RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe

23.11.2007 - (COM(2007)0268 – C6‑0203/2007 – 2007/0095(CNS)) - *

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
Raportor: Bogdan Golik

Procedură : 2007/0095(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0461/2007

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe

(COM(2007)0268 – C6‑0203/2007 – 2007/0095(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0268),

–   având în vedere articolele 36 şi 37 din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C6‑0203/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6‑0461/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 2

(2) Ţinând seama de experienţa acumulată, de perspectivele de evoluţie a pieţelor din interiorul şi din exteriorul Comunităţii, precum şi de noul context al comerţului internaţional, este indicat să se dezvolte o politică globală şi coerentă de informare şi de promovare pe piaţa internă şi pe pieţele din ţări terţe în ceea ce priveşte produsele agricole şi metodele lor de producţie, precum şi produsele alimentare pe bază de produse agricole, fără a încuraja însă consumul unui produs datorită originii acestuia. Prin urmare, din motive de claritate, Regulamentele (CE) nr. 2702/1999 şi (CE) nr. 2826/2000 ar trebui abrogate şi înlocuite cu un regulament unic, reţinând în acelaşi timp caracterul specific al acţiunilor în funcţie de piaţa de desfăşurare.

(2) Ţinând seama de experienţa acumulată, de perspectivele de evoluţie a pieţelor din interiorul şi din exteriorul Comunităţii, precum şi de noul context al comerţului internaţional, este indicat să se dezvolte o politică globală şi coerentă de informare şi de promovare pe piaţa internă şi pe pieţele din ţări terţe în ceea ce priveşte produsele agricole şi metodele lor de producţie, precum şi produsele alimentare pe bază de produse agricole, fără a încuraja însă consumul unui produs datorită originii acestuia. Prin urmare, din motive de claritate, Regulamentele (CE) nr. 2702/1999 şi (CE) nr. 2826/2000 ar trebui abrogate şi înlocuite cu un regulament unic, iar dispoziţiile acestuia din urmă ar putea fi introduse ulterior în Regulamentul Consiliului (CE) nr. .../... din ...de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice pentru anumite produse agricole1, reţinând în acelaşi timp caracterul specific al acţiunilor în funcţie de piaţa de desfăşurare.

_______________________

1Propunere de regulament al Consiliului (COM(2006)0822).

Justificare

The inclusion of the promotion measure in the framework of the single CMO regulation would be in line with the simplification process and would lead to the transparency of all the market instruments available for the operators, market management mechanisms and promotion possibilities.

Amendamentul 2

Considerentul 4

(4) Trebuie definite criteriile de selectare a produselor, a sectoarelor în cauză, precum şi a temelor şi pieţelor vizate de programele comunitare.

(4) Trebuie definite criteriile de selectare a temelor, pieţelor şi potenţialelor oportunităţi de export vizate de programele comunitare, în special cu privire la cele desfăşurate în ţările terţe.

Justificare

The criteria applied in the proposal for a Regulation should not serve as the basis for excluding any products or sectors from the promotion scheme but should lead to choosing best export opportunities and themes of information campaigns on third markets.

Amendamentul 3

Considerentul 5a (nou)

(5a) Acţiunile de informare şi de promovare ar trebui să includă şi să reflecte în cel mai bun mod cu putinţă atributele modelului european de producţie - bogăţia, varietatea şi tradiţia culturii agroalimentare a Comunităţii.

Justificare

The aim is to raise the profile of Community production, especially in the context of generic promotion, and to show not only its richness and variety but also its quality.

Amendamentul 4

Considerentul 6

(6) Realizarea acţiunilor trebuie să fie asigurată în cadrul programelor de informare şi de promovare. În ceea ce priveşte acţiunile de realizat pe piaţa internă, pentru a se asigura coerenţa şi eficienţa programelor, este necesar să se prevadă stabilirea orientărilor care definesc, pentru fiecare produs sau sector vizat, orientările generale referitoare la elementele esenţiale ale programelor în cauză.

(6) Realizarea acţiunilor trebuie să fie asigurată în cadrul programelor de informare şi de promovare. În ceea ce priveşte acţiunile de realizat pe piaţa internă, pentru a se asigura coerenţa şi eficienţa programelor, este necesar să se prevadă stabilirea orientărilor care definesc, pentru fiecare sector, orientările generale referitoare la elementele esenţiale ale programelor în cauză.

