SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta

23.11.2007 - (8520/4/2007 – C6‑0267/2007 – 2005/0247(COD)) - ***II

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Christopher Heaton-Harris

Menetlus : 2005/0247(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0466/2007
Esitatud tekstid :
A6-0466/2007
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta

(8520/4/2007 – C6‑0267/2007 – 2005/0247(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (8520/4/2007 – C6‑0267/2007);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[1] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2005)0609) kohta;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 67;

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6‑0466/2007),

1.  kiidab ühise seisukoha heaks;

2.  märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas ühise seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks allkirjastada õigusakt koos nõukogu eesistujaga vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks allkirjastada õigusakt pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

SELETUSKIRI

1. Taust

Euroopa Parlament võttis oma raporti vastu esimesel lugemisel 12. detsembril 2006 ettepanekule muudatusettepanekuid tegemata. 23. juulil 2007 võttis nõukogu vastu oma ühise seisukoha. Komisjon nõustub ühise seisukohaga.

2. Komisjoni ettepaneku eesmärk

Kavandatava otsuse eesmärk on luua nii kehtiva kui ka ajakohastatava tolliseadustiku alusel vahend koostalitlusvõimeliste ja juurdepääsetavate automatiseeritud tollisüsteemide rakendamiseks ning protsesside ja teenuste kooskõlastamiseks. Selle vahendi abil on kavas luua vajalikud kohustused erinevate elektrooniliste tollisüsteemide rakendamiseks ja tingimused nn ühtse liidese (Single Window) ja ühtse kontrollpunkti (One-Stop-Shop) edaspidise rakendamise kohustuste jaoks. Otsuse põhieesmärk on teha kindlaks, milliseid meetmeid peavad kõik huvirühmad võtma ja milliseks tähtajaks, et saavutada tolli ja kaubanduse lihtsa ning paberivaba keskkonna väljatöötamine ajakohastatava tolliseadustiku jõustumise ajaks.

3. Ühine seisukoht

Nõukogu toetab oma ühises seisukohas ettepaneku eesmärki, milleks on tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna loomine.

Lisaks tehnilistele muudatustele ja isikuandmete kaitse konkreetsele äramärkimisele sisaldab ühine seisukoht muudatusi, mis puudutavad üksikute süsteemide loomise tähtaegu. Mõnede süsteemide osas eristatakse funktsionaalsete spetsifikatsioonide loomise tähtaegu ja süsteemi käivitamise tähtaegu. Lisaks luuakse võimalus pikendada tähtaegu komiteemenetluse (kontrolliga regulatiivmenetluse) kaudu ja loobuda mõnedest projektidest pärast funktsionaalsete spetsifikatsioonide kohta negatiivse hinnangu saamist.

Arvestades sellisele ambitsioonikale projektile omaseid tehnilisi raskusi, mis on seotud märkimisväärsete vahendite eraldamisega riikide valitsuste poolt, pooldab nõukogu järk-järgulist lähenemist, mis võimaldab elektrooniliste süsteemide astmelist rakendamist. Seega puudutavad ühises seisukohas esitatud peamised muudatused komisjoni ettepanekuga võrreldes artiklit 4 (Süsteemid ja teenused ning ajakava), artiklit 5 (Osad ja kohustused), artiklit 6 (Komisjoni ülesanded) ja artiklit 7 (Liikmesriikide ülesanded).

4. Järeldus

Euroopa Parlament peaks ühise seisukohaga nõustuma, sest see tagab siiski ettepanekus toodud tähtaegadest kinnipidamise liikmesriikidele ja komisjonile kohustuste loomiseks.

MENETLUS

Pealkiri

Paberivaba töökeskkond tolli ja kaubanduse jaoks

Viited

08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

12.12.2006                     T6-0539/2006

Komisjoni ettepanek

KOM(2005)0609 - C6-0420/2005

Ühise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

6.9.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

6.9.2007

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Christopher Heaton-Harris

30.1.2006

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

12.9.2007

3.10.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.11.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

22

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Mojca Drčar Murko