Betänkande - A6-0461/2007Betänkande
A6-0461/2007

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland

23.11.2007 - (KOM(2007)0268 – C6‑0203/2007 – 2007/0095(CNS)) - *

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Bogdan Golik

Förfarande : 2007/0095(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0461/2007
Ingivna texter :
A6-0461/2007
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland

(KOM(2007)0268 – C6‑0203/2007 – 2007/0095(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0268),

–   med beaktande av artiklarna 36 och 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6‑0203/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6‑0461/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 2

(2) Med hänsyn till de erfarenheter som gjorts och framtidsutsikterna för utvecklingen på marknaden både inom och utanför gemenskapen och de nya ramarna för internationell handel bör det utvecklas en övergripande och konsekvent politik för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och marknaderna i tredjeländer när det gäller jordbruksprodukter och deras framställning samt i fråga om livsmedelsprodukter framställda från jordbruksprodukter utan att samtidigt stimulera till konsumtion av produkter med visst ursprung. För klarhets skull bör därför förordningarna (EG) nr 2702/1999 och (EG) nr 2826/2000 upphävas och ersättas med en enda förordning, med bibehållande av marknadsrelaterade särdrag beroende på var åtgärderna vidtas.

(2) Med hänsyn till de erfarenheter som gjorts och framtidsutsikterna för utvecklingen på marknaden både inom och utanför gemenskapen och de nya ramarna för internationell handel bör det utvecklas en övergripande och konsekvent politik för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och marknaderna i tredjeländer när det gäller jordbruksprodukter och deras framställning samt i fråga om livsmedelsprodukter framställda från jordbruksprodukter utan att samtidigt stimulera till konsumtion av produkter med visst ursprung. För klarhets skull bör därför förordningarna (EG) nr 2702/1999 och (EG) nr 2826/2000 upphävas och ersättas med en enda förordning, vars bestämmelser härefter kan införlivas med rådets förordning (EG) nr …/… om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna1 och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter med bibehållande av marknadsrelaterade särdrag beroende på var åtgärderna vidtas.

 

_____________

1 Förslag till rådets förordning (KOM(2006)0822).

Motivering

Införlivandet av informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder i förordningen om den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna är i linje med principen om förenkling och skulle samtidigt leda till ökad insyn i alla de marknadsinstrument, marknadsstyrningsmekanismer och säljfrämjande möjligheter som är tillgängliga för operatörerna.

Ändringsförslag 2

Skäl 4

(4) Det bör definieras urvalskriterier för produkter och berörda sektorer, samt teman och marknader för gemenskapens program.

(4) Det bör definieras urvalskriterier för teman, marknader och potentiella exportmöjligheter för gemenskapens program, särskilt för de program som genomförs i tredjeländer.

Motivering

De kriterier som tillämpas i förslaget till förordning bör inte användas som grund för att utesluta produkter eller sektorer från de säljfrämjande åtgärderna, utan bör leda till att bästa exportmöjligheter och teman för informationskampanjerna om marknaderna i tredjeländer väljs ut.

Ändringsförslag 3

Skäl 5a (nytt)

(5a) Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder bör omfatta och på bästa möjliga sätt spegla särdragen hos den europeiska modellen, det vill säga den rikedom, variation och tradition som gemenskapens jordbruksproduktion kännetecknas av.

Motivering

Syftet är att göra gemenskapsproduktionen mer synlig, framför allt när det gäller allmän marknadsföring, och att framhäva såväl den rikedom och variation som vår jordbruksproduktion kännetecknas av som dess kvalitet.

Ändringsförslag 4

Skäl 6

(6) Åtgärderna bör verkställas inom ramen för program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder. För att säkerställa samstämmighet och effektivitet i åtgärderna på den inre marknaden, bör det antas riktlinjer så att varje produkt eller berörd sektor omfattas av allmänna riktlinjer för det huvudsakliga innehållet i respektive program.

(6) Åtgärderna bör verkställas inom ramen för program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder. För att säkerställa samstämmighet och effektivitet i åtgärderna på den inre marknaden, bör det antas riktlinjer så att varje sektor omfattas av allmänna riktlinjer för det huvudsakliga innehållet i respektive program.

