RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust nr (EÜ) 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta

  23.11.2007 - (KOM(2007)0368 – C6‑0200/2007 – 2007/0128(COD)) - ***I

  Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon
  Raportöör: Adriana Poli Bortone

  Menetlus : 2007/0128(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A6-0464/2007
  Esitatud tekstid :
  A6-0464/2007
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust nr (EÜ) 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta

  (KOM(2007)0368 – C6‑0200/2007 – 2007/0128(COD))

  (Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0368);

  –   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0200/2007);

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

  –   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit (A6‑0464/2007),

  1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

  2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Toidu kohta esitatavad toitumis- ja tervisealased väited

  Viited

  KOM(2007)0368 - C6-0200/2007 - 2007/0128(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  28.6.2007

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  ENVI

  24.9.2007

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  IMCO

  24.9.2007

   

   

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

         otsuse kuupäev

  IMCO

  16.7.2007

   

   

   

  Raportöör(id)

         nimetamise kuupäev

  Adriana Poli Bortone

  17.7.2007

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  13.9.2007

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  22.11.2007

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemused

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Liam Aylward, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Alojz Peterle, Andres Tarand

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

  Salvatore Tatarella