 2826/2000 ja korvattava ne yhdellä asetuksella sekä säilytettävä toimien erityispiirteet niiden toteutuspaikan mukaan.

(2) Saatujen kokemusten, yhteisön sisä- ja ulkomarkkinoiden kehitysnäkymien sekä kansainvälisen kaupan uuden tilanteen perusteella on aiheellista kehittää maataloustuotteita ja niiden tuotantotapaa sekä maataloustuotteista valmistettavia elintarvikkeita koskeva kokonaisvaltainen ja yhdenmukainen tiedotus- ja myynninedistämispolitiikka sisämarkkinoilla ja kolmansien maiden markkinoilla kannustamatta kuitenkaan jonkin tuotteen kulutusta sen erityisen alkuperän vuoksi. Selvyyden vuoksi olisi kumottava asetukset (EY) N:o 2702/1999 ja (EY) N:o 2826/2000 ja korvattava ne yhdellä asetuksella, jonka säännökset voitaisiin myöhemmin sisällyttää maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä … annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o …/…1, sekä säilytettävä toimien erityispiirteet niiden toteutuspaikan mukaan.

 

_______________________

1 Ehdotus neuvoston asetukseksi (KOM(2006)0822).

Perustelut

Menekinedistämistoimien sisällyttäminen yhteen maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevaan asetukseen olisi yksinkertaistamista koskevan linjan mukaista ja tekisi kaikki toimijoiden käytettävissä olevat markkinoiden välineet, markkinoiden ohjausmekanismit ja myynninedistämismahdollisuudet entistä avoimemmiksi.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 4 kappale

(4) Olisi määriteltävä asianomaisten tuotteiden ja alojen valintaperusteet sekä yhteisön ohjelmien aihepiirit ja markkinat.

(4) Olisi määriteltävä erityisesti kolmansissa maissa toteutettaviin yhteisön ohjelmiin kuuluvien aihepiirien, markkinoiden ja potentiaalisten vientimahdollisuuksien valintaperusteet.

Perustelut

Asetusehdotuksen mukaisia perusteita ei pitäisi käyttää minkään tuotteen tai alan jättämiseen menekinedistämistoimien ulkopuolelle vaan parhaimpien kolmansien maiden markkinoita koskevien vientimahdollisuuksien ja tiedotuskampanjojen aihepiirien valitsemiseen.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

 

(5 a) Tiedotus- ja menekinedistämistoimien on ilmennettävä mahdollisimman hyvin Euroopan maatalousmallin ominaisuuksia, joita ovat yhteisön maatalouden ja elintarviketuotannon valikoiman runsaus, monipuolisuus ja perinteikkyys.

Perustelu

Tavoitteena on parantaa yhteisön tuotteiden näkyvyyttä, erityisesti yleisissä menekinedistämistoimissa, ja tuoda esille tuotteiden runsauden ja monipuolisuuden lisäksi niiden laatua.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 6 kappale

(6) Toimien toteuttaminen olisi varmistettava tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien mukaisesti. Sisämarkkinoilla toteutettavien toimien osalta ja ohjelmien johdonmukaisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi olisi säädettävä suuntaviivoista, joissa määritetään kyseisten ohjelmien keskeisiä tekijöitä koskevat yleislinjat kunkin asianomaisen tuotteen tai alan osalta.

(6) Toimien toteuttaminen olisi varmistettava tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien mukaisesti. Sisämarkkinoilla toteutettavien toimien osalta ja ohjelmien johdonmukaisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi olisi säädettävä suuntaviivoista, joissa määritetään kyseisten ohjelmien keskeisiä tekijöitä koskevat yleislinjat kunkin alan osalta.

Perustelut

Jos menekinedistämistoimet koskevat kaikkia aloja, ei ole tarpeen antaa erillisiä yksittäisiä tuotteita koskevia suuntaviivoja. Tämä merkitsisi hallinnoinnin kevenemistä ja yksinkertaistumista. Samalla varmistettaisiin se, että kaikkiin tuotteisiin ja aloihin sovelletaan suuntaviivoihin sisältyviä yhtenäisiä ja yhtäläisesti sovellettuja sääntöjä.