Motivering

Om alla sektorer omfattas av de säljfrämjande åtgärderna behövs det inte separata riktlinjer för varje enskild produkt. Detta skulle innebära mindre administrativt arbete och ökad förenkling. Samtidigt skulle det garantera att alla produkter och sektorer omfattades av samma och enhetligt tillämpade bestämmelser i riktlinjerna.

Ändringsförslag 5

Skäl 6a (nytt)

(6a) Dessa programs gemenskapskaraktär bör innebära att förslag som involverar flera medlemsstater och som genomförs på marknader i tredjeländer prioriteras. På samma sätt bör program som omfattar flera produkter ges särskild uppmärksamhet eftersom de ger en bättre avkastning på investeringar som gjorts med offentliga medel. Kommissionen bör dessutom även främja samarbetet med medlemsstaterna när den vidtar åtgärder på eget initiativ för att därmed öka mervärdet för gemenskapen.

Motivering

Det vore intressant om kommissionen också samarbetade med medlemsstaterna inom ramen för deras självständiga program för att på så sätt öka mervärdet för gemenskapen.

Ändringsförslag 6

Skäl 7a (nytt)

(7a) Programmen bör omfatta informations- och stödåtgärder till de branschorganisationer som deltar i dem.

Motivering

Med hänsyn till att vissa program är administrativt väldigt invecklade, är dessa åtgärder nödvändiga och gör det dessutom möjligt att arbeta under större juridisk säkerhet.

Ändringsförslag 7

Skäl 11a (nytt)

(11a) Med hänsyn till den snabba internationaliseringsprocess som påverkar gemenskapens jordbruksproduktionssystem bör de informations- och säljfrämjande instrumenten tillämpas på ett flexibelt sätt och nödvändiga rättsliga ändringar bör införas i ljuset av de erfarenheter som uppnåtts sedan 1999.

Motivering

Det är viktigt att programmen blir mer flexibla för att lämna dörren öppen för en mer ingående reform grundad på de erfarenheter man uppnått under den tid som dessa instrument varit tillämpliga.

Ändringsförslag 8

Skäl 11b (nytt)

(11b) Med hänsyn till att de säljfrämjande åtgärder som vidtagits, särskilt i tredjeländer, syftar till att främja konsumenternas tillgång till europeiska produkter och att organisationerna dessutom samfinansierar en stor del av programmen, bör de deltagande organisationerna kunna vara närvarande med sina produkter i handelsfrämjande evenemang, såsom mässor och liknande, för att därmed visa upp den rikedom, kvalitet och variation som kännetecknar gemenskapens utbud.

Motivering

Eftersom organisationerna samfinansierar en stor del av programmen är det viktigt att de på något sätt kan delta med sina produkter i de säljfrämjande programmen så att inte all verksamhet uteslutande drivs på allmän nivå.

Ändringsförslag 9

Artikel 2, punkt 1, led da (nytt)

da) Utökade informations- och säljfrämjande åtgärder för frukt- och grönsaksprodukter.

Motivering

I enlighet med skäl 23 i Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juni 2007 om förslaget till rådets förordning om särskilda bestämmelser för sektorn för frukt och grönsaker och om ändring av vissa förordningar (KOM(2007)0017 – C6-0075/2007 – 2007/0012(CNS)), bör kommissionen ändra rådets förordning (EG) nr 2702/1999 av den 14 december 1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land för att öka informationskampanjerna och de säljfrämjande åtgärderna till förmån för frukt- och grönsaksprodukter.

Ändringsförslag 10

Artikel 3, punkt 1, inledningen

1. De sektorer eller produkter som kan omfattas av de åtgärder som avses i artikel 1.1 på den inre marknaden skall fastställas med beaktande av följande kriterier:

1. De åtgärder som avses i artikel 1.1 på den inre marknaden skall särskilt beakta följande kriterier:

Motivering

När det gäller de åtgärder som ska tillämpas på den inre marknaden bör det inte finnas några restriktioner avseende de produkter eller sektorer som omfattas av informationskampanjerna. Annars finns det en risk för snedvridningar av konkurrensen.

Ändringsförslag 11

Artikel 3, punkt 1, led aa (nytt)

aa) Behovet av att framhålla de regionala och lokala produkternas omfattande fördelar för miljön och arbetsmarknaden.

