ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví

23. 11. 2007 - (KOM(2007)0368 – C6-0200/2007 – 2007/0128(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Adriana Poli Bortone

Postup : 2007/0128(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0464/2007
Předložené texty :
A6-0464/2007
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví

(KOM(2007)0368 – C6‑0200/2007 – 2007/0128(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0368),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0200/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0464/2007),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

POSTUP

Název

Údaje týkající se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví

Referenční údaje

KOM(2007)0368 – C6-0200/2007 – 2007/0128(COD)

Datum predložení EP

28.6.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

24.9.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

24.9.2007

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

IMCO

16.7.2007

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Adriana Poli Bortone

17.7.2007

 

 

Projednání ve výboru

13.9.2007

 

 

 

Datum přijetí

22.11.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Liam Aylward, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Alojz Peterle, Andres Tarand

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Salvatore Tatarella