Tarkistus 5

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

 

(6 a) Näiden ohjelmien yhteisöllisen luonteen vuoksi useampaa jäsenvaltiota koskevat ja kolmansien maiden markkinoilla toteutetut ehdotukset pitää asettaa etusijalle. Samalla tavoin useaa tuotetta koskeviin ohjelmiin olisi kiinnitettävä erityishuomiota, sillä ne merkitsevät suurempaa tuottoa niihin tehdyille julkisille investoinneille. Lisäksi komission pitäisi suosia yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa omasta aloitteestaan käynnistämissään toimissa, jolloin yhteisön toiminnasta saadaan enemmän lisäarvoa.

Perustelu

Komission olisi hyvä tehdä yhteistyötä myös jäsenvaltioiden kanssa itsenäisissä ohjelmissa EU:n toiminnasta saatavan lisäarvon vahvistamiseksi.

Tarkistus 6

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

 

(7 a) Olisi suunniteltava ja sisällytettävä ohjelmiin tiedotus- ja tukitoimia ohjelmiin osallistuville ammattialajärjestöille.

Perustelu

Eräiden ohjelmien hallinnollisen mutkikkuuden takia nämä toimet eivät ole pelkästään tarpeellisia vaan ne parantavat myös oikeusvarmuutta.

Tarkistus 7

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

 

(11 a) Koska yhteisön maatalous- ja elintarviketuotantojärjestelmä kansainvälistyy kovaa vauhtia, tiedotus- ja menekinedistämistoimia olisi sovellettava joustavasti ja niihin pitäisi tehdä tarvittavat juridiset muutokset vuoden 1999 jälkeen saadun kokemuksen valossa.

Perustelu

Ohjelmien joustavuuden lisääminen on tärkeää, jotta voidaan antaa mahdollisuus perusteellisemmalle uudistukselle, joka perustuu ohjelman toiminnan aikana kerääntyneeseen kokemukseen.

Tarkistus 8

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

 

(11 b) Menekinedistämistoimilla pitää edistää eurooppalaisten tuotteiden saatavuutta erityisesti kolmansien maiden kuluttajille; toisaalta järjestöt rahoittavat suuren osuuden ohjelmista, joten osallistuvien ehdottavien järjestöjen pitää voida olla tuotteineen mukana kaupallisissa toimissa, kuten messuilla, ja olla esimerkkinä yhteisön tarjonnan runsaudesta, laadusta ja monipuolisuudesta.

Perustelu

Koska järjestöt rahoittavat suuren osan ohjelmista, on tärkeää, että ne voivat jollain tavoin osallistua tuotteineen menekinedistämisohjelmiin, niin ettei kaikki jää vain yleiselle tasolle.

Tarkistus 9

2 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi)

 

d a) vihannes- ja hedelmäalan tuotteita koskevien tiedotus- ja myynninedistämistoimien tehostaminen

Perustelu

Ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöistä ja eräiden asetusten muuttamisesta (KOM(2007)0017 – C6 0075/2007 – 2007/0012(CNS)) 7. kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselman johdanto-osan 23 kappaleen mukaan komission on muutettava maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja myynninedistämistoimista kolmansissa maissa 14 päivänä joulukuuta 1999 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2702/1999 vihannes- ja hedelmäalan tuotteita koskevien tiedotus- ja myynninedistämistoimien tehostamiseksi.

Tarkistus 10

3 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Alat tai tuotteet, joita 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut, sisämarkkinoilla toteutettavat toimet voivat koskea, määritetään seuraavin perustein:

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa, sisämarkkinoilla toteutettavissa toimissa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

Perustelut

Sisämarkkinoilla toteutettaville tiedotuskampanjoja koskeville toimille ei saa asettaa mitään tuotteita tai aloja koskevia rajoituksia. Muuten vaarana voi olla kilpailun vääristyminen.