Motivering

De regionala och lokala marknaderna kan i så gott som alla regioner täcka lejonparten av grundbehovet av livsmedel. Dessutom bidrar inköp av regionala produkter till att transportsträckorna försvinner, bättre förståelse skapas mellan konsumenter och jordbrukare samt till att mervärdet blir kvar på landsbygden, vilket i sin tur gör att arbetstillfällen på landsbygden kan bevaras och till och med skapas.

Ändringsförslag 12

Artikel 4, stycke 1

Kommissionen skall enligt det förfarande som anges i artikel 16.2 fastställa förteckningar över teman, produkter enligt artikel 3 samt berörda tredjeländer. Dessa förteckningar skall revideras vartannat år. Vid behov får dock dessa förteckningar ändras enligt samma förfarande.

Kommissionen skall enligt det förfarande som anges i artikel 16.2a fastställa förteckningar över teman enligt artikel 3 samt berörda tredjeländer. När det gäller tredjeländer ska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 16.2a utarbeta en strategisk gemenskapsförteckning över potentiella exportmöjligheter, med beaktande av resultatet av de åtgärder som genomförts i enlighet med artikel 10, särskilt i fråga om nya marknadsundersökningar och affärsresor på hög nivå. Dessa förteckningar skall revideras varje år. Vid behov får dock dessa förteckningar ändras enligt samma förfarande, med särskild hänvisning till artikel 3.1 c.

Motivering

De åtgärder som genomförs på kommissionens eget initiativ kan vara ett värdefullt instrument när man utser mottagarländerna för gemenskapens export. Den externa handelspolitik som förs av kommissionen inom ramen för dess exklusiva befogenheter kan därför direkt påverka operatörernas förmåga att bredda sin marknadsaktivitet.

Ändringsförslag 13

Artikel 5, punkt 1, stycke 1

1. För säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden skall kommissionen för var och en av de sektorer och produkter som godkänts fastställa riktlinjer i enlighet med förfarandet i artikel 16.2 för den strategi som skall följas i förslag till program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder.

1. För säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden skall kommissionen för var och en av de sektorer som godkänts fastställa riktlinjer i enlighet med förfarandet i artikel 16.2 för den strategi som skall följas i förslag till program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder.

Motivering

Se motiveringen till skäl 6.

Ändringsförslag 14

Artikel 5, punkt 2

2. För säljfrämjande åtgärder i tredjeländer får kommissionen fastställa riktlinjer i enlighet med förfarandet i artikel 16.2 för den strategi som skall följas i förslag till program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för samtliga eller vissa av de produkter som avses i artikel 3.2.

2. För säljfrämjande åtgärder i tredjeländer får kommissionen fastställa riktlinjer i enlighet med förfarandet i artikel 16.2a för den strategi som skall följas i förslag till program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för samtliga produkter som avses i artikel 3.2.

Motivering

Antagandet av riktlinjer för produkter som främjas på tredjeländers marknader inkluderar vissa aspekter av politisk betydelse och art. Medlemsstaternas roll i lagstiftningsförfarandet för att anta riktlinjer bör därför i högre grad betonas.

Ändringsförslag 15

Artikel 7, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall fastställa en specifikation med de krav och kriterier som skall tillämpas vid bedömningen av programmen för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder.

1. Kommissionen skall fastställa en specifikation med de krav och kriterier som skall tillämpas vid bedömningen av programmen för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder.

Motivering

Kommissionen ska fastställa detaljerade kriterier för medlemsstaternas urval av program. Dessa kriterier ska hjälpa medlemsstaterna att fatta beslut om att godkänna eller förkasta de program som läggs fram. Denna ändring syftar också till att garantera ökad transparens och klargöra hur programmen ska väljas ut, och bör ge operatörerna en möjlighet att se de verkliga skälen till att deras projekt inte godkänns.

Ändringsförslag 16

Artikel 8, punkt 1

1. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 16.2 besluta om vilka program som godkänns och de motsvarande budgetarna. Program som har lämnats in av fler än en medlemsstat eller som omfattar åtgärder i fler än en medlemsstat eller ett tredjeland skall prioriteras.

1. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 16.2 besluta om vilka program som godkänns och de motsvarande budgetarna. Endast program som genomförs på tredjeländers marknader inom ramen för dessa åtgärder, särskilt program som har lämnats in av fler än en medlemsstat eller som omfattar åtgärder i fler än en medlemsstat skall prioriteras.