Justificare

The inclusion of all the sectors in the promotion scheme would not require separate guidelines for each product. This would lead towards less administrative burden and better simplification impact. At the same time, it would guarantee that all the products and sectors are covered by unified and equally applied rules contained in the guidelines.

Amendamentul 5

Considerentul 6a (nou)

(6a) Caracterul comunitar al acestor programe ar trebui să presupună că se acordă prioritate propunerilor care implică mai multe state membre şi care se realizează pe pieţele din ţările terţe. De asemenea, ar trebui să se acorde o atenţie deosebită programelor privind mai multe produse, deoarece acestea produc beneficii mai mari în urma resurselor publice investite. În plus, Comisia ar trebui să promoveze colaborarea cu statele membre privind măsurile pe care le lansează din proprie iniţiativă, crescând astfel valoarea adăugată la nivel comunitar.

Justificare

It would be interesting if the Commission also worked with the Member States on its own programmes in order to increase Community added value.

Amendamentul 6

Considerentul 7a (nou)

(7a) Ar fi util să se prevadă şi să se includă în programe acţiuni de informare şi de sprijin pentru organizaţiile profesionale participante.

Justificare

In view of the administrative complexity of certain programmes, not only are these measures necessary, but they would make it possible to work with greater legal certainty.

Amendamentul 7

Considerentul 11a (nou)

(11a) Având în vedere procesul rapid de internaţionalizare pe care îl parcurge industria agroalimentară comunitară, ar fi util să se prevadă o aplicare flexibilă a instrumentelor de promovare şi de informare şi să se realizeze amendamentele legislative necesare în lumina experienţei acumulate începând cu anul 1999.

Justificare

It is important that programmes should be more flexible in order to leave the way open for a more profound reform based on the experience accumulated during all the years that the programmes have been in operation.

Amendamentul 8

Considerentul 11b (nou)

(11b) Având în vedere că, în special în ţările terţe, acţiunile de promovare realizate ar trebui să încurajeze accesul consumatorilor la produsele europene şi având în vedere şi faptul că organizaţiile cofinanţează un procent substanţial din programe, organizaţiile participante care formulează propuneri ar trebui să îşi poată prezenta produsele la evenimente comerciale, cum ar fi târguri comerciale sau de altă natură, prin care să ilustreze bogăţia, calitatea şi varietatea produselor comunitare disponibile.

Justificare

Since the organisations co-finance a substantial proportion of the programmes, it is important that they should somehow be able to participate with their products in promotional programmes and that the promotion should not all be merely generic.

Amendamentul 9

Articolul 2 alineatul (1) litera (da) (nouă)

(da) consolidarea acţiunilor de informare şi promovare pentru produsele din fructe şi legume.

Justificare

According to recital 23 of the European Parliament's legislative resolution of 7 June 2007 on the proposal for a Council Regulation establishing specific provisions for the fruit and vegetable sector and amending certain Regulations (COM(2007)0017 – C6-0075/2007 – 2007/0012(CNS)) the Commission should amend Council Regulation (EC)No 2702/1999 of 14 December 1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries, in order to step up information and promotion measures for fruit and vegetable products .

Amendamentul 10

Articolul 3 alineatul (1) partea introductivă

(1) Sectoarele sau produsele care pot face obiectul acţiunilor menţionate la articolul 1 alineatul (1) şi care urmează să fie întreprinse pe piaţa internă se stabilesc având în vedere următoarele criterii:

(1) Acţiunile menţionate la articolul 1 alineatul (1) care urmează să fie întreprinse pe piaţa internă se referă în special la următoarele criterii:

Justificare

As regards the measures to be implemented on the internal market, there should be no restriction as to the range of products or sectors covered by promotion campaigns. Otherwise, there might be a risk of distortion of competition.

Amendamentul 11

Articolul 3 alineatul (1) litera (aa) (nouă)

(aa) nevoia de a sublinia numeroasele avantaje ale produselor regionale şi locale pentru mediu şi piaţa muncii;

Justificare

Local or regional markets can, in almost all regions, cover most basic food needs. The purchase of regional products helps to ensure that fewer transport networks are needed and that there is better understanding between consumers and farmers, as well as maintaining added value in the countryside, thereby preserving and even creating jobs there.

Amendamentul 12

Articolul 4 primul paragraf

Comisia elaborează, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2), lista temelor şi a produselor menţionate la articolul 3, precum şi a ţărilor terţe vizate. Listele respective se revizuiesc din doi în doi ani. Cu toate acestea, atunci când este cazul, listele respective pot fi modificate în cadrul intervalului, prin aceeaşi procedură.