Tarkistus 11

3 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

 

a a) tarve korostaa alueellisten ja paikallisten tuotteiden moninaisia etuja ympäristölle ja työmarkkinoille;

Perustelu

Paikalliset tai alueelliset markkinat voivat kattaa peruselintarviketarpeet lähes kaikilla alueilla. Alueellisten tuotteiden ostaminen vähentää liikenneverkkojen tarvetta ja lisää kuluttajien ja viljelijöiden välistä ymmärrystä. Se säilyttää myös lisäarvon maaseudulla ja ylläpitää siten työllisyyttä ja jopa luo uusia työpaikkoja siellä.

Tarkistus 12

4 artiklan 1 kohta

Komissio vahvistaa 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen 3 artiklassa tarkoitettujen aiheiden ja tuotteiden sekä asianomaisten kolmansien maiden luettelot. Kyseiset luettelot tarkistetaan joka toinen vuosi. Luetteloja voidaan kuitenkin tarvittaessa muuttaa ennen määräajan päättymistä samaa menettelyä noudattaen.

Komissio vahvistaa 16 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen 3 artiklassa tarkoitettujen aiheiden sekä asianomaisten kolmansien maiden luettelot. Komissio laatii 16 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kolmansia maita koskevan yhteisön strategisen luettelon potentiaalisista vientimahdollisuuksista ottaen huomioon 10 artiklan mukaisesti toteutettujen toimien tulokset, erityisesti uusia markkinoita koskevien tutkimusten ja korkean tason liike-elämän vierailukäyntien osalta. Kyseiset luettelot tarkistetaan vuosittain. Luetteloja voidaan kuitenkin tarvittaessa muuttaa ennen määräajan päättymistä samaa menettelyä noudattaen ottaen huomioon erityisesti 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan.

Perustelut

Komission omasta aloitteesta toteutettavat toimet saattavat olla erittäin hyödyllisiä yhteisön viennin kohdemaiden löytämisessä. Komission yksinomaisen toimivaltansa nojalla harjoittama ulkomaankauppapolitiikka voi siten vaikuttaa suoraan asianomaisten toimijoiden mahdollisuuksiin laajentaa markkinatoimiensa alaa.

Tarkistus 13

5 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Komissio voi sisämarkkinoilla tapahtuvaa menekinedistämistä varten vahvistaa kaikille valituiksi tulleille aloille tai tuotteille 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen suuntaviivat, joissa määritellään tiedotus- ja menekinedistämisohjelmia koskevissa ehdotuksissa noudatettavan strategian yksityiskohtaiset säännöt.

1. Komissio voi sisämarkkinoilla tapahtuvaa menekinedistämistä varten vahvistaa kaikille valituiksi tulleille aloille 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen suuntaviivat, joissa määritellään tiedotus- ja menekinedistämisohjelmia koskevissa ehdotuksissa noudatettavan strategian yksityiskohtaiset säännöt.

Perustelut

Katso tarkistuksen 3 perustelut.

Tarkistus 14

5 artiklan 2 kohta

2. Komissio voi kolmansissa maissa tapahtuvaa menekinedistämistä varten laatia 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen suuntaviivat joihinkin tai kaikkiin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyviä tiedotus- ja menekinedistämisohjelmia koskevissa ehdotuksissa noudatettavan strategian yksityiskohtaisista säännöistä.

2. Komissio voi kolmansissa maissa tapahtuvaa menekinedistämistä varten laatia 16 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen suuntaviivat kaikkiin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyviä tiedotus- ja menekinedistämisohjelmia koskevissa ehdotuksissa noudatettavan strategian yksityiskohtaisista säännöistä.

Perustelut

Kolmansien maiden markkinoilla edistettäviä tuotteita koskevien suuntaviivojen hyväksymiseen liittyy tiettyjä poliittisia ja poliittisesti merkittäviä näkökohtia. Jäsenvaltioiden osuutta suuntaviivojen hyväksymistä koskevassa lainsäädäntöprosessissa olisi siksi korostettava.

Tarkistus 15

7 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on laadittava eritelmä tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien arviointiedellytyksistä ja -perusteista.

1. Komissio laatii eritelmän tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien arviointiedellytyksistä ja -perusteista.

Perustelut

Komissio laatii ohjelmien valintaa koskevat yksityiskohtaiset perusteet jäsenvaltioille. Kyseiset valintaperusteet auttavat jäsenvaltioita päättämään esitettyjen ohjelmien hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Tällä muutoksella pyritään myös varmistamaan ohjelmien valintaprosessin avoimuus ja selkeys sekä antamaan toimijoille mahdollisuus saada tietää hankkeidensa hylkäämisen todelliset syyt.

