DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady ohledně přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o bezpapírovém prostředí pro clo a obchod

  23. 11. 2007 - (8520/4/2007 – C6‑0267/2007 – 2005/0247(COD)) - ***II

  Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  Zpravodaj: Christopher Heaton-Harris

  Postup : 2005/0247(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0466/2007
  Předložené texty :
  A6-0466/2007
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o společném postoji Rady ohledně přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o bezpapírovém prostředí pro clo a obchod

  (8520/4/2007 – C6‑0267/2007 – 2005/0247(COD))

  (Postup spolurozhodování: druhé čtení)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na společný postoj Rady (8520/4/2007 – C6‑0267/2007),

  –   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení[1] k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0609),

  –   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

  –   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

  –   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6‑0466/2007),

  1.  schvaluje společný postoj;

  2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

  4.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co bude ověřeno, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

  5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  1. Souvislosti

  Evropský parlament přijal svou zprávu v prvním čtení dne 12. prosince 2006 bez pozměňovacích návrhů k původnímu textu. Dne 23. července 2007 Rada přijala společný postoj, s jehož podobou Komise souhlasila.

  2. Cíl návrhu vypracovaného Komisí

  Návrh rozhodnutí má za cíl vytvořit nástroj pro zavádění interoperabilních a přístupných automatizovaných celních systémů, jak v rámci současného, tak i budoucího modernizovaného celního kodexu, a pro koordinaci postupů a služeb. Tento nástroj má sloužit k vytvoření potřebných závazků pro zavádění různých elektronických celních systémů a podmínek pro přijímání budoucích závazků v souvislosti s koncepcí jednotného portálu a jednoho správního místa. Jeho hlavním účelem je stanovit nutná opatření a lhůty, které musejí všechny zúčastněné strany dodržet, aby bylo vytvořeno jednoduché a bezpapírové prostředí pro clo a obchod, dříve než modernizovaný celní kodex vstoupí v platnost.

  3. Společný postoj

  Rada ve společném postoji souhlasí s cílem návrhu rozhodnutí, jímž je zřízení bezpapírového prostředí pro clo a obchod.

  Kromě úprav technické povahy a zvláštní zmínky o ochraně osobních údajů zavádí společný postoj změny týkající se lhůt pro zavedení jednotlivých systémů. U některých systémů rozlišuje mezi lhůtami pro zavedení funkčních specifikací a lhůtami pro zprovoznění systému. Kromě toho umožňuje prodloužit lhůty postupem projednávaní ve výborech (regulativní postup s kontrolou) a na základě negativního posudku funkčních specifikací lze některé projekty zrušit.

  Vzhledem k technickým obtížím, které takový ambiciózní projekt provázejí, a značným zdrojům, k jejichž vyčlenění se mají vnitrostátní orgány zavázat, se Rada kloní k přístupu založeném na jednotlivých krocích, který umožní zavádět elektronické systémy postupně. Hlavní změny uvedené ve společném postoji se tedy týkají článku 4 (Systémy a služby a časový plán), článku 5 (Prvky), článku 6 (Úkoly Komise) a článku 7 (Úkoly členských států).

  4. Závěr

  Evropský parlament by měl společný postoj schválit, protože zajistí, že v návrhu budou ponechány lhůty stanovené pro vytvoření závazků členských států a Komise.

  POSTUP

  Název

  Bezpapírové prostředí pro clo a obchod

  Referenční údaje

  08520/4/2007 – C6-0267/2007 – 2005/0247(COD)

  Datum prvního čtení EP – P číslo

  12.12.2006                     T6-0539/2006

  Návrh Komise

  KOM(2005)0609 – C6-0420/2005

  Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

  6.9.2007

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  IMCO

  6.9.2007

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Christopher Heaton-Harris

  30.1.2006

   

   

  Projednání ve výboru

  12.9.2007

  3.10.2007

   

   

  Datum přijetí

  22.11.2007

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

  Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Mojca Drčar Murko

  Datum předložení

  26.11.2007