INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om papirløse rammer for told og handel

23.11.2007 - (8520/4/2007 – C6‑0267/2007 –2005/0247 (COD)) - ***II

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Christopher Heaton-Harris

Procedure : 2005/0247(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0466/2007
Indgivne tekster :
A6-0466/2007
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om papirløse rammer for told og handel

(8520/4/2007 – C6‑0267/2007 –2005/0247 (COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets fælles holdning (8520/4/2007 – C6‑0267/2007),

–       der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0609),

–       der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–       der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6‑0466/2007),

1.      godkender den fælles holdning;

2.      konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.      pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.      pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  Vedtagne tekster, 12.12.2006, P6_TA)2006)0539.

BEGRUNDELSE

1.      Baggrund

Europa-Parlamentet vedtog sin betænkning ved førstebehandlingen den 12. december 2006 uden at foreslå nogen ændringer til forslaget. Den 23. juli 2007 vedtog Rådet sin fælles holdning. Kommissionen tilslutter sig den fælles holdning.

2.      Formålet med Kommissionens forslag

Formålet med den foreslåede beslutning er at indføre et instrument til at implementere interoperable og tilgængelige automatiserede toldsystemer, både under den nuværende og den fremtidige moderniserede toldkodeks, og til at skabe koordinerede processer og tjenester. Hensigten med dette instrument er at fastsætte de nødvendige forpligtelser til at implementere forskellige elektroniske toldsystemer og skabe betingelser for fremtidige forpligtelser med hensyn til koncepterne med et enkelt henvendelsessted ("single window") og en "one-stop-shop". Hovedformålet er at bestemme, hvilke aktioner der skal gennemføres, og hvilke frister alle interessenter skal overholde, for at målet med enkle og papirløse rammer for told og handel vil være realiseret, når den moderniserede toldkodeks træder i kraft.

3.      Fælles holdning

Rådet er i sin fælles holdning enig i forslagets formål, nemlig at skabe papirløse rammer for told og handel.

Ud over tekniske ændringer og en særlig reference til beskyttelse af personoplysninger indføres der ved den fælles holdning ændringer i fristerne for etablering af de enkelte systemer. For nogle systemers vedkommende opstilles der forskellige frister for udarbejdelsen af funktionelle specifikationer og systemets drift. Desuden indføres der en mulighed for at forlænge fristerne under komitologiproceduren (forskriftsprocedure med kontrol) og afskaffe nogle projekter efter en negativ evaluering af de funktionelle specifikationer.

I betragtning af de tekniske vanskeligheder, der ligger i et så ambitiøst projekt, og de betydelige ressourcer, som de nationale forvaltninger er nødt til at afsætte hertil, går Rådet imidlertid ind for en trinvis tilgang, så de elektroniske systemer kan implementeres gradvist. De vigtigste ændringer i den fælles holdning til Kommissionens forslag vedrører således artikel 4 (Systemer og tjenester samt tidsplan), artikel 5 (Komponenter og ansvarsområder), artikel 6 (Kommissionens opgaver) og artikel 7 (Medlemsstaternes opgaver).

4.      Konklusion

Europa-Parlamentet bør tilslutte sig den fælles holdning, eftersom den stadig sikrer, at tidsfristerne overholdes i forslaget med henblik på at forpligte medlemsstaterne og Kommissionen.

PROCEDURE

Titel

Papirløs sagsbehandling inden for told og handel

Referencer

08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

12.12.2006                     T6-0539/2006

Kommissionens forslag

KOM(2005)0609 - C6-0420/2005

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

6.9.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

6.9.2007

Ordfører

       Dato for valg

Christopher Heaton-Harris

30.1.2006

 

 

Behandling i udvalg

12.9.2007

3.10.2007

 

 

Dato for vedtagelse

22.11.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Mojca Drčar Murko

Dato for indgivelse

26.11.2007