Tarkistus 16

8 artiklan 1 kohta

1. Komissio valitsee ohjelmat 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja päättää vastaavat talousarviot. Etusijalle asetetaan useamman kuin yhden jäsenvaltion esittämät ohjelmat tai ohjelmat, joihin kuuluvia toimia toteutetaan useissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa.

1. Komissio valitsee ohjelmat 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja päättää vastaavat talousarviot. Etusijalle asetetaan ainoastaan kolmansien maiden markkinoilla toteutettavat kyseisten toimien mukaiset erityisesti useamman kuin yhden jäsenvaltion esittämät ohjelmat tai ohjelmat, joihin kuuluvia toimia toteutetaan useissa jäsenvaltioissa.

Perustelut

Ohjelmien valintaa koskevan päätöksen olisi perustuttava ohjelmien laatuun ja valintaperusteiden täyttämiseen. Etusija olisi kuitenkin annettava kolmansien maiden markkinoilla toteutettaville ohjelmille yhteisön viennin vahvistamiseksi.

Tarkistus 17

9 artiklan 1 kohta

1. Jos yhtä tai useampaa, 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitettyä, 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tiedotustointa varten ei ole sisämarkkinoilla toteutettavia ohjelmia, asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden on määriteltävä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen suuntaviivojen perusteella ohjelma ja sitä koskeva eritelmä ja valittava yleisellä tarjouskilpailulla sen ohjelman toteuttamisesta vastaava elin, jonka se sitoutuu osarahoittamaan.

1. Jos yhtä tai useampaa, 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitettyä, 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tiedotustointa varten ei ole ohjelmia, asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden on määriteltävä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen suuntaviivojen perusteella ohjelma ja sitä koskeva eritelmä ja valittava yleisellä tarjouskilpailulla sen ohjelman toteuttamisesta vastaava elin, jonka se sitoutuu osarahoittamaan.

Perustelut

Yhteisön laatunormeja, myös erityisesti yhteisön SAN, SMM ja APT -tuotteita sekä luonnonmukaista tuotantoa koskevan tiedon levittämiseksi ja kyseisten korkealaatuisten tuotteiden vientimahdollisuuksien lisäämiseksi kyseisten normien tuntemusta olisi voitava edistää kolmansissa maissa jäsenvaltioiden järjestämien tiedotuskampanjojen avulla.

Tarkistus 18

12 artiklan 1 kohta

1. Komission, asianomaisten jäsenvaltioiden ja ehdotuksen tehneiden organisaatioiden edustajista koostuva seurantaryhmä valvoo 8 ja 9 artiklassa tarkoitettujen valittujen ohjelmien toteuttamista.

1. Komission, asianomaisten jäsenvaltioiden ja ehdotuksen tehneiden organisaatioiden edustajista koostuva seurantaryhmä hallinnoi 8 ja 9 artiklassa tarkoitettujen valittujen ohjelmien toteuttamista.

Perustelu

On tärkeää, ettei seurantaryhmä ole pelkästään informatiivinen, vaan myös asettaa kriteerejä, tulkitsee yksityiskohtia, hyväksyy sopimuksia jne. eli siis opastaa ohjelmien todellisessa kehittämisessä paremman oikeusvarmuuden saamiseksi.

Tarkistus 19

13 artiklan 2 kohta

2. Yhteisön tuki 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuihin valittuihin toimiin on enintään 50 prosenttia ohjelmien todellisista kustannuksista. Kaksi- tai kolmivuotisten tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien osalta kutakin toteuttamisvuotta koskeva rahoitusosuus ei saa ylittää kyseistä enimmäismäärää.

2. Yhteisön tuki 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuihin valittuihin toimiin on enintään 60 prosenttia ohjelmien todellisista kustannuksista. Kaksi- tai kolmivuotisten tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien osalta kutakin toteuttamisvuotta koskeva rahoitusosuus ei saa ylittää kyseistä enimmäismäärää. Yhteisön tuki on kuitenkin enintään 70 prosenttia luonnonmukaista maataloutta koskeville ohjelmille ja ohjelmille, joihin liittyy kriisitilanteista johtuvia toimia.

