BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

23.11.2007 - (KOM(2007)0368 – C6–0200/2007 – 2007/0128(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Adriana Poli Bortone

Procedure : 2007/0128(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0464/2007
Indgivne tekster :
A6-0464/2007
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

(KOM(2007)0368 – C6–0200/2007 – 2007/0128(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0368),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0200/2007),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6–0464/2007),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

PROCEDURE

Titel

Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

Referencer

KOM(2007)0368 - C6-0200/2007 - 2007/0128(COD)

Dato for høring af EP

28.6.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

24.9.2007

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

24.9.2007

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

16.7.2007

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Adriana Poli Bortone

17.7.2007

 

 

Behandling i udvalg

13.9.2007

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.11.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Liam Aylward, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Alojz Peterle, Andres Tarand

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Salvatore Tatarella

Dato for indgivelse

23.11.2007