Motivering

Beslutet avseende urvalet av program bör grundas på programmets kvalitet och på hur kriterierna uppfylls. Program som genomförs på tredjeländers marknader ska dock prioriteras för att stärka gemenskapens export.

Ändringsförslag 17

Artikel 9, punkt 1

1. Om det saknas program för den inre marknaden för en eller flera av de informationsåtgärder som avses i artikel 2.1 b framlagda i enlighet med artikel 6.1 skall den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna på grundval av kommissionens riktlinjer enligt artikel 5.1 utarbeta ett program och motsvarande kravspecifikationer och genomföra ett offentligt anbudsförfarande för att utse det organ som skall få ansvaret att genomföra det program som medlemsstaten eller medlemsstaterna åtar sig att delfinansiera.

1. Om det saknas program för en eller flera av de informationsåtgärder som avses i artikel 2.1 b framlagda i enlighet med artikel 6.1 skall den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna på grundval av kommissionens riktlinjer enligt artikel 5.1 utarbeta ett program och motsvarande kravspecifikationer och genomföra ett offentligt anbudsförfarande för att utse det organ som skall få ansvaret att genomföra det program som medlemsstaten eller medlemsstaterna åtar sig att delfinansiera.

Motivering

För att öka kunskaperna om europeiska kvalitetsnormer, framför allt gemenskapens system med SUB/SGB, garanterad traditionell specialitet och ekologiska produkter, som syftar till att öka de potentiella exportmöjligheterna för dessa högkvalitativa produkter, bör det vara möjligt att främja dessa normer i tredjeländer genom kampanjer som anordnas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 18

Artikel 12, punkt 1

1. En övervakningsgrupp bestående av företrädare för kommissionen, de berörda medlemsstaterna och de förslagsställande organisationerna skall övervaka att de godkända program som avses i artiklarna 8 och 9 genomförs på ett korrekt sätt.

1. En övervakningsgrupp bestående av företrädare för kommissionen, de berörda medlemsstaterna och de förslagsställande organisationerna skall förvalta de godkända program som avses i artiklarna 8 och 9.

Motivering

Det är viktigt att denna övervakningsgrupp inte endast har en konsultativ roll, utan att den också fastställer kriterier, tolkar enskilda aspekter, antar överenskommelser osv., det vill säga att den har en vägledande roll i den verkliga utvecklingen av programmen för att därmed säkra ökad rättslig säkerhet.

Ändringsförslag 19

Artikel 13, punkt 2

2. Gemenskapens bidrag till de godkända program som avses i artiklarna 8 och 9 får inte överstiga 50 % av de faktiska kostnaderna för programmen. När det gäller program för säljfrämjande åtgärder som varar två eller tre år får det årliga stödet inte överstiga denna övre gräns.

2. Gemenskapens bidrag till de godkända program som avses i artiklarna 8 och 9 får inte överstiga 60 % av de faktiska kostnaderna för programmen. När det gäller program för säljfrämjande åtgärder som varar två eller tre år får det årliga stödet inte överstiga denna övre gräns. När det gäller program för ekologisk produktion och program med åtgärder som vidtagits till följd av en krissituation får gemenskapens bidrag till finansieringen av dem dock inte överstiga 70 %.

Motivering

The level of Community financial contribution to promotion measures related to organic production schemes should be increased, as the application of these standards at the level of particular holdings renders the primary production closer to sustainable, organic practices. In case of crisis situations promotion campaigns should receive stronger Community’s support. At the same time, the overall increase of the budgetary allocation for promotion measures would help maintain and guarantee the necessary level of coherence between various information and promotion campaigns throughout the EU-27. Thus, the overall level of Community’s financial contribution should be raised to 60%. The level of organisations’ financial participation should be lowered to 10% in order to make it possible for smaller organisations to participate in promotion measures.

Ändringsförslag 20

Artikel 13, punkt 3, stycke 1

3. Den förslagsställande organisationen eller de förslagsställande organisationerna skall finansiera minst 20 % av de faktiska kostnaderna för de föreslagna programmen, och resten av finansieringen skall täckas av den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna under beaktande av det gemenskapsstöd som avses i punkt 2.