Perustelut

The level of Community financial contribution to promotion measures related to organic production schemes should be increased, as the application of these standards at the level of particular holdings renders the primary production closer to sustainable, organic practices. In case of crisis situations promotion campaigns should receive stronger Community’s support. At the same time, the overall increase of the budgetary allocation for promotion measures would help maintain and guarantee the necessary level of coherence between various information and promotion campaigns throughout the EU-27. Thus, the overall level of Community’s financial contribution should be raised to 60%. The level of organisations’ financial participation should be lowered to 10% in order to make it possible for smaller organisations to participate in promotion measures.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 20

13 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Ehdotuksen tehneiden organisaatioiden on osallistuttava ehdottamiensa ohjelmien todellisten kustannusten rahoitukseen vähintään 20 prosentilla; loppurahoituksesta vastaa asianomainen jäsenvaltio tai vastaavat asianomaiset jäsenvaltiot ottaen huomioon 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön rahoitusosuuden.

3. Ehdotuksen tehneiden organisaatioiden on osallistuttava ehdottamiensa ohjelmien todellisten kustannusten rahoitukseen vähintään 10 prosentilla; loppurahoituksesta vastaa asianomainen jäsenvaltio tai vastaavat asianomaiset jäsenvaltiot ottaen huomioon 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön rahoitusosuuden.

Perustelut

Katso 13 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 21

15 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Näiden sääntöjen nojalla erityisesti organisaatioiden on mahdollista esittää ohjelmaehdotuksia vähintään kaksi kertaa vuodessa ja jäsenvaltioiden on mahdollista esittää komissiolle ohjelmaehdotukset samojen ehtojen mukaisesti.

Perustelut

Nykyinen järjestelmä, jonka mukaan ohjelmia voi esittää vain kerran vuodessa, on ongelmallinen toimijoille. Jos toimijat haluavat muuttaa hylättyjä ohjelmaehdotuksiaan, heidän täytyy odottaa vuosi esittääkseen ne uudelleen. Mahdollisuus esittää sisämarkkinoita ja kolmansia maita koskevia ohjelmia kaksi kertaa vuodessa antaa ohjelmia esittäville organisaatioille enemmän joustonvaraa.

Tarkistus 22

16 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa.

 

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

Perustelut

Olisi erotettava selkeästi toisistaan organisaatioiden esittämien hankkeiden hyväksymistä koskeviin teknisiin kysymyksiin liittyvät täytäntöönpanotoimet ja markkinointimahdollisuuksia koskeviin tutkimuksiin ja vientimahdollisuuksiin liittyvää strategista lähestymistapaa koskevat näkökohdat. Ensimmäisessä tapauksessa olisi sovellettava hallintomenettelyä, jälkimmäisessä tapauksessa puolestaan sääntelymenettelyä, koska vientistrategian valitseminen edellyttää tiettyjen poliittisten näkökohtien huomioon ottamista.

Tarkistus 23

17 artiklan johdantokappale

Ennen kuin komissio laatii 4 artiklassa säädetyt luettelot tai 5 artiklassa tarkoitetut suuntaviivat, hyväksyy 6 ja 9 artiklassa tarkoitetut ohjelmat, päättää 10 artiklan mukaisista toimista tai vahvistaa 15 artiklassa tarkoitetut yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, se voi kuulla:

Ennen kuin komissio laatii 4 artiklassa säädetyt luettelot tai 5 artiklassa tarkoitetut suuntaviivat, hyväksyy 6 ja 9 artiklassa tarkoitetut ohjelmat, päättää 10 artiklan mukaisista toimista tai vahvistaa 15 artiklassa tarkoitetut yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, se kuulee:

Tarkistus 24

18 artikla

Komissio antaa ennen 31 päivää joulukuuta 2012 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.

Komissio antaa ennen 31 päivää joulukuuta 2010 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.