Comisia elaborează, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2a), lista temelor menţionate la articolul 3, precum şi a ţărilor terţe vizate. În cazul ţărilor terţe, Comisia întocmeşte, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2a), o listă comunitară strategică pentru potenţialele oportunităţi de export, luând în considerare rezultatele măsurilor aplicate în conformitate cu articolul 10, în special cu privire la studiile privind noile pieţe şi vizitele de afaceri la nivel înalt. Listele respective se revizuiesc anual. Cu toate acestea, atunci când este cazul, listele respective pot fi modificate în cadrul intervalului, prin aceeaşi procedură, cu referire specială la articolul 3 alineatul (1) litera (c).

Justificare

The measures carried out at the Commission’s own initiative might be a very useful tool for setting the target countries for Community’s exports. Thus, the external trade policy carried out by the Commission within its exclusive competences might be directly transposed into the operators’ capacity of extending their scope of market activity.

Amendamentul 13

Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf

(1) În ceea ce priveşte promovarea pe piaţa internă, pentru fiecare sector sau produs selectat, Comisia adoptă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2), orientările care să definească modalităţile strategiei pe care trebuie să le respecte propunerile programelor de informare şi de promovare.

(1) În ceea ce priveşte promovarea pe piaţa internă, pentru fiecare sector selectat, Comisia adoptă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2), orientările care să definească modalităţile strategiei pe care trebuie să le respecte propunerile programelor de informare şi de promovare.

Justificare

See justification to Recital 6.

Amendamentul 14

Articolul 5 alineatul (2)

(2) În ceea ce priveşte promovarea în ţările terţe, Comisia poate adopta, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2), orientări care să definească modalităţile strategiei pe care trebuie să le respecte propunerile programelor informare şi de promovare a anumitor produse sau a tuturor produselor menţionate la articolul 3 alineatul (2).

(2) În ceea ce priveşte promovarea în ţările terţe, Comisia poate adopta, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2a), orientări care să definească modalităţile strategiei pe care trebuie să le respecte propunerile programelor informare şi de promovare a tuturor produselor menţionate la articolul 3 alineatul (2).

Justificare

The adoption of guidelines for products promoted on third countries markets containes certain aspects of political importance and nature. Thus, there should be more emphasis added on the Member States role in the legislative process of adopting the guidelines.

Amendamentul 15

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf

(1) Statele membre întocmesc caiete de sarcini care prevăd condiţiile şi criteriile de evaluare ale programelor de informare şi de promovare.

(1) Comisia întocmeşte caiete de sarcini care prevăd condiţiile şi criteriile de evaluare ale programelor de informare şi de promovare.

Justificare

The European Commission shall establish detailed criteria concerning the selection of programmes by Member States. Such criteria will help the Member States with taking decisions on approval or rejection of submitted programmes. This change should also guarantee more transparency and clarity about the process of selecting the programmes and should give the operators the right to see the real reasons for their projects not being accepted.

Amendamentul 16

Articolul 8 alineatul (1)

(1) Comisia decide, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2), cu privire la programele care sunt selectate şi la bugetele aferente. Se acordă prioritate programelor propuse de mai multe state membre sau care prevăd acţiuni în mai multe state membre sau ţări terţe.

(1) Comisia decide, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2), cu privire la programele care sunt selectate şi la bugetele aferente. Se acordă prioritate doar programelor derulate pe pieţele din ţările terţe şi, în cadrul acestor măsuri, în special programelor propuse de mai multe state membre sau care prevăd acţiuni în mai multe state membre.

Justificare

The decision concerning the selection of programmes should be based on the quality of the programme and fulfilment of criteria. However, priority shall be given to programmes carried out on third country markets in order to strengthen the Community's export.

Amendamentul 17

Articolul 9 alineatul (1)

(1) În absenţa unor programe de realizat pe piaţa internă, pentru una sau mai multe dintre acţiunile de informare menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (b), prezentate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1), statul membru sau statele membre interesate elaborează, în baza orientărilor menţionate la articolul 5 alineatul (1), un program şi caietul de sarcini aferent şi selectează prin licitaţie publică organismul de aplicare al programului pe care se angajează să îl cofinanţeze.