3. Den förslagsställande organisationen eller de förslagsställande organisationerna skall finansiera minst 10 % av de faktiska kostnaderna för de föreslagna programmen, och resten av finansieringen skall täckas av den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna under beaktande av det gemenskapsstöd som avses i punkt 2.

Motivering

Se motiveringen till artikel 13.2.

Ändringsförslag 21

Artikel 15, stycke 1a (nytt)

Dessa föreskrifter ska särskilt göra det möjligt för organisationerna att lägga fram sina förslag till program minst två gånger om året och för medlemsstaterna att tillställa kommissionen förslagen till program enligt samma villkor.

Motivering

Det nuvarande systemet enligt vilket förslag till program endast kan läggas fram en gång om året är problematiskt för operatörerna. Om förkastade program justeras måste operatörerna vänta ett år innan de kan lägga fram dem på nytt. Möjligheten att lägga fram förslag till program för den inre marknaden och för tredjeländer två gånger om året ger mer flexibilitet åt de organisationer som lämnar förslag.

Ändringsförslag 22

Artikel 16, punkt 2a (ny)

2a. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

 

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

Motivering

Det bör göras tydlig skillnad mellan genomförandeåtgärder som gäller tekniska aspekter av godkännandet av de förslag till program som lagts fram av organisationerna och aspekter som gäller strategierna i fråga om avsättningsmöjligheter och exportmöjligheter. I det första fallet bör förvaltningsförfarandet tillämpas, medan det föreskrivande förfarandet bör tillämpas i det andra fallet, eftersom valet av exportstrategi omfattar vissa politiska aspekter.

Ändringsförslag 23

Artikel 17, inledningen

Innan de förteckningar som avses i artikel 4 fastställs, de riktlinjer som avses i artikel 5 fastställs, de program som avses i artiklarna 6 och 9 godkänns eller beslut fattas om åtgärder enligt artikel 10 eller om tillämpningsföreskrifter enligt artikel 15, får kommissionen samråda med

Innan de förteckningar som avses i artikel 4 fastställs, de riktlinjer som avses i artikel 5 fastställs, de program som avses i artiklarna 6 och 9 godkänns eller beslut fattas om åtgärder enligt artikel 10 eller om tillämpningsföreskrifter enligt artikel 15, ska kommissionen samråda med

Ändringsförslag 24

Artikel 18

Kommissionen skall före 31 december 2012 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.

Kommissionen skall före den 31 december 2010 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.

Motivering

Eftersom syftet med detta förslag till förordning är att slå samman de två befintliga förordningarna som varit tillämpliga sedan 1999, anser vi att det redan 2010 finns tillräckliga erfarenheter för att utarbeta en rapport och lägga fram lämpliga förslag.

MOTIVERING

Förenklingen av gemenskapens system för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeländer är ett avgörande steg mot en enkel och hanterlig europeisk jordbrukspolitik. Detta är i linje med tidigare förenklingsinsatser som gemenskapen genomfört på Europeiska kommissionens idé‑ och lagstiftningsinitiativ. I ett av förslagen från generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling, Handlingsplan för förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken[1], betonas nämligen behovet av att förenkla regelverket för säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter. Där krävs även att en gemensam rättslig ram utarbetas för att förtydliga bestämmelserna för programmens tillämpning.

Innan Europeiska kommissionen utarbetade det aktuella lagförslaget utarbetade den en särskild rapport om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2702/1999 om informations‑ och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land och av rådets förordning (EG) nr 2826/2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden[2], med förslag till fem åtgärder som bör vidtas med anledning av de slutsatser som dragits av erfarenheterna från gemenskapens tillämpning av programmen. En av dessa var konsolidering av lagstiftningen, som innebär att rådets två förordningar omarbetas till en enda förordning för att samordna tillämpningsföreskrifterna.

Europaparlamentets roll i den aktuella processen bör därför inriktas på att på nytt se över eventuella möjligheter att förenkla förordningens grundläggande bestämmelser, men också det systematiska upplägget hos eventuella andra säljfrämjande instrument inom gemenskapens samlade och komplexa verksamhetsområde. Det bör nämligen beaktas huruvida gemenskapens säljfrämjande mekanism kan spela en mer betydelsefull roll med tanke på de reformer som nyligen genomförts av den gemensamma jordbrukspolitiken och den eventuella WTO‑utvecklingen framöver.