Perustelu

Tämän asetusehdotuksen tarkoituksena on sulattaa yhteen nykyiset vuodesta 1999 voimassa olleet asetukset, joten kokemuksia on jo tarpeeksi kertomuksen antamiseksi ja tarvittavien ehdotusten tekemiseksi vuonna 2010.

PERUSTELUT

Maataloustuotteisiin liittyviä tiedotus- ja menekinedistämistoimia sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa koskevan yhteisön järjestelmän yksinkertaistaminen on ratkaiseva askel kohti yksinkertaisempaa ja hallittavampaa yhteisön maatalouspolitiikkaa. Tämä on linjassa aikaisempien yksinkertaistamistoimien kanssa, jotka yhteisö on toteuttanut komission ajatusten ja lainsäädäntöaloitteen pohjalta. Komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston valmisteluasiakirjaan yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamista koskevasta toimintaohjelmasta (Action Plan on Simplification of Common Agricultural Policy[1]) sisältyvissä ehdotuksissa painotettiin erityisesti tarvetta yksinkertaistaa maataloustuotteiden menekinedistämistä koskevaa säännöstöä ja vaadittiin yksinkertaisen oikeuskehyksen luomista ohjelmien toteuttamista koskevien sääntöjen selkeyttämiseksi.

Ennen nyt käsiteltävänä olevan lainsäädäntöehdotuksen antamista komissio laati erityiskertomuksen maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2702/1999 ja maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2826/2000[2] soveltamisesta, jossa se ehdotti viiden toimen toteuttamista yhteisön ohjelmien toteuttamisesta saaduista kokemuksista tehtyjen johtopäätösten pohjalta. Yksi niistä oli lainsäädännön konsolidointi, joka tarkoitti kahden neuvoston perusasetuksen muokkaamista yhdeksi ainoaksi asetukseksi siten, että samaa lähestymistapaa sovellettaisiin myös täytäntöönpanosääntöihin.

Kyseisessä prosessissa Euroopan parlamentin pitäisin näin ollen keskittyä tarkastelemaan uudelleen mahdollisuuksia yksinkertaistaa asetuksen perussäännöksiä, mutta myös kaikkia muita yhteisön monilla ja monimutkaisilla toiminta-aloilla käytettyjä menekinedistämisvälineitä koskevaa lähestymistapaa. Olisi nimittäin erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, onko yhteisön menekinedistämistoimilla merkittävää vaikutusta äskettäisiä yhteistä maatalouspolitiikkaan koskevia uudistuksia ja mahdollista WTO-neuvottelujen etenemistä silmällä pitäen.

Esittelijä painottaa tässä yhteydessä, että Doha-neuvottelujen edetessä yhteisön olisi tarkasteltava lähemmin menekinedistämiskampanjojen taustalla olevia mahdollisuuksia. Mahdollisen tulevan sopimuksen tuloksena useimpien yhteisön maataloustuotteiden tulleja voidaan alentaa 48–73 prosentilla. Lisäksi EU:n sallimaa kansallisen tuen osuutta voidaan laskea jopa 70 prosenttiin. Tämä merkitsisi sitä, että EU:ssa kansallisen tuen kokonaismäärä laskisi 20,1 miljardiin euroon. Sitä paitsi kaikkien vientitukien poistamista vuoteen 2013 mennessä koskevan alustavan velvoitteen noudattaminen mahdollistaisi myös talousarvion leikkaamisen 50 prosentilla jo ennen vuotta 2010. Tällaisten näkymien – odotettavissa olevien tullien alentamisen, vientitukien poistamisen ja kansallisen tuen leikkaamisen – edessä EU:n olisi laajennettava menekinedistämistoimiensa alaa ja lisättävä menekinedistämis- ja tiedotustoimiensa budjettivaroja.

