RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust nr (EÜ) 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta

23.11.2007 - (KOM(2007)0368 – C6‑0200/2007 – 2007/0128(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Adriana Poli Bortone

Menetlus : 2007/0128(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0464/2007
Esitatud tekstid :
A6-0464/2007
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust nr (EÜ) 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta

(KOM(2007)0368 – C6‑0200/2007 – 2007/0128(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0368);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0200/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit (A6‑0464/2007),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

MENETLUS

Pealkiri

Toidu kohta esitatavad toitumis- ja tervisealased väited

Viited

KOM(2007)0368 - C6-0200/2007 - 2007/0128(COD)

EP-le esitamise kuupäev

28.6.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

24.9.2007

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

24.9.2007

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

IMCO

16.7.2007

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Adriana Poli Bortone

17.7.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

13.9.2007

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.11.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

19

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Liam Aylward, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Alojz Peterle, Andres Tarand

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Salvatore Tatarella