(1) În absenţa unor programe pentru una sau mai multe dintre acţiunile de informare menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (b), prezentate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1), statul membru sau statele membre interesate elaborează, în baza orientărilor menţionate la articolul 5 alineatul (1), un program şi caietul de sarcini aferent şi selectează prin licitaţie publică organismul de aplicare al programului pe care se angajează să îl cofinanţeze.

Justificare

In order to increase knowledge about European quality standards including especially Community PDO/PGI, GTS and organic production schemes aiming at increasing potential export opportunities of those high quality products it should be allowed to promote those standards in third countries in campaigns organized by Member States.

Amendamentul 23

Articolul 12 alineatul (1)

(1) Un grup de monitorizare, compus din reprezentanţi ai Comisiei, ai statelor membre în cauză şi ai organizaţiilor care formulează propuneri de programe, asigură monitorizarea programelor selectate menţionate la articolele 8 şi 9.

 

(1) Un grup de monitorizare, compus din reprezentanţi ai Comisiei, ai statelor membre în cauză şi ai organizaţiilor care formulează propuneri de programe, asigură gestionarea programelor selectate menţionate la articolele 8 şi 9.

Justificare

It is important that the Monitoring Group should not only have an information function but that it should also issue opinions, interpret details, adopt agreements, etc.; ultimately it should provide guidance for the actual development of programmes in order to ensure greater legal certainty.

Amendamentul 19

Articolul 13 alineatul (2)

(2) Participarea financiară a Comunităţii la programele selectate menţionate la articolele 8 şi 9 nu depăşeşte 50 % din costul real al programelor. În cazul programelor de informare şi de promovare cu o durată de doi sau trei ani, participarea pentru fiecare an de punere în aplicare nu poate depăşi plafonul respectiv.

(2) Participarea financiară a Comunităţii la programele selectate menţionate la articolele 8 şi 9 nu depăşeşte 60 % din costul real al programelor. În cazul programelor de informare şi de promovare cu o durată de doi sau trei ani, participarea pentru fiecare an de punere în aplicare nu poate depăşi plafonul respectiv. Cu toate acestea, în cazul programelor legate de agricultura ecologică şi al programelor privind măsurile luate în urma situaţiilor de criză, nivelul de participare financiară al Comunităţii la aceste programe nu depăşeşte 70%.

Justificare

The level of Community financial contribution to promotion measures related to organic production schemes should be increased, as the application of these standards at the level of particular holdings renders the primary production closer to sustainable, organic practices. In case of crisis situations promotion campaigns should receive stronger Community’s support. At the same time, the overall increase of the budgetary allocation for promotion measures would help maintain and guarantee the necessary level of coherence between various information and promotion campaigns throughout the EU-27. Thus, the overall level of Community’s financial contribution should be raised to 60%. The level of organisations’ financial participation should be lowered to 10% in order to make it possible for smaller organisations to participate in promotion measures.

Amendamentul 20

Articolul 13 alineatul (3) primul paragraf

(3) Organizaţiile care formulează propuneri participă la finanţarea programelor pe care le-au propus cu cel puţin 20 % din costul real al programelor, restul finanţării fiind în sarcina statului membru sau a statelor membre în cauză, ţinând seama de participarea Comunităţii menţionată la alineatul (2).

(3) Organizaţiile care formulează propuneri participă la finanţarea programelor pe care le-au propus cu cel puţin 10 % din costul real al programelor, restul finanţării fiind în sarcina statului membru sau a statelor membre în cauză, ţinând seama de participarea Comunităţii menţionată la alineatul (2).

Justificare

See justification to the amendment to Article 13, paragraph 2.

Amendamentul 21

Articolul 15 alineatul (1a) (nou)

Respectivele norme prevăd, în special, posibilitatea ca organizaţiile care formulează propuneri să îşi prezinte programele de cel puţin două ori pe an şi ca statele membre să prezinte Comisiei propunerile de programe în aceiaşi termeni.

Justificare

The current system of submitting the programmes only once a year is problematic for operators. In case of a re-adjustment of the rejected programmes they have to wait one year to re-introduce them. The possibility of presenting the programmes for the internal market and third countries twice per year will give more flexibility to proposing organisations.

Amendamentul 22

Articolul 16 alineatul (2a) (nou)

(2a) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE.

 

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la trei luni.