Tietyissä olosuhteissa WTO-säännöt eivät sulje pois mahdollisia menekinedistämistoimien muutoksia tai laajennuksia silloin kun tällä välineellä ei ole kielteistä vaikutusta kauppaan ja kun sillä voi olla myönteinen vaikutus yhteisön vientituotteiden kilpailukykyyn. Lisäksi yhteisön menekinedistämistoimien soveltamisalan laajentaminen voi olla paremmin sopusoinnussa WTO-sääntöjen kanssa, koska ohjelmien pitää olla laajalti käytettävissä WTO‑sääntöjen mukaisesti. Nykyisillä sitovilla yhteisön säännöksillä perustetaan järjestelmä, jossa on hallinnollinen mahdollisuus valita rajallinen määrä tuotteita, joita tuetaan menekinedistämistoimilla. Tämä saattaa johtaa ulkopuolisiin kysymyksenasetteluihin menekinedistämistoimien ja tuotannon välisestä yhteydestä. Tätä asiaa olisi syytä analysoida tarkasti.

Yksinkertaistamisprosessiin palataksemme on korostettava, että todellinen mahdollisuus ohjelmia ehdottavien organisaatioiden hallinnollisen taakan keventämiseen syntyy komission täytäntöönpanosääntöjen ja suuntaviivojen asianmukaisesta virtaviivaistamisesta. Komissio voi siksi luottaa Euroopan parlamentin täyteen tukeen, kun on kyse perusasetuksessa säädettävästä suuntaviivojen täytäntöönpanon yksinkertaistamista koskevasta asianomaisesta lainsäädäntövallasta. Olisi esimerkiksi asianmukaista tehdä ohjelmien esittäminen ja valitseminen mahdolliseksi kahdesti vuodessa. Näyttää asianmukaiselta laajentaa sekä sisämarkkinoilla että kolmansissa maissa toteutettaviin ohjelmiin valittavien niin perus- kuin jalostustuotteiden luetteloa. Nykyiset aloja ja tuotteita koskevat rajoitukset saavat WTO:n kyseenalaistamaan toimia ja esittämään epäilyjä niihin liittyvistä kytkennöistä.

Olisi myös järkevää harkita mahdollisuutta sisällyttää yhdenmukaistettu menekinedistämisväline yhteen yhteistä markkinajärjestelyä koskevaan asetukseen, mikä voisi edistää markkinoiden toimijoiden tietämystä kyseisestä toimesta. Teknisten yksinkertaistamisten kannalta tarvitaan nähtävästi oikeudellista selkeyttä ja ehdotettu teksti kaipaa joitakin laadullisia parannuksia, jotka liittyvät ristiviittausten liialliseen käyttöön.

On myös tarkasteltava erikseen kysymystä toivottavasta lisäyksestä horisontaalisia menekinedistämistoimia koskevaan budjettikohtaan. Nykyinen budjettikohdan 05 02 10 (menekinedistämistoimet) mukainen määräraha on 45 840 000 euroa vuoden 2007 maksumäärärahoina ilmaistuna. 27 jäsenvaltion EU:ssa kyseinen määrä ei pitkällä aikavälillä parantaisi merkittävästi yhteisön kykyä laajentaa korkealaatuisten maatalous- ja elintarviketuotteiden markkinoille saattamisen potentiaalia. Asteittaisen vientitukien poistamisen (pääasiassa vientitukien alentamisen, kumoamisen ja poistamisen avulla) sekä tuen tuotannosta irrottamisen ja markkinoiden ohjaustoimien poistamisen vuoksi menekinedistämistoimia koskevien määrärahojen huomattava lisäys näyttää olevan välttämätöntä EU:n maatalouden kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Samalla aikaa tieodotuskampanjojen olisi annettava kuluttajille hyvät tiedot kestävästä YMP:n mukaisesta tuotannosta, EU:n maataloustuotteiden korkeasta laadusta, luonnonmukaisesta maanviljelystä ja terveydellisistä näkökohdista.

