MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muuttamisesta

23.11.2007 - (KOM(2007)0368 – C6‑0200/2007 – 2007/0128(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Adriana Poli Bortone

Menettely : 2007/0128(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0464/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0464/2007
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muuttamisesta

(KOM(2007)0368 – C6‑0200/2007 – 2007/0128(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0368),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0200/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A6‑0464/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Elintarvikkeita koskevat ravitsemus- ja terveysväitteet

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0368 – C6-0200/2007 – 2007/0128(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

28.6.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

24.9.2007

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

24.9.2007

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

16.7.2007

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Adriana Poli Bortone

17.7.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

13.9.2007

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.11.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Liam Aylward, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Alojz Peterle, Andres Tarand

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Salvatore Tatarella

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.11.2007