Justificare

Provisions should be made for a proper distinction between the implementing measures related to technical issues of acceptance of projects submitted by proposing organisations and issues related to strategic approach with regard to market outlet studies and export opportunities. In the first case, the management procedure should be used, whereas, in the second case, since the choice of export strategy maintains certain aspects of political importance, the regulatory procedure should be applied.

Amendamentul 23

Articolul 17 partea introductivă

Înainte de întocmirea listelor prevăzute la articolul 4, de stabilirea orientărilor prevăzute la articolul 5, de aprobarea programelor menţionate la articolele 6 şi 9, de adoptarea unei decizii privind acţiunile în conformitate cu articolul 10 sau de adoptarea normelor de aplicare menţionate la articolul 15, Comisia poate consulta:

Înainte de întocmirea listelor prevăzute la articolul 4, de stabilirea orientărilor prevăzute la articolul 5, de aprobarea programelor menţionate la articolele 6 şi 9, de adoptarea unei decizii privind acţiunile în conformitate cu articolul 10 sau de adoptarea normelor de aplicare menţionate la articolul 15, Comisia consultă:

Amendamentul 24

Articolul 18

Până la 31 decembrie 2012, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament, însoţit, după caz, de propuneri adecvate.

Până la 31 decembrie 2010, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament, însoţit, după caz, de propuneri adecvate.

Justificare

Since the aim of this proposal for a Regulation is to combine the two existing Regulations which have been in force since 1999, we consider that enough experience has been acquired to be able to issue a report in 2010 and make appropriate proposals.

EXPUNERE DE MOTIVE

Simplification of the Community regime on information provision and promotion measures for agricultural products on the internal market and in third countries constitutes a vital step towards the simple and manageable European agriculture policy. This is in line with the previous simplification activities carried out by the Community on the European Commission’s conceptual and legislative initiative. One of the proposals of the DG Agriculture and Rural Development Action Plan on Simplification of Common Agricultural Policy[1] provided namely for the need of simplification of the framework of promotion of agricultural products and called for drawing up a single legal framework able to clarify rules for applying the programmes.

Before dealing with the current legislative proposal, the European Commission delivered a special Report on the application of Council Regulation (EC) No 2702/1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries and Council Regulation (EC) No 2826/2000 on information and promotion actions for agricultural products on the internal market[2], where it proposed five actions to be taken as a result of the conclusions taken from the experience gained by the Community in the application of the programmes. One of them was the regulatory consolidation meant as the exercise of combining the two basic Council Regulations into a single text with the aim of committing the same approach towards the implementing rules.

Thus, the role of the European Parliament in the current process should be focused on taking a further look into any simplification possibilities with regard to the basic provisions of the Regulation but also when it comes to the systematic approach of any other promotion instruments of the Community in its entire and complex field of activities. It should be namely considered, whether the Community promotion mechanism might play a more significant role in the light of recent CAP reforms and possible future WTO developments.

In this context, the Rapporteur shall stress that the advancing DDA negotiations should bring the Community to have a closer look at the possibilities lying behind the promotion campaigns. The outcome of possible future agreement might lead to tariff cuts of between 48% and 73% for most of Community’s agricultural products. In addition, the EU’s allowed level of domestic support could be reduced up to 70%. This would mean that in case of EU the total level of domestic support would be reduced down to EUR 20.1bn. On top of that, the preliminary obligation to eliminate all range of export subsidies by 2013 also provides for a 50% budgetary cut to be committed already before 2010. Under such scenario - where tariff cuts, export refunds elimination and domestic support cuts are foreseen – the EU should extend the scope of the promotion measures and increase the budget for promotion and information campaigns.

Under certain conditions, the WTO rules do not exclude possible alterations and extensions of the promotion scheme, because this instrument does not have a negative impact on trade and at the same time might exert positive impact on the competitiveness of Community’s exports. Further on, the extension of the scope of the Community promotion campaign might lead to its greater level of compatibility with WTO rules, because the programmes must be ‘widely available’ to be in line with WTO provisions. The currently binding Community provisions set up the system of an administrative choice over the limited number of products supported under the promotion campaigns which might cause possible threats of external reservations on the link between the promotion campaign and production. This should be the subject of detailed analysis.

