Pranešimas - A6-0466/2007Pranešimas
A6-0466/2007

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl nepopierinės muitinės ir verslo aplinkos

23.11.2007 - (8520/4/2007 – C6‑0267/2007 – 2005/0247(COD)) - ***II

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėjas: Christopher Heaton-Harris

Procedūra : 2005/0247(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0466/2007
Pateikti tekstai :
A6-0466/2007
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl nepopierinės muitinės ir verslo aplinkos

(8520/4/2007 – C6‑0267/2007 – 2005/0247(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (8520/4/2007 – C6‑0267/2007),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0609) per pirmąjį svarstymą[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A6‑0466/2007),

1.  pritaria bendrajai pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  Priimti tekstai, 2006 12 12, P_TA(2006)0539.

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendrosios aplinkybės

Europos Parlamentas priėmė savo pranešimą per pirmąjį svarstymą 2006 m. gruodžio 12 d. ir nepateikė jokių pasiūlymo pakeitimų. 2007 m. liepos 23 d. Taryba priėmė savo bendrąją poziciją. Komisija pritaria bendrajai pozicijai.

2. Komisijos pasiūlymo tikslas

Siūlomo sprendimo paskirtis yra parengti priemonę sąveikioms ir prieinamoms automatizuotoms muitinių sistemoms diegti, galiojant dabartiniam, o vėliau ir modernizuotam Muitinės kodeksui, bei veiksmams ir paslaugoms koordinuoti. Ši priemonė skirta būtiniems įsipareigojimams parengti siekiant įdiegti skirtingas elektronines muitinių sistemas ir sąlygas, kad būtų įsipareigota įgyvendinti „vieno langelio“ ir „vienos stotelės“ idėjas. Šio sprendimo paskirtis – visų pirma nustatyti, kokius veiksmus visoms suinteresuotosioms šalims būtina atlikti ir per kokį laiką, kad būtų pasiektas tikslas sukurti paprastą ir kompiuterizuotą muitinės ir prekybos aplinką iki modernizuoto Muitinės kodekso įsigaliojimo.

3. Bendroji pozicija

Tarybos bendrojoje pozicijoje, kaip ir pasiūlyme, nurodytas tas pats tikslas – sukurti nepopierinę muitinės ir verslo aplinką.

Bendrojoje pozicijoje be techninių pakeitimų ir specialios nuorodos į asmens duomenų apsaugą pateikiama pakeitimų dėl terminų atskiroms sistemoms diegti. Kai kurioms sistemoms bendrojoje pozicijoje nustatomi skirtingi terminai funkcinėms specifikacijoms diegti ir sistemai veikti. Be to, joje numatoma galimybė pagal komitologijos procedūrą (reguliavimo procedūrą su tikrinimu) pratęsti terminus ir po neigiamo funkcinių specifikacijų įvertinimo panaikinti kai kuriuos projektus.

Taryba, atsižvelgdama į techninius sunkumus, būdingus tokiam ambicingam projektui, kuriam didžiausią lėšų kiekį turi skirti nacionalinės administracijos, teikia pirmenybę nuosekliam metodui, pagal kurį elektroninės sistemos diegiamos palaipsniui. Taigi, pagrindiniai bendrojoje pozicijoje pateikiami Komisijos pasiūlymo pakeitimai yra susiję su 4 straipsniu (Sistemos, paslaugos ir terminai), 5 straipsniu (Komponentai ir atsakomybė), 6 straipsniu (Komisijos užduotys) ir 7 straipsniu (Valstybių narių užduotys).

4. Išvada

Europos Parlamentas turėtų pritarti bendrajai pozicijai, nes joje vis dar užtikrinama, kad bus išlaikyti pasiūlyme pateikiami terminai siekiant nustatyti įsipareigojimus valstybėms narėms ir Komisijai.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Nepopierinė muitinės ir verslo aplinka

Nuorodos

08520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

12.12.2006                     T6-0539/2006

Komisijos pasiūlymas

COM(2005)0609 - C6-0420/2005

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

6.9.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

6.9.2007

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Christopher Heaton-Harris

30.1.2006

 

 

Svarstymas komitete

12.9.2007

3.10.2007

 

 

Priėmimo data

22.11.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Mojca Drčar Murko