Betänkande - A6-0464/2007Betänkande
A6-0464/2007

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

  23.11.2007 - (KOM(2007)0368 – C6‑0200/2007 – 2007/0128(COD)) - ***I

  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  Föredragande: Adriana Poli Bortone

  Förfarande : 2007/0128(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0464/2007
  Ingivna texter :
  A6-0464/2007
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

  (KOM(2007)0368 – C6‑0200/2007 – 2007/0128(COD))

  (Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0368),

  –   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0200/2007),

  –   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6‑0464/2007).

  1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

  Referensnummer

  KOM(2007)0368 - C6-0200/2007 - 2007/0128(COD)

  Framläggande för parlamentet

  28.6.2007

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  24.9.2007

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  IMCO

  24.9.2007

   

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  IMCO

  16.7.2007

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Adriana Poli Bortone

  17.7.2007

   

   

  Behandling i utskott

  13.9.2007

   

   

   

  Antagande

  22.11.2007

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Liam Aylward, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Alojz Peterle, Andres Tarand

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

  Salvatore Tatarella

  Ingivande

  23.11.2007