Pranešimas - A6-0464/2007Pranešimas
A6-0464/2007

  PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą

  23.11.2007 - (COM(2007)0368 – C6‑0200/2007 – 2007/0128(COD)) - ***I

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  Pranešėja: Adriana Poli Bortone

  Procedūra : 2007/0128(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0464/2007

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą

  (COM(2007)0368 – C6‑0200/2007 – 2007/0128(COD))

  (Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0368),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0200/2007),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A6‑0464/2007),

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Teiginiai apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą

  Nuorodos

  KOM(2007)0368 - C6-0200/2007 - 2007/0128(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  28.6.2007

  Atsakingas komitetas

  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  24.9.2007

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  IMCO

  24.9.2007

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta

  Nutarimo data

  IMCO

  16.7.2007

   

   

   

  Pranešėjas (-ai)

  Paskyrimo data

  Adriana Poli Bortone

  17.7.2007

   

   

  Svarstymas komitete

  13.9.2007

   

   

   

  Priėmimo data

  22.11.2007

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Liam Aylward, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Alojz Peterle, Andres Tarand

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

  Salvatore Tatarella