Mot denna bakgrund understryker föredraganden att framstegen i Doha‑förhandlingarna bör föranleda gemenskapen att titta närmare på de säljfrämjande åtgärdernas potentiella möjligheter. Resultatet av en eventuell framtida överenskommelse kan leda till tullsänkningar på mellan 48 och 73 procent för flertalet av gemenskapens jordbruksprodukter. EU:s tillåtna nivå för nationellt stöd kan sänkas med upp till 70 procent. Detta skulle innebära att EU:s totala nationella stöd skulle sänkas till 20,1 miljarder euro. Dessutom möjliggör det preliminära åtagandet att avskaffa alla exportsubventioner senast 2013 också en budgetnedskärning på 50 procent, som kan genomföras redan 2010. I ett sådant scenario, med tullsänkningar, borttagna exportbidrag och sänkta nationella stöd, bör EU utvidga de säljfrämjande åtgärdernas tillämpningsområde och öka budgeten för säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer.

Under vissa förhållanden utesluter inte WTO:s bestämmelser eventuella ändringar eller förstärkningar av säljfrämjande åtgärder, då detta instrument inte har någon negativ inverkan på handeln samtidigt som de kan ha en gynnsam effekt på gemenskapsexportens konkurrenskraft. Dessutom kan en utvidgning av tillämpningsområdet för gemenskapens säljfrämjande åtgärder leda till större överensstämmelse med WTO:s bestämmelser, eftersom programmen måste vara brett tillgängliga för att uppfylla WTO:s bestämmelser. Med gemenskapens nuvarande bindande bestämmelser inrättas ett system med en administrativ valmöjlighet när det gäller det begränsade antal produkter som stöds i de säljfrämjande åtgärderna, vilket riskerar att leda till externa ifrågasättanden av sambandet mellan säljfrämjande åtgärder och produktion. Detta bör analyseras noggrant.

För att återgå till förenklingsprocessen måste det understrykas att den verkliga potentialen för minskade administrativa bördor för organisationer som lämnar förslag ligger i en lämplig uppstramning av Europeiska kommissionens tillämpningsbestämmelser och riktlinjer. Europeiska kommissionen kan därför räkna med Europaparlamentets fullständiga stöd när det gäller att fastställa lämpliga lagstiftningsbefogenheter i grundförordningen för att förenkla riktlinjernas genomförande. Det vore till exempel lämpligt att göra det möjligt att lämna in och välja ut program två gånger per år. Det vore även lämpligt att utöka förteckningen över produkter som omfattas – såväl råvaror som bearbetade produkter, för program som genomförs både på den inre marknaden och i tredjeländer. Det nuvarande begränsade tillämpningsområdet för sektorer och produktutbud gör att WTO ifrågasätter åtgärden och hävdar att den är kopplad. Förteckningen över tredjeländer som omfattas bör vidare utökas till samtliga tredjeländer.

Det vore även klokt att överväga att eventuellt införliva det harmoniserade säljfrämjande instrumentet i regelverket för den samlade förordningen om en gemensam marknadsorganisation, vilket kan leda till ökad medvetenhet om åtgärden bland marknadens aktörer. När det gäller tekniska förenklingar tycks behovet av rättslig klarhet och den föreslagna textens kvalitet kräva vissa förbättringar när det gäller det överdrivna bruket av korshänvisningar.

En annan aspekt som måste beaktas är frågan om den eftersträvade ökningen av gemenskapens budgetanslag för övergripande säljfrämjande åtgärder. Den nuvarande delsumman av anslag under budgetpost 05 02 10 (säljfrämjande åtgärder) uppgår till 45 840 000 euro uttryckt som betalningsbemyndiganden för 2007. För EU‑27 skulle ett sådant belopp på låg sikt inte ha någon betydande inverkan på förbättringen av gemenskapens möjligheter att utvidga potentiella avsättningsmöjligheter för jordbruks‑ och livsmedelsprodukter av hög kvalitet. Mot bakgrund av den successiva avvecklingen av exportsubventioner (främst genom sänkta, upphävda eller nollställda exportbidrag), frikopplingen och avskaffandet av marknadsförvaltande åtgärder tycks en väsentlig förstärkning av budgeten för säljfrämjande åtgärder oundviklig för att upprätthålla konkurrenskraften hos EU:s jordbruk. Samtidigt bör informationskampanjer användas för att ge konsumenterna goda kunskaper om hållbar produktion inom den gemensamma jordbrukspolitiken, EU‑jordbruksprodukternas höga kvalitet, ekologiskt jordbruk samt hälsoaspekter.