Menekinedistämistoimiin tarkoitettujen talousarviomäärärahojen lisääminen ja tämän välineen merkityksen vahvistaminen maataloutta koskevassa säännöstössä helpottaisi EU:n 27 jäsenvaltiossa toteuttavien eri tiedotus- ja menekinedistämiskampanjojen välisen tarpeellisen yhtenäisyyden säilyttämistä ja varmistamista. Muuten voi olla niin, että jäsenvaltiot yhä voimakkaamman ulkoisen kilpailun edessä alkavat soveltaa kansallisiin kampanjoihinsa valtiontukia koskevia säännöksiä. Tämä aiheuttaisi puolestaan hallinnollisen taakan lisääntymistä komission yksiköissä, ja siten järjestelmän yksinkertaistamista koskeva tavoite saattaisi jäädä saavuttamatta. Komission johtavaa roolia voitaisiin myös puolustaa sillä, että toimia suunnitellaan toteutettaviksi ainoastaan komission aloitteesta. Yhteisön toimielinten korkean tason liike-elämän vierailukäyntien kaltaisten hankkeiden hallinnoimisesta saamaa kokemusta olisi hyödynnettävä käytännössä kattavissa menekinedistämiskampanjoissa, jotka toteutetaan yhden yhteisen oikeuskehyksen nojalla.

Lopuksi, ottaen huomioon, että yhteisön koko maatalousaluetta koskevat eläinten hyvinvointiin, ympäristönsuojeluun ja kansanterveysnormeihin liittyvät yksityiskohtaiset säännökset, joiden noudattaminen varmistetaan myös suorilla tulotuilla, pitäisi luonnonmukaiseen tuotantoon liittyviä menekinedistämistoimia koskevaa yhteisön tukea lisätä, koska kyseisten normien soveltaminen yksittäisillä tiloilla merkitsee kestävien ja luonnonmukaisten viljelymenetelmien käyttöä perustuotannossa. Yhteisön tuen lisääminen olisi myös äskettäisten hedelmä-, vihannes- ja viinialaa koskevien poliittisten päätösten mukaista. Markkinavälineiden poistaminen tekee maataloustuotannon haavoittuvaksi esimerkiksi ilmastonmuutosten tai eläintautien aiheuttamille kriisitilanteille. Sellaisissa tilanteissa menekinedistämistoimiin olisi saatava lisää yhteisön tukea.

Samalla olisi erotettava selkeästi toisistaan organisaatioiden esittämien hankkeiden hyväksymistä koskeviin teknisiin kysymyksiin liittyvät täytäntöönpanotoimet ja markkinointimahdollisuuksia koskeviin tutkimuksiin ja vientimahdollisuuksiin liittyvää strategista lähestymistapaa koskevat näkökohdat. Ensimmäisessä tapauksessa, komission viimeaikaisen lainsäädäntökäytännön mukaisesti ja ottaen huomioon tiettyjen hankkeiden arviointiin liittyvät tekniset näkökohdat, olisi käytettävä hallintomenettelyä. Jälkimmäisessä tapauksessa olisi taas syytä käyttää sääntelymenettelyä, koska vientistrategian valitseminen edellyttää tiettyjen poliittisten näkökohtien huomioon ottamista.

Esittelijä haluaisi muistuttaa tässä yhteydessä äskettäisen hedelmä- ja vihannesalan uudistuksen tuloksiin perustuvista menekinedistämistoimista. Puheenjohtajavaltion lopullisen välitysehdotuksen mukaisesti asetuksen (EY) No 2826/2000 5 artiklan 3 kohtaa muutettiin niin, että hedelmien ja vihannesten menekinedistämistoimien kohderyhmänä ovat erityisesti erilaisten oppilaitosten koululaiset. Lisäksi uudistusta koskevaan tekstiin liitetyssä hedelmien kulutuksen lisäämistä kouluissa koskevassa lausumassaan neuvosto pyytää komissiota ”tekemään mahdollisimman pian ehdotuksen hedelmien kulutuksen lisäämisestä kouluissa ja perustamaan ehdotuksensa hyödyn, toteutettavuuden ja hallinnollisten kulujen vaikutusarviointiin” (asiakirja 10771/07). Nykyiset toimet kattavan menekinedistämisvälineen yksinkertaistamiseksi näyttävät soveltuvan parhaiten tämän tavoitteen saavuttamiseen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja myynninedistämistoimet

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0268 – C6-0203/2007 – 2007/0095(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

2.7.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

9.7.2007

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

9.7.2007

IMCO

9.7.2007

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

17.7.2007

IMCO

12.9.2007

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Bogdan Golik

5.6.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

12.9.2007

8.10.2007

21.11.2007

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange, James Nicholson, Zdzisław Zbigniew Podkański

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.11.2007