Going back to the simplification process, it would have to be underlined that the real potential for a reduction of administrative burdens for proposing organizations lies in an appropriate streamlining of European Commission’s implementing provisions and guidelines. Therefore, the European Commission can count on full support from the European Parliament’s side when it comes to establishing in the basic Regulation of appropriate legislative powers to simplify the Guidelines at the implementing level. For instance, it would seem appropriate to make the process of submitting and selecting of the programmes possible twice a year. It seems appropriate to extend the list of eligible products – primary as well as processed products both for programmes implemented on the internal market and in third countries. The current limited scope of sectors and product range makes the scheme subject to WTO reservations and claims of coupled character of the measure. The list of third countries eligible should also be extended to all third countries.

It would be also advisable to consider the eventual inclusion of the harmonized promotion tool into the legal framework of the single CMO Regulation what might lead to a greater market operators’ knowledge of the scheme. From the technical simplification point of view it seems that the need for legal transparency and quality of the draft text would require some improvements to be done with regard to excessive use of cross-references.

Separately, what needs to be taken into consideration is the issue of desirable increase of the Community’s budget allocation for horizontal promotion measures. The current subtotal allocation under the budgetary heading ‘05 02 10’ (promotion measures) amounts to EUR 45 840 000 expressed as the level of payments’ appropriations for the year 2007. For EU-27 such an amount in the long run would leave no significant impact on the improvement of Community’s ability to extend potential market outlets for high quality agri-food production. Under the circumstances of progressive elimination of export subsidies (mostly by means of reduction, suspension or setting zero rate of export refunds), decoupling, elimination of market management measures, the significant budgetary extension of promotion schemes seems inevitable to maintain the level of competitiveness of EU agriculture. At the same time, information campaigns should serve for giving the consumers good knowledge about sustainable CAP production, high quality of EU agricultural products, organic farming as well as health aspects.

The increase of the budgetary allocation for promotion measures together with strengthening the role of this instrument within the agricultural acquis would help maintain and guarantee the necessary level of coherence between various information and promotion campaigns throughout the EU-27. Otherwise, faced with the growing aspect of external competition Member States might resort to applying nationally designed campaigns under the state aid rules. This would in turn cause even more administrative overload of the European Commission’s Services and the goal of system simplification might be diluted. The leading role of the Community could also be justified by the fact, that there are measures foreseen only for the implementation at the Commission’s initiative. Experience gained by Community Institutions while managing projects like high level trade visits should only find its factual use through extensive promotion campaigns realized under the same, single legal framework.

Finally, bearing in mind the fact that all utilised agricultural area of the Community is subject to detailed provisions of animal welfare, environmental protection and public health standards which is also guaranteed through direct income support mechanisms, the level of Community financial contribution to promotion measures related to organic production schemes should be increased, as the application of these standards at the level of particular holdings renders the primary production closer to sustainable, organic practices. Such increase would be also in line with recent political decisions with regard to fruit and vegetables and wine. The abolition of any market instruments renders the agricultural production susceptible to crisis situations caused by e.g. climate disturbances or animal diseases. In those cases promotion campaigns should receive stronger Community’s support.

At the same time, provisions should be made for a proper distinction between the implementing measures related to technical issues of acceptance of projects submitted by proposing organisations and issues related to strategic approach with regard to market outlet studies and export opportunities. In the first case, in accordance with the European Commission’s recent legislative practice and taking into account the technical nature of the evaluation of particular projects - the management procedure should be used. Whereas in the second case, since the choice of export strategy maintains certain aspects of political importance, the regulatory procedure should be applied.

The Rapporteur would like to recall at this place the results of the recent fruit and vegetables reform with regard to promotion. The final Presidency’s compromise provided for the modification to Article 5(3) of Regulation (EC) No 2826/2000 saying that a special focus shall be given to promotion targeted at children in educational establishments. Additionally, in its declaration on school fruit scheme attached to the text of the reform, the Council invited the Commission “to come forward with a proposal for a school fruit scheme as soon as possible based on an impact assessment of the benefits, practicability and administrative costs involved” (doc. 10771/07). The current exercise of simplifying the horizontal promotion tool seems to be the most appropriate moment to do so.

PROCEDURĂ

Titlu

Acţiuni de informare şi promovare pentru produsele agricole

Referinţe

COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)

Data consultării PE

2.7.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

AGRI

9.7.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

BUDG

9.7.2007

IMCO

9.7.2007

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

17.7.2007

IMCO

12.9.2007

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Bogdan Golik

5.6.2007

 

 

Examinare în comisie

12.9.2007

8.10.2007

21.11.2007

 

Data adoptării

21.11.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange, James Nicholson, Zdzisław Zbigniew Podkański