Ökningen av budgetanslaget för säljfrämjande åtgärder tillsammans med förstärkningen av detta instruments roll i jordbrukets regelverk skulle bidra till att upprätthålla och säkra en nödvändig nivå av samordning mellan olika informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder i EU:s 27 medlemsstater. Annars kan det hända att medlemsstaterna, för att hantera den ökande yttre konkurrensen, börjar använda nationella kampanjer inom ramen för bestämmelserna om statligt stöd. Det skulle i sin tur leda till en ännu större administrativ börda för Europeiska kommissionens enheter, vilket skulle innebära att målet att förenkla systemet omintetgörs. Gemenskapens ledande roll skulle också kunna motiveras av att åtgärder planeras endast för att genomföra kommissionens initiativ. De erfarenheter som gemenskapens institutioner förvärvat vid hanteringen av projekt som handelsbesök på hög nivå bör endast komma till praktisk användning genom omfattande säljfrämjande åtgärder som genomförs inom ramen för ett enda, gemensamt regelverk.

Slutligen, och med beaktande av att all utnyttjad jordbruksareal i gemenskapen omfattas av detaljerade bestämmelser för djurskydd, miljöskydd och folkhälsonormer, vilka även garanteras genom mekanismer för direkt inkomststöd, bör nivån hos gemenskapens finansiella bidrag till säljfrämjande åtgärder i samband med ekologisk produktion ökas, eftersom tillämpningen av dessa normer inom enskilda anläggningar innebär att primärproduktionen i högre grad sker med hållbara och ekologiska jordbruksmetoder. En sådan ökning skulle även vara i linje med den senaste tidens politiska beslut om frukt, grönsaker och vin. Avskaffandet av marknadsinstrument gör jordbruksproduktionen sårbar för krissituationer som orsakas av exempelvis klimatstörningar eller djursjukdomar. I sådana lägen bör säljfrämjande åtgärder få mer stöd från gemenskapen.

Samtidigt bör insatser göras för att på lämpligt sätt skilja mellan genomförandeåtgärder som hör ihop med tekniska aspekter rörande godkännande av projektförslag som lämnats av organisationer och frågor rörande strategin för studier av avsättnings‑ och exportmöjligheter. I det första fallet bör förvaltningsförfarandet användas, i enlighet med Europeiska kommissionen nya lagstiftningsförfarande och med beaktande av den tekniska karaktären hos utvärderingen av särskilda projekt. I det andra fallet bör däremot det föreskrivande förfarandet tillämpas, eftersom valet av exportstrategi innefattar vissa politiskt viktiga aspekter.

Föredraganden vill i detta sammanhang erinra om resultatet av den senaste reformen av frukt‑ och grönsakssektorn, när det gäller säljfrämjande åtgärder. Enligt ordförandeskapets slutliga kompromiss ska artikel 5.3 i förordning (EG) nr 2826/2000 ändras så att särskild vikt läggs vid säljfrämjande åtgärder riktade till barn i läroanstalter. I sitt uttalande om systemet med frukt i skolorna, som är fogat till reformens text, uppmanade rådet dessutom kommissionen ”att så snart som möjligt lägga fram ett förslag till ett system med frukt i skolorna på grundval av en konsekvensanalys av fördelarna, genomförbarheten och de administrativa kostnaderna” (dok. 10771/2007). De aktuella insatserna för att förenkla det övergripande instrumentet för säljfrämjande åtgärder tycks vara det lämpligaste sättet att åstadkomma detta.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter

Referensnummer

KOM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

2.7.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

9.7.2007

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

9.7.2007

IMCO

9.7.2007

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

17.7.2007

IMCO

12.9.2007

 

 

Föredragande

       Utnämning

Bogdan Golik

5.6.2007

 

 

Behandling i utskott

12.9.2007

8.10.2007

21.11.2007

 

Antagande

21.11.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange, James Nicholson, Zdzisław Zbigniew Podkański

Ingivande

23.11.2007