SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä

23.11.2007 - (8520/4/2007 – C6‑0267/2007 – 2005/0247(COD)) - ***II

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Christopher Heaton-Harris

Menettely : 2005/0247(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0466/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0466/2007
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä

(8520/4/2007 – C6‑0267/2007 – 2005/0247(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (8520/4/2007 – C6‑0267/2007),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0609),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0466/2007),

1.  hyväksyy yhteisen kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

1. Taustaa

Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön ensimmäisessä käsittelyssään 12. joulukuuta 2006 ilman tarkistuksia. Neuvosto antoi yhteisen kantansa 23. heinäkuuta 2007. Komissio yhtyy yhteiseen kantaan.

2. Komission ehdotuksen tavoite

Sähköisistä tullipalveluista tehtävän päätöksen tarkoituksena on luoda väline, jolla pannaan täytäntöön voimassa olevassa ja tulevassa uudistetussa tullikoodeksissa sovellettavat yhteentoimivat ja helppokäyttöiset automaattiset tullijärjestelmät sekä koordinoidaan tulliprosesseja ja –palveluja. Tarkoituksena on saada aikaan riittäviä sitoumuksia erilaisten sähköisten tullijärjestelmien täytäntöönpanoon sekä saada tulevaisuudessa aikaan sitoumuksia ”yhden luukun” ja ”keskitetyn palvelupisteen” täytäntöönpanoon. Ensisijaisesti siinä pyritään määrittelemään, mitä toimia kaikkien osapuolten on toteutettava ja millaisia määräaikoja on noudatettava, jotta yksinkertainen sähköinen tulli- ja kauppaympäristö saataisiin luotua ennen kuin uudistettu tullikoodeksi tulee voimaan.

3. Yhteinen kanta

Neuvosto yhtyy yhteisessä kannassaan ehdotuksen tavoitteeseen paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä.

Teknisten muutosten ja henkilötietojen suojaa koskevan viittauksen lisäksi yhteisessä kannassa otetaan käyttöön muutoksia, jotka koskevat yksittäisten järjestelmien perustamisen määräaikoja. Eräiden järjestelmien suhteen siinä tehdään ero toiminnallisten määritelmien käyttöönoton ja järjestelmän toiminnan välillä. Lisäksi siinä määritellään mahdollisuus pidentää määräaikoja komitologiamenettelyllä (valvottu sääntelymenettely) ja lopettaa hankkeita, jos niiden toiminnallisten määritelmien arviointi on kielteinen.

Koska näin kunnianhimoisessa hankkeessa on tietysti teknisiä ongelmia, ja koska kansallisten hallintojen on myönnettävä huomattava määrä varoja, neuvosto suosii asteittaista lähestymistapaa, jolla sähköisten järjestelmien täytäntöönpano on mahdollista porrastetusti. Suurimmat erot yhteisen kannan ja komission ehdotuksen välillä koskevat 4 artiklaa (järjestelmät, palvelut ja aikataulut), 5 artiklaa (osatekijät ja vastuut), 6 artiklaa (komission tehtävät) ja 7 artiklaa (jäsenvaltioiden tehtävät).

4. Yhteenveto

Euroopan parlamentin on syytä yhtyä yhteiseen kantaan, koska sillä varmistetaan, että jäsenvaltioiden ja komission sitoumuksiin tarvittavista ehdotuksen määräajoista pidetään kiinni.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yksinkertainen, sähköiseen tiedonsiirtoon perustuva toimintaympäristö tullille ja kaupalle

Viiteasiakirjat

08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

12.12.2006                     T6-0539/2006

Komission ehdotus

COM(2005)0609 - C6-0420/2005

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

6.9.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

6.9.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Christopher Heaton-Harris

30.1.2006

 

 

Valiokuntakäsittely

12.9.2007

3.10.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.11.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Mojca Drčar Murko

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.11.2007