Pranešimas - A6-0461/2007Pranešimas
A6-0461/2007

PRANEŠIMAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse
(COM(2007)0268 – C6-0203/2007 – 2007/0095(CNS))
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Bogdan Golik

23.11.2007

Procedūra : 2007/0095(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0461/2007
Pateikti tekstai :
A6-0461/2007
Priimti tekstai :

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: